Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU

2016 nienz 3 nyied 5 hauh youq gwnz Daih Cibngeih Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daihseiq Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij  Lij Gwzgyangz
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      

Gak boux daibyauj:

 Seizneix, gou daibyauj Gozvuyen, yiengq daihhoih baugau gij hong cwngfuj, cingj saemjlwnh, caemhcaiq cingj Daengx Guek Cwnghez gak boux veijyenz daezok yigen.
It、Dauqyawj Gij Hong 2015 Nienz
 Bi gvaqbae neix, guek raeuz fazcanj roeb daengz lai cungj hojnanz caeuq diuhcan yiemzhaenq. Miz aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh cungjsuhgi daeuj giengiengz lingjdauj, daengx guek gak cuz yinzminz aeu cungj saenqsim giendingh caeuq cungj damjceiq mbouj bingzciengz, gungroengz gak cungj nanzgvan, hailoh baenaj, ginghci sevei fazcanj onj ndawde miz baenaj、 onj ndawde miz ndei, guhbaenz le gij cujyau muzbyauh yinvu daengx bi, gaijgwz hailangh caeuq hwnqguh seveicujyi yendaiva aeundaej cingzcik hungnaek moq.

 -- Ginghci yinhhengz baujciz youq duenh hableix. Ndaw guek swnghcanj cungjciz dabdaengz 66.7 fanh ik maenz, demmaj 6.9%, youq ndaw seiqgyaiq cujyau ginghcidij baiz baihnaj. Haeuxgwn canjliengh saedyienh “cibngeih bi lienzdaemh demgya”, gihminz siufeiq gyagwz swngfuk baujciz aen suijbingz haemq daemq. Daegbied dwg couhnieb hingzseiq cungjdaej onjdingh, hawsingz saen demgya couhnieb 1312 fanh vunz, mauhgvaq aen yawhgeiz muzbyauh daengx bi, baenz ginghci yinhhengz diemj rongh hung ndeu.

 -- Gezgou diuzcingj ndaej remcieng guh baenaj. Fugsaehnieb youq ndaw guek swnghcanj cungjciz bijcung swnghwnj daengz 50.5%, baez daeuz ciemq bae “dingz byadah ndeu”. Siufeiq doiq ginghci demmaj gij gunghawj beijlwd de dabdaengz 66.4%. Gij canjnieb gisuz sang caeuq aen hangznieb canghbei ceiqcauh demlai vaiq gvaq itbuen gunghyez. Danhvei ndaw guek swnghcanj cungjciz naengzhauq doekdaemq 5.6%.

 -- Fazcanj doenghnaengz moq gyavaiq hungmaj. Aen canloz aeu cauhmoq doidoengh fazcanj haenx laebdaeb doicaenh, vangjdoxlienz caeuq gak hangz gak nieb gyavaiq yungzhab, saenhwng canjnieb riengjvaiq demmaj. Vunzlai cauhnieb、vunzlai cauhmoq fazcanj hoenghhwd, daengx bi doengh aen giyez saen daenghgeiq cucwz de demmaj 21.6%, bingzyaenz moix ngoenz saendem 1.2 fanh hoh. Doenghnaengz moq doiq onjdingh couhnieb、 coicaenh swnggaep miz ok cozyung doedyienh, cingqcaih doidoengh ginghci sevei fatseng bengwz laegdaeuq.

 -- Saedceij yinzminz caenh`itbouh gaijndei. Daengx guek gihminz moix vunz bingzyaenz ndaej ceiboiq souhaeuj saedsaeh demmaj 7.4%, vaiq gvaq ginghci demlai suzdu. Bi`gvaq satbyai gihminz romcienz yawzngeg demmaj 8.5%, saendem 4 fanh lai ik maenz. Youh gaijgez gij vwndiz 6434 fanh vunz lajmbanj gwnraemx ancienz.Banggungz gunggeng ligdoh gyadaih, lajmbanj vunz gungzhoj gemjnoix 1442 fanh vunz.

 Gohgi lingjyiz buek cwngzgoj cauhmoq ndeu dabdaengz gozci senhcin suijbingz, daihsam daih hwzden gisuz guh ndaej baenaj hungnaek, guekcanj C919 daihhingz gwzgih cungjdaej cangboiq gaenq roengzsienq, Duz Youhyouh ndaej Nozbeiwj Swnghlijyoz Roxnaeuz Yihyoz Ciengj. Doiq guek raeuz fazcanj aeundaej gij cingzcik neix, daengx guek gak cuz yinzminz engqgya roxnyinh haenqhwnj caeuq najrongh!

 Dauqyawj bi gvaqbae neix, cingzcik ndaej daeuj mbouj yungzheih. Doenghgij cingzcik neix, dwg youq ndaw gozci vanzging gig fukcab yiemzhaenq aeundaej. Bi`gvaq seiqgyaiq ginghci demmaj suzdu dwg 6 bi daeuj ceiq daemq, gozci mouyiz demmaj suzdu engq daemq, gij gyagwz daihbuek sanghbinj doekgyaq gig lai, gozci ginhyungz hawciengz saenqdoengh gyarem, doiq ginghci guek raeuz cauhbaenz cigsoh cungdongj caeuq yingjyangj. Doenghgij cingzcik neix, dwg youq cungj cingzgvang ndaw guek mauzdun caengzlaeg doedyienh、 ginghci gyodroengz atlig gyadaih neix aeundaej. Najdoiq aen gizmen “sam geiz daebgya”neix, hong ginghci roeb daengz gij vwndiz haenx mbouj noix dwg song nanz caiqlij miz lai nanz dem, aeu gyae gyawj giethab、cimh leih ndoj haih, mizyauq wngqdoiq. Doenghgij cingzcik neix, dwg youq gwnz soqgiek sang guek raeuz ginghci cungjliengh mauhgvaq 60 fanh ik maenz neix aeundaej. Seizneix ndaw guek swnghcanj cungjciz moix demmaj gij demliengh 1 aen bakfaendiemj, couh dangq gij demliengh 5 bi gonq 1.5 aen bakfaendiemj、10 bi gonq 2.5 aen bakfaendiemj. Ginghci gveihmoz yied hung, demmaj nanzdoh hix riengz de demgya. Youq baihnaj hojnanz caeuq atlig, daengx guek gak cuz yinzminz gig sinhoj dwgrengz bae guh, baez yamq baez yamq byaij gvaqdaeuj lo. Neix caiq baez biujmingz, mboujlwnh gijmaz gannanz yungyiemj cungj mbouj dangj ndaej gij yamqdin Cungguek fazcanj baenaj!

 Bi ndeu daeuj, dou cujyau guh le gij hong lajneix:

 It dwg roengzrengz bae onj demmaj diuz gezgou fuengz fungyiemj, cauhmoq gij fuengsik hungzgvanh diuzgung. Vih wngqdoiq gij atlig ginghci gyodroengz laebdaeb gyadaih neix, dou youq gwnz giekdaej itdingh gvaengxlaengx diuzgung haenx, hengzguh dinghyiengq diuzgung caeuq yawj seizgei diuzgung. Gij caizcwng cwngcwz remcieng yawjnaek gyarengz demyauq, gyahung aen gvaengx gezgousing gemj gvaeh, saedhengz bujbensing gyangqfeiq, buenzhoengh caizcwng cunzlieng swhginh. Fathengz deihfueng cwngfuj caigen lawhvuenh cunzlieng cienzcaiq 3.2 fanh ik maenz, gyangqdaemq rapdawz leihsik daih`iek 2000 ik maenz, gemjmbaeu le gij atlig deihfueng cwngfuj dienz caiq. Gij hobi cwngcwz onjmaenh yawjnaek soenggaenj habdoh, lai baez gyangqdaemq leihsik caeuq gyangqdaemq cunzgvanj cunjbeiginhliz, gaijgwz cunzgvanj daigvanj bijciz guenjleix, cauhmoq hobi cwngcwz gunghgi, gyadaih ligdoh haeujcoengh saeddaej ginghci. Gyadaih mizyauq douzswh, ndalaeb cienhangh gensez gihginh, gyagiengz gaijcauh suijli、diegranzdiengz hawsingz caeuq ranz yungyiemj lajmbanj、 hwnqguh gij dietloh caeuq goengloh dieg cungqgyang dieg baihsae daengj hothoh buegnyieg. Hengzguh aen gunghcwngz coicaenh cungdenj lingjyiz siufeiq, singzmbanj gihminz lijyouz、 gwnz vangj dajcawx、 saenqsik siufeiq daengj riengjvaiq demmaj. Bi`gvaq lij gaenxmaenx wngqdoiq gujsi、veisi fubfab hwnjroengz mbouj doengz bingzciengz daengj ginhyungz lingjyiz lai cungj fungyiemj diuhcan, soujmaenh le diuz daejsienq mbouj fatseng hidungjsing gihyizsing fungyiemj, henhoh le guekgya ginghci ginhyungz ancienz.

 Ngeih dwg hopheux gikfat hawciengz rengzhoengh, bae gyadaih ligdoh gaijgwz hailangh. Dou mbouj gauj gij gikcoi haenq lumj “aeu raemxhung guenq roenx” haenx, dauq dwg laebdaeb doidoengh guh gezgou gaijgwz. Haeujlaeg doicaenh gemj cwng cuengq gienz、cuengq guenj giethab、youhva fugsaeh gaijgwz. Siu bae caeuq cuengqroengz 311 hangh hingzcwng saemjbae saehhangh, siu bae 123 hangh cizyez swhgwz hijgoj caeuq nyinhdingh saehhangh, gatcied gietsat le gij saemjbae mbouj dwg hingzcwng hijgoj. Gunghsangh daenghgeiq gij saemjbae guh youq gaxgonq de cinggemj 85%, cienzmienh saedhengz sam mbaw cwngq habbaenz mbaw ndeu、 it caepciuq it daihmax. Gyagiengz gamguenj mwh guh saehcingz caeuq saehcingz guh sat gvaqlaeng, gaijndei goenggungh fugsaeh liuzcwngz. Ginzcung caeuq giyez banhsaeh engqgya fuengbienh, cienz sevei cauhnieb cauhmoq yiedcingz ngoenz beij ngoenz hoengh.

 Caizsui ginhyungz daengj cungdenj gaijgwz haeujlaeg doicaenh.Cunghyangh doiq deihfueng cienhangh senjnod ceihawj hanghmoeg sam faenh gemjnoix bae faenh ndeu, itbuensingq senjnod ceihawj gveihmoz demgya.Yingzyezsui gaijbaenz cwnghcizsui onjbouh saedhengz, swhyenzsui coengz gyaq geiqsuenq cwngsou gvaengxlaengx gyahung.Siu bae cunzgvanj liliz fouzdoengh gij soqliengh ceiqhung hanhdoh de, doiok cunzgvanj baujyiemj cidu, laebhwnj yinzminzbi hamjgyaiq ceihawj hidungj.Gyagwz gaijgwz ligdoh gyadaih, cunghyangh cwngfuj dinghgyaq hanghmoeg gemjnoix 80%, deihfueng cwngfuj dinghgyaq hanghmoeg gemjnoix dingz ndeu doxhwnj. Guekmiz giyez、 lajmbanj、 douzswh yungzswh、 swnghdai vwnzmingz daengj lingjyiz gaijgwz miz bouhloh doi baenaj, gij cingzyauq cienzmienh gyalaeg gaijgwz cingqcaih yienh okdaeuj.

 Genhciz aeu hailangh coicaenh gaijgwz coicaenh fazcanj.Roengzrengz onjdingh doiq rog mouyiz, diuzcingj cuzgouj doiqsuiq rapdawz gihci, cingleix gveihfan gij soufeiq aen hothoh cingouj cuzgouj, daezsang aen suijbingz mouyiz ndaej bienhleih, cuzgouj gezgou fatseng bienqvaq mizik. Gij diuzmoeg hanhhaed canghseng`eiq guekrog douzswh haenx gemjnoix dingz ndeu, 95% doxhwnj saedhengz bwh`anq guenjleix, saedsaeh sawjyungh swhbwnj guekrog 1263 ik meijyenz, demmaj 5.6%. Gij doiq rog cigsoh douzswh mbouj dwg ginhyungz loih haenx 1180 ik meijyenz, demmaj 14.7%. Doigvangq gij gingniemh Sanghaij Swmou Siyen Gih, saen laeb Gvangjdungh、 Denhcinh、 Fuzgen Swmou Siyen Gih. Yinzminzbi gyahaeuj gozci hobi gihginh cujciz daegbied dizgvanjgenz aen lamz hobi neix. Yacouh Gihcuj Sezsih Douzswh Yinzhangz cingqsik laebbaenz, aen gihginh roen seicouz douzhaeuj yinhhengz. Ciemdingh Cungh Hanz、Cungh Au swmou hezding caeuq Cungguek - Dunghmungz Swmougih Swnggaep Yidingsuh. “It rangh it loh” hwnqguh cingzyauq raenyienh, gozci canjnwngz gapguh yamqdin gyavaiq, gauhdez、hwzden daengj Cungguek canghbei byaij okbae ndaej cungbyoengq baenaj.

 Sam dwg gyoebcomz daezsang caetliengh demgya yauqlwd, doidoengh canjnieb cauhmoq swnggaep. Ceiqdingh saedhengz cauhmoq doidoengh fazcanj canloz ganghyau caeuq yigen, okdaiz gij cwngcwz cosih doidoengh vunzlai cauhnieb、 vunzlai cauhmoq, doeksaed aen hengzdoengh giva “vangjdoxlienz + ”, dem`ak ginghci fazcanj doenghlig moq. Baenz daihbuek vunzcauhmoq byaij hwnj diuz roen cauhnieb cauhmoq.Laebndei gij cwngcwz bangcoengh nungzyez, coicaenh gyavaiq cienjbienq nungzyez fazcanj fuengsik. Cimdoiq gunghyez demmaj suzdu gyangqdaemq、giyez yauqik gyodroengz, dou fwngz ndeu ca gungganq gij canjnieb ngamq hwng, fwngz ndeu ca gaijcauh daezswng cienzdoengj canjnieb. Haidoengh saedhengz 《Cungguek Ceiqcauh 2025》, ndalaeb guekgya saenhwng canjnieb cauhnieb douzswh dazyinx gihginh、 giyez rauh`iq fazcanj gihginh, gyahung gij sifangih guekgya gag guhcawj cauhmoq. Gaenxmaenx vaqgej canjnwngz lw gvaqbouh, doicaenh giyez gyan`gyoeb dauqlaeb. Gaenh sam bi raengcawz gij lienhgang lienhdiet canjnwngz doeklaeng haenx 9000 lai fanh dunh、suijniz 2.3 ik dunh、bingzbanj bohliz 7600 lai fanh sieng naek、dengaijlij 100 lai fanh dunh. Coicaenh gij fugsaehnieb dwg swnghcanj singqcaet、swnghhoz singqcaet haenx gyavaiq fazcanj. Haenqrengz ca mbaet nwngzyenz gemj baizcuengq caeuq baujhoh vanzging, gak hangh cijbyauh dwg hanhhaed singqcaet haenx cungj mauhngeg guhbaenz. Goengbouh gij hengzdoengh muzbyauh gag guhcawj gemj baizcuengq, doidoengh gozci gihou bienqvaq damzbuenq aeundaej cwngzgoj ndei.

 Seiq dwg coengz haivat fazcanj hoenggan bae naemj, coicaenh gak dieg doxboiqhab fazcanj caeuq guhbaenz hawsingz yienghmoq. Laebdaeb doidoengh fueng dieg baihdoeng、cungqgyang、baihsae、doengbaek “seiq daih gaiq dieg”boiqhab ndei fazcanj, cungdenj doicaenh hwnqguh “it rangh it loh”、 Baekging、 Denhcinh、Hozbwz dox boiqhab fazcanj、rangh dieg Dahcangzgyangh ginghci fazcanj “sam daih canloz”, youq giekdaej sezsih、canjnieb baijbouh、swnghdai vanzbauj daengj fuengmienh hengzguh buek gunghcwngz hungnaek ndeu. Ceiqdingh saedhengz gij cwngcwz cosih coicaenh Sihcang caeuq seiq aen sengj dieg Cangcuz、Sinhgyangh fazcanj. Doicaenh gaijgwz huciz cidu, okdaiz gihcucwng cidu, gyagiengz hwnqguh gij giekdaej sezsih hawsingz, hwnqguh hawsingz yienghmoq aeundaej cingzyauq moq.

 Haj dwg gaenjgaenj cadawz demgya beksingq fukfaenh, doidoengh sevei saehnieb gaijgwz fazcanj.Youq caizlig gaenjcieng cungj cingzgvang neix baihlaj, baujcang minzswngh ligdoh laebdaeb gyadaih. Doiok cwngcwz moq, cungdenj gaijgez gij vwndiz gauhyau bizyezswngh caeuq gyoengq vunz couhnieb gunnanz haenx couhnieb cauhnieb. Ndaw hawsingz gij ranzyouq aen gunghcwngz bauj youqonj haenx daihdaej hwnqbaenz 772 fanh dauq, gaijcauh gij ranzyouq diegranzdiengz haigoeng 601 fanh dauq, gaijcauh ranzyouq lajmbanj 432 fanh hoh, baenz daihbuek gyadingz ranzyouq gunnanz haenx ndaej miz ranz youq. Gyavaiq gaijndei gij banhhag diuzgen aen yozyau buegnyieg yivu gyauyuz dieg gungzhoj, gyalaeg gaijgwz gij cizcwngh cidu cunghsiujyoz lauxsae, cungdenj gauhyau ciusou gij hagseng dieg gungzhoj lajmbanj vunzsoq doengzbeij demlai 10.5%. Cienzmienh doihai yienhgaep goenglaeb yihyen gyoebhab gaijgwz, gya`gvangq gihminz daihbingh baujyiemj, laebhwnj gij cidu gouqbang yw bingh hungnaek caeuq bingh daegbied hung、gij cidu boujdiep saedceij bouxndangcanz gunnanz caeuq boujdiep hohleix bouxndangcanz youqgaenj. Daezsang aen biucinj ceiqdaemq swnghhoz baujcang、youhfuj、 gij gihbwnj cienzciengxlaux boux duiyouh ndaw giyez, doihengz gaijgwz gihgvanh saehnieb danhvei ciengxlaux baujyiemj cidu caiqlij laebndei gunghswh cidu. Gyagiengz cauhlaeb gihbwnj goenggungh vwnzva fugsaeh.Guengjdaih yinzminz ginzcung roxnyinh ndaej ndeicawq engq lai.

 Roek dwg roengzrengz coicaenh sevei huzndei onjdingh, doidoengh ciuqfap hengzsawj guekgya gienzlig caeuq cauhmoq ceihleix fuengsik. Gozvuyen daezcingj Daengx Guek Yinzda Cangzveijvei saemjlwnh faplwd yian 11 gienh, ceiqdingh coihdingh hingzcwng fapgvi 8 bouh.Gyavaiq doicaenh cwngvu goenghai, doigvangq denswj cwngvu caeuq gwnz vangj banhsaeh. Laebhwnj aen gihci gyaepdawz gij cwzyin dukcaz doeksaed cwngcwz hungnaek, mbeguh daihsam fueng bingzguj. Habdangq wngqdoiq swyenz caihaih caeuq gij saehgienh fwt fat. Gyagiengz gamguenj ancienz swnghcanj, saehhux cungjliengh caeuq gij soqliengh saehhux hungnaek daegbied hungnaek、 gij saehhux cungdenj hangznieb laebdaeb doekdaemq. Doicaenh gij hengzdoengh gijgwn ancienz cauhlaeb yienghndei. Giengzvaq sevei cianh gyoebhab ceihleix, ciuqfap dwkceih gak loih famhfap famhcoih hozdung, mizrengz henhoh le goenggungh ancienz.

 Dou haeujlaeg guh “sam yiemz sam saed” ciendaez gyauyuz, itcig mbouj dingz bae doeksaed gij cingsaenz Dangjcunghyangh bet hangh gvidingh, giengiet niujcingq “seiq cungj cozfungh”, yiemzgek caephengz Gozvuyen “iekfap sam cieng”. Gyagiengz hingzcwng gamcaz caeuq saemjgeiq gamduk. Daihlig doicaenh dangjfungh lenzcwng gensez caeuq fanj baihrwix doucwngh, buek vunz baihrwix ndeu deng ceihbanh.

 Raeuz hoenghhwd geiqniemh Cungguek yinzminz Gang Yiz Cancwngh caeuq seiqgyaiq fanj fazsihswh cancwngh ndaejhingz 70 hopbi, gyonjcomz goenghai byaujsi le guek raeuz dangguh seiqgyaiq fanj fazsihswh cancwngh doengfueng cawj cancangz gij lizsij diegvih caeuq gunghawj hungnaek haenx, sienmingz yienh`ok le aen giendingh saenqniemh Cungguek yinzminz caeuq gak guek yinzminz caez hoh hozbingz、caez souj cwngyi!

 Bi ndeu daeuj, gak fuengmienh vaigyauh cwngzgoj laidaih. Siz Ginbingz daengj bouxlingjdauj guekgya okbae fangjvwn lai guek, bae camgya Lenzhozgoz baenzroix funghvei、Ngeihcib Guek Cizdonz Bouxlingjdauj Funghvei、Yadai Ginghhoz Cujciz Bouxlingjdauj Mbouj Cingqsik Veiyi、gihou bienqvaq daihhoih、Dunghya hozcoz bouxlingjdauj baenzroix veiyi、 seiqgyaiq ginghci lundanz daengj hozdung hungnaek. Gawjhengz baenz Cungh Feih Hozcoz Lundanz Funghvei、 Cungh Ouh bouxlingjdauj doxraen, haidaeuz banh Cungh Lah Lundanz. Caeuq cujyau guek hung gvanhaeh caiq ndaej guh baenaj, caeuq seiqhenz guekgya caensaed gapguh haeujlaeg doicaenh, caeuq gij guekgya cingq fazcanj haenx doxndei gapguh mboujduenh gyadaih, caeuq Lenzhozgoz daengj gozci cujciz nem gozci gihci gvanhaeh cienzmienh gyagiengz, ginghci vaigyauh、yinzvwnz gyauhliuz gig miz cingzyauq. Cungguek dwg aen guek hung rapdawz cwzyin ndeu, youq gozci caeuq digih hongsaeh ndawde fatok le gensezsing cozyung youqgaenj.

 Gak boux daibyauj!

 Gij cingzcik bi gvaqbae neix aeundaej, dwg youz aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh cungjsuhgi haenx doengjlamx daengxbuenz、gohyoz gezcwz cij ndaej guhbaenz, dwg daengx dangj daengx ginh daengx guek gak cuz yinzminz caezsim gaprengz、goenqcaej buekguh cij ndaej guhbaenz. Gou daibyauj Gozvuyen, caensim docih daengx guek gak cuz yinzminz, gak minzcuj dangjbai、 gak yinzminz donzdij caeuq gak gyaiq vunzmaenh! Caensim docih gyoengq beixnuengx Yanghgangj Daegbied Hingzcwnggih、gyoengq beixnuengx Aumwnz Daegbied Hingzcwnggih、 gyoengq beixnuengx Daizvanh caeuq gyoengq beixnuengx youq guekrog! Caensim docih gak guek cwngfuj、gozci cujciz caeuq gak guek baengzyoux gvansim caeuq haeujcoengh gij saehnieb Cungguek hwnqguh yendaiva!

 Youq mwh cungfaen haengjdingh gij cingzcik bi`gvaq, doengzseiz dou cingsingj yawj daengz, guek raeuz fazcanj ndawde lij miz mbouj noix gunnanz caeuq vwndiz. Deng cienz seiqgyaiq mouyiz reuqsuk daengj yinhsu yingjyangj, bi`gvaq guek raeuz cingouj cuzgouj cungjngeg okyienh doekdaemq, yawhgeiz demlai muzbyauh mbouj saedyienh ndaej. Douzswh demmaj unqnaiq, mbangj hangznieb canjnwngz lw gvaqbouh yiemzcungh,bouhfaenh giyez swnghcanj ginghyingz hojnanz, digih caeuq hangznieb seiqdaeuz baeyiengq faenvaq, caizcwng soucei mauzdun doedyienh, swhbwnj hawciengz gihcujsing cidu lij mbouj caezcienz, ginhyungz daengj lingjyiz miz fungyiemj huxndumj. Doenghgij ywbingh、gyauyuz、 ciengxlaux、 gijgwn gijyw ancienz、 souhaeuj faenboiq、hawsingz guenjleix daengj fuengmienh yinzminz ginzcung gvansim neix miz vwndiz haemq lai, vanzging uqlah hingzseiq lij gig yiemzhaenq, gij mokfaenx dienheiq yiemzcungh haenx youq mbangj dieg seiz mbouj seiz fatseng. Gij daegbied hawj vunz sim`in de dwg, bi`gvaq fatseng le gij saehgienh “Dunghfangh Cih Singh”Hauh Gwzlunz deng fanruz caem roengz raemx caeuq gij saehhux Denhcinh Gangj deng feizcoemh bauca daegbied hungnaek daengj, vunz deng siengdai caeuq cienzcaiz sonjsaet gig yiemzcungh, deng hit gig laegdaeuq, bietdingh aeu nyinhcaen geiq ndei. Hong cwngfuj lij miz gij mbouj ndei, miz mbangj gaijgwz caeuq cwngcwz cosih doeksaed mbouj daengz vih, siujsoq ganbu mbouj guh saeh、mbouj rox guh、luenh guh, mbangj lingjyiz gij fungheiq mbouj cingq caeuq gij vwndiz baihrwix de mboujyungz yawjsiuj. Dou aeu caenh`itbouh lai rox youheiq cainanh caeuq lai rox rapdawz cwzyin, roengz rengzhung gaijgez doenghgij vwndiz neix, seizseiz aeu gij maqmuengh beksingq dangguh gij fuengyiengq hengzguh cwngci cosih, caenhsim caenhrengz guh ndei gij hong cwngfuj, itdingh aeu doiq ndaej hwnj yinzminz daknaek.

 Gak boux daibyauj!

 2015 nienz dwg bi satrieng “Cibngeih Haj”. Haj bi gvaqbae haenx, gij fazcanj cingzcik guek raeuz daengx biengz cimyawj. Dangj Cibbet Daih doxdaeuj, miz aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh cungjsuhgi daeuj giengiengz lingjdauj, najdoiq gij gozci vanzging fukcab doxsan caeuq ndaw guek gaijgwz fazcanj onjdingh yinvu gannanz naekcaem haenx, dou genhciz gij gunghcoz goekdiuh onj ndawde gouz baenaj, gyalaeg gaijgwz hailangh, saedhengz baenzroix gaijgwz fazcanj cosih dangqnaj mizik、gyaeraez ndaej ndeicawq, aen cujyau muzbyauh yinvu“Cibngeih Haj” gveihva doekdingh haenx ndaej cienzmienh guhbaenz. It dwg ginghci laebdaeb haemq vaiq fazcanj. Ndaw guek swnghcanj cungjciz moix bi bingzyaenz demmaj 7.8%, ginghci cungjliengh onjdingh baiz youq seiqgyaiq vih daihngeih, baenz le aen guek hung huqyiengh mouyiz cienz seiqgyaiq daih`it caeuq aen guek hung cujyau doiq rog douzswh. Ngeih dwg gezgou diuzcingj ndaej guh baenaj miz biugeiq cozyung. Fugsaehnieb baenz daih`it canjnieb hung, gunghyezva caeuq sinsizva yungzhab gyalaeg, nungzyez gyoebhab swnghcanj naengzlig dem`ak yienhda. Siufeiq baenz gij cujyau ligliengh cengjdingj ginghci demmaj.Mauhgvaq dingz vunz ndeu youq hawsingz. Danhvei ndaw guek swnghcanj cungjciz nwngzyenz siuhauq doekdaemq 18.2%, cujyau huquqlah baizcuengq soqliengh gemjnoix 12% doxhwnj. Sam dwg giekdaej sezsih suijbingz cienzmienh yat hwnjbae.Dietloh yingzyez lijcwngz dabdaengz 12.1 fanh goengleix, ndawde gauhsuz dietloh mauhgvaq 1.9 fanh goengleix, ciemq seiqgyaiq 60% doxhwnj.Gauhsuz goengloh doengci lijcwngz mauhgvaq 12 fanh goengleix. Raemx namz diuh baek aen gunghcwngz doengsienq、cungsienq de doeng raemx. Hwnqbaenz aen vangjloz daihseiq daih yizdung doengsaenq cienz seiqgyaiq ceiq hung haenx. Seiq dwg gohgi cauhmoq saedyienh cungbyoengq hungnaek. Liengswj doengsaenq、cunghveizswj cindang、gauhvwnh dezgih cauhdauj daengj giekdaej yenzgiu aeundaej buek cwngzgoj cauhdaeuz ndeu, dap vunz mbin mbwn、aen gunghcwngz damq ronghndwen、damqcaek haijlaeg daengj hanghmoeg dabdaengz seiqgyaiq senhcin suijbingz. Haj dwg yinzminz swnghhoz suijbingz daezsang yienhda. Gihminz souhaeuj demmaj vaiq gvaq ginghci demmaj,singzmbanj souhaeuj cengca lienzdaemh sukiq. Hawsingz saen dem couhnieb vunzsoq mauhgvaq 6400 fanh vunz. Hawsingz gij ranzyouq aen gunghcwngz bauj youqonj haenx hwnqguh 4013 fanh dauq,baenz ik ginzcung angqyangz buen haeuj ranzmoq. Gij vunz gungzhoj lajmbanj gemjnoix 1 ik lai vunz,gaijgez gij vwndiz 3 ik lai vunz lajmbanj gwn raemx ancienz. Roek dwg sevei fazcanj cingzcik gig yienhda. Gyauyuz goengbingz caeuq caetliengh daezswng gig mingzyienj. Gihbwnj yihliuz baujyiemj saedyienh cienzbouh guenj daengz, gihbwnj ciengxlaux baujyiemj camgya baujyiemj beijlwd mauhgvaq 80%. Vwnzva saedlig unq lienzdaemh daezswng. Ciuqfap guenj guek cienzmienh doicaenh.Gij ginhsw bengwz miz Cungguek daegsaek haenx cingzcik yienhda. Ginggvaq haj bi roengzrengz,guek raeuz ginghci saedlig、 gohgi saedlig、 gozfangz saedlig、gozci yingjyangjliz youh yamq hwnj le mbaek hung ndeu.

 Doenghgij cingzcik gig ndei “Cibngeih Haj” seizgeiz,cungfaen yienh`ok le gij youhyezsing hungloet yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek, cizcungh yienh`ok le Cungguek yinzminz gij rengzcauhguh mbouj miz gungzcaenh haenx, sawj Cunghvaz Minzcuz engq ndaej gag saenq bonjfaenh caeuq engq miz rengzgietcomz,bietdingh yaek gikcoi daengx guek gak cuz yinzminz youq gwnz loh moq saedyienh aen fwndou muzbyauh “song aen it bak bi” neix haenqrengz guh baenaj!
Ngeih、Gij Cujyau Muzbyauh Yinvu Caeuq

Cosih Hungnaek “Cibsam Haj” Seizgeiz
 Gaengawq 《Cunghgung Cunghyangh Gij Genyi Gvendaengz Ceiqdingh Gozminz Ginghci Caeuq Sevei Fazcanj Daih Cibsam Aen Haj Bi Gveihva》, Gozvuyen bienceiq le 《Gozminz Ginghci Caeuq Sevei Fazcanj Daih Cibsam Aen Haj Bi Gveihva Ganghyau (Caujan)》, gyauhawj daihhoih saemjcaz.

 《Ganghyau Caujan》 gaenjgaenj hopheux gij fwndou muzbyauh cienzmienh laebbaenz aen biengz siujgangh,cimdoiq gij vwndiz doedyienh fazcanj mbouj bingzyaenx、mbouj hezdiuz、mbouj ndaej lienzdaemh daengj, giengzdiuh aeu maenhmaenh laebhwnj caeuq gvancez doeksaed gij fazcanj leixniemh cauhmoq、hezdiuz、loegsaek、hailangh、caezyiengj,mingzbeg doekdingh le baezlaeng haj bi ginghci sevei fazcanj cujyau muzbyauh yinvu,daezok le baenzroix cwngcwz hungnaek、gunghcwngz hungnaek caeuq hanghmoeg hungnaek daeuj cengjdingj fazcanj,doedyienh le roek aen fuengmienh lajneix.

 -- Baujciz ginghci demmaj haemq vaiq,doidoengh canjyez byaij haeuj suijbingz haemq vaiq bae. Saedyienh aen muzbyauh cienzmienh laebbaenz aen biengz siujgangh,daengz 2020 nienz ndaw guek swnghcanj cungjciz caeuq singzmbanj gihminz moix vunz bingzyaenz souhaeuj beij 2010 nienz lai gya boix ndeu, “Cibsam Haj” seizgeiz ginghci moix bi bingzyaenz demmaj daejsienq dwg 6.5% doxhwnj. Gyavaiq doicaenh canjnieb gezgou gaijndei swnggaep,guh buek gunghcwngz hungnaek gisuz suijbingz sang、daiqdoengh naengzlig giengz ndeu. Daengz 2020 nienz,senhcin ceiqcauhnieb、yienhdaih fugsaehnieb、canlozsing saenhwng canjnieb bijcung daihfuk daezswng,daengxcungq cizgungh lauzdung swnghcanj beijlwd daj moix vunz bingzyaenz 8.7 fanh maenz daezsang daengz 12 fanh maenz doxhwnj. Daengz seizde,guek raeuz ginghci cungjliengh yaek mauhgvaq 90 fanh ik maenz,fazcanj caetliengh caeuq yauqik mingzyienj daezsang. Youq raeuz aen guek vunz lai youh cingqcaih fazcanj baenzneix,neix yaek dwg gij cingzcik lek raixcaix.

 -- Giengzvaq cauhmoq yinxlingx cozyung,vih fazcanj dwkhaeuj giengzdaih doenghlig. Cauhmoq dwg gij doenghlig daih`it yinxlingx fazcanj, bietdingh aeu baij youq guekgya fazcanj daengxbuenz aen diegvih haedsim de, haeujlaeg hengzguh aen canloz cauhmoq doidoengh fazcanj. Haidaeuz guh buek guekgya gohgi hanghmoeg hungnaek moq ndeu,hwnqguh buek guekgya gohyoz yenzgiu caeuq gisuz cauhmoq cungsim suijbingz sang ndeu,gungganq guhhung buek lingxdaeuz giyez maenh cauhmoq miz gozci gingcwnghliz ndeu, cauhlaeb buek siyengih cienzmienh cauhmoq gaijgwz ndeu. Laebdaeb doidoengh vunzlai cauhnieb、 vunzlai cauhmoq. Coicaenh daihsoqgawq、yinzgison、vuzlenzvangj gvangqlangh wngqyungh. Gyavaiq hwnqguh aen guek caetliengh maenh`ak、 aen guek ak ceiqcauh、aen guek miz cihsiz canjgienz lai. Daengz 2020 nienz,roengzrengz ciengj youq giekdaej yenzgiu、wngqyungh yenzgiu caeuq canloz aen lingjyiz lingxdaeuz de aeundaej cungbyoengq gig daih,cienz sevei yenzfaz ginghfei douzhaeuj giengzdoh dabdaengz 2.5%,gohgi cinbu doiq ginghci demmaj gunghawj beijlwd dabdaengz 60%,yamq haeuj ndaw hangzlied aen guekgya maenh cauhmoq caeuq doenggvaq vunzcaiz sawj guekgya giengzak bae.

 -- Doicaenh cwngzcinva yienghmoq caeuq nungzyez yendaiva, coicaenh singzmbanj gak dieg hezdiuz fazcanj. Sukiq singzmbanj gak dieg cengca, gawq dwg gij cungdenj diuzcingj ginghci gezgou,hix dwg bouh youqgaenj cuengq ok fazcanj rengzndumj. Aeu haeujlaeg doicaenh gij cwngzcinva yienghmoq aeu bouxvunz guh haedsim,saedyienh gij vunz nungzyez senjdieg 1 ik baedauq caeuq gizyawz vunz ciengzyouq haenx youq hawsingz an`gya,guhbaenz gaijcauh gij diegranzdiengz daihgaiq 1 ik vunz youq haenx caeuq gij mbanj ndaw singz, dazyinx daihgaiq 1 ik vunz youq dieg cungqgyang dieg baihsae couhgaenh bienqbaenz vunz hawsingz. Daengz 2020 nienz,gij yinzgouj ciengzyouq bienqbaenz vunz hawsingz beijlwd dabdaengz 60%、huciz yinzgouj bienqbaenz vunz hawsingz beijlwd dabdaengz 45%. Saedhengz buek gunghcwngz suijli、nungzgih、yienhdaih cungjnieb daengj, doidoengh nungzyez habdoh gveihmoz ginghyingz caeuq gihyizva baijbouh、biucinjvaq swnghcanj、seveiva fugsaeh. Daengz 2020 nienz,haeuxgwn daengj cujyau nungzcanjbinj gunghawj caeuq caetliengh ancienz ndaej daengz mizyauq baujcang,nungzyez yendaiva suijbingz mingzyienj daezsang, hwnqguh lajmbanj moq aeundaej cingzyauq moq. Aeu gihyiz fazcanj cungjdaej canloz guh giekdaej,aeu “sam daih canloz” guh yinxlingx,cauhbaenz rangh ginghci cungsim vang raeh aeu henzhaij henzdah henzsienq ginghcidai guhcawj,gungganq buek hawsingz gyoengq caeuq canjnieb saenhwng fuzse daiqdoengh naengzlig giengz ndeu. Gyagiengz hwnqguh gij giekdaej sezsih hungnaek,gauhdez yingzyez lijcwngz dabdaengz 3 fanh goengleix、doeng daengz 80% doxhwnj hawsingz hung, lingh guh gaij guh gauhsuz goengloh doeng ci lijcwngz daihgaiq 3 fanh goengleix,saedyienh singzmbanj cungj doeng gvanhdai vangjloz.

 -- Doidoengh cauxbaenz loegsaek swnghcanj swnghhoz fuengsik, gyavaiq gaijndei swnghdai vanzging. Genhciz youq fazcanj ndawde baujhoh、youq baujhoh ndawde fazcanj,laebdaeb doicaenh swnghdai vwnzmingz gensez. Haeujlaeg saedhengz aen hengzdoengh giva fuengzceih heiq、 raemx、 namh uqlah, vehdingh diuz hoengzsienq baujhoh swnghdai hoenggan, doicaenh gij swnghdai gunghcwngz bya raemx ndoeng naz huz, gyagiengz baujhoh caeuq coihfuk swnghdai. Baezlaeng haj bi,danhvei ndaw guek swnghcanj cungjciz yungh raemx soqliengh、 nwngzyenz siuhauq、 wyangjvadan baizcuengq soqliengh faenbied doekdaemq 23%、15%、18%,ndoengfaex cwgoemq beijlwd dabdaengz 23.04%, nwngzyenz swhyenz haifat leihyungh yauqlwd daihfuk daezsang,swnghdai vanzging caetliengh cungjdaej gaijndei. Daegbied dwg ceihleix daihheiq mokfaenx guh ndaej baenaj mingzyienj, gij hawsingz digih gaep caeuq doxhwnj haenx hoengheiq caetliengh ndei ngoenzsoq beijlwd mauhgvaq 80%. Raeuz aeu ciengzgeiz guh roengzbae, cauhlaeb aen Cungguek gyaeundei mbwn lamz、deih heu、raemx saw.

 -- Gyalaeg gaijgwz hailangh,cauhlaeb fazcanj dijci moq. Fazcanj daj goekgaen gangj aeu baengh gaijgwz hailangh. Bietdingh aeu cienzmienh gyalaeg gaijgwz, genhciz caeuq laeb caezcienz gihbwnj ginghci cidu,laebhwnj yienhdaih canjgienz cidu,daihdaej guhbaenz fapceih cwngfuj,sawj hawciengz youq ndaw swhyenz boiqceiq miz gietdinghsingq cozyung caeuq engq ndei fatok cwngfuj cozyung,gyavaiq cauxbaenz aen dijci gihci caeuq fazcanj fuengsik yinxlingx ginghci fazcanj yiengh cangdai cingqciengz moq. Hwnqguh “it rangh it loh” guh ndaej baenaj hungnaek,gozci canjnwngz gapguh saedyienh cungbyoengq moq. Doiq rog mouyiz yiengq ndei haeuj ndei ok cienjbienq,fugsaeh mouyiz bijcung daezswng gig yienhda,daj mouyiz guek hung yamq haeuj mouyiz guek ak bae. Cienzmienh saedhengz aen guenjleix cidu caengz cinjhaeuj seiz miz maz gozminz daiyi caeuq mbaw cingdan gimq cinjhaeuj,cugbouh cauhlaeb gij swyouz mouyizgih vangjloz biucinj sang, daihdaej guhbaenz gij dijci moq gwzgiz moq yiengh ginghci hailangh.

 -- Lienzdaemh demcaenh minzswngh fukheiq,sawj daengxcungq yinzminz caezyiengj fazcanj cwngzgoj. Genhciz aen fazcanj lohnaemj aeu yinzminz guh cungsim,roengzrengz bouj caez gihbwnj minzswngh baujcang giz mbouj ndei de, yiengq aen fuengyiengq doengzcaez fouqmiz haenx onjbouh guh baenaj. Giengiet dwkhingz duet gungz ciengz ciengq ceiq hojnanz neix,guek raeuz yinhhengz biucinj baihlaj gyoengq vunz gungzhoj lajmbanj saedyienh duet gungz,aen yienh gungzhoj cienzbouh duet aenmauh gungzhoj, gaijgez baenz fueng dieg daengxcungq gungzhoj.Laebhwnj guekgya gihbwnj goenggungh fugsaeh hanghmoeg cingdan. Laebhwnj laebcaez gij sevei baujcang cidu engqgya goengbingz engq ndaej lienzdaemh haenx. Saedhengz gij gunghcwngz yivu gyauyuz yozyau biucinjvaq、bujgiz gij gyauyuz duenh gauhcungh、hwnqguh seiqgyaiq itlouz daihhag caeuq itlouz yozgoh daengj,lauzdung nenzlingz yinzgouj bingzyaenz souh gyauyuz nienzhanh daj 10.23 bi daezsang daengz 10.8 bi. Saedyienh hawsingz saendem couhnieb 5000 fanh vunz doxhwnj. Laeb caezcienz souhaeuj faenboiq cidu,sukiq souhaeuj cengca, daezsang aen bijcung gyoengq vunz souhaeuj cungdaengj. Laeb caezcienz ranzyouq baujcang dijhi,gaijcauh gij ranzyouq diegranzdiengz hawsingz 2000 fanh dauq. Doicaenh hwnqguh aen Cungguek cangqvuengh,moix vunz bingzyaenz yawhgeiz lai ndaej gyaeu 1 bi. Gaenxmaenx wngqdoiq yinzgouj laujlingzva. Cauhlaeb yienhdaih goenggungh vwnzva fugsaeh dijhi,saedhengz aen gunghcwngz cauhlaeb gunghminz daudwz、Cunghvaz vwnzva cienzswnj daengj. Raeuz gawq aeu hawj yinzminz vuzciz swnghhoz gvaq ndaej engq fouqmiz,youh aeu hawj yinzminz cingsaenz swnghhoz engq fungfouq.

 Guh ndei gij hong ginghci sevei fazcanj “Cibsam Haj” seizgeiz,saedyienh aen muzbyauh cienzmienh laebbaenz aen biengz siujgangh,itdingh aeu roengzrengz dawz ndei sam diemj. It dwg maenhmaenh ca ndei fazcanj gij saeh ceiq youqgaenj neix mbouj cuengqsoeng. Fazcanj dwg dauhleix ndongjndat,dwg bouh gig youqgaenj gaijgez sojmiz vwndiz guek raeuz. Baezlaeng haj bi dwg duenh youqgaenj hamj gvaq “aen conghloemq cungdaengj souhaeuj”,gak cungj mauzdun caeuq fungyiemj mingzyienj demlai. Fazcanj lumj nyig raemx vaij ruz,mbouj bae couh doiq. Bietdingh aeu hauz mbouj doenghngauz bae genhciz aeu ginghci gensez guh cungsim, doidoengh gohyoz fazcanj,dojdangq wngqdoiq fungyiemj diuhcan, sawj Cungguek ginghci aen ruz hung neix buq raemxlangh bae gyae. Ngeih dwg daihlig doicaenh guh gezgousing gaijgwz. Dangqnaj ndaw fazcanj cungjliengh vwndiz caeuq gezgousing vwndiz caez youq, gezgousing vwndiz engqgya doedyienh,aeu yungh gaijgwz banhfap doicaenh gezgou diuzcingj. Youq mwh habdoh gyadaih cungjdaej sihgiuz,daegbied aeu ca ndei gunghawj fuengmienh guh gezgousing gaijgwz,gawq guh gemjfap,youh guh gyafap,gemjnoix gij gunghawj fouzyauq caeuq daengjgaep daemq,gyadaih gij gunghawj mizyauq caeuq daengjgaep sang,demgya gunghawj goenggungh canjbinj caeuq goenggungh fugsaeh,sawj gunghawj caeuq sihgiuz gapdoengz coicaenh ginghci fazcanj, daezsang cienzbouh yausu swnghcanj beijlwd, mboujduenh gaijfang caeuq fazcanj sevei swnghcanjliz. Sam dwg fazcanj dungnwngz gaeuq moq gyavaiq ciepswnj cienjvuenh. Ginghci fazcanj bietyienz yaek miz aen gocwngz dungnwngz gaeuq moq daih ciep daih dox lawhvuenh, dang cienzdoengj dungnwngz youz giengz bienq nyieg seiz, yaekaeu miz dungnwngz moq sawqmwh hwnghwnj caeuq cienzdoengj dungnwngz cienjhingz, cauxbaenz “song cungj doenghlig” moq, cijndaej doidoengh ginghci lienzdaemh demmaj、yat hwnj mbaek moq. Dangqnaj guek raeuz fazcanj cingq cawqyouq aen seizgeiz gig youqgaenj baenzneix, bietdingh aeu gungganq dungnwngz moq caiqlij sawj de hungcoek, gyavaiq fazcanj ginghci moq. Aeu doidoengh gisuz moq、canjnieb moq、niebdaiq moq gyavaiq majhung, aeu dijci gihci cauhmoq coicaenh faenyiengj ginghci fazcanj, cauhlaeb aen bingzdaiz caezyiengj, guhhung aen canjnieb gisuz sang、yienhdaih fugsaehnieb daengj baenz gyoengq canjnieb saenhwng, dajcauh gij doenghlig rengzrwd moq. Yinhyungh saenqsik vangjloz daengj yienhdaih gisuz, doidoengh swnghcanj、guenjleix caeuq yingzsiuh mozsiz bengwz, dauqcungz dajcauh lienhcanjnieb、lienhgung`wngq、lienhgyaciz, gaijcauh daezswng cienzdoengj dungnwngz, sawj de sanqfat vuedlig hoenghhwd moq.

 Daj goekgaen daeuj gangj, fazcanj gij ligliengh mbouj rox liux de, yo youq ndaw yinzminz ginzcung. 9 ik lai lauzdungliz、1 ik lai vunzcaiz souh gvaq gauhdwngj gyauyuz caeuq miz ciennieb ginwngz, dwg gij swhyenz caeuq youhsi ceiq hung raeuz. Saedyienh dungnwngz gaeuq moq cienjvuenh, doidoengh fazcanj cienj yiengq engq lai bae baenghgauq vunzlig vunzcaiz swhyenz caeuq cauhmoq, gawq dwg aen diuzcingj gocwngz buenx miz gij in baenz raq, hix dwg aen swnggaep gocwngz cungmuenx maqmuengh. Cijaeu roemx gvaq aen gvan neix, Cungguek ginghci couh itdingh ndaej dangq feiz coemh dauq lix、caiq cauh cingzcik hungmbwk.

 Muenghyawj baezlaeng haj bi,dou cungmuenx saenqsim itdingh hingz. Ciuqgeiz saedyienh aen muzbyauh cienzmienh laebbaenz aen biengz siujgangh, yinzminz swnghhoz yaek engqgya gyaeundei,gij gingjsaek baihnaj aen saehnieb seveicujyi miz Cungguek daegsaek itdingh yaek engqgya ronghsag!Sam、 Gij Hong Cungdenj 2016 Nienz
 Bineix dwg bi haibuenz cienzmienh laebbaenz aen biengz siujgangh duenh gietdingh saw hingz de,hix dwg doicaenh gezgousing gaijgwz bi haeb ndok genq ndeu. Guh ndei gij hong cwngfuj,bietdingh aeu yaengxsang mbaw geiz hungmbwk yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek,cienzmienh gvancez aen dangj Cibbet Daih caeuq Cibbet Gaiq Sam Cungh、Seiq Cungh、 Haj Cungh Cienzhoih cingsaenz, aeu Dwng Siujbingz Lijlun、 “Sam Aen Daibyauj” Cung`yau Swhsiengj、Gohyoz Fazcanjgvanh guh cijdauj,haeujlaeg gvancez Siz Ginbingz cungjsuhgi baenzroix gangjvah cingsaenz youqgaenj,ciuq gij cungjdaej baijbouh “haj yiengh lienzbaenz cingjdaej” caeuq “seiq aen cienzmienh” canloz baijbouh,genhciz gaijgwz hailangh, genhciz aeu fazcanj leixniemh moq yinxlingx fazcanj,genhciz aen gunghcoz goekdiuh youq ndaw onj gouz baenaj,hab`wngq ginghci fazcanj aen cangdai cingqciengz moq, saedhengz aen cungjdaej lohnaemj hungzgvanh cwngcwz aeu onj、 canjyez cwngcwz aeu cinj、 veizgvanh cwngcwz aeu lingzvued、gaijgwz cwngcwz aeu saed、sevei cwngcwz aeu dakdaej neix,dawz ndei onj demmaj caeuq diuz gezgou ndaej doxdaengh,baujciz ginghci yinhhengz youq ndaw gvaengx hableix,roengzrengz gyagiengz gunghawj fuengmienh guh gezgousing gaijgwz,gyavaiq gungganq fazcanj dungnwngz moq,gaijcauh daezswng cienzdoengj beijgyauq youhsi, ca ndei gemjnoix canjnwngz、siuvaq daenzcang、cawzbae gangganj、gyangqdaemq cingzbonj、bouj giz buegnyieg,gyagiengz baujcang minzswngh,cietsaed fuengzre gaemhanh fungyiemj,roengzrengz saedyienh “Cibsam Haj” seizgeiz ginghci sevei fazcanj haibuenz ndei.

 Bineix fazcanj cujyau yawhgeiz muzbyauh dwg:Ndaw guek swnghcanj cungjciz demmaj 6.5%-7%,gihminz siufeiq gyagwz hwnjsang fukdoh 3% baedauq,hawsingz saendem couhnieb 1000 fanh vunz doxhwnj,hawsingz daenghgeiq saetnieb beijlwd 4.5% baihndaw,cingouj cuzgouj dauq onjdingh yiengq ndei,gozci soucei daihdaej doxdaengh,gihminz souhaeuj demmaj caeuq ginghci demmaj daihdaej doengzbouh. Danhvei ndaw guek swnghcanj cungjciz nwngzyenz siuhauq doekdaemq 3.4% doxhwnj,cujyau huq uqlah baizcuengq laebdaeb gemjnoix.

 Ginghci demmaj yawhgeiz muzbyauh 6.5%-7%,naemj daengz le caeuq aen muzbyauh cienzmienh laebbaenz aen biengz siujgangh doxciep,naemj daengz le doicaenh gezgousing gaijgwz aeuyungh, hix doiq onjdingh caeuq dazyinx hawciengz yawhgeiz mizleih. Onj demmaj cujyau dwg vihliux bauj couhnieb、ik minzswngh,miz 6.5%-7% yiengh demmaj suzdu neix couh ndaej saedyienh couhnieb haemq cungfaen.

 Gyoebhab faensik gak fuengmienh cingzgvang,bineix guek raeuz fazcanj bungzdaengz gunnanz engq lai engq hung、 diuhcan engq yiemzhaenq,raeuz aeu guh ndei cungfaen cunjbei hoenx gij ciengq ganhoj. Coengz gozci daeuj yawj,seiqgyaiq ginghci diuzcingj haeujlaeg、hoizfuk mbouj rengz,gozci mouyiz demmaj mbouj hwnghoengh,ginhyungz caeuq daihbuek sanghbinj hawciengz fubfab hwnjroengz mbouj dingh,deihyienz cwngci fungyiemj swngsang,vanzging baihrog mbouj onjdingh mbouj doekdingh yinhsu demgya,doiq yingjyangj guek raeuz fazcanj mbouj ndaej guj daemq. Coengz ndaw guek daeuj yawj,gij mauzdun caeuq fungyiemj ciengzgeiz rom baenz haenx caenh`itbouh yienh`ok,ginghci demmaj suzdu vuenh dangj、gezgou diuzcingj miz gij in baenz raq、dungnwngz gaeuq moq cienjvuenh doxgeuj,ginghci gyodroengz atlig gyadaih. Hoeng gunnanz caeuq diuhcan cix mbouj ndeilau. Cungguek fazcanj coengzlaiz cungj dwg youq wngqdoiq diuhcan ndawde guh baenaj, mbouj miz maz gvaq mbouj ndaej. Ginggvaq lai bi vaiqdangq fazcanj, gij vuzciz giekdaej guek raeuz cungcuk,ginghci rengznyangq rem、rengzndumj gaeuq、 ndaej bienqdoeng diegyawz lai,gaijgwz hailangh mboujduenh gya haeuj doenghlig moq,cauhmoq hungzgvanh diuzgung rom ndaej le haujlai gingniemh. Daegbied dwg raeuz miz Cungguek Gungcanjdangj giengiengz lingjdauj caeuq aen cidu seveicujyi miz Cungguek daegsaek,Cungguek yinzminz gaenxguh coengmingz. Cijaeu raeuz fanhcungq itsim, doengzcaez haekfug gunnanz, couh itdingh ndaej saedyienh aen muzbyauh daengx bi ginghci sevei fazcanj.

 Bineix aeu cungdenj guh ndei bet aen fuengmienh hong.

 (It) Onjdingh caeuq laeb caezcienz hungzgvanh ginghci cwngcwz, baujciz ginghci yinhhengz youq duenh hableix. Raeuz guh hungzgvanh diuzgung lij miz gij soujduenh cauhmoq caeuq gij cwngcwz bwhrom, gawq aeu laebdin youq dangqnaj、 miz cimdoiq ok geiqmaeuz,dingj dawz gij atlig ginghci gyodroengz,youh aeu yawj gyaeraez、louz miz bouhlaeng、 maeuzseiq romseiq. Laebdaeb saedhengz cizgiz caizcwng cwngcwz caeuq hobi cwngcwz onjmaenh,cauhmoq hungzgvanh diuzgung fuengsik,gyagiengz youq itdingh gvaengxlaengx diuzgung、dinghyiengq diuzgung、yawj seizgei diuzgung,doengjit couzveh yungh caizcwng、 hobi cwngcwz caeuq canjnieb、 douzswh、 gyagwz daengj cwngcwz gunghgi,yungh gezgousing gaijgwz daegbied dwg gunghawj fuengmienh gezgousing gaijgwz banhfap,vih ginghci fazcanj cauh ok vanzging ndei.

 Cizgiz caizcwng cwngcwz aeu gyadaih ligdoh. Bineix dajsuenq anbaiz caizcwng cihhoengz 2.18 fanh ik maenz,beij bi`gvaq demgya 5600 ik maenz,cihhoengz beijlwd daezsang daengz 3%. Ndawde,cunghyangh caizcwng cihhoengz 1.4 fanh ik maenz,deihfueng caizcwng cihhoengz 7800 ik maenz. Anbaiz deihfueng cienhangh caigen 4000 ik maenz,laebdaeb fathengz deihfueng cwngfuj lawhvuenh caigen. Guek raeuz caizcwng cihhoengz beijlwd caeuq cwngfuj dawzcaiq beijlwd youq seiqgyaiq cujyau ginghcidij ndawde siengdoiq haemq daemq,cungj anbaiz neix noix mbouj ndaej、hengz ndaej doeng,hix ancienz.

 Habdoh gyalai caizcwng cihhoengz,cujyau yungh youq gemj gvaeh gyangqdaemq feiqyungh,caenh`itbouh gemjmbaeu diuzrap giyez. Bineix yaek yungh sam hangh banhfap. It dwg cienzmienh saedhengz yingzyezsui gaijbaenz cwnghcizsui, daj 5 nyied 1 hauh hwnj,dawz aen gvaengx sawqdiemj gyadaih daengz gencuzyez、 fangzdicanjyez、ginhyungzyez、swnghhoz fuzvuyez,caemhcaiq dawz gij cwnghcizsui sojmiz giyez saendem mboujdoenghcanj soj hamz haenx nabhaeuj aen gvaengx gaeucawz doiqsiu, saedbauj sojmiz hangznieb nabgvaeh cij gemj mbouj dem. Ngeih dwg siu bae gij cwngfujsing gihginh famhgvi ndalaeb haenx,dingz sou caeuq gyoebconz buek cwngfujsing gihginh ndeu,gyadaih aen gvaengx mienx cwngsou suijli gensez gihginh daengj. Sam dwg dawz aen gvaengx mienx cwngsou 18 hangh hingzcwng swyezsing soufeiq haenx,coengz giyez iq giyez iqet gyadaih daengz sojmiz giyez caeuq goyinz bae. Saedhengz gij cwngcwz baihgwnz gangj haenx, bineix yaek beij gaijgwz gaxgonq gemjmbaeu giyez caeuq goyinz dawzrap 5000 lai ik maenz. Doengzseiz,habdangq demgya bizyau caizcwng ceiok caeuq cwngfuj douzswh,gyadaih haeujcoengh minzswngh daengj hothoh buegnyieg. Cauhmoq gij fuengsik caizcwng ceiok,gaijndei caizcwng ceiok gezgou,gij wnggai bauj de itdingh aeu bauj ndei,gij wnggai gemj de itdingh aeu gemj roengzdaeuj.

 Gyavaiq gaijgwz caizsui dijci.Doicaenh cunghyangh caeuq deihfueng gaijgwz saehgienz nem ceiok cwzyin vehfaen, hableix doekdingh cwnghcizsui cunghyangh caeuq deihfueng faenyiengj beijlaeh.Dawz gij suicungj hab dangguh deihfueng souhaeuj haenx veh hawj deihfueng,youq suicwng guenjleix gienzhanh fuengmienh habdangq cuengq gienz hawj deihfueng. Caenh`itbouh atsuk gij gveihmoz cunghyangh cienhangh senj bae ceihawj,bineix itbuensingq senj bae ceihawj gveihmoz demmaj 12.2%. Cienzmienh doihai gaijgwz swhyenzsui ciuq gyaq geiqsuenq cwngsou. Ciuqfap saedhengz suiqsou cwngguenj. Laebhwnj aen gihci deihfueng cwngfuj ciqcaiq yungzswh hab gveihfan,doiq gij caizcwng saedlig giengz、dawzcaiq fungyiemj haemq daemq de, ciuq fapdingh cwngzsi habdangq demgya dawzcaiq hanhngeg. Gak gaep cwngfuj aeu genhciz gvaq gij saedceij mbaetyungh,moix bit cienz cungj yungh youq giz rongh、yungh youq giz saed.

 Gij hobi cwngcwz onjmaenh haenx aeu lingzvued habdoh. Bineix gvangjyi hobi M2 yawhgeiz demmaj 13% baedauq,sevei yungzswh gveihmoz yawzngeg demmaj 13% baedauq. Aeu dungjcouz yinhyungh goenghai hawciengz cauhcoz、liliz、cunjbeiginh beijlwd、caiq daigvanj daengj gak loih hobi cwngcwz gunghgi,baujciz riuzdoenghsingq hableix cukgaeuq,deudoeng conzdauj gihci,gyangqdaemq yungzswh cingzbonj, gyagiengz haeujcoengh saeddaej ginghci daegbied dwg giyez iq giyez iqet、“sam nungz” daengj.

 Gyalaeg gaijgwz ginhyungz dijci.Gyavaiq gaijgwz caezcienz yienhdaih ginhyungz gamguenj dijci,daezsang ginhyungz fugsaeh saeddaej ginghci yauqlwd, saedyienh cienzbouh gamguenj ginhyungz fungyiemj.Gyalaeg gaijgwz liliz hawciengzvaq. Laebdaeb caezcienz yinzminzbi veiliz hawciengzvaq cauxbaenz gihci, baujciz yinzminzbi veiliz youq hableix doxdaengh suijbingz gwnzde daihdaej onjdingh.Gyalaeg gaijgwz guekmiz sanghyez yinzhangz caeuq haifatsingq、cwngcwzsing ginhyungz gihgou,fazcanj minzyingz yinzhangz,hainduj guh gij sawqdiemj douzswh daigvanj lienzdoengh. Doicaenh gaijgwz gujbyau、caigen hawciengz caeuq fazciva gensez,coicaenh lai caengz swhbwnj hawciengz cangqvuengh fazcanj,daezsang cigciep yungzswh bijcung. Habseiz haidoengh “Sinh Gangj doeng”. Laebhwnj caihaih hung baujyiemj cidu.Gveihfan fazcanj vangjdoxlienz ginhyungz.Daihlig fazcanj bujvei ginhyungz caeuq loegsaek ginhyungz. Gyagiengz cienzmienh hungzgvanh coumaed siujsim guenjleix caiq guekrog. Cug ndaet cidu aen roengq neix,cwngjdun gveihfan ginhyungz cizsi,yiemzhaenq dwkceih ginhyungz yaeuhlox、 famhfap comzcienz caeuq gij famhfap famhcoih hozdung ndaw cwnggen gizho lingjyiz,giengiet souj ndei diuz daejsienq mbouj fatseng hidungjsing gihyizsing fungyiemj.

 (Ngeih) Gyagiengz gunghawj fuengmienh guh gezgousing gaijgwz, demgiengz gij doenghlig lienzdaemh demmaj. Hopheux gaijgez doenghgij mauzdun caeuq vwndiz doedyienh ndaw cungdenj lingjyiz,gyavaiq buqcawz dijci gihci gazngaih,doenggvaq gunghawj fuengmienh guh gezgousing gaijgwz daeuj daezsang gij caetliengh caeuq yauqlwd gunghawj dijhi,caenh`itbouh gikfat hawciengz rengzhoengh caeuq sevei cauhguh naengzlig.

 Doidoengh gemj cwng cuengq gienz、cuengq guenj giethab、guhndei fugsaeh gaijgwz yiengq laeg fazcanj. Aeu aen sim gingqcungh yinzminz,bae hengzguh gij dauh cinggemj cwngfuj gihgou,cietsaed cienjbienq cwngfuj ciznwngz、 daezsang yauqnwngz. Laebdaeb daihlig gemjnoix hingzcwng saemjbae saehhangh, yawjnaek gaijgez gij vwndiz cuengq gienz mbouj doengzbouh、mbouj hezdiuz、 mbouj daengz vih,doiq gij saemjbae saehhangh cuengq roengz laj haenx,aeu hawj deihfueng ciep ndaej dawz、guenj ndaej ndei. Gyalaeg gaijgwz sanghyez hongsaeh cidu, guh gij sawqdiemj cwnggen caeuq caepciuq faenliz. Cienzmienh goengbouh deihfueng cwngfuj gienzlig caeuq cwzyin cingdan, youq bouhfaenh digih sawqhengz hawciengz cinjhaeuj fumen cingdan cidu. Doiq hingzcwng saehniebsingq soufeiq、 gij ginghyingz fugsaeh soufeiq youz cwngfuj dinghgyaq roxnaeuz cijdauj dinghgyaq、 cwngfujsing gihginh、guekgya cizyez swhgwz,saedhengz moegloeg cingdan guenjleix. Gyavaiq cauhlaeb aen hawciengz dijhi doengjit hailangh、gingcwngh miz bouhloh, dwkbyoengq deihfueng baujhoh. Gyalaeg gaijgwz gyagwz, gyagiengz gyagwz gamguenj.Coihgaij caeuq feiqcawz gij hingzcwng fapgvi caeuq gveihfansing vwnzgen gazngaih fazcanj haenx. Cauhmoq gij fuengsik gamguenj saehcingz ndawde、 saehcingz gvaqlaeng,cienzmienh doihengz cungj gamguenj “song yiengh seizbienh couaeu、baez goenghai ndeu”,seizbienh couaeu genjcaz duisieng, seizbienh genjbaij boux caepfap genjcaz,gibseiz goengbouh cazcawq gezgoj. Doicaenh gyoebhab hingzcwng caepfap gaijgwz,saedhengz giyez saenqyungh saenqsik doengjit gyoebcomz、ciuqfap gunghsi、 lienzhab ceihfad、 sevei gamduk. Daihlig doihengz “vangjdoxlienz + cwngvu fugsaeh”,saedyienh bouhmonz caeuq bouhmonz caezyiengj soqgawq,hawj gihminz caeuq giyez noix buet di、ndei banh saeh、 mbouj dem saek. Gemjmienx gij gvicieng cidu saepsoiq, gaej seizbienh bae cau`nyaux beksingq, sawj yinzminz ginzcung miz gij gihvei engq bingzdaengj caeuq aen hoenggan dajcauh engq hung.

 Cungfaen cuengqok gij rengzndumj cienz sevei cauhnieb cauhmoq. Roengzrengz saedhengz aen canloz cauhmoq doidoengh fazcanj,coicaenh gohgi caeuq ginghci yungzhab haeuj laeg,daezsang gij cingjdaej suciz caeuq gingcwngh naengzlig saeddaej ginghci. It dwg giengzvaq aen cawjdaej diegvih giyez cauhmoq. Doeksaed gij cwngcwz giyez yenzgiu haifat feiqyungh gyageiq gaeucawz caeuq gyavaiq cietgaeuq,guhndei gauhsinh gisuz giyez、gohgi giyez fuhvagi daengj suiqsou youhvei cwngcwz. Bangcoengh hangznieb aen giyez lingxdaeuz cauhlaeb gij yenzgiu haifat gihgou suijbingz sang haenx. Gyavaiq dawz gij cwngcwz guekgya gag cauhmoq sifangih sawqdiemj de doigvangq daengz daengx guek,caiq hwnqguh buek guekgya gag cauhmoq sifangih、gauhsinhgih ndeu. Ngeih dwg fazveih gij swngzsoq yauqwngq vunzlai cauhnieb、vunzlai cauhmoq caeuq “vangjdoxlienz +” daeuj comz dungxcaiz caeuq ligliengh vunzlai. Dajcauh aen bingzdaiz vunzlai cauhnieb cauhmoq、 hawj vunzlai cingzbau、vunzlai doxfuz、vunzlai couzcienz,cauhlaeb aen cauhnieb cauhmoq gihci yienghmoq youz giyez hung rauh iq、gauhyau、gohyenz gihgou、bouxcauhmoq lai mbiengj dox gapguh haenx. Cauhlaeb buek sifan gihdi “cauhnieb cauhmoq” ndeu,gungganq gij fugsaehnieb cauhnieb cauhmoq,gveihfan fazcanj denhsij、cauhnieb、canjnieb daengj douzswh. Haeujcoengh faenyiengj ginghci fazcanj, daezsang swhyenz leihyungh yauqlwd,hawj engq lai vunz camgya haeujdaeuj、fouqmiz hwnjdaeuj. Saedhengz cungj cwngcwz yinxhaeuj vunzcaiz engqgya cizgiz、 engqgya hailangh、engqgya mizyauq. Gyagiengz baujhoh caeuq yinhyungh cihsiz canjgienz,ciuqfap yiemzhaenq dwkceih gij hingzveiz ciemqfamh cihsiz canjgienz caeuq guh gyaj gai gyaj. Sam dwg gyalaeg gaijgwz gohgi guenjleix dijci. Gyalai gauhyau caeuq gohyenz yensoj gij gienz gag guhcawj, raemj bae gij saepsoiq doyawz ndaw gohyenz guenjleix. Saedhengz gij cwngcwz cosih haeujcoengh gohgi cwngzgoj senjnod cienjvaq,guhndei gujgenz gizgenz suisouh youhvei cwngcwz caeuq faenhoengz dajciengj banhfap,gujli boux guh gohyenz bae cauhnieb cauhmoq. Daihlig hungzyangz gij vwnzva cauhmoq,ndaemlaeg gij namhbiz cauhmoq, dajcauh cungj fwnhveiz ndei gamj guh vunz caengz guh、yungz hawj saetbaih, cungfaen gikfat gij cingsaenz giyezgyah,diuhdoengh gij cizgizsing cienz sevei cauhnieb cauhmoq,gyonjcomz baenz gij ligliengh hungdaih doidoengh fazcanj.

 Roengzrengz hoizgej canjnwngz lw gvaqbouh caeuq gyangqdaemq cingzbonj demgya yauqlwd. Cungqdiemj ca`ndei gangdiet、meizdan daengj hangznieb gunnanz siubae canjnwngz. Genhciz hawciengz dauqbik、giyez cawjdaej、deihfueng cujciz、cunghyangh bangcoengh, yinhyungh ginghci、 faplwd、 gisuz、 vanzbauj、 caetliengh、ancienz daengj soujduenh,yiemzgek gaemhanh lingh demgya canjnwngz, giengiet raengcawz gij canjnwngz doeklaeng,miz bouhloh doiq ok gij canjnwngz lw gvaqbouh. Yungh gij cosih gyan`gyoeb dauqlaeb、dawzcaiq cungzlaeb roxnaeuz buqcanj cingsuenq daengj,remcieng onjdangq cawqceq “gij giyez fouzmuengh dauqfuk rengzhoengh lumj seihaizgyaengj”de. Laebndei gij cwngcwz haeujcoengh caizcwng、ginhyungz daengj,cunghyangh caizcwng anbaiz 1000 ik maenz cienhangh ciengjbouj swhginh,cungqdiemj yungh ma faenriuz anceiq cizgungh. Yungh gyoebhab cosih,bangcoh giyez gyangqdaemq gij cingzbonj gyauhyiz、vuzliuz、caizvu、yunghnaengz daengj,giengiet naenxhaed gij luenh soufeiq nangqdaengz giyez, doiq gij hingzveiz famh gvidingh aeu yiemzsuk cazcawq.

 Roengzrengz gaijndei canjbinj caeuq fugsaeh gunghawj.Doedok ca`ndei sam aen fuengmienh.It dwg daezswng siufeiqbinj binjcaet. Gyavaiq caetliengh ancienz biucinj caeuq gozci biucinj doxciep hwnjdaeuj,laebhwnj gij cidu doiq sanghbinj caetliengh guh ceihfadsingq dienzboiz. Gujli giyez guh gij dinghceiq miz gosing、 gij swnghcanj ndaej gaijbienq,gungganq cungj cingsaenz ndei caiq aeu ndei, demgya binjcungj、daezswng binjcaet、dajcauh binjbaiz. Ngeih dwg coicaenh ceiqcauhnieb swnggaep.Haeujlaeg doicaenh “Cungguek ceiqcauh + vangjdoxlienz”, cauhlaeb geij aen ceiqcauhnieb cauhmoq bingzdaiz dwg guekgya gaep,saedhengz buek cinwngz ceiqcauh sifan hanghmoeg ndeu,hainduj guh gij gunghcwngz hungnaek baengh gunghyez gyagiengz giekdaej、loegsaek ceiqcauh、canghbei maenhndei daengj,cujciz saedhengz gij gunghcwngz gaijcauh swnggaep gisuz hungnaek. Sam dwg gyavaiq fazcanj yienhdaih fugsaehnieb. Hainduj guh lwnz guekgya fugsaehnieb gyoebhab gaijgwz sawqdiemj moq ndeu,saedhengz gauhgisuz fugsaehnieb cauhmoq gunghcwngz, daihlig fazcanj gij canjnieb susw cauhmoq yisiz. Cuengqsoeng hawciengz cinjhaeuj,daezsang swnghcanjsing fugsaehnieb cienniebvaq、 swnghhozsing fugsaehnieb cingsaeqvaq suijbingz.Hwnqguh buek hawsingz boiqceiq gvanghsenh vangjloz ndeu,doicaenh 5 fanh aen hingzcwngcunh doeng gvanghsenh,hawj engq lai gihminz singzmbanj yiengjsouh suswva swnghhoz.

 Daihlig doicaenh guekmiz giyez gaijgwz. Bineix bimoq song bi, aeu baengh gaijgwz bae coicaenh fazcanj,giengiet hoenxndei ciengz gunghgenhcan sawj guekmiz giyez daezsang caetliengh demgya yauqlwd. Doidoengh guekmiz giyez daegbied dwg cunghyangh giyez diuzcingj gezgou,cauhmoq fazcanj buek ndeu, dauqlaeb cingjhab buek ndeu,cingleix doiqok buek ndeu. Doicaenh gujgenz guh lai yiengh gaijgwz,mbeguh gij sawqdiemj doeksaed giyez dungjswvei cizgenz、hawciengzvaq genjyungh bouxginghyingz、ciknieb ginghlijyinz cidu、gij sojyoujci doxgyaux、yenzgungh gaemmiz gujfwn daengj. Gyalaeg gaijgwz hangh cidu giyez yungh vunz, damqra laebhwnj aen sinhcouz cidu gyoengq yinzcaiz caengzsang nem boux ginghyingz guenjleix giyez caeuq hawciengzvaq genjnyaemh fuengsik dox hab`wngq haenx. Gyavaiq gaijlaeb cujlaeb guekmiz swhbwnj douzswh、yinyingz gunghswh. Aeu guenj swhbwnj guhcawj doicaenh guekmiz swhcanj gamguenj gihgou ciznaengz cienjbienq,fuengzre guekmiz swhcanj riuzsaet, saedyienh guekmiz swhcanj baujciz gyaciz demgya gyaciz. Hawj deihfueng engq lai swcujgenz gaijgwz guekmiz giyez. Gyavaiq bokliz guekmiz giyez banh sevei ciznaengz,gaijgez gij vwndiz lizsij louz roengzdaeuj,sawj guekmiz giyez ndang mbaeu cangqcwt, demgiengz haedsim gingcwngh naengzlig.

 Engq ndei bae gikfat gij rengzhoengh mbouj dwg gunghyoujci ginghci. Daih fukdoh cuengqsoeng denliz、densin、gyaudoeng、sizyouz、denhyenzgi、sicwng goeng`yungh daengj lingjyiz hawciengz cinjhaeuj,siucawz gak cungj gyaiqhanh ndumjyouq, gujli minzyingz giyez gyadaih douzswh、caeuqfaenh gaijgwz guekmiz giyez. Youq haedcinj hanghmoeg、fugsaeh yungzswh、caizsui cwngcwz、sawjyungh diegdeih daengj fuengmienh doengzyiengh doiqdaih.Ciuqfap bingzdaengj baujhoh gij canjgienz gak cungj sojyoujci ginghci,yiemzsuk cazcawq cungj hingzveiz ciemqfamh gij gienzik habfap aen giyez mbouj dwg gunghyoujci caeuq boux guh gij ginghci mbouj dwg gunghyoujci, cauh ok aen fapceih vanzging goengbingz、 goengcingq、 ronghcingx、onjdingh,cauhlaeb gij cwngfuj sanghyez gvanhaeh yienghmoq, coicaenh gak loih giyez gag dawzok bonjsaeh ak、doengzcaez fazcanj.

 (Sam) Haeujlaeg vataeu gij sihgiuz rengzndumj ndaw guek,haivat gij fazcanj hoenggan engq hung. Habdoh gyadaih sihgiuz cungjliengh,remcieng diuzcingj gaijgwz aen gezgou sihgiuz,coicaenh gunghawj sihgiuz mizyauq doiqciep、 douzswh siufeiq ndeindei giethab、singzmbanj gak dieg hezdiuz fazcanj,cauxbaenz gij ndaw guek sihgiuz cengjdaemx ginghci fazcanj onjdingh youh dingjnanz.

 Demgiengz gij giekdaej cozyung siufeiq ragdoengh ginghci demmaj. Hab`wngq siufeiq swnggaep byaijyiengq,buqcawz cwngcwz gazngaih,gaijndei siufeiq vanzging, henhoh gij gienzik boux siufeiq. Cihciz fazcanj ciengxlaux、cangqndang、 gyahcwng、 gyauyuz beizyin、vwnzva dijyuz daengj fugsaeh siufeiq. Sawj vangjloz saenqsik、 cinwngz gyahgih、gosing sizsang daengj siufeiq ngamqhwng cangqvuengh bae. Coicaenh gwnzsienq lajsienq hezdiuz dox lienzdoengh、 bingzdaengj gingcwngh, doidoengh saeddaej sanghyez cauhmoq cienjhingz. Guhndei vuzliuz boiqsoengq vangjloz,coicaenh vaiqsoengqnieb cangqheiq fazcanj. Gaujhoengh aen hawciengz gaicawx ci`ngeihsouj,daihlig fazcanj caeuq doigvangq gij giceh yungh nwngzyenz moq aeu dienhdoengh giceh guhcawj haenx, gyavaiq hwnqguh gij diegdingzci hawsingz caeuq cungdienh sezsih. Youq daengx guek gaihcanj siufeiq ginhyungz gunghswh sawqdiemj,gujli ginhyungz gihgou cauhmoq siufeiq sindai canjbinj. Gyangqdaemq gij cingouj gvanhsui bouhfaenh siufeiqbinj,demlaeb diemqmienxgvaeh. Doeksaed aen cidu ngoenzgyaj yietnaiq ndaej lingx cienzhong, gyagiengz hwnqguh gij sezsih lijyouz gyaudoeng、gingjgih gingjdiemj、 dieg capyouq gag haici bae youz daengj, gveihfan gij cizsi aen hawciengz lijyouz,couxciep aen seizdaih vunzlai lijyouz cingqcaih hwnghwnj haenx.

 Fazveih mizyauq douzswh doiq onj demmaj diuz gezgou gij cozyung ceiq youqgaenj de. Gij giekdaej sezsih caeuq minzswngh lingjyiz guek raeuz miz haujlai mboujcuk,canjnieb gipdeq gaijcauh swnggaep,mizyauq douzswh lij miz hoenggan gig daih. Bineix yaek hainduj guh buek hanghmoeg hungnaek “Cibsam Haj” gveihva ndeu. Guhbaenz dietloh douzswh 8000 ik maenz doxhwnj、goengloh douzswh 1.65 fanh ik maenz,caiq haigoeng 20 hangh suijli gunghcwngz hungnaek, hwnqguh suijden hwzden、 dwzgauhyaz soengqdienh、 cinwngz denvangj、youzgi gvanjvangj、hawsingz gveijdau gyaudoeng daengj hanghmoeg hungnaek. Gij douzswh ndaw cunghyangh yawhsuenq anbaiz 5000 ik maenz. Gyalaeg gaijgwz douzswh yungzswh dijci, laebdaeb aeu gij fuengsik hawciengzvaq couzcomz cienhangh gensez gihginh,doidoengh deihfueng yungzswh bingzdaiz cienjhingz gaijci guh hawciengzvaq yungzswh,damqra giekdaej sezsih daengj swhcanj cwnggenva, gyadaih caiqgienq yungzswh gveihmoz. Guhndei aen vunqsik cwngfuj caeuq sevei swhbwnj doxgap,yungh ndei 1800 ik maenz dazyinx gihginh,ciuqfap yiemzgek ciuqhengz habdoengz,cungfaen gikfat gij yiedcingz sevei swhbwnj caeuqfaenh guh.

 Haeujlaeg doicaenh gij hawsingzvaq yienghmoq. Hawsingzvaq dwg diuz roen yendaiva bietdingh aeu byaij, dwg guek raeuz gij rengzndumj baihndaw sihgiuz ceiq hung, fazcanj dungnwngz couh youq neix. Bineix cungqdiemj ca`ndei sam hangh hong. It dwg gyavaiq nungzyez conjyiz yinzgouj bienqbaenz gihminz hawsingz. Gyalaeg gaijgwz huciz cidu,cuengqsoeng gij diuzgen youq hawsingz an`gya roengzhoh,laebhwnj laebcaez gij cwngcwz “vunz dieg cienz” doxngaeu. Gya`gvangq aen gvaengx hawsingzvaq gyoebhab sawqdiemj yienghmoq.Gihcucwng miz hamzgimliengh gig sang,aeu gyavaiq guenj daengz gyoengq vunz ciengzyouq hawsingz hoeng caengz an`gya de,sawj gyoengqde ciuqfap yiengjmiz gij yivu gyauyuz、couhnieb、yihliuz daengj gihbwnj goenggungh fugsaeh giz diegyouq. Fazcanj gij hawsingz rauh`iq caeuq gij hawsingz iq dieg cungqgyang dieg baihsae, yungznab engq lai nungzminzgungh gyawj ranz couhnieb cauhnieb, hawj gyoengqde ndaej racienz youh goqranz. Ngeih dwg doicaenh hwnqguh aen gunghcwngz bauj youqonj hawsingz caeuq aen hawciengz fangzdicanj ndaej cangqheiq fazcanj. Bineix gaijcauh gij ranzyouq diegranzdiengz 600 fanh dauq,daezsang aen beijlaeh gaijcauh ranzdiengz yungh cienz bae anceiq. Laebndei gij suisouh、sindai cwngcwz haeujcoengh gihminz hableix siufeiq ranzyouq,hab`wngq gij iugouz baenzbaenz aeu miz ranzyouq caeuq gij iugouz gaijndei ranzyouq,gaengawq hawsingz dingh geiq, vaqgej gij daenzcang fangzdicanj, coicaenh aen hawciengz fangzdicanj bingzonj yinhhengz. Laebhwnj gij ranzyouq cidu co cawx caez guh, dawz gyoengq vunz daj diegrog daeuj youh hab diuzgen haenx cugbouh nabhaeuj ndaw gvaengx gung`wngq ranzco goenggya. Sam dwg gyagiengz gveihva hwnqguh guenjleix hawsingz. Sawj hawsingz gveihva lai hab gohyoz、yawj baenaj、miz gienzvi、 ndaej goenghai,coicaenh “gak loih gveihva hamzciep doxngamj”. Haigoeng hwnqguh gij gyoebhab gvanjlangz lajnamh hawsingz 2000 goengleix doxhwnj.

 Gaenxmaenx doigvangq loegsaek gencuz caeuq gencaiz,daihlig fazcanj gij gencuz gang gezgou caeuq cangboiq yienghsik,gyavaiq biucinjvaq gensez, daezsang gencuz gisuz suijbingz caeuq gunghcwngz caetliengh. Doicaenh hawsingz guenjleix dijci cauhmoq, dajcauh aen hawsingz coengmingz,laebndei goenggungh gyaudoeng vangjloz, ceihleix gij vwndiz doedyienh gyaudoeng deng saekdimz daengj, gaijndei gij vanzging vunz youq,sawj beksingq saedceij gvaq ndaej engq onjsim、engq cuengqsim、engq haisim.

 Gaijndei gihyiz fazcanj gwzgiz. Haeujlaeg doicaenh hwnqguh “it rangh it loh”, doeksaed aen gveihva ganghyau Baekging Denhcinh Hozbwz gapdoengz fazcanj, gyavaiq fazcanj rangh ginghci Dahcangzgyangh. Ceiqdingh saedhengz aen “Cibsam Haj” gveihva baihsae daih haifat,saedhengz lwnz canloz moq saenqhwng dieg doengbaek daengj gunghyez gihdi geqlaux,okdaiz aen cib bi gveihva moq coicaenh dieg cungqgyang hwnghwnj,haeujcoengh dieg baihdoeng youq dijci cauhmoq、dieghawq aenhaij dungjcouz daengj fuengmienh daiqdaeuz cungbyoengq. Coicaenh dieg miz swhyenz de guh ginghci cienjhingz swnggaep. Haeujcoengh gwzming laujgih、dieg minzcuz、dieg henzguek、dieg gungzhoj fazcanj. Ceiqdingh caeuq saedhengz guekgya haijyangz canloz,henhoh guekgya haijyangz gienzik, baujhoh haijyangz swnghdai vanzging, gya`gvangq gij hoenggan lamzsaek ginghci, hwnqguh haijyangz guekak.

 (Seiq) Gyavaiq fazcanj yienhdaih nungzyez,coicaenh nungzminz lienzdaemh demsou. Laebdaeb hauz mbouj cuengqsoeng bae ca`ndei gij hong “sam nungz”, laebndei gij cwngcwz hawj nungzyez bienq ak、 hawj nungzminz ndeicawq、 hawj nungzminz fouqmiz,gyalaeg lajmbanj gaijgwz, haigvangq gij miengloh nungzminz couhnieb demsou,roengzrengz daezsang nungzyez caetliengh、yauqik caeuq gingcwngh naengzlig.

 Gyavaiq diuzcingj nungzyez gezgou. Haeuxgwn laebdaeb demsou,vih onjdingh huqgyaq、 gaijndei minzswngh daezgung le baujcang rengzrwd,hoeng hix roeb daengz gij vwndiz daenzcang daih fukdoh demgya、hawciengz gyagwz doekdaemq daengj. Yaek laebndei nungzcanjbinj gyagwz cauxbaenz gihci, dazyinx nungzminz hab`wngq hawciengz sihgiuz bae diuzcingj aen gezgou dajndaem dajciengx, habdangq diuzgemj gij menciz ndaem haeuxyangz. Ciuq aen yenzcwz “hawciengz dinghgyaq、 gyaq bouj faenliz”, remcieng onjdangq doicaenh gaijgwz aen cidu soucwk haeuxyangz,baujcang gij souik hableix nungzminz. Aeu lai cungj cosih caez bae siuvaq gij haeuxgwn daenzcang,daihlig bangcoengh cingsaeq gyalaeg gyagoeng nungzcanjbinj, fazcanj cuzmuzyez, ietraez diuz lienh nungzyez canjnieb; ceiqdingh aen fangh`an lwnz moq doiq geng fuk ndoeng ndaem nywj,bineix doiq geng fuk ndoeng ndaem nywj 1500 fanh moux doxhwnj,gienh saeh neix guh it yiengh ndaej lai yiengh,itdingh aeu ca`ndei. Gaenxmaenx fazcanj lai cungj hingzsik nungzyez habdoh gveihmoz ginghyingz,laebndei gij cwngcwz bangfuz gyadingz nungzcangz、ciennieb daihhoh、nungzminz hozcozse daengj ginghyingz cawjdaej yienghmoq,gungganq cizyez nungzminz yienghmoq, gujli nungzhoh ciuqfap gagnyienh miz boizbouj bae riuzcienj diegbauguh, guh diegdeih gujfwn doxgap、 lienzhab roxnaeuz diegdeih dakguenj. Gyalaeg gaijgwz lajmbanj cizdij canjgienz、 nungzgwnj、cizdij linzgenz、guekmiz linzcangz、reihnaz suijli、gunghsiuhse daengj.

 Giengzvaq cengjdingj nungzyez giekdaej. Cienzmienh guhcaez vehdingh caemhcaiq saedhengz daegbied baujhoh gij gihbwnj reihnaz ciengzlwenx, gyagiengz hwnqguh gij reihnaz biucinj sang, demgya gij diegnamh cae laeg namh mboeng 1.5 ik moux,saen dem gij menciz gauhyau mbaet raemx guenq raemx 2000 fanh moux. Damqra gij sawqdiemj aen cidu reihnaz lwnz ndaem yiet raeq. Gyagiengz cauhmoq caeuq doigvangq nungzyez gohgi,haeujlaeg guh haeuxgwn loegsaek、gauhcanj、gauhyau cauhlaeb, saedhengz gij hengzdoengh vafeiz nungzyoz lingz demmaj. Baujcang caizcwng dwk haeuj nungzyez bae,laebhwnj daengx guek nungzyez sindai danbauj dijhi,laebndei nungzyez baujyiemj cidu caeuq lajmbanj ginhyungz fugsaeh,dazyinx daiqdoengh engq lai swhginh dwk haeuj hwnqguh yienhdaih nungzyez bae.

 Gaijndei lajmbanj goenggungh sezsih caeuq fugsaeh.Gyadaih ligdoh hwnqguh gij giekdaej sezsih lajmbanj,saenhwnq gaijhwnq gij goengloh lajmbanj 20 fanh goengleix,gij yanghcin caeuq aen hingzcwngcunh bwhmiz diuzgen de, aeu gyavaiq doeng lohgeng、doeng cihek. Cagaenj lwnz moq gaijcauh swnggaep gij denvangj lajmbanj,song bi ndawde saedyienh lajmbanj gungdienh fugsaeh onjdingh gauqndaej caeuq diegbingz gij cingjlaeg yungh couhsuijgih haenx cungj doengdienh liux.Saedhengz aen gunghcwngz gyamaenh daezswng raemxgwn ancienz. Doidoengh denswj sanghvu haeuj lajmbanj.Gaihcanj cingjceih gij vanzging vunzyouq lajmbanj, hwnqguh aen mbanj gyaeundei habyouq.

 Saedhengz aen gunghcwngz duetgungz gunggeng. Bineix aeu guhcaez aen yinvu sawj 1000 fanh vunz doxhwnj boux gungzhoj lajmbanj duetgungz,ndawde senj dieg duetgungz 200 fanh vunz doxhwnj,laebdaeb doicaenh gaijcauh gij ranzyiemj gyoengq nungzhoh gungzhoj. Cunghyangh caizcwng banggungz swhginh demlai 43.4%. Youq aen yienh gungzhoj doicaenh cingjhab gij swhginh nangqdaengz nungzyez nungzminz. Genhciz cingcinj banggungz、duetgungz, yawj vunz yawj dieg dingh geiq. Daihlig gungganq gij canjnieb miz daegsaek,bangcoengh couhnieb cauhnieb. Gaijgez ndei gij vwndiz doeng loh、doeng raemx、doeng dienh、doeng vangjloz daengj,demgiengz gij fazcanj naengzlig dieg daegbied gungzhoj cizcungh lienzbenq caeuq gyoengq vunz gungzhoj. Guekgya gak hangh cwngcwz hawj beksingq ndeicawq haenx caeuq minzswngh hanghmoeg,aeu ngeng yiengq dieg gungzhoj. Haeujlaeg guh dinghdiemj banggungz、baihdoeng baihsae doxgap banggungz,haeujcoengh sevei ligliengh caeuqfaenh duetgungz gunggeng. Banggungz duetgungz dwg gij yinvu nyenghsingq,gak gaep cwngfuj gaenq laebroengz ginhlingcang,bietdingh aeu ciuqseiz bauj caetliengh bauj soqliengh guhcaez.

 (Haj) Doicaenh lwnz moq doiq rog hailangh suijbingz sang ndeu, roengzrengz saedyienh gapguh caezhingz. Najdoiq gozci ginghci gapguh caeuq gingcwngh gwzgiz bienqvaq laegdaeuq,swnh`wngq ginghci ndaw guek daezsang caetliengh demgya yauqlwd swnggaep cungj sihyau gaenjbik neix,yaek giendingh mbouj bienq bae gyadaih doiq rog hailangh,youq ndaw hailangh demgiengz fazcanj dungnwngz moq、 demgya gaijgwz doenghlig moq、demlai gingcwngh youhsi moq.

 Netsaed doicaenh hwnqguh “it rangh it loh”. Doengjit couzveh ndaw guek gak dieg haifat hailangh caeuq gozci ginghci gapguh,doengzcaez dajcauh diuz ginghci coujlangz gwnz dieghawq caeuq diemj cengjdingj gapguh gwnz haij,doidoengh doxlienz doxdoeng、ginghmou gapguh、yinzvwnz gyauhliuz. Cauhlaeb aen gihci song henz loh daih doenggvan gapguh,cauhguh gozci vuzliuz daih doengloh. Doicaenh cauhguh gij ginghci hozcozgih henzguek、gij ginghci hozcozgih hamj gyaiq、 gij ginghmou hozcozgih rog gyaiq. Genhciz caez doxyaeng、caez cauhguh、caez yiengjsouh,sawj “it rangh it loh” bienqbaenz diuzsai hozbingz cingzngeih、 diuzloh doengzcaez hwnghoengh.

 Gyadaih gozci canjnwngz gapguh. Genhciz giyez guhcawj、cwngfuj doidoengh、 hawciengzvaq bae guh,saedhengz buek sifan hanghmoeg hungnaek ndeu. Doeksaed caeuq laebndei gij cwngcwz haeujcoengh caizsuiq ginhyungz,ndalaeb yinzminzbi rogguek hozcoz gihginh,yungh ndei gij hozcoz gihginh songmbiengj canjnwngz. Doidoengh canghbei、 gisuz、 biucinj、 fugsaeh byaij okbae,dajcauh gij sawgim binjbaiz Cungguek ceiqcauh.

 Coicaenh vaimou cauhmoq fazcanj. Najdoiq gij hingzseiq yiemzhaenq baihrog sihgiuz lienzdaemh mbouj hoengh,aeu lai cungj cosih caez hengz,gaemhanh aen seiqdaeuz cingouj cuzgouj gyod roengzdaeuj. It aeu gyavaiq doeksaed caeuq laebndei cwngcwz. Gaijndei cuzgouj doiqsuiq beijlwd gezgou,saedbauj gibseiz cukngeg doiqsuiq,yiemzhaenq dwkceih yaeuh`aeu doiqsuiq. Demgya aen gveihmoz geizdinj cuzgouj saenqyungh baujyiemj,saedyienh baenzdauq sezbei cuzgouj yungzswh baujyiemj wnggai bauj cungj bauj. Ngeih aeu gujli sanghyez mozsiz cauhmoq. Gyadaih gij sawqdiemj denswj sanghvu hamj gyaiq,haeujcoengh giyez hwnqguh buek “cangrogguek” cuengq canjbinj cuzgouj ndeu,coicaenh gij giyez guh vaimou gyoebhab fugsaeh de fazcanj. Sam aeu gaijndei mouyiz gezgou. Guh fugsaeh mouyiz cauhmoq fazcanj sawqdiemj,demgya gij sifan hawsingz gauj fugsaeh vaibauh, gyavaiq fazcanj vwnzva doiq rog mouyiz. Caenh`itbouh cingjhab gaijndei fueng dieg haijgvanh daegbied gamguenj,coicaenh gyagoeng mouyiz senj bae dieg cungqgyang dieg baihsae、yiengq lienhcanjnieb gyaeuj cungdaengj gyaeuj maenhndei haenx ietraez. Seiq aeu doicaenh mouyiz bienq bienhleih bae. Cienzmienh doigvangq gozci mouyiz “aen conghcueng dog”. Gyangqdaemq cuzgouj sanghbinj cazniemh beijlwd.Haj aeu hengzguh gij cingouj cwngcwz engqgya remcieng. Gyadaih cingouj senhcin gisuz sezbei、gvanhgen lingzbugen caeuq gij nwngzyenz yenzcaizliu giepnoix.

 Daezsang cungj suijbingz leihyungh vaiswh. Laebdaeb cuengqsoeng douzswh cinjhaeuj,gyadaih hailangh fugsaehnieb caeuq itbuen ceiqcauhnieb,genjva gij cwngzsi vih canghseng`eiq guekrog douzswh giyez ndalaeb haenx,gyadaih ligdoh ciuyinx canghseng`eiq caeuq swhbwnj. Cauhmoq neiluz caeuq henzguek hailangh mozsiz,dajcauh gij canjnieb comzgyoengq yiengqrog moq,dazyinx swhginh guekrog dwk haeuj dieg cungqgyang dieg baihsae engq lai. Gyalai swmou siyengih sawqdiemj.Cauhmoq gij dijci gihci gaihfazgih. Raeuz yaek dajcauh gij douzswh vanzging engqgya goengbingz、 engqgya ronghcingx、engqgya yawhgeiz ndaej, Cungguek yaek itcig cungj baenz giz dieghwng gig ndaej supyinx canghseng`eiq guekrog daeuj douzswh.

 Gyavaiq hengzguh aen canloz swyouz mouyizgih. Gaenxmaenx doxyaeng ciemdingh gij hezding gihyiz cienzmienh ginghci hojban gvanhaeh,gyavaiq Cungh Yiz Hanz swmougih daengj damzbuenq, doicaenh Cungh Meij、Cungh Ouh douzswh hezding damzbuenq,gyagiengz yenzgiu Ya Dai swmougih lienzhab canloz. Raeuz nyienh caeuq mizgven gak fueng itheij,doicaenh mouyiz douzswh engq swyouz, doengzcaez cauhlaeb gij gozci ginghmou dijhi bingzyaenx、caezhingz、bauyungz.

 (Roek) Gyadaih ligdoh ceihleix vanzging,doidoengh loegsaek fazcanj aeundaej cungbyoengq moq. Ceihleix uqlah、baujhoh vanzging,gvanhaeh daengz yinzminz ginzcung ndangcangq caeuq ndaej lienzdaemh fazcanj,bietdingh aeu haenqrengz doicaenh,laemxsim byaij ok diuz roen ginghci fazcanj caeuq gaijndei vanzging cungj ndaej hingz ndeu.

 Haenqrengz ceihleix daihheiq mokfaenx caeuq raemx uqlah. Bineix vayoz yungh yangj soqliengh、 anhdan baizcuengq soqliengh aeu faenbied doekdaemq 2%,wyangjvaliuz、danyangjvavuz baizcuengq soqliengh faenbied doekdaemq 3%, dieg cungqdiemj naedfaenx saeq(PM2.5)nungzdu laebdaeb doekdaemq. Roengzrengz ca`ndei gemjnoix coemh meiz baizcuengq caeuq gihdungceh baizcuengq. Gyagiengz cinghseuq yauliz sang bae leihyungh meizdan,gemjnoix sawjyungh meizsanq, doicaenh aeu dienh lawh meiz、aeu heiq lawh meiz. Cienzmienh hengzguh aen dencangj coemh meiz baizcuengq gig noix caeuq mbaetnaengz gaijcauh. Gyavaiq raengcawz gij gohluz coemh meiz mbouj hab aen biucinj giengzceih. Gyalai gung`wngq denhyenzgi,laeb caezcienz gij cwngcwz bangfuz funghnwngz、daiyangznwngz、swnghvuz ciznwngz daengj fazcanj, daezsang gij bijcung cungj nwngzyenz cinghseuq. Gujli dawz nyaqganj dangguh swhyenz gyoebhab leihyungh, hanhhaed cigsoh coemh bae. Cienzmienh doigvangq gij youz ci yungh hab guek haj biucinj, raengcawz cimaihenj caeuq cirwixgaeuq 380 fanh aen. Youq dieg cungqdiemj saedhengz daihheiq uqlah lienzhab fuengzre lienzhab gaemhanh. Cienzmienh doicaenh hwnqguh caeuq gaijcauh gij sezsih cawqleix raemxuq ndaw hawsingz,gyagiengz gyoebhab ceihleix nungzyez gij uqlah mbouj rox goek caeuq liuzyiz raemx vanzging. Gyadaih ligdoh ceihleix gij goek uqlah gunghyez, cienzmienh saedhengz youqsienq gamcaek aen giyez baizuq. Giengzvaq vanzging baujhoh gamcaz, guh daengz ciengj fad faenmingz. Aen fap baujhoh vanzging ngamq coihdingh de bietdingh aeu yiemzgek caephengz,doiq boux mauh biucinj baizcuengq caeg baizcuengq de bietdingh aeu ciuqfap yiemzhaenq dwkceih,doiq boux yungzcingz de bietdingh aeu ciuqfap yiemzsuk cazdawz.

 Daihlig fazcanj gij canjnieb mbaetnaengz vanzbauj.Gyadaih loegsaek vanzbauj biucinj guenj daengz fanveiz. Laebndei gij cwngcwz bangfuz, haeujcoengh doigvangq gij senhcin gisuz canghbei mbaetnaengz vanzbauj, gvangqlangh guh habdoengz nwngzyenz guenjleix caeuq hawj daihsam fueng ceihleix vanzging uqlah, gyadaih ligdoh gaijcauh gencuz mbaetnaengz,gyavaiq cienzdoengj ceiqcauhnieb guh loegsaek gaijcauh. Guh cienzminz mbaetnaengz、mbaetraemx hengzdoengh,doicaenh labsab faenloih cawqleix,laeb caezcienz aen vangjloz dauqsou leihyungh gij swhyenz caiqseng,dawz aen canjnieb mbaetnaengz vanzbauj gungganq baenz gij canjnieb cengjdingj guek raeuz fazcanj.

 Gyagiengz hwnqguh gij hohlaengz swnghdai ancienz. Laeb caezcienz aen gihci baujhoh boizbouj swnghdai, dingz raemj ndoengfaex gaghwnj guh gaicawx, saedhengz gij bangbouj dajciengj cwngcwz lwnz moq baujhoh diegnywj swnghdai. Doicaenh gij sawqdiemj gyoebhab ceihleix dieg aeu raemx lajnamh gvaqbouh, hengzguh aen gunghcwngz baujhoh caeuq hoizfuk diegcumx daengj swnghdai, laebdaeb ceihleix dieg bienq fwz、bienq rin sa caeuq raemxnamh laesaet. Baujhoh vanzging,bouxboux miz cwzyin. Moix boux vunz ndaw sevei cungj aeu gag rox hengzdoengh hwnjdaeuj, vih hwnqguh aen Cungguek gyaeundei gunghawj ligliengh.

 (Caet) Cietsaed baujcang gaijndei minzswngh,gyagiengz sevei gensez.Hengzguh goengsaeh,minzswngh guh goek. Raeuz yaek lailai doeg de, geiqmaenh ndawsim, lai maeuzaeu gij leih`ik minzswngh, lai bang minzswngh gaijgez youheiq. Caizcwng souhaeuj demmaj yienznaeuz cuengqmenh, hoeng gij saehsaed wnggai bang beksingq banh de, gienh ndeu hix mbouj ndaej noix.

 Roengzrengz gyadaih couhnieb cauhnieb. Hengzguh gij couhnieb cwngcwz engqgya gaenxmaenx, gujli aeu cauhnieb daiqdoengh couhnieb. Bineix gauhyau bizyezswngh yaek lai daengz 765 fanh boux,aeu doeksaed ndei couhnieb coicaenh giva caeuq cauhnieb yinxlingx giva,coicaenh lai miengloh couhnieb cauhnieb. Yungh ndei gij gietlw saetnieb baujyiemj gihginh,demgya onj couhnieb swhginh gveihmoz, guhndei gij hong doiq boux cizgungh roengzgang ndaw giyez guh ginwngz beizyin caeuq dauqcungz couhnieb,doiq boux nanz ndaej couhnieb ndaw hawsingz daezgung dakdaej bangfuz. Guhbaenz aen yinvu beizyin 2100 fanh vunzbaez doxhwnj nungzminzgungh daezswng ciknieb ginwngz. Gyagiengz bangfuz lingzvued couhnieb、couhnieb hingzdai moq. Cietsaed guh ndei gij hong anceiq bouxbing duiyiz caeuq fugsaeh gyoengqde couhnieb cauhnieb.

 Fazcanj gij gyauyuz caetliengh engq ndei engq goengbingz.Gyauyuz dakdawz le gij daengzcog guekgya, gij maqmuengh yinzminz. Goenggungh gyauyuz douzhaeuj aeu lai ngeng coh dieg cungqgyang dieg baihsae caeuq dieg biengyae、dieg gungzhoj. Doengjit singzmbanj yivu gyauyuz ginghfei baujcang gihci,gaijndei gij banhhag diuzgen aen yozyau buegnyieg caeuq aen yozyau dozninz. Haeujcoengh fazcanj bujveising youwzyenz. Banh ndei daegbied gyauyuz. Gyavaiq laebcienz yienhdaih cizyez gyauyuz dijhi, faenloih doicaenh cungdaengj cizyez gyauyuz mienxcawz yozfei cazfei. Doiq boux hagseng gyadingz gungzhoj sien mienxcawz bujdungh gauhcungh yozfei cazfei. Doeksaed aen cwngcwz daezsang gij cienzhong fukleih gyoengq lauxsae lajmbanj. Gyavaiq doicaenh yenjcwngz gyauyuz, hawj gij gyauyuz swhyenz ndei guenj daengz deihfueng engq lai. Daezswng gauhyau gyauyoz suijbingz caeuq cauhmoq naengzlig,doidoengh gij bujdungh bwnjgoh gauhyau miz diuzgen de yiengq ying`yunghingz cienjbienq. Laebdaeb gyadaih gij gveihmoz cungdenj gauhyau yiengq lajmbanj dieg gungzhoj ciusou hagseng, doeksaed caeuq laebndei gij cwngcwz lwg nungzminzgungh riengz bohmeh senj bae de youq dangdieg doegsaw caeuq swnghag gaujsi. Haeujcoengh caeuq gveihfan minzban gyauyuz fazcanj. Gyauyuz aeu coicaenh hagseng dwz ci dij meij cienzmienh fazcanj, yawjnaek gungganq gak loih vunzcaiz suciz sang youh maenh cauhmoq. Daj gyadingz daengz yozyau、daj cwngfuj daengz sevei, cungj aeu vih gyoengq lwgnyez ancienz ndangcangq、majhung baenzcaiz rap hwnj cwzyin,doengzcaez dak hwnj aen maqmuengh ngoenzcog.

 Hezdiuz doicaenh yihliuz、yihbauj、 yihyoz lienzdoengh gaijgwz. Ndangcangq dwg gij giekdaej vuenyungz. Bineix aeu saedyienh binghhung baujyiemj cienzbouh guenj daengz,cwngfuj gyalai douzhaeuj,hawj engq lai boux binghhung gemjmbaeu diuzrap. Cunghyangh caizcwng anbaiz singzmbanj yihliuz gouqbang bangbouj swhginh 160 ik maenz,demmaj 9.6%. Cingjhab singzmbanj gihminz gihbwnj yihbauj cidu, caizcwng bangbouj daj moix boux moix bi 380 maenz daezsang daengz 420 maenz. Gaijgwz yihbauj ceihawj fuengsik,gyavaiq doicaenh gihbwnj yihbauj daengx guek lienzvangj caeuq diegwnq ywbingh gietsuenq. Gya`gvangq gij fanveiz doengh aen hawsingz goenglaeb yihyen gyoebhab gaijgwz sawqdiemj de,gapdoengz doicaenh yihliuz fugsaeh gyagwz、yozbinj riuzdoeng daengj gaijgwz. Gyalaeg gaijgwz cungj cidu saemjbingz saemjbae yozbinj yihliuz gigai. Gyavaiq gungganq boux canghyw cenzgoh、canghyw wzgoh. Youq 70% baedauq disi guh faengaep cazbingh ywbingh sawqdiemj. Gihbwnj goenggungh veiswngh fugsaeh ginghfei caizcwng bangbouj daj moix vunz bingzyaenz 40 maenz daezsang daengz 45 maenz, coicaenh yihliuz swhyenz yiengq gihcwngz caeuq lajmbanj riuzdoengh. Gujli sevei banh yihyen. Fazcanj cunghyihyoz、 minzcuz yihyoz saehnieb. Laebhwnj laebcaez gij yinzsw sinhcouz cidu hab yihliuz hangznieb daegdiemj haenx,baujhoh caeuq diuhdoengh gij cizgizsing gyoengq yihvu yinzyenz. Cauhlaeb gij gvanhaeh canghyw vunzbingh huzndei. Laeb caezcienz gij boiqdauq cwngcwz doiq gvanbaz ndeu ndaej seng song boux lwg. Vihliux yinzminz ndangcangq,aeu gyavaiq laebcaez gij dijci doengjit gienzvi bae gamguenj gijgwn gijyw ancienz,yiemzsouj daj ndaw naz daengj daizhaeux、daj giyez daengz yihyen moix diuz fuengzsienq, hawj yinzminz ginzcung gwnndoet yunghyw ancienz、cuengqsim.

 Daemj maed daemj maenh aen vangjancienz sevei baujcang. Laebdaeb daezsang gij biucinj gihbwnj cienzciengxlaux boux duiyouh. Gak dieg aeu cietsaed rap hwnj cwzyin,saedbauj cienzciengxlaux ciuqseiz cukngeg fatcuengq. Ceiqdingh aen banhfap vehcienj bouhfaenh guekmiz swhbwnj cungsaed sebauj gihginh. Guh ciengxlaux fugsaehnieb gyoebhab gaijgwz sawqdiemj,doicaenh lai cungj hingzsik yihliuz ciengxlaux giethab. Doeksaed gij cidu laemzseiz gouqbang、gouqbang gungciengx boux daegbied gungzhoj daengj, hableix doekdingh gij biucinj gouqbang gungciengx, laebndei gunghcoz gihci. Singzmbanj dihbauj moix boux bingzyaenz bangbouj biucinj faenbied daezsang 5% caeuq 8%. Gyavaiq laebcaez singzmbanj sevei gouqbang dijhi, hawj gij ginzcung gunnanz bungz gip miz bang、roeb nanh miz bang,hawj sevei cungmuenx gyaezhoh caeuq raeujrub.

 Doicaenh vwnzva gaijgwz fazcanj. Aeu aen siengjmuengh Cungguek caeuq yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek daeuj comzgiet gij yinsiz doxdoengz、 gyonjgyoeb ligliengh,gungganq caeuq saedhengz seveicujyi haedsim gyacizgvanh, gyagiengz aigozcujyi gyauyuz. Hengzguh cezyoz sevei gohyoz cauhmoq gunghcwngz, fazcanj vwnzyoz yisuz、sinhvwnz okbanj、gvangjbo yingjsi、dangjanq daengj saehnieb. Cauhlaeb aen cangcaizhag yienghmoq miz Cungguek daegsaek. Gyagiengz baujhoh leihyungh vwnzvuz caeuq feihvuzciz vwnzva yizcanj. Gyalaeg bae guh gij hozdung cauhlaeb ginzcungsing cingsaenz vwnzmingz. Daiqdaeuz dizcang cienzminz doegsaw, bujgiz gohyoz cihsiz, daihlig fatyiengz gohyoz cingsaenz, daezsang guekminz suciz caeuq sevei vwnzmingz cingzdoh. Coicaenh cienzdoengj meizdij caeuq gij meizdij saenhwng yungzhab fazcanj.Gungganq gij vangjloz vwnzva cangqheiq. Gyalaeg ndaw guek rog guek yinzvwnz gyauhliuz,gyagiengz gensez gozci cienzboq naengzlig. Gyalaeg gaijgwz vwnzva dijci, dazyinx goenggungh vwnzva swhyenz ngeng coh singzmbanj gihcwngz,doidoengh vwnzva canjnieb cauhmoq fazcanj, gaujhoengh vwnzva hawciengz, gyagiengz guenjleix vwnzva hawciengz. Doicaenh ranzranz doeng susw gvangjbo densi. Guh ndei gij hong couzbanh Baekging doenggeiq Auyinvei caeuq doenggeiq bouxndangcanz Auyinvei,daiqdaeuz dizcang gij seizhwng moq cienzminz cangqndang.

 Gyagiengz caeuq cauhmoq sevei ceihleix. Guhndei gihcwngz giekdaej gunghcoz, doicaenh hwnqguh singzmbanj segih,coicaenh gihcwngz minzcuj doxyaeng. Haeujcoengh gunghvei、gungcinghdonz、fulenz daengj ginzcung donzdij cujciz camgya sevei ceihleix. Gyavaiq gaijgwz sawj hangznieb hezvei sanghvei caeuq hingzcwng gihgvanh duetngaeu, ciuqfap gveihfan fazcanj sevei cujciz, haeujcoengh ciennieb sevei gunghcoz、ceiqnyienh fugsaeh caeuq swnzsienh saehnieb fazcanj. Gyagiengz cauhlaeb sevei saenqyungh dijhi. Cietsaed baujcang gij gienzik mehmbwk、 lwgnyez、bouxndangcanz,gyagiengz gyaezhoh fugsaeh lajmbanj lwgnyez louzsouj caeuq mehmbwk、bouxlaux. Gyalaeg gaijgwz swhfaz dijci, mbehai guh fazci senhconz gyauyuz,hainduj hengzguh “caet haj” bujfaz gveihva, guhndei gij hong faplwd bangcoh caeuq segih gaijcingq. Laeb caezcienz guekgya vangjloz ancienz baujcang dijhi. Cauhmoq sevei cianh gyoebhab ceihleix gihci, aeu saenqsikvaq guh cengjdingj bae doicaenh laebguh sevei cianh fuengzre gaemhanh dijhi,ciuqfap fadceih gij hingzveiz famhfap famhcoih, yiemzhaenq dwkceih gij hozdung bauqlig dwglau, hawj beksingq roxnyinh engqgya ancienz. Gaijcaenh gij hong saenqfangj, laebndei gij diuzgaij gihci lai yiengh haenx, mizyauq hoizgej ngaekngeu cengnauh, coicaenh sevei bingzan huzndei.

 Sengmingh ceiq dijbauj,ancienz naek gvaq Byadaisanh. Bietdingh aeu gaemgaenj mbouj cuengqsoeng bae ca ndei ancienz swnghcanj caeuq goenggungh ancienz,gyagiengz hwnqguh ancienz giekdaej sezsih caeuq cauhlaeb gij naengzlig fuengzcai gemjcai, laebcaez gij gihci gamcaek yawhgingj wngqgaep,daezsang gij suijbingz gisieng fugsaeh, guhndei gij hong deihsaenq、 rauveh、diciz daengj. Laeb caezcienz caeuq doeksaed ancienz swnghcanj cwzyin、 guenjleix cidu caeuq gaujhaed gihci,saedhengz dangj cwng caemh rap cwzyin、aen gangjvei ndeu song yiengh cwzyin, gyadaih ligdoh gyaepcaz gij cwzyin boux mbouj caenh cizcwz,yiemzgek gamguenj dawzfap,giengiet naenxhaed fatseng gij ancienz saehhux hungnaek caeuq daegbied hungnaek,cietsaed baujcang beksingq sengmingh caizcanj ancienz.

 (Bet) Gyagiengz cwngfuj bonjndang gensez,daezsang gij naengzlig hengzguh cwngci cosih caeuq fugsaeh suijbingz. Rapnaek cien gaen daihdamj raphwnj. Najdoiq gij gaijgwz fazcanj yinvu fukcab gannanz neix,gak gaep cwngfuj aeu haeujlaeg gvancez doeksaed fazcanj leixniemh moq,dawz aen sawjmingh cienzmienh laebbaenz aen biengz siujgangh gwed youq gwnz mbaq,dawz gij youheiq angqyangz cungqvunz cuengq haeuj ndawsim,laebndei aen cwngfuj fapceih、 cwngfuj cauhmoq、cwngfuj seuqcingh caeuq aen cwngfuj maenh fugsaeh hawj beksingq muenxeiq.

 Genhciz ciuqfap hengzguh cizcwz,dawz cwngfuj hozdung cienzmienh nabhaeuj fapceih gveijdau bae. Gak gaep cwngfuj caeuq boux gunghcoz yinzyenz de aeu daiqdaeuz yiemzgek ciuqsouj yenfaz caeuq faplwd,gagrox yinhyungh fapceih swhveiz caeuq fapceih fuengsik doidoengh gij hong,gij cizcwz fapdingh bietdingh aeu guh,faplwd mbouj hawj gienz couh mbouj ndaej guh. Gaenxmaenx doihengz cwngfuj faplwd guvwn cidu. Haeujlaeg doicaenh cwngvu goenghai,cungfaen fazveih gij cozyung meizdij cienzdoengj、meizdij saenhwng,leihyungh ndei vangjloz bingzdaiz, gibseiz hoizwngq sevei gvansim, hawj ginzcung rox cwngfuj guh gijmaz、 baenzlawz guh. Gak gaep cwngfuj aeu ciuqfap ciepsouh doengzgaep yinzda caeuq aen cangzveijvei de gamduk, gagrox ciepsouh yinzminz cwnghez guh minzcuj gamduk, ciepsouh sevei caeuq yizlun gamduk, hawj gienzlig youq laj ndit yinhhengz.

 Genhciz seuqcingh hengzguh cizcwz, haeujlaeg doicaenh fanjdoiq baihrwix dizcang seuqcingh. Nyinhcaen doeksaed dangjfungh lenzcwng gensez cawjdaej cwzyin,yiemzhaenq cingjceih gak cungj hingzveiz dingjrumz famh gijliz. Gyagiengz hingzcwng gamcaz,doicaenh saemjgeiq cienzmienh guenj daengz. Yungh gemj gienz hanh gienz、cauhmoq gamguenj daengj banhfap bae gemjnoix gij hoenggan maeuz seileih,conxcawz gij vanzging didmaj baihrwix. Doidoengh dangjfungh lenzcwng gensez yiengq gihcwngz iet bae, giengiet niujcingq gij fungheiq mbouj cingq ciemqhaih leih`ik ginzcung, giendingh mbouj bienq bae ceihfad baihrwix.

 Genhciz gaenx bae hengzguh cizcwz, daezsang gij rengz caephengz caeuq gij rengz goengsaenq. Cwngfuj gunghcoz yinzyenz aeu nyinhcaen guhndei hong bonjfaenh, seizseiz sim venj goengsaeh, cawjdoengh banhsaeh, rox maeuz rox guh. Haeujlaeg saedhengz “sam yiemz sam saed”,demgiengz cwngci yisiz、daihbuenz yisiz、 haedsim yisiz、 yawjcaez yisiz, gyagiengz cozfungh caeuq naengzlig gensez, dajcauh aen gunghvuyenz duivuj suciz sang youh cienniebvaq. Laebcaez caemhcaiq yiemzgek caephengz gunghcoz cwzyinci, saedbauj gak hangh cwngcwz caeuq yinvu cibcukcib doek daengz saedcawq. Laebcaez gij gihci dukcaz gyaepdawz cwzyin, giengiet cingjceih gij hingzveiz mbouj guh goengsaeh、gik guh goengsaeh、 lengxdamh doiqdaih goengsaeh,nyengh mbouj hawj ciemq vih mbouj guh saeh. Laebcaez gij gihci gikcoi caeuq gij gihci boujgouq gaijloek, bang boux gaijgwz cauhmoq cengjhwet gyarengz,hawj guengjdaih ganbu nyienh banhsaeh、gamj banhsaeh、guh ndaej baenz saeh. Cungguek gaijgwz hailangh 30 lai bi gij cingzcik gig daih haenx, couh dwg guengjdaih ganbu ginzcung guh okdaeuj.

 Gwnz laj doengzsim couh ndaej hingz.Raeuz aeu cungfaen fazveih cunghyangh caeuq deihfueng song aen cizgizsing. Doiq dieg caen ca saedguh cingzyauq yienhda de, youq anbaiz gensez swhginh、saendem gensez yunghdieg、 dungjcouz sawjyungh caizcwng swhginh dinghcaem daengj fuengmienh,gyadaih ligdoh dajciengj haeujcoengh. Gujli gak dieg daj saedsaeh hwnjdin bae guhsaeh cauhnieb, cauxbaenz gij gizmen sengdoengh doxciengj fazcanj haenx.

 Gak boux daibyauj!

 Cunghvaz Minzcuz dwg aen gyadingz hung ndeu,coicaenh gak minzcuz doxhuz caemhyouq,caezsim cawz hoj、 huzndei fazcanj,dwg gij gaenbonj leih`ik caeuq doengzcaemh cwzyin gak cuz yinzminz. Aeu genhciz diuzloh cingqdeng gaijgez minzcuz vwndiz miz Cungguek daegsaek,genhciz caeuq laeb caezcienz minzcuz gihyiz gagguenj cidu, yiemzgek caephengz gij minzcuz cwngcwz aen dangj, haeujlaeg guh minzcuz doxgiet cinbu cauhlaeb hozdung,doidoengh laebhwnj cungj sevei gezgou caeuq segih vanzging gak minzcuz dox bauyungz,coicaenh gak minzcuz dox baedauq dox gyauhliuz dox yungzhab. Doeksaed gij cwngcwz miz cabied bae haeujcoengh coicaenh dieg minzcuz fazcanj, gyagiengz giz doiq giz bangfuz、baujhoh caeuq fazcanj saujsu minzcuz cienzdoengj vwnzva ndei nem gij haw gij mbanj miz daegsaek, gyadaih ligdoh bae bangfuz aen minzcuz vunz haemq noix de fazcanj, daihlig guh gij hengzdoengh hwng henzguek fouq beksingq, hawj daengx guek gak cuz yinzminz doengzcaez byaijhaeuj aen biengz cienzmienh siujgangh.

 Raeuz aeu cienzmienh gvancez gij gihbwnj fuengcim cunghgyau gunghcoz aen dangj, genhciz ciuqfap guenjleix gij hongsaeh cunghgyau, coicaenh cunghgyau gvanhaeh huzndei, sawj gij vunz cunghgyaugai caeuq gij ginzcung saenqgyauq youq ndaw coicaenh ginghci sevei fazcanj fatok cozyung ndei.

 Raeuz aeu nyinhcaen doeksaed gyauzvu cwngcwz,ciuqfap baujhoh gij gienzik habfap gyauzbauh rog guek caeuq vunzranz gveihgyauz,cungfaen fatok gij youhsi daegbied caeuq cozyung youqgaenj gyoengqde, mboujduenh dem`ak gij rengzcohsim gyoengq lwglan Cunghvaz ndaw guek rog guek.

 Gak boux daibyauj!

 Bi gvaqbae neix,gozfangz caeuq ginhdui gensez aeundaej cingzyauq gig yienhda. Bineix,aeu gaenjgaenj hopheux saedyienh aen muzbyauh dangj youq seizseiq moq sawj ginhdui bienq ak, haeujlaeg doicaenh yungh cwngci laebndei ginhdui、yungh gaijgwz sawj ginhdui engq ak、ciuqfap guenjleix ginhdui,cienzmienh gyagiengz ginhdui gwzming`va yendaiva cwnggveihva gensez, giengiet henhoh guekgya ancienz. Genhciz gij gaenbonj yenzcwz caeuq cidu aen dangj cieddoiq lingjdauj ginhdui, doeksaed gij cingsaenz Gujdenz Cenzginh Cwngci Gunghcoz Veiyi. Dungjcouz doicaenh caepcawq gak fuengyiengq gak lingjyiz ginhsw doucwngh, yiemzmaed cujciz bingzciengz canbei caeuq fuengzhen guenjleix gaemhanh henzguek gwnzhaij gwnzmbwn. Gyagiengz houginz baujcang caeuq canghbei fazcanj. Onjbouh doicaenh gaijgwz lingjdauj cijveih dijci,baijbouh mbehai gaijgwz ginhdui gveihmoz gezgou caeuq cwngcwz cidu daengj. Daezsang ginhdui gensez fazciva suijbingz.Gensez yendaiva vujcangh gingjcaz budui.Gyagiengz cienzminz gozfangz gyauyuz caeuq gozfangz dungyenz gensez.Doidoengh aen lingjyiz youqgaenj ginhminz yungzhab fazcanj haeuj laeg bae, youq ndaw hwnqguh giekdaej sezsih youqgaenj haenx cungfaen naemj daengz gozfangz aeuyungh. Fazcanj gozfangz gohgi gunghyez. Gak gaep cwngfuj aeu daihlig haeujcoengh gozfangz caeuq ginhdui gensez, byaij ok diuz roen seizgeiz moq ginhcwng ginhminz doxgiet cingzlaeg lumj raemx caeuq bya nei.

 Gak boux daibyauj!

 Raeuz yaek cienzmienh cinjdeng gvancez gij fuengcim “aen guekgya ndeu song cungj cidu”、“vunz Yanghgangj ceihleix Yanghgangj”、“vunz Aumwnz ceihleix Aumwnz”、gagguenj cingzdoh gig sang neix, yiemzgek eiciuq fapgoek caeuq gihbwnjfaz banhsaeh. Cienzlig haeujcoengh Yanghgangj、Aumwnz daegbied hingzcwnggih hingzcwng cangjgvanh caeuq cwngfuj ciuqfap hengzguh cwngci cosih. Fazveih gij youhsi daegbied Gangj Au,daezswng Gangj Au youq guekgya ginghci fazcanj caeuq doiq rog hailangh ndawde gij diegvih caeuq goengnaengz de. Gyalaeg neidi caeuq Gangj Au gapguh,coicaenh Gangj Au daezswng gij gingcwnghliz swhgeij. Dou siengsaenq, Yanghgangj、Aumwnz itdingh ndaej baujciz ciengzgeiz mwnhoengh onjdingh.

 Raeuz aeu laebdaeb genhciz gij cwngcwz fuengcim hungnaek doiq Daizvanh gunghcoz haenx,genhciz gij “yawjfap doxdoengz 1992 nienz” aen cwngci giekdaej neix, giengiet fanjdoiq cungj faenmbek hozdung sawj“Daizvanh doglaeb”, henhoh guekgya cawjgienz caeuq diegguek caezcingj,henhoh song hamq gvanhaeh hozbingz fazcanj caeuq Daizhaij hozbingz onjdingh. Doicaenh song hamq ginghci yungzhab fazcanj. Coicaenh song hamq vwnzgyau、gohgi daengj lingjyiz gyauhliuz, gyagiengz song hamq gihcwngz caeuq bouxcoz gyauhliuz. Raeuz yaek dawzndei aen leixniemh “song hamq it gya caen”,caeuq gyoengq beixnuengx Daizvanh caez rap aen minzcuz daih dauhleix,caezyiengj fazcanj seizgei ndei,dazfwngz cauhlaeb song hamq minghyinh gungdungzdij.

 Gak boux daibyauj!

 Raeuz yaek laebdaeb yaengxsang mbaw geiz hozbingz、 fazcanj、gapguh、 caezhingz,saedhengz gij daihguek vaigyauh leixniemh miz Cungguek daegsaek, henhoh guekgya cawjgienz、ancienz、fazcanj leih`ik. Banh ndei baez Ngeihcib Guek Cizdonz bouxlingjdauj funghvei youq guek raeuz gawjbanh neix, doidoengh seiqgyaiq ginghci cauhmoq demmaj, caezcienz ceihleix gij ginghci ginhyungz daengx seiqgyaiq. Gyagiengz caeuq gak aen cujyau daihguek hezdiuz doxgap, cauhlaeb yiengh daihguek gvanhaeh dox yingjyangj ndei、doxgap caezhingz. Dawzndei cungj vaigyauh leixniemh caeuq guekgya seiqhenz caenmaed lauxsaed doxik doxyungz,caeuq digih guekgya naihnanz hozbingz caemh youq、lienzdoengh yungzhab fazcanj. Gyalaeg Namz Namz gapguh、coicaenh doengzcaez fazcanj, henhoh gij gienzik cingqdangq habfap aen guekgya cingqcaih fazcanj. Gensezsing bae camgya gaijgez gij vwndiz seiqgyaiq caeuq vunzlai gig gvansim haenx. Gyavaiq gensez gij naengzlig baujhoh leih`ik rog guek,cietsaed baujhoh gij ancienz goengminz caeuq fazyinz guek raeuz. Cungguek nyienh caeuq gozci sevei itheij, vih vunzloih hozbingz caeuq fazcanj saednieb mboujduenh roengzrengz.

 Gak boux daibyauj!

 Buekguh cij hingz ndaej daengzcog. Hawj raeuz engqgya gaenjmaed doxgiet youq seiqhenz aen Dangjcunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh cungjsuhgi neix, caezsim comzrengz, haenqheiq baenaj, roengzrengz guhbaenz gij muzbyauh yinvu ginghci sevei fazcanj bineix, saedbauj cienzmienh laebbaenz aen biengz siujgangh duenh gietdingh sawhingz neix haibuenz ndaej ndei,vih laebbaenz aen seveicujyi yendaiva guekgya fouqgiengz minzcuj vwnzmingz huzndei、saedyienh Cunghvaz Minzcuz daih fukhwng aen siengjmuengh Cungguek neix caiq guh`ok gunghawj!

Dozsiengq