Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU 2

——2009 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Aen Hoih Daih Cib’it Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daihngeih Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij  Vwnh Gyahbauj
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 Coicaenh gyauyuz goengbingz ndaej miz cincanj moq. Cienzmienh saedhengz hawsingz lajmbanj mienxcienz yivu gyauyuz, doiq lajmbanj sojmiz gij hagseng lij youq aen duenhmbaek yivu gyauyuz haenx mienxcienz soengq gobwnj hawj. Daezsang cunghbu caeuq sihbu digih ranzhag cingjcoih byauhcunj, guekgya caizcwng anbaiz 32.5 ik maenz, bang gij cunghyoz siujyoz lajmbanj baihbaek gaijgez seiznit raeuj ndang vwndiz. Cizyez gyauyuz gyavaiq fazcanj. Guekgya bang hag cidu caenh’itbouh laeb caezcienz, cunghyangh caizcwng bued cienz 223 ik maenz, deihfueng caizcwng hix gyalai bued cienz, gij hagseng ndaej bang cienz doeg saw haenx mauhgvaq 2000 fanh vunz; yiengq cunghdwngj cizyez yozyau ndawde doengh boux hagseng daj lajmbanj caeuq ranz gungzhoj hawsingz daeuj haenx daezhawj cienzbanghag, moix vunz moix bi 1500 maenz, gyoengq hagseng youq hagdangz haenx 90% ndaej souh’ik.

 Yihyoz veiswngh gaijgwz fazcanj onjbouh doicaenh. Gaenq miz 8.14 ik vunz caeuqfaenh lajmbanj hozcoz yihliuz yienghmoq, caeuqfaenh bijliz daemx 91.5%. Hawsingz gihminz gihbwnj yihliuz baujyiemj sawqdiemj cwngzsi daj bigonq 88 aen gyalai daengz 317 aen, gij vunzsoq haeuj baujyiemj haenx gyalai 7359 fanh, cungjsoq daemx 1.17 ik vunz. Hawsingz segih veiswngh fuzvu dijhi gensez ndaej miz cincanj hungnaek. Lajmbanj giva swnghyuz gyadingz bangfuz dajciengj cidu caeuq noix seng vaiq fouq gunghcwngz saedhengz fanveiz laebdaeb gyadaih.

 Vwnzva dijyuz saehnieb gyavaiq fazcanj. Goenggungh vwnzva giekdaej sezsih gensez ndaej daengz gyagiengz, vwnzva canjnieb riengjvaiq fazcanj, vwnzva dijci gaijgwz mboujduenh gyalaeg. Cienzlig banh le mbat Baekging Auyinvei、Canzauvei miz daegsaek、suijbingz sang, saedyienh le aen loqsiengj baenz bak bi Cunghvaz Minzcuz; gyoengq yindung’yenz Cungguek haenqrengz buekguh, aeu ndaej cingzcik gig ndei, neix gig daih gikfat le gij gyaez guek yiedcingz gyoengq beksingq daengx guek, gyagiengz le gij rengzlig comzgiet aen minzcuz raeuz.

 Minzcuj fazci gensez laebdaeb gyagiengz. Gihcwngz minzcuj cidu caenh’itbouh laeb caezcienz. Ciuq fap hingzcwng haeujlaeg doicaenh. Gozvuyen daezcingj daengx guek yinzda cangzveijvei saemjlwnh le aen fap ndawbiengz baujyiemj、aen fap fuengz deihdoengh gemj caihaih daengj 8 aen faplwd yian, ceiqdingh roxnaeuz coihgaij le 30 aen hingzcwng fapgvi. Cienzmienh saedhengz cwngfuj saenqsik goenghai diuzlaeh. Gyagiengz hwnqguh ndawbiengz cianh yawhfuengz gaemhanh dijhi, bae guh gij doucwngh fanjdui faenmbek、fanjdui gungjbucujyi, henhoh le guekgya ancienz caeuq ndawbiengz onjdingh. Gij hong minzcuz、cunghgyau、gyauzvu caenh’itbouh gyagiengz.

 (3) Cizgiz doicaenh gaijgwz hailangh, vih ginghci ndawbiengz fazcanj caenq haeuj rengzhoengh caeuq doenghlig moq

 Gozvuyen gihgou gaijgwz daihdaej guhbaenz, deihfueng gihgou gaijgwz yamqonj doicaenh. Lajmbanj cunghab gaijgwz laebdaeb gyalaeg, cizdij linzgenz cidu gaijgwz cienzmienh guh hwnjdaeuj. Guekmiz giyez gaijgwz mboujduenh gyalaeg. Cungguek Nungzyez Yinzhangz caeuq Guekgya Haifat Yinzhangz gujfwnci gaijgwz guh ndaej swnhleih. Saedhengz le aen fap giyez sojdwzsui moq, doengjit neiswh vaiswh giyez caeuq goyinz fangzdicanj suisouh cidu. Aen cwngzbinjyouz gyagwz caeuq suifei gaijgwz gaenq caemciek lai bi haenx swnhleih doihengz. Ceiqdingh yihyoz veiswngh dijci gaijgwz fueng’anq caemhcaiq goenghai cam aeu gij yigen vunzlai. Dijci gihci cauhmoq vih gyaeraez fazcanj dwk roengz le giekdaej gaenjmaenh.

 Doiq rog hailangh suijbingz laebdaeb daezsang. Daihlig saedhengz aen canloz aeu caetliengh bae hingz vunz caeuq sawj cuzgouj hawciengz bienq lai lengq bae. Gyagiengz hwnqguh gij gihdi baengh gohgi bae cauhmoq hwng vaimou caeuq gij gihdi guh doiq rog fuzvu cwngzbauh, bangcoengh doengh gij canjbinj gag miz binjbaiz caeuq gag miz cihsiz canjgenz haenx cuzgouj. Laeb caezcienz gyagoeng mouyiz cwngcwz dijhi. Yamqonj gyadaih fuzvu hangznieb doiq rog hailangh, gyagiengz dazyinx vaisangh douzswh fueng’yiengq. Caiq lingh cingjhab caeuq laeb hwnj doiq rog ginghci gisuz hozcoz cienhangh swhginh, fatbouh doiq rog cwngzbauh gunghcwngz guenjleix diuzlaeh, leixswnh doiq rog lauzvu hozcoz guenjleix dijci. Cizgiz doicaenh rog guek nwngzyenz swhyenz hozcoz, giyez “byaij okbae” yamqdin gyavaiq, doiq rog bangcoh caenh’itbouh gyadaih. Hwnqguh swyouz mouyizgih、caeuq cujyau ginghmou doengzdoih guh ginghci doiqvah、caeuq doengh aen guekgya cingqcaih fazcanj haenx guh doxik hozcoz, cungj ndaej miz cincanj moq.

 Gak boux daibyauj!

 Bi’gvaq 5 nyied 12 hauh, guek raeuz fatseng mbat Vwnconh deihdoengh daegbied hung, sawj daengx seiqgyaiq cungj doeksaet caez. Youq dangj cunghyangh、gozvuyen giengiengz lingjdauj baihlaj, daengx guek gyoengq beksingq gak aen minzcuz daegbied dwg gyoengq beksingq giz diegdengcai fanhcungq itsim、doxgiet doxbang, gyoengq gaijfangginh mbouj goq dai lix、cung bae gaxgonq, guh le gwnz lizsij guek raeuz ciengz dingj deihdoengh gouq caihaih doucwngh banggouq sukdoh ceiq vaiq、dung’yenz fanveiz ceiq gvangq、douzhaeuj ligliengh ceiq daih haenx. Raeuz genhciz dawz gouq mingh bouxvunz cuengq youq vih daih’it, daj luengq vaxsoiq cienvaih gouqok 8.4 fanh vunz. Gig vaiq ciengj coih giekdaej sezsih, gojdon cawqceq giz dahsaek Dangzgyahsanh, baexmienx fatseng gij caihaih riengzlaeng; cienzlig bae guh gij hong fuengzre binghraq, saedyienh le daih caihaih gvaqlaeng mbouj miz daih binghraq. Cunghyangh caizcwng anbaiz 384 ik maenz cienzgouqcai caeuq 740 ik maenz swhginh hoizfuk dauq hwnq, gig vaiq okdaiz baenz gyoengq cwngcwz cosih bae bang giz diegdengcai. Cizgiz cujciz gak dieg doengz hangznieb bae doiqbak bangcoh. Ndawbiengz gak gyaiq doxcanj gien cienz gien doxgaiq, guengjdaih beixnuengx Yanghgangj、beixnuengx Aumwnz、beixnuengx Daizvanh caeuq gyoengq vazgyauz、vazyinz rog guek cungj ndiepmaij bangcoengh, gozci sevei hix daeuj bang foedfoed, gyonj baenz le gij rengzhung rengzloet caezsim gaprengz dingjhoenx caihaih. Ciengz doucwngh dingj deihdoengh gouq caihaih gig ganhoj neix, danh’ok fouzsoq ing’yungz saehndei, mbwn yiep deih lau, hab danq hab haenh, cungfaen yienh’ok le gyoengq beksingq Cungguek gij minzcuz cingsaenz hungmbwk mbouj ut mbouj fug、gag ak mbouj dingz de, sij baenz le bien fwensei ciengq rwenz byadah.

 Gij cingzcik bi gvaq bae neix ndaej daeuj mbouj yungzheih. Neix dwg aen dangj cunghyangh aeu Huz Ginjdauh dungzci guh cungjsuhgi haenx doengjlamx daengxbuenz、cingqdeng lingjdauj cij ndaej daeuj, dwg daengx dangj daengx ginh daengx guek gyoengq beksingq gak aen minzcuz doengzsim doengzdaek、doxgiet buekguh cij ndaej daeuj. Youq gizneix, gou daibyauj gozvuyen, cingzndiep docih daengx guek gyoengq beksingq gak aen minzcuz! Cingzndiep docih gak minzcuj dangjbai、gak yinzminz donzdij caeuq gak gyaiq yinzsw! Cingzndiep docih gyoengq beixnuengx Yanghgangj Daegbied Hingzcwnggih、gyoengq beixnuengx Aumwnz Daegbied Hingzcwnggih、gyoengq beixnuengx Daizvanh caeuq gyoengq beixnuengx vazgyauz rog guek! Cingzndiep docih gak guek cwngfuj、gozci cujciz caeuq gyoengq baengzyoux gak guek gvansim dem bangcoengh Cungguek yendaiva gensez haenx!

 Youq mwh haengjdingh cingzcik, doengzseiz hix aeu singjsak yawj daengz, raeuz cingq roeb gij gunnanz caeuq diuhcan doenghbaez caengz roeb gvaq. It dwg gozci ginhyungz veizgih vanzlij cingqcaih banhraih、laeg mbouj raen daej. Gij sihgiuz gwnz gozci hawciengz laebdaeb sukreuq, daengx seiqgyaiq dunghho gaenjsuk seiqdaeuz mingzyienj, mouyiz baujhucujyi caiq dauq yo’gyaeuj, gij ginghci vanzging baihrog engqgya yiemzhaenq, gij yinhsu mbouj doekdingh haenx mingzyienj gyalai. Ngeih dwg souh gozci ginhyungz veizgih yingjyangj, ginghci laihwnj sukdoh lienzdaemh conjdoek doxroengz, gaenq baenz aen cujyau mauzdun yingjyangj daengxbuenz haenx. Mbangj di hangznieb swnghcanj naengzlig lwyawz gvaqbouh, bouhfaenh giyez ginghyingz gunnanz, couhnieb hingzseiq cibfaen yiemzhaenq, caizcwng gemj sou lai cei yinhsu gyalai, nungzyez onjdingh fazcanj、bouxguhnaz lienzdaemh gyalai souhaeuj nanzdoh gyadaih. Sam dwg dijci fuengmienh、gezgou fuengmienh doengh gij mauzdun ciengzgeiz hanhhaed gij ginghci guek raeuz cangqheiq fazcanj haenx ciuqyiengh lij mizyouq, mbangj di vanzlij gig youqgaenj. Siuhfei sihgiuz mbouj gaeuq, daihsam canjnieb fazcanj nguhlaeng, mbouj ak gag cauhmoq, nwngzyenz swhyenz siuhauq lai, vanzging uqlah youqgaenj, hawsingz caeuq lajmbanj、dieg caeuq dieg fazcanj cengca ciuqyiengh lij gyadaih. Seiq dwg mbangj di vwndiz nangq daengz gij leih’ik nemndang gyoengq beksingq cungqvunz haenx mij ndaej daj gaenbonj bae hoizgej, ndawbiengz baujcang、gyauyuz、yihliuz、souhaeuj faenboiq、ndawbiengz cianh daengj fuengmienh lij miz mbouj noix vwndiz gaenj aeu gaijgez. Haj dwg hawciengz cizsi mbouj gveihfan, hawciengz gamguenj caeuq caepfap mbouj daengz dieg, ndawbiengz lauxsaed saenqyungh dijhi mbouj caezcienz. Doxgwn ancienz saehgienh caeuq gij ancienz swnghcanj saehhux hungnaek caeuq daegbied hungnaek haenx lienzdaemh fatseng, hawj beksingq cungqvunz sengmingh caizcanj deng sonjsaet gig daih, gyauyin cibfaen inget naeklaeg.

 Raeuz itdingh aeu laegdaeuq roxyiuj gij ginghci hingzseiq ndaw guek rog guek miz geijlai yiemzhaenq caeuq fukcab, lai roxnyinh veizgih caeuq youheiq, cungfaen leihyungh gij diuzgienh ik raeuz, cizgiz wngqdoiq gak cungj diuhcan, roengzrengz guh ndei gak hangh gunghcoz, baenzbaenz cungj aeu doiq ndaej hwnj gij maqmuengh caeuq daknaek gyoengq beksingq.

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Dozsiengq