Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU 7

——2008 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Aen Hoih Daih Cib’it Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daih’it Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij  Vwnh Gyahbauj
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 (6) Engqgya yawjnaek ndawbiengz gensez, roengzrengz baujcang caeuq gaijndei gij saedceij beksingq

 Genhciz yousien fazcanj gyauyuz. It dwg youq daengx guek hawsingz lajmbanj bujben saedhengz mienx cienz yivu gyauyuz. Laebdaeb gyalai lajmbanj yivu gyauyuz goeng’yungh ginghfei, daezsang baujcang suijbingz. Doiq lajmbanj gij hagseng ndawranz ginghci gungznanz youh youq hagdangz gwnninz haenx, habdangq daezsang swnghozfei bangbouj byauhcunj. Nyinhcaen lozsiz baujcang cosih, hawj doengh ranz gungzhoj、doengh boux haeuj singz guhhong haenx gij lwgnyez de ndaej bingzdaengj ciepsouh yivu gyauyuz. Gingqgvaq guh sawqdiemj, daj bineix seizcou hwnj cienzmienh mienxcawz gij yozcazfei hawsingz yivu gyauyuz, neix youh dwg doidoengh yivu gyauyuz bingzyaenx fazcanj、coicaenh gyauyuz goengbingz ndawde hangh cohsih hungnaek ndeu. Ngeih dwg daihlig fazcanj cizyez gyauyuz. Gyagiengz cizyez gyauyuz gihcuj naengzlig gensez, haeujlaeg guh cizyez gyauyuz guenjleix、banhhag、douzhaeuj daengj dijci gaijgwz, gungganq gij vunzcaiz suciz sang ginwngz ak haenx. Sam dwg daezsang gauhdwngj gyauyuz caetliengh. Youhva yozgoh conhyez gezgou, doicaenh gensez gij daihhag caeuq cungdenj yozgoh suijbingz sang. Bujdungh gauhdwngj yozyau ciusou hagseng gij soqliengh gyalai de laebdaeb bienyiengq fueng dieg cungqgyang dem fueng dieg baihsae. Banh ndei gak gaep gak loih gyauyuz, bietdingh aeu ca’ndei sam hangh gunghcoz: It aeu cienzmienh saedhengz suciz gyauyuz, doicaenh gyauyuz gaijgwz cauhmoq. Gyalaeg gaijgwz sonhag neiyungz caeuq fuengsik、gaujsi caeuq ciusou hagseng cidu、caetliengh bingzgyaq cidu daengj. Cietsaed gemjmbaeu cunghyoz siujyoz hagseng gij gunghgo cozyez de. Ngeih aeu gyagiengz gensez lauxsae duivuj daegbied dwg aen lauxsae duivuj lajmbanj, laeb caezcienz caeuq lozsiz lauxsae gunghswh、cinhdez bujdez cidu. Sam aeu gyadaih gyauyuz saehnieb douzhaeuj. Bineix cunghyangh caizcwng gij cienz yungh haeuj gyauyuz bae haenx, yaek daj bi’gvaq 1076 ik maenz gyalai daengz 1562 ik maenz; deihfueng caizcwng hix cungj aeu gyalai douzhaeuj. Caenh’itbouh gveihfan gyauyuz soufeiq. Gujli caeuq gveihfan minzbanh gyauyuz fazcanj. Mbouj miz cienzminz gyauyuz bujgiz caeuq daezsang, couh mbouj miz gij guekgya yendaiva daengzcog. Aeu hawj gyoengq lwgnyez ndaej haeuj hagndei, banh ndei gij gyauyuz yinzminz hab’eiq haenx, daezsang gij suciz daengx aen minzcuz.

 Doicaenh veiswngh saehnieb gaijgwz caeuq fazcanj. Cungdenj ca’ndei seiq gienh saeh: It dwg gyavaiq gensez aen yihliuz baujcang cidu guenj doh gyoengq gihminz hawsingz lajmbanj haenx. Gyadaih hawsingz cizgungh gihbwnj yihliuz baujyiemj guenq goq fanveiz; hawsingz gihminz gihbwnj yihliuz baujyiemj sawqdiemj aeu gyadaih daengz daengx guek 50% doxhwnj hawsingz; Youq daengx guek lajmbanj cienzmienh doihengz gij lajmbanj hozcoz yihliuz cidu yienghmoq, yungh song bi seizgan dawz copcienz byauhcunj daj moix boux moix bi 50 maenz daezsang daengz 100 maenz, ndawde cunghyangh caeuq deihfueng caizcwng doiq doengh boux nungzminz camgya hozcoz yihliuz haenx, aen bangbouj byauhcunj de daj 40 maenz daezsang daengz 80 maenz. Laeb caezcienz hawsingz lajmbanj yihliuz banggouq cidu. Ngeih dwg laeb caezcienz goenggungh veiswngh fuzvu dijhi. Ca’ndei fuengzceih gij binghvanh hungnaek, lozsiz gij cwngcwz cosih gyadaih guekgya binghlah menjyiz gveihva fanveiz haenx, gyarengz bae vih gij vunz baenz doengh gij binghaiswhbing、binghgezhwz、binghhezgizcungz haenx mienx cienz yw bingh. Gyagiengz fuengzyw gij binghdeihfueng、binghcizyez、binghcingsaenz. Guh ndei gij hong bauj hawj mehmbwk lwgnyez ndangcangq. Youq gij lajmbanj fueng dieg cungqgyang dem fueng dieg baihsae, saedhengz hangh cwngcwz bangbouj mehmbwk bae yihyen seng lwgnyez haenx. Laeb caezcienz goenggungh veiswngh fuzvu ginghfei baujcang gihci. Sam dwg doicaenh hawsingz lajmbanj yihliuz fuzvu dijhi gensez. Cungdenj laeb caezcienz lajmbanj sam gaep veiswngh fuzvu vangjloz caeuq hawsingz segih yihliuz veiswngh fuzvu dijhi. Gyarengz gungganq gij canghyw yienghyiengh bingh cungj rox yw caeuq gij canghyw lajmbanj, gujli gij vunzcaiz suciz sang bae gihcwngz fuzvu. Guh goenglaeb yihyen gaijgwz sawqdiemj. Ceiqdingh caeuq saedhengz gij cosih bae bangfuz cunghyih cunghyoz caeuq siujsoq minzcuz yihyoz saehnieb fazcanj haenx. Seiq dwg laebhwnj guekgya gihbwnj yozvuz cidu caeuq yozbinj gung’wngq baujcang dijhi, baujcwng ginzcung gihbwnj yungh yw caeuq yungh yw ancienz, gaemhanh yozbinj hwnjgyaq. Bineix cunghyangh caizcwng yaek anbai 832 ik maenz, beij bigonq gyalai 167 ik maenz, cihciz veiswngh saehnieb gaijgwz caeuq fazcanj, cungdenj bienyiengq lajmbanj caeuq gihcwngz.

 Bi’gvaq doxdaeuj, gozvuyen cujciz ligliengh yenzgiu gyalaeg yihyoz veiswngh dijci gaijgwz vwndiz, gaenq ceiqdingh aen cobouh fueng’anq ndeu, yaek yiengq ndawbiengz goenghai cam’aeu yigen. Aen gihbwnj muzbyauh gaijgwz dwg: Genhciz gij goeng’ik singqcaet goenggungh yihliuz veiswngh, laebhwnj gihbwnj yihliuz veiswngh cidu, vih ginzcung daezhawj gij gihbwnj yihliuz veiswngh fuzvu ancienz、mizyauq、 fuengbienh、bienzngeiz haenx. Raeuz aeu giendingh doicaenh hangh gaijgwz neix, hawj bouxboux cungj ndaej miz gihbwnj yihliuz veiswngh fuzvu, daezsang gij ndangcangq suijbingz daengxcungq yinzminz.

 Gyagiengz yinzgouj caeuq giva senglwg gunghcoz. Onjdingh gij senglwg cwngcwz yienhhengz caeuq aen suijbingz senglwg noix, daezsang gij suciz doengh boux ngamq seng, gyoebhab ceihleix aen vwndiz lwgsai seng lai gvaq lwgmbwk. Cienzmienh saedhengz hangh cidu daegbied bangfuz doengh ranz giva senglwg haenx, gyadaih saedhengz hangh cidu dajciengj doengh ranz giva senglwg lajmbanj caeuq noix seng vaiq fouq gunghcwngz fanveiz, daezsang dajciengj bangfuz byauhcunj. Gyagiengz doiq riuzdoengh yinzgouj guh giva senglwg fuzvu guenjleix.

 Yawjnaek fazcanj gij saehnieb vunzlaux bouxgeq, cietsaed baujcang gij gienzik mehmbwk caeuq lwgnyez, gvansim caeuq cihciz gij saehnieb bouxndangcanz.

 Roengzrengz gyadaih couhnieb. Nyinhcaen gvancez saedhengz aen fap coicaenh couhnieb caeuq aen fap lauzdung habdoengz. Genhciz saedhengz gij couhnieb cwngcwz cizgiz haenx, lozsiz diuz fuengcim aeu cauhnieb bae daiqdoengh couhnieb, gyagiengz couhnieb caeuq cauhnieb beizyin, gujli gag ra hong guh caeuq gag cauhnieb, cihciz cauhlaeb giyez iq. Gyavaiq gensez gij vunzlig swhyenz hawciengz hawsingz lajmbanj doengjit gveihfan haenx, laeb caezcienz goenggungh couhnieb fuzvu dijhi, coicaenh cauxbaenz hangh cidu hawj bouxguhhong hawsingz lajmbanj ndaej bingzdaengj couhnieb. Gyagiengz doiq gauhdwngj yozyau bizyezswngh guh couhnieb cijdauj caeuq fuzvu. Gyalaeg gaijgwz bouxbing duiyiz anbaiz cidu. Laeb caezcienz couhnieb bangcoh cidu, lozsiz gij cwngcwz coicaenh bouxndangcanz couhnieb, laebhwnj yiengh gihci ndaej ciengzgeiz bangcoh doengh ranz mbouj miz saek bouxvunz couhnieb gaijgez couhnieb gunnanz haenx. Dukcoi gak loih giyez caeuq bouxguhhong eifap ciemdingh caemhcaiq hengzguh lauzdung habdoengz. Gyagiengz cawqleix lauzdung doxceng caeuq gamcaz lauzdung baujcang, yiemzhaenq dwkceih gak cungj hingzveiz mbouj habfap sawjyungh gunghyinz. Youq gwnz seiqgyaiq aen guekgya vunz ceiq lai haenx bae gaijgez couhnieb vwndiz, dwg hangh yinvu gig gananz hungloet ndeu. Raeuz aeu yungh bak boix roengzrengz, dawz hangh daihsaeh gvanhaeh daengz aen goekdaej beksingq swnghhoz neix guh ndei bae.

 Gyalai hawsingz lajmbanj gihminz souhaeuj. Ceiq youqgaenj dwg aeu diuzcingj gozminz souhaeuj faenboiq gwzgiz, gyalaeg gaijgwz souhaeuj faenboiq cidu, cugbouh daezsang gihminz souhaeuj youq ndaw gozminz souhaeuj faenboiq aen bijcung de, daezsang lauzdung baucouz youq ndaw mbat faenboiq codaeuz aen bijcung de. It dwg lai miengloh demgya nungzminz souhaeuj, saedbauj ciuqseiz cuksoq fat cienzhong hawj nungzminzgungh, habdangq daezsang banggungz byauhcunj. Ngeih dwg daezsang giyez cizgungh gunghswh suijbingz, laebhwnj giyez cizgungh gunghswh cingqciengz demmaj caeuq ceihawj baujcang gihci. Doidoengh giyez laebhwnj gunghswh cizdij hezsangh cidu, laeb caezcienz gunghswh cijdaujsen cidu, laeb caezcienz caemhcaiq lozsiz ceiq daemq gunghswh cidu. Gaijgwz guekmiz giyez gunghswh cungjngeg guenjleix banhfap, gyagiengz gamguenj gij giyez gunghswh doengh aen hangznieb gagciemq haenx. Sam dwg daj bineix 1 nyied 1 hauh hwnj, caiq lienzdaemh sam bi caenh’itbouh daezsang giyez duiyouh yinzyenz gihbwnj yangjlaujginh suijbingz. Seiq dwg gyalaeg gunghvuyenz gunghswh cidu gaijgwz, laebdaeb guh ndei gij hong gveihfan gunghvuyenz cinhdez bujdez. Gyavaiq doicaenh swyez danhvei souhaeuj faenboiq cidu gaijgwz. Haj dwg lozsiz hangh cidu hawj cizgungh binaengz daiq gunghswh cuengqgyaj yietnaiq. Doengzseiz aeu caenh’itbouh laeb caezcienz siuhfei cwngcwz, haigvangq fuzvu siuhfei lingjyiz, onjdingh gihminz siuhfei yawhgeiz, gyadaih gij siuhfei yienhseiz. Cijmiz dawz ginghci fazcanj cingzgoj hableix faenboiq daengz ndaw fwngz vunzlai bae, cij ndaej daengz guengjdaih ginzcung yungjhu, cij ndaej coicaenh ndawbiengz huzciz onjdingh.

 Laeb caezcienz ndawbiengz baujcang dijhi. Genhciz saedhengz diuz fuengcim guenjgoq gvangq、bauj gihbwnj、lai cwngzsw、ndaej lienzdaemh. It aeu guh ndei gij hong gya’gvangq ndawbiengz baujyiemj fanveiz caeuq cwngnab gihginh. Cungdenj gyadaih nungzminzgungh、gij vunz youq ndaw feihgunghyoujci ginghci cujciz couhnieb、hawsingz gij vunz lingzvued couhnieb haenx camgya ndawbiengz baujyiemj. Vih gyoengq vunz duiyouh doengh aen giyez gvendingz buqcanj haenx caeuq gyoengq cizgungh doengh aen giyez gunnanz haenx, roengzrengz gaijgez gij vwndiz camgya gihbwnj yihliuz baujyiemj. Ngeih aeu doicaenh gaijgwz ndawbiengz baujyiemj cidu. Laeb caezcienz gij giyez cizgungh gihbwnj ciengxlaux baujyiemj cidu youz ndawbiengz dungjcouz caeuq goyinz canghu dox giethab haenx, gyadaih guhsaed ciengxlaux baujyiemj goyinz canghu sawqdiemj, gyavaiq gij yamqdin sengjgaep dungjcouz, ceiqdingh gij ndawbiengz baujyiemj gvanhaeh senjdieg ciepswnj banhfap daengx guek doengjit haenx. Gveihfan fazcanj giyez nenzginh cidu. Damqra swyez danhvei gihbwnj ciengxlaux baujyiemj cidu gaijgwz. Cagaenj ceiqdingh yiengh ciengxlaux baujyiemj banhfap hab gij daegdiemj nungzminzgungh. Gujli gak dieg bae guh lajmbanj ciengxlaux baujyiemj sawqdiemj. Gyavaiq laeb caezcienz saetnieb、goengsieng、senglwg baujyiemj cidu. Sam aeu yungh lai cungj fuengsik cungsaed ndawbiengz baujcang gihginh, giengzvaq gihginh gamguenj, saedbauj gihginh ancienz, saedyienh baujciz cwnghciz. Seiq aeu laeb caezcienz ndawbiengz banggouq dijhi. Cungdenj laeb caezcienz hawsingz lajmbanj gihminz ceiq daemq swnghhoz baujcang cidu, laebhwnj yiengh banggouq byauhcunj diuzcingj gihci caeuq ginghci demmaj dem huqgyaq suijbingz dox hab’wngq haenx. Laeb caezcienz laemzseiz banggouq cidu. Doengzseiz, cizgiz fazcanj ndawbiengz fukleih saehnieb. Gujli caeuq cihciz swzsienh saehnieb fazcanj. Guh ndei youhfuj anbaiz gunghcoz. Gyagiengz gij hong fuengz cai gemj cai gouq cai. Vih gyavaiq ndawbiengz baujcang dijhi gensez, bineix cunghyangh caizcwng yaek anbaiz 2762 ik maenz, beij bigonq gyalai 458 ik maenz. Laebhwnj caeuq guh caezcienz yiengh ndawbiengz baujcang dijhi guenj doh hawsingz lajmbanj haenx, hawj yinzminz swnghhoz mbouj miz youheiq venjsim, cigciep gvanhaeh ginghci ndawbiengz fazcanj, dwg hangh cienzmienh gensez aen biengz siujgangh ndawde hangh yinvu hungnaek ndeu.

 Cagaenj laebhwnj ranzyouq baujcang dijhi. Aen cijdauj yenzcwz goekdaeuz de dwg: ① Genhciz daj guek raeuz vunz lai dieg noix yiengh gihbwnj guekcingz neix bae ngeixnaemj guh saeh, laebhwnj aen ranzyouq gensez caeuq siuhfei mozsiz gohyoz、hableix haenx. Daihlig fazcanj yiengh ranzyouq mbaet yungh diegdeih caeuq nwngzyenz youh baujhoh vanzging haenx, gyalai gunghawj gij ranzyouq dauqrauh dauqiq, dazyinx gihminz habdoh siuhfei. ② Genhciz cingqdeng fazveih gij cozyungh cwngfuj caeuq hawciengz, cwngfuj cujyau ceiqdingh gij gveihva caeuq cwngcwz ranzyouq, guh ndei diegdeih hableix gung’wngq、cizyoz leihyungh caeuq guenjleix, cungdenj fazcanj gij ranzyouq najyiengq gij gyadingz souhaeuj cungdaengj dem souhaeuj noix haenx. Gij ranzyouq doengh aen gyadingz souhaeuj lai, cujyau doenggvaq hawciengz bae diuzcez daeuj gaijgez. ③ Genhciz gyagiengz doiq fangzdicanj hawciengz guh diuzgung caeuq gamguenj, gveihfan caeuq henhoh hawciengz cizsi, coicaenh fangzdicanj hangznieb lienzdaemh onjdingh cangqheiq fazcanj. Bineix aeu yungh seiq hangh cosih: It aeu laeb caezcienz gij cidu ranzyouq cienzco cienh, gyavaiq gensez gij ranzyouq cienzco cienh, gyalai ranzyouq gunghawj, gyagiengz gensez caeuq guenjleix gij ranzyouq haemq cienh youh habyungh, cizgiz gaijgez gij ranzyouq gunnanz gyoengq vunz souhaeuj noix ndaw hawsingz. Bineix cunghyangh gij swhginh yungh haeuj ranzyouq cienzco cienh cidu gensez bae haenx 68 ik maenz, beij bi’gvaq gyalai 17 ik maenz; deihfueng gak gaep cwngfuj cungj aeu demgya gij douzhaeuj aen fuengmienh neix. Doengzseiz, aeu cizgiz gaijndei nungzminzgungh diegyouq diuzgienh. Ngeih aeu demgya gung’wngq gij bujdungh ranzsanghbinj gyaqcienz mbouj bengz lai、dauqhingz miz rauh miz iq haenx, laebhwnj gij douzswh yungzswh gihci lai miengloh, doenggvaq lai cungj roenloh bang gij gyadingz cungdaengj souhaeuj haenx gaijgez ranzyouq vwndiz. Hableix diuzcingj hawsingz diegdeih gunghawj gezgou, lai hawj dieg hwnq gij ranzyouq dauqrauh dauqiq. Sam aeu gyoebhab yungh suisouh、sindai、diegdeih daengj soujduenh, laeb caezcienz ranzyouq gunghcizginh cidu, demgya ranzyouq mizyauq gunghawj, naenxhaed gij sihgiuz mbouj hableix, fuengzre ranzyouq hwnjgyaqq vaiq gvaqbouh. Seiq aeu gyagiengz hawciengz gamguenj, yiemzgek fangzdicanj giyez hawciengz cinjhaeuj caeuq doiqok diuzgienh. Ciuqfap cazbanh doengh gij hingzveiz daenzcwk diegdeih、daenzcwk ranzyouq caeuq cauj dieg cauj ranz. Doengzseiz, aeu gyagiengz lajmbanj ranzyouq gensez gveihva caeuq guenjleix, cietsaed gaijgez lajmbanj gunnanz ginzcung ranzyouq ancienz vwndiz. Raeuz aeu giendingh mbouj bienq bae doicaenh ranzyouq gaijgwz caeuq gensez, hawj yinzminz ginzcung youq onj maengx hong.

 (7) Gyalaeg vwnzva dijci gaijgwz, doidoengh vwnzva daih fazcanj daih mwnhoengh

 Caenh’itbouh lozsiz caeuq laeb caezcienz vwnzva dijci gaijgwz cwngcwz cosih, doidoengh vwnzva cauhmoq, gyagiengz vwnzva gensez, baujcang yinzminz gihbwnj vwnzva gienzik, gaujhoengh vwnzva hawciengz, muenxcuk yinzminz gij vwnzva sihgiuz lai cungj lai yiengh youh ngoenz beij ngoenz gyalai haenx. Genhciz yungh gij cingzgoj ceiq moq yiengh Majgwzswhcujyi miz gij daegdiemj Cungguek haenx bae gyauyuz yinzminz, youq daengx biengz laebhwnj aen lijsiengj caezcaemh guh yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, daihlig hungzyangz gij minzcuz cingsaenz aeu aigozcujyi guh haedsim caeuq gij seizdaih cingsaenz aeu gaijgwz cauhmoq guh haedsim haenx, haeujlaeg bae guh gij gyauyuz yiengh yungzyuzgvanh seveicujyi. Doicaenh gensez yiengh vwnzva huzciz, saedhengz gunghminz daudwz gensez gunghcwngz, gungganq gij funghsang vwnzmingz ndawbiengz. Daegbied aeu gyagiengz bouxcoz nyezrauh swhsiengj daudwz gensez. Haeujlaeg bae guh gij hozdung cauhlaeb vwnzmingz. Genhciz aen fueng’yiengq vih yinzminz fuzvu、vih seveicujyi fuzvu, cienzmienh gvancez diuz fuengcim bak va caez hai、bak gya caez lwnh. Fazcanj cezyoz sevei gohyoz. Gaujhoengh sinhvwnz okbanj、gvangjbo yingjsi、vwnzyoz yisuz. Gujli cauh’ok gij cingsaenz vwnzva canjbinj gig ndei. Gyadaih cwngfuj douzhaeuj ligdoh, gyavaiq guhbaenz gij goenggungh vwnzva fuzvu dijhi guenj doh daengx biengz haenx, gyagiengz gensez goeng’iksingq vwnzva saehnieb, daegbied dwg gyagiengz gensez gij vwnzva sezsih segih caeuq lajmbanj. Gyavaiq gensez yanghcin cunghhoz vwnzvacan. Doicaenh daengx guek vwnzva saenqsik doengzcaez yiengjyungh、gvangjbo densi mbanjmbanj doeng、gij ranzsaw nungzgya caeuq lajmbanj denyingj cuengqingj gunghcwngz. Gij bozvuzgvanj、gijnen’gvanj caeuq daengx guek aigozcujyi gyauyuz sifan gihdi daiq miz goeng’ik singqcaet haenx, bineix bimoq song bi saedyienh cienzbouh mienx cienz yiengq ndawbiengz hailangh. Laeb caezcienz vwnzva canjnieb cwngcwz, gyavaiq gensez vwnzva canjnieb gihdi caeuq baenz gyoengq gihyizsing daegsaek vwnzva canjnieb. Gyagiengz vangjloz vwnzva gensez caeuq guenjleix. Gveihfan vwnzva hawciengz, genhciz guh “sauj vangz daj feih”. Gyagiengz baujhoh minzcuz vwnzva yizcanj. Gya’gvangq doiq rog vwnzva gyauhliuz. Gyagiengz hawsingz lajmbanj goenggungh dijyuz sezsih gensez, gvangqlangh bae gauj cienzminz cangqndang hozdung, mboujduenh daezsang ginggi dijyuz suijbingz.

 2008 nienz Auyunvei caeuq Canzauvei couh yaek youq Baekging banh. Neix dwg gij maqmuengh doengzcaez daengxcungq lwglan Cunghvaz, doiq coicaenh guek raeuz ginghci ndawbiengz fazcanj、gyalai Cungguek yinzminz caeuq seiqgyaiq gak guek yinzminz cingzngeih caeuq hozcoz, miz eiqngeih youqgaenj. Aeu netsaed guh ndei gak hangh couzbanh caeuq cujciz gunghcoz, gyagiengz gozci hozcoz, dajcauh vanzging ndei, saedbauj banh baenz gaiq dijyuz hoihhoengh miz daegsaek、suijbingz sang ndeu.

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Dozsiengq