Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU

——2017 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Hoih Daih Cibngeih Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daiqbiuj Daihhoih Daihhaj Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij   Lij  Gwzgyangz
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      

Gak boux daiqbiuj:

 Seizneix,gou daiqbiuj Gozvuyen,yiengq daihhoih baugau gij hong cwngfuj,cingj saemjlwnh,caemhcaiq cingj Daengx Guek Cwnghez gak boux veijyenz daezok yigen. 


It、Dauqyawj Gij Hong 2016 Nienz


 Bi gvaqbae neix,guek raeuz fazcanj bungzdaengz diuhcan yiemzhaenq,ndaw guek rog guek haujlai mauzdun doxdab doxgya、fungyiemj huxndumj doxca doxgyoeb. Miz aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh haedsim haenx giengiengz lingjdauj,daengx guek gak cuz yinzminz soemh hojnanz buekguh,haenqheiq byaij baenaj,doidoengh ginghci sevei lienzdaemh cangqheiq fazcanj. Baez Cibbet Gaiq Roek Cungh Cienzhoih aen Dangj cingqsik mingzbeg doekdingh aen diegvih haedsim Siz Ginbingz cungjsuhgi,daejyienh le gij gaenbonj leih’ik aen Dangj caeuq yinzminz,doiq baujcwng aen Dangj caeuq guekgya hoenghvuengh fatdad、ciengzgeiz onjdingh,miz yiyi cibfaen hungnaek youh gyaelaeg. Gak digih、gak bouhmonz mboujduenh demgiengz cwngci eiqsik、daihbuenz eiqsik、haedsim eiqsik、gaenhwnj eiqsik,doidoengh cienzmienh hwnqbaenz aen biengz siujgangh caiq ndaej fazcanj baenaj youqgaenj,cienzmienh gyalaeg gaijgwz yamq ok yamqdin hungnaek,cienzmienh ciuqfap ceihleix guekgya ndaej haeujlaeg saedhengz,cienzmienh coengzyiemz ceihleix aen Dangj ndaej coh laeg doicaenh,daengx bi ginghci sevei fazcanj cujyau muzbiuh yinvu guh baenz caezcup, “Cibsam Haj” saedyienh le haibuenz ndei.

 -- Ginghci yinhhengz youq ndaw gemj menh yiengq onjmaenh、youq ndaw onjmaenh yiengq ndei. Ndaw guek swnghcanj cungjciz dabdaengz 74.4 fanh ik maenz,demmaj 6.7%, baizmingz youq gaxgonq seiqgyaiq gak guek,doiq cienz seiqgyaiq ginghci demmaj gunghawj beijlwd mauhgvaq 30%. Gihminz siufeiq gyaqcienz lai hwnj 2%. Gunghyez giyez leihyinh daj bigonq doek bae 2.3% cienj baenz demmaj 8.5%,danhvei ndaw guek swnghcanj cungjciz siuhauq nwngzyenz roengzdaemq 5%,ginghci fazcanj caetliengh caeuq yauqik yienhda raen daezsang.

 -- Couhnieb demmaj mauhgvaq yawhgeiz. Daengx bi hawsingz lai gya couhnieb 1314 fanh vunz. Gauhyau bizyezswngh couhnieb cauhnieb vunzsoq caiq ndaej gya lai. Nienzdaej hawsingz daenghgeiq saetnieb beijlwd 4.02%,dwg lai bi daeuj bi ceiq daemq. Aen guek hung cingqcaih fazcanj miz 13 ik vunz baenzneix,couhnieb ndaej haemq cungfaen,gig mbouj yungzheih.

 -- Gaijgwz hailangh ndaej doicaenh haeujlaeg. Gij gaijgwz ndaw lingjyiz youqgaenj caeuq hothoh gvanhgen ndaej cungbyoengq fazcanj baenaj,gaijgwz gij gezgou mbiengj gunghawj codaeuz raen miz cingzyauq. Doiq rog hailangh doiok guhfap moq, “it rangh it loh” hwnqguh ndaej vaiq,buek gunghcwngz hungnaek caeuq hanghmoeg gozci canjnaengz gapguh ndeu gaenq doekdingh saedhengz.

 -- Ginghci gezgou ndaej gyavaiq diuzcingj. Siufeiq gaenq baenz gij rengz youqgaenj ragdoengh ginghci demmaj. Gij cwnghgyahciz hangznieb fugsaeh ciemq ndaw guek swnghcanj cungjciz beijlaeh swnghwnj daengz 51.6%. Aen canjnieb gisuz sang、aen hangznieb ceiqcauh cangboiq demmaj haemq vaiq. Nungzyez youq ndaw onjmaenh diuzcingj ndei,haeuxgwn caiq ndaej fungsou.

 -- Gij rengz nyoengxdoengh moq fazcanj ndaej mboujduenh demgiengz. Aen canloz doenggvaq cauhmoq bae doidoengh fazcanj ndaej haeujlaeg saedhengz. Gohgi lingjyiz aeu ndaej buek cwngzgoj hungnaek byaij youq seiqgyaiq baihnaj ndeu. Gij canjnieb saenhwng hwnghwnj foedfoed,gij canjnieb cienzdoengj ndaej gyavaiq cienjhingz swnggaep. Vunzlai cauhnieb、vunzlai cauhmoq gvangqlangh guh hwnjdaeuj,daengx bi gij giyez saen daenghgeiq de demmaj 24.5%,bingzyaenz moix ngoenz lai gya 1.5 fanh hoh. Caiq gya godij gunghsanghhu daengj, gak loih hawciengz cawjdaej moix ngoenz saen demgya 4.5 fanh hoh. Gij rengz nyoengxdoengh moq cingqcaih cengj hwnj aen diendeih fazcanj moq.

 -- Giekdaej sezsih daemxcengj naengzlig lienzdaemh daezswng. Saenhwnq gauhsuz dietloh douzcanj lijcwngz mauhgvaq 1900 goengleix,saenhwnq gaijhwnq gauhsuz goengloh 6700 lai goengleix、gij goengloh lajmbanj 29 fanh goengleix. Hwnqguh hawsingz gveijdau gyaudoeng、gvanjlangz gyoebhab lajdoem ndaej gyavaiq. Saen haigoeng suijli gunghcwngz hungnaek 21 hangh. Saen demgya daihseiq daih yizdung doengsaenq yunghhoh 3.4 ik hoh、gvanghlanj sienqloh 550 lai fanh goengleix.

 -- Yinzminz saedceij ndaej laebdaeb gaijndei. Daengx guek gihminz moix vunz bingzyaenz gij souhaeuj ndaej ceiboiq de saedsaeh demmaj 6.3%. Gemjnoix gij vunz gungzhoj lajmbanj 1240 fanh,vuenh dieg banggungz buensenj vunz mauhgvaq 240 fanh vunz. Gaijcauh gij ranzyouq dieg ranzdiengz 600 lai fanh dauq, gaijcauh ranzvaih lajmbanj 380 lai fanh hoh. Ndaw guek lijyouz demmaj riengjvaiq,ok guek bae youz mauhgvaq 1.2 ik vunzbaez,hawsingz lajmbanj gihminz gwndaenj suijbingz caiq ndaej daezsang.

 Guek raeuz cawjbanh Ngeihcib Guek Cizdonz Lingjdaujyinz Hangzcouh Funghvei ndaej baenz,doidoengh aeu ndaej baenz buek cwngzgoj youqgaenj daiqmiz haicauh、dazyinx、gihci singqcaet,youq cienz seiqgyaiq ginghci ceihleix ndawde louz roengz le aen yaenqgeiq Cungguek gig laeg.

 Dauqyawj bi gvaqbae neix,gij roen byaij gvaqdaeuj gig mbouj bingzciengz. Raeuz mienhdoiq yiengh vanzging baihrog seiqgyaiq ginghci caeuq mouyiz demmaj 7 bi daeuj ceiq daemq、gozci ginhyungz hawciengz fubfab hwnjroengz gyahaenq、digih caeuq cenzgiuzsing diuhcan boekbienq fat lai,mienhdoiq yiengh hojnanz lai caengz lumjbaenz ndaw guek gezgousing vwndiz doedyienh、fungyiemj huxndumj yienhloh okdaeuj、ginghci byaij daemq atlig gyadaih daengj,mienhdoiq yiengh hingzseiq fukcab gaijgwz yamq haeuj mwh haeb ndokgenq、cingqcaih gyalaeg diuzcingj leih’ik gvanhaeh、gij yinhsu yingjyangj aen biengz onjdingh de demlai. Roeb cungj cingzgvang neix,ginghci ndaej cap onj gig mbouj yungzheih,miz haujlai bienqvaq yiengq ndei engqgya nanz ndaej. Neix caiq baez ndeu biujmingz, gyoengq yinzminz Cungguek miz damjliengh、miz dungxcaiz、miz naengzlig hoenxhingz sojmiz gannanz yungyiemj, gij ginghci Cungguek miz rengzndumj、gig nyangqnywt、miz youhsi,diuz roen fazcanj baenaj Cungguek itdingh ndaej engq ndei.

 Bi ndeu daeuj,dou cujyau guh le gij hong lajneix.

 It dwg laebdaeb cauhmoq caeuq gyagiengz hungzgvanh diuzgung,ginghci yinhhengz baujciz youq duenh hableix. Bi’gvaq hungzgvanh diuzgung roeb daengz lai cungj gannanz genjdingh,dou genhciz mbouj guh cungj gikcoi giengzhaenq lumj “raemx hoengh dwk naz”,dauq dwg baengh gaijgwz cauhmoq coicaenh demmaj bingzonj、diuzcingj gezgou、fuengzre fungyiemj, sien bae diuzgung mboengq ginghci yinhhengz gonq,yienzhaeuh bae gyagiengz dinghyiengq diuzgung、yawj seizgei diuzgung. Gyarengz bae saedhengz gij caizcwng cwngcwz gaenxmaenx de, gyalai caizcwng gij ceiok lai gvaq souhaeuj de cujyau yungh bae gemj suiq gyangq feiq. Cienzmienh doihai yingzyezsui gaij cwnghcizsui sawqdiemj,daengx bi gemjnoix giyez nab suiq 5700 lai ik maenz,sojmiz hangznieb saedyienh nab suiq caenh gemj mbouj gya. Ceiqdingh saedhengz aen fueng’anq gvaqdoh vehfaen cunghyangh caeuq deihfueng cwnghcizsui souhaeuj,saedbauj deihfueng gij caizlig gaenq miz de mbouj bienq. Gyahung aen gveihmoz deihfueng cwngfuj ciq caiq moq ngamj gaeuq vuenh caiq gaeuq,gyangqdaemq diuzrap leihsik daih’iek 4000 ik maenz. Gij hobi cwngcwz onjmaenh haenx lingzvued habdoh,gvangjyi hobi M2 demmaj 11.3%,daemq gvaq aen yawhgeiz muzbiuh 13% baedauq de. Gyoebhab yinhyungh lai cungj hobi cwngcwz gunghgi,haeujcoengh saeddaej ginghci fazcanj. Saedhengz gij guhfap coicaenh siufeiq swnggaep. Goengbouh saedhengz gij cwngcwz gikcoi ndawbiengz douzswh daengj,douzswh gaenq miz yienghceij bienq onj. Faenloih diuzgung fangzdicanj hawciengz. Gyagiengz fuengzre gaemhanh ginhyungz fungyiemj,aen gihci cauxbaenz yinzminzbi veiliz caenh’itbouh laeb caezcienz,baujciz daihdaej onjdingh youq gwnz suijbingz hableix bingzyaenx, henhoh le guekgya ginghci ginhyungz ancienz.

 Ngeih dwg haenqrengz ca ndei “sam gemj it roengz it bouj”,gunghawj gezgou miz di gaijndei. Aeu gangdiet、meizdan hangznieb guh cungdenj bae gemj gij swnghcanj naengzlig lai yawz de,daengx bi doiqok gangdiet swnghcanj naengzlig mauhgvaq 6500 fanh dunh、meizdan swnghcanj naengzlig mauhgvaq 2.9 ik dunh,mauhgvaq dinghngeg guhbaenz nienzdoh muzbiuh yinvu,gij cizgungh faenriuz de ndaej daengz anceiq haemq ndei. Haeujcoengh nungzminzgungh daengj youq hawsingz cawx ranz,daezsang aen beijlaeh gaijcauh ranzdiengz yungh cienz anceiq,fangzdicanj gemj daenzcang aeu ndaej cingzyauq ndei. Doidoengh giyez gyan’gyoeb dauqcungz cujhab,fazcanj cigciep yungzswh,saedhengz hawciengzvaq fazciva caiq cienj guj,gunghyez giyez swhcanj dawzcaiq beijlwd miz di roengzdaemq. Vihliux coicaenh giyez gemjnoix cingzbonj,fatbouh saedhengz guhfap wngqdoiq lumjbaenz gemj suiq gyangq feiq、roengzdaemq “haj yiemj it gim” gyaucienz beijlaeh、roengzdaemq yungh dienh gyaqcienz daengj. Gyarengz bouj giz mbangnyieg,banh le buek daihsaeh dangqnaj gip aeu banh youh ik gyaeraez ndeu.

 Sam dwg haenqrengz gyalaeg gaijgwz hailangh,fazcanj rengzhoengh ndaej caenh’itbouh gyagiengz. Cienzmienh gyalaeg gaijgwz,doi ok buek gaijgwz guhfap miz biugeiq singqcaet、cengjdingj singqcaet ndeu. Hopheux cawqleix ndei cwngfuj caeuq hawciengz gvanhaeh aen haedsim vwndiz ginghci dijci gaijgwz neix,laebdaeb doicaenh gij gaijgwz gemjnoix cwngfuj gihgou cuengq roengz gienzlig、cuengq guenj giethab、gaijndei fugsaeh. Youq gwnz giekdaej daezgonq guhbaenz aen muzbiuh gaiq cwngfuj neix gemjnoix hingzcwng saemjbae saehhangh sam faenh cih it neix, bi’gvaq youh siubae 165 hangh saemjbae saehhangh Gozvuyen bouhmonz caeuq de ceijdingh deihfueng saedhengz haenx, cingleix gveihfan 192 hangh saemjbae cunghgai fugsaeh saehhangh、220 hangh cizyez swhgwz hijgoj nyinhdingh saehhangh. Gyalaeg gaijgwz sanghsw cidu. Cienzmienh doihengz “song seizbienh、it goenghai”, demgiengz mwh guhsaeh sat saeh le gamguenj ndaej mizyauq, doicaenh “vangjdoxlienz + cwngvu fugsaeh”. Doidoengh guekmiz giyez diuzcingj dauqcungz cujhab caeuq gaijgwz baenz miz lai cungj sojyoujci doxgyaux bae. Laebhwnj goengbingz gingcwngh saemjcaz cidu. Gyalaeg gaijgwz swhyenzsui. Laeb caezcienz gij guhfap lajmbanj diegdeih “sam gienz faen nda”,laebhwnj gungzhoj doiqok gihci. Doicaenh gaijgwz gohgi guenjleix dijci,gyadaih gij gienz gag guhcawj gauhyau caeuq gohyenz yensoj,fatbouh saedhengz gij faenboiq cwngcwz aeu demgya cihsiz gyaciz bae dazyinx fuengyiengq. Hailangh aen hawciengz ciengxlaux fugsaeh. Gyadaih goenglaeb yihyen gyoebhab gaijgwz sawqdiemj,gyalaeg gaijgwz gij cidu saemjbingz saemjbae gijyw yihliuz gigai. Ceiqdingh aen banhfap daenghgeiq gij gienzleih doengjit doekdingh swyenz swhyenz,guh sengj gaep doxroengz vanzbauj gihgou gamcaek gamcaz caepfap daengjsoh guenjleix、reihnaz lwnz ndaem yiet geng gaijgwz daengj sawqdiemj,cienzmienh doihengz hozcangjci,laeb caezcienz aen gihci swnghdai baujhoh boizbouj. Gaijgwz vih ginghci sevei fazcanj demgya le doenghlig moq.

 Gaenxmaenx gyadaih doiq rog hailangh. Doicaenh hwnqguh “it rangh it loh”,caeuq doengh aen guekgya song henz de gyagiengz canloz doiqciep、saedsaeh gapguh. Yinzminzbi cingqsik nab haeuj aen swx hobi daegbied dizgvanjgenz Gozci Hobi Gihginh Cujciz bae. Gaenq guh “Sinh Gangj doeng”. Laebndei gij guhfap coicaenh doiq rog mouyiz fazcanj,saen laeb 12 aen hamj gyaiq denswj sanghvu gyoebhab siyengih,cingouj cuzgouj cugbouh hoizfuk onjdingh. Doigvangq gij gaijgwz cwngzgoj cauhmoq Sanghaij daengj swyouz mouyiz siyengih,saen laeb 7 aen swyouz mouyiz siyengih. Cawz siujsoq lingjyiz saedhengz gij guhfap daegbied guenjleix baecinj cijndaej haeujbae ok, vaiswh giyez ndalaeb caeuq gaijbienq itlwd youz saemjbae gaij guh bwh’anq guenjleix. Saedsaeh sawjyungh vaiswh 1300 lai ik meijyenz,laebdaeb baiz youq baihnaj aen guekgya cingqcaih fazcanj.

 Seiq dwg gyagiengz aeu cauhmoq bae daz roen,gij rengz nyoengxdoengh moq majhung riengjvaiq. Haeujlaeg doicaenh “vangjdoxlienz +” hengzdoengh caeuq guekgya daih soqgawq canloz,cienzmienh saedhengz 《Cungguek Ceiqcauh 2025》,doeksaed caeuq laebndei gij cwngcwz guhfap cauhmoq caeuq cauhnieb. Baijbouh caeuq hainduj saedhengz gij hanghmoeg hungnaek gohgi cauhmoq mienhyiengq 2030 nienz,haeujcoengh Baekging、Sanghaij hwnqguh aen gohgi cauhmoq cungsim miz rengz yingjyangj cienz seiqgyaiq de,saen laeb 6 aen sifangih guekgya guhcawj cauhmoq. Daengx sevei yenzgiu haifat ginghfei ceiok caeuq ndaw guek swnghcanj cungjciz aen beij de dabdaengz 2.08%. Ndaw guek mizyauq fatmingz conhli mauhgvaq 100 fanh gienh,gisuz gaicawx cienzsoq mauhgvaq 1 fanh ik maenz. Gohgi cinbu gunghawj beijlwd hwnjsang daengz 56.2%,gij cozyung cauhmoq daemxcengj fazcanj demgiengz yienhda.

 Haj dwg coicaenh gak dieg hawsingz lajmbanj boiqhab fazcanj,doengh giz demmaj caeuq doengh rangh dieg demmaj moq de ndaej gyavaiq cauxbaenz. Haeujlaeg saedhengz sam daih canloz hix couh dwg hwnqguh “it rangh it loh”、Baekging Denhcinh Hozbwz gapdoengz fazcanj、hwngfat rangh dieg ginghci song henz Dahcangzgyangh,haidoengh hwnqguh buek hanghmoeg cungdenj ndeu. Bienguh aen “Cibsam Haj” gveihva daih haifat Baihsae,saedhengz lingh lwnz moq aen canloz saenqhwng Doengbae,doidoengh Cungqgyang hwnghwnj, haeujcoengh fueng dieg Baihdoeng daiqdaeuz fazcanj. Gyavaiq doicaenh cwngzcinva yienghmoq,gyalaeg gaijgwz huciz cidu,cienzmienh doihengz gihcucwng cidu,youh miz 1600 fanh vunz haeuj hawsingz bae an’gya. Fazcanj aen yauqwngq gapdoengz doxdaeb de mboujduenh yienh okdaeuj.

 Roek dwg gyagiengz hwnqguh swnghdai vwnzmingz,saekloeg fazcanj caiq ndaej guh baenaj. Ceiqdingh saedhengz aen guhfap bingzgyaq gaujhaed swnghdai vwnzmingz gensez muzbiuh,hwnqguh guekgya swnghdai vwnzmingz siyengih. Gyagiengz ceihleix daihheiq uqlah,wyangjvaliuz、danyangjvavuz baizcuengq soqliengh faenbied roengzdaemq 5.6%、4%,74 aen hawsingz cungdenj gij naedfaenx de (PM2.5) moix bi bingzyaenz noengzdoh roengzdaemq 9.1%. Gaijndei gij gezgou nwngzyenz,siuyungh gij nwngzyenz seuqcengh de beijlaeh daezsang 1.7 aen bakfaendiemj,siuyungh meizdan beijlaeh roengzdaemq 2 aen bakfaendiemj. Doicaenh fuengzceih raemx uqlah, fatbouh saedhengz aen hengzdoengh giva fuengzceih doemnamh uqlah. Guh cunghyangh vanzging baujhoh dukcaz,yiemzcaz buek anqgienh vanzging famhfap ndeu, doidoengh le haeujlaeg bae guh hong vanzbauj.

 Caet dwg yawjnaek baujcang caeuq gaijndei gij gwndaenj yinzminz,cungqvunz yinzminz cungj roxnyinh lai ndaej. Youq mwh caizcwng soucei atlig gyadaih,douz cienz haeuj yinzminz gwndaenj bae laebdaeb demgya. Goengbouh saedhengz gij cwngcwz moq couhnieb cauhnieb,netsaed guh ndei gij hong couhnieb gyoengq vunz cungdenj、fueng dieg cungdenj. Cienzmienh doicaenh gung roengz gij nanzdaez duetgungz,daengx guek caizcwng banggungz cienhangh cienzngaenz douzhaeuj mauhgvaq 1000 ik maenz. Daezsang gij biucinj dihbauj、youhfuj、duiyouh yinzyenz gihbwnj yangjlaujginh daengj,fat gwndaenj roxnaeuz liuhleix boujdiep hawj 1700 lai fanh vunz hojnanz caeuq ndangcanz youqgaenj de. Caizcwngsing gyauyuz ginghfei ceiok ciemq ndaw guek swnghcanj cungjciz beijlaeh laebdaeb mauhgvaq 4%. Cungdenj daihhag ciusou gij hagseng lajmbanj dieg gungzhoj vunzsoq demmaj 21.3%. Mienxcawz lajmbanj gij cienzhag cienzcab gyoengq hagseng bujdungh gauhcungh ndaw ranz gungzhoj haenx. Daengx bi okcienz bangcoh gij hagseng ndaw ranz hojnanz gak loih hagdangz 8400 lai fanh vunzbaez. Cingjhab hawsingz lajmbanj gihminz gihbwnj yihbauj cidu、daezsang caizcwng bangbouj biucinj. Demgya gihbwnj goenggungh veiswngh fugsaeh ginghfei. Saedyienh bingh hung baujyiemj cienzbouh guenj doh,ndaw sengj lingh dieg youq yihyen ywbingh gij feiqyungh hab gvidingh de ndaej cigciep gietsuenq. Gyagiengz caengzdaej goenggungh vwnzva fugsaeh. Saedhengz cienzminz cangqndang giva,gyoengq yindungyenz youq Lijyoz Auyinvei、Canzauvei caiq cauh ok cingzcik ndei. Bi’gvaq mbangj deihfueng daegbied dwg Cangzgyangh liuzyiz fatseng raemxrongz raemxdumh youqgaenj daengj caihaih,doenggvaq gibseiz mizrengz bae guh ciengjyiemj gouqcai,gaenjgip senjdieg anceiq 900 lai fanh vunzbaez,hanhdoh ceiq daih gemjnoix le caihaih sonjsaet,hoizfuk dauq hwnq miz bouhloh bae guh.

 Bet dwg doicaenh cwngfuj gensez caeuq ceihleix cauhmoq,aen biengz baujciz huzndei onjdingh. Gozvuyen daezcingj Daengx Guek Yinzda Cangzveijvei saemjlwnh faplwd yian 13 gienh,ceiqdingh coihdingh hingzcwng fapgvi 8 gienh. Laebndei aen gihci goenggungh gezcwz ciepsou gij yigen yinzminz,nyinhcaen banhleix gij genyi yinzda daiqbiuj caeuq gij daezanq cwnghez veijyenz. Doicaenh hongsaeh cwngci goenghai, sengj gaep cwngfuj bouhmonz gienzlig caeuq cwzyin cingdan ndaej cienzmienh goengbouh. Lai roengzrengz dukcaz gyaepdawz cwzyin, cujciz guh daihsam baez Gozvuyen daih dukcaz, doiq cungj cingzgvang doeksaed gij cwngcwz gemj bae gij swnghcanj naengzlig lai yawz de、ndawbiengz douzswh daengj guh cienhangh dukcaz caeuq fueng daihsam bingzguj, yiemzsuk cazbanh gij hingzveiz mbangj giz deihfueng famh gvidingh saen hwnq hanghmoeg gangdiet、swnghcanj siugai “gangdiuz yaez”. Gyagiengz ancienz swnghcanj gunghcoz, saehhux cungjliengh caeuq saehhux hungloet、daegbied hungloet soqliengh laebdaeb doekdaemq. Gyarem gyoebhab ceihleix ndawbiengz cianh, ciuqfap dwkceih famhfap famhcoih, mizrengz henhoh guekgya ancienz caeuq goenggungh ancienz.

 Netsaed guh “song hag it guh” hagsib gyauyuz, nyinhcaen doeksaed gij cingsaenz Dangjcunghyangh bet hangh gvidingh, giengiet niujcingq “seiq fungh”, yiemzyiemz caephengz Gozvuyen “dingh fap sam cieng”. Ciuqfap fadceih buek vunz baihrwix ndeu, fanj baihrwix doucwngh cauxbaenz aen seiqdaeuz baihrwix cijndaej cug ngoenz cug noix.

 Bi gvaqbae neix, gij vaigyauh guek hung miz Cungguek daegsaek haenx gig miz cingzyauq. Siz Ginbingz cujsiz daengj doengh boux lingjdauj guekgya raeuz bae cunz lai aen guekgya, camgya doengh gij hozdung hungnaek de, lumjbaenz Ya Dai Ginghhoz Cujciz Boux Lingjdauj Aen Veiyi Mbouj Cingqsik、Sanghaij Hozcoz Cujciz Funghvei、Gimcien Guekgya boux lingjdauj doxraen、Hwz Anhcenz Funghvei、Lenzda baenzroix veiyi gaep sang、Ya Ouh Soujnauj Veiyi、Dunghya hozcoz boux lingjdauj baenzroix veiyi daengj. Hai baenz aen Lanzcanghgyangh - Meizgunghhoz Gapguh Mbat It Veiyi Boux Lingjdauj. Caeuq gij guekgya hung youqgaenj de doxbang gapguh ndaej daengz gyagiengz, caeuq gij guekgya seiqhenz cienzmienh gapguh lienzdaemh doi baenaj, caeuq gij guekgya cingqcaih fazcanj doxndei gapguh mboujduenh gyalaeg, caeuq Lenzhozgoz daengj gozci cujciz lienzhaeh engqgya maedcaed. Gaenxmaenx coicaenh gaijgwz caeuq laebndei aen dijhi ceihleix seiqgyaiq. Doidoengh 《Bahliz Hezding》 canjseng yauqlig. Ginghci vaigyauh、yinzvwnz gyaulouz cwngzgoj lailai. Giendingh henhoh diegdeih cawjgienz caeuq haijyangz gienzik guekgya. Cungguek dangguh aen guek hung gamj rap cwzyin, youq ndaw hongsaeh gozci caeuq digih fazveih le gensezsing cozyung, vih seiqgyaiq hozbingz caeuq fazcanj guh’ok gunghawj hungnaek.

 Gig hoengh angqhoh Cungguek Gungcanjdangj laebbaenz 95 hopbi, gig hoengh geiqniemh Cungguek Gunghnungz Hungzginh cangzcwngh ndaej hingz 80 hopbi, goenghai biujsiq gij giengiengz eiqceiq raeuz mbouj lumz simnyienh codaeuz、laebdaeb baenaj, hoenxhingz sojmiz hojnanz, sienmingz yienh’ok gij gietsim giendingh daengx guek yinzminz byaij ndei diuz roen cangzcwngh moq、mboujduenh caiq duedaeu ndaejhingz.

 Gak boux daiqbiuj!

 Gij cingzcik bi gvaqbae neix aeundaej, dwg aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh haedsim cingqdeng lingjdauj cij aeundaej, dwg daengx Dangj daengx ginh daengx guek gak cuz yinzminz doxgiet buekguh cij aeundaej. Gou daiqbiuj Gozvuyen, yiengq daengx guek gak cuz yinzminz, yiengq gak minzcuj dangjbai、gak yinzminz donzdij caeuq boux mizmingz gak gyaiq, biujsiq caensim docih! Yiengq gyoengq beixnuengx Yanghgangj Daegbied Hingzcwnggih、gyoengq beixnuengx Aumwnz Daegbied Hingzcwnggih、gyoengq beixnuengx Daizvanh caeuq gyoengq beixnuengx youq rog guek, biujsiq caensim docih! Yiengq doengh aen guekgya cwngfuj、gozci cujciz caeuq gak guek baengzyoux gvansim caeuq haeujcoengh Cungguek yendaiva gensez saehnieb haenx, biujsiq caensim docih!

 Dou hix singjsag yawjraen, ginghci sevei fazcanj ndawde lij miz hojnanz caeuq vwndiz mbouj noix. Ginghci demmaj gij doenghlig baihndaw lij aeu gyaak, mbangj hangznieb swnghcanj naengzlig lw lai youqgaenj, mbangj giyez swnghcanj ginghyingz gunnanz haemq lai, digih ginghci fazcanj baeyiengq faenvaq, caizcwng soucei mauzdun haemq hung, ginghci ginhyungz fungyiemj huxndumj mbouj yungz yawjlawq. Vanzging uqlah hingzseiq ciuqgaeuq yiemzhaenq, daegbied dwg mbangj dieg deihdeih ok mokfaenx lailai, ceihleix banhfap aeu caiq gyaak. Ranzyouq、gyauyuz、ywbingh、ciengxlaux、gijgwn gijyw ancienz、souhaeuj faenboiq daengj fuengmienh, cungqvunz yinzminz lij miz haujlai giz mbouj habhoz. Meizgvang、gencuz、gyaudoeng daengj lingjyiz ok di ancienz saehhux hungnaek ndeu, hawj vunz sim’in. Gij hong cwngfuj lij miz giz mbouj gaeuq ndei, miz di gaijgwz guhfap caeuq cwngcwz doeksaed mbouj daengz vih, doengh gij vwndiz laeng giyez soufeiq lai、cungqvunz hoj banhsaeh daengj lij haemq doedyienh, youq ndaw hingzcwng caepfap lij miz gij yienhsiengq mbouj gveihfan mbouj goengcingq mbouj vwnzmingz, siujsoq ganbu gik hong ngaiz hong、doi sam doi seiq, mbangj lingjyiz seiz mbouj seiz ok baihrwix vwndiz. Dou itdingh aeu mienhdoiq diuhcan, gamj bae rapdawz, caenhrengz bae guh ndei gij hong cwngfuj, mbouj hawj lizsij sawjmingh najmong, doiq ndaej hwnj gij daknaek yinzminz.


Ngeih、Cungjdaej Baijbouh Gij Hong 2017 Nienz


 Bineix yaek hai Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibgouj Baez Daengx Guek Daiqbiuj Daihhoih, dwg Dangj caeuq guekgya saehnieb fazcanj ndawde bi miz yiyi hungnaek ndeu. Guh ndei gij hong cwngfuj, aeu youz aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh haedsim haenx daeuj lingjdauj, yaengx sang mbaw geiz hungmbwk yiengh sevei cujyi miz Cungguek daegsaek, cienzmienh gvancez gij cingsaenz aen Dangj Cibbet Daih caeuq Cibbet Gaiq Sam Cungh、Seiq Cungh、Haj Cungh、Roek Cungh Cienzhoih, aeu Dwng Siujbingz Lijlun、“Sam Aen Daiqbiuj” Cung’yau Swhsiengj、Gohyoz Fazcanjgvanh daeuj dazyinx, haeujlaeg gvancez gij cingsaenz Siz Ginbingz cungjsuhgi baenzroix gangjvah youqgaenj caeuq gij leixniemh moq swhsiengj moq canloz moq guenj guek leix cwng, dungjcouz doicaenh gij cungjdaej baijbouh “haj yiengh gyoebbaenz aen cingjdaej ndeu” caeuq boiqhab doicaenh gij canloz baijbouh “seiq aen cienzmienh”, genhciz aen diuh goek gunghcoz youq ndaw onjmaenh gouz baenaj, laebmaenh caeuq gvancez doeksaed gij fazcanj leixniemh moq, hab’wngq gaemdawz gij yiengh cingqciengz moq dazyinx ginghci fazcanj, genhciz aeu daezsang fazcanj caetliengh caeuq yauqik guh cungsim, genhciz gij cwngcwz lohnaemj hungzgvanh cwngcwz aeu onjmaenh、canjnieb cwngcwz aeu cinjcingq、veizgvanh cwngcwz aeu lingzvued、gaijgwz cwngcwz aeu maenhsaed、sevei cwngcwz aeu dakdaej, genhciz aeu doicaenh gaijgwz gij gezgou mbiengj gunghawj guh cawjsienq, habdoh gyahung cungjdaej aeuyungh, gyagiengz yawhgeiz dazyinx, gyalaeg doenggvaq cauhmoq bae daiqdoengh, cienzmienh guh ndei onjmaenh demmaj、coicaenh gaijgwz、diuzcingj gezgou、hawj beksingq gwndaenj miz ndeicawq、re fungyiemj gak hangh hong, baujciz ginghci bingzonj cangqheiq fazcanj caeuq aen biengz huzndei onjdingh, aeu gij cingzcik gig ndei bae couxciep aen Dangj Cibgouj Daih ciuq yawhgeiz ciuhai.

 Gyoebgyonj faencek gij hingzseiq ndaw guek rog guek, raeuz aeu guh ndei cungfaen caepcawq bae wngqdoiq aen hingzseiq engqgya fukcab yiemzhaenq haenx. Seiqgyaiq ginghci demmaj naiqniek lij cingq laebdaeb roengzbae, gij swhcauz “nyig cenzgiuzva” caeuq gij baeyiengq baujhoh cujyi ngiengxgyaeuj, cujyau ginghcidij cwngcwz byaijyiengq caeuq roenx ok rog yauqwngq bienqsoq haemq hung, gij yinhsu mbouj onjdingh mbouj doekdingh de demlai yienhda. Guek raeuz fazcanj cingq youq duenh gvanhgen lumj benz lingq gvaq gemh, ginghci yinhhengz lij miz mbouj noix mauzdun caeuq vwndiz doedyienh. Gunnanz mbouj ndaej guj noix, saenqsim mbouj ndaej soengdoengh. Guek raeuz aen giekdaej doxgaiq cungcuk、rengzvunz swhyenz cukgaeuq、hawciengz gveihmoz hungloet、canjnieb boiqdauq caezcienz、gohgi cinbu gyavaiq、giekdaej sezsih haemq caezcienz, ginghci fazcanj miz diuzgen cengjdingj ndeimaenh, hungzgvanh diuzgung lij miz mbouj noix guhfap cauhmoq caeuq cwngcwz bwhcwk. Raeuz giensaenq, miz aen Dangj giengiengz lingjdauj, genhciz diuz gihbwnj lohsienq aen Dangj, giendingh mbouj bienq bae byaij diuz roen sevei cujyi miz Cungguek daegsaek, baengh gij goengrengz cauxguh fouzhanh cungqvunz yinzminz, vunzlai caezsim, haenqrengz buekguh, guek raeuz fazcanj itdingh ndaej cauh ok cingzcik ronghlwenq.

 Bineix fazcanj cujyau yawhgeiz muzbiuh dwg: Ndaw guek swnghcanj cungjciz demmaj 6.5% baedauq, youq mwh caencingq guh de ceng’aeu guh ndaej engq ndei; gihminz siufeiq gyaqcienz hwnj 3% baedauq; hawsingz saen demgya couhnieb 1100 fanh vunz doxhwnj, hawsingz daenghgeiq saetnieb beijlwd mbouj mauhgvaq 4.5%; cingouj cuzgouj hoizfuk onjdingh yiengq ndei, gozci soucei daihdaej doxdaengh; gihminz souhaeuj caeuq ginghci demmaj daihdaej doengzbouh; danhvei ndaw guek swnghcanj cungjciz siuhauq nwngzyenz doekdaemq 3.4% doxhwnj, cujyau huq uqlah baizcuengq soqliengh laebdaeb doekdaemq.

 Gij ginghci demmaj yawhgeiz muzbiuh bineix, hab ginghci gvilwd caeuq gwzgvanh saedsaeh, ikleih dazyinx caeuq onjdingh yawhgeiz、diuzcingj gezgou, hix caeuq gij iugouz cienzmienh hwnqbaenz aen biengz siujgangh dox hamzciep. Onjdingh demmaj ceiq youqgaenj dwg vihliux bauj couhnieb、hawj beksingq gwndaenj miz ndeicawq. Bineix gij atlig couhnieb gyadaih, aeu genhciz aen canloz couhnieb ciemq gonq, saedhengz gij cwngcwz couhnieb engqgya gaenxmaenx de. Gij yawhgeiz muzbiuh hawsingz saen demgya couhnieb beij bi’gvaq lai 100 fanh vunz, doedyienh le engqgya yawjnaek dazyinx couhnieb. Daj ginghci gihbwnj mienh caeuq gij naengzlig ciepsou couhnieb daeuj yawj, aen muzbiuh neix doenggvaq roengzrengz dwg guh ndaej daengz.

 Bineix aeu laebdaeb hengzguh gij caizcwng cwngcwz gaenxmaenx caeuq gij hobi cwngcwz onjmaenh de, youq gwnz giekdaej mboengq diuzgung de gyagiengz dinghyiengq diuzgung、yawj seizgei diuzgung, daezsang liuhraen、cingcinj caeuq mizyauq cingzdoh. Yawjnaek gak cungj cwngcwz ndeindei boiqhab, lumjbaenz siufeiq、douzswh、fueng dieg、canjnieb、vanzbauj daengj, saedbauj ginghci yinhhengz youq mboengq hableix.

 Caizcwng cwngcwz aeu engqgya gaenxmaenx mizyauq. Bineix gij beijlwd ceiok lai gvaq souhaeuj dajsuenq ciuq 3% anbaiz, caizcwng ceiok lai gvaq souhaeuj 2.38 fanh ik maenz, beij bi’gvaq demgya 2000 ik maenz. Ndawde, cunghyangh caizcwng ceiok lai gvaq souhaeuj 1.55 fanh ik maenz, deihfueng caizcwng ceiok lai gvaq souhaeuj 8300 ik maenz. Anbaiz deihfueng cienhangh caigen 8000 ik maenz, laebdaeb fathengz gij caiq moq deihfueng cwngfuj vuenh caiq gaeuq. Gij beijlwd ceiok lai gvaq souhaeuj bineix baujciz mbouj bienq, cujyau dwg vihliux caenh’itbouh gemj suiq gyangq feiq, daengx bi caiq gemjnoix giyez nabsuiq 3500 ik maenz baedauq, gemjnoix laeng giyez soufeiq daih’iek 2000 ik maenz, itdingh aeu hawj hawciengz cawjdaej caen roxnyinh daengz. Caizcwng yawhsuenq anbaiz aeu hawj cungdenj doedyienh、miz bauj miz naenx, lai roengzrengz bae bouj giz mbangnyieg、hawj beksingq gwndaenj miz ndeicawq. Itbuen cienjok ceihawj deihfueng gveihmoz demmaj 9.5%, cungdenj demgya yiengh doxdaengh cienjok ceihawj caeuq bangbouj gij caizlig dieg gunnanz. Atsuk gij ceiok mbouj dwg cungdenj de, gemjnoix gij yawhsuenq anbaiz aen hanghmoeg cikyauq mbouj sang de. Gak gaep cwngfuj aeu genhciz cugndaet saivaq gvaq saedceij, cunghyangh bouhmonz aeu daiqdaeuz, itlwd ciuq gij fukdoh mbouj daemq gvaq 5% naenx gemj itbuen ceiok, baenzbaenz mbouj hawj demgya “sam goeng” ginghfei, caenx ok swhginh engq lai yungh bae gemj suiq gyangq feiq, genhciz diuz lohcingq mbaetyungh hawj beksingq fouqmiz.

 Hobi cwngcwz aeu baujciz onjmaenh mbouj gaenj mbouj soeng. Bineix gvangjyi hobi M2 caeuq sevei yungzswh gveihmoz soqyawz yawhgeiz demmaj cungj dwg 12% baedauq. Aeu gyoebhab yungh hobi cwngcwz gunghgi, henhoh liuzdungsing daihdaej onjdingh, hableix dazyinx hawciengz leihlwd suijbingz, deudoeng aen gihci cienz hawj dazyinx, coicaenh ginhyungz swhyenz engq lai lae haeuj saeddaej ginghci bae, daegbied dwg haeujcoengh nungzyez nungzminz lajmbanj caeuq giyez iq iqet. Genhciz aen fuengyiengq veiliz hawciengzvaq gaijgwz, hawj yinzminzbi youq ndaw seiqgyaiq hobi dijhi baujciz diegvih onjdingh.

 Yaek guh ndei gij hong cwngfuj bineix, aeu dawz ndei geij diemj lajneix. It dwg gvancez ndei aen diuh goek gunghcoz youq ndaw onjmaenh gouz baenaj, baujciz canloz dinghlig. Onjmaenh dwg daihbuenz, aeu haenqrengz sawj demmaj onjmaenh、ndaej bauj couhnieb、ndaej re fungyiemj, soujmaenh diuz daejsienq ginhyungz ancienz、baujcang beksingq gwndaenj、baujhoh vanzging daengj fuengmienh, saedbauj ginghci sevei daengxbuenz onjdingh. Guh daengz onjmaenh le, lij aeu gamj guh baenaj, haeujlaeg doicaenh gaijgwz, gyavaiq diuzcingj gezgou, gamj henx “ndok genq”, roengzrengz youq gvanhgen lingjyiz ndaej caiq fazcanj baenaj. Ngeih dwg genhciz aeu doicaenh gaijgwz gij gezgou mbiengj gunghawj guh cawjsienq. Bietdingh aeu dawz gaijndei gij gezgou mbiengj gunghawj dangguh aen fuengyiengq cawjgung, doenggvaq gemjnoix gihgou gemj noix cienzsuiq、cuengqsoeng cinjhaeuj、gikcoi cauhmoq, laebdaeb gikfat gij rengzhoengh veizgvanh cawjdaej, gemjnoix gij gunghawj fouzyauq caeuq yauqlwd daemq de、gyalai gij gunghawj mizyauq de, engq ndei bae hab’wngq caeuq dazyinx aeuyungh. Neix dwg mwh cienjhingz swnggaep hawj reh bienq mbaj ndeu, gawq cungmuenx maqmuengh youh buenx miz in baenzraq, gawq gaenjbik dangqmaz youh gannanz fukcab. Aeu daihdamj baenaj, giengiet roemx gvaq aen gvan neix. Sam dwg habdoh gyahung aen cungjliengh aeuyungh caemhcaiq daezsang gij mizyauq de. Guek raeuz baihndaw aeuyungh miz rengzndumj hungloet, gyalai baihndaw aeuyungh gawq noix mbouj ndaej hix guh ndaej daengz, ceiq youqgaenj dwg ra cinj giz fatrengz. Aeu hopheux gaijndei beksingq gwndaenj bae gyalai siufeiq, coengz bouj mbangnyieg、gya rengzlaeng bae demgya douzswh, sawj gyalai gij aeuyungh baihndaw engqgya mizyauq、engq ndaej lienzdaemh, hawj gaijgwz mbiengj gunghawj caeuq guenjleix mbiengj aeuyungh doxbang doxbouj、dox ndaej ndeicawq. Seiq dwg baengh cauhmoq doidoengh gij rengz nyoengxdoengh gaeuq moq cienjvuenh caeuq gezgou gaijndei swnggaep. Guek raeuz fazcanj daengz duenhmbaek seizneix, mbouj baengh gaijgwz cauhmoq couh mboujmiz roen byaij. Raeuz miz gij lauzdungliz gwnz seiqgyaiq soqliengh ceiq lai、suciz haemq sang haenx, miz aen doih vunzcaiz gohgi caeuq ciennieb ginwngz gveihmoz ceiq hung, cwkcomz miz gij rengzndumj cauhmoq hungloet. Aeu genhciz yungh gaijgwz hailangh guh doenghlig、aeu swhyenz rengzvunz vunzcaiz guh cengjdingj, gyavaiq cauhmoq fazcanj, gungganq guhhung gij rengz nyoengxdoengh moq、gaijcauh daezswng gij rengz nyoengxdoengh cienzdoengj,doidoengh ginghci baujciz gij demmaj suzdu haemq sang、canjnieb yamq daengz giz suijbingz haemq sang caeuq ceiq sang bae. Haj dwg haenqrengz gaijgez gij vwndiz doedyienh cungqvunz yinzminz cungj gvansim de. Sojmiz gij hong cwngfuj cungj dwg vih yinzminz. Aeu ciuq gij fazcanj swhsiengj aeu yinzminz guh cungsim bae guh, gaemdawz ndei gij gihbwnj guekcingz guek raeuz lij cawqyouq duenhmbaek cogaep sevei cujyi. Doiq gij vwndiz cungqvunz fanjyingj haenqrem、deqcaj gaenjbik haenx, gij miz diuzgen de aeu cagaenj gaijgez, banh ndei saehcingz; gij itseiz nanz ndaej gaijgez de, aeu roengzrengz cauh diuzgen cugbouh bae gaijgez. Raeuz aeu dawzndaet vwndiz mbouj cuengqsoeng, ciengzgeiz genhciz bang cungqvunz banh saehsaed、gej saehnanz, coicaenh sevei goengbingz leix cingq, dawz fazcanj aen dauhleix mbouj bienq neix, engq lai daejyienh youq demlai fukfeiq hawj beksingq fuengmienh.


Sam、Gij Cungdenj Gunghcoz Yinvu 2017 Nienz


 Mienhdoiq bineix gij yinvu gaijgwz fazcanj onjdingh ganhoj naek lai de, raeuz aeu yawj doh daengxbuenz、dungjcouz giemgoq, doedyienh cungdenj、gaemdawz gvanhgen, cingqdeng cawqleix ndei gak fuengmienh gvanhaeh, comzrengz ca ndei geij fuengmienh hong lajneix.

 (It) Aeu gij banhfap gaijgwz bae gyalaeg doicaenh “sam gemj it gyangq it bouj”. Aeu youq gwnz giekdaej gyamaenh cwngzgoj, cimdoiq cingzgvang moq vwndiz moq, laeb caezcienz cwngcwz guhfap, roengzrengz aeundaej cingzyauq engq hung.

 Netsaed mizyauq bae gemj gij swnghcanj naengzlig lai yawz de. Bineix aeu caiq naenx gemj gij canjnaengz gangdiet 5000 fanh dunh baedauq, doiq ok gij canjnaengz meizdan 1.5 ik dunh doxhwnj. Doengzseiz, aeu raengcawz、dingz hwnq、doilaeng hwnq gij canjnaengz meizdienh 5000 fanh cenhvaj doxhwnj, yawhbienh fuengzre vaqgej gij fungyiemj canjnaengz meiz dienh lai yawz de, daezsang gij yauqlwd meiz dienh hangznieb, gaijndei nwngzyenz gezgou,vih fazcanj nwngzyenz cinghseuq doenq gizhoengq okdaeuj. Aeu yiemzyiemz caephengz gij faplwd fapgvi caeuq biucinj gvendaengz vanzbauj、nwngzhau、caetliengh、ancienz daengj, engq lai yungh gij guhfap doenggvaq hawciengz fapceih, mizyauq bae cawqleix “giyez seihaizgyaengj”, doidoengh giyez gyan’gyoeb dauqlaeb、buqcanj cingsuenq, giengiet raengcawz gij canjnaengz doeklaeng mbouj dabdaengz biucinj de, yiemzyiemz gaemhanh gij hangznieb lw lai haenx saen hwnj canjnaengz. Gemj gij canjnaengz lai yawz de bietdingh aeu anbaiz ndei cizgungh. Cunghyangh caizcwng gij cienz cienhangh dajciengj bangbouj haenx, aeu gibseiz bued hawj, deihfueng caeuq giyez aeu doeksaed mizgven cienzngaenz caeuq guhfap, saedbauj gij cizgungh faen okbae de couhnieb miz roenloh、saedceij miz baujcang.

 Yawj singz ok geiq gemjnoix daenzcang. Seizneix hawsingz sam sienq seiq sienq gij ranzyouq daenzcang lij haemq lai, aeu haeujcoengh gihminz cawx ranz gag youq caeuq gyoengq vunz haeujsingz de cawx ranz. Genhciz ranzyouq gij singqcaet dwg hawj vunz youq, doeksaed aen cawjdaej cwzyin deihfueng cwngfuj, gyavaiq laebhwnj caeuq laebndei aen gihci ciengzgeiz mizyauq coicaenh fangzdicanj hawciengz bingzonj cangqheiq fazcanj,laebndei gij cidu cawx co ranzyouq doengzcaez saedhengz,aeu hawciengz guh goek muenxcuk lai caengzmbaek aeuyungh, aeu cwngfuj guh goek daezhawj daihdaej baujcang. Gyagiengz faenloih diuzgung fangzdicanj hawciengz, aen hawsingz gyaqcienz ranz hwnj sang atlig daih de aeu hableix demgya dieg hwnq ranzyouq, gveihfan haifat、siugai、cunghgai daengj hingzveiz,naenxhaed gij gyaqcienz ranz aen hawsingz yinx vunz louzsim haenx hwnjsang vaiq lai. Seizneix hawsingz lij miz geij cien fanh vunz youq dieg ranzdiengz diuzgen yaez, aeu laebdaeb gaijcauh. Bineix caiq guhbaenz gaijcauh gij ranz dieg ranzdiengz 600 fanh dauq, laebdaeb fazcanj gij ranzyouq miz baujcang de lumjbaenz ranzco goenggya daengj, ciuq cingzgvang dingh geiq、lai cungj fuengsik daezsang aen beijlaeh aeu ngaenz anceiq,gyagiengz hwnqguh boiqdauq sezsih caeuq goenggungh fugsaeh,hawj ranz gunnanz de ndaej biekliz ranzdiengz engq lai,hawj cungqvunz yinzminz ndaej miz ranz youq bae dajcauh saedceij moq.

 Gaenxmaenx onjdangq bae gemj dawzcaiq. Guek raeuz gij giyez mbouj dwg ginhyungz de dawzcaiq beijlwd haemq sang, neix caeuq rom cienz beijlwd sang、yungzswh gezgou cujyau baengh ciq cienz miz gvanhaeh. Aeu sien gaemhanh cungjdaej dawzcaiq beijlwd le, dawz gyangqdaemq giyez dawzcaiq beijlwd dangguh gij ceiq youqgaenj de. Coicaenh giyez yungh ndei swhcanj yienhmiz, doicaenh swhcanj bienqbaenz cwnggen bae, haeujcoengh ciuq hawciengz ciuq fapceih bae guh caiq cienj guj, fazcanj gij swhbwnj hawciengz lai caengzmbaek,gyadaih ligdoh hawj gujgenz yungzswh, gyagiengz giyez daegbied dwg guekmiz giyez hanhhaed caizvu dawzcaiq, cugbouh dawz giyez dawzcaiq gyangq daengz aen suijbingz hableix.

 Caez yungh lai cungj guhfap gyangqdaemq cingzbonj. Gya’gvangq aen gvaengh youhvei giyez iq iqet yiengjsouh gemj buenq cwngsou sojdwzsui, daengx bi gij soqngeg sojndaej wng nabsuiq de, ceiq lai hanhdoh youhvei daj 30 fanh maenz daezsang daengz 50 fanh maenz. Gij giyez rauh iq gohgi loihhingz de, yenzgiu haifat feiqyungh aen beijlaeh gya suenq gaeucawz haenx, daj 50% daezsang daengz 75%. Siengj caenh banhfap sawj gezgousing gemj suiq ligdoh caeuq yauqwngq caenh’itbouh yienhloh okdaeuj. Gij sou feiq mingzdangz lailai de sawj haujlai giyez rapnaek souh mbouj ndaej bae. Aeu daih fukdoh gyangqdaemq diuzrap mbouj dwg cienzsuiq. It dwg cienzmienh cingleix gveihfan gij gihginh cwngfuj singqcaet, siubae hawsingz goenggungh saehnieb bengxgya daengj gihginh, gyau gienz hawj deihfueng cwngfuj gag gietdingh gemjmienx mbangj gihginh. Ngeih dwg siubae roxnaeuz dingz sou cunghyangh 35 hangh sou feiq hingzcwng saehnieb singqcaet nangqdaengz giyez de、sou feiq hanghmoeg caiq gemjnoix dingz ndeu doxhwnj, gij hanghmoeg baujlouz de aeu gyangqdaemq sou feiq biucinj. Gak dieg hix aeu soekgemj gij sou feiq hingzcwng saehnieb singqcaet laeng giyez sou de. Sam dwg gemjnoix gij sou feiq ginghyingz singqcaet laeng giyez sou youz cwngfuj dingh gyaq haenx, cingleix siubae gij sou feiq famh gvidingh hingzcwng saemjbae hawj cunghgai fugsaeh sou haenx, doidoengh gyangqdaemq gij sou feiq ginghyingz singqcaet laeng giyez sou de, lumjbaenz ginhyungz、dietloh yinhhuq daengj, gyagiengz gamguenj gij sou feiq ginghyingz fugsaeh singqcaet loih hawciengz diuzcez de. Seiq dwg laebdaeb habdangq gyangqdaemq “haj yiemj it gim” mizgven gyau feiq beijlaeh. Haj dwg doenggvaq gyalaeg gaijgwz、laebndei cwngcwz, gyangqdaemq giyez gij gaicawx cingzbonj cidu singqcaet, gyangqdaemq yungh nwngzyenz、vuzliuz daengj cingzbonj. Gak mizgven bouhmonz caeuq danhvei cungj aeu sij ndaej leih iq goq daengxbuenz, sawj giyez ndang mbaeu guh swnghcanj, cauh ok diuzgen sawj guek raeuz miz gingcwngh youhsi moq.

 Cingcinj gyarengz bouj giz mbangnyieg. Aeu cimdoiq gij vwndiz doedyienh hanhhaed ginghci sevei fazcanj、hanhhaed gaijndei beksingq gwndaenj youqgaenj de, giethab doicaenh gij hanghmoeg hungnaek “Cibsam Haj”Gveihva doekdingh, gyarengz bouj giz mbangnyieg, gyavaiq daezswng gij naengzlig cengjdingj goenggungh fugsaeh、giekdaej sezsih、cauhmoq fazcanj、swhyenz vanzging daengj.

 Dieg gungzhoj caeuq gyoengq vunz gungzhoj, dwg giz mbangnyieg ceiq daih cienzmienh hwnqbaenz aen biengz siujgangh. Aeu haeujlaeg saedhengz cingcinj banggungz cingcinj duetgungz, bineix caiq gemjnoix gij vunz gungzhoj lajmbanj 1000 fanh doxhwnj, guhbaenz senj dieg an’gya bangcoh 340 fanh vunz duetgungz. Cunghyangh caizcwng cienhangh banggungz swhginh demmaj 30% doxhwnj. Gyagiengz haifat dieg daegbied gungzhoj lienz baenz benq、dieg doenghbaez guh gwzming、dieg henzguek caeuq dieg minzcuz, gaijndei giekdaej sezsih caeuq goenggungh fugsaeh, doidoengh fazcanj gij canjnieb miz daegsaek、soengq vunz ok rog guhhong、gyauyuz caeuq gengangh banggungz, guhndei bangfuz gyoengq vunz aenvih bingh daengj dauqcungz gungzhoj de,hengzguh aen gunghcwngz cingjdaej daezswng mbanj gungzhoj, demgiengz gij naengzlig giz dieg gungzhoj caeuq cungqvunz gungzhoj gag bae fazcanj. Doicaenh aen yienh gungzhoj cingjhab gij cienhangh cienzngaenz yungh guh lajmbanj ginghci sevei fazcanj de, gyagiengz gamguenj swhginh caeuq hanghmoeg. Cauhmoq aen gihci gapguh banggungz, haeujcoengh caeuq dazyinx ligliengh ndawbiengz caeuqfaenh banggungz. Cietsaed doeksaed aen cwzyinci duetgungz gaijgez hojnanz, saedhengz gij bingzguj gaujhaed ceiq yiemz de, yiemzsuk cazbanh gyaj duetgungz、“deng duetgungz”、soqmoeg duetgungz, saedbauj duetgungz ndaej daengz cungqvunz cingznyinh,souh ndaej lizsij gaujniemh.

 (Ngeih) Gyalaeg gaijgwz gij lingjyiz youqgaenj caeuq hothoh ceiq youqgaenj. Aeu cienzmienh gyalaeg gak lingjyiz gaijgwz, gyavaiq doicaenh gij gaijgwz dwg giekdaej singqcaet、bouh ceiq youqgaenj de, demgiengz gij fazcanj doenghlig baihndaw gag fatok de.

 Laebdaeb doicaenh cienjbienq cwngfuj ciznwngz. Yaek hawj hawciengz youq ndaw boiqbaij swhyenz miz gietdingh cozyung caeuq engq ndei fatok gij cozyung cwngfuj, bietdingh aeu gyalaeg gaijgwz gemj gihgou cuengq gienzlig、cuengq guenj giethab、guh ndei fugsaeh. Neix dwg cwngfuj bonjndang ciengz gwzming laegdaeuq ndeu. Aeu laebdaeb yungh gij damjliengh bouxlanh raemj fwngz, giengiet vuet oen gvej cah, yiengq naj doicaenh. Cienzmienh doihengz aen cidu cingdan guenjleix, ceiqdingh Gozvuyen bouhmonz gienzlig caeuq cwzyin cingdan, gyavaiq gyahung gij sawqdiemj mbaw cingdan gimq haeuj hawciengz,gemjnoix cwngfuj gij gienz swyouz caizliengh, demgya gij gienz swyouz genjdingh hawciengz. Cingleix siubae buek mbawcingq cinjhawj swnghcanj caeuq fugsaeh ndeu. Gyalaeg gaijgwz sanghsw cidu, saedhengz lai mbaw cingq habbaenz mbaw ndeu, gyahung gij sawqdiemj “cingq cauq faenliz” gaijgwz. Laebndei aen cidu gamguenj mwh guhsaeh caeuq guhsaeh gvaqlaeng, saedyienh “song seizbienh、it goenghai” gamguenj daengz caez, doicaenh gyoebhab hingzcwng caepfap. Gyavaiq aen saenqsik hidungj Gozvuyen bouhmonz caeuq deihfueng cwngfuj doxlienz doxdoeng, cauxbaenz aen bingzdaiz daengx guek doengjit cwngvu fugsaeh. Raeuz itdingh aeu hawj giyez caeuq cungqvunz engq lai gamjsouh daengz gij gaijgwz cingzyauq “cuengqhai、guenjleix、fugsaeh”, roengzrengz cingcawz gij gazngaih “goengleix satlaeng”, giengiet cawzbae gij beihbingh saepsoiq、hengz gij guhfap goengbingz、hai aen dou fuengbienh.

 Laebdaeb doicaenh gaijgwz caizsui dijci. Doeksaed caeuq laebndei aen cwngcwz cienzmienh doihai yingzyezsui gaijbaenz cwnghcizsui. Sawj gij gezgou cwnghcizsui suiqlwd bienq genjdanh bae, bineix daj seiq dangj suiqlwd gyoebgyonj baenz sam dangj, cauh ok aen nabsuiq vanzging cingseuq ronghcingx、engqgya goengbingz haenx, caenh’itbouh gemjmbaeu diuzrap nabsuiq giyez. Gyavaiq doicaenh gaijgwz cunghyangh caeuq deihfueng caizcwng saehgienz caeuq vehfaen ceiok cwzyin, ceiqdingh aen cungjdaej fueng’anq vehfaen souhaeuj, laebndei aen dijhi deihfueng suiq, gveihfan gij hingzveiz deihfueng cwngfuj dawzcaiq. Haeujlaeg doicaenh goenghai cwngfuj yawhsuenq gietsuenq, fanj bik yungh ndei gij cienzngaenz cecwk. Daezsang gij yauqlwd sawjyungh cienzngaenz,moix bit cienz cungj aeu goenghai sawjyungh, yungh ok saedyauq.

 Ca ndei gaijgwz ginhyungz dijci. Coicaenh ginhyungz gihgou doedyienh cawjnieb、cungsim caem laj, demgiengz gij naengzlig fugsaeh saeddaej ginghci,giengiet fuengzre duetliz saeddaej ginghci yiengq gyajsiet ginghci. Gikcoi sanghyez ngaenzhangz hung rauh ndalaeb bujvei ginhyungz saehnieb bouhmonz, ngaenzhangz hung guekmiz aeu daiqdaeuz guh daengz gonq, saedhengz aen banhfap gaujhaed bingzgyaq caeuq gij cwngcwz haeujcoengh miz cabied de, mizyauq hoizsoeng aen vwndiz giyez rauh iq hoj yungzswh、yungzswh cingzbonj sang. Fazveih ndei gij cozyung cwngcwzsing haifatsingq ginhyungz. Doicaenh lajmbanj sinyungse gaijgwz, giengzvaq gij goengnaengz fugsaeh nungzyez nungzminz lajmbanj. Gyalaeg gaijgwz lai caengzmbaek swhbwnj hawciengz, laebndei gij giekdaej cidu cawjbanj hawciengz, gaenxmaenx fazcanj cangyezbanj、sam banj moq, gveihfan fazcanj aen gujgenz hawciengz deihfueng. Haigvangq gij roenloh cienzngaenz baujyiemj haeujcoengh saeddaej ginghci. Haenqrengz fazcanj ginhyungz loegsaek. Doidoengh aen hangznieb yungzswh okco cangqheiq fazcanj. Dangqnaj hidungjsing fungyiemj cungjdaej gaemhanh ndaej, hoeng doiq swhcanj yaez、caigen famh iekdingh、duzngaeuz ngaenzhangz、ginhyungz vangjdoxlienz daengj cwkrom gij fungyiemj de, aeu lai singjgaeh. Gaenxmaenx onjdangq doicaenh gaijgwz gij dijci gamguenj ginhyungz, miz bouhloh vaqgej cawqleix giz fungyiemj doedyienh de, cingjceih gveihfan ginhyungz cizsi, cukmaenh “fajciengz fuengz feiz”ginhyungz fungyiemj. Guek raeuz ginghci daihdaej fuengmienh lij ndei, sanghyez ngaenzhangz swhbwnj cukgaeuq beijlwd、buedbwh cwgoemq beijlwd haemq sang, gij gunghgi caeuq soujduenh ndaej doenghyungh de haemq lai. Doiq soujmaenh diuz daejsienq mbouj fatseng hidungjsing ginhyungz fungyiemj,raeuz miz saenqsim caeuq damjliengh、miz naengzlig caeuq banhfap.

 Haeujlaeg doicaenh gaijgwz guekmiz giyez guekmiz swhbwnj. Aeu daezsang gij gingcwngh naengzlig haedsim caeuq gij yauqlwd boiqbaij swhyenz guh muzbiuh, cauxbaenz gij hawciengz ginghyingz gihci lingzvued yauq sang、gunghswh fazyinz ceihleix gezgou ndaej doxhaed mizyauq haenx. Bineix aeu daihdaej guhbaenz gunghswhci gaijci. Gyalaeg gaijgwz gij sojyoujci doxgyaux de, youq dienhlig、sigyouz、denhyenzgi、dietloh、minzhangz、densin、ginhgungh daengj lingjyiz yamqok yamqdin maenhsaed. Ca ndei gaijgwz dienhlig caeuq sigyouz denhyenzgi dijci, cuengqhai gij yezvu miz gingcwngh singqcaet de. Laebdaeb doicaenh guekmiz giyez gemj foeg cangq ndang、daezsang caetliengh demgya yauqik, cagaenj bokliz gij ciznwngz banh sevei, gaijgez gij vwndiz gaxgonq louz roengzdaeuj. Doicaenh gij sawqdiemj gaijgwz guekmiz swhbwnj douzswh、yinyingz gunghswh. Gaijcaenh caeuq gyagiengz gamguenj guekmiz swhcanj, saedbauj swhcanj baujciz gyaciz、fatlai gyaciz, baujhoh ndei、fazcanj ndei gij cienzcaiz caezcaemh yinzminz.

 Engq ndei dwk gikfat gij rengzhoengh yiengh ginghci mbouj dwg gunghyoujci de. Haeujlaeg doeksaed gij cwngcwz guhfap haeujcoengh gij ginghci mbouj dwg gunghyoujci de. Gaenxmaenx cauhlaeb yiengh cwng sangh gvanhaeh moq. Gikcoi doengh aen giyez mbouj dwg gunghyoujci de caeuqfaenh guh guekmiz giyez gaijgwz. Genhciz gienzleih bingzdaengj、gihvei bingzdaengj、gveihcwz bingzdaengj, caenh’itbouh cuengqsoeng gij ginghci mbouj dwg gunghyoujci de cinjhawj hawciengz bae. Danhfanz aen hangznieb caeuq lingjyiz faplwd fapgvi mbouj mingzbeg doekdingh gimq haeuj de, cungj aeu cinjhawj gak loih hawciengz cawjdaej haeujbae; danhfanz aen hangznieb caeuq lingjyiz hailangh hawj swhbwnj guekrog de, cungj aeu hailangh hawj swhbwnj ndawbiengz; danhfanz gij hingzveiz mbouj hableix yingjyangj hawciengz goengbingz gingcwngh de, cungj aeu giengiet haeddingz.

 Gyagiengz laebhwnj aen cidu baujhoh canjgienz. Baujhoh canjgienz couh dwg baujhoh lauzdung、baujhoh fatmingz cauhguh、baujhoh caeuq fazcanj swnghcanjliz. Aeu gyavaiq laebndei aen cidu baujhoh canjgienz, ciuqfap baujcang gak cungj sojyoujci ginghci cujciz caeuq gunghminz caizcanjgienz, gikcoi gyoengqvunz cauhnieb cauhmoq cauhfouq, gikfat caeuq baujhoh gij cingsaenz giyezgyah, sawj giyezgyah ansim ginghyingz、cuengqsim douzswh. Doiq gij hingzveiz ciemqhaih giyez caeuq gunghminz canjgienz de, bietdingh aeu yiemzsuk cazcawq, miz loek bietdingh aeu niujcingq.

 Daihlig doicaenh gaijgwz sevei dijci. Gyalaeg boiqdauq gaijgwz gij cidu souhaeuj faenboiq, yamqonj doidoengh gaijgwz aen cidu ciengxlaux baujyiemj, vehcienj mbangj swhbwnj guekmiz bae cungsaed sebauj gihginh. Gyalaeg yihliuz、yihbauj、yihyoz lienzdoengh gaijgwz. Cienzmienh doihai yihyen goenglaeb gyoebhab gaijgwz, gimq raeg gya canhcienz cingqsoq haeuj gijyw bae, boiqhab doicaenh gaijgwz yihliuz gyaqcienz、vunz saeh cienzhong、gijyw riuzdoeng、yihbauj cei cienz fuengsik daengj. Haeujlaeg doicaenh gyauyuz、vwnzva caeuq saehnieb danhvei daengj gaijgwz, sawj gij rengzndumj hungloet sevei lingjyiz cungfaen hoizcuengq okdaeuj.

 Gyalaeg gaijgwz swnghdai vwnzmingz dijci. Laebndei aen cidu cawjdaej gunghnwngzgih caeuq aen gihci dienzboiz swnghdai, laebhwnj aen gihci gamcaek yawhsien daezsingj swhyenz vanzging, guh yiengh sawqdiemj laebndei aen dijci guenjleix guekgya swyenz swhyenz swhcanj, fatbouh saedhengz aen cungjdaej fueng’anq guekgya gunghyenz dijci, vih swnghdai vwnzmingz gensez daezhawj gij cidu baujcang daeklig de.

 (Sam) Caenh’itbouh cuengqok gij rengzndumj ndaw guek aeuyungh. Doidoengh gunghawj gezgou caeuq aeuyungh gezgou dox hab’wngq、siufeiq swnggaep caeuq mizyauq douzswh dox coicaenh、gak dieg singz mbanj fazcanj dox boiqhab ndei, demgiengz gij cozyung baihndaw aeuyungh naihnanz ragdoengh ginghci demmaj.

 Coicaenh siufeiq onjdingh demmaj. Hab’wngq siufeiq aeuyungh bienqvaq, laebndei cwngcwz guhfap, gaijndei siufeiq vanzging. It aeu gyavaiq fazcanj fugsaeh siufeiq. Guh dangq moq sawqdiemj gyoebhab gaijgwz hangznieb fugsaeh, haeujcoengh ligliengh ndawbiengz daezhawj gyauyuz、vwnzva、ciengxlaux、yihliuz daengj fugsaeh. Doidoengh hangznieb fugsaeh cauhmoq yienghsik caeuq hamj gyaiq yungzhab, fazcanj ywbingh swhyenz ciengxlaux swhyenz giethab、vwnzva cauhmoq daengj siufeiq saenhwng. Doeksaed aen cidu youhgyaj ndaej cienzhong, laebndei lijyouz sezsih caeuq fugsaeh, haenqrengz fazcanj youz lajmbanj、cwxcaih youz、youz daengx dieg. Gyadaih saenqsik siufeiq, lumjbaenz soqcih gyadingz、gwnz vangj gyauyuz daengj. Coicaenh densangh、vaiqsoengq haeuj segih haeuj lajmbanj bae, doidoengh saeddaej bouqdiemq siugai caeuq gwnz vangj dajcawx yungzhab fazcanj. Ngeih aeu demgya siufeiq gij canjbinj binjciz gig ndei de. Dazyinx giyez demgya binjcungj、daezsang binjciz、cauh’ok binjbaiz, gya’gvangq aen gvaengh saedhengz gij canjbinj gai ndaw guek rog guek de “doengz sienq doengz biucinj doengz caetliengh”, engq ndei bae muenxcuk siufeiq swnggaep aeuyungh. Sam aeu cingjceih caeuq gveihfan hawciengz cizsi. Yiemzsuk cazcawq gij hingzveiz gyajmauh rwixyaez、gvangjgau hawgyaj、gyaqcienz yaeuh vunz daengj, gyagiengz baujhoh gij gienzik boux siufeiq, sawj vunzlai yungh cienz siufeiq noix simfanz、lai simsoeng.

 Gaenxmaenx gyadaih gij douzswh mizyauq de. Dazyinx cienzngaenz engq lai douzhaeuj aen lingjyiz bouj giz mbangnyieg、diuzcingj gezgou、coicaenh cauhmoq、ik beksingq gwndaenj bae. Bineix aeu guhbaenz hwnqguh dietloh douzswh 8000 ik maenz、goengloh caeuq gwnz raemx daehyinh douzswh 1.8 fanh ik maenz, caiq haigoeng 15 hangh suijli gunghcwngz hungnaek, laebdaeb gyagiengz hwnqguh hanghmoeg hungnaek, lumjbaenz gveijdau gyaudoeng、minzyungh caeuq doeng’yungh hangzgungh、densin giekdaej sezsih daengj. Ndaw cunghyangh yawhsuenq douzswh anbaiz 5076 ik maenz. Doeksaed caeuq laebndei gij cwngcwz guhfap coicaenh ndawbiengz douzswh. Doicaenh cwngfuj caeuq sevei swhbwnj gapguh,laebndei gij cwngcwz gyaqcienz、suiqfeiq daengj hawj ndeicawq, cwngfuj aeu daiqdaeuz souj saenqyungh, baenzlawz cungj mbouj ndaej seizbienh gaijbienq iekdingh, baenzlawz cungj mbouj ndaej “hak moq mbouj leix soq gaeuq”.

 Gaijndei gihyiz fazcanj gwzgiz. Dungjcouz doicaenh fazcanj sam daih canloz caeuq “seiq daih banjgvaij”, saedhengz ndei mizgven gveihva, yenzgiu ceiqdingh guhfap moq. Doidoengh guekgya gaep sinhgih、gaihfazgih、canjnieb yenzgih daengj cauhmoq fazcanj. Haeujcoengh doengh giz dieg swhyenz gaenq raeg、swnghdai doiqvaq youqgaenj de guh ginghci cienjhingz fazcanj. Gaijndei boiqceiq swhyenz gwnzmbwn. Doicaenh hwnqguh haijyangz ginghci sifangih, gyavaiq hwnqguh haijyangz guek ak, giengiet henhoh gij haijyangz gienzik guekgya.

 Netsaed doicaenh cwngzcinva loihhingz moq. Gyalaeg gaijgwz huciz cidu, bineix saedyienh 1300 fanh vunz doxhwnj an’gya roengzhoh hawsingz, gyavaiq cienzmienh saedhengz gihcucwng cidu. Haeujcoengh hawsingz rauh iq caeuq singz iq cin iq miz daegsaek de fazcanj, doidoengh buek yienh gaeuq diuzgen de caeuq aen cin daegbied hung de miz bouhloh laebbaenz si bae, fatok gij cozyung sanqfat daiqdoengh seiqhenz hawsingz comzgyoengq. Coicaenh “lai cungj gveihva hab it”,daezswng gij suijbingz gveihva sezgi hawsingz. Doicaenh hangznieb dajhwnq gaijgwz fazcanj, daezsang gunghcwngz caetliengh. Doengjit suenqveh hawsingz hwnqguh gwnz dieg laj namh, gyagiengz diucaz hawsingz deihcaet,caiq haigoeng guh hawsingz gyoebhab gvanjlangz lajnamh 2000 goengleix doxhwnj, haiguh aen sam bi hengzdoengh siucawz duenh dieg raemx dumh cungdenj ndaw singz, doicaenh hwnqguh hawsingz haijmenz, mizyauq ceihleix gij “binghhawsingz”gyaudoeng mbouj swnh daengj,sawj hawsingz biujmienh gyaqciq、baihndaw engq ndei.

 (Seiq) Aeu cauhmoq dazyinx saeddaej ginghci cienjhingz swnggaep. Saeddaej ginghci liglaiz cungj dwg gij giekdaej guek raeuz fazcanj, seizneix gij yinvu ceiq gaenjgip de dwg gyavaiq cienjhingz swnggaep. Aeu haeujlaeg saedhengz aen canloz doenggvaq cauhmoq doidoengh fazcanj,doidoengh saeddaej ginghci gaijndei gezgou, mboujduenh daezsang caetliengh、yauqik caeuq gingcwngh naengzlig.

 Daezswng gij naengzlig gohgi cauhmoq. Laebndei aen gihci ciengzgeiz onjdingh haeujcoengh giekdaej yenzgiu caeuq cauhdaeuz yenzgiu, hwnqguh guekgya gohgi giekdaej sezsih hungnaek caeuq gisuz cauhmoq cungsim, dajcauh aen bingzdaiz hailangh caezyungh gohgi swhyenz. Doicaenh cienzmienh cauhmoq gaijgwz saedniemh. Gaijgwz aen cidu bingzgyaq gohgi. Cietsaed doeksaed gij gienzguhcawj gauhyau caeuq gohyenz yensoj,doeksaed gij cwngcwz gikcoi gujgienz geizgienz caeuq faenhoengz daengj,doeksaed gaijgwz aen cidu guenjleix gohyenz ginghfei caeuq hanghmoeg,hawj boux guh hong gohyenz mbouj caiq vih saeh saepsoiq faensim feiqheiq. Guh gij sawqdiemj gaijgwz cihsiz canjgienz gyoebhab guenjleix, laebndei aen dijhi dajcauh、baujhoh caeuq yinhyungh cihsiz canjgienz. Gyalaeg gaijgwz aen dijci vunzcaiz fazcanj,saedhengz gij cwngcwz yinxhaeuj vunzcaiz engqgya mizyauq de,gvangqlangh ciucomz boux maenh’ak lajmbwn, cungfaen gikfat gij cizgizsing boux guh hong gohyenz, haengjdingh ndaej guhbaenz gij daihnieb cauhmoq.

 Gyavaiq gungganq gaujhoengh aen canjnieb saenhwng. Cienzmienh saedhengz aen gveihva fazcanj canlozsing canjnieb saenhwng, gyavaiq yenzgiu haifat caeuq cienjvaq caizliuh moq、nwngzyenz moq、yinzgungh cinwngz、cizcwngz denlu、doenghduz doenghgo cauh yw、daihhaj daih yizdung doengsaenq daengj gisuz, guhhung guh’ak canjnieb comzgyoengq. Haeujcoengh caeuq dazyinx caezyungh ginghci fazcanj, daezsang gij yauqlwd leihyungh sevei swhyenz, bienhleih cungqvunz yinzminz gvaq saedceij. Ciuq gij yenzcwz gikcoi cauhmoq、bauyungz siujsim, ceiqdingh aen gveihcwz gamguenj canjnieb saenhwng,dazyinx caeuq coicaenh canjnieb saenhwng cangqheiq fazcanj. Gyalaeg gaijgwz aen dijci guenjleix dungjgi, laebndei gij dungjgi canjnieb saenhwng. Youq aen seizdaih vangjdoxlienz, gak lingjyiz fazcanj cungj aeu miz gij saenqsik vangjloz cienzsoengq engq vaiq、cingzbonj engq daemq、engqgya ancienz de. Bineix vangjloz gyavaiq cienzsoengq、gyangqdaemq feiqyungh aeu byaij ok yamqdin engq hung,ndaw bineix cienzbouh siu soujgih gij feiqyungh ndaw guek cangzduz caeuq manyouz bae,daih fukdoh gyangqdaemq gij feiqyungh giyez rauh iq ciensienq ciephaeuj vangjdoxlienz, gyangqdaemq gij feiqyungh gozci cangzduz denva, doidoengh “vangjdoxlienz +” haeujlaeg fazcanj、coicaenh soqcih ginghci gyavaiq majhung,hawj giyez gvangqlangh souh’ik、vunzlai cungj ndaej ndeicawq.

 Haenqrengz gaijcauh daezswng cienzdoengj canjnieb. Haeujlaeg hengzguh 《Cungguek Ceiqcauh 2025》,gyavaiq wngqyungh soqgawq hung、yinzgeiqsuenq、vangjdoxlienz,aeu gisuz moq、ginghyingz hingzsik moq、yienghsik moq,bae doidoengh bengwz gij swnghcanj、guenjleix caeuq siugai yienghsik cienzdoengj canjnieb. Dawz fazcanj cinwngz ceiqcauh dangguh aen fuengyiengq cawjgung, doicaenh gensez aen sifangih guekgya cinwngz dajcauh、aen cauhmoq cungsim hangznieb ceiqcauh, haeujlaeg hengzguh aen cienhangh gunghcwngz gyaak giekdaej gunghyez、cangboiq hungloet de,haenqrengz fazcanj aen hangznieb ceiqcauh senhcin de, doidoengh Cungguek ceiqcauh byaijcoh caengzgaep sang、loq sang. Laebndei gij cwngcwz dijhi hwnqguh aen guek ak ceiqcauh,aeu lai cungj fuengsik daeuj haeujcoengh gaijcauh gisuz, coicaenh cienzdoengj canjnieb caiq fat ok rengzhoengh.

 Laebdaeb doicaenh vunzlai cauhnieb、vunzlai cauhmoq. “Song cauh” dwg cungj fuengsik mizyauq aeu cauhnieb cauhmoq daiqdoengh couhnieb,dwg gij ligliengh youqgaenj doidoengh gij rengz nyoengxdoengh gaeuq moq cienjvuenh caeuq ginghci gezgou swnggaep, dwg diuz miengloh yienhsaed coicaenh gihvei goengbingz caeuq sevei daengjsoh laedoengh, aeu mboujduenh yinx haeuj laeg bae. Saen hwnq buek sifan gihdi “song cauh” ndeu,gikcoi giyez hung caeuq gohyenz yensoj、gauhyau ndalaeb aen hoenggan conhyezva vunzlai cauhmoq,gyagiengz haeujcoengh gij giyez rauh、iq、iqet cauhmoq loihhingz,dajcauh aen dijhi daj haidaeuz daengz satlaeng fugsaeh yiengh “song cauh”naj yiengq vunzlai haenx, sawj gak loih cawjdaej gak yungh bonjsaeh、gwnz vangj laj vangj dox lienzdoengh ndei, sawj giyez iq dauqcawq nyoenx okdaeuj, giyez hung dingj mbwn laeb deih,gij rengzhoengh hawciengz caeuq rengzdajcauh sevei doxciengj fat okdaeuj.

 Cienzmienh daezswng caetliengh suijbingz. Gvangqlangh guh gij hengzdoengh daezswng caetliengh,gyagiengz cienzmienh guenjleix caetliengh,cuknet gij giekdaej caetliengh gisuz,gyagiengz gamduk caetliengh,laebndei aen gihci caetliengh gingcwngh louz ndei cawz yaez. Gij lingzhoenz caetliengh,couh youq naemj giujmiuq. Yaek daihlig fatyiengz cingsaenz lauxcangh,gungganq vwnzva lauxcangh,yiemzsouj cizyez hingzveiz、yawjnaek ndei caiq gouz ndei, laebndei gihci gikcoi,ganq ok “lauxcangh Cungguek” gig lai、dajcauh gij “binjbaiz Cungguek” riuzmingz seiqgyaiq engq lai,doidoengh Cungguek ginghci fazcanj haeuj aen seizdaih yawjnaek caetliengh bae.

 (Haj)Coicaenh nungzyez onjdingh fazcanj caeuq nungzminz lienzdaemh demsou. Haeujlaeg doicaenh gaijgwz gij gezgou mbiengj gunghawj nungzyez, laebndei gij cwngcwz hawj nungzyez bienq ak、nungzminz ndaej ik, haigvangq gij miengloh nungzminz couhnieb demsou, baujcang guekgya haeuxgwn ancienz. Doidoengh nungzyez yendaiva caeuq cwngzcinva loihhingz moq doxcoi doxcaenh, gyavaiq gungganq gij rengz nyoengxdoengh moq nungzyez lajmbanj fazcanj.

 Doicaenh diuzcingj nungzyez gezgou. Dazyinx nungzminz gaengawq hawciengz aeuyungh bae guh swnghcanj,demgya gunghawj gij nungzcanjbinj saekloeg caetliengh ndei, lai ndaem gij haeuxnaz、mienh caetliengh ndei de, habdoh diuzgemj gij reih ndaem haeuxyangz,gij sawqdiemj reihnaz ndaem haeuxgwn gaij ndaem liuhgueng gya’gvangq daengz 1000 fanh moux doxhwnj. Gikcoi lai miengloh siuvaq gij haeuxyangz daenzcang. Haeujcoengh dieg cujyau swnghcanj de fazcanj cingsaeq gyagoeng nungzcanjbinj,fazcanj gvanhgvangh nungzyez、youhhanz nungzyez,gya’gvangq diuz lienhcanjnieb lienhgyaciz,dajcauh lajmbanj aen gwzgiz moq it ngeih sam canjnieb yungzhab fazcanj.

 Gyagiengz cauhlaeb yienhdaih nungzyez. Gyavaiq doicaenh ciuq biucinj bae swnghcanj nungzcanjbinj、cauhlaeb caeuq baujhoh binjbaiz, dajcauh haeuxgwn swnghcanj gunghnwngzgih、dieg baujhoh swnghcanj gij nungzcanjbinj youqgaenj、dieg nungzcanjbinj miz daegsaek miz youhsi caeuq yienhdaih nungzyez canjyezyenz. Doicaenh cingjceih diegdeih, haenqrengz gaijcauh gij naz canjliengh daemq canjliengh cungdaengj de, doigvangq gij gisuz ndaem reih,caiq demgya gij reihnaz mbaet raemx yauqlwd sang de 2000 fanh moux. Gyagiengz baujhoh reihnaz,gaijcaenh ciemq bouj bingzyaenx. Fazcanj lai cungj hingzsik habdoh gveihmoz ginghyingz,dwg diuz roen yiengh nungzyez yendaiva miz Cungguek daegsaek bietdingh aeu byaij, mbouj liz ndaej nungzyez baujyiemj baujcang daeklig. Bineix youq 13 aen sengj cujyau swnghcanj haeuxgwn ndawde genjaeu bouhfaenh yienh si, doiq doengh gij nungzhoh habdoh gveihmoz ginghyingz haenx saedhengz caihaih hung baujyiemj, diuzcingj bouhfaenh caizcwng cienzngaenz gouqcai bae haeujcoengh, daezsang gij biucinj baujyiemj guenj daengz fanveiz caeuq leixboiz, laebndei aen dijhi nungzyez caiq baujyiemj, aeu gij nungzyez baujyiemj lienzdaemh onjmaenh de bae bangcoengh nungzyez yendaiva fazcanj.

 Gyalaeg lajmbanj gaijgwz. Yamqonj doicaenh gaijgwz lajmbanj cizdij canjgienz cidu,gyalaeg lajmbanj diegdeih cidu gaijgwz sawqdiemj, hawj nungzminz caizcanj gienzleih engq lai. Laebndei aen gihci cauxbaenz gyaqcienz caeuq aen cidu sourom haeuxgwn daengj nungzcanjbinj youqgaen,doicaenh gyoebhab gaijgwz gij gyaqcienz raemx nungzyez. Gyalaeg gaijgwz cizdij linzgenz、linzgih linzcangz guekmiz、nungzgwnj、gungsiuhse daengj. Gyagiengz laebhwnj lajmbanj caengzdaej cujciz. Laebndei aen gihci coicaenh lajmbanj cauhnieb cauhmoq,gungganq engq lai cizyez nungzminz moq, haeujcoengh nungzminzgungh dauq ma ranzmbanj cauhnieb,caenh’itbouh yungh banhfap bae gikcoi gauhyau bizyezswngh、bouxbing doiqok doihbing、boux guh gohgi bae lajmbanj yungh dungxcaiz bonjsaeh.

 Gyagiengz hwnqguh gij goenggungh sezsih lajmbanj. Saen guh gaij guh gij goengloh lajmbanj 20 fanh goengleix. Saedyienh lajmbanj gij fugsaeh gung dienh onjdingh gauqndaej de caeuq dieg bingzyenz gihgi cou raemxcingj doengdienh de cungj cwgoemq doh. Guhbaenz 3 fanh aen hingzcwngcunh doeng gvanghsenh. Daezsang gij beijlwd lajmbanj gwn raemx ancienz、baujcingq gung raemx. Gyarengz gaijcauh gij ranzvaih lajmbanj. Haeujlaeg doicaenh cingjceih gij vanzging vunz youq lajmbanj, hwnqguh gij ranzmbanj gyaeundei gawq miz vwnzmingz ciuhneix、youh miz gingjsaek reihnaz.

 (Roek)Gaenxmaenx cawjdoengh gyadaih doiq rog hailangh. Mienhdoiq gij bienqvaq moq gozci vanzging caeuq gij iugouz moq ndaw guek fazcanj, aeu caenh’itbouh guhndei aen canloz baijbouh doiq rog hailangh, gyavaiq cauhlaeb yiengh ginghci dijci moq hailangh, doidoengh doiq rog hailangh caengzmbaek engq laeg suijbingz engq sang.

 Netsaed doicaenh hwnqguh “it rangh it loh”. Genhciz caez yaeng caez hwnq caez yungh,gyavaiq hwnqguh rangh raez ginghci gwnz dieghawq caeuq aen cungsim cengjdingj gwnz haij gapguh, cauhlaeb aen gihci gapguh henz sienq daih doenggvan. Gyalaeg gozci canjnaengz gapguh, daiqdoengh gij cangboiq、gisuz、biucinj、fugsaeh guek raeuz byaij okbae, saedyienh gijndei doxbouj. Gyagiengz gyauyuz、gohgi、vwnzva、veiswngh、lijyouz daengj yinzvwnz gyaulouz gapguh. Banh ndei “It Rangh It Loh” Gozci Gapguh Gauhfungh Lundanz, doengz ciengq diuz go moq gapguh caez hingz.

 Coicaenh doiq rog gaicawx laebdaeb hoizfuk onjmaenh yiengq ndei. Doeksaed caeuq laebndei gij cwngcwz cingouj cuzgouj,doidoengh cingouj cuzgouj gijndei. Gyadaih aen gvaengh cuzgouj saenqyungh baujyiemj cwgoemq,doiq cuzgouj baenzdauq sezbei yungzswh gij wnggai bauj de couh caenhliengh bauj. Doicaenh gij sawqdiemj fugsaeh mouyiz cauhmoq fazcanj,ndalaeb gij gihginh dazyinx fugsaeh mouyiz cauhmoq fazcanj. Haeujcoengh fazcanj aen giyez hawciengz dajcawx mouyiz、doiq rog gaicawx gyoebhab fugsaeh. Gyavaiq hwnqguh aen sifan gihdi doiq rog gaicawx cienjhingz swnggaep. Coicaenh gyagoeng mouyiz iet coh diuz lienhcanjnieb gaep sang gaep cungdaengj、yiengq dieg Cungqgyang dieg Baihsae faen mbaek senj bae. Doigvangq guek caeuq guek gaicawx “aen conghcueng dog”,saedyienh daengx guek doenggvan aen cingjdaej ndeu. Demgya cingouj gij gisuz、sezbei senhcin caeuq gij lingzgen bugen youqgaenj de,coicaenh gaicawx doxdaengh fazcanj caeuq canjnieb ndaw guek gyavaiq swnggaep.

 Haenqrengz gaijndei gij vanzging canghseng’eiq guekrog douzswh. Coihdingh aen moegloeg dazyinx canghseng’eiq guekrog douzswh canjnieb, caenh’itbouh cuengqsoeng swhbwnj guekrog cinjhaeuj hangznieb fugsaeh、hangznieb ceiqcauh、hangznieb vatgvangq bae. Haeujcoengh gij giyez youz canghseng’eiq guekrog douzswh haenx youq ndaw guek goenghai fathengz gujbyau、fatcaiq,cinjhawj caeuqfaenh guekgya gohgi giva hanghmoeg. Youq swhciz cinjhawj、ceiqdingh biucinj、cwngzfuj dajcawx、yiengjsouh gij cwngcwz 《Cungguek Ceiqcauh 2025》 daengj fuengmienh,doengzyiengh doiqdaih gij giyez ndawguek rogguek. Deihfueng cwngfuj ndaej youq ndaw gvaengh gienzhanh fapdingh, ceiqdingh fatbouh saedhengz gij youhvei cwngcwz ciu daeuj canghseng’eiq yinx haeuj cienzngaenz. Ciuq biucinj sang suijbingz sang bae gensez 11 aen swyouz mouyiz siyengih,cienzmienh doigvangq gij gingniemh cingzsug de. Dazyinx doiq rog douzswh cangqheiq gveihfan fazcanj, daezswng gij naengzlig fuengzre fungyiemj. Aen daihmonz Cungguek hailangh yaek yied hai yied gvangq,bietdingh yaek laebdaeb bienqbaenz giz dieg ceiq ndaej supyinx canghseng’eiq guekrog douzswh.

 Doicaenh gozci mouyiz caeuq douzswh ndaej swyouz bienhleih. Ginghci cenzgiuzva hab gij gaenbonj leih’ik seiqgyaiq gak guek. Cungguek yaek giendingh mbouj bienq bae doidoengh seiqgyaiq ginghci gapguh, henhoh aen diegvih roen goek lai mbiengj mouyiz dijci,gaenxmaenx caeuqfaenh lai mbiengj mouyiz damzbuenq. Dou nyienh caeuq mizgven guekgya itheij,doidoengh mbaw saw yaengdingh Cungguek - Dunghmungz Swmougih swnggaep ndaej cienzmienh seng’yauq saedhengz, caeuxdi gietsat gij damzbuenq aen gihyiz cienzmienh ginghci gapdoih gvanhaeh hezding,doicaenh Ya Dai Swmougih gensez. Laebdaeb caeuq mizgven guekgya nem digih yaengdamz douzswh mouyiz hezding. Cungguek dwg aen guekgya gamj rap cwzyin, itcig cungj nyinhcaen hengzguh gij wngqcingz gaenq guh’ok, yaek giengiet henhoh gij gienzik wnggai miz de.

 (Caet)Gyarengz baujhoh ceihleix swnghdai vanzging. Gyavaiq gaijndei swnghdai vanzging daegbied dwg hoengheiq caetliengh,dwg aen simmuengh gaenjbik vunzlai, dwg ndaej laebdaeb fazcanj iugouz baenzneix guh. Bietdingh aeu gohyoz bae guh、goek byai giem ceih、yiemzhaenq ceihleix, roengzrengz gyau faenh gienj habgek hawj vunzlai.

 Giengiet guh ndei gij hong baujhoh mbwnlamz. Bineix baizcuengq wyangjvaliuz、danyangjvavuz soqliengh aeu faenbied doekdaemq 3%,dieg cungdenj naedfaenx (PM2.5 ) noengzdoh aeu doekdaemq yienhda. It aeu gyavaiq gaijgez aen vwndiz coemh meiz uqlah. Cienzmienh saedhengz gyoebhab ceihleix meiz sanq,doicaenh dieg Baihbaek seizdoeng cinghseuq aeu raeuj,guhbaenz aeu dienh dingj meiz、aeu heiq lawh meiz 300 fanh hoh doxhwnj,cienzbouh raengcawz gij gohluz iq coemh meiz ndaw aen hawsingz didingh gaep doxhwnj bae. Gyarengz gaijcauh doengh aen dencangj coemh meiz de baenz baizcuengq gig noix caeuq mbaetyungh nwngzyenz bae,dieg Baihdoeng、dieg Cungqgyang aeu faenbied youq bineix bimoq guhbaenz, dieg Baihsae youq 2020 nienz guhbaenz. Cagaenj gaijgez gihci caeuq gisuz vwndiz, sien baujcang gij nwngzyenz cinghseuq de fatdienh hwnjvangj gonq,mizyauq gemjrwnh yiengh raemx、rumz、ndit fatdienh cuengqndwi. Ancienz yauq sang dwk fazcanj hwzden. Gyavaiq gyoebhab leihyungh ganjnyaq doenghgo. Ngeih aeu cienzmienh doicaenh ceihleix goek uqlah. Guh aen hengzdoengh cienhangh ceihleix hangznieb uqlah youqgaenj. Doiq sojmiz goek uqlah aen gunghyez youqgaenj saedhengz 24 siujseiz gwnz vangj gamguenj,saedbauj gamguenj caetliengh. Mingzbeg doekdingh gij seizhanh aen giyez baizcuengq mbouj dabdaengz biucinj de gatsat dabdaengz biucinj, daengz geiz mbouj dabdaengz biucinj ne giengiet ciuqfap gvendingz bae. Sam aeu gyagiengz ceihleix gij heiq rieng ci gihdungceh. Daihdaej raengcawz cimaihenj, gyavaiq raengcawz gihdungceh gaeuq,cienhangh cingjceih gij ci gihdungceh baizcuengq lai de, gikcoi sawjyungh gij ci yungh nwngzyenz seuq. Daezsang yenzyouz binjcaet,youq dieg youqgaenj de gyavaiq doigvangq sawjyungh cungj youz guekroek biucinj. Seiq aeu mizyauq wngqdoiq dienheiq uqlah youqgaenj. Gyagiengz yenzgiu gij goekgaen daihheiq uqlah caeuq mokfaenx baenzlawz cauhbaenz, lai rox gohyoz caeuq cingcinj bae wngqdoiq. Gyadaih aen gvaengh lienzhab fuengzre、gaemhanh、ceihleix dieg cungdenj, giengzvaq gij guhfap yawhgingj caeuq wngqgip. Haj aeu dawzyiemz vanzging caepfap caeuq dukcaz gyaepdawz cwzyin. Doiq boux caeg baizcuengq、cauhgyaj de, bietdingh aeu ciuqfap fadceih; doiq boux dawzfap mbouj daeklig、soeng’yungz mbouj haed de,bietdingh aeu yiemzsuk cazdawz cwzyin; doiq hoengheiq caetliengh bienq rwix、wngqdoiq mbouj daeklig ne, bietdingh aeu yiemzyiemz cazdawz cwzyin. Ceihleix mokfaenx bouxboux miz cwzyin, ceiq youqgaenj dwg hengzdoengh, genhciz couh ndaej guhbaenz. Daengx biengz mboujduenh roengzrengz, ngoenz mbwnlamz couh itdingh ndaej bi beij bi lai.

 Gyagiengz fuengzceih raemx、namh uqlah. Bineix vayoz yungh yangj soqliengh、anhdan baizcuengq soqliengh aeu faenbied doekdaemq 2%. Ca ndei fuengzceih gij raemx uqlah cungdenj liuzyiz、fueng dieg、ndaw haij caeuq gij uqlah doenggvaq raemx cienz hawj nungzyez de. Ciengzsaeq cazcing namh uqlah,faenloih ceiqdingh saedhengz gij guhfap ceihleix. Gyagiengz gyoebhab cingjceih gij vanzging singz mbanj,daiqdaeuz dizcang gij gwndaenj fuengsik saekloeg,gizgiz cungj doihengz aen cidu faenloih nyapnyaj. Gungganq guhhung aen canjnieb mbaet nwngzyenz vanzbauj, fazcanj gij canjnieb saekloeg caiq cauhguh caeuq sinzvanz leihyungh swhyenz,sawj vanzging gaijndei caeuq ginghci fazcanj saedyienh caez ndaej ndeicawq.

 Doicaenh baujhoh caeuq cauhlaeb swnghdai. Cagaenj vehdingh caemhcaiq yiemzsouj diuz sienqhoengz baujhoh swnghdai. Gaenxmaenx wngqdoiq dienheiq bienqvaq. Hai guh gij sawqdiemj doengh aen gunghcwngz daezswng ndoengfaex caetliengh、coihfuk gij swnghdai hungnaek rangh ginghci Dahcangzgyangh、daihngeih buek baujhoh bya raemx ndoeng naz huz swnghdai,guhbaenz doiq geng ndaem faex ndaem nywj 1200 fanh moux doxhwnj,gyagiengz ceihleix dieg bienq sa bienq fwz、dieg bienq rin,cwkrom gij cienzcaiz swnghdai engq lai, cauhlaeb diuz ciengzsingz saekloeg ndaej lienzdaemh fazcanj.

 (Bet)Doicaenh gij sevei gensez aeu baujcang caeuq gaijndei beksingq gwndaenj guh cungdenj. Beksingq gwndaenj dwg gij saeh ceiq youqgaenj guh goengsaeh, bietdingh aeu seizseiz cuengq youq ndaw sim、gwed youq gwnz mbaq. Seizneix, ndaw guek rog guek hingzseiq yiemzhaenq fukcab, engq aeu sien baujcang caeuq gaijndei beksingq gwndaenj gonq, gij saehsaed hab guh de aeu caenhrengz guh ndei, diuz daejsienq beksingq gwndaenj aeu giengiet soujmaenh.

 Daihlig coicaenh couhnieb cauhnieb. Laebndei couhnieb cwngcwz,gyarengz bae beizyin couhnieb,gyagiengz haeujcoengh lingzvued couhnieb、couhnieb yienghmoq. Bineix gauhyau bizyezswngh 795 fanh vunz,dwg gwnz lizsij bi ceiq lai,aeu saedhengz ndei aen giva coicaenh couhnieb、dazyinx cauhnieb、caengzdaej cingzsug daengj,coicaenh lai diuz miengloh couhnieb cauhnieb. Doeksaed caeuq laebndei cwngcwz,cietsaed guhndei gij hong anceiq bouxbing doiqok doihbing. Gyarengz bangcoengh couhnieb,fuzrex gij vunz hojnanz hawsingz、gij vunz ndangcanz couhnieb, saedbauj aen gyadingz fouz vunz couhnieb de ceiqnoix miz boux ndeu couhnieb onjdingh. Raeuz bietdingh aeu dawzmaenh couhnieb aen goek beksingq gwndaenj neix,hawj gyoengqvunz youq ndaw guhhong cauh ok cienzcaiz, youq ndaw haenqguh saedyienh gyaciz seiqvunz.

 Banh ndei gij gyauyuz goengbingz caetliengh ndei de. Doengjit gij cwngcwz hawsingz lajmbanj mboengq yivu gyauyuz hagseng “song mienx it bouj”, gyavaiq hawj yivu gyauyuz goenggungh fugsaeh cwgoemq daengz gyoengq vunz ciengzseiz youq hawsingz, laebdaeb gaijndei gij banhhag diuzgen hagdangz mbangnyieg, hawj gij gyauyuz swhyenz caetliengh ndei haenx guenj ndaej engq gvangq, mboujduenh sukiq singz mbanj、gak dieg、gak hagdangz banhhag cengca. Laebdaeb gyahung gij gveihmoz cungdenj gauhyau yiengq dieg gungzhoj lajmbanj ciu hagseng. Daezsang gij biucinj cienzngaenz guekgya bangbouj bozsw yenzgiuswngh. Doicaenh hwnqguh gij daihhag caeuq yozgoh baiz youq gwnz seiqgyaiq baiz daih’it de. Laebdaeb doidoengh bouhfaenh bwnjgoh gauhyau cienjbienq baenz wngqyungh loihhingz. Gyalaeg gij sawqdiemj gauhgauj gyoebhab gaijgwz. Gyavaiq fazcanj gij cizyez gyauyuz ciuhneix, gyagiengz minzcuz gyauyuz, banh ndei gij gyauyuz daegbied、gij gyauyuz lienzdaemh、gij gyauyuz couh yaek haeuj hagdangz doegsaw caeuq gij gyauyuz bouxgeq. Haeujcoengh caeuq gveihfan minzbanh gyauyuz fazcanj. Gyagiengz laebndei aendoih lauxsae. Ceiqdingh saedhengz 《Cungguek Gyauyuz Yendaiva 2030》. Raeuz aeu fazcanj gij gyauyuz yinzminz habhoz de, aeu gyauyuz yendaiva dingjcengj guekgya yendaiva, hawj engq lai lwgnyez saedyienh siengjmuengh, engq lai gyadingz saedyienh maqmuengh.

 Doicaenh gensez aen Cungguek cangqvuengh de. Hawsingz lajmbanj gihminz yihbauj caizcwng bangbouj youz moix boux moix bi 420 maenz daezsang daengz 450 maenz, doengzyamq daezsang gij biucinj gak boux gyau cienz, gyahung aen gvaengh baujcang yunghyw. Youq daengx guek doicaenh yihbauj saenqsik lienzvangj, saedyienh gij cienz youq dieg wnq louzyouq yihyen yw bingh ndaej cigsoh gietsuenq. Laebndei aen cidu baujyiemj bingh hung, daezsang gij suijbingz baujcang. Cienzmienh haiguh gij sawqdiemj hwnqguh aen yihliuz lienzhabdaej lai yiengh hingzsik, sam gaep goenglaeb yihyen, aeu cienzbouh camgya caemhcaiq ndaej guh dazyinx dem, laebhwnj gij gihci bingzgyaq gaujhaed caeuq gikcoi yihliuz swhyenz caetliengh ndei gwnzlaj doxdoeng, daezswng gij fugsaeh naengzlig caengzdaej, fuengbienh cungqvunz youq gizgyawj yw bingh. Hawj giz sawqhengz faen gaep yawj bingh yw bingh caeuq gyadingz ciem fugsaeh habdoengz gyahung daengz 85% doxhwnj di si. Guhndei coicaenh ndangcangq,laebdaeb daezsang gij biucinj cienz bangbouj gihbwnj goenggungh veiswngh fugsaeh,gyagiengz laebhwnj aen dijhi yawhfuengz bingh caeuq aen dijhi gaemhanh binghmenhsingq. Gibseiz goenghai ronghcingx mizyauq bae wngqdoiq goenggungh veiswngh saehgienh. Baujhoh caeuq diuhdoengh gij cizgizsing boux guh hongsaeh ywbingh. Laebhwnj gij gvanhaeh canghyw caeuq bouxbingh huzndei. Hab’wngq saedhengz gij cwngcwz cienzmienh hawj seng song boux lwg, gyagiengz seng lwg yihliuz baujgen fugsaeh. Ciuqfap haeujcoengh yw cunghyih saehnieb fazcanj. Gijgwn gijyw ancienz gvendaengz yinzminz ndangcangq, bietdingh aeu guenj ndaej yiemz youh yiemz. Aeu laebndei gij dijci gihci gamguenj, cungsaed gij ligliengh caengzdaej gamguenj, dwksaed gij cwzyin gak fueng, genhciz gamhaed gizgoek、swnghcanj gamguenj caez yawjnaek、fap naek ceih luenh, giengiet dawzndei moix aen gvan cungqvunz yinzminz gwn ndoet yunghyw ancienz.

 San maed cug maenh aen muengx baujcang beksingq gwndaenj. Laebdaeb daezsang gij biucinj cienz gihbwnj ciengxlaux boux duiyouh, saedbauj ciuqseiz fat hawj gaeuq soq. Yamqmaenh bae daezsang gij biucinj youhfuj、sevei gouqbang, saedhengz ndei gij cidu laemzseiz gouqbang. Diuzcingj laebndei gihci bangbouj gij gwndaenj boux deng diencai mbwn haih, cienzbouh coih ndei hwnq baenz gij ranz beksingq bi’gvaq mwh cai raemxrongz deng vaih deng doemq de. Lai gyaezhoh gyoengq lwgnyez ce youq ndaw ranz lajmbanj caeuq hawj gyoengq lwgnyez ranz gungzhoj hawsingz lajmbanj miz baujcang. Gvansim bangcoengh ginhsuz lezsuz caeuq bouxgeq godog. Cienzmienh doeksaed gij cidu “song hangh boujdiep” bouxndangcanz. Yienh gaep cwngfuj aeu laebhwnj gij gihci hezdiuz baujcang gihbwnj gwndaenj, caensaed guh ndei gij hong dakdaej, hawj gij cungqvunz gungzhoj ndawsim raeujrub、gwndaenj miz maqmuengh. Gyoebhab yungh faplwd、hingzcwng、ginghci daengj soujduenh,itcig mbouj dingz bae gaijgez ndei gij vwndiz niengqyiemq cienzhong nungzminzgungh, baenzbaenz cungj mbouj cinjhawj gyoengqde sinhoj guhhong cix mbouj ndaej gij hoizbauq wnggai miz de.

 Fazcanj vwnzva saehnieb caeuq vwnzva canjnieb. Gyagiengz gensez sevei cujyi cingsaenz vwnzmingz, genhciz yungh aen siengjmuengh Cungguek caeuq cungj haedsim gyacizgvanh sevei cujyi bae gietcomz gij yawjfap doxdoengz、gyonjcomz ligliengh,giendingh gagsaenq vwnzva bonjfaenh. Gaujhoengh fazcanj cezyoz sevei gohyoz caeuq vwnzyoz yisuz dajcauh, fazcanj doengh gij saehnieb sinhvwnz okbanj、gvangjbo yingjsi、dangjanq daengj. Gensez aencang dungxcaiz yienghmoq miz Cungguek daegsaek. Hengzguh aen gunghcwngz cienzswnj fazcanj Cunghvaz cienzdoengj vwnzva ndei,gyagiengz baujhoh leihyungh vwnzvuz caeuq gij vwnzva yizcanj mbouj dwg vuzciz. Lai roengzrengz doidoengh bouxboux doegsaw, gyagiengz bujgiz gohyoz. Daezsang gihbwnj goenggungh vwnzva fugsaeh doxbingz cingzdoh. Gyavaiq gungganq vwnzva canjnieb, gyagiengz gamguenj vwnzva hawciengz,sawj vangjloz vanzging bienq seuq bae. Gyalaeg Cungguek guekrog yinzvwnz gyaulouz,doidoengh gij vwnzva Cunghvaz byaij okbae. Guh ndei gij hong couzbanh aen Auyinvei seizdoeng、Bouxndangcanz Auyinvei seizdoeng, doengjit couzveh cungqvunz dijyuz、dijyuz doxdax、canjnieb dijyuz fazcanj, gvangqlangh guh bouxboux lienhndang, hawj engq lai vunz yiengjsouh yindung sim sangj ndang soeng、ndangdaej cangqcwt. Yinzminz ndangdaej simleix cangqheiq、simvuen baenaj, guekgya haengjdingh gig miz rengzhoengh.

 Doidoengh cauhmoq ndawbiengz ceihleix. Laebndei gij cidu caengzdaej cungqvunz gagguenj, gyagiengz ceihleix segih hawsingz lajmbanj. Cungfaen fazveih gij cozyung gunghvei、gungcinghdonz、fulenz daengj aen cujciz cungqvunz. Gaijgwz laebndei gij cidu guenjleix sevei cujciz, ciuqfap doicaenh gij saehnieb goeng’ik caeuq swzsienh cangqheiq fazcanj, coicaenh fazcanj ciennieb sevei gunghcoz、gagnyienh fugsaeh. Cietsaed baujcang gij gienzik habfap mehmbwk、lwgnyez、bouxgeq、bouxndangcanz. Gyavaiq gensez sevei saenqyungh dijhi. Gyagiengz fapceih senhconz gyauyuz caeuq faplwd fugsaeh. Doeksaed gij cwzyinci hong saenqfangj, ciuqfap gibseiz youq dangdieg gaijgez gij geqgouz hableix cungqvunz. Haeujlaeg bae hwnqguh aen Cungguek bingzan, laebndei aen dijhi fuengzre gaemhanh ndawbiengz cianh lizdijva sinsizva, yiemzhaenq dwkceih bauqlig gungjbu hozdung, ciuqfap ceihfad gij famhcoih seiqlig yakrwix、duzbinj famhcoih caeuq gij famhcoih fat lai de lumjbaenz guhcaeg、ciengjgiep、densin vangjloz loxyaeuh、ciemqfamh goyinz saenqsik daengj, henhoh guekgya ancienz caeuq ndawbiengz onjdingh. Dawzyiemz gveihfan goengcingq vwnzmingz caepfap, haenqrengz cingjceih gij vwndiz hungnaek ndawbiengz cianh, gizlawz seizlawz cungj hawj cungqvunz yinzminz roxnyinh ancienz.

 Mingh vunz ceiq dij, ancienz ceiq sang. Bietdingh aeu genhciz mbouj cuengqsoeng bae ca ndei ancienz swnghcanj. Gyagiengz gensez ancienz giekdaej sezsih, guh ndei gij hong deihsaenq、diensiengq、caekveh、deihcaet. Dawzyiemz gij cwzyinci ancienz swnghcanj, cienzmienh doeksaed gij cawjdaej cwzyin giyez、gij cwzyin deihfueng gvisug guenjleix、gij cwzyin bouhmonz gamguenj, giengiet naenxhaed fatseng saehhux hungnaek caeuq daegbied hungnaek, cietsaed baujcang cungqvunz yinzminz sengmingh caizcanj ancienz.

 (Gouj) Cienzmienh gyagiengz cwngfuj bonjndang gensez. Aeu genhciz aen Dangj lingjdauj, laeb maenh “seiq aen eiqsik”, giengiet henhoh gij gienzvi aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh haedsim haenx, gag rox youq swhsiengj fuengmienh cwngci fuengmienh caeuq Dangjcunghyangh baujciz doxdoengz caez, gyavaiq cienjbienq cwngfuj ciznwngz、daezsang hingzcwng yaunwngz, engq ndei bae fugsaeh yinzminz.

 Genhciz ciuqfap cienzmienh hengzguh cizcwz. Gak gaep cwngfuj caeuq gij gunghcoz yinzyenz de aeu haeujlaeg gvancez gij iugouz cienzmienh ciuqfap guenj guek, yiemzyiemz ciuqsouj fapgoek,gingqcungh fapceih、gingqlau faplwd、ciuqfap gaemgienz,cauhlaeb fapceih cwngfuj. Gyadaih ligdoh goenghai gij hongsaeh hingzcwng. Genhciz gohyoz gezcwz、minzcuj gezcwz、ciuqfap gezcwz, gvangqlangh dingqaeu gak fuengmienh yigen baudaengz bihbingz yigen. Gak gaep cwngfuj aeu ciuqfap ciepsouh doengz gaep yinzda nem aen cangzveijvei de gamduk, gagrox ciepsouh yinzminz cwnghez minzcuj gamduk, cawjdoengh ciepsouh sevei caeuq yizlun gamduk, nyinhcaen dingqaeu gij yigen yinzda daiqbiuj、cwnghez veijyenz、minzcuj dangjbai、gunghsanghlenz、boux mizmingz mbouj haeuj dangjbai de caeuq gak yinzminz donzdij. Dangguh yinzminz cwngfuj, sojmiz hong cungj aeu daejyienh gij simnyienh yinzminz、henhoh gij leih’ik yinzminz、ciepsouh yinzminz gamduk.

 Seizseiz baujciz gij bonjsaek cinghseuq. Aeu nyinhcaen doeksaed gij iugouz cienzmienh coengzyiemz bae guenj Dangj, dawz dangjfungh lenzcwng gensez caeuq gij hong fanj baihrwix mboujduenh yinx haeuj laeg bae. Giengiet gvancez doeksaed gij cingsaenz Dangjcunghyangh bet hangh gvidingh, itcig mbouj bienq bae niujcingq “seiq fungh”. Gyagiengz hingzcwng gamcaz caeuq saemjgeiq gamduk. Baujciz aeu yiengh rengzhaenq daeuj ceihfad baihrwix, gyoebcomz youq cungdenj lingjyiz, yiemzsuk cazbanh gij fungheiq mbouj cingq ciemqhaih leih’ik cungqvunz caeuq vwndiz baihrwix. Gyoengq gunghvuyenz aeu bauj seuq dawz cingq, fwngz seuq ndang cingq bang beksingq guh saeh.

 Gaenxmienx caenh cizcwz guhsaeh cauhnieb. Gij cingzcik hungloet Cungguek gaijgwz fazcanj dwg gyoengq ganbu cungqvunz saedguh okdaeuj, caiq cauh niebcik moq lij aeu baengh saedguh, gak gaep cwngfuj caeuq gunghcoz yinzyenz dawz guh cuengq daih’it, caen ca saed guh、ngaemgyaeuj haenqguh、giethab saedsaeh miz dajcauh bae guh, mbouj ndaej genjdanh bae aeu veiyi gvancez veiyi、aeu vwnzgen doeksaed vwnzgen, mbouj ndaej veh max gwnz daeuh、dan gangj mbouj lienh. Aeu cungfaen fazveih cunghyangh caeuq deihfueng song aen cizgizsing, gikcoi deihfueng ciuq cingzgvang dingh geiq、daihdamj damqra, doxcanj bae doidoengh gohyoz fazcanj. Dawzyiemz caephengz gunghcoz cwzyinci, daegbied dwg doiq cungdenj yinvu, aeu ding maenh gij cwzyin gak fueng, caengzcaengz cienz atlig, saedbauj cibcukcib bae doeksaed daengz vih. Giengzvaq gamduk cazdawz cwzyin, yiemzhaenq cingjceih gij hingzveiz gik guh goengsaeh,giengiet ceihleix hongsaeh cwngci saetsaenq. Laebndei gij gihci gikcoi caeuq gij gihci cinjhawj sawq loek gaij loek, gikcoi boux guhsaeh gyarengz, bang boux gamj guh cengjhwet. Gyoengq ganbu cungj aeu cawjdoengh bae guh、caen guh bungq ndongj, caeuq cungqvunz yinzminz caezsim okrengz, yungh saedguh bae doidoengh fazcanj, yungh saedguh bae hingz ndaej daengzcog.

 Gak boux daiqbiuj!

 Guek raeuz dwg aen guekgya minzcuz lai youh doengjit ndeu. Aeu genhciz caeuq laebndei aen cidu dieg minzcuz gagguenj, nyinhcaen gvancez gij minzcuz cwngcwz aen Dangj, haeujlaeg bae guh gij hozdung cauhlaeb minzcuz doxgiet cinbu, cujciz ndei gij hozdung angqhoh Neimungzguj Swcigih laebbaenz 70 hopbi. Lai roengzrengz bae haeujcoengh dieg minzcuz fazcanj, haeujlaeg bae hengzguh aen hengzdoengh saenqhwng henzguek sawj beksingq henzguek fouq hwnjdaeuj, baujhoh caeuq fazcanj gij cienzdoengj vwnzva ndei siujsoq minzcuz, fuzrex gij minzcuz vunz haemq noix de fazcanj, doidoengh gak cuz yinzminz youq mwh cienzmienh hwnqbaenz aen biengz siujgangh saedyienh doengzcaez fazcanj mwnhoengh. Gak minzcuz doxhuz caemhyouq、caezsim cawz hoj、doxhuz fazcanj, aen gyadingz hung Cunghvaz Minzcuz itdingh ndaej engqgya bingzan vuenyungz cangqcwt.

 Raeuz aeu cienzmienh gvancez gij gihbwnj fuengcim hong cunghgyau aen Dangj, ciuqfap guenjleix hongsaeh cunghgyau, coicaenh cunghgyau gvanhaeh huzndei, hawj gyoengqvunz cunghgyau gyaiq caeuq gyoengq vunz saenq gyau de youq mwh coicaenh ginghci sevei fazcanj fatok cozyung ndei.

 Raeuz aeu nyinhcaen doeksaed gij cwngcwz hongsaeh vazgyauz, baujcang gij gienzik habfap gyoengq beixnuengx youq rog guek caeuq gij caencik beixnuengx daj rog guek dauqma de, lailai fazveih gij ndei daegbied caeuq gij cozyung youqgaenj gyoengqde, gij rengzgietcomz caeuq gij rengzcohsim lwglan Cunghvaz ndaw guek rog guek bietdingh yaek mboujduenh demgiengz.

 Gak boux daiqbiuj!

 Bi gvaqbae neix, gozfangz caeuq ginhdui gaijgwz aeundaej cungbyoengq hungnaek, ginhdui youq gwzming’va yendaiva cwnggveihva gensez fuengmienh aeundaej cincanj moq cwngzciu moq. Youq ndaw bimoq, raeuz aeu laeblaeb genhciz dawz aen muzbiuh laj hingzseiq moq hawj ginhdui bienq ak Dangj daez ok neix daeuj dazyinx, doicaenh yungh cwngci gensez gindui、gaijgwz sawj ginhdui bienq ak、ciuqfap ceihleix ginhdui, haenqrengz lienh bing caepcawq hoenxciengq, giengiet mizyauq henhoh guekgya cawjgienz、ancienz、fazcanj leih’ik. Genhciz Dangj cieddoiq lingjdauj ginhdui, henhoh caeuq gvancez ginhveij cujsiz fucwzci. Lienzdaemh haeujlaeg gaijgwz gozfangz caeuq ginhdui. Hawj haij mbwn bienfuengz guenjhaed engq ak, coumaed cujciz doengh gij hengzdoengh youqgaenj fanj gungjbu hen onjdingh、gozci hen huz、haij gyae hohsoengq ruz baedauq daengj. Daezsang gij naengzlig gozfangz gohgi gag guhcawj cauhmoq, gyavaiq gensez yienhdaih houginz caeuq fazcanj cangboiq. Gyagiengz cienzminz gozfangz gyauyuz、gozfangz dungyenz caeuq cauhlaeb ligliengh bwhlaeng. Coicaenh ginghci gensez caeuq gozfangz gensez boiqhab、doxdaengh、giemyungz fazcanj, gyalaeg gaijgwz aen dijci gozfangz gohgi gunghyez, doidoengh ginh minz yungzhab gyalaeg fazcanj. Gak gaep cwngfuj aeu yungh gij guhfap engqgya netsaed daeklig, bae haeujcoengh gozfangz caeuq ginhdui gaijgwz gensez, hawj gofaex ginh cwng ginh minz doxgiet rag laeg、nye hoengh、mbaw mwn!

 Gak boux daiqbiuj!

 Raeuz aeu laebdaeb cienzmienh cinjdeng bae gvancez gij fuengcim “aen guekgya ndeu song cungj cidu”、“vunz Yanghgangj guenj Yanghgangj”、“vunz Aumwnz guenj Aumwnz”、gagguenj cingzdoh gig sang, yiemzyiemz ciuq fapgoek caeuq gihbwnjfaz banhsaeh, saedbauj “aen guekgya ndeu song cungj cidu” youq Yanghgangj、Aumwnz saedguh mbouj soengdoengh、mbouj mbitmbieng、mbouj bienq yiengh. Yungh sojmiz goengrengz bang Yanghgan、Aumwnz Daegbied Hingzcwnggih hingzcwng cangjgvanh caeuq cwngfuj ciuqfap hengzguh hongsaeh cwngfuj, fazcanj ginghci、gaijndei beksingq gwndaenj、doicaenh minzcuj、coicaenh huzndei. Diuz roen Yanghgangj doglaeb byaij mbouj doeng. Aeu doidoengh diegndaw caeuq Gangj Au gyalaeg gapguh, yenzgiu ceiqdingh gij fazcanj gveihva hawsingz comzgyoengq rangh dieg van Yez Gangj Au, fazveih gijndei daegbied Gangj Au, daezswng gij diegvih caeuq goengnaengz youq mwh guekgya ginghci fazcanj caeuq doiq rog hailangh. Raeuz doiq Yanghgangj、Aumwnz baujciz ciengzgeiz mwnhoengh onjdingh itcig cungj gig miz saenqsim.

 Raeuz aeu haeujlaeg gvancez gij fuengcim cwngcwz doiq Daiz gunghcoz, genhciz gij yenzcwz aen Cungguek dog, henhoh aen giekdaej cwngci caezcaemh “gij yawjfap doxdoengz goujngeih”, henhoh guekgya cawjgienz caeuq diegguek caezcingj, henhoh song hamq gvanhaeh hozbingz fazcanj caeuq Daizvanh Haijyaz hozbingz onjdingh. Giengiet fanjdoiq caeuq naenxhaed gij faenmbek hozdung

 “Daizduz”, baenzbaenz cungj mbouj cinjhawj bouxlawz yungh yiengh hingzsik lawz、yiengh mingzdaeuz lawz dawz Daizvanh daj guekcoj faenmbek okbae. Aeu laebdaeb doicaenh song hamq ginghci sevei yungzhab fazcanj, vih beixnuengx Daizvanh daegbied dwg bouxcoz youq daluz hagsib、couhnieb、cauhnieb、gvaq saedceij de daezhawj fuengbienh engq lai. Beixnuengx song hamq aeu caez rap minzcuz daih dauhleix, giendingh mbouj bienq bae doidoengh guekcoj hozbingz doengjit fazcanj baenaj, doengzcaez bae cauh gij saedceij vuenyungz caeuq ngoenzcog gyaeundei sojmiz vunz Cungguek.

 Gak boux daiqbiuj!

 Mienhdoiq seiqgyaiq cwngci ginghci gwzgiz bienqvaq laegdaeuq, Cungguek yaek itcig ndwn youq mbiengj hozbingz onjdingh, ndwn youq mbiengj goengdauh leix cingq, guh boux cauhlaeb seiqgyaiq hozbingz、guh boux okrengz hawj daengx seiqgyaiq fazcanj、guh boux henhoh gozci cizsi. Raeuz yaek giendingh mbouj bienq bae byaij diuzloh hozbingz fazcanj, giengiet henhoh gij gienzvi aen dijci lai mbiengj, hawj de laebdaeb mizyauq, fanjdoiq gak cungj hingzsik baujhoh cujyi, haeujlaeg caeuqfaenh daengx seiqgyaiq ceihleix, dazyinx ginghci cenzgiuzva coh aen fuengyiengq engqgya bauyungz dox ik、goengcingq hableix bae fazcanj. Doidoengh cauhlaeb aen gvaenghgaq guekhung gvanhaeh cungjdaej onjdingh、bingzyaenx fazcanj, roengzrengz cauhbaenz aen vanzging seiqhenz laenzgaenh doxhuz doxsaenq、doengzcaez fazcanj, cienzmienh daezswng gij suijbingz caeuq aen guekgya cingqcaih fazcanj de gapguh, gaenxmaenx daezgung aen fueng’anq ndaej gaijgez gij vwndiz cienz seiqgyaiq caeuq gij vwndiz digih vunzlai cungj cimyawj haenx. Gyavaiq laebndei gij gihci caeuq gensez gij naengzlig baujhoh gienzik rog guek. Raeuz nyienh caeuq gozci sevei itheij, roengzrengz laebhwnj yiengh gozci gvanhaeh moq aeu gapguh caez hingz guh haedsim haenx, vih dajcauh aen minghyinh gungdungzdij vunzloih bae caiq guh’ok gunghawj.

 Gak boux daiqbiuj!

 Sawjmingh naek youq dangrap, saedguh couqbaenz ronghsag. Raeuz aeu engqgya gaenjmaed doxgiet youq seiqhenz aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh haedsim haenx, caezsim okrengz, hairoen baenaj, roengzrengz guhbaenz gij muzbiuh yinvu ginghci sevei fazcanj bineix, vih saedyienh aen muzbiuh hungmbwk “song aen bak bi”、guhbaenz aen sevei cujyi yendaiva guekgya fouqak minzcuj vwnzmingz huzndei、saedyienh aen siengjmuengh Cunghvaz Minzcuz daih fukhwng buekguh mbouj dingz!

Dozsiengq