Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU 5

——2009 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Aen Hoih Daih Cib’it Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daihngeih Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij  Vwnh Gyahbauj
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
  (3) Gyamaenh caeuq gyagiengz nungzyez giekdaej diegvih, coicaenh nungzyez onjdingh fazcanj caeuq bouxguhnaz lienzdaemh gyalai souhaeuj

  Bineix cungdenj ca’ndei haj gienh saeh: It dwg onjdingh fazcanj haeuxgwn swnghcanj. Saedcaih onjdingh gij menciz dajndaem, roengzrengz daezsang dancanj, sawj binjcungj gezgou bienq ndei, doicaenh hwnqguh daengx guek caiq lingh gyalai cien ik gaen haeuxgwn swnghcanj naengzlig. Ngeih dwg aeu hawciengz sihgiuz guh daujyang bae diuzcingj nungzyez gezgou. Bangcoengh swnghcanj doengh gij nungzcanjbinj youqgaenj youh gunghawj mbouj gaeuq haenx, daezsang nungzcanjbinj gij caetliengh、yauqik caeuq gingcwngh naengzlig de. Gyavaiq saedhengz aen youhsi nungzcanjbinj gihyiz baijbouh gveihva baez moq, bangcoengh doengh giz dieg miz youhsi de fazcanj youzliuh daengj ginghci vamiuz, onjdingh ciengx mou swnghcanj, saedhengz niuznaij hangznieb saenqhwng gveihva, doicaenh cuzmuz suijcanj gveihmozva byauhcunjva cangqheiq dajciengx. Gyagiengz fuengzre gaemhanh gij binghraq youqgaenj doenghgo doenghduz. Sam dwg gyagiengz hwnqguh nungzyez giekdaej sezsih caeuq lajmbanj minzswngh gunghcwngz. Daih gveihmoz cingjceih diegdeih, saedhengz naz、raemx、roen、ndoeng cunghab ceihleix, doicaenh gaijcauh gij reihnaz canjliengh daemq roxnaeuz canjliengh cungdaengj, hwnqguh gij naz byauhcunj sang. Gyavaiq doiq gij suijgu hung rauh caeuq gij suijgu iq cungdenj haenx guh cawz yiemj gyamaenh, gyagiengz gaijcauh gvangih caeuq hwnqguh reihnaz suijli gunghcwngz iq. Daengz bimoq nienzdaej, daihdaej saedyienh daengx guek yanghcin caeuq dunghbu cunghbu digih doengh aen gencicunh miz diuzgienh haenx dangjroen cungj bu suijniz roxnaeuz bwzyouz, Sihbu digih doengh aen gencicunh miz diuzgienh haenx doeng goengloh. Caiq gaijgez 6000 fanh vunz gwn raemx ancienz vwndiz, lingh gyalai 500 fanh hoh vunz ndaej yungh caujgi, laebdaeb gyagiengz hwnqguh lajmbanj denvangj、youzcwng doengsaenq caeuq ndawbiengz saehnieb daengj giekdaej sezsih. Seiq dwg lai daeuzloh coicaenh bouxguhnaz gyalai souhaeuj. Daihlig fazcanj gij yienhdaih nungzyez gag miz daegsaek, bangfuz cingsaeq gyagoeng caeuq siugai nungzcanjbinj, fazcanj lajmbanj daihngeih daihsam canjnieb, gyavaiq hwnqguh hawsingz iq, gauj hung gauj hoengh gij ginghci yienhfaenh. Haj dwg lai roengzrengz bae guh banggungz haifat. Bineix yaek saedhengz banggungz byauhcunj moq, doiq lajmbanj gij vunz souhaeuj daemq de cienzmienh saedhengz gij cwngcwz banggungz. Byauhcunj moq daezsang daengz moix vunz bingzyaenz 1196 maenz, boux deng banggungz daemx 4007 fanh vunz, neix biujmingz gij banggungz haifat guek raeuz byaij haeuj aen duenhmbaek moq ndeu. Aeu laeb caezcienz guekgya banggungz canloz caeuq cwngcwz, lai bued gij swhginh banggungz, genhciz doenggvaq haifat bae banggungz, cungdenj ca’ndei daengx mbanj doicaenh、lauzdungliz gaijhangz beizyin、canjyezva banggungz caeuq senj beksingq banggungz, hawj boux deng banggungz onjdingh miz gwn miz daenj caemhcaiq roengzrengz saedyienh duet gungz bienq fouq.

  Cienzmienh gyagiengz gij hong “sam nungz”, aeu yungh gij cosih lajneix: It aeu dah fukdoh dwk cienz roengz nungzyez caeuq lajmbanj bae. Bineix cunghyangh caizcwng dajsuenq cuengq cienz hawj “sam nungz” 7161 ik maenz, lai gvaq bigonq 1206 ik maenz. Daih fukdoh gyalai dwk cienz bae cunghbu sihbu digih, hwnqguh gij goeng’ik hanghmoeg lajmbanj, mbouj caiq iugouz yienh caeuq yienh doxroengz boiqdauq mizgven swhginh dem. Gij cwngcwz cosih bangcoengh haeuxgwn swnghcanj haenx bien yiengq doengh giz dieg cujyau ok haeuxgwn, gyarengz doiq doengh aen yienhfaenh ok haeuxgwn lai haenx guh itbuen senjdieg ceihawj、caizcwng dajciengj caeuq bangfuz hwnqguh haeuxgwn canjnieb hanghmoeg. Ngeih aeu haemq daih fukdoh daezsang haeuxgwn ceiq daemq souhgou gyaqcienz, baujciz nungzcanjbinj gyaqcienz suijbingz hableix, hawj gyoengq bouxguhnaz lai maengx ndaem haeux. Bineix mienhsaeq、haeuxgok ceiq daemq souhgou gyaqcienz bingzyaenz moix gaen faenbied lai hwnj 0.11 maenz caeuq 0.13 maenz. Habseiz hainduj saedhengz hangh cwngcwz laemzseiz souhgou bwhcwk cujyau nungzcanjbinj, gyalai bwhcwk haeuxgwn、faiqyungz、youzgwn caeuq nohmou, gyagiengz diuzgung nungzcanjbinj hawciengz. Sam aeu caenh’itbouh gyalai nungzyez boujdiep. Cunghyangh caizcwng dajsuenq anbaiz 1230 ik maenz swhginh boujdiep, lai gvaq bigonq 200 ik maenz. Laebdaeb gyalai haeuxgwn cigciep boujdiep. Gyarengz bae boujdiep cehndei, daezsang boujdiep byauhcunj, saedyienh haeuxnaz、mienhsaeq、haeuxyangz、faiq cungj doiq yungh cehndei guh boujdiep caez bae, gyadaih youzcehbyaek caeuq duhhenj cehndei boujdiep fanveiz, saedhengz youzcaz cehndei boujdiep. Cawx nungzgih hongdawz boujdiep bau daengz daengx guek sojmiz nungzyez muzyez yienh (cangz), cunghyangh caizcwng dajsuenq anbaiz 130 ik maenz swhginh, lai gvaq bigonq 90 ik maenz. Gaengawq nungzyez swnghcanj swhliu hwnjgyaq fukdoh caeuq vamiuz doekceh menciz, gibseiz gyalai nungzyez swnghcanj swhliu cunghab boujdiep. Seiq aeu gyavaiq hwnqguh nungzyez seveiva fuzvu dijhi yienghmoq. Gyadaih nungzyez gohgi douzhaeuj, gyagiengz hwnqguh nungzyez gohgi cauhmoq cingzgoj doigvangq caeuq fuzvu naengzlig. Laeb caezcienz gihcwngz nungzyez gisuz doigvangq、fuengzre gaemhanh gij binghraq doenghduz doenghgo、nungzcanjbinj caetliengh gamguenj daengj goenggungh fuzvu gihgou, bangcoengh gunghsiuh hozcozse、nungzminz conhyez hozcozse、lungzdouz giyez daengj daezhawj gij swnghcanj ginghyingz fuzvu lai cungj hingzsik. Haj aeu onjdingh laeb ndei gij gihbwnj ginghyingz cidu lajmbanj. Gij reihnaz cwngzbauh gvanhaeh yienhmiz aeu baujciz onjdingh caemhcaiq ciengzgeiz mbouj bienq, dawz gij diegdeih cwngzbauh ginghyingz gienz engqgya cungfaen youh miz baujcang haenx gyau hawj bouxguhnaz, baudaengz gyoengq bouxguhnaz ok rog bae dajgoeng de. Diegdeih cwngzbauh ginghyingz gienz riuzcienj bietdingh aeu genhciz diuz yenzcwz ciuq fap gagnyienh miz daiqgyaq. Genhciz caeuq lozsiz yiengh reihnaz baujhoh cidu ceiq yiemzgek caeuq yiengh cidu mbaetyungh diegdeih ceiq yiemzgek, yiemzsouj 18 ik moux reihnaz diuz sienqhoengz neix mbouj doenghngauz. Doicaenh cizdij linzgenz cidu gaijgwz. Gyalaeg lajmbanj cunghab gaijgwz. Gyavaiq yanghcin gihgou gaijgwz. Cizgiz onjdangq cekgej gij yiemq caiq ndaw yangh ndaw cunh.

  (4) Gyavaiq cienjbienq fazcanj fuengsik, daihlig doicaenh ginghci gezgou canlozsing diuzcingj

  Bineix aeu hopheux baujciz laihwnj、coicaenh swnggaep, cungdenj ca’ndei canjnieb gezgou diuzcingj. It dwg nyinhcaenh saedhengz giceh、gangdiet、cauhruz、sizva、ginghgungh、fangjciz、youjswz ginhsuz、denswj saenqsik、yienhdaih vuzliuz daengj cungdenj canjnieb diuzcingj caeuq saenqhwng gveihva. Roengzrengz gaijgez gij mauzdun caeuq vwndiz youqgaenj mizyouq ndaw gij fazcanj doengh aen hangznieb neix, doicaenh gezgou diuzcingj caeuq swnggaep bienq ndei. Ngeih dwg daihlig doicaenh giyez cujciz gezgou diuzcingj caeuq gyan’gyoeb cungzcuj, bangcoengh doengh aen giyez miz youhsi de gyoeb cawx gij giyez doeklaeng caeuq gij giyez gunnanz, gujli ak caeuq ak lienzhab caeuq gij hangznieb gyaeujgwnz gyaeujlaj ndang dog ginghyingz, daezsang canjnieb cizcungh cingzdoh caeuq swhyenz boiqbaij yauliz. Sam dwg yungh gij cosih engqgya daeklig bae bangfuz giyez rauh iq fazcanj. Cagaenj lozsiz ginhyungz bangcoengh cwngcwz, laeb caezcienz yungzswh danhbauj dijhi, dawz daigvanj cwngzsi gaij haemq genjdanh bae, gyadaih daigvanj gveihmoz. Cunghyangh caizcwng giyez rauh iq fazcanj swhginh daj 39 ik maenz gyalai daengz 96 ik maenz. Laebdaeb saedhengz gij suisouh youhvei cwngcwz gujli giyez rauh iq guh gohgi cauhmoq、gisuz gaijcauh、gyalai couhnieb haenx. Laeb caezcienz giyez rauh iq seveiva fuzvu dijhi. Seiq dwg cizgiz bangcoengh giyez gyavaiq gisuz gaijcauh, hwnqguh yiengh giyez rox cauhmoq ak cauhmoq. Cunghyangh caizcwng dajsuenq anbaiz 200 ik maenz cienhangh swhginh, cujyau doenggvaq boujdiep leihsik bae bangcoengh giyez guh gisuz gaijcauh. Gujli giyez wngqyungh gisuz moq、gunghyi moq、sezbei moq、caizliuh moq, hab’wngq hawciengz bienqvaq, haifat gij canjbinj doiqloh ndei gai, doicaenh canjbinj cauhmoq, daezsang canjbinj caetliengh caeuq swnghcanj ginghyingz suijbingz. Haj dwg gyavaiq fazcanj yienhdaih fuzvu hangznieb. Coicaenh ginhyungz baujyiemj、yienhdaih vuzliuz、saenqsik swhsinz、yonjgen caeuq cang’yi canjnieb fazcanj, haigvangq gij fuzvu lingjyiz saenhwng. Daezswng conzdungj fuzvu hangznieb.

  Daihlig doicaenh gohgi cauhmoq. Gohgi cauhmoq aeu caeuq gyadaih gij sihgiuz ndaw guek、coicaenh ginghci laihwnj, diuzcingj gezgou、hwnjsang suijbingz gaenjmaed giethab hwnjdaeuj. Bineix cunghyangh caizcwng dwk 1461 ik maenz haeuj gohgi bae, laihwnj 25.6%. It aeu gyavaiq saedhengz guekgya cunggeiz ciengzgeiz gohgi fazcanj gveihva ganghyau, daegbied dwg gohgi cienhangh hungnaek. Genj gij hanghmoeg ak daiqdoengh、yingjyangj gvangq、raen yauqgoj vaiq haenx cagaenj bae guh, ceng’aeu vaiq di gung roengz buek haedsim gisuz caeuq gvanhgen gungsing gisuz ndeu, daiqdoengh canjnieb cienjhingz caeuq gisuz swnggaep, daemxcengj canjnieb saenqhwng caeuq ginghci gyaeraez fazcanj. Ngeih aeu gyalaeg gohgi dijci gaijgwz, hawj giyez youq ndaw gisuz cauhmoq ndaej caencingq guh cawjdaej. Dung’yenz engq lai gohgi yinzyenz roengz ginghci gensez daih’it sienq bae, doigvangq gisuz、yenzgiu haifat canjbinj、cauhlaeb yiengh giyez gauj gohgi haenx. Doicaenh swnghcanj sonhag yenzgiu dox giethab, gyavaiq gohgi cingzgoj yiengq yienhsaed swnghcanjliz cienjvaq. Sam aeu guh ak guh hung canghbei ceiqcauh hangznieb. Lozsiz gag yenzgiu haifat canghbei hungnaek ndaw guek ingbangh gunghcwngz caeuq cwngfuj caijgou cidu, roengzrengz fazcanj gij sezbei baenz dauq hungnaek、gauhgisuz canghbei caeuq gij canghbei gauhgisuz canjnieb soj aeu yungh haenx, daezsang canghbei ceiqcauh hangznieb gyoebbaenz cauhmoq caeuq gozcanjva suijbingz. Seiq aeu bangcoengh caeuq doicaenh nwngzyenz moq、swnghvuz、yihyoz、daihsam daih yizdung doengsaenq、sam vangj yungzhab、mbaetyungh nwngzyenz caeuq baujhoh vanzging daengj gisuz yenzgiu haifat caeuq canjyezva, fazcanj baenz gyoengq gauhsinh gizsuz canjnieb, cauh’ok gij sihgiuz moq ndawbiengz. Haj aeu laebdaeb saedhengz aen canloz baengh gohgyau hwng guek、aen canloz baengh vunzcaiz giengz guek caeuq aen canloz cihsiz canjgenz. Laebdaeb doicaenh hwnqguh guekgya cauhmoq dijhi, gyagiengz yenzgiu giekdaej gohyoz caeuq cenzyenz gisuz, gyavaiq hwnqguh gohgi giekdaej sezsih hungnaek caeuq goeng’yungh bingzdaiz. Cizgiz daj rog guek yinxhaeuj gij vunzcaiz caeuq dungxcaiz cwngzsw sang, gyagiengz hwnqguh gak loih vunzcaiz duivuj. Daezsang cihsiz canjgenz dajcauh、yinhyungh、baujhoh caeuq guenjleix suijbingz.

  It di mbouj cuengqsoeng bae gyagiengz mbaetyungh nwngzyenz gemjnoix baizcuengq uqlah caeuq swnghdai vanzbauj gunghcoz. It dwg daegbied roengzrengz ca’ndei gunghyez、gyaudoeng、gencuz sam daih lingjyiz mbaetyungh nwngzyenz, laebdaeb doicaenh hwnqguh 10 daih cungdenj mbaetyungh nwngzyenz gunghcwngz, lozsiz dengih、gohluz、giceh、gunghdiuz、ciuqroengh daengj fuengmienh gij cosih mbaetyungh nwngzyenz de. Ngeih dwg daihlig fazcanj sinzvanz ginghci caeuq nwngzyenz cinghseuq. Genhciz mbaetyungh nwngzyenz mbaetyungh raemx mbaetyungh diegdeih. Cizgiz fazcanj hwzden、suijden、funghden、daiyangznwngz fazden daengj nwngzyenz cinghseuq. Doicaenh meiz seuq gisuz bienqbaenz canjnieb. Yiemzgek caephengz nwngzyenz siuhhauq caeuq vanzging baujhoh guekgya byauhcunj, lai roengzrengz bae doigvangq wngqyungh gij gisuz caeuq canjbinj mbaetyungh nwngzyenz, gyagiengz cunghab leihyungh swhyenz. Sam dwg laeb caezcienz gak hangh cwngcwz mbaetyungh nwngzyenz caeuq baujhoh vanzging, ciuq mbaetyungh nwngzyenz gemjnoix baizcuengq uqlah cijbyauh dijhi、gaujhaed dijhi、gamcaek dijhi bae haenq ca lozsiz. Seiq dwg gauj daengxcungq beksingq mbaetyungh nwngzyenz gemjnoix baizcuengq uqlah hengzdoengh, guekgya gihgvanh、goenggungh giyez swyez danhvei aeu fazveih daiqdaeuz cozyungh. Haj dwg laebdaeb gyagiengz fuengzceih gij uqlah cungdenj liuzyiz caeuq gihyiz, gyagiengz ceihleix doengh giz diegdeih bienq sa bienq req, saedhengz cungdenj ndoengfaex hen rumz hen sa、baujhoh gij ndoengfaex sengcingz caeuq ceihleix gij goekrumz goeksa Baekging Denhcinh daengj swnghdai gensez gunghcwngz, baujhoh raemx、ndoengfaex、diegnywj、diegmbaeq daengj swnghdai vanzging. Doicaenh lajmbanj vanzging cunghab cingjceih. Cwngjdun gveihfan gvangcanj swhyenz haifat cizsi. Hableix haifat leihyungh gij swhyenz ndaw haij. Roek dwg saedhengz wngqdoiq dienheiq bienqvaq guekgya fueng’anq, daezsang gij naengzlig wngqdoiq dienheiq bienqvaq. Gyagiengz gisieng、deihdoengh、fuengz cai gemj cai、cwzvei giekdaej yenzgiu caeuq naengzlig gensez.

  Cienzmienh daezsang canjbinj caetliengh caeuq ancienz swnghcanj suijbingz. Bineix yaek youq daengx guek gauj mbat cienhangh hengzdoengh cwngjdun caeuq gveihfan hawciengz cizsi dem aen hozdung “bi caetliengh caeuq ancienz”, gak hangz gak nieb cungj aeu gyagiengz doiq daengx gyoengq cizgungh、daengx aen gocwngz、sojmiz fueng’vih guh caetliengh caeuq ancienz guenjleix. Caenh’itbouh gyagiengz cungdenj hangznieb ancienz swnghcanj gamguenj, genhgez naenx roengz gij ancienz saehhux hungnaek caeuq daegbied hungnaek. Haeujlaeg bae guh gijgwn gijyw ancienz cienhangh cingjceih, laeb caezcienz caemhcaiq yiemzgek caephengz canjbinj caetliengh ancienz byauhcunj. Saedhengz gij cidu hawciengz cinjhaeuj caeuq gij cidu canjbinj caetliengh dauq ca goekgaen、gij cidu ciu canjbinj yaez dauqlaeng yiemzgek haenx. Aeu hawj gyoengq beksingq cungqvunz cawx ndaej cuengqsim、gwn ndaej ansim、yungh ndaej soengsim.

  Laebdaeb saedhengz aen gihyiz fazcanj cungjdaej canloz guh sihbu daih haifat、saenqhwng doengbaek digih daengj gunghyez gihdi gaeuq、hawj cunghbu digih hwngfat hwnjdaeuj、hawj dunghbu digih fazcanj bae gonq, coicaenh gihyiz doxdaengh fazcanj. Gujli gak dieg gaengawq gij saedsaeh cingzgvang bonjdeih, cungfaen fazveih gij youhsi bonjndang, youq mwh wngqdoiq baihrog cungdongj caiq roemx ok diuz roenmoq fazcanj baenaj. Dunghbu digih aeu daihlig haifat gozci hawciengz, onjdingh cuzgouj, roengzrengz fazcanj senhcin ceiqcauh hangznieb、yienhdaih fuzvu hangznieb caeuq gauhsinh gizsuz canjnieb, gyavaiq canjnieb swnggaep caeuq dijci cauhmoq, gungganq giz diegmoq ndaej hawj ginghci laihwnj haenx, cauxbaenz youhsi moq bae caeuqfaenh guh gozci hozcoz gingcwngh, gyaak gij naengzlig ndaej lienzdaemh fazcanj suijbingz engq sang. Ginghci dwzgih、Sanghaih Bujdungh Sinhgih、Denhcinh Binhhaij Sinhgih aeu laebdaeb daiqdaeuz bae gauj gaijgwz hailangh. Caenh’itbouh bangcoengh cunghbu sihbu caeuq doengbaek digih gyagiengz doengh aen vanzcez buegnyieg, aeu siucawz doengh mboengq gaebgeb haenx gij hanhhaed de guh cungdenj, gyalai dwk cienz haeuj giekdaej sezsih、swnghdai gensez caeuq vanzging baujhoh bae, caiq lingh haigoeng buek gyaudoeng、suijli cungdenj gunghcwngz ndeu, gyavaiq hwnqguh buek haeuxgwn、nwngzyenz yienzliuh caizliuh、canghbei ceiqcauh daengj youhsi canjnieb gihdi caeuq daegsaek canjnieb gihdi ndeu, gyavaiq yousien haifat cungdenj digih, coicaenh doengh aen hawsingz gvangcanj swhyenz gaenq aeu raeg haenx guh ginghci cienjhingz. Cagaenj yenzgiu ceiqdingh gij gidij cwngcwz hawj cunghbu sihbu digih ciepronh gij canjnieb daj dunghbu digih senj daeuj haenx. Ceiqdingh caeuq saedhengz daengx guek cawjdaej gunghnwngzgih gveihva. Daihlig bangfuz gwzming laujgih、giz dieg siujsoq minzcuz、giz dieg henzguek caeuq giz dieg gungzhoj fazcanj.

  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Dozsiengq