Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU 7

——2009 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Aen Hoih Daih Cib’it Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daihngeih Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij  Vwnh Gyahbauj
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 (6) Daihlig fazcanj gij saehnieb ndawbiengz, roengzrengz baujcang caeuq gaijndei gij swnghhoz gyoengq beksingq

 Bineix aeu conzrengz banh mbangj di saeh hung saeh saedcaih, banh gij saeh ginghci ndawbiengz fazcanj gaenjgip aeuyungh、gvanhaeh daengz gij leih’ik nemndang gyoengq beksingq cungqvunz haenx, hawj gyoengq beksingq cungqvunz ndaej engq lai saedcaih ndeicawq.

 Lai siengj banhfap coicaenh couhnieb. Hawj fuzvu hangznieb、doengh aen canjnieb yungh vunzhong comzmaed lai、gij giyez rauh iq、feihgunghyoujci ginghci cungfaen fazveih gij cozyungh aeu vunz couhieb lai de. Saedhengz gij couhnieb cwngcwz engqgya cizgiz, cunghyangh caizcwng dajsuenq bued cienz 420 ik maenz. It dwg dawz coicaenh gauhyau bizyez hagseng couhnieb cuengq youq giz diegvih youqgaenj. Gauhyau bizyez hagseng bae daengz hawsingz lajmbanj gij ganghvei guh gihcwngz ndawbiengz guenjleix caeuq goenggungh fuzvu haenx couhnieb, couh hawj ndawbiengz baujyiemj caeuq ganghvei boujdiep; bae daengz lajmbanj gihcwngz guh fuzvu caeuq haeuj budui dang bing, couh boizbouj gij cienz yozfei caeuq bang dienz gij cienz daigvanj banghag de. Gujli doengh aen gauhyau、gohyenz yen soj caeuq giyez rapdawz cungdenj gohyenz hanghmoeg haenx, gaepsou gij bizyez hagseng hab diuzgienh haenx bae guh gohyenz gunghcoz. Giyez gaepsou gij gauhyau bizyez hagseng hab diuzgienh haenx bae couhnieb, ndaej ciuq gvidingh yiengjsouh gij couhnieb bangfuz cwngcwz dox gvanlienz. Gyavaiq hwnqguh buek daihhagseng cang’yezyenz roxnaeuz cang’yez fuhva gihdi yungh cienzgoek noix、raen yaugoj vaiq ndeu. Ngeih dwg haigvangq nungzminzgungh couhnieb monzloh caeuq onjdingh gij couhnieb ganghvei yienhmiz. Aeu fazveih cwngfuj douzswh caeuq hwnqguh hanghmoeg hungnaek gij cozyungh daiqdoengh nungzminzgungh couhnieb de. Gujli caeuq bangcoengh doengh aen giyez gunnanz haenx caeuq cizgungh siengliengz cienzhong, yungh lingzvued yungh goeng、yawj cinggvang lingzvued dingh gij seizgan guh hong、guh ginwngz beizyin daengj banhfap, caenhliengh mbouj gemj vunz. Gyagiengz cujciz vunz ok rog bae guh hong, dazyinx nungzminzgungh miz cizsi riuzdoengh. Cujciz gyoengq nungzminzgungh dauqma ranzmbanj haenx caeuqfaenh hwnqguh gij goenggungh sezsih lajmbanj. Sam dwg bangcoh hawsingz gij vunz couhnieb miz gunnanz、doengh ranz mbouj miz saek boux vunz couhnieb caeuq gij lauzdungliz giz diegdengcai haenx couhnieb. Caenh’itbouh lai laeb goeng’ik couhnieb ganghvei. Seiq dwg daihlig bangcoengh gag cauhnieb、gag ra hong guh, coicaenh doenggvaq cauhnieb daiqdoengh couhnieb. Youq hawciengz cinjhaeuj、caizsui ginhyungz、ginghyingz yungh dieg daengj fuengmienh daezhawj fuengbienh caeuq youhvei, gujli engq lai bouxguhhong bienqbaenz bouxcauhnieb. Doiq gag cauhnieb、nungzminzgungh dauqma ranzmbanj cauhnieb aeu caenh’itbouh roengzdaemq diuzgienh, daihlig bangcoengh. Haj dwg caenh’itbouh gaijndei gij goenggungh fuzvu doiq couhnieb haenx. Gyagiengz gij hong couhnieb saenqsik fatbouh、cizyez gaisau caeuq couhnieb cijdauj. Daih gauj cizyez beizyin. Lai doiq gyoengq vunz couhnieb gunnanz caeuq nungzminzgungh cizyez ginwngz beizyin guh cwngcwz bangfuz.

 Gyavaiq laeb caezcienz ndawbiengz baujcang dijhi. It dwg doicaenh cidu gensez. Laeb caezcienz gihbwnj ciengxlaux baujyiemj cidu, laebdaeb bae gauj cungsaed goyinz canghu sawqdiemj, cienzmienh doicaenh sengj gaep dungjcouz. Ceiqdingh saedhengz nungzminzgungh ciengxlaux baujyiemj banhfap. Lajmbanj ndawbiengz ciengxlaux baujyiemj yienghmoq sawqdiemj aeu sawq daengz daengx guek yienh (si) 10% baedauq. Okdaiz ciengxlaux baujyiemj gvanhaeh senjdieg doxciep banhfap. Laeb caezcienz saetnieb、goengsieng、swnghyuz baujyiemj cidu. Laeb caezcienz hawsingz lajmbanj ndawbiengz banggouq cidu. Ngeih dwg gyadaih ndawbiengz baujcang guenjgoq fanveiz. Cungdenj guh ndei gij hong hawj doengh boux youq ndaw feihgunghyoujci ginghci guh hong、nungzminzgungh、doengh bouxguhnaz deng cwng aeu reihnaz bae、gyoengq vunz lingzvued couhnieb caeuq doengh boux guh swyouz cizyez haenx camgya baujyiemj. Lajmbanj ceiq daemq swnghhoz baujcang aeu guh daengz boux wngdang baujcang couh caenhliengh baujcang. Lai daeuzloh gyalai daengx guek ndawbiengz baujcang gihginh. Saedcaih gyagiengz ndawbiengz baujcang gihginh gamduk guenjleix, baujcwng gihginh ancienz. Sam dwg daezsang ndawbiengz baujcang daiyi. Bineix caeuq bimoq song bi laebdaeb daezsang gij cienz gihbwnj ciengxlaux hawj gyoengq vunz duiyouh ndaw giyez, moix vunz bingzyaenz moix bi laihwnj 10% baedauq. Laebdaeb daezsang gij byauhcunj cienz saetnieb baujyiemj caeuq cienz goengsieng baujyiemj. Caenh’itbouh daezsang hawsingz lajmbanj dihbauj、lajmbanj vujbauj daengj baujcang suijbingz, daezsang youhfuj duisieng fujsiz caeuq bangbouj byauhcunj. Daihlig fazcanj ndawbiengz fukleih saehnieb caeuq swnzsienh saehnieb. Cunghyangh caizcwng dajsuenq cuengq ndawbiengz baujcang swhginh 2930 ik maenz, beij aen soq yawhgeiq bigonq gyalai 439 ik maenz, laihwnj 17.6%. Deihfueng caizcwng hix aeu lailai bued cienz.

 Genhciz yousien fazcanj gyauyuz saehnieb. Bineix yaek yenzgiu ceiqdingh guekgya cunggeiz ciengzgeiz gyauyuz gaijgwz caeuq fazcanj gveihva ganghyau, doiq 2020 nienz doxdauq guek raeuz gyauyuz gaijgwz fazcanj guh’ok cienzmienh baijbouh. Youq ndaw bineix yaek cungdenj ca’ndei haj aen fuengmienh. It dwg coicaenh gyauyuz goengbingz. Lozsiz ndei hawsingz lajmbanj mienxcienz yivu gyauyuz cwngcwz. Daezsang lajmbanj yivu gyauyuz goeng’yungh ginghfei byauhcunj, dawz siujyoz、cuhcungh hagseng moix vunz bingzyaenz goeng’yungh ginghfei faenbied daezsang daengz 300 maenz caeuq 500 maenz. Cugbouh gaijgez gij vwndiz hawj gyoengq lwgnyez nungzminzgungh youq giz bohmeh guh hong de mienxcienz ciepsouh yivu gyauyuz. Doiq aen duenhmbaek yivu gyauyuz lajmbanj gij hagseng ndaw ranz gungzhoj youh youq hagdangz gwnhaeux dozninz haenx gyalai swnghhoz bangbouj. Ceng’aeu youq sam bi doxdauq daihdaej gaijgez lajmbanj bujgiz 9 bi yivu gyauyuz yiemq caiq vwndiz. Laeb caezcienz guekgya banghag cidu, doiq cunghdwngj cizyez yozyau caeuq gauhdwngj yenyau gij hagseng ndaw ranz gungzhoj de gyalai bang cienz, saedbauj bouxboux cungj miz bingzdaengj gihvei souh gyauyuz, mbouj hawj saek boux lwgnyez aenvih ndaw ranz ginghci gunnanz cix mbouj ndaej doeg saw. Ngeih dwg hawj gyauyuz gezgou bienq ndei bae. Daihlig fazcanj cizyez gyauyuz, daegbied aeu cungdenj bangcoengh gij cunghdwngj cizyez gyauyuz lajmbanj. Cugbouh saedhengz cunghdwngj cizyez gyauyuz mienxcienz, bineix sien daj lajmbanj gij hagseng ndaw ranz ginghci gunnanz caeuq doengh aen conhyez nangq daengz nungzyez haenx guh hwnj. Laebdaeb daezsang gauhdwngj gyauyuz caetliengh, doicaenh hwnqguh gij daihhag suijbingz sang caeuq gij yozgoh cungdenj haenx, dazyinx gauhdwngj yozyau diuzcingj conhyez caeuq gocwngz ndalaeb, hab’wngq gij sihgiuz hawciengz caeuq ginghci ndawbiengz fazcanj. Sam dwg gyagiengz hwnqguh aen duivuj lauxsae. Doiq gyoengq lauxsae aen duenhmbaek yivu gyauyuz saedhengz cizyau gunghswh cidu, daezsang daiyi hawj 1200 fanh cunghyoz siujyoz lauxsae, cunghyangh caizcwng vih neix yaek bued cienz 120 ik maenz, deihfueng caizcwng hix aeu gyalai bued cienz. Cienzmienh gyagiengz beizyin lauxsae, daegbied dwg beizyin gyoengq lauxsae lajmbanj, gujli daihhagseng、swhfan hagseng bae gihcwngz、lajmbanj son saw. Seiq dwg doicaenh suciz gyauyuz. Gak gaep gak loih gyauyuz cungj aeu dawz coicaenh bouxvunz cienzmienh fazcanj dangguh aen muzdiz gatsat, gyavaiq gaijgwz gocwngz、gyaucaiz、gyauyuz fuengfap caeuq gaujsi bingzgyaq cidu, sawj cunghyoz siujyoz hagseng daj ndaw gij goyez naek gvaqbouh haenx gaijfang okdaeuj, hawj hagseng miz engq lai seizgan bae ngeixnaemj、lienhguh、dajcauh. Haj dwg saedhengz daengx guek cunghyoz siujyoz ranzhag ancienz gunghcwngz, doicaenh lajmbanj cunghyoz siujyoz byauhcunjva gensez. Aeu dawz hagdangz hwnq baenz giz deihfueng ceiq ancienz、hawj gyoengq bohmeh ceiq cuengqsim haenx.

 Doicaenh yihyoz veiswngh saehnieb gaijgwz fazcanj. Aeu genhciz goenggungh yihliuz veiswngh aen goeng’ik singqcaet de, cungfaen diuhdoengh gij cizgizsing gyoengq canghyw. Roengzrengz laeb baenz aen gihbwnj yihliuz veiswngh cidu guenj doh daengx guek hawsingz lajmbanj haenx, cobouh saedyienh bouxboux cungj yiengj miz gihbwnj yihliuz veiswngh fuzvu. Daj bineix hainduj, cungdenj ca’ndei haj hangh hong lajneix. It dwg doicaenh hwnqguh gihbwnj yihliuz baujcang cidu. Dawz daengx guek gij gihminz hawsingz lajmbanj faenbied gvi haeuj hawsingz cizgungh gihbwnj yihliuz baujyiemj、hawsingz gihminz gihbwnj yihliuh baujyiemj caeuq lajmbanj hozcoz yihliuz cidu yienghmoq guenjgoq fanveiz, youq ndaw sam bi neix sawj caeuqfaenh haeuj baujyiemj bijliz daezsang daengz 90% doxhwnj. Doiq giz dieg gunnanz doengh aen guekmiz giyez deng gvendingz buqcanj haenx gyoengq vunz duiyouh de caeuqfaenh haeuj baujyiemj, cunghyangh caizcwng hawj habdangq bangbouj. Doiq hawsingz gihminz yihliuz baujyiemj caeuq lajmbanj hozcoz yihliuz yienghmoq, laebdaeb daezsang comzcienz byauhcunj caeuq caizcwng bangbouj byaujcunj, habdangq gyadaih bauqsiu fanveiz, daezsang bauqsiu beijlaeh. Laeb caezcienz hawsingz yihliuz banggouq cidu, daezsang banggouq suijbingz. Ngeih dwg laeb guekgya gihbwnj yozvuz cidu. Bineix aeu doengjit ceiqdingh caeuq fatbouh guekgya gihbwnj yozvuz moegloeg, okdaiz gihbwnj yozvuz swnghcanj、riuzdoeng、dinghgyaq、sawjyungh caeuq yihliuz baujyiemj bauqsiu cwngcwz, sawj cungqvunz yungh gihbwnj yozvuz ywbingh mbouj caiq deng baenzlai cienz. Sam dwg laeb caezcienz gihcwngz yihliuz veiswngh fuzvu dijhi. Bineix aeu cienzmienh guhbaenz hangh yinvu hwnqguh 2.9 fanh aen yanghcin veiswnghyen, neix dwg ndaw gveihva gaenq doekdingh cihciz lo. Gvaqlaeng youq ndaw sam bi neix, cunghyangh caizcwng caiq yaek bangcoengh hwnqguh 5000 aen cungsim yanghcin veiswnghyen、2000 aen yienh gaep yihyen caeuq 2400 aen hawsingz segih veiswngh fuzvu cungsim dem. Bangcoengh hwnqguh gij cunh veiswnghsiz giz dieg bien’gyae, saedyienh daengx guek moix aen hingzcwngcunh cungj miz veiswnghsiz. Seiq dwg coicaenh gihbwnj goenggungh veiswngh fuzvu cugbouh bienq gizgiz doxdoengz bae. Gyadaih mienxcienz goenggungh veiswngh fuzvu fanveiz, hawsingz lajmbanj gihminz moix vunz bingzyaenz goenggungh veiswngh fuzvu ginghfei mbouj daemq gvaq 15 maenz, baezlaeng caiq cugbouh daezsang dem. Gyalai cienhangh bued cienz bae fuengz yw gij binghlah hungnaek、gij binghmanqsingq caeuq binghcizyez、binghdeihfueng. Haj dwg doicaenh goenglaeb yihyen gaijgwz sawqdiemj. Cungdenj gaijgwz guenjleix dijci、yinhhengz gihci caeuq gamguenj gihci. Gujli gak dieg damqra gij hingzsik mizyauq, guh daengz cwngfuj caeuq saehnieb faenhai、bouxguenj caeuq bouxbanh faenhai、canghyw caeuq gai yw faenhai、vih canhcienz caeuq mbouj vih canhcienz faenhai. Cugbouh siu aen gihci aeu gai yw bouj canghyw bae, doicaenh goenglaeb yihyen boizbouj gihci gaijgwz. Gujli gak dieg damqra laeb hwnj yiengh yihliuz fuzvu dinghgyaq gihci moq, hawj doengh fuengmienh leih’ik dox gvanlienz de itheij caeuqfaenh siengliengz dinghgyaq, laeb hwnj yiengh caetliengh gamguenj caeuq bingzgyaq cidu youz mizgven gihgou、cungqvunz daibyauj dem conhgyah caeuqfaenh guh haenx. Aeu cungfaen fazveih cunghyihyoz caeuq minzcuz yihyoz youq ndaw fuengz bingh yw bingh gij cozyungh youqgaenj de. Baezlaeng sam bi gak gaep cwngfuj dajsuenq cuengq cienz 8500 ik maenz, ndawde cunghyangh caizcwng cuengq cienz 3318 ik maenz, yawhbienh baujcwng yihyoz veiswngh dijci gaijgwz ndaej swnhleih doicaenh. Yihyoz veiswngh dijci gaijgwz gvanhaeh daengz gij gienzik ndangcangq gyoengq beksingq cungqvunz, raeuz aeu gyagiengz lingjdauj、cingsim suenqveh、nyinhcaen cujciz, cizgiz onjdangq bae doicaenh, saedcaih gaijgez gij vwndiz ywbingh bengz、ywbingh nanz, vih gyoengq beksingq cungqvunz daezhawj gij yihliuz veiswngh fuzvu ancienz、mizyauq、fuengbienh youh bienzngeiz haenx.

 Guh ndei gij hong yinzgouj caeuq giva swnghyuz, onjdingh aen swnghyuz suijbingz daemq. Daj bineix hainduj, youq daengx guek lajmbanj saedhengz hangh cwngcwz bangbouj doengh boux mehmbwk youq yihyen seng lwgnyez haenx, dinghgeiz vih doengh boux mehmizndang caeuq mehnaenghndwen guh mwh caengz seng genjcaz caeuq mwh seng gvaq cunzyawj, vih gij lwgnding 3 bi doxroengz guh hungmaj cingzgvang genjcaz. Gyagiengz hangh hong yawhfuengz gij lwgnding doekfag cix ndangdaej mbouj ndei caezcienz haenx. Dawz lajmbanj bouhfaenh giva swnghyuz gyadingz dajciengj bangfuz byauhcunj daj moix vunz bingzyaenz 600 maenz daezsang daengz 720 maenz. Gyagiengz riuzdoengh yinzgouj fuzvu caeuq guenjleix. Baujhoh gij gienzik gyoengq mehmbwk caeuq doengh boux caengz baenz vunzhung. Doiq gyoengq mehmbwk lajmbanj guh binghfuqgoh dinghgeiz genjcaz. Bangcoengh gyavaiq fazcanj gij saehnieb bouxndangcanz. Laebdaeb gyagiengz gij hong gyoengq vunz lauxgeq.

 Daihlig fazcanj vwnzva dijyuz saehnieb. Coicaenh vwnzva fazcanj caeuq mwnhoengh, gawq ndei bae fungfouq gij cingsaenz vwnzva swnghhoz gyoengqvunz, hix ndaej haigvangq siuhfei lingjyiz. Cizgiz fazcanj goeng’ik vwnzva saehnieb, gyavaiq laeb caezcienz goenggungh vwnzva fuzvu dijhi, gyagiengz hwnqguh cungdenj vwnzva sezsih、hawsingz lajmbanj gihcwngz vwnzva sezsih daegbied dwg gvangjbo densi “mbanjmbanj doeng” caeuq yanghcin cunghab vwnzvacan、ranzsaw nungzgya, roengzrengz doicaenh aen vwnzva gunghcwngz ik beksingq. Bangcoengh vwnzva canjnieb gyavaiq fazcanj, laeb ndei gij cwngcwz bangfuz, gungganq guzgan vwnzva giyez. Gauj hoengh cezyoz sevei gohyoz, cizgiz fazcanj vwnzyoz yisuz、gvangjbo denyingj densi、sinhvwnz okbanj saehnieb. Gyagiengz hwnqguh caeuq guenjleix vangjloz vwnzva. Baujhoh ndei vwnzvuz caeuq feih vuzciz vwnzva yizcanj. Doicaenh goeng’ik vwnzva saehnieb danhvei guenjleix dijci、yinhhengz gihci gaijgwz caeuq dawz ginghyingzsing vwnzva danhvei gaijci baenz giyez bae. Gyagiengz hwnqguh gihcwngz goenggungh dijyuz sezsih, daihlig bae gauj gij dijyuz hozdung miz vunzlai caeuqfaenh haenx, daezsang ginggi dijyuz suijbingz, fazcanj dijyuz canjnieb.

 Gyagiengz minzcuj fazci gensez. Cizgiz onjdangq doicaenh cwngci dijci gaijgwz, fazcanj yiengh minzcuj cwngci seveicujyi. Aeu laeb caezcienz minzcuj cidu, gyalai minzcuj hingzsik, haigvangq gij roenloh minzcuj, ciuq fap saedhengz minzcuj senjgij、minzcuj gezcwz、minzcuj guenjleix、minzcuj gamduk. Aeu laeb caezcienz gij gihci hawj gihcwngz cungqvunz gagguenj, gyadaih gihcwngz cungqvunz gagguenj fanveiz, laeb ndei gihcwngz minzcuj guenjleix cidu, baujcang beksingq cungqvunz ciuq fap cigciep hengzsawj minzcuj gienzleih、guenjleix gij goenggungh hongsaeh caeuq goenggungh saehnieb laj gihcwngz. Haeujlaeg bae gauj fazci senhconz gyauyuz, gyagiengz gunghminz yisiz gyauyuz, laeb hwnj yiengh lijnen minzcuj fazci、swyouz bingzdaengj、goengbingz cingqngeih seveicujyi. Dungjcouz doicaenh hwnqguh gij segih hawsingz lajmbanj, coicaenh gij cujciz ndawbiengz cangqheiq fazcanj. Gyagiengz gij fazci gunghcoz aen cwngfuj, hawj cwngfuj laebfap bienq ndaej engq lai ronghcingx、cungqvunz caeuqfaenh cingzdoh engq sang, guh daengz hengzfap gveihfan、goengcingq、vwnzmingz.

 Gyagiengz guenjleix ndawbiengz, henhoh ndawbiengz huzciz andingh. Aeu daegbied yawjnaek henhoh gij gienzik habfap cungqvunz, cingqdeng cawqleix gij mauzdun baihndaw yinzminz, gibseiz hableix gaijgez doengh gij vwndiz cungqvunz fanjyingj okdaeuj, genhgez niujcingq gak cungj hingzveiz sonjhaih gij leih’ik cungqvunz. Laeb caezcienz gij gihci ndaej diuzgaij cawqleix cekgej ndawbiengz mauzdun doxceng haenx, dazyinx cungqvunz yungh gij fuengsik lijsing habfap bae baij ok leih’ik iugouz. Genhciz hangh cidu youz lingjdauj ganbu daegbied dwg cujyau lingjdauj ganbu oknaj cawqleix gij saenq cungqvunz caeuq ciepdaih cungqvunz daeuj cunz, vih cungqvunz fuzvu, cekgej mauzdun. Laeb caezcienz gij gihci ndawbiengz onjdingh cingzgvang yawhsien daezsingj, cizgiz yawhfuengz caeuq dojdangq cawqceq gak loih saehgienh miz vunz caeuqfaenh lai haenx. Haeujlaeg bae gauj gij hozdung cauhlaeb bingzan, gyagiengz ndawbiengz cianh cunghab ceihleix. Yiemzmaed fuengzre、ciuq fap yiemzhaenq dwkceih gak cungj hozdung famhfap famhcoih, henhoh guekgya ancienz caeuq ndawbiengz onjdingh.

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Dozsiengq