Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU 4

——2009 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Aen Hoih Daih Cib’it Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daihngeih Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij  Vwnh Gyahbauj
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 
3、Gij Cujyau Yinvu 2009 Nienz


 Gij cwngfuj gunghcoz bineix, aeu dawz wngqdoiq gozci ginhyungz veizgih、coicaenh ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj dangguh sienqmeh, dungjcouz giem goq, doedok cungdenj, cienzmienh saedhengz baenz gyoengq giva bae coicaenh ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj haenx. Daih gveihmoz gyalai cwngfuj douzswh, saedhengz aen giva song bi douzswh cungjngeg 4 fanh ik maenz, ndawde cunghyangh cwngfuj dajsuenq caiq lingh gyalai 1.18 fanh ik maenz, saedhengz gezgousing gemj suiq, gyadaih gij sihgiuz ndaw guek; daih fanveiz saedhengz diuzcingj saenqhwng canjnieb gveihva, daezsang gozminz ginghci cingjdaej gingcwngh naengzlig; daihlig doicaenh gag cauhmoq, gyagiengz gohgi daemxcengj, gyagiengz gij rengzlaeng fazcanj; daih fukdoh daezsang ndawbiengz baujcang suijbingz, gyadaih hawsingz lajmbanj couhnieb, coicaenh gij saehnieb ndawbiengz fazcanj. Aeu saedhengz baenz gyoengq giva guh cungdenj, bineix aeu roengzrengz ca’ndei caet fuengmienh gunghcoz lajneix:

 (1) Gyagiengz caeuq gaijndei hungzgvanh diuzgung, baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj

 Aeu genhciz diuz diuzgung fuengcim lingzvued youh siujsim, sawj hungzgvanh diuzgung engq ak wngqbienq caeuq engq miz saedsaeh yauqgoj, caenhliengh vaiq di niujcienj aen seiqdaeuz ginghci laihwnj sukdoh conjdoek doxroengz, baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj.

 Saedhengz gij caizcwng cwngcwz cizgiz. It dwg daih fukdoh gyalai cwngfuj ceiok, neix dwg gyadaih gij sihgiuz ndaw guek ndawde aen banhfap ceiq cawjdoengh、ceiq cigciep、ceiq mizyauq haenx. Bineix caizcwng sou cei gaenjcieng, mauzdun gig haenq. It fuengmienh, ginghci laihwnj sukdoh bienq menh、gemjmbaeu gij suiq giyez caeuq gihminz bietyienz yaek sawj caizcwng souhaeuj laihwnj sukdoh bienq doekdaemq; lingh fuengmienh, vihliux coisawj ginghci laihwnj、gaijndei gij swnghhoz gyoengq beksingq caeuq gyalaeg gaijgwz, youh aeu daih fukdoh gyalai douzswh caeuq cwngfuj ceiok. Vihliux dienzbouj aen soqhoengq youz caizcwng gemj sou lai cei cij cauxbaenz haenx, dajsuenq anbaiz cunghyangh caizcwng cihhoengz 7500 ik maenz, lai gvaq bigonq 5700 ik maenz, doengzseiz gozvuyen doengzeiq deihfueng fathengz 2000 ik maenz caigen, youz caizcwngbu daihleix fathengz, lied haeuj sengj gaep yawhsuenq guenjleix. Daengx guek caizcwng cihhoengz gungh 9500 ik maenz, ciemq ndaw guek swnghcanj cungjciz bijcung youq 3% doxdauq, yienznaeuz dangnienz cihhoengz gyalai haemq lai, hoeng aenvih geij bi gonq lienzdaemh gemjnoix cihhoengz, lai ciq saek di caiq hix mbouj daih youqgaenj, sojmiz guekcaiq doxgya hwnjdaeuj, cungjsoq ciemq ndaw guek swnghcanj cungjciz bijcung 20% baedauq, neix dwg gij cunghab gueklig guek raeuz lij cwngzsouh ndaej, cungjdaej daeuj gangj hix lij dwg ancienz. Ngeih dwg saedhengz gezgousing gemj suiq caeuq doicaenh suifei gaijgwz. Yungh gemj suiq、doiq suiq roxnaeuz dingj suiq mienx suiq daengj lai cungj fuengsik gemjmbaeu gij suiq giyez caeuq gihminz, coicaenh giyez douzswh caeuq gihminz siuhfei, gyagiengz gij rengzhoengh veizgvanh ginghci. Cobouh ndaeksuenq, bineix cienzmienh saedhengz cwnghcizsui cienjhingz, lozsiz giyez rauh iq、fangzdicanj caeuq cwnggen gyauyiz doxgven suisouh youhvei dem cuzgouj doiq suiq daengj fuengmienh doengh gij cwngcwz gaenq okdaiz de, caiq gya siu bae caeuq dingz nab 100 hangh hingzcwng saehnieb soufeiq, ndaej hawj giyez caeuq gihminz daih’iek noix nab 5000 ik maenz. Sam dwg sawj caizcwng ceiok gezgou bienq ndei. Laebdaeb gyadaih dwk cienz haeuj cungdenj liuzyiz bae, yiemzgek gaemhanh itbuen haicei, roengzrengz gyangqdaemq hingzcwng cingzbonj.

 Saedhengz gij hobi cwngcwz habdoh soengse. Hobi cwngcwz aeu youq coicaenh ginghci laihwnj fuengmienh fazveih gij cozyungh engqgya cizgiz dem. It dwg gaijndei ginhyungz diuzgung. Baujcwng hobi sindai cungjliengh ndaej muenxcuk ginghci fazcanj sihgiuz, gvangjyi hobi laihwnj 17% baedauq, caiq lingh gyalai daigvanj 5 fanh ik maenz doxhwnj. Ngeih dwg sawj sindai gezgou bienq ndei. Gyagiengz doiq sindai fatcuengq fueng’yiengq guh gamcaek caeuq cijdauj, lai coengz ginhyungz fuengmienh bae bangcoengh “sam nungz”、giyez rauh iq daengj vanzcez buegnyieg, saedcaih gaijgez gij vwndiz mbangj di giyez yungzswh hojnanz. Yiemzgek gaemhanh cuengq daigvanj hawj doengh aen hangznieb caeuq giyez nwngzyenz siuhauq sang、uqlah daih caeuq swnghcanj naengzlig lwyawz gvaqbouh haenx. Sam dwg caenh’itbouh leixswnh hobi cwngcwz conzdauj gihci, baujcwng gij roenloh swhginh cungj doeng caez. Cungfaen fazveih gij youhsi caeuq daegdiemj gak loih ginhyungz gihgou, cauhmoq caeuq gaijndei ginhyungz fuzvu, muenxcuk gij swhginh sihgiuz hableix, cauxbaenz aen hablig ginhyungz coicaenh ginghci fazcanj. Seiq dwg gyagiengz caeuq gaijndei ginhyungz gamguenj. Gak loih ginhyungz giyez cungj aeu gyagiengz fung’yiemj guenjleix, gyaak naengzlig, dingjdangj fung’yiemj. Cawqleix ndei ginhyungz cauhmoq、ginhyungz hailangh caeuq ginhyungz gamguenj sam yiengh neix gij gvanhaeh de. Gyagiengz gamcaek caeuq guenjleix gij swhbwnj hamj guek riuzdoengh haenx, henhoh ginhyungz onjdingh caeuq ancienz.

 Aeu sawj canjnieb、mouyiz、diegdeih、douzswh、couhnieb cwngcwz caeuq caizcwng、hobi cwngcwz lai doengzbouh caeuq doxdaengh, cauxbaenz diuzgung hablig.

 (2) Cizgiz gyadaih gij sihgiuz ndaw guek daegbied dwg gij sihgiuz siuhfei, sawj gij sihgiuz ndaw guek engq ak ragdoengh ginghci laihwnj

 It dwg gyadaih siuhfei daegbied dwg gij siuhfei gyoengq gihminz. Laebdaeb diuzcingj souhaeuj faenboiq gwzgiz, daezsang lauzdung baucouz youq ndaw gozminz souhaeuj soj ciemq bijcung, gyalai cwngfuj ceiok ndawde aen bijcung yungh bae gaijndei gij swnghhoz gyoengq beksingq、gyadaih siuhfei haenx, lai boujdiep hawj bouxguhnaz caeuq gyoengq vunz souhaeuj daemq ndaw hawsingz. Aeu gungganq siuhfei yezdenj, haigvangq siuhfei gunggan. Laeb caezcienz giceh siuhfei cwngcwz, gyavaiq fazcanj cehngeihsouj hawciengz caeuq giceh cociq hawciengz, dazyinx caeuq coicaenh giceh hableix siuhfei. Daihlig fazcanj segih sanghyez、vuzyez、gyahcwng daengj doengh gij siuhfei fuengbienh beksingq haenx, gyavaiq fazcanj lijyouz youqlag siuhfei, gyadaih vwnzva guh’angq、dijyuz cangq ndang daengj fuzvu siuhfei, cizgiz fazcanj vangjloz dungman daengj doengh gij siuhfei yienghmoq. Laeb caezcienz siuhfei cwngcwz, sawj siuhfei vanzging bienq ndei. Gyavaiq hwnqguh “cien mbanj fanh yangh” hawciengz gunghcwngz, doicaenh lenzsoj ginghyingz fazcanj roengz lajmbanj bae. Aeu gyagiengz hwnqguh hawsingz lajmbanj siuhfei sezsih caeuq fuzvu dijhi, gveihfan hawciengz cizsi, henhoh gij gienzik habfap bouxsiuhfei. Cagaenj yenzgiu okdaiz gij cwngcwz cosih gujli siuhfei haenx, cizgiz fazcanj siuhfei sindai. Guh ndei doengh gij hong “gyahden roengz mbanj”、“nungzgih roengz mbanj”、“giceh、mohdozceh roengz mbanj”, dawz cunghyangh caizcwng 400 ik maenz boujdiep swhginh de yungh ndei yungh doiqloh bae, sawj giyez ndaej lai siugai、bouxguhnaz ndaej saedcaih ndeicawq.

 Ngeih dwg baujciz douzswh haemq vaiq laihwnj caeuq sawj douzswh gezgou bienq ndei. Bineix cunghyangh cwngfuj douzswh cungjngeg 9080 ik maenz, cujyau yungh youq baujcangsing ranzyouq、gyauyuz、veiswngh、vwnzva daengj minzswngh gunghcwngz gensez, mbaetyungh nwngzyenz baujhoh vanzging caeuq swnghdai gensez, gisuz gaijcauh caeuq gohgi cauhmoq, reihnaz suijli、dietloh、gauhsuz goengloh daengj cungdenj giekdaej sezsih gensez caeuq deihdoengh caihaih gvaqlaeng hoizfuk dauq hwnq. Cwngfuj douzswh bietdingh aeu yungh youq doengh giz wngqdoiq veizgih ceiq youqgaenj haenx, yungh youq doengh aen vanzcez buegnyieg ginghci ndawbiengz fazcanj, ciengeiz mbouj ndaej yungh haeuj itbuen gyagoeng gunghyez bae. Aeu cagaenj yenzgiu okdaiz gij youhvei cwngcwz bae gujli dazyinx ndawbiengz douzswh haenx. Doenggvaq fatbouh saenqsik、gyagiengz dazyinx, bangcoengh gij swhbwnj ndawbiengz dwk haeuj doengh aen lingjyiz hab guekgya canjnieb cwngcwz bae, gujli giyez gyalai douzswh bae guh yenzgiu haifat caeuq gisuz gaijcauh. Moix faen ngaenz raeuz cungj dwg lwedhanh beksingq, bietdingh aeu doiq beksingq fucwz. Sojmiz gunghcwngz gensez cungj aeu genhciz bak bi daih saeh、caetliengh daih’it, louz caizfouq dijbauj hawj gyoengq lwglan.

 Sam dwg coicaenh fangzdicanj hawciengz onjdingh cangqheiq fazcanj.Yungh gij cwngcwz cosih engqgya cizgiz mizyauq, onjdingh hawciengz saenqsim caeuq yawhgeiz, onjdingh fangzdicanj douzswh, doidoengh fangzdicanj hangznieb bingzonj ciuq bouhloh fazcanj. Gyavaiq lozsiz caeuq laeb ndei gij cwngcwz cosih bae coicaenh baujcangsing ranzyouq gensez haenx, ceng’aeu yungh sam bi seizgan, vih hawsingz 750 fanh hoh gyadingz souhaeuj daemq youh ranzyouq gunnanz haenx caeuq linzgih、gwnjgih、meizgvang daengj 240 fanh hoh gihminz lij youq ranzdiengz haenx gaijgez ranzyouq vwndiz. Bineix cunghyangh caizcwng dajsuenq anbaiz baujcangsing anhgih gunghcwngz swhginh 493 ik maenz, lai roengzrengz dwk cienz bae bangcoengh hwnqguh gij ranzyouq ngaenzco bienzngeiz caeuq gaijcauh ranzdiengz, habdangq daezsang cunghbu sihbu digih bangbouj byauhcunj, gyadaih lajmbanj ranzvaih gaijcauh sawqdiemj fanveiz, saedhengz siujsoq minzcuz digih youzmuzminz anhgih gunghcwngz. Genj doengh giz deihfueng miz diuzgienh de guh sawqdiemj, dawz bouhfaenh ranzyouq gunghcizginh gij cienz cuengq hoengq de, bae bangbouj hwnqguh gij ranzyouq ginghci habyungh. Cizgiz fazcanj gij ranzyouq hawj vunz goenggungh cociq. Lozsiz ndei gij sindai、suisouh cwngcwz caeuq gizyawz cwngcwz bae bangcoengh gihminz cawx gij ranz gag youq caeuq gaijndei ranzyouq diuzgienh haenx. Doiq doengh boux cawx dauq ranz daihngeih ma bingzciengz gag youq youh hab diuzgienh de, beijciuq caephengz gij youhvei cwngcwz baez daih’it daigvanj cawx ranz bingzciengz gag youq; doiq gij yingzyezsui ndaw ranzyouq cienjnyiengh vanzcez, ciuq nienzhanh mbouj doengz saedhengz gij suisouh gemjmienx cwngcwz miz cabied haenx. Coicaenh gij ranzyouq sanghbinj bingzciengz siuhfei caeuq gunghawj, lai roengzrengz cuengq saenqyungh daigvanj bae bangcoengh hwnqguh gij ranzyouq sanghbinj bingzciengz dauhingz rauh iq、gyaqcienz cungdaengj haemq daemq haenx. Gyavaiq fazcanj ranzngeihsouj hawciengz caeuq ranzyouq cociq hawciengz. Gujli dazyinx gak dieg gaengawq dangdieg cingzgvang bae onjdingh caeuq fazcanj fangzdicanj hawciengz, gyagiengz ranzyouq hawciengz faenloih guenjleix. Laebdaeb cwngjdun gij cizsi aen hawciengz fangzdicanj, gveihfan gyauyiz hingzveiz. Bangcoh gyoengq nungzminzgungh haeuj singz haenx gaijgez ranzyouq hojnanz vwndiz. Gyalaeg hawsingz ranzyouq cidu gaijgwz, muenzcuk gihminz lai cwngzsw ranzyouq sihgiuz, roengzrengz saedyienh aen muzbyauh bouxboux miz ranzyouq.

 Seiq dwg gyavaiq doicaenh diegdengcai deihdoengh guh hoizfuk dauq hwnq. Cagaenj cienzmienh saedhengz deng cai gvaqlaeng hoizfuk dauq hwnq cungjdaej gveihva, cunghyangh caizcwng bineix caiq anbaiz 1300 ik maenz swhginh bae dauq hwnq diegdengcai. Gyavaiq diegdengcai hawsingz lajmbanj gihminz ranzyouq hoizfuk dauq hwnq, saedhengz cingjcoih gyamaenh caeuq lingh hwnq dox giethab. Gihbwnj guhbaenz hangh yinvu dauq hwnq lajmbanj doengh gij ranz aenvih deng cai cix loemqlak caeuq yiemzcungh sonjvaih haenx, baujcwng gyoengq beksingq cungqvunz deng cai de youq gaxgonq bineix nienzdaej ndaej haeuj ranzmoq. Gyavaiq hoizfuk hwnqguh gij ranz hagdangz diegdengcai, saedbauj bineix nienzdaej 95% doxhwnj hagseng cungj ndaej youq ndaw gij ranzhag ciengzlwenx gaenjmaenh haenx hwnjdangz doegsaw. Laebdaeb doicaenh hoizfuk dauq hwnq gyaudoeng、doengsaenq、nwngzyenz、suijli daengj giekdaej sezsih. Gauj ndei diciz caihaih fuengzceih、swnghdai cingjcoih hoizfuk、vanzging cingjceih caeuq dauq geng gij reihnaz deng cai boek vaih bae haenx. Giethab saedhengz cungdenj canjnieb diuzcingj saenqhwng gveihva, gyavaiq dauq hwnq caeuq fazcanj gij canjnieb diegdengcai. Laebdaeb gauj ndei duigouj cihyenz caeuq cienhangh bangcoh, guenj ndei yungh ndei gij swhginh caeuq vuzswh yungh bae guh deng cai gvaqlaeng dauq hwnq haenx. Dauq hwnq diegdengcai aeu gyarengz vaiq guh, ceng’aeu youq ndaw song bi gihbwnj guhbaenz gij muzbyauh yinvu yienzlaiz yawhdingh aeu guh sam bi haenx, hawj gyoengq beksingq diegdengcai caeux di ndaej gvaq gij saedceij engqgya vuenyungz gyaeundei.

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Dozsiengq