Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU 3

——2009 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Aen Hoih Daih Cib’it Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daihngeih Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij  Vwnh Gyahbauj
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
  
2、Gij Gunghcoz Cungjdaej Baijbouh 2009 Nienz


  Bineix dwg hengzguh “11•5” gveihva ndawde bi gig youqgaenj ndeu, hix dwg haeuj sigij moq doxdaeuj guek raeuz ginghci fazcanj ndawde bi ceiq hojnanz ndeu, gaijgwz fazcanj onjdingh yinvu gig hungnaek lairaeuh.

  Gyonj yawj gij hingzseiq ndaw guek rog guek, guek raeuz ciuqyiengh vanzlij cawqyouq mwh bungz canloz seizgei ndei youqgaenj. Diuhcan caeuq seizgei ndei caemh miz, gunnanz caeuq maqmuengh doengz youq. Gij ginghci ndawbiengz fazcanj guek raeuz, aen gihbwnjmen de caeuq aen seiqdaeuz ciengzgeiz yiengq ndei de mbouj miz gaijbienq. Raeuz vanzcienz miz saenqsim、miz diuzgienh、miz naengzlig bae haekfug gunnanz, hoenxhingz diuhcan. Gij saenqsim caeuq ligliengh raeuz, ok laeng cunghyangh doiq hingzseiq gij gohyoz buenqdingh caeuq dawz ndaej cinj de; ok laeng baenz gyoengq cwngcwz cosih bae wngqdoiq diuhcan caeuq suenq gyae suenq raez、raeuz gaenq ceiqdingh caemhcaiq saedhengz de; ok laeng mwh gig vaiq doicaenh gunghyezva、cwngzcinva cix bae hwnqguh giekdaej sezsih、guh canjnieb gezgou caeuq siuhfei gezgou swnggaep、vanzging baujhoh、swnghdai gensez caeuq ndawbiengz saehnieb fazcanj daengj fuengmienh gij sihgiuz hungloet de; ok laeng swhginh cukgaeuq、lauzdungliz swhyenz lairaeuh daengj gij yausu daemxcengj de; ok laeng gij ginhyungz dijhi yinhhengz onjmaenh、gak loih giyez rengzhoengh lai giengz caeuq gij hungzgvanh diuzgung cwngcwz ndaej ciuq saedsaeh sihyau bae lingzvued diuzcingj bienqdoeng de; ok laeng gij vuzciz、gohgi giekdaej caeuq dijci diuzgienh daj gaijgwz hailangh 30 bi cwkrom hwnjdaeuj de; ok laeng yiengh cwngci caeuq cidu youhsi ndaej conz rengz banh daihsaeh、aen vanzging ndawbiengz huzciz andingh caeuq daengx guek gwnz laj gij cizgizsing、cangcausing bae coicaenh gohyoz fazcanj de; ok laeng Cunghvaz Minzcuz yiengh cingsaenz ligliengh hungmbwk ndaej naihhaemz naihhoj、itsim buekguh gouz ak de. Caenh’aeu raeuz gaenjgaenj baenghgauq aen dangj lingjdauj caeuq daengx guek gyoengq beksingq gak aen minzcuz, couh mbouj miz yiengh gunnanz lawz haekfug mbouj ndaej, couh itdingh ndaej dawz gozci ginhyungz veizgih gij yingjyangj mbouj ndei de gemjnoix daengz aen cingzdoh ceiq daemq, couh itdingh ndaej doidoengh ginghci ndawbiengz youh ndei youh vaiq fazcanj.

  Guh ndei gij cwngfuj gunghcoz bineix, aeu yaengx sang guh yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek mbaw geizhauh hungmbwk neix, yungh Dwng Siujbingz Lijlun caeuq “Sam Aen Daibyauj” Cung’yau Swhsiengj bae ceijyinx, haeujlaeg gvancez lozsiz gohyoz fazcanjgvanh, dawz baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj dangguh ginghci gunghcoz ndawde hangh yinvu youqgaenj daih’it, gyagiengz caeuq gaijndei hungzgvanh diuzgung, roengzrengz gyadaih gij sihgiuz ndaw guek daegbied dwg gij sihgiuz siuhfei, roengzrengz cienjbienq fazcanj fuengsik、gyavaiq ginghci gezgou canlozsing diuzcingj, roengzrengz gyalaeg gaijgwz、daezsang doiq rog hailangh suijbingz, roengzrengz gaijndei gij swnghhoz gyoengq beksingq coicaenh ndawbiengz huzciz, cienzmienh doicaenh gij ginghci gensez、cwngci gensez、vwnzva gensez、ndawbiengz gensez caeuq swnghdai vwnzmingz gensez seveicujyi.

  Gij gozminz ginghci caeuq sevei fazcanj bineix, aen cujyau yawhgeiz muzbyauh de dwg: Ndaw guek swnghcanj cungjciz laihwnj 8% baedauq, ginghci gezgou caenh’itbouh bienq ndei; hawsingz caiq lingh gyalai couhnieb 900 fanh vunz doxhwnj, hawsingz daenggeiq saetnieb bijliz 4.6% doxdauq; gij vunz hawsingz lajmbanj souhaeuj onjdingh laihwnj; gihminz siuhfei gyagwz cungjsuijbingz hwnjsang fukdoh 4% baedauq; gozci sou cei canggvang laebdaeb gaijndei. Gizneix aeu daegbied gangjmingz, daezok ndaw guek swnghcanj cungjciz laihwnj 8% baedauq aen muzbyauh neix, dwg gyonj naemj le fazcanj sihyau caeuq gojnaengz. Youq raeuz aen guekgya miz 13 ik vunz youh cingqcaih fazcanj baenzneix, yaek gyadaih ndawsingz lajmbanj couhnieb, gyalai gihminz souhaeuj, henhoh ndawbiengz onjdingh, couh bietdingh aeu baujciz itdingh ginghci laihwnj sukdoh. Caenh’aeu cwngcwz doiqloh, cosih habdangq, lozsiz daeklig, couh miz gojnaengz saedyienh aen muzbyauh neix.

  Guh ndei gij cwngfuj gunghcoz bineix, bietdingh aeu dawz ndei gij yenzcwz lajneix: It dwg gyadaih gij sihgiuz ndaw guek、baujciz ginghci laihwnj. Genhciz dawz niujcienj aen seiqdaeuz ginghci laihwnj sukdoh conjdoek doxroengz dangguh aen muzbyauh ceiq youqgaenj hungzgvanh diuzgung, dawz gyadaih gij sihgiuz ndaw guek dangguh coicaenh ginghci laihwnj ndawde aen canloz fuengcim ciengzgeiz caeuq giz aeu daj goekgaen bae roengzrengz haenx, gyalai gij sihgiuz mizyauq, gyagiengz doengh bouh buegnyieg de, hawj gij sihgiuz ndaw guek daegbied dwg gij sihgiuz siuhfei ndaej cungfaen guhdaeuz ragdoengh ginghci laihwnj. Ngeih dwg diuzcingj gezgou、hwnjsang suijbingz. Genhciz dawz doicaenh ginghci gezgou diuzcingj caeuq gag cauhmoq, dangguh cienjbienq fazcanj fuengsik ndawde aen fueng’yiengq aeu bae roengzrengz hoenxgung haenx, dawz atlig bienqbaenz doenghlig, giendingh mbouj bienq bae baujhoh caeuq fazcanj gij swnghcanjliz senhcin, cawz gij swnghcanj naengzlig doeklaeng bae, cingjhab swnghcanj yausu, haigvangq fazcanj gunggan, saedyienh baujciz laihwnj caeuq diuzcingj gezgou、gyalai yauqik dox doengjit, sawj gozminz ginghci cingjdaej suciz bienq lai ndei, fazcanj rengzlaeng bienq lai hoengh. Sam dwg ca gaijgwz、gya rengzhoengh. Genhciz dawz gyalaeg gaijgwz hailangh, dangguh aen gaenbonj doenghlig bae coicaenh gohyoz fazcanj haenx, caenh’itbouh gaijfang swhsiengj, youq cungdenj lingjyiz caeuq gvanhgen vanzcez lai roengzrengz guh gaijgwz, siucawz dijci gihci gazngaih, caenqok gij rengzhoengh cauhmoq. Seiq dwg yawjnaek gij swnghhoz gyoengq beksingq、coicaenh ndawbiengz huzciz. Yied dwg mwh roeb gunnanz, yied aeu gvansim caeuq yawjnaek gij swnghhoz gyoengq beksingq, yied aeu coicaenh ndawbiengz huzciz onjdingh. Genhciz dawz baujcang caeuq gaijndei gij swnghhoz gyoengq beksingq dangguh aen muzdiz caeuq gezgoj guh ginghci gunghcoz, saedhengz gij couhnieb cwngcwz engqgya cizgiz, dawz coicaenh ginghci laihwnj caeuq gyadaih couhnieb、gaijndei gij swnghhoz gyoengq beksingq gaenjmaed giethab hwnjdaeuj, hawj gyoengq beksingq cungqvunz ndaej doengzcaez yiengjsouh gij cingzgoj gaijgwz fazcanj.

  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Dozsiengq