Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU 5

——2008 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Aen Hoih Daih Cib’it Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daih’it Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij  Vwnh Gyahbauj
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
  Saedhengz gij hobi cwngcwz coengzgaenj, cujyau dwg naemj daengz dangqnaj guding swhcanj douzswh fanjdanz atlig haemq daih, hobi sindai douzcuengq ciuqyiengh lij bien lai, aen mauzdun liuzdungsing lwyawz gvaqbouh haenx lij caengz ndaej hoizsoeng, doxgaiq hwnjgyaq atlig mingzyienj, aeu gyagiengz ginhyungz diuzgung, gaemhanh hobi gung’wngq soqliengh caeuq sindai demmaj vaiq gvaqbouh. It aeu gyoebhab yinhyungh goenghai hawciengz cauhcoz、cunzgvanj cunjbeiginh bijliz daengj fuengsik, gyadaih doiqcung liuzdungsing ligdoh; hableix fazveih liliz gangganj diuzcez cozyungh; laeb caezcienz yinzminzbi veiliz cauxbaenz gihci, demgiengz veiliz danzsing. Ngeih aeu roengzrengz youhva sindai gezgou, yiemzgek caephengz daigvanj diuzgienh, miz bauj miz at. Gaemhanh cunggeiz ciengzgeiz daigvanj demmaj, daegbied dwg doiq doengh aen giyez siuhauq nwngzyenz lai、baizcuengq uqlah lai caeuq gij hangznieb swnghcanj naengzlig lwyawz gvaqbouh haenx gij daigvanj de; cauhmoq caeuq gaijndei ngaenzhangz sindai fuzvu, laeb caezcienz danhbauj、diep leihsik daengj cidu, gyadaih doiq “sam nungz”、fuzvu hangznieb、giyez rauh giyez iq、gag cauhmoq、mbaet yungh nwngzyenz baujhoh vanzging、gihyiz hezdiuz fazcanj daengj fuengmienh cuengq daigvanj bae cihciz. Sam aeu gyalaeg gaijgwz vaivei guenjleix dijci. Laeb caezcienz gezvei souvei cidu, gyagiengz gamguenj swhbwnj hamj gyaiq riuzdoengh haenx, onjbouh doicaenh swhbwnj hanghmoeg ndaej caujvuenh. Haigvangq gij miengloh caeuq fuengsik sawjyungh gij vaivei cwkrom haenx. Doengzseiz, yungh gyoebhab cosih, roengzrengz gaijndei gozci soucei canggvang.

  Fuengzre gyagwz cungjsuijbingz hwnjsang vaiq gvaqbouh, dwg aen yinvu hungnaek gij hungzgvanh diuzgung bi’neix. Bietdingh aeu daj demgya mizyauq gunghawj caeuq naenxhaed gij sihgiuz mbouj hableix song fuengmienh neix bae yungh cosih daeklig. It aeu daihlig fazcanj swnghcanj, daegbied aeu gyagiengz swnghcanj gij haeuxgwn、youzgwn、noh daengj doengh gij doxgaiq gihbwnj swnghhoz bietdingh aeu yungh caeuq gizyawz doengh gij sanghbinj mbouj gaeuq gung’wngq haenx, nyinhcaen lozsiz gij cwngcwz cosih cihciz fazcanj swnghcanj de, gauj ndei swnghcanj daehyinh siugai hamzciep. Ngeih aeu yiemzgek gaemhanh gunghyez yungh haeux caeuq haeuxgwn cuzgouj. Genhgez gimqhaed haeuxyangz cingsaeq gyagoeng naengzlig luenh gyadaih, gij hanghmoeg famh gvidingh cingqcaih hwnqguh haenx bietdingh aeu dingz roengzdaeuj. Sam aeu gyavaiq laeb caezcienz bwhcwk dijhi, gaijndei caeuq guh caezcienz bwhcwk diuzcez caeuq cingouj cuzgouj diuzcez fuengsik, habdangq gyalai cingouj doengh gij siuhfeibinj youqgaenj ndaw guek mbouj gaeuq gung’wngq haenx. Seiq aeu dawz ndei cwngfuj diuzgyaq seizgei caeuq ligdoh, doengh gij swhyenzsing canjbinj gyagwz caeuq goenggungh fuzvu soufeiq bietdingh aeu diuzcingj haenx hix aeu coengzyiemz gaemhanh, fuengzre okyienh doxsingq hwnjgyaq. Haj aeu laeb caezcienz daihbuek nungzcanjbinj、cogaep canjbinj gunggouz caeuq gyagwz bienqdoengh gamcaek yawhsien daezsingj cidu, guh ndei hawciengz gung’wngq caeuq gyagwz wngqgip fueng’anq yawhdingh. Roek aeu gyagiengz hawciengz caeuq gyagwz gamguenj, ca’ndei gamduk genjcaz gyauyuz soufeiq、yihyoz gyagwz、nungzswh gyagwz caeuq gij soufeiq nangqdaengz nungzyez nungzminz caeuq lajmbanj haenx. Ciuq fap dwkceih doxyuk hwnjgyaq、daenz huq deq hwnjgyaq、ramrungj hwnjgyaq daengj doengh cungj hingzveiz famh faplwd famh gvidingh neix. Caet aeu gibseiz laeb caezcienz caeuq lozsiz gij banhfap bangbouj doengh boux ginzcung souhaeuj noix haenx, daegbied aeu doiq gij ginzcung swnghhoz gunnanz caeuq gij hagseng ndawranz ginghci gunnanz haenx lai guh boujdiep, saedbauj gyoengqde gihbwnj swnghhoz suijbingz mbouj aenvih doxgaiq hwnjgyaq cix doekdaemq bae. Bet aeu naenxhaed swnghcanj swhliu daegbied dwg nungzyez swnghcanj swhliu hwnjgyaq vaiq gvaqbouh. Gouj aeu genhciz saedhengz “daehhaeux” swngjcangj fucwzci caeuq “swxbyaek” sicangj fucwzci. Huqgyaq vwndiz caeuq gij saedceij beksingq maedcaed dox gvanlienz, gak gaep cwngfuj itdingh aeu dawz onjdingh hawciengz huqgyaq cuengq youq aen diegvih engqgya youqgaenj. Seizneix, guekgya ndaw cang haeuxgwn cwk rim, cujyau gunghyez siuhfeibinj daihbaj gai mbouj liux, caenh’aeu cietsaed gyagiengz lingjdauj, nyinhcaen lozsiz gak hangh cwngcwz cosih, gwnzlaj doengzcaez roengzrengz, couh itdingh ndaej baujcwng hawciengz gung’wngq caeuq doxgaiq gyaqcienz daihdaej onjdingh.

  Mboengqneix fatseng mbwn nit naehang caihaih youqgaenj, ginghci deng sonjsaet youqgaenj, hawj ginzcung swnghhoz deng gunnanz gig daih. Aeu laebdaeb guh ndei gij hong caihaih gvaqlaeng dauqcungz gensez, dawz caihaih sonjsaet gemj daengz aen cingzdoh ceiq daemq bae. Aeu dawz denvangj hoizfuk dauqhwnq dangguh cungdenj, cagaenj coih ndei gihcuj sezsih, vaiq di hoizfuk nungzyez swnghcanj, gyagiengz meiz den youz yinh hezdiuz gunghcoz, dojdangq anbaiz gij ginzcung swnghhoz giz diegdengcai. Doengzseiz, aeu daj baez swhyienz caihaih daegbied hung neix, nyinhcaen cungjgez gingniemh gyauyin. Gyagiengz gensez denliz、gyaudoeng、doengsaenq daengj gihcuj sezsih, daezsang dingjcai caeuq baujcang naengzlig; gyagiengz gensez wnggip dijhi caeuq gihci, daezsang gij naengzlig yawhfuengz caeuq cawqceq doengh cungj saehgienh sawqmwh fatseng haenx; gyagiengz yenzgiu yienhdaih diuzgienh lajde swhyienz caihaih miz maz daegdiemj caeuq gvilwd, daezsang gij naengzlig fuengzcai gemjcai.

  (2) Gyagiengz nungzyez gihcuj gensez, coicaenh nungzyez fazcanj caeuq nungzminz demsou

  Bineix, aeu cien fueng bak geiq ceng’aeu nungzyez soucingz ndei, roengzrengz demgya gij souhaeuj nungzminz, doicaenh gensez yiengh lajmbanj moq seveicujyi. Cujyau ca’ndei sam gienh saeh: It dwg daihlig fazcanj haeuxgwn swnghcanj, baujcang nungzcanjbinj gunghawj. Haeuxgwn ancienz, gvanhaeh daengxbuenz ginghci ndawbiengz fazcanj, gvanhaeh yinzminz ginzcung nemndang leih’ik, it di cungj mbouj ndaej cuengqsoeng haeuxgwn swnghcanj. Aeu netsaed onjdingh haeuxgwn dajndaem menciz, daezsang dancanj suijbingz. Gyadaih ligdoh bangfuz dieg cujyau swnghcanj haeuxgwn caeuq boux nungzminz ndaem haeuxgwn, saedhengz haeuxgwn canloz gunghcwngz, gyavaiq laebhwnj giz dieg haedsim ok haeuxgwn, cienzmienh daezsang haeuxgwn gyoebhab swnghcanj naengzlig caeuq gunghawj baujcang naengzlig. Nungzyez swnghcanj gawq aeu demgya cungjliengh, youh aeu youhva binjcungj gezgou, coicaenh gak cungj cung’yau nungzcanjbinj onjdingh demmaj. Nyinhcaen lozsiz gij cwngcwz cosih cihciz fazcanj ciengx mou、swnghcanj niuznaij、youzliuh. Cizgiz fazcanj cuzmuz suijcanj hangznieb, bangfuz caeuq coicaenh gij cangqheiq dajciengx baenz gveihmoz bae. Doicaenh nungzyez byauhcunjva swnghcanj, daezsang nungzcanjbinj caetliengh ancienz suijbingz. Ngeih dwg gyagiengz nungzyez gihcuj sezsih gensez. Doiq dahingz cunghhingz caeuq cungdenj siujhingz binghyiemj suijgu, gyavaiq guhbaenz gij yinvu cawz yiemj gyamaenh. Guh ndei gvangih gaijcauh caeuq siujhingz nungzdenz suijli gensez, daihlig fazcanj mbaet raemx dwknaz. Gyadaih ligdoh haifat cingjleix dauqgeng reihnaz, guh ndei gaijcauh gij reihnaz canjliengh mbouj sang, daezsang reihnaz caetliengh, gensez buek reihnaz byauhcunj sang ndeu. Gyagiengz lajmbanj raemx gwn、dangjroen、denvangj、doengsaenq、vwnzva daengj gihcuj sezsih gensez, daihlig fazcanj lajmbanj goenggungh gyaudoeng, gaijndei lajmbanj gij vanzging vunz youq. Bineix aeu caiq gaijgez lajmbanj 3200 fanh vunz gwn raemx ancienz vwndiz, demgya lajmbanj 500 fanh caujgi yunghhoh, cihciz guh buek dahingz caeuq cunghhingz caujgi hanghmoeg ndeu. Sam dwg haigvangq roenloh hawj nungzminz demsou. Gyavaiq fazcanj gij swnghdai nungzyez canjliengh sang caetliengh ndei yauqik daih youh ancienz haenx, cihciz nungzyez canjyezva ginghyingz caeuq lungzdouz giyez fazcanj. Gyagiengz lajmbanj yienhdaih hawciengz riuzdoengh dijhi gensez, guhhung caeuq daezswng lajmbanj ngeih sam canjnieb, fazcanj yanghcin giyez, demgiengz yienhfaenh ginghci saedlig. Gyagiengz lajmbanj cizyez gyauyuz caeuq ginwngz beizyin, hawj nungzminz lai miz naengzlig gaijhangz couhnieb, fazcanj lauzvu ginghci. Gyadaih ligdoh guh banggungz haifat, laebdaeb gemjnoix gyoengq vunz gungzhoj.

  Cujyau cosih dwg: It aeu daihlig demgya douzhaeuj. Bineix caizcwng bang nungz douzhaeuj demlai soqliengh aeu mingzyienj lai gvaq bigonq, guekgya guding swhcanj gij demlai soqliengh yungh haeuj lajmbanj gensez bae haenx aeu mingzyienj lai gvaq bigonq, cwngfuj cienjnyiengh diegdeih souhaeuj gij demlai soqliengh yungh haeuj lajmbanj bae haenx aeu mingzyienj lai gvaq bigonq. Diuzcingj reihnaz ciemqyunghsuiq sawjyungh fueng’yiengq, gaijgwz hawsingz gensez veizhusuiq sawjyungh banhfap, gyalai lajmbanj gensez douzhaeuj. Bineix cunghyangh caizcwng anbaiz “sam nungz” ceiok 5625 ik maenz, beij bigonq demgya 1307 ik maenz. Ngeih aeu giengzvaq caeuq laeb caezcienz gij cwngcwz cihciz nungzyez. Demgya haeuxgwn cigciep boujdiep、nungzswh gyoebhab cigciep boujdiep. Gyagvangq cehndei boujdiep gveihmoz caeuq fanveiz. Gyalai cawx nungzgih hongdawz boujdiep cungjloih, daezsang boujdiep byauhcunj, daj bineix hwnj cawx nungzgih hongdawz boujdiep hengz doh sojmiz gij yienhfaenh guh nungzyez haenx. Gaengawq cingzgvang daezsang haeuxgwn ceiq daemq soucawx gyaqcienz. Sam aeu genhciz gij reihnaz baujhoh cidu ceiq yiemzgek haenx, daegbied dwg gyagiengz baujhoh gihbwnj reihnaz. Ciuq diegdeih leihyungh cungjdij gveihva, coengzyiemz saemjcaz diuzcingj gak cungj gveihva yungh dieg gveihmoz caeuq byauhcunj, yiemzgek caephengz diegdeih yunghcawq guenjleix hanhhaed cidu, ciuqfap yiemzgek guenjleix lajmbanj cizdij caeuq goyinz gensez yungh dieg, genhgez haeddingz gij hingzveiz famh fap famh gvidingh ciemqyungh reihnaz caeuq diegndoeng. Seiq aeu laeb caezcienz nungzyez gohgi doigvangq caeuq fuzvu dijhi. Gyagiengz nungzyez gohgi cauhmoq caeuq cingzgoj cienjvaq, giengzvaq lai cungj lai yiengh nungzyez gisuz doigvangq fuzvu aeu gunghyizsing guh cawjdaeuz haenx. Gyavaiq doicaenh nungzyez gihgaiva. Gyagiengz gensez cehndei、saenqsik、nungzcanjbinj caetliengh ancienz caeuq fuengz cai gemj cai dijhi, guh ndei doenghduz binghraq caeuq doenghgo bingh non fuengzre gaemhanh. Gyadaih gij gveihmoz niemh doem boiqfueng dwk bwnh. Haj aeu cienzmienh doicaenh lajmbanj gaijgwz. Gyavaiq gij yamqdin lajmbanj gyoebhab gaijgwz. Yungh lai cungj banhfap mizyauq, cizgiz onjdangq bae vaqgej gij caiq ndaw yangh ndaw cunh lajmbanj. Cunghyangh caeuq deihfueng yaek demgya caizcwng douzhaeuj, yungh sam bi baedauq gihbwnj vaqgej gij caiqgaeuq yivu gyauyuz lajmbanj. Genhciz lajmbanj gihbwnj ginghyingz cidu, onjdingh caeuq guh caezcienz diegdeih cwngzbauh gvanhaeh, ciuq aen yenzcwz eifap gagnyienh miz daiqgyaq, laeb caezcienz diegdeih cwngzbauh ginghyingz gienz cienjnyiengh hawciengz, giz miz diuzgienh de ndaej fazcanj gij habdangq gveihmoz ginghyingz lai cungj hingzsik. Daihlig fazcanj nungzminz conhyez hozcoz cujciz. Cienzmienh doicaenh cizdij linzgenz cidu gaijgwz.

  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Dozsiengq