Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU 1

——2009 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Aen Hoih Daih Cib’it Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daihngeih Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij  Vwnh Gyahbauj
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
Gak boux daibyauj:

 Seizneix, gou daibyauj gozvuyen, yiengq daihhoih guh cwngfuj gunghcoz baugau, cingj saemjlwnh, caemhcaiq cingj daengx guek cwnghez gak boux veijyenz daezok yigen dem.

 
1、Dauqyawj Gij Gunghcoz 2008 Nienz


 2008 nienz dwg bi gig mbouj bingzciengz ndeu. Gij ginghci caeuq ndawbiengz fazcanj guek raeuz, souh ndaej le gij diuhcan caeuq gaujniemh hungnaek gwnz lizsij noix raen. Youq Cungguek Gungcanjdangj lingjdauj baihlaj, daengx guek gyoengq beksingq gak aen minzcuz bungz nanz mbouj doiqsuk, haenqrengz buekguh, hoenx hingz gak cungj gannanz yung’yiemj, gaijgwz hailangh caeuq seveicujyi yendaiva gensez caiq ndaej cingzcik moq hungnaek.

 —— Gozminz ginghci laebdaeb baujciz bingzonj haemq vaiq laihwnj. Ndaw guek swnghcanj cungjciz mauhgvaq 30 fanh ik maenz, beij bigonq laihwnj 9%; vuzgya cungjsuijbingz hwnjsang fukdoh ndaej daengz gaemhanh; caizcwng souhaeuj 6.13 fanh ik maenz, laihwnj 19.5%; haeuxgwn lienzdaemh 5 bi lai ndaej, cungjcanjliengh 52850 fanh dun, cauh’ok lijsij ceiq sang suijbingz.

 —— Gaijgwz hailangh haeujlaeg doicaenh. Youq caizsui、ginhyungz、gyagwz、hingzcwng guenjleix daengj cungdenj lingjyiz caeuq gvanhgen vanzcez, gij gaijgwz de caiq lingh ndaej miz dwkboed. Cingouj cuzgouj mouyiz cungjngeg 2.56 fanh ik meijyenz, laihwnj 17.8%. Saedsaeh leihyungh vaisangh cigciep douzswh 924 ik meijyenz.

 —— Gij saehnieb ndawbiengz gyavaiq fazcanj, gij swnghhoz gyoengq beksingq caenh’itbouh gaijndei. Hawsingz caiq lingh gyalai couhnieb 1113 fanh vunz; gij vunz hawsingz moix vunz bingzyaenz ndaej ceiboiq souhaeuj 15781 maenz, gij vunz lajmbanj moix vunz bingzyaenz cingh souhaeuj 4761 maenz, saedsaeh laihwnj 8.4% caeuq 8%.

 —— Gij diencai daegbied daih, raeuz yienghyiengh cungj hoenx ndaej hingz hung hingz loet. Baekging Auyinvei、Canzauvei banh ndaej baenz. Sinzcouh Caet Hauh dap vunz hwnj mbwn hix gaenq guhbaenz caez.

 Doengh gij cingzcik neix, hauh’ok raeuz youq gwnz roen guh yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek caiq byaijok gij yamqdin moq onjmaenh, sawj daengx guek gyoengq beksingq gak aen minzcuz engqgya miz damjceiq caeuq goengrengz bae hoenxhingz gunnanz, bietyienz yaek gikleih raeuz youq gwnz roenmoq lizsij laebdaeb haenqheiq baenaj.

 Bi ndeu daeuj, raeuz guh le gij hong youqgaenj lajneix:

 (1) Gibseiz gojdon diuzcingj hungzgvanh ginghci cwngcwz, cienzlig baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj

 Raeuz cingqdeng dawzdingh gij fueng’yiengq、cungdenj、naekmbaeu caeuq vaiqmenh hungzgvanh diuzgung, yungh baenz gyoengq cwngcwz cosih bae coicaenh ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj, youq baihlaj yiengh hingzseiq fukcab boekbienq, cizgiz wngqdoiq gozci ginhyungz veizgih yiemzcungh cungdongj, roengzrengz sawj diuzgung guh ndaej engq ak liuhraen gaxgonq、engq cimdoiq deng daez、engq miz yauqgoj ndei. Bi’gvaq buenqgyang, gwnz seiqgyaiq nwngzyenz caeuq haeuxgwn hwnjgyaq bengz lai、ginghci laihwnj bienq menh, youq baihlaj yiengh cingzgvang neix, cimdoiq gij cuzgouj caeuq gij ginghci fueng dieg henzhaij ok aen seiqdaeuz laihwnj sukdoh conjdoek doxroengz, gibseiz dawz hungzgvanh diuzgung aen yinvu youqgaenj daih’it de diuzcingj baenz “baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj, naenxhaed vuzgya hwnjsang daiq vaiq”, caemhcaiq cimdoiq saedsaeh cingzgvang bae yungh le mbangj di caizsui ginhyungz cosih. Ndwen 9 gvaqlaeng, gij ginghci hingzseiq gwnz seiqgyaiq conjdoek doxroengz sadsad, doiq guek raeuz gij yingjyangj mbouj ndei de mingzyienj gyanaek, raeuz youh gojdon dawz hungzgvanh diuzgung cungdenj cienj daengz fuengmienh fuengzre ginghci laihwnj sukdoh conjdoek doxroengz daiq vaiq, saedhengz gij caizcwng cwngcwz cizgiz caeuq gij hobi cwngcwz habdoh soengse, sam baez daezsang cuzgouj doiq suiq bijliz, haj baez roengzdaemq ginhyungz gihgou cunzgvanj daigvanj gihcunj liliz, seiq baez roengzdaemq cunzgvanj cunjbeiginh bijliz, doiq cuzcuz cunzgvanj leihsik camhseiz mienx nab goyinz sojdwzsui, roengzdaemq cwnggen gyauyiz yinvahsui, roengzdaemq ranzyouq gyauyiz suifei, doiq gij giyez rauh iq lai guh sindai bangcoengh. Ciuq aen iugouz okfwngz aeu riengjvaiq、okgienz aeu naeknaemq、cosih aeu cinjdingh、gunghcoz aeu netsaed, gig vaiq dingh’ok 10 hangh cosih gvendaengz caenh’itbouh gyadaih gij sihgiuz ndaw guek、coicaenh ginghci laihwnj haenx, caiq gaenjgaenj gipgip bae lozsiz; lienzdaemh okdaiz ginhyungz bangcoengh ginghci fazcanj、coicaenh ginghfangj gunghyez cangqheiq fazcanj、coicaenh fangzdicanj hawciengz cangqheiq fazcanj、gaujhoengh riuzdoeng gyadaih siuhfei caeuq baujciz doiq rog mouyiz onjdingh laihwnj、onjdingh couhnieb daengj cwngcwz cosih, gyavaiq ceiqdingh cungdenj canjnieb diuzcingj saenqhwng gveihva. Doengh gij cosih neix, doiq hoizsoeng gij mauzdun youqgaenj ndaw ginghci yinhhengz、gyagiengz saenqsim、onjdingh yawhgeiz、baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj, cungj gaenq miz cozyungh youqgaenj dangqmaz.

 It di cungj mbouj cuengqsoeng bae gyagiengz gij hong “sam nungz”. Daengx bi cunghyangh caizcwng cuengq 5955 ik maenz haeuj “sam nungz” bae, lai gvaq bigonq 1637 ik maenz, laihwnj 37.9%. Ndawde gij cienz yungh bae guh haeuxgwn cigciep boujdiep、nungzyez swnghcanj swhliu cunghab boujdiep、yungh cehndei boujdiep、ceiq nungzyez gihgai hongdawz boujdiep haenx daemx 1030 ik maenz, laihwnj gvaq bigonq doeb ndeu. Sam baez haemq daih fukdoh daezsang haeuxgwn souhgou ceiq daemq gyaqcienz, hwnjgyaq fukdoh mauhgvaq 20%. Saedhengz hangh cwngcwz laemzseiz souhgou bwhcwk cujyau nungzcanjbinj. Gyagiengz baujhoh reihnaz caeuq hwnqguh reihnaz suijli, daezsang nungzyez cunghab swnghcanj naengzlig. Bangfuz fazcanj doengh aen hangznieb ciengx mou、swnghcanj youzgwn、swnghcanj niuznaij. Doengh gij cwngcwz cosih neix miz cozyungh gig youqgaenj, de baujhoh caeuq diuhdoengh le gij cizgizsing bouxguhnaz、baujcang le doengh gij nungzcanjbinj youqgaenj haenx cukgaeuq gunghawj、sawj bouxguhnaz gaenq lai ndaej souhaeuj, rengzrwd daemxcengj le daengxbuenz ginghci ndawbiengz fazcanj onjdingh.

 Giendingh mbouj bienq bae doicaenh gag cauhmoq caeuq diuzcingj ginghci gezgou. Saedhengz 16 hangh guekgya gohgi cienmonz hanghmoeg hungnaek. Youq saenqsik、swnghvuz、vanzbauj daengj lingjyiz caiq lingh hwnq buek guekgya gunghcwngz cungsim、cungdenj sizyensiz caeuq giyez gisuz cungsim moq ndeu. Yenzgiu haifat baenz cihsen feihgih、yiengh giceh yungh nwngzyenz moq、gauhsuz dietloh daengj buek gvanhgen gisuz caeuq canghbei hungnaek ndeu. Cunghyangh caizcwng dwk cienz haeuj gohgi bae 1163 ik maenz, laihwnj 16.4%. Densin、hangzgungh daengj hangznieb cungzcuj byaijok yamqdin youqgaenj. Laebdaeb cawz gij swnghcanj naengzlig doeklaeng bae, daengx bi gven dingz siujhojden 1669 fanh cienvaj, fung siujmeizgvang 1054 giz. Lai dwk cienz haeuj giekdaej sezsih caeuq giekdaej canjnieb bae, youq nwngzyenz、gyaudoeng、suijli daengj fuengmienh hwnq baenz caeuq haigoeng buek hanghmoeg hungnaek ndeu. Netsaed doicaenh gihyiz fazcanj cungjdaej canloz, gihyiz ginghci fazcanj bienq lai doxdaengh.

 Genhciz mboujduenh doidoengh mbaetyungh nwngzyenz gemjnoix baizcuengq uqlah caeuq baujhoh swnghdai vanzging. Cunghyangh caizcwng anbaiz 423 ik maenz swhginh, bangcoengh hwnqguh 10 daih cungdenj gunghcwngz mbaetyungh nwngzyenz caeuq vanzbauj sezsih daengj hanghmoeg. Daengx guek caiq lingh gyalai hawsingz raemxgyuek moix ngoenz cawqleix naengzlig 1149 fanh dun, caiq lingh gyalai caux meiz duet liuz gihcuj yungzliengh 9712 fanh cienvaj. Danhvei ndaw guek swnghcanj cungjciz nwngzyenz siuhauq doekdaemq gvaq bigonq 4.59%, vayoz aeuyungh heiqyangj soqliengh、heiqwyangjvaliuz baizcuengq soqliengh faenbied gemjnoix 4.42% caeuq 5.95%. Gaenh sam bi neix gyoebsuenq, danhvei ndaw guek swnghcanj cungjciz nwngzyenz siuhauq doekdaemq 10.08%, vayoz aeuyungh heiqyangj soqliengh、heiqwyangjvaliuz baizcuengq soqliengh faenbied gemjnoix 6.61% caeuq 8.95%. Gyamaenh gij cingzgoj mbouj guh reihnaz dauqcungz ndaem faex ndaem nywj, doicaenh baujhoh caeuq hwnqguh ndoengfaex sengcingz、sam giz goekdah Cinghhaij daengj doengh hangh swnghdai gunghcwngz neix. Saedhengz cungdenj liuzyiz、gihyiz raemx uqlah fuengzceih gveihva. Fatbouh le cek sawbeizhau《Cungguek Gij Cwngcwz Caeuq Hengzdoengh Bae Wngqdoiq Dienheiq Bienqvaq De》.

 (2) Dungjcouz ginghci ndawbiengz fazcanj, cienzmienh gyagiengz gij ndawbiengz hwnqguh aeu gaijndei gij swnghhoz gyoengq beksingq guh cungdenj haenx

 Gij hong couhnieb caeuq ndawbiengz baujcang caenh’itbouh gyagiengz. Laeb ndei gij cwngcwz coicaenh couhnieb、aeu cauhnieb daiqdoengh couhnieb, lozsiz ceiq daemq gunghswh cidu. Gak hangh ndawbiengz baujyiemj guenjgoq fanveiz laebdaeb gyadaih, hawsingz cizgungh gihbwnj ciengxlaux baujyiemj、gihbwnj yihliuz baujyiemj gij vunzsoq haeuj baujyiemj de faenbied gyalai 1753 fanh caeuq 2028 fanh, saetnieb、goengsieng、swnghyuz baujyiemj gij vunzsoq haeuj baujyiemj de laebdaeb gyalai. Giyez duiyouh yinzyenz gij cienz ciengxlaux de moix vunz bingzyaenz moix ndwen caiq lingh gyalai 110 maenz. Hainduj guh saehnieb danhvei gihbwnj ciengxlaux baujyiemj cidu gaijgwz sawjdiemj. Cizgiz damqra laeb lajmbanj ndawbiengz ciengxlaux baujyiemj cidu yienghmoq, nungzminzgungh、gyoengq bouxguhnaz deng cwng aeu reihnaz bae haenx gij hong ndawbiengz baujcang de onjbouh doicaenh. Cienzmienh gyagiengz hwnqguh hawsingz lajmbanj gihminz ceiq daemq swnghhoz baujcang cidu, banggouq vunzsoq daemx 6619 fanh vunz. Gibseiz gyalai swnghhoz boujdiep hawj gyoengq vunz souhaeuj daemq caeuq gyoengq daihhagseng. Doiq cungdenj youhfuj duisieng daih fukdoh daezsang fujsiz youhdai byauhcunj. Lai roengzrengz bae hwnqguh gij ranzyouq baujcang gyoengq vunzgungz caeuq gaijcauh ranzdiengz, gyoengq vunzlai souhaeuj daemq haenx gij ranzyouq gunnanz vwndiz de ndaej daengz itdingh cingzdoh hoizsoeng. Gaijgez 4800 lai fanh vunz lajmbanj gwn raemx ancienz vwndiz.

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Dozsiengq