Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Yenfaz

  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 (1982 nienz 12 nyied 4 hauh Daihhaj Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daihhaj Baez Veiyi doenggvaq 1982 nienz 12 nyied 4 hauh Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih gunghgau goengbouh saedhengz
 Gaenqgawq aen《Coihcingqanq Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Yenfaz》 1988 nienz 4 nyied 12 hauh Daihcaet Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daih’it Baez Veiyi doenggvaq haenx、aen《Coihcingqanq Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Yenfaz》1993 nienz 3 nyied 29 hauh Daihbet Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daih’it Baez Veiyi doenggvaq haenx、aen《Coihcingqanq Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Yenfaz》1999 nienz 3 nyied 15 hauh Daihgouj Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daihngeih Baez Veiyi doenggvaq haenx、aen《Coihcingqanq Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Yenfaz》 2004 nienz 3 nyied 14 hauh Daihcib Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daihngeih Baez Veiyi doenggvaq haenx caeuq aen《Coihcingqanq Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Yenfaz》2018 nienz 3 nyied 11 hauh Daih Cibsam Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daih’it Baez Veiyi doenggvaq haenx coihcingq)
         MoegloegSiyenz

Daih 1 Cieng Cungjgangh

Daih 2 Cieng Gij Gihbwnj Genzli Caeuq Yivu Boux Gunghminz

Daih 3 Cieng Gihgou Guekgya

 Daih 1 Ciet Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih

 Daih 2 Ciet Boux Cujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz

 Daih 3 Ciet Gozvuyen

 Daih 4 Ciet Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei

 Daih 5 Ciet Deihfueng Gak Gaep Yinzminz Daibyauj Daihhoih Caeuq Deihfueng Gak Gaep Yinzminz Cwngfuj

 Daih 6 Ciet Gij Swci Gihgvanh Gizdieg Minzcuz Gagguenj

 Daih 7 Ciet Genhcaz Veijyenzvei

 Daih 8 Ciet Yinzminz Fazyen Caeuq Yinzminz Genjcazyen

Daih 4 Cieng Gozgiz、Gozgoh、Gozveih、Soujduh          Siyenz

 Cungguek youq gwnz seiqgyaiq dwg gij guekgya lizsij ceiq gyaenanz ndawde aen ndeu. Cungguek gak cuz yinzminz itheij cauxbaenz le gij vwnzva maenhndei hungmbwk, miz gij gwzming conzdungj gvanghyungz.

 1840 nienz gvaqlaeng, aen Cungguek funghgen cugciemh bienqbaenz aen guekgya bancizminzdi、banfunghgen. Yinzminz Cungguek vih guekgya doglaeb、 minzcuz gaijfang caeuq minzcuj swyouz mbouj lau hoj mbouj lau dai laebdaeb daihdamj haenqguh.

 Ngeihcib sigij, Cungguek fatseng le gij lizsij bengwz hungmbwk mbwn byoek deih fan.

 1911 nienz Sunh Cunghsanh sienseng lingjdauj Sinhhai Gwzming, feiqcawz le aen cidu vuengzdaeq conhci funghgen, laeb hwnj Cunghvaz Minzgoz. Hoeng, yinzminz Cungguek gij lizsij yinvu fanjdoiq digoz cujyi caeuq funghgen cujyi lij caengz guhbaenz.

 1949 nienz, aen Cunghgoz Gungcanjdangj aeu Mauz Cwzdungh cujsiz guh lingjsiu haenx lingjdauj Cungguek gak cuz yinzminz, ginggvaq le gij vujcangh doucwngh ciengzgeiz gannanz ngutngeuj caeuq gij doucwngh gizyawz hingzsik, doeklaeng doifan le gij dungjci digoz cujyi、funghgen cujyi caeuq gvanhliuz swhbwnj cujyi, sinhminzcuj cujyi gwzming aeu ndaej le swngli hungmbwk, laebhwnj le Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz. Daj neix hwnj, yinzminz Cungguek gaemdawz le gienzlig guekgya, bienqbaenz le bouxcawj guekgya.

 Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz laebbaenz doxdaeuj, aenbiengz guek raeuz cugbouh ndaej daj sinhminzcuj cujyi gvaqdoh daengz sevei cujyi. Gaiq hong gaijcauh swnghcanj swhliu swhyoujci baenz yiengh sevei cujyi gaenq guh baenz, aen cidu vunz bozsoz vunz gaenq siumied, gij cidu sevei cujyi gaenq laebdingh. Aen yinzminz minzcuj conhcwng youz gunghyinz gaihgiz lingjdauj、aeu gungh nungz lenzmungz guh giekdaej de, saedceiq couh dwg vuzcanj gaihgiz conhcwng, ndaej daengz gyamaenh caeuq fazcanj. Yinzminz Cungguek caeuq Cunghgoz Yinzminz Gaijfangginh dwkhingz le doengh gij ciemqhaeuj、buqvaih caeuq vujcangh deunyex digoz cujyi、bagenz cujyi, henhoh le gij doglaeb caeuq ancienz guekgya, dem’ak le gozfangz. Ginghci gensez aeundaej cwngzciu hungloet, aen gunghyez dijhi sevei cujyi doglaeb、haemq caezcienz haenx gaenq daihdaej cauxbaenz, nungzyez swnghcanj daezsang yienhda. Gyauyuz、gohyoz、vwnzva daengj saehnieb fazcanj gig daih, gij swhsiengj gyauyuz sevei cujyi aeundaej cwngzyau yienhda. Gij saedceij guengjdaih yinzminz ndaej gaijndei haemq lai.

 Gij gwzming sinhminzcuj cujyi Cungguek hoenx ndaej hingz caeuq gij saehnieb sevei cujyi Cungguek guh ndaej bae, dwg Cunghgoz Gungcanjdangj lingjdauj Cungguek gak cuz yinzminz, aeu Majgwzswh Lezningz Cujyi、Mauz Cwzdungh Swhsiengj ceijyinx, genhciz caenleix, coihcingq loengloek, hoenxhingz haujlai gannanz yung’yiemj cij aeu ndaej. Guek raeuz yaek ciengzgeiz youq duenh cogaep sevei cujyi. Aen gaenbonj yinvu guekgya dwg, riengz diuz loh yiengh sevei cujyi miz gij daegsaek Cungguek, comz rengz guh sevei cujyi yendaiva gensez. Cungguek gak cuz yinzminz yaek laebdaeb baengh Cunghgoz Gungcanjdangj lingjdauj, aeu Majgwzswh Lezningz Cujyi、Mauz Cwzdungh Swhsiengj、Dwng Siujbingz Lijlun、 “Sam Aen Daibyauj” Cung’yau Swhsiengj、Gohyoz Fazcanjgvanh、Aen Swhsiengj Sevei Cujyi Miz Gij Daegsaek Cungguek Seizdaih Moq Siz Ginbingz ceijyinx, genhciz yinzminz minzcuj conhcwng, genhciz diuz loh sevei cujyi, genhciz gaijgwz hailangh, mboujduenh caezcienz gak hangh cidu sevei cujyi, fazcanj gij ginghci hawciengz sevei cujyi, fazcanj gij minzcuj sevei cujyi, laebcienz gij fapceih sevei cujyi, gvancez fazcanj leixniemh moq, baengh rengz swhgeij, ganhoj haenqrengz guh, cugbouh hawj gunghyez、nungzyez、gozfangz caeuq gohyoz gisuz guhbaenz yendaiva, doidoengh vuzciz vwnzmingz、cwngci vwnzmingz、cinghsinz vwnzmingz、sevei vwnzmingz、swnghdai vwnzmingz hezdiuz fazcanj, hawj guek raeuz hwnqbaenz aen guekak yendaiva sevei cujyi fouqgiengz minzcuj vwnzmingz huzndei gyaeundei ndeu, guhbaenz Cunghvaz Minzcuz fukhwng hungmbwk.

 Youq guek raeuz, bozsoz gaihgiz dangguh gaihgiz gaenq siumied, hoeng gaihgiz doucwngh lij yaek youq saek giz ciengzgeiz mizyouq. Doiq gij seiqlig digdoiq caeuq boux digdoiq ndawguek rogguek haemznyaek caeuq buqvaih gij cidu sevei cujyi guek raeuz haenx, yinzminz Cungguek itdingh aeu guh doucwngh.

 Daizvanh dwg gij lingjduj sinzswng Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz bouhfaenh ndeu. Guhbaenz gij daihnieb dungjyiz guekcoj, dwg gij cizcwz sinzswng daengxcungq yinzminz Cungguek baudaengz beixnuengx Daizvanh.

 Aen saehnieb gensez sevei cujyi itdingh aeu baengh gunghyinz、nungzminz caeuq cihsiz fwnswj, comzgiet sojmiz gij ligliengh ndaej comzgiet haenx. Youq gwzming、gensez、gaijgwz aen gocwngz ciengzgeiz neix, gaenq gietbaenz aen dungjyiz cansen gyaez guek gvangqlangh youz Cunghgoz Gungcanjdangj lingjdauj, miz gak minzcuj dangjbai caeuq gak yinzminz donzdij camgya, baudaengz sojmiz bouxguhhong sevei cujyi、boux gensez saehnieb sevei cujyi、bouxgyaezguek yungjhu sevei cujyi、bouxgyaezguek yungjhu guekcoj dungjyiz caeuq yungh rengz hawj Cunghvaz Minzcuz fukhwng hungmbwk, aen dungjyiz cansen neix yaek laebdaeb gyamaenh caeuq fazcanj. Cunghgoz Yinzminz Cwngci Hezsangh Veiyi dwg aen dungjyiz cansen cujciz daibyauj fuengfueng mienhmienh ndeu, doenghbaez fazveih le lizsij cozyung youqgaenj, baezlaeng youq ndaw cwngci swnghhoz、sevei swnghhoz caeuq gaiq hong doiq rog doxndei baedauq guekgya, youq mwh gensez sevei cujyi yendaiva、guh gij doucwngh henhoh guekgya dungjyiz caeuq doxgiet, yaek caenh’itbouh fazveih gij cozyung youqgaenj de. Aen cidu lai dangj doxgap caeuq cwngci hezsangh youz Cunghgoz Gungcanjdangj lingjdauj haenx yaek ciengzgeiz mizyouq caeuq fazcanj.

 Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz dwg aen guekgya dungjyiz youh miz lai aen minzcuz ndeu, de youz daengx guek gak cuz yinzminz doengzcaez cauxbaenz. Yiengh minzcuz gvanhaeh sevei cujyi bingzdaengj doxgiet doxbang doxhuz gaenq laebdingh, caemhcaiq yaek laebdaeb gyagiengz. Youq ndaw doucwngh henhoh minzcuz doxgiet, aeu fanjdoiq daminzcuz cujyi, cujyau dwg dahancuz cujyi, hix aeu fanjdoiq yiengh minzcuz cujyi deihfueng. Guekgya caenh sojmiz goengrengz, coicaenh daengx guek gak minzcuz caez hwnghoengh.

 Gij cwngzciu Cungguek youq gwzming、gensez、gaijgwz fuengmienh aeundaej haenx liz mbouj ndaej seiqgyaiq yinzminz bangcoengh. Ngoenzcog Cungguek caeuq ngoenzcog seiqgyaiq gaenjmaed doxlienz youq itheij. Cungguek genhciz gij cwngcwz doiq rog doglaeb gag guhcawj, genhciz dox aeueiq cawjgienz caeuq lingjduj caezcienz、mbouj dox ciemqfamh、mbouj dox ganhsez neicwng、bingzdaengj doxleih、 hozbingz caezyouq haj hangh yenzcwz neix, genhciz diuz loh hozbingz fazcanj, genhciz aen canloz doxleih caezhingz hailangh, caeuq gak guek fazcanj vaigyauh gvanhaeh nem gyauhliuz ginghci、vwnzva, doidoengh cauhlaeb aen ming’yin gungdungzdij vunzloih; genhciz fanjdoiq digoz cujyi、bagenz cujyi、cizminz cujyi, gyagiengz caeuq gij yinzminz gak guek daengx seiqgyaiq doxgiet, cihciz gij cwng’yi doucwngh aen minzcuz deng apbik caeuq aen guekgya cingqcaih fazcanj ceng’aeu caeuq henhoh minzcuz doglaeb、fazcanj minzcuz ginghci de, vih gaiq hong henhoh seiqgyaiq hozbingz caeuq coicaenh vunzloih cinbu bae roengzrengz.

 Aen Yenfaz neix yungh faplwd nyinhdingh le aen cwngzgoj gak cuz yinzminz Cungguek haenqrengz guh ndaej haenx, gvidingh le aen gaenbonj cidu caeuq gaenbonj yinvu guekgya, dwg aen fap goekgaen guekgya, miz faplwd yauqlig ceiq sang. Daengx guek gak cuz yinzminz、sojmiz guekgya gihgvanh caeuq vujcangh ligliengh、gak cwngdangj caeuq gak sevei donzdij、gak giyez swyez cujciz, cungj itdingh aeu Yenfaz guh aen hozdung cunjcwz gaenbonj, caemhcaiq rap hwnj gij cizcwz henhoh gij viyiemz Yenfaz、baujcwng Yenfaz saedhengz.


       Daih 1 Cieng Cungjgangh


 Daih 1 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz dwg aen guekgya sevei cujyi guh yiengh yinzminz minzcuj conhcwng aeu gunghyinz gaihgiz daeuj lingjdauj、 aeu gungh nungz lenzmungz guh giekdaej ndeu.

 Yiengh cidu sevei cujyi dwg gij cidu gaenbonj Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz. Cunghgoz Gungcanjdangj lingjdauj dwg aen daegcwng ceiq bonjcaet yiengh sevei cujyi miz gij daegsaek Cungguek. Mbouj cinj saek aen cujciz roxnaeuz saek boux vunz buqvaih yiengh cidu sevei cujyi.

 Daih 2 diuz Sojmiz gij gienzlig Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz cungj gvi hawj yinzminz.

 Aen gihgvanh yinzminz hengzsawj gij gienzlig guekgya, dwg Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih.

 Yinzminz ciuq faplwd gvidingh, doenggvaq gak cungj roenloh caeuq hingzsik, guenjleix hongsaeh guekgya, guenjleix gaiq hong ginghci caeuq vwnzva, guenjleix hongsaeh ndawbiengz.

 Daih 3 diuz Aen gihgou guekgya Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz saedhengz aen yenzcwz minzcuj cizcunghci.

 Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih cungj dwg minzcuj senj ok, doiq yinzminz fucwz, souh yinzminz gamduk.

 Gij hingzcwng gihgvanh、genhcaz gihgvanh、sinjban gihgvanh、genjcaz gihgvanh guekgya cungj daj yinzminz daibyauj daihhoih ok daeuj, doiq de fucwz, souh de gamduk.

 Vehfaen gij cizgenz aen gihgou guekgya cunghyangh caeuq deihfueng, ciuq aen yenzcwz youz cunghyangh itcaez lingjdauj, cungfaen fazveih gij cujdungsing、cizgizsing deihfueng.

 Daih 4 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz gak minzcuz itlwd bingzdaengj. Guekgya baujcang gij gienzleih caeuq leih’ik habfap gak saujsu minzcuz, henhoh caeuq fazcanj gij gvanhaeh bingzdaengj doxgiet doxbang doxhuz gak minzcuz. Gimqhaed yawjsiuj caeuq apbik aen minzcuz wnq, gimqhaed buqvaih minzcuz doxgiet caeuq ceiqcauh minzcuz faenlied.

 Guekgya gaengawq gij daegdiemj caeuq aeuyungh gak saujsu minzcuz, bangcoh gak giz dieg saujsu minzcuz gyavaiq fazcanj ginghci caeuq vwnzva.

 Gak gizdieg saujsu minzcuz comzyouq de saedhengz gihyiz swci, ndalaeb swci gihgvanh, hengzsawj gienzgagguenj. Gak gizdieg minzcuz gagguenj cungj dwg Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz aen bouhfaenh mbouj ndaej faenliz ndeu.

 Gak minzcuz cungj ndaej swyouz sawjyungh caeuq fazcanj gij vah gij saw swhgeij, cungj ndaej swyouz baujciz roxnaeuz gaijgwz gij fungsug sibgvenq swhgeij.

 Daih 5 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz saedhengz eifap guenj guek, hwnqguh aen guekgya hengz yiengh fapceih sevei cujyi.

 Guekgya henhoh yiengh fapceiq sevei cujyi, hawj de ndaej itcaez、miz viyiemz.

 Sojmiz faplwd、fapgvi hingzcwng caeuq fapgvi deihfueng cungj mbouj ndaej caeuq Yenfaz doxdingj.

 Sojmiz gihgvanh guekgya caeuq vujcangh ligliengh、gak cwngdangj caeuq gak sevei donzdij、gak giyez swyez cujciz cungj itdingh aeu souj Yenfaz caeuq faplwd. Sojmiz gij hingzveiz famh Yenfaz caeuq faplwd, itdingh aeu gyaepcaz.

 Sojmiz cujciz roxnaeuz goyinz cungj mbouj ndaej miz gij daeggienz mauhgvaq Yenfaz caeuq faplwd.

 Daih 6 diuz Aen giekdaej ginghci cidu sevei cujyi Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, dwg swnghcanj swhliu gvi daengxcungq yinzminz sojmiz, couh dwg cenzminz sojyoujci caeuq lauzdung ginzcung cizdij sojyoujci. Cungj gunghyoujci sevei cujyi siumied gij cidu vunz bozsoz vunz, saedhengz aen yenzcwz gak vunz caenh naengzlig bonjfaenh、ciuq lauzdung daeuj faenboiq.

 Guekgya youq duenh cogaep sevei cujyi, genhciz yiengh gihbwnj ginghci cidu aeu gunghyoujci guh cawjdaej、lai cungj sojyoujci ginghci doengzcaez fazcanj, genhciz yiengh faenboiq cidu aeu ciuq lauzdung daeuj faenboiq guh cawjdaej、 laicungj faenboiq fuengsik caezyouq.

 Daih 7 diuz Gozyouj ginghci, couh dwg yiengh cenzminz sojyoujci ginghci sevei cujyi, dwg gij ligliengh ceiq maenh’ak gozminz ginghci. Guekgya baujcang gozyouj ginghci ndaej gyamaenh caeuq fazcanj.

 Daih 8 diuz Cizdij ginghci cujciz lajmbanj saedhengz aen dijci sueng caengz ginghyingz aeu gyadingz cingzbau ginghyingz guh giekdaej、ndawmbanj itcaez guenjleix ginghyingz caeuq faen hoh cingzbau ginghyingz dox giethab. Gij ginghci doxgap gak cungj hingzsik lajmbanj lumjbaenz swnghcanj、gunghsiuh、sinyung、 siuhfei daengj, dwg yiengh ginghci lauzdung ginzcung cizdij sojyoujci sevei cujyi. Bouxguhhong camgya cizdij ginghci cujci lajmbanj, miz gienz youq ndaw fanveiz faplwd gvidingh de ginghyingz swliuzdi、swliuzsanh、gyahdingz fuyez caeuq ciengx gij doenghduz gag ce.

 Gij ginghci doxgap gak cungj hingzsik ndaw singz lumjbaenz soujgunghyez、 gunghyez、gencuzyez、yinsuhyez、 sanghyez、 fuzvuyez daengj hangznieb, cungj dwg yiengh ginghci lauzdung ginzcung cizdij sojyoujci sevei cujyi.

 Guekgya baujhoh gij gienzleih caeuq leih’ik habfap cizdij ginghci cujciz hawsingz lajmbanj, gujli、dazyinx caeuq bangcoh fazcanj cizdij ginghci.

 Daih 9 diuz Gvangcangz、dahrij、ndoengfaex、 ndoibya、 diegnywj、 diegfwz、diegraiq daengj swyenz swhyenz, cungj gvi guekgya sojmiz, couh dwg cienzminz sojmiz; gij ndoengfaex caeuq ndoibya、diegnywj、diegfwz、diegraiq youz faplwd gvidingh gvi cizdij sojmiz haenx cawzvaih.

 Guekgya baujcang hableix leihyungh swyenz swhyenz, baujhoh doenghduz caeuq doenghgo dijbauj. Mbouj cinj saek aen cujciz roxnaeuz saek boux vunz yungh saek yiengh soujduenh ciemqaeu roxnaeuz buqvaih swyenz swhyenz.

 Daih 10 diuz Diegdeih hawsingz gvi guekgya sojmiz.

 Gij diegdeih lajmbanj caeuq seiqhenz rog singz, cawz gij youz faplwd gvidingh gvi guekgya sojmiz de caixvaih, lw ma gvi cizdij sojmiz; diegranz caeuq swliuzdi、swliuzsanh, hix gvi cizdij sojmiz.

 Guekgya vihliux leih’ik goenggungh, ndaej ciuq faplwd gvidingh cwngsou roxnaeuz cwngyungh diegdeih doengzseiz hawj dienzbouj.

 Mboujlwnh aen cujciz lawz roxnaeuz boux lawz cungj mbouj ndaej ciemqaeu、 gaicawx roxnaeuz yungh gizyawz hingzsik mbouj habfap cienjnyiengh diegdeih. Gij gienzsawjyungh diegdeih ndaej ciuq gij gvidingh faplwd cienjnyiengh.

 Sojmiz gij cujciz caeuq goyinz sawjyungh diegdeih haenx, itdingh aeu hableix bae leihyungh diegdeih.

 Daih 11 diuz Gij ginghci mbouj dwg gunghyoujci lumjbaenz godij ginghci、 swhyingz ginghci daengj ndaw fanveiz faplwd gvidingh, dwg bouhfaenh gapbaenz youqgaenj yiengh ginghci hawciengz sevei cujyi.

 Guekgya baujhoh gij gienzleih caeuq leih’ik habfap gij ginghci mbouj dwg gunghyoujci lumjbaenz godij ginghci、swhyingz ginghci daengj. Guekgya gujli、cihciz caeuq dazyinx fazcanj gij ginghci mbouj dwg gunghyoujci, doengzseiz eifap gamduk caeuq guenjleix gij ginghci mbouj dwg gunghyoujci.

 Daih 12 diuz Gij caizcanj goenggungh sevei cujyi sinzswng mbouj ndaej ciemqfamh.

 Guekgya baujhoh gij caizcanj goenggungh sevei cujyi. Mbouj cinj saek aen cujciz roxnaeuz saek boux vunz yungh saek yiengh soujduenh ciemq aeu roxnaeuz buqvaih gij caizcanj guekgya caeuq cizdij.

 Daih 13 diuz Gij caizcanj seimiz habfap gunghminz mbouj deng ciemqfamh.

 Guekgya ciuq gij gvidingh faplwd baujhoh gij gienzcaizcanj seimiz caeuq gij gienzciepswnj gunghminz.

 Guekgya vihliux leih’ik goenggungh, ndaej ciuq gij gvidingh faplwd cwngsou roxnaeuz cwngyungh gij caizcanj seimiz gunghminz doengzseiz hawj dienzbouj.

 Daih 14 diuz Guekgya doenggvaq daezsang gij cizgizsing caeuq gisuz suijbingz bouxguhhong, doigvangq gohyoz gisuz maenhndei, laebndei gij dijci guenjleix ginghci caeuq gij cidu ginghyingz guenjleix giyez, saedhengz gij cwzyinci sevei cujyi gak cungj hingzsik, gaijndei lauzdung cujciz, yienghneix daeuj mboujduenh daezsang lauzdung swnghcanjliz caeuq ginghci yauyiz, fazcanj sevei swnghcanjliz.

 Guekgya yiemzhengz mbaetyungh, fanjdoiq saisaengq.

 Guekgya hableix anbaiz cwkrom caeuq siufeiq, giemgoq gij leih’ik guekgya、 cizdij caeuq goyinz, youq gwnz giekdaej fazcanj swnghcanj, cugbouh gaijndei gij vuzciz swnghhoz caeuq vwnzva swnghhoz gyoengq yinzminz.

 Guekgya laebhwnj laebcienz yiengh sevei baujcang cidu caeuq gij suijbingz ginghci fazcanj dox hab’wngq.

 Daih 15 diuz Guekgya saedhengz yiengh ginghci hawciengz sevei cujyi.

 Guekgya gyagiengz laeb fap hawj ginghci, guhndei hungzgvanh diuzgung.

 Guekgya eifap mbouj cinj saek aen cujciz roxnaeuz saek boux vunz nyauxluenh gij cizsi ginghci sevei.

 Daih 16 diuz Gozyouj giyez youq ndaw fanveiz faplwd gvidingh miz gienz gag guhcawj ginghyingz.

 Gozyouj giyez ciuq faplwd gvidingh, doenggvaq cizgungh daibyauj daihhoih caeuq gizyawz hingzsik, saedhengz minzcuj guenjleix.

 Daih 17 diuz Aen cujciz cizdij ginghci cijaeu ciuqsouj mizgven faplwd, miz gij gienz gag guhcawj doglaeb bae guh ginghci hozdung.

 Aen cujciz cizdij ginghci saedhengz minzcuj guenjleix, ciuq faplwd gvidingh senjgij caeuq mienx bae bouxguenjleix, gietdingh gij vwndiz hungnaek ginghyingz guenjleix.

 Daih 18 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz cinjhawj gij giyez caeuq aen ginghci cujciz gizyawz roxnaeuz goyinz guekrog ciuq gij gvidingh aen faplwd Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz youq Cungguek douzswh, caeuq gij giyez roxnaeuz aen ginghci cujciz gizyawz Cungguek guh gij ginghci doxgap gak cungj gak yiengh.

 Gij giyez guekrog caeuq aen ginghci cujciz gizyawz guekrog nem gij giyez Cungguek guekrog gapbonj ginghyingz youq ndaw Cungguek haenx, cungj itdingh aeu souj gij faplwd Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz. Gij gienzleih caeuq leih’ik habfap gyoengqde souh gij faplwd Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz baujhoh.

 Daih 19 diuz Guekgya fazcanj gij gyauyuz saehnieb sevei cujyi, daezsang gij gohyoz vwnzva suijbingz daengx guek yinzminz.

 Guekgya haibanh gak cungj yozyau, bujgiz codaengj yivu gyauyuz, fazcanj cungdaengj gyauyuz、cizyez gyauyuz caeuq gauhdwngj gyauyuz, caemhcaiq fazcanj yozcenz gyauyuz.

 Guekgya fazcanj gak cungj gyauyuz sezsih, baetcawz vwnzmangz, daj cwngci、 vwnzva、gohyoz、gisuz、yezvu fuengmienh son gunghyinz、nungzminz、gunghcoz yinzyenz guekgya caeuq doengh bouxguhhong wnq, gujli gaghag baenzcaiz.

 Guekgya gujli doengh aen cujciz cizdij ginghci、doengh aen cujciz giyez swyez guekgya caeuq gij ligliengh ndawbiengz gizyawz ciuq faplwd gvidingh haibanh gak cungj gyauyuz saehnieb.

 Guekgya doigvangq gij vah bujdunghva daengx guek doeng’yungh haenx.

 Daih 20 diuz Guekgya fazcanj gij saehnieb swyenz gohyoz caeuq sevei gohyoz, bujgiz gij cihsiz gohyoz caeuq gisuz, ciengjli gij cwngzgoj gohyoz yenzgiu caeuq gisuz fazmingz cangcau.

 Daih 21 diuz Guekgya fazcanj gij saehnieb yihliuz veiswngh, fazcanj yihyoz yienhdaih caeuq yihyoz cienzdoengj guek raeuz, gujli caeuq cihciz cizdij ginghci cujciz lajmbanj、giyez swyez cujciz guekgya caeuq aen cujciz gaihdau haibanh gak cungj yihliuz veiswngh sezsih, guh cungj veiswngh hozdung miz haujlai ginzcung caeuqfaenh, baujhoh yinzminz ndangcangq.

 Guekgya fazcanj gij saehnieb dijyuz, guh cungj dijyuz hozdung miz haujlai ginzcung caeuqfaenh, dem’ak gij ndangdaej yinzminz.

 Daih 22 diuz Guekgya fazcanj gij saehnieb vwnzyoz yisuz、gij saehnieb sinhvwnz gvangjbo densi、gij saehnieb okbanj fathengz、duzsuhgvanj bozvuzgvanj vwnzva’gvanj caeuq gij vwnzva saehnieb gizyawz fugsaeh yinzminz、fugsaeh sevei cujyi haenx, guh cungj vwnzva hozdung miz haujlai ginzcung caeuqfaenh.

 Guekgya baujhoh giz dieg mizmingz dieg ciuhgeq、vwnzvuz dijbauj caeuq gij lizsij vwnzva yizcanj cung’yau gizyawz.

 Daih 23 diuz Guekgya gungganq gak cungj conhyez yinzcaiz fugsaeh sevei cujyi, gyahung aen duivuj cihsiz fwnswj, caux ok diuzgienh, youq mwh hwnqguh yendaiva sevei cujyi cungfaen fazveih gij cozyung gyoengqde.

 Daih 24 diuz Guekgya doenggvaq bujgiz lijsiengj gyauyuz、daudwz gyauyuz、vwnzva gyauyuz、gijliz caeuq fazci gyauyuz, doenggvaq youq ndaw ginzcung fanveiz mbouj doengz hawsingz lajmbanj ceiqdingh caeuq caephengz gak cungj soujcwz、gunghyoz, gyagiengz hwnqguh gij cinghsinz vwnzmingz sevei cujyi.

 Guekgya daiqdaeuz dizcang aen hwzsinh gyacizgvanh sevei cujyi, dizcang gij goengdaek gyaez guekcoj、gyaez yinzminz、gyaez lauzdung、gyaez gohyoz、gyaez sevei cujyi, youq ndaw yinzminz guh aigoz cujyi、cizdij cujyi caeuq gozci cujyi、 gungcanj cujyi gyauyuz, guh bencwng veizvuz cujyi caeuq lizsij veizvuz cujyi gyauyuz, fanjdoiq gij swhsiengj nduknaeuh swhbwnj cujyi、funghgen cujyi caeuq gij swhsiengj nduknaeuh gizyawz.

 Daih 25 diuz Guekgya doihengz giva swnghyuz, hawj yinzgouj demmaj caeuq aen giva ginghci nem sevei fazcanj dox hab’wngq.

 Daih 26 diuz Guekgya baujhoh caeuq gaijndei swnghhoz vanzging caeuq swnghdai vanzging, fuengzceih uqlah caeuq gij goenghaih gizyawz.

 Guekgya cujciz caeuq gujli ndaem faex cauh ndoeng, baujhoh ndoengfaex.

 Daih 27 diuz Sojmiz doengh aen gihgvanh guekgya saedhengz aen yenzcwz cinghgenj, saedhengz gunghcoz cwzyinci, saedhengz aen cidu beizyin caeuq gaujhaed boux guh hong gihgvanh, mboujduenh daezsang gij caetliengh caeuq yauqlwd hongsaeh, fanjdoiq gvanhliuz cujyi.

 Sojmiz doengh aen gihgvanh guekgya caeuq boux guh hong guekgya itdingh aeu baengh yinzminz haeujcoengh, ciengzseiz caeuq yinzminz baujciz lienzhaeh maedcaed, haeujsim dingqaeu gij yigen caeuq genyi yinzminz, ciepsouh yinzminz gamduk, roengzrengz fugsaeh yinzminz.

 Boux guh hong guekgya youq mwh hainduj hwnjban, wngdang ciuq faplwd gvidingh goenghai guh Yenfaz senhsi.

 Daih 28 diuz Guekgya henhoh sevei cizsi, cinyaz gij hozdung fanjgoet guekgya caeuq gij hozdung famhcoih sienghaih guekgya ancienz gizyawz, ceihfad gij hozdung sienghaih sevei cianh、buqvaih gij ginghci sevei cujyi caeuq gij hozdung famhcoih gizyawz, ceihbanh caeuq gaijcauh bouxfamhcoih.

 Daih 29 diuz Gij vujcangh ligliengh Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz gvi yinzminz. Gij yinvu de dwg gyamaenh gozfangz, dingjhoenx daeujciemq, baujvei guekcoj, baujvei gij hozbingz lauzdung yinzminz, caeuqfaenh gij gensez saehnieb guekgya, roengzrengz fugsaeh yinzminz.

 Guekgya gyagiengz hwnqguh gij vujcangh ligliengh engqgya gwzming、yendai、 cwnggveih, hawj gij ligliengh gozfangz dem ak.

 Daih 30 diuz Gij hingzcwng gihyiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz ciuq lajneix vehfaen:

 (1) Daengx guek faen guh swngj、swcigih、cizyazsi;

 (2) swngj、swcigih faen guh swcicouh、yen、swciyen、si;

 (3) yen、swciyen faen guh yangh、minzcuzyangh、cin.

 Cizyazsi caeuq doengh aen si haemq hung haenx faen guh gih、yen. Swcicouh faen guh yen、swciyen、si.

 Swcigih、swcicouh、swciyen cungj dwg gizdieg minzcuz gagguenj.

 Daih 31 diuz Guekgya youq mwh bizyau ndaej ndalaeb aen hingzcwnggih daegbied. Youq ndaw hingzcwnggih daegbied saedhengz gijmaz cidu, ciuq gidij cingzgvang youz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih aeu faplwd daeuj gvidingh.

 Daih 32 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz baujhoh gij gienzleih caeuq leih’ik habfap doengh boux vunz guekrog youq ndaw Cungguek, doengh boux vunz guekrog youq ndaw Cungguek itdingh aeu souj gij faplwd Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz.

 Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz doiq gij vunz guekrog aenvih aen yienzaen cwngci iugouz ndojnanh haenx, ndaej aen gienzleih souh baujhoh hawj de.


    Daih 2 Cieng Gij Gihbwnj Genzli Caeuq Yivu Boux Gunghminz


 Daih 33 diuz Fanzdwg gij vunz miz aen gozciz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, cungj dwg boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz.

 Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz youq dangqnaj faplwd itlwd bingzdaengj.

 Guekgya aeueiq caeuq baujcang yinzgenz.

 Mboujlwnh boux gunghminz lawz cungj yiengjmiz gij gienzleih Yenfaz caeuq faplwd gvidingh haenx, doengzseiz hix itdingh aeu hengzguh gij yivu Yenfaz caeuq faplwd gvidingh haenx.

 Daih 34 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz nienzgeij rim 18 hopbi haenx, mbouj faen minzcuz、cungjcuz、saimbwk、cizyez、gyading okndang、cunghgyau sinyangj、doegsaw lai noix、 ndaw ranz gungz fouq、 youq nanz youq dinj, cungj miz gienz senjgij caeuq gij gienz ndaej senjgij; hoeng boux ciuq faplwd deng bokdued gij gienzleih cwngci haenx cawzvaih.

 Daih 35 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz ndaej swyouz guh yenzlun、okbanj、cizvei、gezse、youzhingz、siveih.

 Daih 36 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz ndaej swyouz sinyangj cunghgyau.

 Mboujlwnh aen guekgya gihgvanh、sevei donzdij lawz caeuq boux lawz, cungj mbouj ndaej giengzceih gunghminz sinyangj cunghgyau roxnaeuz mbouj sinyangj cunghgyau, mbouj ndaej yawjsiuj boux gunghminz sinyangj cunghgyau caeuq boux gunghminz mbouj sinyangj cunghgyau.

 Guekgya baujhoh gij cunghgyau hozdung cingqciengz. Mboujlwnh bouxlawz cungj mbouj ndaej leihyungh cunghgyau guh gij saehrwix buqvaih aen cizsi ndawbiengz、sonjhaih ndangcangq gunghminz、fuengzngaih aen gyauyuz cidu guekgya.

 Gij donzdij cunghgyau caeuq gij hongsaeh cunghgyau mbouj souh seiqlig guek rog ceibaij.

 Daih 37 diuz Gij yinzsinh swyouz boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz mbouj deng ciemqfamh.

 Mboujlwnh boux gunghminz lawz, mbouj ginggvaq yinzminz genjcazyen baecinj roxnaeuz gietdingh roxnaeuz yinzminz fazyen gietdingh, caemhcaiq youz gungh’anh gihgvanh caephengz, mbouj deng gaemhdawz.

 Gimqhaed mbouj habfap bae gaebgyaeng caeuq aeu gij fuengfap gizyawz mbouj habfap bae bokdued roxnaeuz hanhhaed gij yinzsinh swyouz gunghminz, gimqhaed mbouj habfap bae saeuj aen ndang gunghminz.

 Daih 38 diuz Gij yinzgwz cunhyenz boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz mbouj deng ciemqfamh. Mbouj cinj yungh saek cungj fuengfap bae vujyuz、bangjlaih caeuq luenh gauq luenh haih gunghminz.

 Daih 39 diuz Gij ranzyouq boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz mbouj deng ciemqfamh. Gimqhaed mbouj habfap bae saeujcaz roxnaeuz mbouj habfap bae ciemqhaeuj ranzyouq gunghminz.

 Daih 40 diuz Gij doengsaenq swyouz caeuq doengsaenq mimiz boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz souh faplwd baujhoh. Cawzliux aenvih guekgya ancienz roxnaeuz gyaepcaz hingzsw famhcoih yungh daengz, youz gungh’anh gihgvanh roxnaeuz genjcaz gihgvanh ciuq gij cwngzsi faplwd gvidingh genjcaz doengsaenq caixvaih, mboujlwnh aen cujciz lawz roxnaeuz boux lawz cungj mbouj ndaej aeu aen leixyouz lawz bae ciemqfamh gij doengsaenq swyouz caeuq doengsaenq mimiz gunghminz.

 Daih 41 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz gunghozgoz doiq sojmiz doengh aen gihgvanh guekgya caeuq doengh boux guh hong guekgya, cungj miz gienzleih daezok bihbingz caeuq genyi; doiq miz gij hingzveiz famhfap mbouj caenh cizcwz doengh aen gihgvanh guekgya caeuq doengh boux guh hong guekgya de, miz gienzleih yiengq aen gihvanh guekgya mizgven daezok sinhsu、gunggau roxnaeuz genjgij, hoeng mbouj ndaej gyaj cauh roxnaeuz mbitmbieng saehsaed bae luenh gauq luenh haih.

 Gunghminz guh sinhsu、gunggau roxnaeuz genjgij, aen gihgvanh guekgya mizgven itdingh aeu cazcing saehsaed, fucwz cawqleix. Boux lawz cungj mbouj ndaej naenxhaed caeuq dwkceih boizhaemz.

 Doengh boux vunz aenvih aen gihgvanh guekgya caeuq boux guh hong guekgya ciemqfamh gienzleih gunghminz cix deng sonjsaet haenx, miz gienzleih ciuq faplwd gvidingh aeu ndaej dienzboiz.

 Daih 42 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz miz gienzleih caeuq yivu lauzdung.

 Guekgya doenggvaq gak cungj roenloh, caux ok gij diuzgienh lauzdung couhnieb, gyagiengz baujhoh lauzdung, gaijndei diuzgienh lauzdung, caemhcaiq youq gwnz giekdaej fazcanj swnghcanj, daezsang gij bauqcouz lauzdung caeuq fukleih dakdaih.

 Lauzdung dwg faenh cizcwz miznaj sojmiz gij gunghminz miz naengzlig lauzdung haenx. Bouxguhhong ndaw gozyouj giyez caeuq ndaw cujciz cizdij ginghci hawsingz lajmbanj, cungj wngdang aeu cungj daidu dwg bouxcawj guekgya bae doiqdaih gij lauzdung swhgeij. Guekgya dizcang cungj doxdax guhhong sevei cujyi, ciengjli boux lauzdung mozfan caeuq boux guh hong senhcin. Guekgya dizcang gunghminz guh gij hong yivu lauzdung.

 Guekgya hawj boux gunghminz yaek couhnieb guh gij yinhlienh lauzdung couhnieb noix mbouj ndaej.

 Daih 43 diuz Bouxguhhong Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz miz gienzleih yietnaiq.

 Guekgya fazcanj gij sezsih hawj bouxguhhong yietnaiq caeuq ciengxndang, gvidingh gij seizgan guhhong caeuq aen cidu yietgyaj hawj boux cizgungh.

 Daih 44 diuz Guekgya ciuq faplwd gvidingh doiq gij cizgungh ndaw cujciz giyez swyez caeuq boux guh hong guekgya ndaw gihgvanh saedhengz aen cidu duiyouh. Gij swnghhoz boux duiyouh ndaej guekgya caeuq sevei baujcang.

 Daih 45 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz youq mwh nienzlaux、baenz bingh roxnaeuz gaenq guh mbouj ndaej hong, miz gienzleih daj guekgya caeuq ndawbiengz aeundaej vuzciz bangcoh. Guekgya fazcanj gij saehnieb sevei baujyenj、sevei gouqcaeq caeuq yihliuz veiswngh hawj gunghminz yiengjsouh doengh gij gienzleih neix aeu yungh daengz haenx.

 Guekgya caeuq sevei baujcang gij swnghhoz bouxbing deng canz, fujsiz vunz ndawranz lezsw, youhdai vunz ndawranz bouxbing.

 Guekgya caeuq sevei bangcoh anbaiz lauzdung、swnghhoz caeuq gyauyuz hawj boux gunghminz fangz、nuk、ngoemx caeuq boux miz canzcaed gizyawz.

 Daih 46 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz miz gienzleih caeuq yivu ndaej daengz gyauyuz.

 Guekgya gungganq bouxcoz、lwgnyezrauh、lwgnyeziq youq binjdwz、ciliz、 dijciz daengj fuengmienh cienzmienh fazcanj.

 Daih 47 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz ndaej swyouz guh gohyoz yenzgiu、vwnzyoz yisuz cangcoz caeuq gij vwnzva hozdung gizyawz. Gij gunghminz guh gyauyuz、gohyoz、gisuz、vwnzyoz、yisuz caeuq gij vwnzva saehnieb gizyawz, gij hong cangcausing ikleih yinzminz de, guekgya hawj gujli caeuq bangcoh.

 Daih 48 diuz Mehmbwk Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz youq gij swnghhoz cwngci、ginghci、vwnzva、sevei caeuq ndaw ranz daengj gak fuengmienh, yiengjmiz gij gienzleih caeuq bouxsai bingzdaengj.

 Guekgya baujhoh gij gienzleih caeuq leih’ik mehmbwk, saedhengz sai mbwk guh hong doxdoengz ndaej cienzhong caemh doxdoengz, gungganq caeuq genjaeu daezswng ganbu mehmbwk.

 Daih 49 diuz Vwnhyinh、gyahdingz、daxmeh caeuq lwgnyez souh guekgya baujhoh.

 Gvanbaz song fueng miz yivu saedhengz giva swnghyuz.

 Bohmeh miz yivu ganqciengx gyauyuz gij lwgnyez caengz baenz vunzhung, gij lwg gaenq baenz vunzhung miz yivu ciengx bang bohmeh.

 Gimqhaed buqvaih vwnhyinh swyouz, gimqhaed yakdaih bouxlaux、mehmbwk caeuq lwgnyez.

 Daih 50 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz baujhoh gij gienzleih caeuq leih’ik cingqdangq vazgyauz, baujhoh gij gienzleih caeuq leih’ik habfap gveihgyauz caeuq gyauzgen.

 Daih 51 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz youq mwh hengzsawj swyouz caeuq gienzleih, mbouj ndaej sonjhaih gij leih’ik guekgya、sevei、 cizdij caeuq gij swyouz nem gienzleih habfap boux gunghminz wnq.

 Daih 52 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz miz yivu henhoh guekgya dungjyiz caeuq daengx guek gak minzcuz doxgiet.

 Daih 53 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz itdingh aeu souj Yenfaz caeuq faplwd, baujsouj gij mimiz guekgya, gyaezhoh caizcanj goenggungh, souj gijliz lauzdung, souj cizsi goenggungh, aeueiq gij goengdaek ndawbiengz.

 Daih 54 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz miz yivu henhoh gij ancienz、yungzdaeuz caeuq leih’ik guekcoj, mbouj ndaej guh gij saeh sienghaih gij ancienz、yungzdaeuz caeuq leih’ik guekcoj.

 Daih 55 diuz Baujvei guekcoj、dingjhoenx ciemqhaeuj, dwg gij cizcwz sinzswng moix boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz.

 Ciuq faplwd bae dangbing caeuq camgya minzbingh cujciz dwg gij yivu miznaj boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz.
Daih 56 diuz Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz miz yivu ciuq faplwd nab gvaeh.


      Daih 3 Cieng Gihgou Guekgya


   Daih 1 Ciet Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih

 Daih 57 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih dwg aen gienzlig gihgvanh guekgya ceiq sang. Aen gihgvanh ciengzlaeb de dwg Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei.

 Daih 58 diuz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei hengzsawj aen gienzlaebfap guekgya.

 Daih 59 diuz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih youz gij daibyauj swngj、swcigih、cizyazsi、aen hingzcwnggih daegbied caeuq ginhdui senj ok de gapbaenz. Gak saujsu minzcuz cungj wngdang miz daibyauj mingzngeg habdangq.

 Senj boux daibyauj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih youz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei cujciz.

 Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih gij mingzngeg daibyauj caeuq gij banhfap senj ok daibyauj youz faplwd gvidingh.

 Daih 60 diuz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih moix gaiq nyaemhgeiz haj bi.

 Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih nyaemhgeiz rim gaxgonq song ndwen, Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei itdingh aeu senj ok gij daibyauj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih gaiq laeng. Danghnaeuz roebdaengz gij cingzgvang daegbied mbouj ndaej guh senjgij, ginggvaq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei daengxcungq yinzyenz gapbaenz sam faenh cih ngeih doxhwnj laisoq doenggvaq, ndaej doilaeng senjgij, gyalai aen nyaemhgeiz gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih neix. Youq cungj cingzgvang daegbied haenx gietsat le bi ndeu ndawde, itdingh aeu senj ok gij daibyauj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih gaiq laeng.

 Daih 61 diuz Aen hoih Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih moix bi hai baez ndeu, youz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei ciucomz. Danghnaeuz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei nyinhnaeuz miz bizyau, roxnaeuz miz haj faenh cih it doxhwnj boux daibyauj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhhoih dizyi, ndaej laemzseiz ciucomz aen hoih Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih.

 Mwh hai aen hoih Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih, senjgij cujsizdonz daeuj cujciz aen hoih.

 Daih 62 diuz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih hengzsawj gij cizgenz lajneix:

 (1) Coihgaij Yenfaz;

 (2) gamduk Yenfaz saedhengz;

 (3) ceiqdingh caeuq coihgaij gij faplwd gaenbonj hingzsw、minzsw、guekgya gihgou caeuq gij faplwd gaenbonj gizyawz;

 (4) senj ok boux cujsiz、fucujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz;

 (5) ciuq gij daezmingz boux cujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, gietdingh boux yinzsenj Gozvuyen cungjlij; ciuq gij daezmingz Gozvuyen cungjlij, gietdingh gij yinzsenj Gozvuyen fucungjlij、gozvu veijyenz、gak bu bucangj、gak veijyenzvei cujyin、sinjgicangj、misuhcangj;

 (6) senj ok boux cujsiz Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei; ciuq gij daezmingz boux cujsiz Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei, gietdingh gij yinzsenj gizyawz boux gapbaenz Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei;

 (7) senj ok boux cujyin Gozgyah Genhcaz Veijyenzvei;

 (8) senj ok boux yencangj Cuigauh Yinzminz Fazyen;

 (9) senj ok boux genjcazcangj Cuigauh Yinzminz Genjcazyen;

 (10) saemjcaz caeuq baecinj aen giva gozminz ginghci nem sevei fazcanj caeuq aen baugau gvendaengz gij cingzgvang caephengz giva;

 (11) saemjcaz caeuq baecinj yawhsuenq guekgya nem aen baugau gvendaengz gij cingzgvang caephengz yawhsuenq;

 (12) gaijbienq roxnaeuz siu bae gij gietdingh mbouj habdangq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei;

 (13) baecinj anlaeb swngj、swcigih caeuq cizyazsi;

 (14) gietdingh anlaeb aen hingzcwnggih daegbied caeuq gij cidu de;

 (15) gietdingh gij vwndiz cancwngh caeuq hozbingz;

 (16) gij cizgenz gizyawz wngdang youz aen genzliz gihgvanh guekgya ceiq sang hengzsawj haenx.

 Daih 63 diuz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih miz gienz mienx gij yinzyenz lajneix:

 (1) Boux cujsiz、fucujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz;

 (2) gozvuyen cungjlij、fucungjlij、gozvu veijyenz、gak bu bucangj、gak veijyenzvei cujyin、sinjgicangj、misuhcangj;

 (3) boux cujsiz Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei caeuq doengh boux gizyawz gapbaenz Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei;

 (4) boux cujyin Gozgyah Genhcaz Veijyenzvei;

 (5) boux yencangj Cuigauh Yinzminz Fazyen;

 (6) boux genjcazcangj Cuigauh Yinzminz Genjcazyen.

 Daih 64 diuz Coihgaij Yenfaz, youz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei roxnaeuz haj faenh cih it doxhwnj boux daibyauj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih dizyi, caemhcaiq ginggvaq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih daengxcungq daibyauj sam faenh cih ngeih doxhwnj laisoq doenggvaq.

 Faplwd caeuq gij yian gizyawz ginggvaq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih daengxcungq daibyauj mauhgvaq buenqsoq doenggvaq.

 Daih 65 diuz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei youz gij yinzyenz lajneix gapbaenz:

 Veijyenzcangj,

 fuveijyenzcangj yozganh boux,

 misuhcangj,

 veijyenz yozganh boux.

 Gij vunz gapbaenz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei ndawde, wngdang miz gij daibyauj saujsu minzcuz mingzngeg habdangq.

 Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih senj ok caemhcaiq miz gienz mienx gij vunz gapbaenz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Doihhoih Cangzvu Veijyenzvei.

 Gij vunz gapbaenz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei, mbouj ndaej dang gij cizvu hingzcwng gihgvanh、genhcaz gihgvanh、 sinjban gihgvanh caeuq genjcaz gihgvanh guekgya.

 Daih 66 diuz Aen nyaemhgeiz moix gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei caeuq aen nyaemhgeiz moix gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih doxdoengz, de hengzsawj cizgenz daengz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih gaiq laeng senj ok aen Cangzvu Veijyenzvei moq cij dingz.

 Veijyenzcangj、fuveijyenzcangj lienz dang mbouj ndaej mauhgvaq song gaiq.

 Daih 67 diuz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei hengzsawj gij cizgenz lajneix:

 (1) Gejhoiz Yenfaz, gamduk Yenfaz saedhengz;

 (2) ceiqdingh caeuq coihgaij gij faplwd gizyawz cawz ok gij faplwd wngdang youz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih ceiqdingh haenx;

 (3) youq mwh mbouj hai Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih, doiq gij faplwd Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih ceiqdingh de guh mbangjdi boujcung caeuq coihgaij, hoeng mbouj ndaej caeuq gij gihbwnj yenzcwz aen faplwd neix doxdingj;

 (4) gejhoiz faplwd;

 (5) youq mwh mbouj hai Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih, saemjcaz caeuq baecinj gij fueng’anq bouhfaenh diuzcingj aen giva gozminz ginghci caeuq sevei fazcanj、yawhsuenq guekgya youq mwh caephengz itdingh aeu guh haenx;

 (6) gamduk gij hongsaeh Gozvuyen、Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei、 Gozgyah Genhcaz Veijyenzvei、Cuigauh Yinzminz Fazyen caeuq Cuigauh Yinzminz Genjcazyen;

 (7) siu bae gij hingzcwng fapgvi、gietdingh nem mingling caeuq Yenfaz、 faplwd doxdingj youz Gozvuyen ceiqdingh haenx;

 (8) siu bae gij fapgvi nem gezyi deihfueng caeuq Yenfaz、faplwd nem hingzcwng fapgvi doxdingj youz aen gienzlig gihgvanh guekgya swngj、swcigih、cizyazsi ceiqdingh haenx;

 (9) youq mwh mbouj hai Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih, ciuq gij daezmingz Gozvuyen cungjlij, gietdingh gij yinzsenj bucangj、veijyenzvei cujyin、sinjgicangj、misuhcangj;

 (10) youq mwh mbouj hai Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih, ciuq gij daezmingz boux cujsiz Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei, gietdingh gij yinzsenj gizyawz doengh boux gapbaenz Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei;

 (11) ciuq gij daezcingj boux cujyin Gozgyah Genhcaz Veijyenzvei, nyaemhmienx boux fucujyin、boux veijyenz Gozgyah Genhcaz Veijyenzvei;

 (12) ciuq gij daezcingj boux yencangj Cuigauh Yinzminz Fazyen, nyaemhmienx boux fuyencangj、sinjbanyenz Cuigauh Yinzminz Fazyen、boux veijyenz sinjban veijyenzvei caeuq boux yencangj ginhsw fazyen;

 (13) ciuq gij daezcingj boux genjcazcangj Cuigauh Yinzminz Genjcazyen, nyaemhmienx boux fugenjcazcangj、genjcazyenz Cuigauh Yinzminz Genjcazyen、 boux veijyenz genjcaz veijyenzvei caeuq boux genjcazcangj ginhsw genjcazyen, caemhcaiq baecinj nyaemhmienx boux genjcazcangj aen yinzminz genjcazyen swngj、 swcigih、cizyazsi;

 (14) gietdingh nyaemhmienx gij cienzgienz daibyauj capyouq guekrog;

 (15) gietdingh baecinj caeuq feiqcawz gij diuzyoz nem hezding youqgaenj caeuq guekrog dinghlaeb;

 (16) gvidingh aen hanzgiz cidu ginhyinz caeuq vaigyauh yinzyenz nem gij cienmonz hanzgiz cidu gizyawz;

 (17) gvidingh caeuq gietdingh fat hawj aen yinhcangh guekgya caeuq aen cwnghhau yungzdaeuz;

 (18) gietdingh dwzse;

 (19) youq mwh mbouj hai Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih, danghnaeuz roebdaengz gij cingzgvang guekgya deng vujcangh ciemqfamh roxnaeuz itdingh aeu hengzguh gij diuzyoz gwnz gozci doengzcaez fuengzre ciemqhaeuj haenx, gietdingh senhbu cancwngh cangdai;

 (20) gietdingh dung’yenz daengx guek roxnaeuz dungyenz mbangjdi;

 (21) gietdingh daengx guek roxnaeuz lengq aen swngj、 swcigih、 cizyazsi haeuj daengz aen cangdai gaenjgip;

 (22) gij cizgenz gizyawz youz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih gyauhawj haenx.

 Daih 68 diuz Boux veijyenzcangj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei cujciz gij hong Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei, ciucomz aen hoih Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei. Fuveijyenzcangj、misuhcangj bangcoh veijyenzcangj guh hong.

 Veijyenzcangj、fuveijyenzcangj、misuhcangj gapbaenz veijyenzcangj veiyi, cawqleix gij hong youqgaenj ngoenznaengz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei.

 Daih 69 diuz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei doiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih fucwz caemhcaiq baugau gunghcoz.

 Daih 70 diuz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih ndalaeb Minzcuz Veijyenzvei、Yenfaz Caeuq Fazliz Veijyenzvei、Caizcwng Ginghci Veijyenzvei、 Gyauyuz Gohyoz Vwnzva Veiswngh Veijyenzvei、Vaisw Veijyenzvei、Vazgyauz Veijyenzvei caeuq doengh aen cienmonz veijyenzvei wnq aeu ndalaeb de. Youq mwh mbouj hai Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih, youz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei lingjdauj gak cienmonz veijyenzvei.

 Gak cienmonz veijyenzvei youz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei lingjdauj, yenzgiu、saemjlwnh caeuq ngeixdingh yian mizgven.

 Daih 71 diuz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei youq mwh nyinhnaeuz miz bizyau, ndaej cujciz aen diucaz veijyenzvei gvendaengz vwndiz daegdingh, caemhcaiq gaengawq gij baugau diucaz veijyenzvei, guh’ok gezyi doxwngq.

 Diucaz veijyenzvei mwh guh diucaz, sojmiz aen gihgvanh guekgya、donzdij ndawbiengz caeuq boux gunghminz mizgven de cungj miz yivu daezhawj gij caizliu itdingh aeu miz haenx hawj de.

 Daih 72 diuz Boux daibyauj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq gij vunz gapbaenz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei, miz gienz ciuq gij cwngzsi faplwd gvidingh faenbied daezok gij yian gvihaeuj ndaw cizgenz fanveiz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei de.

 Daih 73 diuz Boux daibyauj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih youq mwh hai Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih, gij vunz gapbaenz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei youq mwh hai Cangzvu Veijyenzvei, miz gienz ciuq gij cwngzsi faplwd gvidingh doiq Gozvuyen roxnaeuz Gozvuyen gak bu、gak veijyenzvei daezok cizsinzan. Gij gihgvanh deng cizsinz haenx itdingh aeu fucwz hoizdap.

 Daih 74 diuz Boux daibyauj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih, mbouj ginggvaq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih veiyi cujsizdonz cinjhawj, youq mwh mbouj hai Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih mbouj ginggvaq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei cinjhawj, mbouj deng gaemhdawz roxnaeuz hingzsw saemjbuenq.

 Daih 75 diuz Boux daibyauj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih youq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih gak cungj hoih gwnzde gangjvah caeuq byaujgez, mbouj deng faplwd gyaepcaz.

 Daih 76 diuz Boux daibyauj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih itdingh aeu youq souj Yenfaz caeuq faplwd fuengmienh guh yienghndei, baujsouj mimiz guekgya, caemhcaiq youq ndaw swnghcanj、gunghcoz caeuq sevei hozdung bonjfaenh camgya haenx, bangcoh saedhengz Yenfaz caeuq faplwd.

 Boux daibyauj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih wngdang caeuq aen senjgij danhvei yienzlaiz nem yinzminz baujciz lienzhaeh maedcaed, dingqaeu caeuq fanjyingj gij yigen nem iugouz yinzminz, roengzrengz fugsaeh yinzminz.

 Daih 77 diuz Boux daibyauj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih souh aen senjgij danhvei yienzlaiz gamduk. Aen senjgij danhvei yienzlaiz miz gienz ciuq gij cwngzsi faplwd gvidingh mienx bae gij daibyauj bonj danhvei senj ok haenx.
Daih 78 diuz Gij cujciz caeuq gunghcoz cwngzsi Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei youz faplwd gvidingh.


    Daih 2 Ciet Boux Cujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz


 Daih 79 diuz Boux cujsiz、fucujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz youz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih daeuj senj.

 Boux gunghminz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz rim 45 hopbi miz gienz senjgij caeuq gienz ndaejsenjgij haenx ndaej senj guh boux cujsiz、fucujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz.

 Aen nyaemhgeiz moix gaiq cujsiz、fucujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz caeuq aen nyaemhgeiz moix gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih doxdoengz.

 Daih 80 diuz Boux cujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz gaengawq aen gietdingh Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq aen gietdingh Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei, goengbouh faplwd, nyaemhmienx Gozvuyen cungjlij、fucungjlij、gozvu veijyenz、gak bu bucangj、gak veijyenzvei cujyin、sinjgicangj、misuhcangj, fat hawj aen yinhcangh guekgya caeuq aen cwnghhau yungzdaeuz, fatbouh dwzseling, senhbu haeuj daengz aen cangdai gaenjgip, senhbu aen cangdai cancwngh, fatbouh aen lingh dung’yenz.

 Daih 81 diuz Boux cujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz daibyauj Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, guh gij hozdung gueksaeh, ciepsouh sijcez guekrog; gaengawq aen gietdingh Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei, baij ok caeuq ciu dauq gij cienzgienz daibyauj capyouq guekrog de, baecinj caeuq feiqcawz gij diuzyoz nem hezding youqgaenj caeuq guekrog dinghlaeb haenx.

 Daih 82 diuz Boux fucujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz bangcoh cujsiz guhhong.

 Boux fucujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz souh cujsiz guhdak, ndaej daihhengz mbangj cizgenz cujsiz.

 Daih 83 diuz Boux cujsiz、fucujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz hengzsawj cizgenz daengz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih gaiq laeng senj ok cujsiz、fucujsiz cingqsik dangnyaemh cij dingz.

 Daih 84 diuz Mwh aen vih cujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz giephoengq, youz fucujsiz ciep dang aen vih cujsiz.

 Mwh aen vih fucujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz giephoengq, youz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih bouj senj.

 Mwh aen vih cujsiz、fucujsiz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz cungj giephoengq, youz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih bouj senj; youq bouj senj gaxgonq, youz boux veijyenzcangj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei camhseiz daihleix aen vih cujsiz.


       Daih 3 Ciet Gozvuyen


 Daih 85 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Gozvuyen, couh dwg Cunghyangh Yinzminz Cwngfuj, dwg aen caephengz gihgvanh aen gienzlig gihgvanh guekgya ceiq sang, dwg aen hingzcwng gihgvanh guekgya ceiq sang.

 Daih 86 diuz Gozvuyen youz gij yinzyenz lajneix gapbaenz:

 Cungjlij,

 fucungjlij yozganh boux,

 gozvu veijyenz yozganh boux,

 gak bu bucangj,

 gak veijyenzvei cujyin,

 sinjgicangj,

 misuhcangj.

 Gozvuyen saedhengz cungjlij fucwzci. Gak bu、gak veijyenzvei saedhengz bucangj、cujyin fucwzci.

 Gij cujciz Gozvuyen youz faplwd gvidingh.

 Daih 87 diuz Aen nyaemhgeiz moix gaiq Gozvuyen caeuq aen nyaemhgeiz moix gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih doxdoengz.

 Cungjlij、fucungjlij、gozvu veijyenz lienz dang cizvu mbouj ndaej mauhgvaq song gaiq.

 Daih 88 diuz Cungjlij lingjdauj gij hong Gozvuyen. Fucungjlij、gozvu veijyenz bangcoh cungjlij guhhong.

 Cungjlij、fucungjlij、 gozvu veijyenz、 misuhcangj gapbaenz Gozvuyen cangzvu veiyi.

 Cungjlij ciucomz caeuq cujciz Gozvuyen cangzvu veiyi caeuq Gozvuyen daengxcungq veiyi.

 Daih 89 diuz Gozvuyen hengzsawj gij cizgenz lajneix:

 (1) Gaengawq Yenfaz caeuq faplwd, gvidingh gij cosih hingzcwng, ceiqdingh gij fapgvi hingzcwng, fatbouh gietdingh caeuq mingling;

 (2) daez yian hawj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih roxnaeuz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei;

 (3) gvidingh gij yinvu caeuq cizcwz gak bu caeuq gak veijyenzvei, itcaez lingjdauj gij hong gak bu caeuq gak veijyenzvei, caemhcaiq lingjdauj gij hong hingzcwng daengx guek mbouj gvi gak bu caeuq gak veijyenzvei guenj haenx;

 (4) itcaez lingjdauj gij hong daengx guek deihfueng gak gaep hingzcwng gihgvanh guekgya, gvidingh gij cizgenz hingzcwng gihgvanh guekgya cunghyangh caeuq swngj、swcigih、cizyazsi baenzlawz vehfaen;

 (5) bienceiq caeuq caephengz aen giva gozminz ginghci nem sevei fazcanj caeuq yawhsuenq guekgya;

 (6) lingjdauj caeuq guenjleix gaiq hong ginghci nem gaiq hong hwnqguh hawsingz lajmbanj、hwnqguh swnghdai vwnzmingz;

 (7) lingjdauj caeuq guenjleix gij hong gyauyuz、 gohyoz、 vwnzva、 veiswngh、 dijyuz caeuq giva swnghyuz;

 (8) lingjdauj caeuq guenjleix gij hong minzcwng、gungh’anh、swhfaz hingzcwng daengj;

 (9) guenjleix gij hongsaeh doiqrog, caeuq guekrog dinghlaeb diuzyoz nem hezding;

 (10) lingjdauj caeuq guenjleix gij saehnieb hwnqguh gozfangz;

 (11) lingjdauj caeuq guenjleix gij hongsaeh minzcuz, baujcang gij gienzleih bingzdaengj saujsu minzcuz caeuq gij gienzleih gagguenj gizdieg minzcuz gagguenj;

 (12) baujhoh gij gienzleih caeuq leih’ik cingqdangq vazgyauz, baujhoh gij gienzleih caeuq leih’ik habfap gveihgyauz caeuq gyauzgen;

 (13) gaijbienq roxnaeuz siu bae gij mingling、cijsi caeuq gveihcangh mbouj habdangq youz gak bu、gak veijyenzvei fatbouh haenx;

 (14) gaijbienq roxnaeuz siu bae gij gietdingh caeuq mingling mbouj habdangq youz deihfueng gak gaep hingzcwng gihgvanh guekgya guh ok haenx;

 (15) baecinj gij gihyiz vehfaen swngj、swcigih、cizyazsi, baecinj anlaeb swcicouh、yen、swciyen、si caeuq gij gihyiz vehfaen gyoengqde;

 (16) ciuq faplwd gvidingh gietdingh mbangj giz dieg ndaw swngj、swcigih、 cizyazsi haeujdaengz aen cangdai gaenjgip;

 (17) saemjdingh gij benhci hingzcwng gihgou, ciuq faplwd gvidingh nyaemhmienx、beizyin、gaujhaed caeuq ciengj fad hingzcwng yinzyenz;

 (18) gij cizgenz gizyawz Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei gyauhawj haenx.

 Daih 90 diuz Gozvuyen gak bu bucangj、gak veijyenzvei cujyin fucwz gij hong bonj bouhmonz; ciucomz caeuq cujciz buvu veiyi roxnaeuz veijyenzvei veiyi、 veijvu veiyi, daujlun gietdingh gij vwndiz hungloet gij hong bonj bouhmonz.

 Gak bu、gak veijyenzvei gaengawq faplwd caeuq gij hingzcwng fapgvi、gietdingh、mingling Gozvuyen, youq ndaw gienzhanh bonj bouhmonz, fatbouh mingling、cijsi caeuq gveihcangh.

 Daih 91 diuz Gozvuyen laeb sinjgi gihgvanh, saemjgeiq gamduk gij caizcwng sou cei Gozvuyen gak bouhmonz caeuq deihfueng gak gaep cwngfuj, saemjgeiq gamduk gij caizvu sou cei caizcwng ginhyungz gihgou caeuq giyez swyez cujciz guekgya.

 Sinjgi gihgvanh youz Gozvuyen cungjlij lingjdauj, ciuq faplwd gvidingh doglaeb hengzsawj gij gienz saemjgeiq gamduk, mbouj souh aen hingzcwng gihgvanh gizyawz、sevei donzdij caeuq goyinz capfwngz guenj.
Daih 92 diuz Gozvuyen doiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih fucwz caemhcaiq baugau gunghcoz; youq mwh mbouj hai Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih, doiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei fucwz caemhcaiq baugau gunghcoz.


     Daih 4 Ciet Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei


 Daih 93 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei lingjdauj gij vujcangh ligliengh daengx guek.

 Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei youz gij yinzyenz lajneix gapbaenz:

 Cujsiz,

 fucujsiz yozganh boux,

 veijyenz yozganh boux.

 Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei saedhengz cujsiz fucwzci.

 Aen nyaemhgeiz moix gaiq Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei caeuq aen nyaemhgeiz moix gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih doxdoengz.
Daih 94 diuz Boux cujsiz Cunghyangh Ginhsw Veijyenzvei doiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei fucwz.


     Daih 5 Ciet Deihfueng Gak Gaep Yinzminz Daibyauj Daihhoih


 Caeuq Deihfueng Gak Gaep Yinzminz Cwngfuj

 Daih 95 diuz Swngj、cizyazsi、yen、si、siyazgih、yangh、minzcuzyangh、 cin laeb yinzminz daibyauj daihhoih caeuq yinzminz cwngfuj.

 Gij cujciz deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih caeuq deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj youz faplwd gvidingh.

 Swcigih、swcicouh、swciyen laeb swci gihgvanh. Gij cujciz caeuq gunghcoz swci gihgvanh gaengawq aen gihbwnj yenzcwz Yenfaz daih 3 cieng daih 5 ciet、daih 6 ciet gvidingh youz faplwd gvidingh.

 Daih 96 diuz Deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih dwg aen genzliz gihgvanh guekgya giz deihfueng.

 Deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih yienhgaep doxhwnj laeb cangzvu veijyenzvei.

 Daih 97 diuz Gij daibyauj aen yinzminz daibyauj daihhoih swngj、cizyazsi、aen si laeb gih, youz yinzminz daibyauj daihhoih gaep laj daeuj senj; gij daibyauj aen yinzminz daibyauj daihhoih yen、aen si mbouj laeb gih、siyazgih、yangh、minzcuzyangh、cin youz senjminz cigsoh senj ok.

 Gij mingzngeg daibyauj caeuq gij banhfap senj ok daibyauj deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih youz faplwd gvidingh.

 Daih 98 diuz Deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih moix gaiq nyaemhgeiz haj bi.

 Daih 99 diuz Deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih youq ndaw hingzcwng gihyiz bonjfaenh, baujcwng Yenfaz、faplwd、hingzcwng fapgvi ndaej ciuqsouj caeuq caephengz; ciuq gij gienzhanh faplwd gvidingh, doenggvaq caeuq fatbouh gezyi, saemjcaz caeuq gietdingh gij giva hwnqguh ginghci、hwnqguh vwnzva caeuq hwnqguh saehnieb goenggungh deihfueng.

 Deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih yienhgaep doxhwnj, saemjcaz caeuq baecinj gij giva gozminz ginghci caeuq sevei fazcanj、yawhsuenq nem gij baugau gvendaengz caephengz cingzgvang gyoengqde haenx ndaw hingzcwng gihyiz bonjfaenh; miz gienz gaijbienq roxnaeuz siu bae gij gietdingh mbouj habdangq aen yinzminz daibyauj daihhoih cangzvu veijyenzvei bonj gaep.

 Aen yinzminz daibyauj daihhoih minzcuzyangh, ndaej ciuq gij gienzhanh faplwd gvidingh bae yungh gij gidij cosih habngamj gij daegdiemj minzcuz haenx.

 Daih 100 diuz Aen yinzminz daibyauj daihhoih swngj、cizyazsi caeuq aen cangzvu veijyenzvei gyoengqde, cijaeu caeuq Yenfaz、faplwd、hingzcwng fapgvi mbouj doxdingj, ndaej ceiqdingh fapgvi deihfueng, bauq hawj Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei beian.

 Gij yinzminz daibyauj daihhoih aen si laeb gih haenx caeuq cangzvu veijyenzvei gyoengqde, cijaeu caeuq Yenfaz、faplwd、hingzcwng fapgvi nem gij fapgvi deihfueng aen sengj、wcigih bonjfaenh mbouj doxdingj, ndaej ciuq gij gvidingh faplwd ceiqdingh fapgvi deihfueng, bauq hawj aen yinzminz daibyauj daihhoih cangzvu veijyenzvei aen sengj、swcigih bonjfaenh, aeundaej baecinj le caiq hengz.

 Daih 101 diuz Deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih faenbied senjgij caemhcaiq miz gienz mienx bae boux swngjcangj caeuq fuswngjcangj、 sicangj caeuq fusicangj、yencangj caeuq fuyencangj、gihcangj caeuq fugihcangj、 yanghcangj caeuq fuyanghcangj、cincangj caeuq fucincangj aen yinzminz cwngfuj bonj gaep.

 Deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih yienhgaep doxhwnj, senjgij caemhcaiq miz gienz mienx bae boux cujyin aen genhcaz veijyenzvei bonj gaep、boux yencangj aen yinzminz fazyen bonj gaep caeuq boux genjcazcangj aen yinzminz genjcazyen bonj gaep. Senj ok roxnaeuz mienx bae boux genjcazcangj yinzminz genjcazyen, aeu bauq hawj boux genjcazcangj yinzminz genjcazyen gaep gwnz, youz de daezcingj hawj aen yinzminz daibyauj daihhoih cangzvu veijyenzvei gaep de baecinj.

 Daih 102 diuz Gij daibyauj aen yinzminz daibyauj daihhoih swngj、cizyazsi、aen si laeb gih haenx, souh aen senjgij danhvei yienzlaiz gamduk; gij daibyauj aen yinzminz daibyauj daihhoih yen、aen si mbouj laeb gih、siyazgih、yangh、minzcuzyangh、cin souh senjminz gamduk.

 Aen danhvei caeuq senjminz senj ok gij daibyauj deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih de, miz gienz ciuq gij cwngzsi faplwd gvidingh mienx bae gij daibyauj youz gyoengqde senj ok haenx.

 Daih 103 diuz Gij cangzvu veijyenzvei deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih yienhgaep doxhwnj, youz cujyin、fucujyin yozganh boux caeuq veijyenz yozganh boux gapbaenz, doiq yinzminz daibyauj daihhoih bonj gaep fucwz caemhcaiq baugau gunghcoz.

 Deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih yienhgaep doxhwnj, senjgij caemhcaiq miz gienz mienx bae gij vunz gapbaenz yinzminz daibyauj daihhoih cangzvu veijyenzvei bonj gaep.

 Gij vunz gapbaenz deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih cangzvu veijyenzvei yienhgaep doxhwnj, mbouj ndaej dangnyaemh gij cizvu aen hingzcwng gihgvanh、genhcaz gihgvanh、sinjban gihgvanh caeuq genjcaz gihgvanh guekgya.

 Daih 104 diuz Gij cangzvu veijyenzvei deihfueng gak gaep yinzminz daibyauj daihhoih yienhgaep doxhwnj daujlun、gietdingh gij saehhangh hungloet gak fuengmienh hongsaeh ndaw hingzcwng gihyiz bonjfaenh; gamduk gij hong aen yinzminz cwngfuj、genhcaz veijyenzvei、yinzminz fazyen caeuq yinzminz genjcazyen bonj gaep; siu bae gij gietdingh caeuq mingling mbouj habdangq aen yinzminz cwngfuj bonj gaep; siu bae gij gezyi mbouj habdangq aen yinzminz daibyauj daihhoih gaep laj; ciuq gij gienzhanh faplwd gvidingh gietdingh nyaemhmienx boux guh hong guekgya gihgvanh; youq mwh mbouj hai yinzminz daibyauj daihhoih bonj gaep, mienxcawz caeuq bouj senj ok lengq boux daibyauj aen yinzminz daibyauj daihhoih gaep gwnz.

 Daih 105 diuz Deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj dwg aen caephengz gihgvanh deihfueng gak gaep genzliz gihgvanh guekgya, dwg deihfueng gak gaep hingzcwng gihgvanh guekgya.

 Deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj saedhengz swngjcangj、sicangj、yencangj、gihcangj、yanghcangj、cincangj fucwzci.

 Daih 106 diuz Aen nyaemhgeiz moix gaiq deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj caeuq aen nyaemhgeiz moix gaiq yinzminz daibyauj daihhoih bonj gaep doxdoengz.

 Daih 107 diuz Deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj yienhgaep doxhwnj ciuq gij gienzhanh faplwd gvidingh, guenjleix ginghci、gyauyuz、gohyoz、vwnzva、veiswngh、dijyuz saehnieb、gij saehnieb gensez hawsingz lajmbanj caeuq caizcwng、 minzcwng、gungh’anh、hongsaeh minzcuz、swhfaz hingzcwng、giva swnghyuz daengj gij hong hingzcwng ndaw hingzcwng gihyiz bonjfaenh, fatbouh gietdingh caeuq mingling, nyaemhmienx、beizyin、gaujhaed caeuq ciengj fad boux guh gaiq hong hingzcwng.

 Aen yinzminz cwngfuj yangh、minzcuzyangh、cin, caephengz gij gezyi aen yinzminz daibyauj daihhoih bonj gaep caeuq gij gietdingh nem mingling aen hingzcwng gihgvanh guekgya gaep gwnz, guenjleix gij hong hingzcwng ndaw hingzcwng gihyiz bonjfaenh.

 Aen yinzminz cwngfuj swngj、cizyazsi, gietdingh baenzlawz anlaeb caeuq gihyiz vehfaen yangh、minzcuzyangh、cin.

 Daih 108 diuz Deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj yienhgaep doxhwnj lingjdauj gij hong gak gunghcoz bouhmonz gvi de guenj caeuq gij hong yinzminz cwngfuj gaep laj, miz gienz gaijbienq roxnaeuz siu bae gij gietdingh mbouj habdangq gak gunghcoz bouhmonz gvi de guenj caeuq yinzminz cwngfuj gaep laj.

 Daih 109 diuz Deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj yienhgaep doxhwnj laeb sinjgi gihgvanh. Deihfueng gak gaep sinjgi gihgvanh ciuq faplwd gvidingh doglaeb hengzsawj gij gienz saemjgeiq gamduk, doiq yinzminz cwngfuj bonj gaep caeuq sinjgi gihgvanh gaep gwnz fucwz.

 Daih 110 diuz Deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj doiq yinzminz daibyauj daihhoih bonj gaep fucwz caemhcaiq baugau gunghcoz. Deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj yienhgaep doxhwnj youq mwh mbouj hai yinzminz daibyauj daihhoih bonj gaep, doiq aen cangzvu veijyenzvei yinzminz daibyauj daihhoih bonj gaep fucwz caemhcaiq baugau gunghcoz.

 Deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj doiq aen hingzcwng gihgvanh guekgya gaep gwnz fucwz caemhcaiq baugau gunghcoz. Daengx guek deihfueng gak gaep yinzminz cwngfuj cungj dwg gij hingzcwng gihgvanh guekgya youz Gozvuyen itcaez lingjdauj haenx, cungj fugcoengz Gozvuyen.
Daih 111 diuz Gij gihminz veijyenzvei roxnaeuz cunhminz veijyenzvei hawsingz caeuq lajmbanj ciuq diegyouq gihminz laeb haenx dwg aen ginzcungsing swci cujciz gihcwngz. Boux cujyin、 fucujyin caeuq veijyenz aen gihminz veijyenzvei、 cunhminz veijyenzvei youz gihminz senj ok. Gihminz veijyenzvei、cunhminz veijyenzvei caeuq gihcwngz cwnggenz dwg gijmaz gvanhaeh youz faplwd gvidingh.
Gihminz veijyenzvei、cunhminz veijyenzvei laeb yinzminz diuzgaij、cianh baujvei、gunghgung veiswngh daengj veijyenzvei, banhleix gij hongsaeh goenggungh caeuq saehnieb goeng’ik giz dieg bonjfaenh youq haenx, diuzgaij cengnauh ndawbiengz, bangcoh henhoh sevei cianh, caemhcaiq fanjyingj gij yigen、iugouz ginzcung caeuq daezok genyi hawj yinzminz cwngfuj.


     Daih 6 Ciet Gij Swci Gihgvanh Gizdieg Minzcuz Gagguenj


 Daih 112 diuz Gij swci gihgvanh gizdieg minzcuz gagguenj dwg gij yinzminz daibyauj daihhoih caeuq yinzminz cwngfuj swcigih、swcicouh、swciyen.

 Daih 113 diuz Ndaw yinzminz daibyauj daihhoih swcigih、swcicouh、swciyen, cawz gij daibyauj aen minzcuz saedhengz gihyiz swci haenx caixvaih, gij minzcuz youq ndaw bonj hingzcwng gihyiz gizyawz, hix wngdang miz daibyauj mingzngeg habdangq.

 Ndaw yinzminz daibyauj daihhoih cangzvu veijyenzvei swcigih、swcicouh、swciyen, wngdang miz gij gunghminz aen minzcuz saedhengz gihyiz swci haenx dang cujyin roxnaeuz fucujyin.

 Daih 114 diuz Swcigih cujsiz、swcicouh couhcangj、swciyen yencangj youz gij gunghminz aen minzcuz saedhengz gihyiz swci haenx dangnyaemh.

 Daih 115 diuz Gij swci gihgvanh swcigih、swcicouh、swciyen, hengzsawj gij cizgenz guekgya gihgvanh deihfueng Yenfaz daih 3 cieng daih 5 ciet gvidingh haenx, doengzseiz ciuq gij gienzhanh Yenfaz、minzcuz gihyiz swcifaz caeuq gizyawz faplwd gvidingh haenx hengzsawj gienzgagguenj, gaengawq saedsaeh cingzgvang bonj dieg gvancez caephengz gij faplwd、cwngcwz guekgya.

 Daih 116 diuz Gij yinzminz daibyauj daihhoih gizdieg minzcuz gagguenj miz gienz eiciuq gij daegdiemj cwngci、ginghci caeuq vwnzva minzcuz dangdieg, ceiqdingh swci diuzlaeh caeuq danhengz diuzlaeh. Gij swci diuzlaeh caeuq danhengz diuzlaeh swcigih, bauq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei baecinj le mizyauq. Gij swci diuzlaeh caeuq danhengz diuzlaeh swcicouh、 swciyen, bauq aen yinzminz daibyauj daihhoih cangzvu veijyenzvei ndaw sengj roxnaeuz swcigih baecinj le mizyauq, caemhcaiq bauq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei beian.

 Daih 117 diuz Gij swci gihgvanh gizdieg minzcuz gagguenj miz gienzgagguenj guenjleix gij caizcwng deihfueng. Fanzdwg gij caizcwng souhaeuj ciuq guekgya caizcwng dijci gvi gizdieg minzcuz gagguenj haenx, cungj wngdang youz gij swci gihgvanh gizdieg minzcuz gagguenj gag guhcawj anbaiz sawjyungh.

 Daih 118 diuz Gij swci gihgvanh gizdieg minzcuz gagguenj youz guekgya giva cijdauj, gag guhcawj bae anbaiz caeuq guenjleix gij saehnieb hwnqguh ginghci deihfueng.

 Mwh guekgya youq gizdieg minzcuz gagguenj haifat swhyenz、 hwnqguh giyez, wngdang ciuqgoq gij leih’ik gizdieg minzcuz gagguenj.

 Daih 119 diuz Gij swci gihgvanh gizdieg minzcuz gagguenj gag guhcawj bae guenjleix gij saehnieb gyauyuz、gohyoz、vwnzva、veiswngh、dijyuz bonj dieg, baujhoh caeuq cingjleix vwnzva yizcanj minzcuz, fazcanj caeuq hwnghoengh minzcuz vwnzva.

 Daih 120 diuz Gij swci gihgvanh gizdieg minzcuz gagguenj eiciuq gij ginhsw cidu guekgya caeuq gij aeuyungh saedsaeh dangdieg, ginggvaq Gozvuyen baecinj, ndaej cujciz gungh’anh budui bonj dieg henhoh sevei cianh.

 Daih 121 diuz Gij swci gihgvanh gizdieg minzcuz gagguenj youq mwh caephengz cizvu, eiciuq gij gvidingh aen swci diuzlaeh gizdieg minzcuz gagguenj bonjfaenh, sawjyungh cungj ndeu roxnaeuz geij cungj gij vah gij saw dangdieg doeng’yungh haenx.

 Daih 122 diuz Guekgya daj caizcwng、vuzswh、gisuz daengj fuengmienh bangcoh gak saujsu minzcuz gyavaiq fazcanj gij saehnieb hwnqguh ginghci caeuq hwnqguh vwnzva.

 Guekgya bangcoh gizdieg minzcuz gagguenj daj ndaw minzcuz dangdieg daihliengh gungganq gak gaep ganbu、gak cungj conhyez yinzcaiz caeuq gisuz gunghyinz.


     Daih 7 Ciet Genhcaz Veijyenzvei


 Daih 123 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz gak gaep genhcaz veijyenzvei dwg aen genhcaz gihgvanh guekgya.

 Daih 124 diuz

 Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz ndalaeb Gozgyah Genhcaz Veijyenzvei caeuq deihfueng gak gaep genhcaz veijyenzvei.

 Genhcaz veijyenzvei youz doengh boux yinzyenz lajneix gapbaenz:

 Cujyin,

 fucujyin yozganh boux,

 veijyenz yozganh boux.

 Aen nyaemhgeiz boux cujyin moix gaiq genhcaz veijyenzvei caeuq aen nyaemhgeiz moix gaiq yinzminz daibyauj daihhoih bonj gaep doxdoengz. Boux cujyin Gozgyah Genhcaz Veijyenzvei lienz dang mbouj ndaej mauhgvaq song gaiq.

 Gij cujciz caeuq cizgenz genhcaz veijyenzvei youz faplwd gvidingh.

 Daih 125 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Gozgyah Genhcaz Veijyenzvei dwg aen genhcaz gihgvanh ceiq sang.

 Gozgyah Genhcaz Veijyenzvei lingjdauj gij hongsaeh deihfueng gak gaep genhcaz veijyenzvei, aen genhcaz veijyenzvei gaep gwnz lingjdauj gij hongsaeh aen genhcaz veijyenzvei gaep laj.

 Daih 126 diuz Gozgyah Genhcaz Veijyenzvei doiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei fucwz. Deihfueng gak gaep genhcaz veijyenzvei doiq aen gienzlig gihgvanh guekgya miz ok de haenx caeuq aen genhcaz veijyenzvei gaep gwnz fucwz.

 Daih 127 diuz Genhcaz veijyenzvei ciuq faplwd gvidingh gag bae hengzsawj genhcazgenz, mbouj deng hingzcwng gihgvanh、sevei donzdij caeuq goyinz cabfwngz guenj.
Genhcaz gihgvanh banhleix gij anqgienh cizvu famhfap caeuq cizvu famhcoih, wngdang caeuq saemjbuenq gihgvanh、genjcaz gihgvanh、caepfap bouhmonz dox boiqhab, dox hanhhaed.

 
    Daih 8 Ciet Yinzminz Fazyen Caeuq Yinzminz Genjcazyen


 Daih 128 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz yinzminz fazyen dwg aen sinjban gihgvanh guekgya.

 Daih 129 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz laeb Cuigauh Yinzminz Fazyen、deihfueng gak gaep yinzminz fazyen caeuq ginhsw fazyen daengj cienmonz yinzminz fazyen.

 Aen nyaemhgeiz boux yencangj moix gaiq Cuigauh Yinzminz Fazyen caeuq aen nyaemhgeiz moix gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih doxdoengz, lienz dang mbouj ndaej mauhgvaq song gaiq.

 Gij cujciz yinzminz fazyen youz faplwd gvidingh.

 Daih 130 diuz Yinzminz fazyen saemjleix anqgienh, cawz ok gij cingzgvang daegbied faplwd gvidingh haenx, itlwd goenghai saemjleix. Bouxdenggauq miz gienz ndaej daengz benhu.

 Daih 131 diuz Yinzminz fazyen eiciuq faplwd gvidingh doglaeb hengzsawj gienzsaemjbuenq, mbouj souh hingzcwng gihgvanh、sevei donzdij caeuq goyinz capfwngz guenj.

 Daih 132 diuz Cuigauh Yinzminz Fazyen dwg aen sinjban gihgvanh ceiq sang.

 Cuigauh Yinzminz Fazyen gamduk gij hong saemjbuenq deihfueng gak gaep yinzminz fazyen caeuq cienmonz yinzminz fazyen, yinzminz fazyenz gaep gwnz gamduk gij hong saemjbuenq yinzminz fazyen gaep laj.

 Daih 133 diuz Cuigauh Yinzminz Fazyen doiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei fucwz. Deihfueng gak gaep yinzminz fazyen doiq aen gienzlig gihgvanh guekgya mizok de haenx fucwz.

 Daih 134 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz yinzminz genjcazyen dwg aen faplwd gamduk gihgvanh guekgya.

 Daih 135 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz laeb Cuigauh Yinzminz Genjcazyen、deihfueng gak gaep yinzminz genjcazyen caeuq ginhsw genjcazyen daengj cienmonz yinzminz genjcazyen.

 Aen nyaemhgeiz boux genjcazcangj moix gaiq Cuigauh Yinzminz Genjcazyen caeuq aen nyaemhgeiz moix gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih doxdoengz, lienz dang mbouj ndaej mauhgvaq song gaiq.

 Gij cujciz yinzminz genjcazyen youz faplwd gvidingh.

 Daih 136 diuz Yinzminz genjcazyen eiciuq faplwd gvidingh doglaeb hengzsawj genjcazgenz, mbouj souh hingzcwng gihgvanh、sevei donzdij caeuq goyinz capfwngz guenj.

 Daih 137 diuz Cuigauh Yinzminz Genjcazyen dwg aen genjcaz gihgvanh ceiq sang.

 Cuigauh Yinzminz Genjcazyen lingjdauj gij hongsaeh deihfueng gak gaep yinzminz genjcazyen caeuq cienmonz yinzminz genjcazyen, yinzminz genjcazyen gaep gwnz lingjdauj gij hongsaeh yinzminz genjcazyen gaep laj.

 Daih 138 diuz Cuigauh Yinzminz Genjcazyen doiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih caeuq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Cangzvu Veijyenzvei fucwz. Deihfueng gak gaep yinzminz genjcazyen doiq aen gienzlig gihgvanh guekgya mizok de haenx caeuq yinzminz genjcazyen gaep gwnz fucwz.

 Daih 139 diuz Gij gunghminz gak minzcuz cungj miz gienzleih yungh gij vah gij saw aen minzcuz bonjfaenh guh susung. Yinzminz fazyen caeuq yinzminz genjcazyen doiq doengh boux camgya susung mbouj rox gij vah gij saw dangdieg doeng’yungh haenx, wngdang fanhoiz hawj gyoengqde.

 Youq giz saujsu minzcuz comzyouq roxnaeuz lai minzcuz caemhyouq haenx, wngdang yungh gij vah dangdieg doeng’yungh haenx bae saemjleix; gijsusuh、bangezsuh、bugau caeuq gizyawz vwnzsuh, wngdang gaengawq aeuyungh saedsaeh yungh cungj ndeu roxnaeuz geij cungj vwnzsw dangdieg doeng’yungh haenx daeuj sij.
Daih 140 diuz Yinzminz fazyen、yinzminz genjcazyen caeuq gungh’anh gihgvanh banhleix hingzsw anqgienh, wngdang faengoeng fucwz, dox boiqhab, dox hanhhaed, yienghneix daeuj baujcwng cinjdeng mizyauq bae caephengz faplwd.


    Daih 4 Cieng Gozgiz、Gozgoh、Gozveih、Soujduh


 Daih 141 diuz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz gozgiz dwg vujsingh hungzgiz.

 Diuz gozgoh Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz dwg 《Yiyungjginh Cinhingzgiz》.

 Daih 142 diuz Fan gozveih Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, cungqgyang dwg vujsingh ciuqrongh Denh’anhmwnz, seiqhenz dwg riengzhaeux caeuq loekgawq.

 Daih 143 diuz Aen soujduh Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz dwg Bwzgingh.
Dozsiengq