Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU 8

——2008 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Aen Hoih Daih Cib’it Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daih’it Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij  Vwnh Gyahbauj
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 (8) Gyagiengz seveicujyi minzcuj fazci gensez, coicaenh ndawbiengz goengbingz cingqngeih

 Haeujlaeg bae guh cwngci dijci gaijgwz, fazcanj yiengh cwngci vwnzmingz seveicujyi. Gyadaih yinzminz minzcuj, laeb caezcienz minzcuj cidu, fungfouq minzcuj hingzsik, hai gvangq minzcuj miengloh, ciuqfap saedhengz minzcuj senjgij、minzcuj gezcwz、minzcuj guenjleix、minzcuj gamduk, baujcang yinzminz miz gienz rox cingzgvang、miz gienz caeuqfaenh guh、miz gienz gangj okdaeuj、miz gienz bae gamduk. Fazcanj gihcwngz minzcuj, laeb caezcienz gij cidu hawj gihcwngz ginzcung gagguenj, gya’gvangq gihcwngz ginzcung gagguenj fanveiz, doidoengh hawsingz lajmbanj segih gensez, haeujlaeg doicaenh cwng’vu goenghai、cunhvu goenghai、cangjvu goenghai. Fazveih ndawbiengz cujciz youq gyadaih ginzcung caeuqfaenh、fanjyingj ginzcung iugouz fuengmienh gij cizgiz cozyungh de, gyagiengz goengnaengz ndawbiengz gagguenj.

 Cienzmienh lozsiz aen gihbwnj fanghloz ciuqfap guenjleix guekgya. Gyagiengz cwngfuj laebfap, daezsang laebfap caetliengh. Bineix aeu cungdenj gyagiengz gaijndei gij saedceij beksingq、doicaenh ndawbiengz gensez、mbaet yungh nwngzyenz swhyenz、baujhoh swnghdai vanzging daengj fuengmienh laebfap. Cwngfuj laebfap gunghcoz aeu gvangqlangh dingqaeu yigen. Ceiqdingh gij hingzcwng fapgvi、gvicieng caeuq ginzcung leih’ik maedcaed dox gvanlienz haenx, ciuq yenzcwz cungj aeu goengbouh caujan, yiengq ndawbiengz goenghai cam’aeu yigen. Hableix vehdingh caeuq diuzcingj hingzcwng caepfap gienzhanh, giengzvaq hingzcwng caepfap gamduk, cienzmienh lozsiz hingzcwng caepfap cwzyinzci. Laeb caezcienz si yienh cwngfuj ciuqfap hingzcwng cidu. Gyagiengz doiq hingzcwng soufeiq guh gveihfan guenjleix, gaijgwz caeuq laeb caezcienz swhfaz、caepfap caizcwng baujcang gihci. Gyagiengz fapgvi、gvicieng caeuq gveihfansing vwnzgen bwh’anq saemjcaz gunghcoz. Laeb caezcienz hingzcwng fuzyi dijci, laeb caezcienz hingzcwng dienzbouj caeuq hingzcwng dienzboiz cidu. Guh ndei faplwd fuzvu caeuq faplwd yenzcu gunghcoz. Haeujlaeg guh fazci senhconz gyauyuz, youq daengx biengz cauxbaenz cungj heiqfaenh ndei gagrox hag fap souj fap yungh fap.

 Guh caezcienz ndawbiengz guenjleix. Gyagiengz ndawbiengz cujciz gensez, laeb caezcienz gihcwngz ndawbiengz guenjleix dijci. Guh ndei sinfangj gunghcoz, laeb caezcienz sinfangj cidu. Laeb caezcienz ndawbiengz mauzdun diuzgaij gihci, cawqleix ndei gij mauzdun baihndaw yinzminz, henhoh ginzcung habfap gienzik. Laeb caezcienz ndawbiengz cianh fuengzre gaemhanh dijhi, gyagiengz ndawbiengz cianh gyoebhab ceihleix, haeujlaeg guh bingzan cauxlaeb hozdung. Gaijgwz caeuq gyagiengz hawsingz lajmbanj segih gingjvu gunghcoz, gyagiengz riuzdoengh yinzgouj fuzvu caeuq guenjleix. Gyonjcomz cingjceih gij cianh vwndiz doedyienh caeuq doengh giz cianh luenh, ciuq fap fuengzre caeuq dwkceih famh fap famh coih hozdung, baujcang yinzminz sengmingh caizcanj ancienz, saedbauj ndawbiengz dagiz onjdingh. Gyagiengz guekgya ancienz gunghcoz.

 Giengzvaq ancienz swnghcanj gunghcoz. Gyarengz bae ceihleix gyaeujgoek, naenxroengz gij ancienz saehhux hungnaek caeuq daegbied hungnaek. Gyamaenh caeuq fazcanj gij cingzgoj meizgvang vajswh ceihleix caeuq cwngjdun gvendingz song aen gunghgenhcan neix, laebdaeb bae guh cungdenj hangznieb lingjyiz ancienz cienhangh cingjceih. Gyagiengz doiq gak loih ancienz saehhux ndumjyouq haenx guh baizcaz caeuq cingjceih, laeb caezcienz gij cidu ceihleix huxndumj hungnaek、gamcaek gaemhanh gij goek hux yung’yiemj youqgaenj, laeb caezcienz yawhbauq、yawhgingj、yawhfuengz caeuq wngqgip banggouq dijhi. Ciuq fap gyagiengz gamguenj, yiemzsuk cazbanh gij saehhux mbouj ancienz swnghcanj.

 (9) Gyavaiq hingzcwng guenjleix dijci gaijgwz, gyagiengz cwngfuj bonjndang gensez

 Hingzcwng guenjleix dijci gaijgwz dwg aen vanzcez youqgaenj bae haeujlaeg guh gaijgwz, dwg aen neiyungz youqgaenj ndaw cwngci dijci gaijgwz, caemh dwg laeb caezcienz yiengh hawciengz ginghci dijci seveicujyi bietyienz iugouz baenzneix guh. Gaijgwz, aen yenzcwz caeuq iugouz goekdaeuz de dwg: Genhciz aeu vunz guh goek、vih beksingq gaemgienz, genhciz caeuq fazcanj yiengh minzcuj cwngci seveicujyi、fazcanj yiengh hawciengz ginghci seveicujyi dox hab’wngq, genhciz gohyoz minzcuj gezcwz、ciuq fap hingzcwng、gyagiengz hingzcwng gamduk, genhciz guenjleix cauhmoq caeuq cidu cauhmoq, genhciz fazveih cunghyangh caeuq deihfueng song aen cizgizsing. Aeu roengzrengz cienjbienq ciznwngz、leixswnh gvanhaeh、youhva gezgou、daezsang yaunwngz, laebbaenz cungj hingzcwng guenjleix dijci gienzleih caeuq cwzyin doxdaengh、faengoeng hableix、gezcwz gohyoz、caephengz doengswnh、gamduk daeklig haenx.

 Daih’it, gyavaiq cienjbienq cwngfuj ciznwngz. Neix dwg aen haedsim gyalaeg hingzcwng guenjleix dijci gaijgwz. Laeb caezcienz cwngfuj cizcwz dijhi, cienzmienh cingqdeng hengzguh cwngfuj ciznwngz, roengzrengz gensez yiengh cwngfuj rox fuzvu ak fuzvu haenx. Youq mwh gyagiengz caeuq gaijndei ginghci diuzcez、hawciengz gamguenj, doengzseiz engqgya yawjnaek ndawbiengz guenjleix caeuq goenggungh fuzvu, henhoh ndawbiengz goengcingq caeuq ndawbiengz cizsi, coicaenh gihbwnj goenggungh fuzvu guh ndaej bingzyaenz. Yawjnaek fazveih gij cozyungh hangznieb hezvei、sanghvei caeuq gizyawz ndawbiengz cujciz.

 Daihngeih, gyalaeg cwngfuj gihgou gaijgwz. Baez gozvuyen gihgou gaijgwz fueng’anq neix, cujyau hopheux cienjbienq ciznwngz, hableix boiqbaij gij ciznwngz hungzgvanh diuzgung bouhmonz, diuzcingj caeuq laeb caezcienz hangznieb guenjleix gihgou, gyagiengz ndawbiengz guenjleix caeuq goenggungh fuzvu bouhmonz, damqra saedhengz gij daih bouhmonz dijci ciznwngz gaenjmaed doengjit haenx; cimdoiq gij vwndiz cizcwz dox camjca、gienzleih caeuq cwzyin mbouj dox hamzciep, mingzbeg vehdingh bouhmonz faengoeng caeuq gienzhanh, leixswnh bouhmonz cizcwz gvanhaeh, laeb caezcienz gij hezdiuz boiqhab gihci ndawgyang bouhmonz caeuq bouhmonz. Gozvuyen gihgou gaijgwz fueng’anq yaek daezgyau baez daihhoih neix saemjlwnh.

 Daihsam, laeb caezcienz hingzcwng gamduk cidu. Genhciz yungh cidu guenj gienz、guenj saeh、guenj vunz. Gyagiengz hingzcwng gienzlig gamduk, gveihfan hingzcwng cinjhawj hingzveiz. Giengzvaq cwngfuj caengz gaep gamduk, cibcuk fazveih gij cozyungh gamcaz、saemjgeiq daengj cienmonz gamduk. Gagrox ciepsouh ndawbiengz gak fuengmienh gamduk. Doihengz hingzcwng gyaepcaz cwzyin cidu caeuq cwngfuj cizyau guenjleix cidu. Cietsaed gyagiengz gensez gunghvuyenz duivuj. Yiemzsuk fazgij cwnggij, genhgez gaijbienq gij yienhsiengq miz lingh mbouj hengz、miz gimq mbouj dingz. Daihlig doihengz cwng’vu goenghai, laeb caezcienz cwngfuj saenqsik fatbouh cidu, laeb caezcienz gak loih goenghai banhsaeh cidu, sawj cwngfuj gunghcoz engqgya ronghcingx goenghai, cauh diuzgienh hawj yinzminz engq mizyauq bae gamduk cwngfuj.

 Daihseiq, gyagiengz lenzcwng gensez. Aeu dawz fanj nduknaeuh gangj lenzgez gensez cuengqyouq aen diegvih engqgya doedyienh, geizhauh sienmingz bae fanjdui nduknaeuh. Genhciz diuz fuengcim goek byai giem ceih、gyoebhab ceihleix、fadceih yawhfuengz caez guh、yawjnaek yawhfuengz, netsaed doicaenh ceihfad caeuq yawhfuengz nduknaeuh dijhi gensez. Daegbied aeu gaijgez gij vwndiz gienzlig cizcungh gvaqbouh caeuq hanhhaed mbouj gaeuq. Daj goekgaen bae gyagiengz cidu gensez, gveihfan caizcwng senjdieg ceihawj、diegdeih caeuq gvangcanj swhyenz haifat、cwngfuj caijgou、guekmiz swhcanj cienjnyiengh daengj goenggungh swhyenz guenjleix. Gyadaih ligdoh bae guh cienhangh ceihleix, cungdenj gaijgez gij vwndiz ndaw vanzging baujhoh、gijgwn gijyw ancienz、ancienz swnghcanj、diegdeih cwngsou cwng’yungh caeuq cek ranz senj ranz daengj fuengmienh ginzcung fanjyingj haenqrem haenx, genhgez niujcingq gij funghgi mbouj cingq sonjhaih ginzcung leih’ik haenx. Daihlig dizcang ganhoj haenqrengz guh, genhgez gimqhaed saisaengq lanhyungh. Yiemzsuk cazbanh gak loih anqgienh famh faplwd、famh gijliz haenx, haeujlaeg ceihleix sanghyez oeteiq gwn’oet, ciuqfap yiemzbanh doengh boux nduknaeuh, baenzlawz cungj mbouj yungzcingz.

 Gak boux daibyauj!

 Guek raeuz dwg aen guekgya minzcuz lai youh doengjit ndeu, bietdingh aeu genhciz gak minzcuz doengzcaez doxgiet haenqrengz guh、doengzcaez mwnhoengh fazcanj. Genhciz caeuq laeb caezcienz hangh cidu giz dieg siujsoq minzcuz gagguenj, coicaenh siujsoq minzcuz caeuq giz dieg siujsoq minzcuz ginghci ndawbiengz fazcanj, gyamaenh caeuq fazcanj yiengh minzcuz gvanhaeh seveicujyi bingzdwngj doxgiet doxhuz doxbang haenx. Cienzmienh gvancez diuz cunghgyau gunghcoz gihbwnj fuengcim aen dangj, lozsiz cunghgyau hongsaeh diuzlaeh, fazveih cunghgyaugai yinzsw caeuq gyoengq ginzcung saenq gyauq haenx youq ndaw coicaenh ginghci ndawbiengz fazcanj gij cizgiz cozyungh de. Guh ndei gij gyauzvu gunghcoz seizgeiz moq, caenh’itbouh fazveih gyoengq beixnuengx vazgyauz rog guek caeuq gyoengq vazgyauz dauqma guekcoj dem gyoengq lwgyah vunzranz vazgyauz youq ndaw guekcoj yendaiva gensez caeuq huzbingz doengjit daihnieb gij cozyungh de.

 Gyagiengz gozfangz caeuq bingdoih gensez, dwg gij canloz yinvu fazcanj yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, bietdingh aeu dungjcouz ginghci gensez caeuq gozfangz gensez, youq ndaw cincwngz doicaenh yendaiva saehnieb saedyienh guekgya fouq caeuq bingdoih ak dox doengjit. Aeu genhciz yungh Mauz Cwzdungh bingsaeh swhsiengj、Dwng Siujbingz seizgeiz moq bingdoih gensez swhsiengj、Gyangh Cwzminz gozfangz caeuq bingdoih gensez swhsiengj guh cijdauj, nyinhcaen lozsiz Huz Ginjdauh dungzci gij lwnhgangj youqgaenj gvendaengz gozfangz caeuq bingdoih gensez baihlaj hingzsi moq, dawz gohyoz fazcanjgvanh dangguh aen cijdauj fuengcim youqgaenj ndaw gozfangz caeuq bingdoih gensez. Daj cienzmienh hengzguh aen bingdoih lizsij sawjmingh sigij moq duenhmbaek moq bae guh dajsuenq, daezsang bingdoih gij naengzlig wngqdoiq lai cungj yung’yiemj、guhbaenz lai cungj lai yiengh bingsaeh yinvu de, genhgez henhoh guekgya cawjgienz、ancienz caeuq diegguek caezcingj, vih cienzmienh gensez aen biengz siujgangh daezhawj gij baujcang giengiengz daeklig. Gyagiengz yinzminz vujcangh gingjcaz budui gensez, daezsang gij naengzlig cizginz、cawqceq gij saehgienh sawqmwh fatseng、fanjdui gungjbucujyi caeuq henhoh onjdingh haenx. Gyagiengz gozfangz gyauyuz, demgiengz gij gozfangz gvanhnen daengxcungq yinzminz. Laeb caezcienz gozfangz dung’yenz dijhi. Gyamaenh ginhcwng ginhminz doxgiet.

 Giendingh mbouj bienq bae gvancez diuz fuengcim “aen guekgya ndeu, song cungj cidu”、“vunz Yanghgangj gag guenj Yanghgangj”、“vunz Aumwnz gag guenj Aumwnz”、gag guenj cingzdoh gig sang, yiemzgek ciuq aen fapgiek daegbied hingzcwngzgih bae banh saeh; cienzlig cihciz Yanghgangj、Aumwnz song aen daegbied hingzcwnggih cwngfuj ciuqfap hengz goengsaeh; caenh’itbouh gyagiengz neidi caeuq song aen daegbied hingzcwnggih youq ginghmou、vanzbauj、gohgi、gyauyuz、vwnzva、veiswngh、dijyuz daengj lingjyiz guh gyauhliuz hozcoz. Raeuz gig saenq, gyoengq beixnuengx Yanghgangj、Aumwnz itdingh ndaej dawz Yanghgangj、Aumwnz guenjleix caeuq gensez ndaej engq ndei.

 Genhciz diuz gihbwnj fuengcim “huzbingz doengjit、aen guekgya ndeu, song cungj cidu” caeuq gak hangh cwngcwz youq baihlaj hingzsi moq fazcanj song hamq gvanhaeh、coicaenh guekcoj huzbingz doengjit haenx, gaemmaenh aen cawjdaez song hamq gvanhaeh huzbingz fazcanj, gujli gyoengq beixnuengx song hamq gyagiengz baedauq、gyalai gij yinsiz doxdoengz, cizgiz coicaenh song hamq ginghci vwnzva gyauhliuz, doidoengh cigciep “sam doeng”. Saedhengz caeuq cungsaed gij cwngcwz cosih hawj gyoengq beixnuengx Daizvanh ndaej ndeicawq haenx, cihciz hamq baihsae haijyaz caeuq gizyawz doengh giz deihfuengh gyoengq canghseng’eiq Daizvanh douzswh siengdoiq cizcungh haenx ginghci fazcanj. Ceng’aeu youq gwnz giekdaej diuz yenzcwz aen Cungguek dog, caenhliengh vaiq di hoizfuk song hamq siengliengz damzbuenq, gaijgez doengh gij vwndiz hungnaek gyoengq beixnuengx song hamq caez gvansim haenx. Genhgez fanjdui gij faenmbek hozdung nauh “daizduz”, baenzlawz cungj mbouj hawj bouxvunz lawz yungh yiengh mingzdaeuz lawz caeuq yiengh fuengsik dawz Daizvanh daj guekcoj faenmbek okbae. Sojmiz gij vwndiz nangqdaengz Cungguek cawjgienz caeuq diegguek caezcingj haenx, bietdingh aeu youz gyoengq Cungguek yinzminz hamz gyoengq beixnuengx Daizvanh youq ndawde doengzcaez bae gietdingh. “Daizduz” faenmbek seiqlig siengj gaijbienq aen canggvang seizneix daluz caeuq Daizvanh doengzcaez gvi aen Cungguek dog, buqvaih Daizvanh Haijyaz huzbingz, couh cawqdingh yaek deng saetbaih. Song hamq doengjit, dwg Cunghvaz Minzcuz byaij coh daih fukhwng ndawde mboengq roen lizsij bietyienz aeu ginggvaq haenx. Gyoengq lwglan Cunghvaz ndaw guek rog guek doengzcaez haenqrengz buek guh, itdingh ndaej guhbaenz guekcoj doengjit daihnieb!

 Youq ndaw bi moq, raeuz yaek yaengx sang mbaw geizhauh huzbingz、fazcanj、hozcoz, genhciz gij huzbingz vaigyauh cwngcwz doglaeb gag guhcawj, genhciz diuz byaij diuz roen huzbingz fazcanj, genhciz aen hailangh canloz doxik caezhingz, doidoengh gensez aen seiqgyaiq huzciz ciengzlwenx huzbingz、doengzcaez mwnhoengh ndeu. Aeu roengzrengz caeuq fatdad guekgya fazcanj gvanhaeh, cienzmienh gyalaeg caeuq gij guekgya seiqhenz raeuz doxhuz doxndei, daihlig gyagiengz caeuq gij guekgya cingqcaih fazcanj haenx doxgiet hozcoz, cizgiz bae guh lai mbiengj vaigyauh, doidoengh gij yezdenj vwndiz hungnaek caeuq gij vwndiz daengx seiqgyaiq caezcaemh haenx ndaej dojdangq gaijgez, henhoh gyoengq gunghminz caeuq fazyinz guek raeuz gij gienzik habfap youq rog guek de. Cungguek cwngfuj caeuq yinzminz nyienh caeuq gak guek yinzminz itheij, doengzcaez faenyiengj aen seizgei ndei fazcanj, doengzcaez wngqdoiq fung’yiemj diuhcan, doengzcaez doicaenh vunzloih huzbingz caeuq fazcanj aen saehnieb ceiq sang ceiq ndei neix.

 Gak boux daibyauj!

 Dauqyawj gij cingzcik haj bi neix, sawj vunz simhoengz; langhda yawj gij fazcanj daengzcog, coi vunz haenqheiq baenaj. Aen guekcoj hungmbwk raeuz gaenq byaij hwnj diuz roen cauh lizsij moq, roennaj gyaeundei dangqmaz. Cingj raeuz youq aen dangj cunghyangh aeu Huz Ginjdauh dungzci guh cungjsuhgi haenx lingjdauj baihlaj, yaengx sang mbaw geizhauh hungmbwk yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, aeu Dwng Siujbingz Lijlun caeuq “Sam Aen Daibyauj” Cung’yau Swhsiengj guh cijdauj, haeujlaeg gvancez lozsiz gohyoz fazcanjgvanh, gaijfang swhsiengj, gaijgwz cauhmoq, netsaed gunghcoz, vih dued’aeu cienzmienh gensez aen biengz siujgangh caiq ndaej hingz bae haenqrengz buek guh!

 (Gij swhliu Yinzminzvangj)

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Dozsiengq