Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CUNGGUEK GUNGCANJDANGJ DAIH CIBBET GAIQ CUNGHYANGH VEIJYENZVEI DAIHHAJ BAEZ DAENGXCUNGQ VEIYI GUNGHBAU

(2015 nienz 10 nyied 29 hauh Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibbet Gaiq Cunghyangh Veijyenzvei Daihhaj Baez Daengxcungq Veiyi doenggvaq)

  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      

 Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibbet Gaiq Cunghyangh Veijyenzvei Daihhaj Baez Daengxcungq Veiyi, 2015 nienz 10 nyied 26 hauh daengz 29 hauh youq Baekging gawjhengz.

 Gij vunz camgya baez daihhoih neix de, miz cunghyangh veijyenz 199 boux, houbuj cunghyangh veijyenz 156 boux. Cunghyangh Gijliz Genjcaz Veijyenzvei Cangzvu Veijyenzvei veijyenz caeuq bouxfucwz dungzci mizgven fuengmienh lezsiz le veiyi. Ndaw gyoengq daibyauj Cibbet Daih aen Dangj mbangj boux dungzci youq gihcwngz de caeuq conhgyah yozcej caemh lezsiz le veiyi.

 Cienzhoih youz Cunghyangh Cwngcigiz cujciz. Cunghyangh Veijyenzvei cungjsuhgi Siz Ginbingz guh le aen gangjvah youqgaenj.

 Cienzhoih dingqaeu caeuq daujlun le aen gunghcoz baugau Siz Ginbingz souh Cunghyangh Cwngcigiz dakdoz cix guh haenx, saemjngeix doenggvaq le《Cunghgung Cunghyangh Gij Genyi Gvendaengz Ceiqdingh Gozminz Ginghci Caeuq Sevei Fazcanj Daih Cibsam Aen Haj Bi Gveihva》. Siz Ginbingz couh 《Genyi (Daujlungauj)》 yiengq cienzhoih guh le gangjmingz.

 Cienzhoih cungfaen haengjdingh gij hong Cunghyangh Cwngcigiz daj Cibbet Gaiq Seiq Cungh Cienzhoih aen Dangj soj guh de. Doengzcaez nyinhnaeuz, mienhdoiq gij hingzseiq ndaw guek rog guek bienqvaq dwk haeujlaeg fukcab daegbied dwg gij diuhcan aen aplig ginghci byaij dox roengz gyahung haenx, Cunghyangh Cwngcigiz yaengxsang mbaw geiz hungmbwk yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, cienzmienh gvancez gij cingsaenz Cibbet Daih caeuq Cibbet Gaiq Sam Cungh、Seiq Cungh Cienzhoih aen Dangj, aeu Majgwzswh-Lezningzcujyi、 Mauz Cwzdungh Swhsiengj、Dwng Siujbingz Lijlun、“Sam Aen Daibyauj” Cungyau Swhsiengj、 Gohyoz Fazcanjgvanh guh cijdauj, haeujlaeg gvancez gij cingsaenz baenzroix gangjvah youqgaenj Siz Ginbingz cungjsuhgi, doxgiet daiqlingx daengx dangj daengx ginh daengx guek gak cuz yinzminz, genhciz “seiq aen cienzmienh” canloz baijbouh, genhciz dungjcouz ndawguek rogguek song aen daihbuenz, genhciz aen gunghcoz cungjgihdiu youq ndaw onjdingh gouz baenaj, cizgiz yinxlingx yiengh cangdai moq ginghci fazcanj, haeujrengz doicaenh gaijgwz hailangh, gyarem caeuq cauhmoq hungzgvanh diuzgung, mizyauq vaqgej gak cungj fungyiemj caeuq diuhcan, baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj caeuq sevei huzndei onjdingh, gaihcanj “sam yiemz sam saed”ciendaez gyauyuz, lungzcung geiqniemh Cungguek yinzminz Gang Yiz Cancwngh caeuq seiqgyaiq fanj Fazsihswh cancwngh ndaej hingz 70 hopbi, gak hangh saehnieb aen Dangj caeuq guekgya caiq aeundaej cingzcik hungnaek.

 Cienzhoih nyinhnaeuz, daengz 2020 nienz cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei, dwg gij buekguh moegbiu “song aen it bak bi” aen Dangj raeuz doekdingh haenx ndawde gij buekguh moegbiu daih’it aen bak bi. “13·5” seizgeiz dwg aen gaihdon gietdingh ndaej mbouj ndaej cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei, “13·5” gveihva itdingh aeu ndaetsaed hopheux saedyienh aen buekguh moegbiu neix daeuj ceiqdingh.

 Cienzhoih gauhdu bingzgyaq gij cingzcik hungnaek “12·5” seizgeiz guek raeuz aeundaej de, nyinhnaeuz mienhdoiq gij gozci vanzging camca fukcab caeuq gij yinvu gaijgwz fazcanj onjdingh ndaw guek gannanz naeknyaengq haenx, aen Dangj raeuz doxgiet dazyinx daengx guek gak cuz yinzminz dingjgeng buekguh、 hailoh cauhmoq, haenqrengz dajcaux le aen gizmen moq gij saehnieb dangj caeuq guekgya fazcanj, gij ginghci saedlig、 gohgi saedlig、 gozfangz saedlig、 gozci yingjyangjliz guek raeuz youh yamqhwnj le mbaek hung ndeu. Gij engq youqgaenj de, Cibbet Daih aen Dangj doxdaeuj, aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh cungjsuhgi haenx mbouj doenghngauz saekdi bae genhciz caeuq fazcanj yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, daihdamj hengzguh、 sugrox cauhmoq, gyalaeg nyinhrox gij gvilwd gungcanjdangj gaemgienz、 gij gvilwd hwnqguh seveicujyi、 gij gvilwd vunzloih sevei fazcanj, cauxbaenz baenzroix leixniemh moq swhsiengj moq canloz moq gvendaengz guenj guek leix cwng de, vih youq laj lizsij diuzgen moq gyalaeg gaijgwz hailangh、 gyavaiq doicaenh seveicujyi yendaiva daezhawj le gohyoz lijlun cijdauj caeuq hengzdoengh ceijnamz.

 Cienzhoih haeujlaeg faencek le “13·5” seizgeiz gij gihbwnj daegcwng aen fazcanj vanzging guek raeuz, nyinhnaeuz guek raeuz fazcanj lij cawqyouq aen geizgan canloz gihyi youqgaenj ndaej guh baenz daihsaeh de, caemh mienhdoiq gij diuhcan yiemzhaenq haujlai mauzdun doxdab、 fungyiemj huxndumj demgya de. Raeuz aeu dengcinj lijgaij gij bienqvaq laegdaeuq aen geizgan canloz gihyi hamzmiz de, engqgya mizyauq bae wngqdoiq gak cungj fungyiemj caeuq diuhcan, laebdaeb gyonjcomz ligliengh guhndei gij saeh swhgeij, mboujduenh hailoh fazcanj dieggyaiq moq.

 Cienzhoih daezok le gij swhsiengj “13·5” seizgeiz dazyinx guek raeuz fazcanj de: Yaengxsang mbaw geiz hungmbwk yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, cienzmienh gvancez gij cingsaenz Cibbet Daih caeuq Cibbet Gaiq Sam Cungh、Seiq Cungh Cienzhoih aen Dangj, aeu Majgwzswh-Lezningzcujyi、Mauz Cwzdungh Swhsiengj、Dwng Siujbingz Lijlun、“Sam Aen Daibyauj” Cungyau Swhsiengj、 Gohyoz Fazcanjgvanh guh cijdauj, haeujlaeg gvancez gij cingsaenz baenzroix gangjvah youqgaenj Siz Ginbingz cungjsuhgi, genhciz aen canloz baijbouh cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei、cienzmienh gyalaeg gaijgwz、cienzmienh ciuqfap guenj guek、cienzmienh coengz yiemz guenj dangj, genhciz fazcanj dwg aen yinvu ceiq youqgaenj, aeu daezsang gij caetliengh caeuq yauqik fazcanj guh cungqsim, gyavaiq cauxbaenz gij dijci gihci caeuq fazcanj fuengsik yinxlingx ginghci fazcanj yiengh cangdai moq de, baujciz canloz dinghlig, genhciz youq ndaw onjdingh gouz baenaj, dungjcouz doicaenh ginghci gensez、 cwngci gensez、 vwnzva gensez、 sevei gensez、 swnghdai vwnzmingz gensez caeuq gij gensez aen dangj, saedbauj ciuqgeiz cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei, vih saedyienh gij buekguh moegbiu daihngeih aen bak bi、 saedyienh aen loqsiengj Cungguek sawj Cunghvaz Minzcuz daih fukhwng de dwkroengz gij giekdaej engqgya genqmaenh.

 Cienzhoih giengzdiuh, ciuqgeiz saedyienh aen buekguh moegbiu cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei de, doidoengh ginghci sevei lienzdaemh cangqheiq fazcanj, itdingh aeu ciuqei gij yenzcwz lajneix: Genhciz aen cawjdaej diegvih yinzminz, genhciz gohyoz fazcanj, genhciz gyalaeg gaijgwz, genhciz ciuqfap guenj guek, genhciz dungjcouz ndawguek rogguek song aen daihbuenz, genhciz aen Dangj raeuz lingjdauj.

 Cienzhoih daezok le gij moegbiu iugouz moq cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei: Ginghci baujciz loq vaiq demmaj, youq gwnz giekdaej daezsang fazcanj yiengh doxdaengh、 yiengh bauyungz、 yiengh lienzdaemh de, daengz 2020 nienz ndawguek swnghcanj cungjciz caeuq hawsingz lajmbanj gihminz moix vunz bingzyaenx souhaeuj beij 2010 nienz lai boix ndeu, canjnieb byaijyiengq aen suijbingz cunghgauhdonh, siufeiq doiq ginghci demmaj gunghawj yienhda gyadaih, gij beijlwd bouhhoh bienq vunz hawsingz de gyavaiq daezsang. Nungzyez yendaiva aeundaej cincanj yienhda, gij ndwenngoenz suijbingz caeuq caetliengh yinzminz bujben daezsang, youq laj biucinj guek raeuz seizneix hengz de gij vunz gungzhoj lajmbanj saedyienh duetgungz, aen yienh gungzhoj cienzbouh duet bae mauh gungz, gaijgez cungj baenz giz baenz rangh gungzhoj de. Aen cingzdoh gozminz suciz caeuq sevei vwnzmingz yienhda daezsang. Gij caetliengh swnghdai vanzging cungjdaej gaijndei. Gak fuengmienh cidu engqgya cingzsug engqgya dinghhingz, aen dijhi ceihleix guekgya caeuq ceihleix naengzlig yendaiva aeundaej cincanj hungloet.

 Cienzhoih giengzdiuh, saedyienh gij fazcanj moegbiu “13·5” seizgeiz, buqgej gij nanzdaez fazcanj , dwksaed gizak fazcanj, itdingh aeu maenhgaenj laebhwnj caemhcaiq cietsaed gvancez gij fazcanj leixniemh cauhmoq、 hezdiuz、 loegsaek、 hailangh、 caezyiengj de. Neix dwg baez bengwz laegdaeuq gvanhaeh daengz daengxbuenz fazcanj guek raeuz ndeu. Daengx dangj dungzci aeu cungfaen nyinhrox gij yienhsaed eiqngeih hungnaek caeuq lizsij eiqngeih gyaelaeg aen bengwz neix.

 Cienzhoih daezok, genhciz cauhmoq fazcanj, itdingh aeu dawz cauhmoq cuengq youq giz haedsim daengxbuenz guekgya fazcanj, mboujduenh doicaenh lijlun cauhmoq、cidu cauhmoq、gohgi cauhmoq、vwnzva cauhmoq daengj gak fuengmienh cauhmoq, hawj cauhmoq ronzgvaq sojmiz gunghcoz aen dangj caeuq guekgya, hawj cauhmoq youq daengx sevei bienqbaenz cungj rumzheiq ndeu. Itdingh aeu dawz aen gihdenj fazcanj cuengq youq gwnz cauhmoq, cauxbaenz aen dijci gvaengxgyaq coicaenh cauhmoq, baenjcauh engq lai yiengh yinxlingx fazcanj baenghgauq cauhmoq bae doidoengh、engq lai fazveih youhsi sien guh de. Gungganq gij doenghlig moq fazcanj, youhva lauzdungliz、 swhbwnj、 diegdeih、 gisuz、 guenjleix daengj yausu boiqceiq, gikfat cauhmoq cauhnieb vuedlig, doidoengh cungqvunz cauhnieb、 fanhcungq cauhmoq. Cuengq ok sihgiuz moq, dajcauh gunghawj moq, doidoengh gisuz moq、 canjnieb moq、 niebdaiq moq hoenghhwd fazcanj. Mbe`gvangq fazcanj hoenggan moq, cauxbaenz diuzsug ginghci vangraeh aeu rangh ginghci henzhaij henzdah henzsienq guh cawjdaej de, gung hung geij aen cungdenj ginghcigih, saedhengz aen canloz vangjloz giengzguek, saedhengz hengzdoengh giva“hulenzvangj+”, fazcanj faenyiengj ginghci, saedhengz guekgya daihsoqgawq canloz. Haeujlaeg saedhengz aen canloz cauhmoq ep doengh fazcanj, fazveih gohgi cauhmoq gij cozyung yinxlingx cienzmienh cauhmoq haenx, hengzguh guekgya buek gohgi hanghmoeg hungnaek ndeu, youq cauhmoq lingjyiz hungnaek laebguh buek guekgya sizyensiz ndeu, cizgiz daezok caemhcaiq yiendaeuz cujciz gozci dagohyoz giva caeuq dagohyoz gunghcwngz. Daihlig doicaenh nungzyez yendaiva, gyavaiq cienjbienq aen fazcanj fuengsik nungzyez, byaij diuz roen nungzyez yendaiva canj ok gauhyau、 canjbinj ancienz、 swhyenz cezyoz、 vanzging doxhuz de. Laeb canjnieb dijhi moq, gyavaiq gensez aen guek ak dajcauh, saedhengz《Cungguek Dajcauh 2025》, hengzguh aen gunghcwngz dwkmaenh aen giek gunghyez, gungganq buek canjnieb miz canloz singcaet ndeu, gaihcanj aen hengzdoengh gyavaiq fazcanj yienhdaih fuzvuyez. Hwnjguh fazcanj dijci moq, gyavaiq cauxbaenz gij hawciengz vanzging、 canjgienz cidu、 douzswh yungzswh dijci、 faenboiq cidu、 vunzcaiz gungganq yinxhaeuj sawjyungh gihci doiq cauhmoq fazcanj mizleih de, gyalaeg gaijgwz hingzcwng guenjleix dijci, caenh`itbouh cienjbienq cwngfuj ciznwngz, lienzdaemh doicaenh genjcwng cuengq gienz、 cuengq guenj giethab、 youhva fugsaeh, daezsang cwngfuj yaunwngz, gikfat gij vuedlig hawciengz caeuq gij ligliengh ndawbiengz dajcauh, caezcienz gak loih dijci guenjleix guekmiz swhcanj, laebhwnj laebcaez yienhdaih caizcwng cidu、 gvaehsuiq cidu, gaijgwz caemhcaiq caezcienz gij ginhyungz gamguenj gvaengxgyaq hab`wngq yienhdaih ginhyungz hawciengz fazcanj de. Cauhmoq caeuq caezcienz hungzgvanh diuzgung fuengsik, youq gwnz giekdaej gihgenh diuzgung gyadaih aen ligdoh dinghyiengq diuzgung, gemjnoix cwngfuj capfwngz gyagwz cauxbaenz, cienzmienh cuengqhai gij gyagwz cungj sanghbinj caeuq fugsaeh ndaw gingcwnghsing lingjyiz.

 Cienzhoih daezok, genhciz hezdiuz fazcanj, itdingh aeu maenhndaet gaemdawz aen cungjdaej baijbouh gij saehnieb yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek de, cingqdeng cawqleix gij gvanhaeh hungnaek ndaw fazcanj, cungqdiemj coicaenh hawsingz lajmbanj gihyiz hezdiuz fazcanj, coicaenh ginghci sevei hezdiuz fazcanj, coicaenh gunghyezva yienghmoq、 sinsizva、 cwngzcinva、 nungzyez yendaiva doengzbouh fazcanj, youq mwh demgiengz gij saedliggeng guekgya doengzseiz yawjnaek daezswng gij saedlig`unq guekgya, mboujduenh demgiengz yiengh daengxcungq fazcanj. Demgiengz yiengh doxngamj fazcanj, itdingh aeu youq ndaw doxngamj fazcanj hai`gvangq gij hoenggan fazcanj, youq mwh gyagiengz aen lingjyiz buegnyieg aeu dem`ak gij rengzlaeng fazcanj. Doidoengh gihyiz doxngamj fazcanj, baenjcauh aen gihyiz doxngamj fazcanj gwzgiz moq yienghneix ndeu:Yausu miz cizsi swyouz riuzdoengh、 cawjdaej goengnaengz hanhhaed mizyauq、 gihbwnj goenggungh fugsaeh doxdaengj、 swhyenz vanzging coux ndaej. Doidoengh hawsingz lajmbanj doxngamj fazcanj, laebcaez gij gihci dijci hawsingz lajmbanj fazcanj baenz aen cingjdaej ndeu, laebcaez aen gihci sawj douzhaeuj gihcuj sezsih lajmbanj ciengzgeiz mizyauq, doidoengh hawsingz goenggungh fugsaeh yiengq lajmbanj ietraez, daezsang aen suijbingz hwnqguh seveicujyi lajmbanj moq. Doidoengh vuzciz vwnzmingz caeuq cingsaenz vwnzmingz doxhuz fazcanj, gyavaiq vwnzva gaijgwz fazcanj, gyagiengz seveicujyi cingsaenz vwnzmingz gensez, gensez seveicujyi vwnzva aen guekak, gyagiengz swhsiengj daudwz gensez caeuq sevei cwngzsin gensez, demgiengz guekgya yisiz、fazci yisiz、sevei cwzyin yisiz, cangdauj gohyoz cingsaenz, hungzyangz Cunghvaz conzdungj meijdwz. Doidoengh ginghci gensez caeuq gozfangz gensez yungzhab fazcanj, genhciz fazcanj caeuq ancienz giemgoq、 guek fouq caeuq bing ak doengjit, saedhengz gij canloz bingdoih minzseng yungzhab fazcanj de, cauxbaenz aen fazcanj gwzgiz bingdoih minzseng haeujlaeg yungzhab yausu caez、lingjyiz lai、yauqik sang haenx.

 Cienzhoih daezok,genhciz loegsaek fazcanj,bietdingh aeu genhciz diuz gihbwnj gozcwz mbaetyungh swhyenz caeuq baujhoh vanzging,genhciz ndaej lienzdaemh fazcanj,genhciz byaij diuz roen vwnzmingz fazcanj yienghneix:Swnghcanj ndaej fazcanj,swnghhoz fouqmiz,swnghdai ndeimaenh. Gyavaiq hwnqguh yiengh sevei mbaetyungh swhyenz、vanzging doxndei de,cauxbaenz aen gwzgiz moq yendaiva gensez vunz caeuq swyenz huzndei fazcanj de,doicaenh gensez aen Cungguek gyaeundei,vih gij swnghdai ancienz daengx seiqgyaiq guh ok gunghawj moq. Coicaenh vunz caeuq swyenz doxhuz caemhyouq,cauhlaeb gij gwzgiz hawsingzvaq、gij gwzgiz nungzyez fazcanj、gij gwzgiz swnghdai ancienz、gij gwzgiz haenzhamq dienyienz gawq gohyoz youh hableix de,doidoengh gensez aen canjnieb dijhi loegsaek danqnoix ndaej sinzvanz fazcanj de. Gyavaiq gensez dieg cawjdaej goengnaengz,fazveih gij cozyung dieg cawjdaej goengnaengz dangqguh aen cidu giekdaej henhoh haifat diegguek hoenggan haenx. Doiqdoengh danqnoix sinzvanz fazcanj,gensez aen nwngzyenz dijhi yienhdaih seuqcengh danqnoix、ancienz gauhyau haenx,hengzguh gij sifan gunghcwngz giz danq baizcuengq gaenh lingz de. Cienzmienh mbaetyungh caeuq yauqlwd sang bae leihyungh swhyenz,laebhwnj gij swhyenzgvanh mbaetyungh gyonjyungh fanfoek leihyungh de,laebhwnj laeb caezcienz gij faenboiq cidu codaeuz gienz yungh naengz、 gienz yungh raemx、 gienz baiz uq、gienz baiz danq,doiqdoengh cauxbaenz gwnz biengz yiengh rumzheiq gaenx mbaet ndeu. Gyarengz ceihleix vanzging,aeu daezsang vanzging caetliengh guh haedsim,saehhengz gij cidu ceiq yiemzgek bae baujhoh vanzging,haeujlaeg hengzguh aen hengzdoengh giva fuengzceih uqlah daihheiq、raemx、namh,gij vanzbauj gihgou sengjgaep doxroengz saedhengz aen cidu cigsoh guenjleix gamcaek gamcaz caepfap. Cukmaenh diuz hen swnghdai ancienz, genhciz baujhoh cuengq gonq、swhyienz hoizfuk guhcawj,saedhengz hangh gunghcwngz baujhoh caeuq coihndei gij swnghdai bya raemx ndoeng naz huz,gaihcanj gij hengzdoengh daih bae ndaemfaex ndaemnywj hawj diegguek bienq heu,caezcienz aen cidu baujhoh ndoeng dienyienz,gaihcanj gij hengzdoengh cingjceih haijvanh hawj raemxhaij bienq o.

 Cienzhoih daezok,genhciz hailangh fazcanj, itdingh aeu swnh`wngq aen byaijyiengq ginghci guek raeuz engq laeg bae yungzhaeuj seiqgyaiq ginghci, ciuqhengz aen hailangh canloz doxleih caezhingz, fazcanj yiengh ginghci hailangh caengzsawq engq sang haenx,cizgiz caeuqfaenh ceihleix daengx seiqgyaiq ginghci caeuq gunghawj canjbinj goenggungh, daezsang guek raeuz youq cawqleix daengx seiqgyaiq ginghci ndawde gij gienz gangjvah bienqbaenz cidu de, laebhwnj aen leih`ik gungdungzdij gvangqlangh de. Haicaux doiq rog hailangh aen gizmen moq, itdingh aeu funghfu gij neihanz doiq rog hailangh, daezsang gij suijbingz doiq rog hailangh,caez okrengz bae doicaenh canloz doxsaenq、ginghmou doxgap、 yinzvwnz gyauhliuz,roengzrengz cauxbaenz aen gwzgiz doxleih doxgap laegdaeuq yungzhab haenx. Caezcienz gij canloz baijbouh doiq rog hailangh,doicaenh song yiengq hailangh, cihciz henzhaij digih cienzmienh bae caeuqfaenh daengx seiqgyaiq ginghci doxgap caeuq doxdax,gungganq aen ceiqcauh gihdi caeuq ginghcigih senhcin miz rengzlig yingjyangj daengx seiqgyaiq haenx,daezsang gij fazcanj suijbingz giz ginghci hozcozgih henz guekgyaiq、 gij ginghci hozcozgih hamj guekgyaiq de. Cauxbaenz aen dijci moq doiq rog hailangh,caezcienz gij ginghyingz vanzging fazciva、 gozciva、 bienhleihvaq, caezcienz aen dijhi coicaenh fugsaeh mouyiz, cienzmienh saedhengz gij guenjleix cidu gvendaengz cinjhaeuj gaxgonq guekminz dakdaih gya fuqmienh cingdan,miz bouhloh bae gya`gvangq hangz fugsaeh doiq rog hailangh. Doicaenh hwnqguh “it rangh it loh”, doicaenh caeuq mizgven guekgya ndij digih guh doengh gij hozcoz saedcaih lai lingjyiz doxleih caezhingz haenx, doicaenh gozci canjnaengz caeuq canghbei ceiqcauh gapguh,dajcauh aen gwzgiz moq gwnzhawq gwnzhaij baihndaw baihrog lienzdoengh、baihdoeng baihsae song yiengq hailangh haenx. Gyalaeg neidi caeuq Gangj Au、daluz caeuq Daizvanh digih doxgap fazcanj,daezswng gij diegvih caeuq goengnaengz Gangj Au youq ndaw guekgya ginghci fazcanj caeuq doiq rog hailangh,cihciz Gangj Au fazcanj ginghci、 gaijndei minzswngh、 doicaenh minzcuj、coicaenh huzndei, aeu gij fuengsik doxleih caezhingz bae gyalaeg song hamq ginghci doxgap, hawj engq lai beksingq、 bouxcoz caeuq giyez rauh`iq Daizvanh souh ik. Cizgiz caeuqfaenh ceihleix gij ginghci daengx seiqgyaiq,coicaenh gozci ginghci cizsi coh aen fuengyiengq bingzdaengj goengcingq、gapguh caezhingz bae fazcanj, gyavaiq hengzguh aen canloz swyouz mouyizgih. Cizgiz raphwnj gozci cwzyin caeuq yivu,cizgiz caeuqfaenh aen damzbuenq wngqdoiq gij dienheiq bienqvaq daengx seiqgyaiq, cawjdoengh camgya aen yicwngz 2030 nienz ndaej lienzdaemh fazcanj de.

 Cienzhoih daezok, genhciz caezyiengj fazcanj, itdingh aeu genhciz vihliux yinzminz bae fazcanj、 baenghgauq yinzminz bae fazcanj、fazcanj cwngzgoj youz yinzminz doengzcaez yiengjsouh, guh`ok gij cidu anbaiz engq mizyouq de,sawj daengxcungq yinzminz youq yiengh fazcanj caez cauh caez yungh ndawde miz engq lai gamjsouh aeundaej,gyaak gij rengzlig fazcanj, demcaenh yinzminz doxgiet, coh aen fuengyiengq caezcaemh fouqmiz yamqonj baenaj. Ciuq aen iugouz bouxboux caeuqfaenh、 bouxboux caenhrengz、 bouxboux yiengjmiz, soujmaenh daejsienq、 doedok cungdenj、 caezcienz cidu、 dazyinx yawhgeiz, yawjnaek gihvei goengbingz, baujcang gihbwnj minzseng,saedyienh daengxcungq yinzminz caezcaemh yamq haeuj aen biengz cienzmienh siujgangh. Demgya goenggungh fugsaeh gunghawj, daj gaijgez gij leih`ik vwndiz yinzminz ceiq gvansim ceiq cigsoh ceiq yienhsaed haenx roengzfwngz,daezsang gij caezlaeb naengzlig caeuq caezyiengj suijbingz goenggungh fugsaeh, gyadaih cenjyiz ceihawj gwzming laujgih、 minzcuz digih、 dieg henzguek、 dieg gungzhoj. Hengzguh gij gunghcwngz duetgungz gunggan, saedhengz cinjdeng banggungz、cinjdeng duetgungz,faenloih bae bangfuz aen gyahdingz gungzhoj haenx, damqra gij cidu doiq boux gungzhoj saedhengz swhcanj souik bangfuz haenx,laebhwnj caeuq laebcaez aen fugsaeh dijhi gvansim ndiepgyaez gij lwgnyez、mehmbwk、bouxlaux louzsouj lajmbanj. Daezsang gyauyuz caetliengh, doidoengh yivu gyauyuz bingzyaenx fazcanj,bujgiz gauhcungh gaihdon gyauyuz, cugbouh faenloih doicaenh cungdaengj ciknieb gyauyuz mienxbae yozcazfei,sien daj boux lwghag aen ranz ginghci hojnanz laebbaenz dangjanq bae saedhengz bujdungh gauhcungh mienxbae yozcazfei,saedyienh bangcienz hawj boux lwghag ndaw ranz ginghci hojnanz de cienzbouh cwgoemq daengz. Coicaenh couhnieb cauhnieb, genhciz aen canloz sien aeu couhnieb, hengzguh aen couhnieb cwngcwz engqgya cizgiz haenx, caezcienz gij cwngcwz bangfuz cauhnieb, gyagiengz cihciz lingzvued couhnieb、yiengh hingzdai couhnieb moq,daezsang gij dakdaih gisuz gunghyinz. Sukiq souhaeuj cengca, genhciz gihminz souhaeuj demmaj caeuq ginghci demmaj doengzbouh、 daezsang lauzdung bauqcouz caeuq daezsang lauzdung swnghcanjliz doengzbouh, laeb caezcienz aen cienzhong suijbingz gietdingh gihci、 cingqciengz demmaj gihci、 ceihawj baujcang gihci gohyoz haenx, caezcienz aen gihci demmaj cienzhong ceiq daemq de,caezcienz aen gihci hawciengz bingzgya yausu gunghawj caemhcaiq ciuq gunghawj guh faenboiq haenx. Laebhwnj aen sevei baujcang cidu engq goengbingz engq ndaej lienzdaemh haenx, saedhengz aen giva cenzminz camgya baujyiemj, saedyienh youz daengx guek bae dungjcouz gij cienzciengxlaux giekdaej cizgungh, veh hawj bouhfaenh guekmiz swhbwnj bae cungsaed sebauj gihginh, cienzmienh saehhengz gihminz hawsingz lajmbanj aen cidu bingh hung baujyiemj. Doicaenh gensez aen cangqheiq Cungguek, gyalaeg gaijgwz aen dijci yihyoz veiswngh, leixswnh gij gyaq yw, saedhengz yihliuz、 yihbauj、yihyoz lienzdoengh, laebhwnj aen gihbwnj yihliuz veiswngh cidu cwdoh hawsingz lajmbanj caeuq aen yihyen guenjleix cidu yienhdaih, saedhengz aen canloz gijgwn ancienz. Coicaenh yinzgouj bingzyaenx fazcanj, genhciz aen gihbwnj gozcwz giva senglwg, laebndei yinzgouj fatsanj canloz, cienzmienh saedhengz aen cwngcwz doiq gvanbaz ndeu ndaej seng song boux lwg, cizgiz gaihcanj gij hengzdoengh wngqdoiq yinzgouj lauxgeq bienq lai de.

 Cienzhoih giengzdiuh, fazcanj dwg gienh saeh daih`it aen dangj gaemgienz hwngguek, gak gaep dangjveij itdingh aeu gyalaeg nyinhrox gij gvilwd fazcanj, laebndei gij gunghcoz dijci gihci aen dangj lingjdauj ginghci sevei fazcanj haenx, gyagiengz gensez gak gaep cujciz aen dangj, giengzvaq gij cingjdaej goengnaengz gihcwngz dangj cujciz. Dungyenz yinzminz ginzcung doxgiet buekguh, gvancez gij ginzcung lohsienq aen dangj, daezsang gij naengzlig senhconz caeuq cujciz ginzcung, gyagiengz doxyaeng gij vwndiz hungnaek ginghci sevei fazcanj caeuq gij vwndiz nangqdaengz leih`ik nemndang cungqvunz haenx, ciuqfap baujcang yinzminz gak hangh gienzik, gikfat cungj bouxcawj eiqsik gak cuz yinzminz gensez guekcoj haenx. Gyagiengz gij hong swhsiengj cwngci, cauhmoq gij gihci dijci caeuq fuengsik fuengfap ginzcung gunghcoz, ceiqdaih hanhdoh bae comzgiet gij gungsiz caeuq ligliengh daengx sevei doicaenh gaijgwz fazcanj、 henhoh sevei huzndei onjdingh. Gyavaiq gensez aeu vunzcaiz bae ak guek, haeujlaeg saedhengz aen canloz vunzcaiz youhsenh fazcanj, doicaenh gaijgwz aen dijci vunzcaiz fazcanj caeuq cwngcwz cauhmoq, cauxbaenz gij youhsi vunzcaiz cidu miz gozci gingcwnghliz haenx. Yinhyungh fapceih swhveiz caeuq fapceih fuengsik bae doidoengh fazcanj, cienzmienh daezsang gij naengzlig caeuq suijbingz aen dangj gaengawq yenfaz faplwd bae ceih guek guenj guek、 gaengawq aen fapgvi ndaw dangj bae guenj dangj ceih dangj. Gyagiengz caeuq cauhmoq sevei ceihleix, doicaenh sevei ceihleix bienq cingsaeq, laebhwnj aen sevei ceihleix gwzgiz cienzminz caezlaeb caezyiengj haenx. Maenhsaed laebhwnj aen gvanhnen ancienz fazcanj, genhciz dawz leih`ik yinzminz cuengq youq giz ceiq sang, laebcaez goenggungh ancienz dijhi, laebndei caeuq doeksaed ancienz swnghcanj cwzyin caeuq guenjleix cidu, cietsaed henhoh beksingq sengmingh caizcanj ancienz. Saedhengz guekgya ancienz canloz, genhgez henhoh guekgya cwngci、 ginghci、 vwnzva、 sevei、 saenqsik、 gozfangz daengj ancienz.

 Cienzhoih faensik le gij hingzsik caeuq yinvu dangqnaj, giengzdiuh aen seizgeiz dangqnaj caeuq baezlaeng ndeu, daengx dangj daengx guek hangh cwngci yinvu hungnaek ndeu, couhdwg haeujlaeg gvancez doeksaed gij cingsaenz cienzhoih, dawz gak hangh gezcwz baijbouh caeuq gunghcoz iugouz 《Genyi》 doekdingh haenx doek daengz giz saed. Daengx dangj aeu dawz swhsiengj doengjit daengz gij cingsaenz cienzhoih gwnzde daeuj, yawj cing hingzseiq, giendingh saenqsim, laebdaeb dingjgeng bae haenqrengz buekguh, doxgiet daiqlingx daengx guek gak cuz yinzminz hezdiuz doicaenh aen canloz baijbouh “seiq aen cienzmienh”, ciuqgeiz guhbaenz aen canloz yinvu cienzmienh hwnqbaenz aen biengz siujgangh. Aeu genhciz cienzmienh coengz yiemz guenj dangj、 ciuq gvi guenj dangj, haeujlaeg doicaenh dangjfungh lenzcwng gensez caeuq fanj nduknaeuh doucwngh, gyamaenh gij cingzgoj fanj nduknaeuh doucwngh, caezcienz aen gihci gaijcaenh cozfungh ciengzgeiz mizyauq he, haeujrengz laebhwnj aen dijci gihci mbouj gamj nduknaeuh、 mbouj ndaej nduknaeuh、 mbouj siengj nduknaeuh, haeujrengz gaijgez doengh gij vwndiz mbangj di ganbu mbouj guh saeh、 luenh guh saeh haenx, cizgiz dajcauh aen cwngci swnghdai seuqcengh cingqheiq, cauxbaenz cungj cingsaenz cangdai gamj bae dawzrap、 haenqrengz guh saeh haenx, roengzrengz saedyienh ganbu cinghseuq、 cwngfuj seuqcengh、 cwngci cingmingz, vih ginghci sevei fazcanj daezhawj aen cwngci baujcang giengiengz ndeu.

 Cienzhoih ciuq gij gvidingh dangjcangh, gietdingh dembouj Cunghyangh Veijyenzvei houbuj veijyenz Liuz Yaujgaij、 Cinz Ciyungz、 Ginh Cingiz guh Cunghyangh Veijyenzvei veijyenz.

 Cienzhoih saemjlwnh caemhcaiq doenggvaq le Cunghgung Cunghyangh Gijliz Genjcaz Veijyenzvei aen saemjcaz baugau gvendaengz gij vwndiz Ling Giva、 Couh Bwnjsun、 Yangz Dungliengz、 Cuh Mingzgoz、 Vangz Minj、 Cinz Conhbingz、 Giuz Hoz、 Yangz Veicwz、 Banh Yizyangz、 Yiz Yenjveih yiemzcungh famh gijliz de, nyinhdingh gij cawqfaen Cunghyangh Cwngcigiz gaxgonq guh ok haicawz gij dangjciz Ling Giva、 Couh Bwnjsun、 Yangz Dungliengz、 Cuh Mingzgoz、 Vangz Minj、 Cinz Conhbingz、 Giuz Hoz、 Yangz Veicwz、 Banh Yizyangz、 Yiz Yenjveih.

 Cienzhoih haucau, daengx dangj daengx guek gak cuz yinzminz aeu engqgya gaenjmaed dwk doxgiet youq seiqhenz aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh cungjsuhgi haenx, caezgya diuz sim ndeu, haenqrengz buekguh, caezcaemh duedaeu aen swngli hungmbwk ndaej cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei!
BUEKGUH HINGZ NDAEJ CIENZMIENH

GUHBAENZ SIUJGANGH SEVEI


Yinzminz Yizbau selun
 Gouj daih raemxmeg lae Cungguek, vangraeh fanh leix bit mbwn veh. Youq mwh seizcou, Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibbet Gaiq Cunghyangh Veijyenzvei Daihhaj Baez Daengxcungq Veiyi swngli bimu. Neix dwg baez veiyi youqgaenj youq mwh cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei haeujdaengz aen gaihdon ndaej mbouj ndaej doeksaed haenx ciuhai ndeu, doiq genhciz caeuq fazcanj yiengh seveicujyi miz gij daegsaek Cungguek,saedyienh aen fwndou muzbyauh“song aen it bak bi”、 saedyienh aen loqsiengj Cungguek yiengh hungmbwk fukhwng Cunghvaz Minzcuz, bwhmiz gij yienhsaed yiyi gig hungdaih caeuq gij lizsij yiyi gig laeggyae.

 Cienzhoih dingqaeu caeuq daujlun le aen gunghcoz baugau Siz Ginbingz cungjsuhgi souh Cunghyangh Cwngcigiz veijdoz cix guh haenx,cungfaen haengjdingh Cibbet Gaiq Seiq Cung Cienzhoih aen Dangj doxdaeuj Cunghyangh Cwngcigiz soj guh gij gunghcoz de. Cienzhoih haeujlaeg nyinhrox caemhcaiq dawz cinj gij bienqvaq moq daegdiemj moq aen hingzseiq ndaw guek rog guek, saemjlwnh doenggvaq le《Cunghgung Cunghyangh Aen Genyi Gvendaengz Ceiqdingh Gozminz Ginghci Caeuq Sevei Fazcanj Daih Cibsam Aen Haj Bi Gveihva De》. 《Genyi》 aeu Dangj caeuq guekgya canloz daengxbuenz guh gizhaidin,genhciz dawz muzbyauh dazyinx caeuq vwndiz dazyinx dox doengjit、 guhndei ndaw guek caeuq yawjdaengz seiqgyaiq dox dungjcouz、cienzmienh gveihva caeuq doedok cungqdiemj dox hezdiuz、 canlozsing caeuq cauhcozsing dox giethab,mingzbeg doekdingh daezok gij cijdauj swhsiengj、goekgaen yenzcwz、 muzbyauh iugouz、gaenbonj leixniemh、 hungdaih gijco“13·5” gveihva, miuzveh le aen lamzdoz baezlaeng 5 bi guekgya fazcanj, daejyienh le gij canloz baijbouh“seiq aen cienzmienh”,daejyienh le gij cingsaenz Siz Ginbingz Cungjsuhgi baenzroix gangjvah youqgaenj haenx, fanjyingj le Dangjcunghyangh daj Cibbet Daih aen Dangj doxdaeuj soj guh gij gezcwz baijbouh de, swnh`wngq le gij bonjcaet iugouz yiengh cangzdai moq ginghci fazcanj guek raeuz, miz yiengh swhsiengj、 yiengh canloz、 yiengh yawhcaek、 yiengh dazyinx gig rem de,dwg aen ganghlingjsing vwnzgen dungyenz daengx dangj daengx guek gak cuz yinzminz hingzndaej cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei he.

 Ngoenzneix okrengz, dwg vih ngoenzcog dwksaed giekdaej. “12·5”seizgeiz dwg aen haj bi guek raeuz fazcanj gig mbouj bingzciengz he. Najdoiq rog guek gij vanzging gig fukcab caeuq ndaw guek gij yinvu gaijgwz fazcanj onjdingh gig gannanz naeknyaengq de, Dangj raeuz doxgiet dazyinx daengx guek gak cuz yinzminz cengqgeng buek guh、 hailoh cauhmoq, haenqrengz dajcauh ok Dangj caeuq guekgya saehnieb fazcanj gij yiengh moq de, guek raeuz fazcanj aeundaej cwngzciu hungnaek. Aen muzbyauh“12·5” gveihva saedyienh mizmuengh,ginghci saedlig、 gohgi saedlig、 gozfangz saedlig、 gozci yingjyangj guek raeuz youh yamq hwnj maekmoq. Ceiq youqgaenj dwg, Cibbet Daih aen Dangj doxdaeuj,aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz Dungzci guh cungjsuhgi di cungj mbouj soenghonz bae genhciz caeuq fazcanj yiengh seveicujyi miz gij daegsaek Cungguek,daihdamj bae guh、 maenhrox cauhmoq, gyalaeg nyinhrox gij gvilwd gungcanjdangj gaemgienz、 gij gvilwd gensez seveicujyi、 gij gvilwd vunzloih sevei fazcanj, cauxbaenz le baenzroix leixniemh moq、 lohnaemj moq、 canloz moq guenj guek leix cwng, vih youq baihlaj lizsij diuzgienh moq gyalaeg gaijgwz hailangh、 gyavaiq doicaenh seveicujyi yendaiva daezhawj le gohyoz cijdauj caeuq hengzdoengh ceijnamz.

 Ngeixnaemj laegdaeuq yawj ndaej gyae,giva cienzmienh menh cij guh. “13·5” seizgeiz dwg aen gaihdon gietdingh cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei、 saedyienh daih`it aen bak bi fwndou muzbyauh ndaw “song aen bak bi” fwndou muzbyauh Dangj raeuz doekdingh haenx ndaej mbouj ndaej doeksaed. Gij vanzging、diuzgienh、 yinvu、 iugouz daengj guek raeuz cungj fatseng bienqvaq moq. Cunghab buenqduenh,“13·5” seizgeiz, guek raeuz vanzlij cawqyouq aen canloz gihyigiz youqgaenj, lij miz haujlai saehcingz cigndaej bae guh、 deq raeuz bae guh, hix yaek bungzdaengz gij diuhcan yiemzhaenq haujlai mauzdun daebgya、 fungyiemj huxndumj demlai. Raeuz aeu dengcinj dawzndei gij neihanz gyang canloz gihyigiz gyalaeg bienqvaq, engq mizyauq wngqdoiq gak cungj fungyiemj caeuq diuhcan, laebdaeb comzgyonj ligliengh dawz gij saeh raeuz banhndei, mboujduenh haicauh yiengh ginggai moqsak,baez hoenx baez hingz、 swnh rumz bae naj, haenqrengz hawj cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei aen saehnieb hungloet neix swnhleih doeksaed.

 Haenqrengz hawj cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei aen saehnieb hungloet neix swnhleih doeksaed, itdingh aeu dinghlaeb yiengh fazcanj leixniemh moq, yungh gij leixniemh moq yinxlingx gij fazcanj moq. “Gvilwd dwg gij bonjcaet saehfaed, dwg gij yienzaen saehfaed vihmaz baenz neix baenz de.” Aen fazcanj sizcen daegdingh he,cungj dwg youz gij fazcanj leixniemh daegdingh de daeuj dazyinx. Fazcanj leixniemh dwg gij biuyinx fazcanj hengzdoengh,dwg gij doxgaiq guenj daengxbuenz、 guenj gaenbonj、 guenj fueng`yiengq、 guenj gyaeraez,dwg fazcanj lohnaemj、 fazcanj fueng`yiengq、 fazcanj gizyunghrengz cungj cizcungh daejyienh he. Cauhmoq、 hezdiuz、 loegsaek、 hailangh、 caezyiengj haj aen fazcanj leixniemh ndaw《Genyi》 giengzdiuh de,dwg ciengz bienqgwz laegdaeuq gvanhaeh guek raeuz fazcanj daengxbuenz he,dwg“13·5” caemhcaiq lienz aen seizgeiz engq gyae guek raeuz fazcanj lohnaemj、 fazcanj fueng`yiengq、 fazcanj gizyunghrengz de gij cizcungh daejyienh, hix dwg guek raeuz fazcanj gingniemh daj gaijgwz hailangh 30 lai bi doxdaeuj gij cizcungh daejyienh de,fanjyingj ok Dangj raeuz doiq gij fazcanj gvilwd guek raeuz ndaej daengz gij nyinhrox moq de, doiq buqgej fazcanj nanzdaez、 demgiengz fazcanj doenghlig、 gyamaenh gyagvangq fazcanj youhsi bwhmiz gij cijdauj yiyi hungloet.

 Haenqrengz hawj cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei aen saehnieb hungloet neix swnhleih doeksaed,itdingh aeu hab`wngq yiengh cangzdai moq、 dawzndei yiengh cangzdai moq、 yinxlingx yiengh cangzdai moq. Youq yiengh cangdai moq neix, gij ginghci fazcanj guek raeuz miz ok suzdu bienqvaq、 gezgou youhva、 doenghlig cienjvuenh sam aen daegdiemj,demmaj suzdu aeu youz gig vaiq cienj baenz loq vaiq, fazcanj fuengsik aeu youz gveihmoz suzdu cienjyiengq gij yienghsik gangjgouz cizlieng yauliz, ginghci gezgou diuzcingj aeu youz demliengh gya canjnwngz guhdaeuz cienjyiengq diuzcingj cunzliengh、 youhva demliengh caez guh, fazcanj doenghlig aeu youz cujyau baengh swhyenz caeuq gij lauzdungliz cingzbonj haemq daemq daengj yausu douzhaeuj cienjyiengq doenggvaq cauhmoq bae doidoengh. Aeu genhciz cauhmoq fazcanj, dawz fazcanj gihdenj cuengq youq gwnz cauhmoq, dawz cauhmoq cuengq youq giz haedsim guekgya fazcanj daengxbuenz. “13·5”seizgeiz guek raeuz fazcanj, gawq aeu yawj suzdu, hix aeu yawj demliengh,engq aeu yawj caetliengh, aeu haeujrengz saedyienh cungj demmaj miz caetliengh、 miz yauqik、 mboujmiz cabgyaj、 ndaej lienzdaemh roengzbae, haeujrengz youq seiz cienjbienq ginghci fazcanj fuengsik、 youhva ginghci gezgou、 gaijndei swnghdai vanzging、 daezsang fazcanj caetliengh caeuq yauqik bae saedyienh ginghci demmaj.

 Haenqrengz hawj cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei aen saehnieb hungloet neix swnhleih doeksaed, itdingh aeu niujdawz giz nyieg saedyienh cienzmienh siujgangh de,lai yunghrengz bae bouj giz nyieg de. Beijlumj,gij vunz gungzhoj lajmbanj duetgungz,couh dwg giz nyieg doedyienh ndeu. Raeuz mbouj ndaej itmienh senhbu cienzmienh guhbaenz le siujgangh sevei,lingh itmienh lij miz geij cien fanh vunz deng youq baihlaj diuz sienq gungzhoj gvaq ndwenngoenz. Caiq beijlumj, youq sevei saehnieb fazcanj、 swnghdai vanzging baujhoh、 minzswngh baujcang fuengmienh hix miz mbangj giz guh mbouj daengz haemq mingzyienj de. Doidoengh “13·5” seizgeiz ginghci sevei fazcanj, itdingh aeu caenhrengz guhndei coihbouj giz nyieg bien faencieng hung neix, haeujrengz sawj guek raeuz fazcanj ndaej engqgya hezdiuz engqgya doxdaengh.

 Saedyienh aen loqsiengj Cungguek yiengh hungmbwk fukhwng Cunghvaz Minzcuz, daengz 2020 nienz cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei,dwg yamq ceiq youqgaenj gwnz roen Cunghvaz Minzcuz fukhwng hungloet. Genhciz fazcanj dwg gij canloz swhsiengj aen dauhleix ceiq hung, genhciz dawz fazcanj dangqguh gienh saehdaeuz Dangj raeuz gaemgienz hwng guek, genhciz gohyoz fazcanj,genhciz aen fazcanj caetliengh engq sang、 engq miz yauqlwd、 engqgya goengbingz、 engq ndaej lienzdaemh, genhciz cauhmoq fazcanj、 hezdiuz fazcanj、 loegsaek fazcanj、 hailangh fazcanj、 caezyiengj fazcanj,hawj gyoengqraeuz gaenjmaed doxgiet youq seiqhenz aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh cungjsuhgi,gikfat gij cingsaenz caeuq ligliengh caezsim, gyonjcomz gij saenqsim caeuq damjliengh hoenxhingz, dingjnanz buekguh、 haenqrengz buekguh, mbouj cuengqsoeng buekguh, haenqrengz sawj cienzmienh guhbaenz siujgangh sevei hangh saehnieb hungloet neix ndaej daengz doeksaed,ciuqgeiz guhdaengz aen muzbyauh bak bi daih`it buekguh de, vih guhdaengz aen muzbyauh bak bi daihngeih buekguh、 saedyienh aen loqsiengj Cungguek yiengh hungmbwk fukhwng Cunghvaz Minzcuz dwkroengz aen giekdaej engqgya genqmaenh.


(2015 nienz 10 nyied 30 hauh 《Yinzminz Yizbau》)

Dozsiengq