Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

Aen Fap Fuengz Yw Binghlah Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz

  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
Cieng Daih’it Cungjcwz

 Diuz daih’it Vihliux fuengzre、 gaemhanh caeuq siucawz binghlah, baujcang ndang’vunz genggangq caeuq goenggungh veiswngh, ceiqdingh aen fap neix.

 Diuz daihngeih Guekgya saedhengz aen fuengcim aeu yawhfuengz guhdaeuz bae fuengz yw binghlah, fuengz yw giethab、 faenloih guenjleix、 baenghgauq gohyoz、 baenghgauq vunzlai.

 Diuz daihsam Gij binghlah aen fap neix gvidingh haenx faen baenz gyaploih、 ietloih caeuq bingjloih.

 Yiengh binghlah gyaploih dwg ceij: Binghnouraq、 binghsiqgokluenq.

 Yiengh binghlah ietloih dwg ceij: Gij binghlah mbouj dwg yiengh feiyenz cingqcaen haenx、 bingh’aiswhbing、 bingh vuengzbiu dwg binghdoeg yinxhwnj、 bingh cizsuijveihcizyenz、 bingh gaeqraq dawz vunz、 binghmazcimj、 bingh liuzhingzsing lwedndat、 binghmabag、 bingh liuzhingzsing yizhingz naujyenz、 binghdwnghgwzyez、 binghdancih、 bingh okleih sigin yinxfat roxnaeuz ahmijbah yinxfat、 baenzlaux、 binghsanghhanz caeuq binghfusanghhanz、 bingh liuzhingzsing naujcizsuijmozyenz、 bingh’aebakngoenz、 binghbaenzngoz、bingh lwgnding bosanghfungh、 binghhwnjdan、 bingh bulujsigin、 binghlinzbing、 binghmeizdoeg、 bingh lozsenzdij gyaeujngaeu、 bingh hezgizcungzbing、 binghfatnit.

 Yiengh binghlah bingjloih dwg ceij: Binghlah ganjmau、 hangzgauqmou、 hwnjcimj、 bingh gezmozyenz fwtdawz ok lwed、 binghmazfung、 bingh banqcimj sienghanz banhbiengz roxnaeuz bingh banqcimj sienghanz bonjdieg、 binghhwzyezbing、 binghnonbau、 binghnonsei,cawz bae binghsiqgokluenq、 bingh okleih sigin yinxfat roxnaeuz ahmijbah yinxfat、 binghsanghhanz caeuq bingh fusanghhanz mbouj suenq, doengh cungj bingh oksiq dwg deng lahdawz de caemh suenq.

 Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz gaengawq binghlah fwtfat、 banhlah cingzgvang caeuq baenz haih cingzdoh, ndaej gietdingh demlai、 gemjnoix bingh cungj roxnaeuz diuzcingj binghlah dwg ietloih roxnaeuz bingjloih, caemhcaiq goengbouh okdaeuj.

 Diuz daihseiq Binghlah ietloih ndawde,gij binghlah mbouj dwg yiengh feiyenz cingqcaen haenx, gij bingh aen bwt miz dancih caeuq bingh gaeqraq dawz vunz,song cungj bingh neix aeu hengzguh gij cosih yawhfuengz、 gaemhanh yiengh binghlah gyaploih aen fap neix gangj de bae doiqdaih. Danghnaeuz binghlah ietloih miz yiengh bingh wnq roxnaeuz miz saek yiengh binghlah sawqmwh fatseng cix mbouj cingcuj yienzaen, yaek aeu hengzguh gij cosih yawhfuengz、 gaemhanh yiengh binghlah gyaploih aen fap neix gangj de bae doiqdaih, couh youz Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz gibseiz bauq hawj Gozvuyen baecinj le cix goengbouh、 saedhengz.

 Danghnaeuz yaek gejcawz doenghgij banhfap yawhfuengz、 gaemhanh yiengh binghlah gyaploih ciuq gij gvidingh gvanjgonq hengzguh de, couh youz Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz bauq hawj Gozvuyen baecinj le cix goengbouh okdaeuj.

 Swngj、 swcigih、 cizyazsi yinzminz cwngfuj doiq gij binghlah bonjdieg ciengzseiz raen、 ciengzseiz fat de, ndaej gaengawq cingzgvang gietdingh ciuq yiengh binghlah ietloih roxnaeuz bingjloih bae guenjleix caemhcaiq goengbouh okdaeuj, bauq Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz bwh’anq.

 Diuz daihhaj Gak gaep yinzminz cwngfuj lingjdauj gij hong fuengz yw binghlah.

 Yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj ceiqdingh aen gveihva fuengz yw binghlah caemhcaiq cujciz hengzguh, laebhwnj laebcaez aen dijhi fuengz fw binghlah, haeddingz binghlah、 yw’ndei binghlah caeuq gamduk guenjleix gij hong binghlah.

 Diuz daihroek Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz cawjguenj gij hong fuengz yw binghlah daengx guek caeuq gamduk guenjleix de. Yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz fucwz gij hong fuengz yw binghlah bonjdieg caeuq gamduk guenjleix de.

 Yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj gizyawz bouhmonz ciuq cizcwz bonjfaenh bae fucwz gij hong fuengz yw binghlah.

 Gij hong fuengz yw binghlah bingdoih, ciuq aen fap neix caeuq guekgya mizgven gvidingh bae banhleix, youz Cunghgoz Yinzminz Gaijfangginh aen bouhmonz cawjguenj veiswngh de gamduk guenjleix.

 Diuz daihcaet Gak gaep gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh de rapdawz gij hong gamcaek、 yawhcaek、guh liuzhingzbing’yoz diucaz、 baugau yizcingz caeuq guh gij hong wnq yawhfuengz、 gaemhanh binghlah.

 Aen gihgou ywbingh de rapdawz gij cwzyin fuengz yw binghlah, guh gij hong caeuq yw ndei binghlah mizgven haenx,guh gij hong yawhfuengz binghlah bonjdieg. Gij gihgou ywbingh ndaw segih hawsingz caeuq caengzgiek lajmbanj youz aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh bonjdieg dazyinx, rapdawz gij hong fuengz yw binghlah ndaw segih hawsingz、 caengzgiek lajmbanj bonjdieg.

 Diuz daihbet Guekgya fazcanj yienhdaih yihyoz caeuq conzdungj yihyoz baudaengz cunghyihyoz daengj, haeujcoengh caeuq dajciengj mbeguh yiengh gohyoz yenzgiu fuengz yw binghlah, daezsang gij gohyoz gisuz suijbingz fuengz yw binghlah.

 Guekgya haeujcoengh caeuq dajciengj gij hozdung riengz guek wnq doxgap fuengz yw binghlah.

 Diuz daihgouj Guekgya haeujcoengh caeuq dajciengj danhvei caeuq goyinz caeuqfaenh gij hong fuengz yw binghlah. Gak gaep yinzminz cwngfuj wngdang laebcaez mizgven cidu, fuengbienh danhvei caeuq goyinz bae caeuqfaenh gij hozdung senhconz gyauyuz、 baugau yizcingz、 gagnyienh fugsaeh caeuq giencienz lokhuq fuengz yw binghlah.

 Gihminz veijyenzvei、 cunhminz veijyenzvei wngdang cujciz gihminz、 vunzmbanj caeuqfaenh gak yiengh hozdung yawhfuengz caeuq gaemhanh ndaw segih、 lajmbanj dawz binghlah.

 Diuz daihcib Guekgya mbeguh gengangh gyauyuz yawhfuengz binghlah. Sinhvwnz meizdij wngdang mbouj sou bonjcienz mbeguh senhconz,fuengz yw binghlah, gyauyuz vunzlai gangj goenggungh veiswngh.

 Gak gaep gak loih hagdangz wngdang son’gyauq hagseng, hawj hagseng bouxboux cungj genggangq,bouxboux fuengz binghlah.

 Yihyoz yenyau wngdang yunghrengz hawj yifangz yihyoz gyauyuz caeuq gohyoz yenzgiu lai ak dem, aeu yifangz yihyoz mwnz goq neix bae gyauyuz caeuq beizyin gij hagseng ndaw hagdangz、 doengh boux guh gij hong caeuq fuengz yw binghlah mizgven de,hawj gij hong fuengz yw binghlah miz gisuz bae cengjdingx.

 Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh、 aen gihgou ywbingh wngdang dinghgeiz sonlienh boux gunghcoz yinzyenz de, hawj gyoengqde miz cihsiz、 miz bonjsaeh fuengz yw binghlah.

 Diuz cib’it Byaujcangh caeuq dajciengj doengh aen danhvei caeuq doengh boux vunz guh gij hong fuengz yw binghlah miz cingzcik caeuq gung’yen gig mingzyienj de.

 Doiq doengh boux vunz aenvih caeuqfaenh gij hong fuengz yw binghlah cix baenz bingh、 deng canz、 deng dai de, ciuq mizgven gvidingh bae bangbouj、 fujsiz de.

 Diuz cibngeih Gij danhvei caeuq goyinz fanzdwg youq dieg Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, bouxboux cungj aeu ciepsouh gij cosih yawhfuengz、 gaemhanh binghlah dwg youz aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh、aen gihgou ywbingh hengzguh de,beijlumj diucaz、 gienjniemh、 ra rom yienghbonj、 gekliz ywbingh daengj, ciuq saed daezgyau mizgven cingzgvang. Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh、 aen gihgou ywbingh de mbouj ndaej deng gij saenqsik、 swhliu nangqdaengz yaemsei goyinz laeuh okbae.

 Veiswngh hingzcwng bumwnz caeuq gizyawz mizgven bouhmonz、 aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh、 aen gihgou ywbingh aenvih hengzguh hingzcwng guenjleix roxnaeuz hengzguh gij cosih yawhfuengz、 gaemhanh binghlah seiz famhfap, ciemqfamh gij gienzik habfap danhvei caeuq goyinz ne, mizgven danhvei caeuq goyinz ndaej ciuqfap sinhcingj hingzcwng fuklwnh roxnaeuz dajgauq.

Cieng Daihngeih YawhFuengz Binghlah

 Diuz cibsam Gak gaep yinzminz cwngfuj cujciz vunzlai caeuqfaenh mbeguh veiswngh hozdung, gyauyuz vunzlai vihliux genggangq yawhfuengz binghlah, daiqdaeuz dizcang yiengh swnghhoz fuengsik vwnzmingz gengangh, hawj vunzlai bouxboux fuengzre binghlah、 gagrox wngqdoiq binghlah, lai roengzrengz gauj vanzging veiswngh gensez, siucawz nouhaih, mbouj hawj duznyungz、 sigin daengj doengh duz lah bingh hawj vunz de haih vunz.

 Gak gaep yinzminz cwngfuj doengh aen bouhmonz guenj nungzyez、 suijli、 linzyez de ciuq cizcwz faenhong bae fucwz dazyinx caeuq cujciz siucawz gij nouhaih ndaw reih ndaw naz、 ndaw huz、ndaw dah、 diegnywj、 diegndoengfaex,gaj duzhezgizcungz dai caez bae, mbouj hawj doengh duz lah bingh de haih vunz.

 Dietloh、 gyaudoeng、 minzyung hangzgungh hingzcwng bumwnz fucwz cujciz youq doengh aen gyaudoeng gunghgi caeuq gij ciengzdieg mizgven haenx siucawz nouhaih, mbouj hawj duznyungz、 sigin daengj doengh duz lah bingh hawj vunz de haih vunz.

 Diuz cibseiq Deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj wngdang miz giva bae hwnqguh caeuq gaijcauh gunghgung veiswngh sezsih, gaijndei gij veiswngh diuzgen raemxgwn, cawqceq ndei raemxuq、 doxgaiq uq、 haexnyouh,mbouj hawj de fat non haih vunz.

 Diuz cibhaj Guekgya saedhengz aen cidu miz giva bae dajcim yawhfuengz binghlah. Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz caeuq swngj、 swcigih、 cizyazsi yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz, gaengawq gij cingzgvang yawhfuengz、 gaemhanh binghlah, ceiqdingh gij gveihva dajcim yawhfuengz binghlah caemhcaiq cujciz hengzguh. Gij yizmyauz yungh daeuj dajcim yawhfuengz baenz bingh haenx itdingh aeu dabdaengz guekgya caetliengh biucinj.

 Guekgya saedhengz aen cidu hawj lwgnyez banh cingq dajcim yawhfuengz binghlah. Daj gij cim yawhfuengz baenz bingh de danghnaeuz dwg gvihaeuj guekgya fuengzbingh gveihva hanghmoeg,couh mbouj sou cienz dajcim. Aen gihgou ywbingh、 aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh caeuq boux gamhoh lwgnyez wngdang dox boiqhab, baujcingq lwgnyez ndaej gibseiz dajcim yawhfuengz binghlah. Gidij banhfap youz Gozvuyen ceiqdingh.

 Diuz cibroek Guekgya caeuq ndawbiengz wngdang gvansim、 bangcoh boux dawz binghlah、 boux raek goekbingh caeuq boux deng ngeiz dawz binghlah, hawj de ndaej gibseiz ywbingh. Aen danhvei lawz caeuq boux vunz lawz cungj mbouj ndaej yawjcuij boux dawz binghlah、 boux raek goekbingh caeuq boux deng ngeiz dawz binghlah.

 Boux dawz binghlah、 boux raek goekbingh caeuq boux deng ngeiz dawz binghlah, youq mwh caengz yw ndei roxnaeuz youq mwh caengz baizcawz deng ngeiz dawz binghlah, mbouj ndaej bae guh gij hong yungzheih hawj cungj binghlah neix banhsanq dwg faplwd、 hingzcwng fapgvi caeuq Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz gvidingh mboujcinj bae guh haenx.

 Diuz cibcaet Guekgya laebhwnj aen cidu gamcaek binghlah.

 Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz ceiqdingh gij gveihva caeuq fueng’anq gamcaek binghlah guekgya. Swngj、 swcigih、 cizyazsi yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz gaengawq gij gveihva caeuq fueng’anq gamcaek binghlah guekgya, daeuj ceiqdingh gij giva caeuq gunghcoz fueng’anq gamcaek binghlah bonjdieg.

 Gak gaep gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh de aeu gamcaek binghlah baenzlawz fatseng、 banhlah caeuq doengh gij yinhsu yingjyangj fatseng、 banhlah haenx; aeu gamcaek gij binghlah youq rog guek fatseng、 ndaw guek caengz fatseng roxnaeuz gij binghlah baeznduj youq ndaw guek fatseng haenx.

 Diuz cibbet Gak gaep gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh de youq mwh fuengzre gaemhanh binghlah hengzguh gij cizcwz lajneix:

 (It) Saedhengz gij gveihva、 giva caeuq fueng’anq fuengzre gaemhanh binghlah;

 (Ngeih) Soucomz、 faensik caeuq baugau gij saenqsik gamcaek binghlah, yawhcaek binghlah baenzlawz fatseng caeuq banhlah byaijyiengq;

 (Sam) Doiq gij binghlah yizcingz caeuq gij goenggungh veiswngh saehgienh fwtfat haenx guh liuzhingzbing’yoz diucaz、 yienhciengz cawqleix caeuq yaugoj bingzgyaq;

 (Seiq) Doiq binghlah guh sizyensiz cazniemh、 saemjdingh、 bing’yenzyoz gamqdingh;

 (Haj) Saedhengz fuengzbingh gveihva, fucwz guenjleix sawjyungh gij yw aeu swnghvuz guhbaenz haenx daeuj fuengzre binghlah;

 (Roek) Son’gyauq、 hoizdap gengangh cihsiz, hawj vunzlai rox gij cihsiz fuengz yw binghlah;

 (Caet) Cijdauj、 beizyin aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh gaeplaj caeuq boux gunghcoz yinzyenz de guh gij hong gamcaek binghlah;

 (Bet) Doiq fuengz yw binghlah guh wngqyunghsingq yenzgiu caeuq veiswngh bingzgyaq, hoizdap gisuz nanzdaez.

 Guekgya、 sengjgaep doengh aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh de fucwz gamcaek binghlah fatseng、 banhlah caeuq faenbouh, yawhcaek gij binghlah hungnaek de banhlah byaijyiengq, daez ok banhfap bae fuengzre gaemhanh, caeuqfaenh caemhcaiq dazyinx baenzlawz diucaz cawqleix gij binghlah sawqmwh fatseng haenx, gamqdingh binghlah laizloh, laebhwnj aen dijhi guenjhaed cazniemh caetliengh, guh wngqyunghsingq yenzgiu caeuq veiswngh bingzgyaq.

 Doengh aen cwngzsi laeb miz gih caeuq yienhgaep gij gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh de fucwz doeksaed gij gveihva、 fueng’anq fuengzre gaemhanh binghlah, cujciz hengzguh fuengzbingh、 siudoeg、 gaemhanh doengh duz lah bingh haih vunz, hawj bouxboux cungj rox gij cihsiz fuengz yw binghlah, fucwz gamcaek、 baugau bonjdieg binghlah cingzgvang, gamcaek、 baugau bonjdieg fwtfat gij goenggungh veiswngh saehgienh haenx, mbeguh liuzhingzbing’yoz diucaz,doiq gij bingh bonjdieg lai miz de cazniemh bing’yenz veizswnghvuz.

 Diuz cibgouj Guekgya laebhwnj gij cidu yawhgingj binghlah.

 Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz caeuq swngj、 swcigih、 cizyazsi yinzminz cwngfuj doiq binghlah fatseng、 banhlah byaijyiengq yawhcaek cingcuj le, gibseiz fatok binghlah yawhgingj, gaengawq cingzgvang goengbouh okdaeuj.

 Diuz ngeihcib Yienhgaep doxhwnj deihfueng yinzminz cwngfuj wngdang ceiqdingh aen yawh’anq fuengzre、 gaemhanh binghlah, bauq aen yinzminz cwngfuj gaepgwnz bwh’anq.

 Aen yawh’anq fuengzre、 gaemhanh binghlah wngdang baudaengz doenghgij cujyau neiyungz lajneix:

 (It) Aen cijveihbu fuengzre gaemhanh binghlah baenzlawz gapbaenz caeuq gij cizcwz doengh aen bouhmonz mizgven;

 (Ngeih) Gij cidu gamcaek、 soucomz saenqsik、 faensik、 baugau、 doengbauq binghlah;

 (Sam) Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh、 aen gihgou ywbingh youq mwh fatseng binghlah yizcingz miz maz yinvu caeuq cizcwz;

 (Seiq) Doiq binghlah sawqmwh fatseng、 banhlah cingzgvang guhlawz faen gaep caeuq miz aen gunghcoz fueng’anq wngqgip doxwngq;

 (Haj) Fuengzre binghlah、 yienhciengz guenjhaed diegbinghraq gizbinghraq, baenzlawz rombwh caeuq diuhyungh gij sezsih、 sezbei、gij yw gouqmingh caeuq gij gaiqdawz wngqgip、 gij doxgaiq wnq caeuq gij gisuz aeu yungh de.

 Deihfueng yinzminz cwngfuj caeuq aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh ciep ndaej gij yawhgingj binghlah Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz roxnaeuz swngj、 swcigih、 cizyazsi yinzminz cwngfuj fat ok haenx le, wngdang ciuq aen yawh’anq fuengzre、 gaemhanh binghlah, hengzguh gij cosih doxwngq bae fuengzre、 gaemhanh binghlah.

 Diuz ngeihcib it Aen gihgou ywbingh itdingh aeu yiemzgek caephengz gij guenjleix cidu、 cauhcoz gveihfan youz Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz gvidingh haenx, fuengzre binghlah youq mwh ywbingh deng lah caeuq youq ndaw yihyen deng lah.

 Aen gihgou ywbingh wngdang doekdingh aen bouhmonz roxnaeuz boux vunz cienmonz bae rapdawz gij hong baugau binghlah yizcingz、 fuengzre、 gaemhanh gij binghlah bonj danhvei caeuq fuengzre gij binghlah bonjdieg; rapdawz yiengh hong gamcaek gij yinhsu yungyiemj youq mwh ywbingh caeuq youq ndaw yihyen deng lah de, caemhcaiq guh ancienz fuengzhoh、 siudoeg、 gekliz; rapdawz gij hong cawqceq nyapnyaj yihyen.

 Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh wngdang ceijdingh boux vunz cienmonz bae fucwz dazyinx、 gaujhaed gij hong fuengzre binghlah ndaw aen gihgou ywbingh, mbeguh liuzhingzbing’yoz diucaz.

 Diuz ngeihcib ngeih Gij sizyensiz aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh、 aen gihgou ywbingh caeuq aen danhvei guh gij sawqniemh cazniemh bing’yenz veizswnghvuz, wngdang dabdaengz gij diuzgen caeuq gisuz biucinj guekgya gvidingh, laebhwnj gij cidu yiemzmaed bae gamduk guenjleix, ciuq gvidingh banhfap bae yiemzmaed gamduk guenjleix gij yienghbonj doxgaiq goekbingh binghlah, yiemzfuengz gij doxgaiq goekbingh binghlah youq ndaw sizyensiz banhlah caeuq bing’yenz veizswnghvuz banhsanq.

 Diuz ngeihcib sam Aen gihgou sou lwed gung lwed、 aen danhvei aeu swnghvuz cauh yw de itdingh aeu yiemzgek caephengz guekgya mizgven gvidingh, baujcingq gij caetliengh lwed、 yiengh doxgaiq aeu lwed daeuj cauhguh haenx. Mboujcinj feihfaz bae sou lwed roxnaeuz cujciz bouxwnq gai lwed.

 Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh、 aen gihgou ywbingh yungh lwed caeuq yiengh doxgaiq aeu lwed daeuj cauhguh haenx, itdingh aeu ciuqsouj guekgya mizgven gvidingh, fuengzre aenvih dwk lwed haeuj ndang、 yungh yiengh doxgaiq aeu lwed daeuj cauhguh de cix deng dawz gij bingh ginggvaq lwed cienzboq haenx.

 Diuz ngeihcib seiq Gak gaep yinzminz cwngfuj wngdang gyarengz bae guh gij hong fuengz yw bingh’aiswhbing, doenggvaq fuengzre、 gaemhanh, bae fuengzre bingh’aiswhbing cienzboq. Gidij banhfap youz Gozvuyen ceiqdingh.

 Diuz ngeihcib haj Yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj nungzyez、 linzyez bouhmonz caeuq gizyawz doengh aen bouhmonz mizgven de, gaengawq cizcwz bonjfaenh fucwz yiengh hong guenjleix fuengz yw gij binghlah vunz caeuq doihduz caemh dawz haenx.

 Doengh duz ndaw ndoeng、 doihduz bitgaeq aiq miz gij binghlah ndaej dawz doenghduz、 dawz vunz baenzbingh de, danghnaeuz ginggvaq cazniemh habgek le, cij ndaej siugai、 daehyinh.

 Diuz ngeihcib roek Guekgya laeb aen cang cienmonz cwkcuengq cehnengzbingh、 cehbinghdoeg binghlah.

 Doiq gij cehnengzbingh、 cehbinghdoeg binghlah caeuq gij yienghbonj cazniemh binghlah baenzlawz aeu、 yo、 raek、 yinh nem yungh guh faenloih guenjleix, yiemzgek laebhwnj laebcaez gij cidu guenjleix de.

 Doiq gij cehnengzbingh、 cehbinghdoeg、 gij yienghbonj cazniemh binghlah, aiq yinxfat yiengh binghlah gyaploih roxnaeuz Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz gaenq miz gvidingh de, saedcaih yaek bae aeu、 yo、 raek、 yinh caeuq yungh ne,itdingh aeu ginggvaq sengjgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz baecinj. Gidij banhfap youz Gozvuyen ceiqdingh.

 Diuz ngeihcib caet Doiq gij raemxuq、 huquq、 ciengzdieg caeuq doxgaiq gaenq deng gij doxgaiq goekbingh binghlah uqlah haenx, mizgven danhvei caeuq goyinz itdingh aeu youz aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh dazyinx roxnaeuz ciuq gij veiswngh iugouz de daez ok haenx, yiemzgek bae guh siudoeg cawqleix; dingj mbouj siudoeg cawqleix ne, youz dangdieg veiswngh hingzcwng bumwnz roxnaeuz aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh haenx ap de bae siudoeg cawqleix.

 Diuz ngeihcib bet Danghnaeuz yaek youq giz guekgya nyinhdingh dwg gizdieg doenghduz ndawbiengz miz binghgoek baenzraq, giva hwnqguh suijli、 gyaudoeng、 lijyouz、 nwngzyenz daengj hanghmoeg hungloet, wngdang sien youz aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh sengjgaep doxhwnj doiq gij haigoeng vanzging de guh veiswngh diucaz. Aen danhvei hwnqguh de wngdang gaengawq gij yigen aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh, hengzguh gij cosih mwh fuengzre、 gaemhanh binghlah itdingh aeu guh de bae cawqleix vanzging. Mwh guhhong, aen danhvei hwnqguh hanghmoeg de wngdang anbaiz bouxvunz cienmonz bae fucwz gij hong veiswngh fuengz bingh. Gunghcwngz sathong le, aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh wngdang gamcaek gij binghlah aiq yaek fatseng haenx.

 Diuz ngeihcib gouj Gij canjbinj siudoeg yungh daeuj fuengz yw binghlah de、 gij raemxgwn aen danhvei gunghawj raemxgwn de nem gij canjbinj nangqdaengz raemxgwn veiswngh ancienz de, wngdang dabdaengz gij veiswngh biucinj caeuq veiswngh gveihfan guekgya ceiqdingh de.

 Doengh aen danhvei gunghawj raemxgwn de swnghcanj roxnaeuz gunghawj raemxgwn, wngdang ciuqfap aeu ndaej mbaw cingq veiswngh hijgojcwng.

 Aen danhvei dwg swnghcanj gij canjbinj siudoeg yungh daeuj fuengz yw binghlah de caeuq gij canjbinj siudoeg dwg yungh daeuj fuengz yw binghlah haenx, wngdang ginggvaq sengjgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz saemjbae. Gidij banhfap youz Gozvuyen ceiqdingh.

Cieng Daihsam Baugau、Doengbauq Caeuq Goengbouh Yizcingz

 Diuz samcib Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh、 aen gihgou ywbingh caeuq aen gihgou sou lwed gung lwed nem boux gunghcoz yinzyenz de, youq mwh raen miz gij yizcingz cungj binghlah aen fap neix gvidingh de roxnaeuz raen miz gij binghlah wnq fwtfat、 banhlah nem gij binghlah sawqmwh fatseng cix mbouj cingcuj yienzaen de, wngdang ciuqsouj gij yenzcwz baugau yizcingz gvi bonjdieg guenj, ciuq gij neiyungz、 cwngzsi、 fuengsik caeuq seizhanh youz Gozvuyen gvidingh roxnaeuz Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz gvidingh haenx daeuj baugau.

 Ginhdui ywbingh gihgou youq mwh bangcoh vunzbiengz ywbingh,danghnaeuz raen miz gij binghlah gvanjgonq gvidingh de, wngdang ciuq Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz gvidingh baugau hwnjbae.

 Diuz samcib it Mboujlwnh aen danhvei lawz caeuq bouxvunz lawz, danghnaeuz raen miz boux dawz binghlah roxnaeuz boux deng ngeiz dawz binghlah, wngdang gibseiz bauq hawj aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh roxnaeuz aen gihgou ywbingh henzgyawj rox.

 Diuz samcib ngeih Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh giz sokruz、 gihcangz、 dietloh caeuq aen gihgvanh youq guekgyaiq cazniemh binghlah de youq mwh fatyienh boux dawz binghlah gyaploih、 boux raek goekbingh、 boux deng ngeiz dawz binghlah, wngdang ciuq guekgya mizgven gvidingh sikhaek youq giz henzguek goujan de, bauq hawj dangdieg aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh de roxnaeuz yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz, caemhcaiq heuh gij gihgou neix doxdoeng doxbauq.

 Diuz samcib sam Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh wngdang gag rox bae soucomz、 faensik、 diucaz、 cazsaed gij saenqsik yizcingz binghlah. Mwh ciep daengz gij yizcingz baugau binghlah gyaploih、 ietloih roxnaeuz fatyienh binghlah fwtfat、 banhlah, wngdang sikhaek bauq hawj dangdieg veiswngh hingzcwng bumwnz, youz dangdieg veiswngh hingzcwng bumwnz sikhaek bauq hawj dangdieg yinzminz cwngfuj, doengzseiz bauq hawj gaepgwnz veiswngh hingzcwng bumwnz caeuq Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz.

 Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh wngdang ndalaeb roxnaeuz ceijdingh aen bouhmonz、 bouxvunz cienmonz bae guh gaiq hong guenjleix gij saenqsik yizcingz binghlah, gibseiz cazsaed、 faensik yizcingz baugau.

 Diuz samcib seiq Deihfueng yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz wngdang gibseiz yiengq doengh aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh caeuq aen gihgou ywbingh capyouq bonjdieg de,doengbauq binghlah cingzgvang caeuq gij saenqsik mizgven binghlah gamcaek、 yawhgingj de. Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh caeuq aen gihgou ywbingh ciep ndaej doengbauq le, wngdang gibseiz doengbauq hawj ndaw danhvei doengh boux mizgven de.

 Diuz samcib haj Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz wngdang gibseiz doengbauq binghlah cingzgvang caeuq gij saenqsik mizgven binghlah gamcaek、 yawhgingj de hawj Gozvuyen mizgven bouhmonz caeuq gak swngj、 swcigih、 cizyazsi yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz.

 Doengh aen deihfueng yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz henzgyawj gizbinghraq de,wngdang gibseiz doxdoeng doxbauq binghlah cingzgvang caeuq gij saenqsik mizgven binghlah gamcaek、 yawhgingj bonjdieg.

 Yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj mizgven bouhmonz youq mwh raen miz binghlah, wngdang gibseiz doengbauq hawj doengzgaep yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz.

 Cunghgoz Yinzminz Gaijfangginh veiswngh cawjguenj bouhmonz youq mwh raen miz binghlah, wngdang doengbauq hawj Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz.

 Diuz samcib roek Aen gihgou fuengzraq doenghduz caeuq aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh, wngdang gibseiz doxdoeng doxbauq gij yizcingz binghlah doenghduz dawz vunz baenzbingh caeuq mizgven saenqsik.

 Diuz samcib caet Eiciuq aen fap neix gvidingh,ndaw yinzminz cwngfuj doengh aen mizgven bouhmonz、 aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh、 aen gihgou ywbingh、 aen gihgou sou lwed gung lwed caeuq doenghboux gunghcoz yinzyenz de, rap miz cwzyin baugau yizcingz binghlah, mbouj ndaej yomuenz、 gyajbauq、 nguhbauq yizcingz binghlah.

 Diuz samcib bet Guekgya dinghlaeb aen cidu goengbouh gij saenqsik yizcingz binghlah.

 Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz dinghgeiz goengbouh gij saenqsik yizcingz binghlah daengx guek. Swngj、 swcigih、 cizyazsi yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz dinghgeiz goengbouh gij saenqsik yizcingz binghlah bonjdieg.

 Mwh binghlah fwtfat、 banhlah, Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz fucwz youq ndawbiengz goengbouh gij saenqsik yizcingz binghlah, caemhcaiq ndaej hawj gienz hawj swngj、 swcigih、 cizyazsi yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz goengbouh gij saenqsik yizcingz binghlah bonjdieg.

 Goengbouh gij saenqsik yizcingz binghlah wngdang gibseiz、 cinjdeng.

Cieng Daihseiq Gaemhanh Yizcingz

 Diuz samcib gouj Aen gihgou ywbingh mwh raen miz binghlah gyaploih, wngdang gibseiz ciuq gij guhfap lajneix bae cawqleix:

 (It) Hawj bouxbingh、 boux raek goekbingh gekliz ywbingh, gekliz geizhanh youz yihyoz genjcaz gezgoj gietdingh;

 (Ngeih) Mwh boux deng ngeiz mboujcaengz doekdingh dawz binghlah, aeu youq giz dieg ceijdingh de dandog gekliz ywbingh;

 (Sam)Bouxlawz caeuq doengh boux dawz binghlah、 boux raek goekbingh、 boux deng ngeiz dawz binghlah ndaw yihliuz gihgou doxgyaux gvaq,cungj deng bae giz dieg ceijdingh guh yihyoz gvanhcaz,caiqlij aeu gij banhfap wnq bae yawhfuengz baenzbingh.

 Boux mbouj nyienh gekliz ywbingh roxnaeuz gekliz ywbingh seizgan caengz gaeuq cix gag deuz okbae, aen gihgou ywbingh miz gienz youz gungh’anh gihgvanh bangcoh ap de gekliz ywbingh.

 Aen gihgou ywbingh fatyienh boux dawz binghlah ietloih roxnaeuz bingjloih, wngdang gaengawq binghcingz yungh gij cosih bietdingh aeu guh de bae ywbingh caeuq gaemhanh cienzlah.

 Aen gihgou ywbingh doiq ndaw danhvei bonjfaenh doengh giz dieg、 gij doxgaiq caeuq nyapnyaj yihyen ngaiz bing’yenzdij uqlah de, itdingh aeu ciuq faplwd、 fapgvi gvidingh bae siudoeg caeuq cawqceq, mbouj hawj de lah vunz baenz bingh.

 Diuz seiqcib Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh youq mwh fatyienh gij yizcingz binghlah roxnaeuz ciep daengz aen baugau yizcingz binghlah, wngdang gibseiz ciuq gij guhfap lajneix bae cawqleix:

 (It) Yungh liuzhingzbing’yoz bae diucaz gij yizcingz binghlah, gaengawq diucaz cingzgvang daezok genyi vehdingh gizbinghraq、 diegbinghraq, cawqleix giz dieg uqlah de dabdaengz veiswngh biucinj bae,gij vunz caeuq bouxbingh doxgyaux gvaq de,aeu youq giz dieg ceijdingh gekliz cazyawj caeuq yungh gij cosih bietdingh aeu guh de bae yawhfuengz, caemhcaiq yiengq veiswngh hingzcwng bumwnz daez ok fueng’anq gaemhanh yizcingz;

 (Ngeih) Danghnaeuz binghlah fwtfat、 banhlah, aeu doiq gizbinghraq、 diegbinghraq guh veiswngh cawqleix,yiengq veiswngh hingzcwng bumwnz daez ok fueng’anq gaemhanh yizcingz,caemhcaiq ciuq veiswngh hingzcwng bumwnz iugouz bae hengzguh gaemhanh banhfap;

 (Sam) Dazyinx aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh gaeplaj hengzguh cawqleix banhfap, yawhfuengz、 gaemhanh binghlah, cujciz、 dazyinx mizgven danhvei cawqleix yizcingz binghlah.

 Diuz seiqcib it Doiq aen ciengzsoj gaenq miz gij binglaeh cungj binghlah gyaploih roxnaeuz gij vunz youq giz daegdingh aen ciengzsoj neix, gizhaenx yienhgaep doxhwnj deihfueng yinzminz cwngfuj miz gienz gekliz gij vunz neix, caemhcaiq doengzseiz doengbauq hawj gaep yinzminz cwngfuj baihgwnz; aen yinzminz cwngfuj gaepgwnz ciep ndaej baugau le wngdang sikhaek gietdingh baecinj rox mbouj baecinj gekliz. Gaepgwnz yinzminz cwngfuj gietdingh mbouj baecinj ne, aen yinzminz cwngfuj gekliz vunzbingh de wngdang sikhaek gejcawz gekliz.

 Youq mboengq gekliz, aen yinzminz cwngfuj gekliz vunzbingh de wngdang hawj boux deng gekliz ndaej ninz ndaej gwn; danghnaeuz boux deng gekliz miz gunghcoz danhvei ne, aen danhvei de mbouj ndaej dingz fat gij cienzhong mboengq deng gekliz neix.

 Gejcawz gekliz, youz aen gihgvanh yienzlaiz gietdingh de gietdingh caemhcaiq senhbu.

 Diuz seiqcib ngeih Mwh binghlah fwtfat、 banhlah,yienhgaep doxhwnj deihfueng yinzminz cwngfuj wngdang sikhaek diuhdoengh gak fuengmienh, ciuq aen yawh’anq yawhfuengz、 gaemhanh bae guh fuengz yw, gatduenh diuz roen cienzboq binghlah, danghnaeuz miz bizyau, bauq hawj caemhcaiq ginggvaq gaepgwnz yinzminz cwngfuj gietdingh, miz gienz hengzguh gij cosih gaenjgip lajneix caemhcaiq goengbouh okdaeuj:

 (It) Hanhhaed roxnaeuz dingzdaengx guh haw、 youq ndaw yingjyen giyen yienjheiq caeuq gak yiengh vueddoengh miz vunzlai gyonjcomz haenx;

 (Ngeih) Dingzgoeng、 dingznieb、 mbouj hwnjdangz;

 (Sam)Fungsaek giz goekraemx vunzlai caez gwn yungh de、 roxnaeuz yocangz gijgwn caeuq gij doxgaiq deng goekbingh uqlah haenx;

 (Seiq)Gaemhgyaeng roxnaeuz gaebgaj doenghduz ndaw ndoeng ndaw ranz deng dawzraq haenx;

 (Haj)Fungsaek giz dieg aiq hawj binghlah banhsanq haenx.

 Aen yinzminz cwngfuj gaepgwnz youq mwh ciep ndaej aen baugau gvendaengz aen yinzminz cwngfuj gaeplaj hengzguh gij cosih gaenjgip gvanj gwnzneix lied ok haenx, wngdang sikhaek guh ok gietdingh.

 Gejcawz gij cosih gaenjgip, youz aen gihgvanh yienzlaiz guh gietdingh de gietdingh caemhcaiq senhbu.

 Diuz seiqcib sam Mwh fwtfat、 banhlah cungj binghlah gyaploih、 ietloih, yienhgaep doxhwnj deihfueng yinzminz cwngfuj bauq hawj caemhcaiq ginggvaq aen yinzminz cwngfuj gaepgwnz gietdingh,miz gienz senhbu bonjdieg mbangjdi roxnaeuz cienzbouh dwg diegbinghraq; Gozvuyen miz gienz gietdingh caemhcaiq senhbu gij diegbinghraq hamj swngj、 swcigih、 cizyazsi de. Yienhgaep doxhwnj deihfueng yinzminz cwngfuj miz gienz youq ndaw diegbinghraq yungh gij cosih gaenjgip aen fap neix diuz seiqcib ngeih gvidingh haenx, caemhcaiq miz gienz doiq gij vunz、 gij doxgaiq caeuq gij ci gij ruz gij feihgih haeuj ok diegbinghraq de cazniemh binghraq.

 Swngj、 swcigih、 cizyazsi yinzminz cwngfuj miz gienz gietdingh fungsaek bonjdieg doengh giz lahdawz binghraq gyaploih de; hoeng, fungsaek diegbinghraq aen singz hung、 aen singz rauh roxnaeuz fungsaek diegbinghraq hamj swngj、 swcigih、 cizyazsi, caeuq fungsaek diegbinghraq hawj diuz sienq gyaudoeng cujyau de deng cungduenh roxnaeuz fungsaek bien’gyaiq guekgya ne, youz Gozvuyen gietdingh.

 Gejcawz fungsaek diegbinghraq, youz aen gihgvanh yienzlaiz guh gietdingh de gietdingh caemhcaiq senhbu.

 Diuz seiqcib seiq Mwh fatseng binghlah gyaploih, vihliux fuengzre binghlah doenggvaq gij ci gij ruz gij feihgih haeuj ok de roxnaeuz gij vunz naengh ci naengh ruz naengh feihgih de、 daehyinh gij doxgaiq haeuj ok de cienzlah, miz gienz cazniemh gyauhdungh veiswngh. Gidij banhfap youz Gozvuyen ceiqdingh.

 Diuz seiqcib haj Mwh binghlah fwtfat、 banhlah,gaengawq gaemhanh binghlah aeuyungh, Gozvuyen miz gienz youq daengx guek roxnaeuz hamj swngj、 swcigih、 cizyazsi,yienhgaep doxhwnj deihfueng yinzminz cwngfuj miz gienz youq bonjdieg gaenjgip diuhcomz vunzlai roxnaeuz diuhyungh gij doxgaiq bwhcwk, laemzseiz cwng’yungh aen ranz、 aen gyaudoeng gunghgi caeuq gij sezsih、 sezbei doxgven de.

 Gaenjgip diuhcomz vunz ne, wngdang ciuq gvidingh hawj cienzhong hableix. Laemzseiz cwng’yungh aen ranz、 aen gyaudoeng gunghgi caeuq gij sezsih、 sezbei doxgven ne, wngdang ciuqfap boizbouj; ndaej boizdauq ne, wngdang gibseiz boizdauq.

 Diuz seiqcib roek Baenz binghlah gyaploih、 binghdancih dai bae ne, wngdang sikhaek ciuq veiswngh guenjleix iugouz bae cawqleix seihaiz, youq dangdieg coemh bae. Baenz cungj binghlah wnq dai bae ne, mwh miz bizyau, wngdang ciuq veiswngh guenjleix iugouz bae cawqleix le coemh bae roxnaeuz ciuq gvidingh haem laeg.

 Vihliux ra ok binghlah laizloh, aen gihgou ywbingh youq mwh miz bizyau miz gienz ciuq gij gvidingh Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz, gaijbouj aen seihaiz boux dawz binghlah roxnaeuz aen seihaiz boux deng ngeiz dawz binghlah le guh cazniemh, caemhcaiq wngdang naeuz vunz ndaw ranz bouxdai rox.

 Diuz seiqcib caet Gij doenghyiengh ndaw diegbinghraq,danghnaeuz deng gij doxgaiq goekbingh binghlah uqdawz roxnaeuz aiq deng gij doxgaiq goekbingh binghlah uqdawz, ginggvaq siudoeg ndaej yungh ne, wngdang youz aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh dangdieg sonyinx, siudoeg cawqleix gvaq le cij ndaej sawjyungh、 gaicawx caeuq daehyinh.

 Diuz seiqcib bet Mwh fatseng binghlah, doengh aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh, caeuq doengh aen cienmonz gisuz gihgou guh yiengh hong nangqdaengz binghlah miz sengjgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz ceijbaij de,miz gienz haeuj gizbinghraq、 diegbinghraq bae diucaz、 aeu yienghbonj、 guh gisuz faensik caeuq gienjniemh.

 Diuz seiqcib gouj Mwh binghlah fwtfat、 banhlah, doengh aen danhvei swnghcanj、 gunghawj gijyw caeuq gaiqdawz ywbingh de wngdang gibseiz swnghcanj、 gunghawj gijyw caeuq gaiqdawz ywbingh fuengz yw binghlah. Doengh aen danhvei ginghyingz dietloh、 gyaudoeng、 minzyung hangzgungh de itdingh aeu soengq gij vunz cawqleix binghlah caeuq daeh gijyw、 gaiqdawz fuengz yw binghlah bae gonq. Yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj mizgven bouhmonz wngdang guh ndei gij hong cujciz hezdiuz.

Cieng Daihhaj Gouqvunz Ywbingh

 Diuz hajcib Yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj wngdang lai guh caeuq guh ndei aen vangjloz fugsaeh gouqvunz yw binghlah, ceijdingh aen gihgou ywbingh miz diuzgen caeuq naengzlig gouqvunz ywbingh de rapdawz gij hong gouqvunz ywbingh, roxnaeuz gaengawq gij hong gouqvunz ywbingh aeuyungh bae ndalaeb aen yihyen cienmonz fuengz yw binghlah haenx.

 Diuz hajcib it Gij gihbwnj biucinj、 gencuz sezgi caeuq fuzvu liuzcwngz doengh aen gihgou ywbingh, wngdang dabdaengz iugouz, fuengzre youq ndaw yihyen deng binghraq lahdawz.

 Aen gihgou ywbingh wngdang ciuq gvidingh siudoeg gij gaiqdawz ywbingh; gij gaiqdawz ywbingh ciuq gvidingh dan ndaej yungh baez ndeu de, wngdang yungh gvaq le couh coemhbae.

 Aen gihgou ywbingh wngdang ciuq gij biucinj saemjdingh binghlah caeuq gij iugouz yw ndei binghlah dwg Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz gvidingh de,bae hengzguh wngqdoiq banhfap,demgya bonjsaeh gouqvunz ywbingh.

 Diuz hajcib ngeih Aen gihgou ywbingh wngdang ywbingh gouqmingh doengh boux dawz binghlah roxnaeuz boux deng ngeiz dawz binghlah de、 yienhciengz gouqbang caeuq yawjbingh ywbingh,geiqloeg baenzbingh ginggvaq caeuq gizyawz swhliu haeuj bouh, caemhcaiq baujguenj ndei.

 Aen gihgou ywbingh doiqdaih binghlah,wngdang saedhengz gij cidu aeu gienjniemh gonq、 faenhai saemjbingh; doiq boux dawz binghlah、 boux deng ngeiz dawz binghlah baez daih’it daeuj yawjbingh,wngdang daiq de daengz giz gekliz vunzlai yawjbingh. Aen gihgou ywbingh mbouj miz gij naengzlig doxwngq ne, wngdang hawj bouxbingh dawz bonj binghlig fukyaenq de itheij cienj daengz aen gihgou miz naengzlig ywbingh haenx. Gidij banhfap youz Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz gvidingh.

Cieng Daihroek Gamduk Guenjleix

 Diuz hajcib sam Yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz doiq gij hong fuengz yw binghlah hengzguh gij cizcwz gamduk genjcaz lajneix:

 (It)Gamduk genjcaz gaeplaj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz hengzguh gij cizcwz fuengz yw binghlah aen fap neix gvidingh haenx;

 (Ngeih)Gamduk genjcaz aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh、 aen gihgou ywbingh guh gij hong fuengz yw binghlah;

 (Sam)Gamduk genjcaz aen gihgou sou lwed gung lwed guh gij hong sou lwed gung lwed;

 (Seiq)Gamduk genjcaz gij canjbinj siudoeg yungh youq fuengz yw binghlah haenx caeuq aen swnghcanj danhvei de, caemhcaiq gamduk genjcaz aen danhvei gunghawj raemxgwn mwh aeu raemx roxnaeuz gung raemx, caeuq gij doxgaiq nangqdaengz raemxgwn veiswngh ancienz de;

 (Haj)Gamduk genjcaz gij hong aeu、 yo、 raek、 yinh、 yungh cehnengzbingh、 cehbinghdoeg binghlah caeuq gij yienghbonj cazniemh binghlah;

 (Roek)Gamduk genjcaz gij veiswngh diuzgen nem gij banhfap fuengzre、 gaemhanh binghlah gizdieg goenggungh caeuq mizgven danhvei.

 Sengjgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz fucwz cujciz cawqleix gij saehhangh hungnaek fuengz yw binghlah.

 Diuz hajcib seiq Yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz youq mwh ciuq cizcwz bonjfaenh bae guh gamduk genjcaz, miz gienz haeuj aen danhvei deng genjcaz caeuq giz yienhciengz fatseng binghlah bae diucaz aeu cingqgawq, cazyawj roxnaeuz fukceiq gij swhliu mizgven caeuq aeu yienghbonj. Aen danhvei deng genjcaz de wngdang boiqhab, mbouj ndaej doi、 laengz.

 Diuz hajcib haj Yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz youq mwh ciuq cizcwz bonjfaenh bae guh gamduk genjcaz, raen miz giz goekraemx vunzlai caez gwn yungh、 gijgwn caeuq gij doxgaiq doxgven deng goekbingh binghlah uqdawz, danghnaeuz mbouj gibseiz yungh cosih gaenjgip bae gaemhanh aiq yinxhwnj binghlah cienzboq、 banhlah, miz gienz hengzguh gij cosih laemzseiz bae fungsaek giz goekraemx vunzlai caez gwn yungh、 yocangz gijgwn caeuq gij doxgaiq mizgven roxnaeuz mboujcaengz guh gaicawx, caemhcaiq dawz de bae gienjniemh roxnaeuz siudoeg. Ginggvaq gienjniemh, dwg gijgwn deng uq de, wngdang coemh bae; gijgwn caengz deng uq roxnaeuz gij doxgaiq siudoeg gvaq lij ndaej yungh de, wngdang gejcawz gaemhanh.

 Diuz hajcib roek Boux gunghcoz yinzyenz ndaw veiswngh hingzcwng bumwnz youq mwh ciuqfap guh hong, wngdang mbouj noix gvaq song boux, caemhcaiq dawz ok mbaw cingq caepfap, dienzsij mbaw saw caepfap veiswngh.

 Mbaw saw caepfap veiswngh ging cazdoiq mbouj miz loek le, wngdang youz boux caepfap veiswngh caeuq bouxnangqsaeh ciemcoh. Bouxnangqsaeh doi mbouj ciemcoh ne, boux caepfap veiswngh wngdang cawqmingz cingzgvang.

 Diuz hajcib caet Veiswngh hingzcwng bumwnz wngdang ciuqfap laebhwnj laebcaez gij cidu gamduk baihndaw, gamduk boux gunghcoz yinzyenz de ciuq gij cizgenz caeuq cwngzsi fapdingh bae guh saeh.

 Gaepgwnz veiswngh hingzcwng bumwnz raen gaeplaj veiswngh hingzcwng bumwnz mbouj gibseiz cawqleix gij saehhangh cizcwz bonjfaenh roxnaeuz mbouj ciuq cizcwz bonjfaenh bae guh saeh, wngdang minghlingh de gaijcingq roxnaeuz cigsoh cawqleix.

 Diuz hajcib bet Veiswngh hingzcwng bumwnz caeuq gij gunghcoz yinzyenz de guh saeh,wngdang gagrox ciepsouh ndawbiengz caeuq gunghminz gamduk. Danhvei caeuq goyinz miz gienz gawjbauq gij hingzveiz famh aen fap neix hawj gaepgwnz yinzminz cwngfuj caeuq veiswngh hingzcwng bumwnz. Aen yinzminz cwngfuj mizgven de roxnaeuz veiswngh hingzcwng bumwnz ciep ndaej gawjbauq haenx, wngdang gibseiz diucaz cawqleix.

Cieng Daihcaet Baujcang Banhfap

 Diuz hajcib gouj Guekgya dawz gij hong fuengz yw binghlah nabhaeuj gozminz ginghci caeuq sevei fazcanj giva bae, yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj dawz gij hong fuengz yw binghlah nabhaeuj bonjdieg gozminz ginghci caeuq sevei fazcanj giva bae.

 Diuz roekcib Yienhgaep doxhwnj deihfueng yinzminz cwngfuj ciuq gij cizcwz bonjgaep fucwz racienz guh ngoenznaengz yawhfuengz、 gaemhanh、 gamduk binghlah.

 Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz caeuq Gozvuyen mizgven bouhmonz itheij, gaengawq binghraq banhlah seiqdaeuz, doekdingh doengh gij hanghmoeg yawhfuengz、 gaemhanh、 gouqvunz ywbingh、 gamcaek、 yawhcaek、 yawhgingj、 gamduk genjcaz binghlah daengx guek. Cunghyangh caizcwng bangbouj dieg gungzhoj guh doengh aen hanghmoeg fuengz yw binghlah hungnaek.

 Swngj、 swcigih、 cizyazsi yinzminz cwngfuj gaengawq bonjdieg binghraq banhlah seiqdaeuz, youq doengh aen hanghmoeg dwg ginggvaq Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz doekdingh ndawde, doekdingh doengh gij hanghmoeg yawhfuengz、 gaemhanh、 gamduk binghlah bonjdieg, caemhcaiq baujcang hanghmoeg ginghfei.

 Diuz roekcib it Guekgya gyarengz youq gihcwngz cauhlaeb aen dijhi fuengz yw binghlah,bangfuz giz dieg gungzhoj caeuq giz dieg siujsoq minzcuz fuengz yw binghlah.

 Deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj wngdang baujcang gij ginghfei youq segih hawsingz caeuq caengzgiek lajmbanj yawhfuengz binghlah.

 Diuz roekcib ngeih Guekgya bangcoh gyoengqvunz gunnanz baenz cungj binghlah daegdingh de ywbingh, gemjmienx cienzyw. Gidij banhfap youz Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz、 caizcwng bumwnz daengj bouhmonz itheij ceiqdingh.

 Diuz roekcib sam Yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj fucwz bwhcwk gijyw、 gaiqdawz ywbingh caeuq gizyawz doxgaiq fuengz yw binghlah, guhndei bwh yungh.

 Diuz roekcib seiq Doiq doengh boux guh gij hong yawhfuengz、 ywbingh、 gohyenz、 sonhag、 yienhciengz cawqleix binghraq de, caeuq doengh boux youq mwh swnghcanj、 guhhong bungq daengz goekbingh binghlah de, mizgven danhvei wngdang ciuq guekgya gvidingh, aeu gij veiswngh fuengzhen cosih mizyungh haenx bae hawj gyoengqde ywbingh cangqndang, caemhcaiq guh habdangq boizbouj.

Cieng Daihbet Faplwd Cwzyin

 Diuz roekcib haj Danghnaeuz deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj mbouj ciuq gij gvidingh aen fap neix hengzguh baugau cizcwz, roxnaeuz yomuenz、 gyajbauq、 nguhbauq gij yizcingz binghlah, roxnaeuz youq mwh binghlah fwtfat、 banhlah, mbouj gibseiz cujciz gouqvunz ywbingh、 ra banhfap gaemhanh ne, youz gaepgwnz yinzminz cwngfuj minghlingh gaijcingq, doengbauq baebingz; cauhdawz binghlah cienzboq、 banhlah roxnaeuz miz gij hougoj yiemzcungh wnq ne, doiq bouxcawjguenj rap miz cwzyin, ciuqfap guh hingzcwng cawqfaen; danghnaeuz cauxbaenz famhcoih, ciuqfap cazdawz hingzsaeh cwzyin.

 Diuz roekcib roek Yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz famh gij gvidingh aen fap neix, miz gij yienghsaeh lajneix yiengh ndeu ne, youz doengzgaep yinzminz cwngfuj、 gaepgwnz yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz minghlingh gaijcingq, doengbauq baebingz; cauhdawz binghlah cienzboq、 banhlah roxnaeuz miz hougoj yiemzcungh wnq ne, doiq bouxcawjguenj rap miz cwzyin caeuq boux rap miz cwzyin cigsoh de, ciuqfap guh hingzcwng cawqfaen; danghnaeuz cauxbaenz famhcoih ne, ciuqfap cazdawz hingzsaeh cwzyin:

 (It) Mbouj ciuqfap hengzguh gij cizcwz doengbauq、 baugau roxnaeuz goengbouh gij yizcingz binghlah, roxnaeuz yomuenz、 gyajbauq、 nguhbauq yizcingz binghlah;

 (Ngeih) Mwh fatseng roxnaeuz aiq fatseng binghlah cienzboq cix mbouj gibseiz hengzguh gij cosih fuengzre、 gaemhanh de;

 (Sam) Mbouj ciuqfap hengzguh gij cizcwz gamduk genjcaz, roxnaeuz raen miz hingzveiz famhfap cix mbouj gibseiz cazcawq;

 (Seiq) Gij danhvei caeuq goyinz gaeplaj veiswngh hingzcwng bumwnz deng gawjbauq mbouj hengzguh gij cizcwz fuengz yw binghlah, cix mbouj bae gibseiz diucaz、 cawqleix.

 (Haj) Gij hingzveiz lauq hong nguh saeh、 mbouj guh saeh boihfanj aen fap neix.

 Diuz roekcib caet Yienhgaep doxhwnj deihfueng yinzminz cwngfuj mizgven bouhmonz mbouj ciuq gij gvidingh aen fap neix bae hengzguh gij cizcwz fuengz yw binghlah caeuq guh ndei baujcang ne, youz doengzgaep yinzminz cwngfuj roxnaeuz gaepgwnz yinzminz cwngfuj mizgven bouhmonz minghlingh gaijcingq, doengbauq baebingz; cauhdawz binghlah cienzboq、 banhlah roxnaeuz miz yiengh hougoj yiemzcungh wnq ne, doiq bouxcawjguenj rap miz cwzyin caeuq boux rap miz cwzyin cigsoh de, ciuqfap guh hingzcwng cawqfaen; danghnaeuz cauxbaenz famhcoih, ciuqfap cazdawz hingzsaeh cwzyin.

 Diuz roekcib bet Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh famh gij gvidingh aen fap neix, miz gij yienghsaeh lajneix yiengh ndeu ne, youz yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz minghlingh hanhgeiz gaijcingq, doengbauq baebingz, gingjgauq de; doiq bouxcawjguenj rap miz cwzyin caeuq boux rap miz cwzyin cigsoh de, ciuqfap guh yiengh cawqfaen gyangqgaep、 siubae cizvu、 haicawz, caemhcaiq ndaej ciuqfap diuqsiu mbaw cingq caepnieb boux nangqdaengz cwzyin de; danghnaeuz cauxbaenz famhcoih, ciuqfap cazdawz hingzsaeh cwzyin:

 (It) Mbouj ciuqfap hengzguh gij cizcwz gamcaek binghlah;

 (Ngeih) Mbouj ciuqfap hengzguh gij cizcwz baugau、 doengbauq yizcingz binghlah, roxnaeuz yomuenz、 gyajbauq、 nguhbauq yizcingz binghlah;

 (Sam) Mbouj doenghfwngz doengh’uk bae soucomz gij saenqsik yizcingz binghlah, roxnaeuz mbouj gibseiz faensik、 diucaz、 cazsaed gij saenqsik caeuq gij baugau yizcingz binghlah;

 (Seiq) Mwh raen miz yizcingz binghlah, mbouj ciuq cizcwz bonjfaenh gibseiz bae hengzguh gij cosih aen fap neix gvidingh haenx;

 (Haj) Daegdaengq laeuh gij saenqsik、 swhliu nangqdaengz yaemsei goyinz doengh boux dawz binghlah、 boux raek goekbingh、 boux deng ngeiz dawz binghlah、 boux gaenq caeuq vunzbingh doxgyaux okbae.

 Diuz roekcib gouj Aen gihgou ywbingh famh gij gvidingh aen fap neix, miz gij yienghsaeh lajneix yiengh ndeu ne, youz yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz minghlingh gaijcingq, doengbauq baebingz, gingjgauq de; cauhdawz binghlah cienzboq、 banhlah roxnaeuz miz yiengh hougoj yiemzcungh wnq ne, doiq bouxcawjguenj rap miz cwzyin caeuq boux rap miz cwzyin cigsoh de, ciuqfap guh yiengh cawqfaen gyangqgaep、 siubae cizvu、 haicawz, caemhcaiq ndaej ciuqfap diuqsiu mbaw cingq caepnieb boux nangqdaengz cwzyin de; danghnaeuz cauxbaenz famhcoih, ciuqfap cazdawz hingzsaeh cwzyin:

 (It) Mbouj ciuq gvidingh bae guh gij hong yawhfuengz、 gaemhanh binghlah bonj danhvei、 rapdawz gij yinvu gaemhanh youq ndaw yihyen deng binghlah caeuq guh gij hong yawhfuengz gvaengxdieg cwzyinz bonjfaenh deng binghlah;

 (Ngeih) Mbouj ciuq gvidingh baugau gij yizcingz binghlah, roxnaeuz yomuenz、 gyajbauq、 nguhbauq gij yizcingz binghlah;

 (Sam) Mwh fatyienh gij yizcingz binghlah, mbouj ciuq gvidingh bae yw boux dawz binghlah、 boux deng ngeiz dawz binghlah、 guh yienhciengz gouqvunz、hawj gyoengqde yawjbingh、 cienj gyoengqde bae lingh giz ywbingh, roxnaeuz doi mbouj ciepsouh boux deng cienj daeuj ywbingh de;

 (Seiq) Mbouj ciuq gvidingh siudoeg ndaw danhvei bonjfaenh doengh giz dieg、 gij doxgaiq caeuq nyapnyaj yihyen ngaiz bing’yenzdij uqlah de,cawqceq ndei mbouj hawj de lah vunz baenz bingh;

 (Haj) Mbouj ciuq gvidingh siudoeg gaiqdawz ywbingh, roxnaeuz gij gaiqdawz ywbingh ciuq gvidingh cij ndaej yungh baez ndeu cix yungh le mbouj vutbae coemhbae, youh dawzma caiq yungh;

 (Roek) Youq mboengq gouqvunz ywbingh mbouj ciuq gvidingh baujguenj gij swhliu geiqloeg ywbingh;

 (Caet) Daegdaengq laeuh gij saenqsik、 swhliu nangqdaengz yaemsei goyinz doengh boux dawz binghlah、 boux raek goekbingh、 boux deng ngeiz dawz binghlah、 boux gaenq caeuq vunzbingh doxgyaux okbae.

 Diuz caetcib Aen gihgou sou lwed gung lwed mbouj ciuq gvidingh baugau yizcingz binghlah, roxnaeuz yomuenz、 gyajbauq、nguhbauq gij yizcingz binghlah, roxnaeuz mbouj caephengz guekgya mizgven gvidingh, fatseng gij saeh aenvih dwk lwed haeuj ndang deng bingh doenggvaq lwed cienzlah ne, youz yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz minghlingh gaijcingq, doengbauq baebingz, gingjgauq de; cauhdawz binghlah cienzboq、 banhlah roxnaeuz miz yiengh hougoj yiemzcungh wnq ne, doiq bouxcawjguenj rap miz cwzyin caeuq boux miz cwzyin cigsoh de, ciuqfap guh yiengh cawqfaen gyangqgaep、 siubae cizvu、 haicawz, caemhcaiq ndaej ciuqfap diuqsiu mbaw cingq cinjhawj caepnieb aen gihgou sou lwed gung lwed de; danghnaeuz cauxbaenz famhcoih, ciuqfap cazdawz hingzsaeh cwzyin.

 Feihfaz sou lwed roxnaeuz cujciz bouxwnq gai lwed ne, youz yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz roengzlingh gimqcawz,muedsou gij famhfap sojndaej de, caiqlij doengzseiz fadcienz cib fanh maenz doxroengz dem; danghnaeuz cauxbaenz famhcoih, ciuqfap cazdawz hingzsaeh cwzyin.

 Diuz caetcib it Aen gihgvanh youq bien’gyaiq guh veiswngh cazniemh binghlah、 aen gihgou fuengzre doenghduz dawzraq mbouj ciuqfap hengzguh gij cizcwz doengbauq binghlah cingzgvang ne, youz mizgven bouhmonz ciuq gij cizcwz bonjfaenh bae hatheuh gaijcingq, doengbauq baebingz; cauhbaenz binghlah cienzboq、 banhlah roxnaeuz miz hougoj yiemzcungh wnq ne, doiq bouxcawjguenj rap miz cwzyin caeuq boux miz cwzyin cigsoh de, ciuqfap guh yiengh cawqfaen gyangqgaep、 siubae cizvu、 haicawz; cauxbaenz famhcoih ne, ciuqfap cazdawz hingzsaeh cwzyin.

 Diuz caetcib ngeih Doengh aen danhvei ginghyingz dietloh、 gyaudoeng、 minzyung hangzgungh de mbouj ciuq gij gvidingh aen fap neix soengq gij vunz cawqleix binghlah caeuq daeh gijyw、 gaiqdawz fuengz yw binghlah bae gonq ne, youz mizgven bouhmonz hatheuh hanhgeiz gaijcingq, gingjgauq de; cauhbaenz hougoj yiemzcungh ne, doiq bouxcawjguenj rap miz cwzyin caeuq boux miz cwzyin cigsoh de, ciuqfap guh yiengh cawqfaen gyangqgaep、 siubae cizvu、 haicawz.

 Diuz caetcib sam Boihfanj gij gvidingh aen fap neix, miz gij yienghsaeh lajneix yiengh ndeu, yinxhwnj roxnaeuz aiq yinxhwnj binghlah cienzboq、banhlah ne, youz yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz hatheuh hanhgeiz gaijcingq, muedsou gij famhfap soj ndaej de, caiqlij doengzseiz fadcienz haj fanh maenz doxroengz dem; gaenq aeu ndaej mbaw cingq cinjhawj ne, aen bouhmonz yienzlaiz fat cingq de ndaej ciuqfap camhseiz gaeuat roxnaeuz diuqsiu mbaw cingq cinjhawj neix bae; cauxbaenz famhcoih ne, ciuqfap cazdawz hingzsaeh cwzyin:

 (It) Aen danhvei gunghawj raemxgwn de gunghawj gij raemxgwn de mbouj dabdaengz guekgya veiswngh biucinj caeuq veiswngh gveihfan;

 (Ngeih) Gij canjbinj nangqdaengz raemxgwn veiswngh ancienz de mbouj dabdaengz guekgya veiswngh biucinj caeuq veiswngh gveihfan;

 (Sam) Gij canjbinj siudoeg yungh youq fuengz yw binghlah de mbouj dabdaengz guekgya veiswngh biucinj caeuq veiswngh gveihfan;

 (Seiq) Gaicawx、 daehyinh gij doenghyiengh ok diegbinghraq daeuj, deng goekbingh binghlah uqdawz roxnaeuz aiq deng goekbingh binghlah uqdawz gvaq cix mbouj miz guh siudoeg cawqleix;

 (Haj) Aen danhvei swnghcanj swnghvuz canjbinj swnghcanj yiengh doxgaiq aeu lwed daeuj cauhguh de, mbouj dabdaengz guekgya caetliengh biucinj.

 Diuz caetcib seiq Boihfanj gij gvidingh aen fap neix, miz gij yienghsaeh lajneix yiengh ndeu ne, youz yienhgaep doxhwnj deihfueng yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz hatheuh gaijcingq, doengbauq baebingz, gingjgauq de, gaenq aeundaej mbaw cingq cinjhawj ne, ndaej ciuqfap camhseiz gaeuat roxnaeuz diuqsiu mbaw cingq cinjhawj neix bae; cauhbaenz binghlah cienzboq、 banhlah caeuq gizyawz hougoj yiemzcungh ne, doiq boux cawjguenj rap miz cwzyin caeuq boux miz cwzyin cigsoh de, ciuqfap guh yiengh cawqfaen gyangqgaep、 siubae cizvu、 haicawz, caemhcaiq ndaej ciuqfap diuqsiu mbaw cingq caepnieb boux nangqdaengz cwzyin de; danghnaeuz cauxbaenz famhcoih,ciuqfap cazdawz hingzsaeh cwzyin:

 (It) Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh、 aen gihgou ywbingh caeuq aen danhvei guh bing’yenz veizswnghvuz sawqniemh, mbouj dabdaengz gij diuzgen caeuq gisuz biucinj guekgya gvidingh de, mbouj ciuq gvidingh bae yiemzgek guenjleix gij yienghbonj doxgaiq goekbingh binghlah, cauhbaenz youq ndaw sizyensiz banhlah caeuq bing’yenz veizswnghvuz banhsanq;

 (Ngeih) Boihfanj guekgya mizgven gvidingh, bae aeu、 yo、 raek、 yinh、 yungh cehnengzbingh、 cehbinghdoeg binghlah caeuq gij yienghbonj cazniemh binghlah;

 (Sam) Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh、 aen gihgou ywbingh mbouj caephengz guekgya mizgven gvidingh, cauhbaenz aenvih dwk lwed haeuj ndang、 yungh yiengh doxgaiq aeu lwed daeuj cauhguh de cix deng dawz gij bingh ginggvaq lwed cienzboq haenx.

 Diuz caetcib haj Caengz ging cazniemh binghlah couh siugai、 daehyinh doenghduz ndaw ndoeng、 doihduz bitgaeq caeuq gij binghlah ndaej youq ndawgyang bouxvunz nem doenghduz cienzboq mizgven de ne, youz yienhgaep doxhwnj deihfueng yinzminz cwngfuj aen bouhmonz guenj ciengx doihduz yw doenghduz de hatheuh daengx guh gij famhfap hingzveiz neix, caemhcaiq ciuqfap guh hingzcwng cawqfad.

 Diuz caetcib roek Youq giz guekgya nyinhdingh dwg gizdieg doenghduz ndawbiengz miz binghgoek baenzraq de hwnqguh suijli、 gyaudoeng、 lijyouz、 nwngzyenz daengj hanghmoeg hungloet, caengz ginggvaq veiswngh diucaz couh haigoeng ne, roxnaeuz caengz ciuq gij yigen aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh bae hengzguh gij cosih itdingh aeu guh de fuengzre、 gaemhanh binghlah ne,youz yienhgaep doxhwnj yinzminz cwngfuj veiswngh hingzcwng bumwnz hatheuh hanhgeiz gaijcingq, gingjgauq de, fadcienz haj cien maenz doxhwnj sam fanh maenz doxroengz; gvaq geiz mbouj gaij ne, fadcienz sam fanh maenz doxhwnj cib fanh maenz doxroengz, caemhcaiq ndaej daezcingj aen yinzminz cwngfuj mizgven de gaengawq gienzhanh cizcwz, hatheuh daengx hwnq、 gvendingz.

 Diuz caetcib caet Danhvei caeuq goyinz boihfanj gij gvidingh aen fap neix, cauhbaenz binghlah cienzboq、 banhlah, hawj gij ndang’vunz、 caizcanj bouxwnq cauhbaenz sonjhaih ne, wngdang ciuqfap rapdawz minzsaeh cwzyin.

Cieng Daihgouj Bengxgya

 Diuz caetcib bet Aen fap neix gij swz lajneix hamzeiq dwg:

  (It) Boux dawz binghlah、 boux deng ngeiz dawz binghlah: Ceij doengh boux vunz gaengawq 《Gij Biucinj Saemjdingh Yiengh Binghlah Dwg Aen Fap Fuengz Yw Binghlah Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Gvidingh Guenjleix Haenx》 youz Gozvuyen veiswngh hingzcwng bumwnz fatbouh de, dabdaengz gij biucinj saemjdingh dwg boux dawz binghlah caeuq boux deng ngeiz dawz binghlah de.

 (Ngeih) Boux raekdawz goekbingh: Ceij boux deng gij doxgaiq goekbingh uqdawz cix mbouj fatbingh hoeng ndaej baizcuengq gij doxgaiq goekbingh haenx.

 (Sam) Liuzhingzbing’yoz diucaz: Ceij diucaz yenzgiu vunzlai ndangbingh roxnaeuz gengangh canggvang dwg baenzlawz faenbouh、 deng gijmaz yinhsu yingjyangj, daezok banhfap fuengzre baenzbingh,hawj vunz ndangcangq.

 (Seiq) Gizbinghraq: Ceij giz goekbingh sanq ok aen gvaengx haemq iq de roxnaeuz giz dieg goekbingh ndeu.

 (Haj) Diegbinghraq: Ceij mwh binghlah fwtfat、 banhlah, giz dieg goekbingh ndaej sanq daengz haenx.

 (Roek) Gij binghlah vunz caeuq doihduz caemh dawz: Ceij gij binghlah bouxvunz caeuq doenghduz miz ndoksaen de doengzcaemh deng lahdawz haenx, lumjbaenz binghnouraq、 binghmabag、 binghhezgizcungz daengj.

 (Caet) Gizdieg doenghduz ndawbiengz miz binghgoek baenzraq: Ceij mbangj dieg miz gij goekbingh ndaej yinxhwnj vunz dawz binghlah de youq gwnndang doenghduz ndaw ndoeng ciengzgeiz youq caeuq baebae dauqdauq.

 (Bet) Gij swnghvuz lahbingh: Ceij gij swnghvuz ndaej dawz goekbingh daj ndang vunz roxnaeuz doenghduz cienzboq hawj vunz haenx, lumjbaenz duznyungz、 duznengz、 duzmaet daengj.

 (Gouj) Mwh ywbingh deng lahdawz: Ceij cungj deng lah youq mwh guh yihyoz fuzvu, aenvih goekbingh cienzboq cix dawz bingh.

 (Cib) Youq yihyen deng lahdawz: Ceij bouxbingh louz youq ndaw yihyen ywbingh deng bingh lahdawz, baudaengz youq mboengq louz youq ndaw yihyen ywbingh deng dawz caeuq youq ndaw yihyen okbae le deng dawz, hoeng mbouj baudaengz haeuj yihyen gaxgonq gaenq deng dawz roxnaeuz mwh haeuj yihyen gaenq dawz hoeng caengz fatbingh. Yihyen gunghcoz yinzyenz youq ndaw yihyen deng lahdawz caemh suenq dwg youq yihyen deng lahdawz.

 (Cib’it) Youq sizyensiz deng lahdawz: Ceij mwh youq sizyensiz guh hong, aenvih bungqdeng goekbingh cix deng lahdawz.

 (Cibngeih) Cehnengzbingh、 cehbinghdoeg: Ceij gij cehnengzbingh、 cehbinghdoeg aiq yinxhwnj yiengh binghlah aen fap neix gvidingh haenx.

 (Sibsam) Siudoeg: Ceij yungh vayoz、 vuzlij、 swnghvuz bae gaj dai roxnaeuz siucawz gij bing’yenz veizswnghvuz hophenz bouxvunz raeuz.

 (Cibseiq) Aen gihgou fuengzre gaemhanh baenzbingh: Ceij aen cizbing yawhfuengz gamhanh cungsim cienmonz guh yiengh hong fuengzre gaemhanh baenzbingh neix, caeuqlienz doengh aen danhvei caeuq gihgou gwnzneix gangj daengz de guh yiengh hong doxdoengz haenx caemh suenq.

 (Cibhaj) Aen gihgou ywbingh: Ceij gij gihgou ciuq 《Aen Diuzlaeh Guenjleix Gij Gihgou Ywbingh》 aeundaej mbaw cingq cinjhawj caepnieb ywbingh, guh gij hozdung yawjbingh、 ywbingh haenx.

 Diuz caetcib gouj Mwh fuengz yw binghlah danghnaeuz bungzdaengz yiengh saeh gvendaengz baenzlawz guenjleix gijgwn、 gijyw、 lwed、 raemx、 nyapnyaj yihyen caeuq bing’yenz veizswnghvuz、 fuengzre doenghduz dawzraq caeuq youq bien’gyaiq guh veiswngh cazniemh binghraq, aen fap neix caengz miz gvidingh, aen faplwd、 aen hingzcwng fapgvi wnq mizgven gvidingh caemh ndaej habyungh.

 Diuz betcib Aen fap neix daj 2004 nienz 12 nyied 1 hauh hwnj hengzguh.

 由中国民族语文翻译局提供
Dozsiengq