Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU 4

——2008 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Aen Hoih Daih Cib’it Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daih’it Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij  Vwnh Gyahbauj
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 —— Ndaw ginghci yinhhengz ciuqyiengh lij miz mbangj di vwndiz doedyienh caeuq mauzdun caengzlaeg. Gaenh bi daeuj guding swhcanj douzswh demmaj vaiq gvaqbouh, hobi sindai douzcuengq lai gvaqbouh, gozci soucei mbouj doxdaengh. Gij gezgouzsing mauzdun caeuq demmaj fuengsik co’nyauq vwndiz ciengzgeiz cauxbaenz haenx vanzlij gig doedyienh. Douzswh caeuq siuhfei gvanhaeh mbouj hezdiuz, douzswh bijliz lienzdaemh bien sang; it ngeih sam canjnieb fazcanj mbouj hezdiuz, gunghyez daegbied dwg cunggunghyez bijcung bien daih, fuzvu hangznieb bijcung bien daemq; gij naengzlig gag cauhmoq mbouj giengz, ginghci demmaj gij swhyenz vanzging daiqgyaq de daiq daih. Nungzyez gihcuj vanzlij buegnyieg, nungzyez onjdingh fazcanj caeuq nungzminz laebdaeb demsou nanzdoh gyadaih, aen cohyiengq hawsingz lajmbanj、gihyiz fazcanj cengca gya’gvangq haenx lij caengz ndaej niujcienj. Daegbied dwg gij dijci gihci gazngaih yingjyangj ginghci fazcanj haenx lij maqhuz doedyienh, gaijgwz gunghgenh yinvu naekcaem.

 —— Gij vwndiz nangqdaengz ginzcung nemndang leih’ ik haenx aeu caenh’itbouh gaijgez. Seizneix doxgaiq hwnjgyaq、dunghho bungzcang gyadaih, dwg aen vwndiz guengjdaih ginzcung ceiq gvansim yawjnaek haenx. Bi’gvaq gihminz siuhfei gyagwz cungj suijbingz beij bigonq hwnj 4.8%, cujyau dwg doxgaiq gwn caeuq ranzyouq hwnjgyaq fukdoh haemq daih. Doxgaiq hwnjgyaq miz lai fuengmienh yinhsu: Ndaw guek nungzcanjbinj gyagwz lai bi daeuj gyaqcienz daiq daemq, gaenhgeiz hwnjgyaq miz bizyenzsing caeuq itdingh yinhsu hableix, hoeng doiq gij swnghhoz ginzcung daegbied dwg gyoengq ginzcung souhaeuj noix haenx yingjyangj haemq daih; gaenh bi daeuj gij cogaep canjbinj gwnz gozci hawciengz daih fukdoh hwnjsang, hix cigciep yingjyangj ndaw guek doxgaiq hwnjgyaq. Aenvih gij yinhsu doidoengh doxgaiq hwnjgyaq haenx lij miz, bineix doxgaiq hwnjgyaq atlig vanzlij haemq daih. Doengzseiz, swnghcanj swhliu gyagwz mboujduenh hwnjsang, fangzdicanj daengj swhcanj gyagwz hwnjsang vaiq gvaqbouh, aen yinvu fuengzre dunghho bungzcang maqhuz gannanz hungloet. Lauzdung couhnieb、ndawbiengz baujcang、gyauyuz、yihliuz veiswngh、souhaeuj faenboiq、ranzyouq、canjbinj caetliengh ancienz、ancienz swnghcanj、ndawbiengz cianh daengj fuengmienh, lij miz mbouj noix vwndiz aeu nyinhcaen bae gaijgez.

 —— Gozci ginghci vanzging bienqvaq gij yinhsu mbouj doekdingh caeuq gij fung’yiemj ndumjyouq haenx gyalai. Riengz ginghci cenzgiuzva haeujlaeg fazcanj, guek raeuz ginghci caeuq seiqgyaiq ginghci lienzhaeh yied baez yied maedcaed. Seizneix cienz seiqgyaiq ginghci engqgya mbouj doxdaengh、demmaj sukdoh bienq menh, gozci gingcwngh engqgya haenqrem; Meijgoz swgiz dijyaz daigvanj veizgih yingjyangj banhraih, meijyenz lienzdaemh bienq cienh, gozci ginhyungz hawciengz fung’yiemj gyadaih; gij haeuxgwn gyagwz gwnz gozci hawciengz hwnjsang, sizyouz daengj cogaep canjbinj gyagwz lij bengz; mouyiz baujhucujyi gyahaenq, mouyiz doxdawz gyalai. Gwnz gozci mbangj di cwngci yinhsu doiq seiqgyaiq ginghci byaijyiengq gij yingjyangj de hix mbouj ndaej yawjsiuj. Doengh gij neix cungj aiq doiq gij ginghci fazcanj guek raeuz miz yingjyangj mbouj ndei. Guek raeuz cingq cawqyouq gaijgwz fazcanj mwh ceiq youqgaenj haenx, bietdingh aeu caepcwk ndei wngqdoiq gak cungj gozci vanzging bienqvaq, daezsang gij naengzlig fuengzre fung’yiemj.

 —— Cwngfuj bonjndang gensez caeuq guenjleix aeu gyagiengz. Raeuz ndaw hoz gag rox, cwngfuj gunghcoz caeuq hingzsi iugouz dem yinzminz maqmuengh cengca lij gyae. Cwngfuj ciznwngz cienjbienq lij mbouj daengz dieg, ndawbiengz guenjleix caeuq goenggungh fuzvu haemq buegnyieg; mbangj di bouhmonz cizcwz dox camjca、gienzlig cwzyin mbouj dox hamzciep, doxdoi doxningj, banhsaeh yauliz daemq; mbangj di cwngfuj gunghcoz yinzyenz fuzvu yisiz mbouj giengz, suciz mbouj sang; doiq gienzlig gij gamduk caeuq hanhhaed gihci de mbouj caezcienz, hingzsizcujyi、gvanhliuzcujyi vwndiz haemq doedyienh, loengh haw guh gyaj、saisaengq lanhyungh caeuq nduknaeuh yienhsiengq haemq yiemzcungh.

 Raeuz bietdingh aeu itcig cungj baujciz ukgyaeuj singjsak, lai roxnyinh miz gannanz yung’yiemj, yungh gij sijmingganj caeuq ginjbwzganj doiq guekgya、lai roxnyinh miz cwzyin gaenj aeu doiq guekgya caeuq yinzminz gig fucwz, engqgya gaenxhong gingqnieb、netnet saedsaed guh ndei cwngfuj gak hangh gunghcoz.

 Gak boux daibyauj!

 Gij cingzcik caeuq cinbu haj bi gvaqbae neix, ndaej daeuj mbouj yungzheih. Neix dwg youq gwnz giekdaej gaijgwz hailangh lai bi dwkroengz haenx cij aeu ndaej, dwg aen dangj cunghyangh aeu Huz Ginjdauh dungzci guh cungjsuhgi haenx gaemguenj daengxbuenz、cingqdeng lingjdauj cij aeu ndaej, dwg daengx guek gak cuz yinzminz haenqrengz baenaj、doengzcaez roengzrengz cij aeu ndaej, hix caeuq guengjdaih beixnuengx vazgyauz rog guek、gyoengq baengzyoux guekwnq roengzrengz bangcoengh faen mbouj hai. Youq mwh hoenxhingz gak cungj gunnanz caeuq diuhcan youqgaenj、guhbaenz gak hangh yinvu hungnaek, cungfaen biujyienh le Cungguek yinzminz gij gietsim、damjliengh caeuq eiqceiq mboujlau gannanz yung’yiemj、itloh baenaj mbouj dingz haenx. Gou daibyauj gozvuyen, yiengq daengx guek gak cuz yinzminz, yiengq gak minzcuj dangjbai、gak yinzminz donzdij caeuq gak gyaiq yinzsw, byaujsi caensim docih! Yiengq gyoengq beixnuengx Yanghgangj Daegbied Hingzcwnggih、gyoengq beixnuengx Aumwnz Daegbied Hingzcwnggih dem gyoengq beixnuengx Daizvanh dem guengjdaih beixnuengx vazgyauz, byaujsi caensim docih! Yiengq seiqgyaiq gak guek cwngfuj、gozci cujciz caeuq baengzyoux guekwnq lijgaij caeuq cihciz Cungguek yendaiva saehnieb haenx, byaujsi caensim docih!

 2、Gij Cujyau Yinvu 2008 Nienz

 Bineix dwg bi daih’it cienzmienh gvancez aen dangj cibcaet daih cingsaenz, gaijgwz fazcanj yinvu youh naek youh gannanz, guhndei cwngfuj gunghcoz yiyi gig daih.

 Cwngfuj gunghcoz aen daihdaej hozloh caeuq yinvu youqgaenj de dwg: Yaengx sang mbaw geizhauh hungmbwk guh yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, yungh Dwng Siujbingz Lijlun caeuq “Sam Aen Daibyauj” Cung’yau Swhsiengj guh cijdauj, haeujlaeg gvancez lozsiz gohyoz fazcanjgvanh, enggya yawjnaek gyagiengz caeuq gaijndei hungzgvanh diuzgung, engqgya yawjnaek doicaenh gaijgwz hailangh caeuq gag cauhmoq, engqgya yawjnaek diuzcingj ginghci gezgou caeuq daezsang fazcanj caetliengh, engqgya yawjnaek mbaet yungh swhyenz caeuq baujhoh vanzging, engqgya yawjnaek gaijndei gij saedceij beksingq caeuq coicaenh ndawbiengz huzciz, doicaenh yengh ginghci gensez、cwngci gensez、vwnzva gensez、ndawbiengz gensez seveicujyi, gyavaiq gij yamqdin cienzmienh gensez aen biengz siujgangh.

 Bineix gozminz ginghci caeuq ndawbiengz fazcanj yawhgeiz muzbyauh dwg: Youq gwnz giekdaej youhva gezgou、daezsang yauyiz、gyangqdaemq siuhauq、baujhoh vanzging, ndaw guek swnghcanj cungjciz demmaj 8% baedauq; gihminz siuhfei gyagwz cungj suijbingz hwnjsang fukdoh gaemhanh youq 4.8% baedauq; hawsingz caiq lingh gyalai couhnieb 1000 fanh vunz, hawsingz daenggeiq saetnieb bijliz gaemhanh youq 4.5% baedauq; gozci soucei canggvang miz di gaijndei.

 Gizneix aeu daegbied lai gangjmingz, daezok ndaw guek swnghcanj cungjciz demmaj 8% baedauq, cujyau dwg gyoebhab naemj daengz ndaw guek caeuq rog guek lai cungj yinhsu, daj baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj bae naemj, dazyinx gak fuengmienh dawz cujyau cinglig caeuq gunghcoz cungdenj cuengq youq cienjbienq fazcanj fuengsik、gyalaeg gaijgwz、gyavaiq ndawbiengz gensez fuengmienh, fuengzre benqmienh gyaepgouz caeuq laepda doxbeij ginghci demmaj sukdoh, saedyienh ginghci ndawbiengz youh ndei youh vaiq fazcanj. Daezok gihminz siuhfei gyagwz cungj suijbingz hwnjsang fukdoh gaemhanh youq 4.8% baedauq, cujyau dwg aenvih bi’gvaq gyagwz hwnjsang doiq bineix gyagwz yingjyangj ndiengjrieng haemq daih, gij yinhsu doidoengh gyagwz hwnjsang haenx haemq lai, gij nanzdoh gaemhanh doxgaiq hwnjgyaq haenx gyadaih; doengzseiz, youh aeu naemj daengz gihminz、giyez caeuq ndawbiengz gak fuengmienh souh ndaej mbouj ndaej, roengzrengz baexmienx doxgaiq hwnjgyaq fukdoh daiq daih.

 Saedyienh gij muzbyauh caeuq yinvu ginghci ndawbiengz fazcanj, aeu dawz ndei gij yenzcwz lajneix: Genhciz youq ndaw onjdangq gouz ndaej baenaj, coicaenh ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj; genhciz cih ndei yousien, gyavaiq cienjbienq ginghci fazcanj fuengsik; genhciz gaijgwz hailangh, yawjnaek doicaenh cidu gensez caeuq cauhmoq; genhciz aeu vunz guh goek, gyavaiq gij ndawbiengz gensez aeu gaijndei gij saedceij beksingq guh cungdenj haenx. Gij ginghci gunghcoz bineix, aeu dawz fuengzre ginghci demmaj daj bien vaiq cienj baenz vaiq gvaqbouh、fuengzre gyagwz daj gezgousing hwnjsang yienjbienq baenz mingzyienj dunghhoz bungzcang dangguh aen yinvu ceiq youqgaenj hungzgvanh diuzgung; naemj daengz seizneix ndaw guek rog guek ginghci hingzsi fazcanj gij yinhsu mbouj doekdingh haenx haemq lai, aeu maedcaed gaenriz faensik cingzgvang moq vwndiz moq, gaengawq seizseiq bienqvaq, daj saedsaeh bae guh, gibseiz lingzvued yungh gij banhfap doxwngq haenx, cingqdeng gaemdawz gij vaiqmenh、cungdenj caeuq naekmbaeu hungzgvanh diuzgung, baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj, baexmienx okyienh daih hwnj daih roengz.

 Bineix aeu cungdenj ca’ndei gouj fuengmienh gunghcoz lajneix:

 (1) Guuj ndei hungzgvanh diuzgung, baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj

 Gaengawq ndaw guek rog guek ginghci hingzsi caeuq gij iugouz hungzgvanh diuzgung yinvu, bineix aeu saedhengz gij caizcwng cwngcwz onjmaenh caeuq gij hobi cwngcwz coengzgaenj.

 Laebdaeb saedhengz gij caizcwng cwngcwz onjmaenh, couh dwg aeu baujciz caizcwng cwngcwz hengz ndaej lienzdaemh caeuq onjdingh, cungfaen fazveih caizcwng coicaenh gezgou diuzcingj caeuq hezdiuz fazcanj aen cozyungh youqgaenj neix, gyalai doiq buegnyieg vanzcez、gaijndei gij saedceij beksingq、gyalaeg gaijgwz daengj fuengmienh ceiok; doengzseiz, caenh’itbouh gemjnoix caizcwng cihhoengz caeuq ciengzgeiz gensez guekcaiq. Bineix, cunghyangh caizcwng cihhoengz yawhsuenq dajsuenq anbaiz 1800 ik maenz, beij bi’gvaq yawhsuenq cihhoengz gemjnoix 650 ik maenz; dajsuenq anbaiz guekcaiq douzswh 300 ik maenz, beij bi’gvaq gemjnoix 200 ik maenz; demgya cunghyangh ndaw yawhsuenq gingciengzsingq gensez douzswh, cunghyangh gensez douzswh itgungh dwg 1521 ik maenz. Laebdaeb diuzcingj caizcwng ceiok caeuq cwngfuj douzswh gezgou, haemq daih fukdoh demgya “sam nungz ”、ndawbiengz baujcang、yihliuz veiswngh、gyauyuz、vwnzva、mbaet yungh nwngzyenz gemjnoix baizcuengq uqlah caeuq gensez gij ranzyouq cienzco cienh daengj fuengmienh ceiok. Aeu ca ndei demsou mbaetcei, ciuqfap gyagiengz suisouh cwngguenj, gveihfan guenjleix gij souhaeuj mbouj dwg suisouh ndaej daeuj haenx, gaemhanh gij ceiok bingzciengz. Gaijgwz cwngfuj douzswh guenjleix fuengsik, daezsang douzswh sawjyungh yauyiz.

 Hableix anbaiz gij caizcwng souhaeuj mauhgvaq yawhsuenq haenx. Bi’gvaq daengx guek caizcwng mauhgvaq nienzdoh yawhsuenq lai sou ndaej 7239 ik maenz, ndawde cunghyangh caizcwng lai sou ndaej 4168 ik maenz. Gij souhaeuj mauhgvaq yawhsuenq sou ndaej haenx sawjyungh yenzcwz dwg: Gyonjcomz caizlig banh gij saeh gvendaengz yinzminz swnghhoz caeuq cidusing gensez fuengmienh, diuzcingj gezgou, gyagiengz vanzcez buegnyieg. Ciuqfap gyalai deihfueng song suiq dauq boiz caeuq itbuensingq senjdieg ceihawj ceiok; gyalai nungz linz suij、gyauyuz、vwnzva caeuq gohgi fuengmienh ceiok; gyalai ndawbiengz baujcang、yihliuz veiswngh、swhfaz baujcang caeuq hwnq gij ranzyouq cienzco cienh haenx ceiok; gyalai mbaet yungh nwngzyenz gemjnoix baizcuengq uqlah caeuq vanzging baujhoh ceiok; gaijgez lajmbanj yivu gyauyuz caivu caeuq guekmiz haeuxgwn giyez caizvu si soq daengj daj doenghbaez louz roengzdaeuj haenx ceiok. Doengzseiz, soekgemj bae caizcwng cihhoengz 450 ik maenz, dajsuenq gyalai cunghyangh yawhsuenq onjdingh diuzcez gihginh 1032 ik maenz.

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Dozsiengq