Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU

——2014 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Daih Cibngeih Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyauj Daihhoih Daihngeih Baez Veiyi

Gozvuyen Cungjlij   Lij Gwzgyangz
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
Gak boux daibyauj:

 Seizneix, gou daibyauj Gozvuyen, yiengq daihhoih baugau gij hong cwngfuj, cingj saemjlwnh, caemhcaiq cingj Daengx Guek Cwnghez gak boux veijyenz daezok yigen.

 It、 Dauqyawj Gij Hong 2013 Nienz

 Bi gvaqbae neix, dwg bi daih’it gaiq cwngfuj neix ciuq fap hengzguh cizvu, yinvu gannanz youh naekcaem. Doiq dangqnaj seiqgyaiq ginghci hoizfuk gannanz、ndaw guek ginghci roengzdaemq atlig gyadaih、swyenz caihaih deihdeih fatseng、lai cungj mauzdun doxsan yiengh hingzseiq fukcab neix, daengx guek gak cuz yinzminz baengh aen dangj cunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh cungjsuhgi neix lingjdauj, coengzyungz wngqdoiq diuhcan, haenqrengz gungroengz nanzgvan, cienzbouh saedyienh aen cujyau yawhgeiz muzbiuh daengx bi ginghci sevei fazcanj, gaijgwz hailangh caeuq hwnqguh seveicujyi yendaiva, aeu ndaej gij cingzcik hungloet sawj vunz cungj cimyawj.

 —— Ginghci yinhhengz onj youh yiengq ndei. Ndaw guek swnghcanj cungjciz dabdaengz 56.9 fanh ik maenz, beij bigonq demlai 7.7%. Gihminz siuhfei gyagwz swnghwnj fukdoh gaemhanh youq 2.6%. Hawsingz daenggeiq saetnieb beijlwd 4.1%, hawsingz saendem couhnieb 1310 fanh vunz, cauh ok gij sangmoq lizsij. Cingouj cuzgouj cungjngeg mauhgvaq 4 fanh ik meijyenz, caiq hwnj mbaek moq.

 —— Gihminz souhaeuj caeuq ginghci yauqik laebdaeb daezsang. Gihminz hawsingz moix vunz bingzyaenz ndaej ceiboiq souhaeuj saedsaeh demlai 7%, gihminz lajmbanj moix vunz bingzyaenz cingh souhaeuj saedsaeh demlai 9.3%, gij vunz gungzhoj lajmbanj gemjnoix 1650 fanh vunz, gyoengq gihminz hawsingz lajmbanj souhaeuj cengca laebdaeb sukiq. Gij leihyinh doengh aen gunghyez giyez miz gveihmoz doxhwnj de demlai 12.2%. Caizcwng souhaeuj demlai 10.1%.

 —— Gezgou diuzcingj aeu ndaej cingzyauq ndei. Haeuxgwn canjliengh mauhgvaq 1.2 fanh ik gaen, saedyienh “cib bi lienzdaemh demsou”. Hangz fugsaeh cwnghgyahciz bijcung dabdaengz 46.1%, baez daih’it mauhgvaq daihngeih canjnieb. Dieg cungqgyang、 dieg baihsae swnghcanj cungjciz bijcung laebdaeb daezsang, gak dieg lai ndaej doxdaengh doxhuz fazcanj. Daengx sevei yunghdienh soqliengh demlai 7.5%, yinhhuq soqliengh demlai 9.9%, cujyau saedhuq soqliengh cijbiuh caeuq ginghci demlai dox boiqhab ndei.

 —— Sevei saehnieb fazcanj hoenghhwd. Gyauyuz、 gohgi、 vwnzva、 veiswngh daengj lingjyiz caiq ndaej cinbu. Sinzcouh Cib Hauh hwnj mbwn bae youz, Cangzngoz Sam Hauh gaenq hwnj ronghndwen bae, Gyauhlungz ndaem roengz haij laeg caiq cauh gijluz, neix biujmingz Cungguek yinzminz vanzcienz miz naengzlig、 miz dungxcaiz saedyienh aen muzbiuh hwnqguh baenz aen guekgya yienghmoq.

 Bi gvaqbae neix, hojnanz beij yawhliuh lai, gezgoj beij yawhsiengj ndei. Ginghci sevei fazcanj gawq miz soqliengh gyalai, youh miz caetliengh daezswng, vih baezlaeng roengzmaenh giekdaej lo. Neix yaek sawj raeuz haenq hwnj ceiqheiq muzlienh baenaj, mboujduenh caiq cauh ok cingzcik gig ndei.

 Bi ndeu daeuj, dou genhciz aen gunghcoz cungjgihdiu youq mwh onjdingh gouz baenaj, dungjcouz onj demlai、diuz gezgou、coi gaijgwz, genhciz hungzgvanh cwngcwz aeu onjdingh、 veizgvanh cwngcwz lingzvued、 sevei cwngcwz aeu dakdaej, cauhmoq gij lohnaemj caeuq fuengsik hungzgvanh diuzgung, yungh baenz roix guhfap gawq ikleih dangqnaj、 engq hawj gyaeraez ndeicawq, youq ndaw onjdingh guh ok cingzcik, youq ndaw onjdingh daezsang caetliengh, youq ndaw onjdingh guh baenaj, gak hangh hong saedyienh le haidaeuz ndei.

 It dwg haenqrengz gyalaeg guh gaijgwz hailangh, gikfat gij rengzhoengh hawciengz caeuq gij doenghlig baihndaw mizok de. Youq aen cingzgvang ndaw guek rog guek vanzging fukcab doxsan、 hungzgvanh diuzgung genjdingh song yiengh cungj nanz neix, dou gizlaeg haenqrengz guh, dawz gaijgwz hailangh dangguh fazcanj gij banhfap goekgaen de, cuengqhai hawciengz “cik fwngz yawj mbouj raen” neix, yungh ndei cwngfuj “cik fwngz yawj ndaej raen” neix, coicaenh ginghci onjdingh demlai.

 Dou daj cwngfuj bonjfaenh bae gaij, dawz gyavaiq cienjbienq ciznwngz、 gemj cwng cuengq gienz dangguh daih’it gienh daihsaeh gaiq cwngfuj neix haidaeuz guh. Gozvuyen gihgou gaijgwz miz bouhloh bae guh, faen buek siubae caeuq cuengq roengz baihlaj 416 hangh hingzcwng saemjbae daengj saehhangh, coihgaij gij douzswh hanghmoeg moegloeg cwngfuj baecinj, doidoengh gaijgwz gunghsangh daenggeiq cidu. Gak dieg gaenxmaenx doicaenh cwngfuj cienjbienq ciznwngz caeuq gaijgwz gihgou, daih fukdoh gemjnoix gij saehhangh hingzcwng saemjbae. Gyalai gij sawqdiemj “yingzyezsui gaijbaenz cwnghcizsui”, siubae caeuq mienx cwngsou hingzcwng saehniebsingq soufeiq 348 hangh, gemjmbaeu diuz rap giyez 1500 lai ik maenz. Gijneix cungj hawj hawciengz cuengqsoeng hanhhaed lo, hawj giyez dem rengz lo, daengx guek gij giyez saen cucwz demlai 27.6%, ndawbiengz douzswh bijcung swnghwnj daengz 63%. Cienzmienh cuengqhai daigvanj leihlwd guenjhaed, youq daengx guek guh gij hidungj sawqdiemj giyez rauh iq cienjnyiengh gujfwn. Haidaeuz guh doengjit daenggeiq mboujdoenghcanj. Gemj cwng cuengq gienz daengj gaijgwz, gig daih gikfat le gij rengzhoengh hawciengz、 gij doenghlig fazcanj caeuq gij rengzdajcauh ndaw sevei.

 Dou doidoengh hailangh yiengq laeg haivat mbe’gvangq. Laeb Cunghgoz Sanghaij Swyouz Mouyiz Siyen Gih, damqra cinjhaeuj gaxgonq guekminz daiyi gya fouqmienh cingdan gij guenjleix yienghsik de. Daezok yiengh siengjfap hwnqguh rangh dieg ginghci diuz loh seicouz、 diuz loh seicouz gwnz haij 21 sigij. Dajcauh banj swnggaep Cunghgoz — Dunghmungz Swmougih. Caeuq Suisw、Binghdauj ciemdingh swyouz mouyiz hezding. Saedhengz gij cwngcwz onjdingh vaimou demlai, gaijndei haijgvanh、 genjyen genjyiz daengj gamguenj fugsaeh. Ndaej wngqdoiq ndei gvanghfuz “fanj ginghsiuh、fanj boujdiep” daengj mouyiz hungnaek doxdawz. Doidoengh gauhdez、 hwzden daengj gisuz canghbei byaij ok douguek, doiq rog douzswh daih fukdoh demgya, ok gyaiq bae youz gaenh 1 ik vunzbaez. Hailangh ndaej lienzdaemh doi baenaj, sawj fazcanj hoenggan moq gya’gvangq lo.

 Ngeih dwg cauhmoq gij lohnaemj caeuq fuengsik hungzgvanh diuzgung, saedbauj ginghci yinhhengz youq ndaw gvaengh hableix. Doiq dangqnaj gij ginghci hingzseiq hwnjroengz bienqvaq neix, dou baujciz dinghlig, mingzbeg soujmaenh aen hanhsoq ceiq iq onj demlai、 bauj couhnieb caeuq aen hanhsoq ceiq hung fuengz ngaenz cienh huq bengz, cijaeu ginghci yinhhengz youq ndaw gvaengh hableix, couh comz rengz cadawz cienj fuengsik、 diuz gezgou mbouj cuengqsoeng, baujciz hungzgvanh cwngcwz daihdaej fuengyiengq mbouj doenghngauz, baenzneix daeuj demgiengz hawciengz saenqsim、onjdingh sevei yawhgeiz.

 Bi’gvaq buenq bi gonq, cuzgouj fukdoh hwnjroengz mbouj dingh, ginghci laebdaeb roengzdaemq, cunghyangh caizcwng souhaeuj mboengq ndeu okyienh gij gemjnoix lai bi noix miz, ngaenzhangz gyangde doengznieb cekcuengq leihlwd mboengq ndeu daegbied swngsang, gwnz gozci okyienh gij sing’yaem Cungguek ginghci aiq “nyengh roengz deih”. Cimdoiq cungj cingzgvang neix, dou genhciz saedhengz gij caizcwng cwngcwz mizik caeuq gij hobi cwngcwz onjmaenh, mbouj yungh cungj guhfap geizdinj gikcoi, mbouj gyadaih cihhoengz, mbouj mauhngeg fathengz hobi, cix dwg demgya mizyauq gunghawj, cuengq ok gij aeuyungh youqndumj, simdingh wngqdoiq gij fubfab geizdinj hawciengz, baujcang ginghci yinhhengz mbouj gyod ok ndaw gvaengh hableix, hawj hawciengz gwn le “naed yienz dinghsim”, baenz bouh youqgaenj sawj ginghci mwh onj coh ndei. Bi’gvaq caizcwng cihhoengz gaemhanh youq ndaw gvaengxlaengx yawhsuenq, gvangjyi hobi M2 demlai 13.6%, hab gij iugouz diuzcingj gaemhanh.

 Youq mwh bauj hawj cungjliengh cwngcwz onjdingh, doengzseiz gaenxmaenx buenzvued gij soqliengh ce youq、 yungh ndei gij soqliengh demgya. Gaijndei caizcwng ceiok, cingjhab atsuk cienhangh senjnod ceihawj. Cunghyangh dangjcwng gihgvanh caeuq saehnieb danhvei itbuen ceiok atgemj 5%, gak dieg caemh atgemj itbuen ceiok, gij cienzngaenz doenq okdaeuj de yungh bae gaijndei minzswngh、 hwngfat ginghci. Doiq giyez iq caeuq giyez iqet noix sou cienzgvaeh, 600 lai fanh aen giyez ndaej ndeicawq. Doenggvaq saemjgeiq, mo cingcuj gij daejsoq daengx guek cwngfuj singqcaet dawzcaiq. Gyagiengz gamguenj ginhyungz caeuq guenjleix riuzdoengsingq, baujciz ginhyungz onjmaenh yinhhengz.

 Sam dwg yawjnaek diuzcingj ginghci gezgou, daezsang fazcanj caetliengh caeuq yauqik. Cimdoiq gij vwndiz gvendaengz gezgou gazlaengz fazcanj, dou yawjnaek cingcinj fatrengz, yinhyungh hawciengz soujduenh caeuq gij cwngcwz miz cabied, youq mwh gaijndei gezgou onj demlai, youq mwh cauhmoq doidoengh bae coi cienjhingz, doidoengh daezsang caetliengh demyauq swnggaep, vih fazcanj bae gyae buroen dapgiuz.

 Gyamaenh caeuq gyagiengz aen giekdaej nungzyez. Doicaenh sawqguh yienhdaih nungzyez gyoebhab boiqdauq gaijgwz, haeujcoengh fazcanj gij ginghyingz miz gveihmoz habdangq youh dwg lai cungj hingzsik haenx. Cienzmienh guhbaenz 1.5 fanh aen suijgu iq cawzyiemj gyamaenh, caiq ndaej gaijgez gij vwndiz lajmbanj 6300 lai fanh vunz gwnraemx ancienz. Gyagiengz baujhoh caeuq hwnqguh swnghdai, daengx guek ndoengfaex cwgoemq beijlwd swnghwnj daengz 21.6%.

 Gyavaiq diuzcingj canjnieb gezgou. Gikcoi fazcanj fugsaeh hangznieb, haeujcoengh fazcanj canlozsing saenhwng canjnieb, daihseiq daih senjdoengh doengsaenq cingqsik yungh youq sanghyez. Gaenxmaenx vaqgej gij mauzdun mbangj hangznieb canjnwngz lwyawz youqgaenj. Doicaenh mbaet nwngzyenz gemj baizcuengq caeuq fuengzceih uqlah, nwngzyenz siuhauq giengzdoh doekdaemq 3.7 %, wyangjvaliuz、 vayoz aeu yungh yangj soqliengh baizcuengq soqliengh faenbied doekdaemq 3.5%、2.9%.

 Gyagiengz hwnqguh giekdaej sezsih. Raemx namz diuh baek doengsienq it geiz gunghcwngz daezgonq doeng raemx, cungsienq it geiz cawjdaej gunghcwngz ciuqgeiz sathong. Doicaenh hwnqguh gij hawsingz giekdaej sezsih lumjbaenz guenjvangx laj doem daengj. Haigvangq gij vangjloz soengqboiq sizyouz denhyenzgi caeuq dienhlig. Gij fatdienh soqliengh mbouj dwg vasiz nwngzyenz de bijcung dabdaengz 22.3%. Gyagiengz hwnqguh minzhangz、gwnz raemx daehyinh、 saenqsik、 youzcwng vangjloz, dietloh、gauhsuz goengloh yinhhengz yingzyez roenraez bingzyaenz mauhgvaq 10 fanh goengleix, ndawde gauhsuz dietloh yinhhengz yingzyez roenraez dabdaengz 1.1 fanh goengleix, baiz youq seiqgyaiq vih daih’it.

 Doicaenh cauhmoq doidoengh fazcanj. Daengx sevei yenzgiu haifat ceiok ciemq ndaw guek swnghcanj cungjciz bijcung mauhgvaq 2%. Gyalaeg gaijgwz gohgi dijci, hengzguh gij gunghcwngz cihsiz、gisuz cauhmoq daengj. Geiqsuenq mauhgaep、 vunzgihgi cinwngz、 haeuxcabgyau mauhgaep daengj buek gisuz gig youqgaenj ndeu, saedyienh cungbyoengq hungnaek.

 Seiq dwg cietsaed baujcang caeuq gaijndei minzswngh, coicaenh sevei goengbingz cwngyi. Youq yiengh cingzgvang caizcwng soucei mauzdun haemq daih neix, dou caenh sim caenh rengz, itcig cungj dawz gaijndei minzswngh dangguh gunghcoz giz haidin caeuq giz daengxdin, yawjnaek cauhlaeb cidu, dawzndei gij daejsienq minzswngh, doidoengh sevei saehnieb hwngfat baenaj.

 Baujcang gij gihbwnj saedceij vunzlai. Saedhengz aen giva coicaenh daihhagseng couhnieb, wngqgaiq gauhyau bizyezswngh daih dingzlai ndaej couhnieb. Gyagiengz fugsaeh senj lauzdungliz lajmbanj couhnieb caeuq son’gyauq baenzlawz guhhong, doiq doengh boux couhnieb hojnanz hawsingz guh couhnieb bangcoengh. Doicaenh laeb ndei gij cidu ciengxlaux baujyiemj、sevei gouqbang, aen biucinj baujcang saedceij ceiq daemq singz mbanj faenbied daezsang 13.1% caeuq 17.7%, aen suijbingz cienz gihbwnj ciengxlaux boux duiyouh ndaw giyez daezsang 10%. Gij gunghcwngz youqonj miz baujcang haigoeng moq de 666 fanh dauq, daihdaej hwnqbaenz 544 fanh dauq, gyoengq vunzlai baenz cienfanh ranzyouq hojnanz haenx ndaej senj haeuj ranzmoq.

 Doicaenh fazcanj caeuq gaijgwz gyauyuz. Hainduj guh aen gunghcwngz gyauyuz banggungz, saedhengz gij giva gaijcauh aen hagdangz buegnyieg yivu gyauyuz lajmbanj, aen giva gaijndei gij yingzyangj gyoengq hagseng sawj 3200 lai fanh lwgnyez ndaej ndeicawq. Fat cienz bangbouj saedceij hawj gyoengq lauxsae lajmbanj dieg daegbied gungzhoj cizcungh lienz benq, gyoengq hagseng lajmbanj dieg gungzhoj gij vunzsoq hwnj cungdenj gauhyau beij bi gonq demlai 8.5%.

 Gyalaeg gaijgwz yihyoz veiswngh dijci. Gihbwnj yihliuz baujyiemj cungjdaej saedyienh cienzbouh guenj daengz, gyoengq gihminz singz mbanj gihbwnj yihliuz baujyiemj caizcwng bangbouj biucinj demgya daengz moix vunz bingzyaenz 280 maenz. Gihbwnj yozvuz cidu guenj daengz 80% cunh veiswnghsiz. 28 aen sengjfaenh mbehai guh gij sawqdiemj binghhung yihliuz baujyiemj. Hainduj guh gij sawqdiemj wngqgip gouqbang bouxbingh. Cienzmienh saedhengz guekgya gihbwnj goenggungh veiswngh fugsaeh hanghmoeg, lajmbanj mienx cienz genjcaz mwh caengz mizndang, sawj 600 fanh aen gyadingz ndaej ndeicawq.

 Coicaenh vwnzva saehnieb caeuq vwnzva canjnieb cangqvuengh fat baenaj. Doi ok buek vwnzva huqndei ndeu, gyadaih yiengq sevei mienx cienz hailangh gij vwnzva sezsih goeng’ik. Gyalaeg gaijgwz vwnzva dijci, gyagiengz hwnqguh vwnzva hawciengz, vwnzva canjnieb cwnghgyahciz demlai 15% doxhwnj. Laebndei aen fugsaeh dijhi daengxcungq lwgminz cangqndang, mbaetyungh banhbaenz Daih Cibngeih Gaiq Daengx Guek Yindung’vei.

 Haj dwg gaijcaenh gij fuengsik ceihleix sevei, baujciz sevei huzndei onjdingh. Doiq dangqnaj swyenz caihaih daengj gak cungj saehgienh fwtfat, dou miz bouhloh youh daeklig, genhciz aeu vunz guh goek、 ciuq fap ciuq gvi、 gohyoz wngqdoiq, gawq guh mizyauq cawqleix, youh damqra laebhwnj gihci moq, daeuj daezsang aen suijbingz sevei ceihleix.

 Bi’gvaq, guek raeuz fatseng Swconh Luzsanh deihdoengh、 Ganhsuz Minzyen Canghyen deihdoengh、rangh dieg Dahhwzlungzgyangh Dahsunghvahgyangh Dahnun’gyangh lae gvaq neix deng raemxdumh、 baihnamz hwngq lai deng rengx、 henzhaij daizfungh haenq daengj swyenz caihaih yiemzcungh, okyienh vunz deng lah bingh ginzliuzganj. Dou laeb caezcienz gij gihci wngqgip dingjcai gouqcai faen gaep fucwz、doxbang doxgap guh, cunghyangh dungjcouz bangcoh haeujcoengh, deihfueng youq dieggaenh doengjit cijveih, ceiq daih hanhdoh baujhoh le gij sengmingh caizcanj ancienz gyoengq yinzminz vunzlai.

 Gyagiengz gamguenj ancienz swnghcanj caeuq hawciengz. Laeb caezcienz mizgven gihci, yiemzyiemz cazcawq gij ancienz saehhux hungnaek, caiqlij gyaepcaz gij cwzyin doengh boux mizgven de, gij saehhux youqgaenj youh daegbied hung de doekdaemq 16.9%. Dauqcungz laeb aen gihgou gamguenj gijgwn gijyw, haeujlaeg guh cienhangh cingjceih gijgwn gijyw ancienz, doiq gij caetliengh faenjcij lwgnding gwn haenx, ciuq aen banhfap guenjleix gijyw bae yiemzgek gamguenj, roengzrengz hawj yinzminz gwn ndaej cuengqsim、yungh ndaej ansim.

 Doicaenh ciuq fap gaemgienz, Gozvuyen daezcingj Daengx Guek Yinzda Cangzveijvei ceiqdingh coihgaij faplwd 34 gienh, daezok aen yian feiqbae lauzdung gyauyangj cidu, ceiqdingh coihgaij hingzcwng fapgvi 47 gienh. Laebndei sinfangj caeuq diuzgaij lienzdoengh gunghcoz dijhi, yawhfuengz caeuq vaqgej gij mauzdun ndaw sevei. Ciuq fap dwkceih gak loih famhfap famhcoih hozdung.

 Cienzmienh gvancez gij cingsaenz bet hangh gvidingh cunghyangh, mbehai guh gij saedguh hozdung ginzcung lohsienq gyauyuz, giengiet fanjdoiq “seiq fungh”, yiemzgek caephengz “iekfap sam cieng”. Cunghyangh guekgya gihgvanh “sam goeng” ginghfei gemjnoix 35%, 31 aen sengjfaenh bonjgaep goengsaeh feiqyungh ciepdaih gemjnoix 26%. Gyalai goengrengz guh hong lenzcwng gensez caeuq fanj nduknaeuh, buek vunz famh faplwd famh gijliz ndeu deng fadceih.

 Bi’gvaq dwg bi hong vaigyauh guek raeuz haicauh yienghmoq. Siz Ginbingz cujsiz daengj boux guekgya lingjdauj gaiq moq, bae camgya aen hoih gaep sang bouxdaeuz Ngeihcib Guek Cizdonz、 aen hoih mbouj cingqsik bouxdaeuz Yadai Ginghhoz Cujciz、aen hoih bouxdaeuz gaep sang Sanghaij Hozcoz Cujciz、 bouxdaeuz guekgya ciengim doxraen、baenz roix hoih bouxdaeuz Dunghya daengj lai mbiengj hozdung hungnaek, bae cunz baenz buek guekgya, ndaej cwngzgoj laidaih. Gij hong vaigyauh seiqhenz haeuj daengz duenh moq. Ginghci vaigyauh caiq ndaej fat baenaj. Caeuq doengh aen guek cingq fazcanj haenx gyaulouz doxgap yamq hwnj mbaek moq, gij gvanhaeh caeuq cujyau guek hung youq mwh dox yingjyangj ndaej onjdingh fazcanj, youq gozci caeuq digih hongsaeh hungnaek dem gij vwndiz vunzlai yawjnaek fuengmienh, dawz ok gij cozyung guek hung raphwnj cwzyin neix. Giendingh henhoh guekgya lingjduj cawjgienz caeuq haijyangz gienzik. Gij doiq rog yingjyangj guek raeuz caiq ndaej daezswng.

 Gak boux daibyauj!

 Gij cingzcik bi gvaqbae neix ndaej daeuj mbouj yungzheih. Neix dwg aen dangj cunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh cungjsuhgi cingqdeng lingjdauj cij ndaej guhbaenz, dwg daengx dangj daengx ginh daengx guek gak cuz yinzminz doxgiet buekguh cij ndaej guhbaenz. Gou daiqbiuj Gozvuyen, caensim docih daengx guek gak cuz yinzminz, caensim docih gak minzcuj dangjbai、 gak yinzminz donzdij caeuq gak gyaiq vunz! Caensim docih gyoengq beixnuengx Yanghgangj Daegbied Hingzcwnggih、 gyoengq beixnuengx Aumwnz Daegbied Hingzcwnggih、 gyoengq beixnuengx Daizvanh caeuq gyoengq gyauzbauh rogguek! Caensim docih gak guek cwngfuj、 gozci cujciz、 gak guek baengzyoux gvansim caeuq haeujcoengh gij saehnieb hwnqguh Cungguek yendaiva!

 Bi gvaqbae neix, ndaw hong cwngfuj gij lohnaemj caeuq guhfap hengz ndaej mizyauq de, aeu youq ndaw saedguh baezlaeng laebdaeb genhciz、mboujduenh damqra caeuq caezcienz. Doengzseiz, dou singjsag rox daengz, gwnz roen baenaj lij miz mbouj noix hojnanz caeuq vwndiz. Cujyau dwg: Aen giekdaej ginghci mwh onjdingh coh ndei neix lij mbouj maenh, gij rengz baihndaw mizok ndaej doidoengh demlai haenx lij caj dem’ak. Caizcwng、ginhyungz daengj lingjyiz miz di fungyiemj huxndumj, mbangj hangznieb canjnwngz lwyawz yiemzcungh, hungzgvanh diuzgung nanzdoh demhung. Nungzyez demcanj nungzminz demsou nanzdoh gyadaih. Mbangj dieg daihheiq、raemx、doem daengj deng uqlah youqgaenj, mbaet nwngzyenz gemj baizcuengq yinvu hojnanz naeklai. Couhnieb gezgousing mauzdun haemq hung. Ranzyouq、gijgwn gijyw ancienz、ywbingh、ciengxlaux、gyauyuz、souhaeuj faenboiq、 cwngdieg ceksenj、sevei cianh daengj fuengmienh gij vwndiz vunzlai mbouj habhoz lij haemq lai, swnghcanj ancienz gij saehhux youqgaenj youh daegbied hung de seiz mbouj seiz fatseng. Sevei saenqyungh dijhi mbouj caezcienz. Gij vwndiz nduknaeuh yungzheih fatseng、fatseng lai, cungj yienhsiengq boux gunghciz mbouj seuq mbouj gaenx vanzlij miz. Doenghgij vwndiz neix, mbangj dwg ndaw fazcanj miz okdaeuj, mbangj dwg guhhong mbouj daengzvih cauhbaenz. Doiq gij vwndiz lij miz neix, cwngfuj aeu sien daj bonjfaenh ra yienzaen、siengj banhfap. Gij beksingq soj muengh, dwg dou saedhengz hingzcwng cosih soj aeu guh. Yaek geiqmaenh cwzyin sawjmingh, lai rox youheiq, gamj rap cwzyin, hauz mbouj raegrad, netsaed mizyauq gaijgez vwndiz, baenzbaenz mbouj hawj yinzminz saetmuengh.

 Ngeih、Cungjdaej Baijbouh Gij Hong 2014 Nienz

 2014 nienz, gij hingzseiq guek raeuz dangqnaj roeb daengz de vanzlij fukcab doxsan, diuzgen mizleih caeuq yinhsu mboujleih caez youq. Seiqgyaiq ginghci dauqfuk lij miz gij yinhsu mbouj onjdingh mbouj doekdingh, mbangj guekgya hungzgvanh cwngcwz diuzcingj daiqdaeuj bienqsoq, gij ginghcidij saenhwng youh roeb daengz hojnanz caeuq diuhcan moq. Cienz seiqgyaiq ginghci gezgou caeuq geksik daj laeg bae diuzcingj, gozci gingcwngh engq yied daeuj yied giklied. Guek raeuz gij yausu diuzgen dingjcengj fazcanj haenx caemh cingq fatseng bienqvaq laegdaeuq, mauzdun caengzlaeg doedyienh okdaeuj, cingq cawqyouq mwh gezgou diuzcingj miz camhseiz hojnanz、mwh demlai vaiqmenh doxvuenh, daengz aen gvandaeuz youqgaenj dangq benz ndoi gvaq gemh lo, gij atlig ginghci doekdaemq lij haemq daih. Doengzseiz aeu yawjraen, guek raeuz fazcanj lij cawqyouq mwh canloz seizgei youqgaenj ndaej guhbaenz daihsaeh, gunghyezva、cwngzcinva laebdaeb doicaenh, gak fueng dieg fazcanj lij ndaej bienqdoeng daih, baezlaeng aen seizgeiz ndeu bauj hawj ginghci demlai guhdaengz cungdaengj loq vaiq, miz giekdaej caemh miz diuzgen. Dou bietdingh aeu fuengz iq ngeix gyae, cimh leih ndoj haih, itdingh aeu dawzmaenh gij gienz cawjdoengh fazcanj.

 Bineix hong cwngfuj gij cungjdaej iugouz dwg: Yaengxsang mbaw geiz hungmbwk yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek, aeu Dwng Siujbingz Lijlun、“Sam Aen Daibyauj” Cung’yau Swhsiengj、Gohyoz Fazcanjgvanh daeuj dazyinx, cienzmienh gvancez lozsiz gij cingsaenz aen dangj Cibbet Daih caeuq Cibbet Gaiq Ngeih Cungh、Sam Cungh Cienzhoih, gvancez lozsiz gij cingsaenz baenz roix gangjvah youqgaenj Siz Ginbingz dungzci, genhciz aen gunghcoz cungjgihdiu youq mwh onjdingh gouz baenaj, dawz gaijgwz cauhmoq cuengq haeuj ginghci sevei fazcanj gak aen lingjyiz gak aen vanzcez bae, bauj hawj hungzgvanh ginghci cwngcwz ndaej lienzdaemh onjdingh, dem’ak diuzcez gaemguenj yawj bae gyae、 miz cimdoiq, cienzmienh gyalaeg gaijgwz, mboujduenh gyadaih hailangh, saedhengz cauhmoq doidoengh, genhciz byaij diuz roen moq gunghyezva、sinsizva、cwngzcinva、nungzyez yendaiva miz Cungguek daegsaek, gyavaiq cienj fuengsik、diuz gezgou、coi swnggaep, gyagiengz cauhlaeb aen dijhi gihbwnj goenggungh fugsaeh, roengzrengz baujcang caeuq gaijndei minzswngh, cietsaed daezsang fazcanj caetliengh caeuq yauqik, daihlig doicaenh cauhguh seveicujyi ginghci、cauhlaeb cwngci、cauhguh vwnzva、cauhlaeb sevei、cauhguh swnghdai vwnzmingz, saedyienh ginghci lienzdaemh cangqheiq fazcanj caeuq sevei huzndei onjdingh.

 Bineix ginghci sevei fazcanj aen cujyau yawhgeiz muzbiuh de dwg: Ndaw guek swnghcanj cungjciz demlai 7.5% baedauq, gihminz siuhfei gyagwz hwnjsang fukdoh gaemhanh youq 3.5% baedauq, hawsingz saen demgya couhnieb 1000 fanh vunz doxhwnj, hawsingz daenggeiq saetnieb beijlwd gaemhanh youq 4.6% dauqndaw, gozci soucei daihdaej doxdaengh, roengzrengz guh daengz gihminz souhaeuj demlai caeuq ginghci fazcanj doengzbouh. Doiq demlai、 couhnieb、 huqgyaq、 gozci soucei daengj cujyau muzbiuh, aeu gyagiengz dungjcouz bingzyaenx. Gizneix, doiq song aen muzbiuh lai guh gangjmingz.

 Gvendaengz ginghci demlai. Guek raeuz vanzlij dwg aen guekgya cingq fazcanj, lij cawqyouq duenh cogaep seveicujyi, fazcanj dwg gij ceiq youqgaenj ndaej gaijgez sojmiz vwndiz guek raeuz, bietdingh aeu gaemndaet cauhguh ginghci aen cungsim neix, bauj hawj ginghci demlai vaiqmenh ndaej hableix. Ginggvaq nyinhcaen doxbeij、 fanfuk rauraemq, dawz demlai yawhgeiz muzbiuh dingh youq 7.5% baedauq, giemgoq le aeu miz caeuq ndaej guh daengz. Neix caeuq aen muzbiuh cienzmienh guhbaenz aen biengz siujgangh dox hamzciep, doiq demgiengz hawciengz saenqsim mizik, doiq diuzcingj gaijndei ginghci gezgou mizik. Onjdingh demlai engq dwg vihliux bauj couhnieb, gawq yaek muenxcuk hawsingz saen dem couhnieb aeu miz, youh yaek hawj lajmbanj senj lauzdungliz haeuj singz guhhong louz ok hoenggan, goekgaen dwg vihliux demgya gij souhaeuj gyoengq gihminz singz mbanj、gaijndei gij saedceij lwgminz. Yaek saedyienh aen ginghci demlai muzbiuh bineix, miz haujlai yinhsu mizik, hoeng bietdingh aeu mbouj lau sinhoj roengzrengz guh.

 Gvendaengz gyagwz suijbingz. Dawz gihminz siuhfei gyagwz hwnjsang fukdoh gaemhanh youq 3.5% baedauq, naemj daengz le bi’gvaq hwnjgyaq ndiengqrieng yingjyangj caeuq gij yinhsu bineix caiq hwnjgyaq, caemh biujmingz dou miz gietsim caeuq saenqsim gaemhanh ngaenz cienh huq bengz、baujcang minzswngh. Guek raeuz nungzyez bi dam bi demcanj, gunghyezbinj cungjdaej dwg gung lai gvaq gouz, haeuxgwn daengj doenghyiengh rombwh cungcuk, gij naengzlig diuzcez cingouj cuzgouj haemq ak, bauj hawj huqgyaq cungjdaej suijbingz daihdaej onjdingh bwhmiz haujlai diuzgen mizleih. Hoeng bineix gij yinhsu doidoengh gyagwz hwnjsang miz mbouj noix, mbouj ndaej naep youq henz rwz, bietdingh aeu diuzcez gaemhanh ndei huqgyaq, cietsaed fuengzre doiq saedceij vunzlai cauhbaenz yingjyangj lai.

 Yaek saedyienh gij muzbiuh yinvu ginghci sevei fazcanj bineix, aeu dawzndei gij yenzcwz caeuq cwngcwz cohyiengq lajneix.

 Daih’it, laeng gyalaeg gaijgwz aeu doenghlig. Gaijgwz dwg gij hoengzleih ceiq hung, seizneix gaijgwz gaenq haeuj daengz mwh ceiq hojnanz caeuq giz raemx laeg, bietdingh aeu gaenjgaenj baenghgauq gyoengq lwgminz vunzlai, aeu yiengh gietsim boux mbeilaux raemj fwngz、 yiengh heiqliengh youq dieglaemz buek hoenx neix, bae cungbyoengq gij cughaed swhsiengj gvanhnen, cungbyoengq gij laengzdangj sawj leih’ik doekdingh neix, aeu ginghci dijci gaijgwz guh yienyinx, cienzmienh gyalaeg gaijgwz gak aen lingjyiz. Aeu daj aen lingjyiz vunzlai ceiq maqmuengh haenx gaij hwnj, daj gij vwndiz ceiq doedyienh hanhhaed ginghci sevei fazcanj haenx gaij hwnj, daj aen hot sevei gak gyaiq ndaej dabbaenz yinsiz doxdoengz haenx gaij hwnj, sawj hawciengz youq ndaw boiqdap swhyenz ndaej miz gietdingh cozyung caeuq engq ndei fatok gij yunghcawq cwngfuj, gaenxmaenx doicaenh gij gaijgwz doiq diuzcingj gezgou mizik haenx, buqcawz gij gazlaengz hanhhaed hawciengz cawjdaej rengzhoengh caeuq guhndei boiqdap yausu, hawj daengx biengz gij rengzndumj cauhguh de cungfaen cuengq okdaeuj, sawj goengbingz cwngyi ndaej sienmingz yienh’ok, hawj daengxcungq lwgminz caezyiengj gij cwngzgoj gaijgwz fazcanj.

 Daihngeih, bauj hawj ginghci yinhhengz cawqyouq ndaw gvaengh hableix. Laebndei hungzgvanh diuzgung cwngcwz gvaenghgyaq, soujmaenh aen hanhsoq ceiq iq onj demlai、 bauj couhnieb caeuq aen hanhsoq ceiq hung fuengz ngaenz cienh huq bengz, laebdaeb saedhengz gij caizcwng cwngcwz mizik caeuq gij hobi cwngcwz onjmaenh. Bineix dajsuenq anbaiz caizcwng cihhoengz 13500 ik maenz, beij bigonq demgya 1500 ik maenz, ndawde cunghyangh caizcwng cihhoengz 9500 ik maenz, youz cunghyangh bang deihfueng fatcaiq 4000 ik maenz. Caizcwng cihhoengz caeuq guekcaiq gveihmoz riengz ginghci cungjliengh gyadaih cix miz di demgya, hoeng cihhoengz beijlwd onjdingh youq 2.1%, daejyienh le caizcwng cwngcwz miz lienzdaemh. Hobi cwngcwz aeu baujciz soenggaenj habdoh, coicaenh sevei cungjdaej gunggouz daihdaej bingzyaenx, cauh ok gij hobi ginhyungz vanzging onjdingh. Gyagiengz hungzgvanh coumaed siujsim guenjleix, dazyinx hobi sindai caeuq sevei yungzswh gveihmoz demlai habdoh. Bineix gvangjyi hobi M2 yawhgeiz demlai 13% baedauq. Aeu gyagiengz caizcwng、 hobi caeuq canjnieb、 douzswh daengj cwngcwz dox boiqhab ndei, guhndei cwngcwz rombwh, habseiz habdoh sien diuzcingj、 siuj diuzcingj, saedbauj Cungguek ginghci aen ruz hung neix ndaej byaij onj bae gyae.

 Daihsam, roengzrengz daezsang caetliengh demyauq swnggaep、laebdaeb gaijndei minzswngh. Gij fazcanj dou gyaepgouz de, dwg yiengh fazcanj daezsang caetliengh yauqik、doicaenh cienjhingz swnggaep、gaijndei saedceij lwgminz. Aeu youq mwh onjbouh demlai, doengzseiz doidoengh fazcanj daj cujyau baengh yausu dwkhaeuj、 yiengq engq lai baengh cauhmoq doidoengh bae cienjbienq, daj cujyau baengh conzdungj doxbeij youhsi、 yiengq engq lai fatok gyoebhab gingcwngh youhsi cienjvuenh, daj gozci canjnieb faengoeng ndawde daengjgaep cungdaengj loq daemq、 yiengq daengjgaep cungdaengj loq sang daezswng, daj singz mbanj gak dieg mbouj bingzyaenx、 yiengq bingzyaenx doxdaengh yamq baenaj. Laebndei cwngciz gaujhwz bingzgya dijhi, cietsaed dawz gak fuengmienh cizgizsing dazyinx daengz gyavaiq cienjbienq fuengsik diuzcingj gezgou、 saedyienh gohyoz fazcanj fuengmienh neix daeuj, mboujduenh demgya couhnieb caeuq gij souhaeuj gihminz, mboujduenh gaijndei swnghdai vanzging, sawj ginghci sevei fazcanj engq miz yauliz、 engqgya goengbingz、 engq ndaej lienzdaemh.

 Sam、Gij Hong Cungdenj 2014 Nienz

 Guh ndei gij hong cwngfuj bineix, yaek aeu gyalaeg gaijgwz guh doenghlig giengzdaih, aeu diuzcingj gezgou guh cawjgung fuengyiengq, aeu gaijndei minzswngh guh gaenbonj muzdiz, dungjcouz giemgoq, doedyienh cungdenj, gouz aeu saedyauq.

 1. Doidoengh gaijgwz gij lingjyiz youqgaenj aeundaej cungbyoengq moq.

 Gaijgwz dwg gij hong cwngfuj bineix aen yinvu ceiq youqgaenj. Yaek aeu ginghci dijci gaijgwz guh cungdenj, faenbied cingzgvang, faenloih doicaenh, ca ndei gij guhfap beng geu byoem cix doengh daengx ndang haenx, caenhrengz gouz daej caensaed guh baenaj, engq lai dwk cuengq hawj gaijgwz hoengzleih.

 Haeujlaeg doicaenh gaijgwz hingzcwng dijci. Caenh’itbouh gemj cwng cuengq gienz, neix dwg cwngfuj gag gwzming bonjfaenh. Bineix aeu caiq siubae caeuq cuengq hawj baihlaj hingzcwng saemjbae saehhangh 200 hangh doxhwnj. Gyalaeg gaijgwz douzswh saemjbae cidu, siubae roxnaeuz genjva gij saemjbae aeu sien guh haenx, cungfaen lozsiz gij gienz giyez gag guhcawj douzswh, doicaenh douzswh cauhnieb bienqbaenz fuengbienh bae. Gij hingzcwng saemjbae saehhangh caen aeu ndalaeb de, aeu laeb gij cidu gienzlig cingdan, itlwd yiengq sevei goenghai. Gij mbouj lied youq ndaw cingdan haenx, itlwd mbouj ndaej guh saemjbae. Cienzmienh cingleix gij saehhangh mbouj dwg hingzcwng saemjbae. Daihdaej guhbaenz sengj si yienh cwngfuj gihgou gaijgwz, laebdaeb doicaenh gaijgwz saehnieb danhvei. Youq daengx guek saedhengz gunghsangh daenggeiq cidu gaijgwz, lozsiz aen cidu nyinhgyauj daenggeiq, youz sien miz hijgojcwng、 laeng banh caepciuq, gaijbaenz sien miz caepciuq、 laeng banh hijgojcwng, youz aen cidu giyez nienzsaemj gaijbaenz aen cidu nienzbauq goengbouh, hawj hawciengz cawjdaej mboujduenh fatok rengzhoengh moq.

 Gyagiengz gamguenj ndaw saehcingz caeuq saehcingz gvaqlaeng. Genhciz cuengq guenj doengzcaez yawjnaek, laebhwnj cungj gihci vangraeh lienzdoengh boiqhab guenjleix, guh daengz cwzyin caeuq gienzlig doengzbouh cuengq hawj baihlaj、 cuengqhoengh caeuq gamguenj doengzbouh daengzvih. Doigvangq giz dog saemjbae、conghcueng dog banhsaeh, damqra saedhengz doengjit hawciengz gamguenj. Gyavaiq cauhlaeb sevei saenqyungh dijhi, doicaenh cwngfuj saenqsik caezyiengj, doidoengh laebhwnj swyenzyinz、 fazyinz doengjit daihmax, doiq gij giyez boihfamh hawciengz gingcwngh yenzcwz caeuq ciemqhaih gij gienzik boux siuhfei laeb mingzdanndaem cidu, sawj boux saetsaenq byaij saek yamq cungj nanz, hawj boux soujsaenq itloh doengrat.

 Ca ndei gaijgwz caizsui dijci gij hong youqgaenj neix. Saedhengz gij yawhsuenq cidu cienzmienh gveihfan、 goenghai ronghcingx. Roengzrengz dawz sojmiz gij souhaeuj cwngfuj singqcaet haenx nab haeuj yawhsuenq bae, saedhengz cienzmienh guenjleix yawhsuenq. Gak gaep cwngfuj yawhsuenq caeuq gietsuenq cungj yaek yiengq sevei goenghai, bouhmonz yawhsuenq yaek cugbouh goenghai daengz gihbwnj ceiok caeuq hanghmoeg ceiok, sojmiz gij “sam goeng” ginghfei caizcwng buedcienz haenx cungj yaek goenghai, dajcauh gij caizcwng goenghai ronghcingx, hawj vunzlai yawj mingzbeg、ndaej gamduk. Daezsang aen beijlaeh itbuen senjnod ceiok, gij hanghmoeg cienhangh senjnod ceihawj haenx sam faenh aeu gemj faenh ndeu, baezlaeng lij aeu caenh’itbouh gemjnoix. Doicaenh gaijgwz sougvaeh cidu, dawz gij sawqdiemj “yingzyezsui gaijbaenz cwnghcizsui”, gya’gvangq daengz dietloh daehyinh、 youzcwng fugsaeh、 densin daengj hangznieb, cingleix soufeiq laebndei nabgvaeh, doidoengh gaijgwz siuhfeisui、 swhyenzsui, guh ndei gij hong gvendaengz doiq gvaeh fangzdicanj、 gvaeh vanzging baujhoh laebfap. Caenh’itbouh gya’gvangq aen gvaengh hawj giyez iq、 giyez iqet noix gyau cienzgvaeh, gemjmbaeu diuz rap giyez. Cagaenj yenzgiu diuzcingj cunghyangh caeuq deihfueng gij saehgienz caeuq ceiok cwzyin de, cugbouh leixswnh vehfaen cunghyangh caeuq deihfueng souhaeuj, bauj hawj gij caizlig gwzgiz yienhmiz cungjdaej onjdingh. Laebhwnj aen gihci deihfueng cwngfuj ciqcaiq yungzswh hab gveihfan, dawz gij cienzcaiq deihfueng cwngfuj singqcaet haenx nab haeuj yawhsuenq guenjleix bae, doihengz aen cidu baugau cwngfuj gyoebhab caizvu, fuengzre caeuq vaqgej gij fungyiemj cienzcaiq.

 Gyalaeg gaijgwz ginhyungz dijci. Laebdaeb doicaenh youz hawciengz daeuj dingh leihlwd, gyalai gij gienz ginhyungz gihgou leihlwd gag guhcawj dinghgyaq. Bauj hawj yinzminzbi veiliz youq gwnz suijbingz hableix bingzyaenx haenx daihdaej onjdingh, gya’gvangq aen gvaengh veiliz song yiengq fouzdoengh, doicaenh yinzminzbi swhbwnj hanghmoeg ndaej doiqvuenh. Onjbouh doicaenh doengh cungj ginhyungz gihgou youz swhbwnj ndawbiengz fathwnj laeb ngaenzhangz rauh iq daengj, dazyinx gij swhbwnj ndawbiengz camgya gujfaenh、 douzswh ginhyungz gihgou caeuq yungzswh cunghgai fugsaeh gihgou, laeb ngaenzrom baujyiemj cidu, laeb caezcienz gij gihci cawqceq ginhyungz gihgou fungyiemj. Saedhengz gaijgwz gij ginhyungz gihgou miz cwngcwz baujhoh. Gyavaiq fazcanj aen swhbwnj hawciengz miz lai caengz, doicaenh gaijgwz gij cidu gujbyau fathengz cucwz, gveihfan fazcanj caigen hawciengz. Gaenxmaenx fazcanj nungzyez baujyiemj, damqra laebhwnj gij cidu caihaih hung baujyiemj. Fazcanj bujvei ginhyungz. Coicaenh gij ginhyungz vangjdoxlienz cangqheiq fazcanj, laebndei aen gihci gamguenj ginhyungz sawj de boiqhab ndei, maedcaed gamcaek gij swhbwnj riuzdoengh hamjgyaiq, soujmaenh diuz daejsienq mbouj fatseng hidungjsing caeuq gihyizsing ginhyungz fungyiemj. Hawj ginhyungz baenz aen daemz raemx riuzdoengh, engq ndei bae rwed gofaex saeddaej ginghci —— giyez iq caeuq giyez iqet、 “sam nungz” daengj.

 Demgiengz gij rengzhoengh gak loih sojyoujci ginghci. Genhciz caeuq laebndei gihbwnj ginghci cidu. Gaijndei gij baijbouh caeuq gezgou ginghci guekmiz, gyavaiq fazcanj gij sojyoujci ginghci gyoebgyaux, laeb caezcienz yienhdaih giyez cidu caeuq gunghswh fazyinz ceihleix gezgou. Laebndei aen dijci guenjleix swhcanj guekmiz, cinjdeng vehdingh gij goengnaengz doengh aen giyez guekmiz mbouj doxdoengz, doicaenh gij swhbwnj guekmiz douzswh yinyingz gunghswh guh sawqdiemj. Guhndei swhbwnj guekmiz ginghyingz yawhsuenq, daezsang aen beijlaeh cunghyangh giyez guekmiz swhbwnj souik gyau hawj goenggungh caizcwng. Ceiqdingh aen banhfap gij swhbwnj mbouj dwg guekmiz camgya cunghyangh giyez douzswh hanghmoeg, youq gij lingjyiz ginhyungz、 sizyouz、 dienhlig、 dietloh、 densin、 haifat swhyenz、 goeng’yungh saehnieb daengj, yiengq gij swhbwnj mbouj dwg guekmiz doiok buek douzswh hanghmoeg ndeu. Ceiqdingh gij ciengzsaeq banhfap aen giyez mbouj dwg gunghyoujci haeuj gij lingjyiz daegbied cinjhawj ginghyingz. Saedhengz gaijgwz aen dijci dietloh douzswh yungzswh, youq engq lai lingjyiz cuengqhai gij yezvu miz gingcwngh de, vih swhbwnj ndawbiengz daezhawj aen daizheiq ndaej daih yienh bonjsaeh. Laebndei aen cidu baujhoh canjgienz, gij gienzcaizcanj gunghyoujci ginghci mbouj ndaej ciemqfamh, gij gienzcaizcanj mbouj dwg gunghyoujci ginghci doengzyiengh mbouj ndaej ciemqfamh.

 2. Haicauh aen gugmienh moq doiq rog hailangh suijbingz sang.

 Hailangh caeuq gaijgwz doxbuenx doekseng、 doxcoi doxcaenh. Aeu cauhlaeb aen dijci moq ginghci hailangh, doidoengh lwnz moq doiq rog hailangh, youq ndaw gozci hawciengz gvangqlangh lumj haij haenx dingj rumz buek langh, dauq bik gaijgwz caengzlaeg caeuq diuzcingj gezgou, gyavaiq gungganq gij youhsi moq guh gozci gingcwngh.

 Gyadaih cienzmienh cawjdoengh hailangh. Genhciz gaenxmaenx mizyauq bae leihyungh swhbwnj guekrog, doidoengh gyadaih hailangh hangz fugsaeh, dajcauh aen vanzging guh seng’eiq giyez swhbwnj guekrog caeuq giyez swhbwnj ndawguek doengzdaengj doiqdaih、 goengbingz gingcwngh, sawj Cungguek laebdaeb baenz dieg canghseng’eiq guekrog sien genj daeuj douzswh. Hwnqguh ndei、 guenjleix ndei Cungguek Sanghaij Swyouz Mouyiz Siyen Gih, cauxbaenz yiengh dijci gihci ndaej fukceiq ndaej doigvangq, caemhcaiq guh geij aen sawqdiemj moq. Gya’gvangq hailangh diegndaw henzbien, hawj gij daihdeih gvangqlangh baenz giz dieghoengh doiq rog hailangh.

 Daj canloz dohsang bae doidoengh cuzgouj swnggaep caeuq mouyiz bingzyaenx fazcanj. Bineix cingouj cuzgouj cungjngeg yawhgeiz demlai 7.5% baedauq. Aeu onjdingh caeuq laebndei cuzgouj cwngcwz,gyavaiq gaijgwz sawj doenggvan engq fuengbienh, gya’gvangq gij sawqdiemj denswj sanghvu hamj gyaiq. Saedhengz aen cwngcwz gikcoi cingouj, demgya cingouj gij canjbinj ndaw guek giepnoix. Dazyinx gyagoeng mouyiz cienjhingz swnggaep, haeujcoengh giyez dajcauh gij binjbaiz gag guhcawj caeuq gozci yingzsiuh vangjloz, fazcanj fugsaeh mouyiz caeuq swngzciep fugsaeh bau okbae, daezswng aen diegvih Cungguek ceiqcauh youq ndaw gozci faengoeng. Gikcoi cuzgouj baenzdauq sezbei hung doengsaenq、 dietloh、 dencan daengj, sawj gij canghbei Cungguek riuzmingz seiqgyaiq.

 Youq ndaw byaij okbae daezswng gingcwngh naengzlig. Doicaenh gaijgwz gij guenjleix fuengsik doiq rog douzswh,saedhengz aeu bwh’anq cidu guhcawj, daih fukdoh dawz saemjbae gienzhanh cuengq hawj baihlaj. Laeb caezcienz gij fugsaeh baujcang ginhyungz、 faplwd、 lingjsw daengj, gveihfan gij bouhloh byaij okbae, coicaenh cuzgouj canjbinj、 bau guh gunghcwngz caeuq lauzvu gapguh. Cagaenj gveihva guh rangh ginghci diuz roen seicouz、diuz roen seicouz gwnz haij 21 sigij, doicaenh guh rangh ginghci Munggyahlah Cungguek Yindu Menjden、Cungguek Bahgihswhdanj,doi ok buek cengjdingj hanghmoeg hungnaek ndeu, gyavaiq giekdaej sezsih dox lienz dox doeng,haigvangq gij hoenggan moq gozci ginghci gisuz gapguh.

 Dungjcouz lai mbiengj song mbiengj caeuq gihyiz hailangh gapguh. Doidoengh gij damzbuenq fugsaeh mouyiz hezding、 cwngfuj dajcawx hezding、 saenqsik gisuz hezding daengj, gyavaiq gij damzbuenq vanzbauj、 denswj sanghvu daengj lwnhdaez moq. Gaenxmaenx camgya hwnqguh yiengh swyouz mouyiz gih biucinj sang, doicaenh Cungh Meij、 Cungh Ouh douzswh hezding damzbuenq, gyavaiq yamqdin caeuq Hanzgoz、 Audaliya、 Haijvanh Hozcoz Veijyenzvei daengj swyouz mouyiz gih damzbuenq. Genhciz doidoengh sawj mouyiz caeuq douzswh engq swyouz engq fuengbienh,saedyienh caeuq gak guek dox leih caez hingz, guhbaenz gij gezgou geksik moq doiq rog hailangh caeuq gaijgwz fazcanj dox doidoengh ndei.

 3. Demgiengz aen cozyung cujyau youz ndawguek aeuyungh bae ragdoengh ginghci.

 Gyadaih ndawguek aeuyungh dwg gij rengzgoek sawj ginghci demlai, caemh dwg gij gezgou diuzcingj hungnaek. Aeu fazveih ndei aen giekdaej cozyung siuhfei caeuq gij cozyung ceiq youqgaenj douzswh, dajcauh rangh dieg cengjdingj gihyiz ginghci moq, daj aeumiz fuengmienh genj yungh banhfap, coengz gunghawj fuengmienh okrengz, cauhlaeb aen gihci ciengzgeiz mizyauq gyadaih ndawguek aeuyungh.

 Dawz siuhfei dangguh diemj roengzrengz ceiq youqgaenj bae gyadaih ndawguek aeuyungh. Doenggvaq demgya gihminz souhaeuj daezsang siuhfei naengzlig, laebndei siuhfei cwngcwz, gungganq gij siuhfei ceiq hoengh. Aeu gyadaih fugsaeh siuhfei, haeujcoengh sevei ligliengh hwngbanh gak loih fugsaeh gihgou, cungdenj fazcanj ciengxlaux、 cangqndang、 lijyouz、 vwnzva daengj fugsaeh, lozsiz aen cidu daiq cienzyiengj yietgyaj. Aeu coicaenh saenqsik siuhfei, saedhengz aen canloz “gvanhdai Cungguek”, gyavaiq fazcanj daihseiq daih senjdoengh doengsaenq, doicaenh hawsingz bak cauq gvanghsenh gunghcwngz caeuq gvanhdai lajmbanj gunghcwngz, sawj vangjdoxlienz cienzsoengq soqgawq engq vaiq, youq daengx guek doihengz “sam vangj yungzhab”, gikcoi cauhmoq fazcanj denswj sanghvu. Henhoh vangjloz ancienz. Aeu gyalaeg gaijgwz riuzdoeng dijci, cawzseuq gak cungj gvangaj gitgaz daengx guek doengjit hawciengz, gyangqdaemq gij cienzbonj riuzdoeng, coicaenh fazcanj vuzliuz boiqsoengq、 hangznieb vaiqsoengq caeuq gwnz vangjloz cawx huq. Cungfaen cuengq ok gij siuhfei rengzndumj gig daih cangz youq ndaw cib geij ik vunz haenx.

 Dawz douzswh dangguh bouh youqgaenj onjdingh ginghci demlai. Gyavaiq gaijgwz douzswh yungzswh dijci, doicaenh douzswh cawjdaej bienq lai yiengh bae,caiq doi ok buek hanghmoeg yienghndei ndawbiengz douzswh ndeu, gaijndei douzswh gezgou, bauj hawj guding swhcanj douzswh hableix demlai. Gij douzswh ndaw cunghyangh yawhsuenq dajsuenq demgya daengz 4576 ik maenz, cungdenj dwkhaeuj gij gunghcwngz youqonj miz baujcang、nungzyez、suijli hungnaek、dietloh fueng dieg cungqgyang baihsae、mbaet nwngzyenz vanzbauj、sevei saehnieb daengj lingjyiz,fazveih ndei cwngfuj douzswh gij daiqdoengh cozyung “seiq liengx bued cien gaen” neix.

 Dawz gungganq rangh gihyiz ginghci moq, dangguh aen canloz cengjdingj doidoengh fazcanj. Haeujlaeg saedhengz aen cungjdaej canloz gihyiz fazcanj,sien doicaenh dieg baihsae daih haifat,cienzmienh saenqhwng dieg Doengbaek daengj gunghyez gihdi geq,daihlig coicaenh dieg cungqgyang hwnghwnj, gaenxmaenx haeujcoengh dieg baihdoeng ginghci sien cienjhingz swnggaep gonq, gyadaih ligdoh haeujcoengh dieg gwzming laujgih、dieg minzcuz、dieg henzguek、dieg gungzhoj. Aeu maeuzveh buenzgeiz moq gihyiz fazcanj,daj doeng yiengq sae、daj henzhaij yiengq diegndaw, riengz dah hung caeuq gwnznamh roen hung gyaudoeng,doicaenh miz gonqlaeng faen caengz fazcanj. Baengh gij roenraemx daehyinh fuengbienh,cauhguh rangh ginghci Dahcangzgyangh. Aeu gij goujan youqgaenj gwnzhaij dieghawq guh cungsim,guhbaenz rangh dieg cengjdingj ginghci saenamz cungnamz、doengbaek、saebaek daengj caeuq henzhaij lienzciep haenx. Doicaenh dieg Cangzgyangh Sanhgozcouh ginghci baenz aen cingjdaej ndeu,gyalaeg rangh dieg Fan Cuhgyangh Sanhgozcouh ginghci gapguh,gyagiengz gij dieg seiqhenz Bozhaij caeuq Baekging Denhcinh Hozbwz dox boiqhab fazcanj. Saedhengz gij ginghci cwngcwz miz cabied,doidoengh canjnieb senjnod,fazcanj yiengh daih gyaudoeng daih riuzdoeng hamj gihyiz haenx,cauxbaenz giz gihyiz ginghci demmaj moq.

 Haijyangz dwg gij diegguek saeklamz dijbauj raeuz. Aeu genhciz dungjcouz dieghawq caeuq haijyangz, cienzmienh saedhengz haijyangz canloz,fazcanj haijyangz ginghci,baujhoh haijyangz vanzging,giengiet henhoh gij haijyangz gienzik guekgya,haenqrengz cauhguh haijyangz giengzguek.

 4. Coicaenh nungzyez yendaiva caeuq lajmbanj gaijgwz fazcanj.

 Nungzyez dwg aen lingjyiz youqgaenj gyadaih ndawguek aeuyungh diuzcingj gezgou, engq dwg aen canjnieb ndaej sawj lajmbwn andingh simvunz onjdingh. Aeu genhciz dawz gaijgez ndei “sam nungz” vwndiz dangguh sojmiz hong youqgaenj ndawde gij ceiq youqgaenj haenx, aeu baujcang guekgya haeuxgwn ancienz caeuq coicaenh nungzminz demsou guh haedsim,doicaenh nungzyez yendaiva. Giensouj diuz sienqhoengz reihnaz,daezsang gij caetliengh reihnaz,demgiengz nungzyez gyoebhab swnghcanj naengzlig,saedbauj haeuxgwn gag ndaem daihdaej gaeuq gwn、haeuxgwn cieddoiq ancienz,dawz vanjhaeux 13 ik vunz Cungguek gaemhndaet youq ndaw fwngz bonjfaenh.

 Giengzvaq aen cwngcwz haeujcoengh baujhoh nungzyez. Daezsang gij gyaqcienz ceiq daemq soucawx megmienh、 haeuxgok, laebdaeb caephengz aen cwngcwz laemzseiz souyo haeuxyangz、 cehyouzcaiq、 dangz. Damqra laebhwnj aen cidu nungzcanjbinj muzbiuh gyagwz,mwh hawciengz gyaqcienz daemq lai couh boujdiep boux swnghcanj, mwh hawciengz gyaqcienz sang lai couh boujdiep bouxsiufeiq souhaeuj noix. Nungzyez gij boujdiep saen gya de, nyeng coh haeuxgwn daengj nungzcanjbinj youqgaenj、nungzyez ginghyingz cawjdaej yienghmoq、dieg cujyau swnghcanj. Demgya dajciengj bangbouj aen yienh swnghcanj haeux、youz、mou gig lai de,bangfuz swnghcanj nohvaiz nohyiengz. Fazveih gij cozyung cae laeg cingj dieg coicaenh demcanj neix, bineix hainduj guh sawqdiemj 1 ik moux. Dungjcouz cingjhab gij swhginh nangqdaengz nungzyez haenx. Mboujguenj caizlig baenzlawz gaenjcieng, cungj aeu saedbauj dwkhaeuj nungzyez caenh dem mbouj gemj.

 Cukmaenh aen giekdaej fazcanj nungzyez lajmbanj. Guekgya comz rengz hwnqguh buek suijli gunghcwngz hungnaek ndeu, bineix dajsuenq anbaiz ndaw cunghyangh yawhsuenq suijli douzswh 700 lai ik maenz, haeujcoengh cungdenj hanghmoeg, lumjbaenz yinx raemx diuh raemx、 cujyau goekraemx、 ceihleix dah huz、 mbaet raemx dwkraemx yaunwngz sang daengj. Gak dieg aeu gyagiengz hwnqguh gij suijli hanghmoeg rauh iq, gaijgez ndei aen vwndiz yungh raemx “goengleix gatsat”. Gyavaiq guhbaenz buek reihnaz biucinj sang rengx dumh cungj ndaej sou ndeu, cagaenj ganq ok buek binjcungj ndei youqgaenj ndeu, yenzgiu haifat doigvangq buek nungzyez gihgai moq yaunwngz sang ndeu. Laebndei lajmbanj gij giekdaej sezsih raemx、 dienh、 loh、 heiq、 saenqsik daengj, gaijcauh ranzvaih lajmbanj 260 fanh hoh, gaij guh goengloh lajmbanj 20 fanh goengleix. Cibfaen yawjnaek aen vwndiz gyoengq lwgnyez、 mehmbwk、 bouxgeq louzsouj lajmbanj caeuq “mbanj simgyoeng”. Bineix caiq gaijgez aen vwndiz 6000 fanh vunz lajmbanj gwn raemx ancienz. Ginggvaq bineix bimoq song bi roengzrengz guh,yaek hawj sojmiz gihminz lajmbanj cungj ndaej gwn raemx seuq.

 Gaenxmaenx doicaenh gaijgwz lajmbanj. Genhciz caeuq laebndei lajmbanj gihbwnj ginghyingz cidu, hawj nungzminz caizcanj gienzleih engq lai. Bauj hawj lajmbanj diegdeih swngzbau gvanhaeh ciengzgeiz mbouj bienq, cagaenj guh hangh hong doekdingh gij gienz swngzbau ginghyingz diegdeih、 caeuq gij gienz sawjyungh lajmbanj cizdij gensez yungh dieg, caemhcaiq daenggeiq fat hawj cwng, dazyinx gij gienz ginghyingz diegswngzbau miz bouhloh riuzcienj, siujsim onjdangq bae sawq gaijgwz gij diegdeih cidu lajmbanj. Genhciz gij giekdaej diegvih gyadingz ginghyingz, gungganq ciennieb daihhoh、 gyadingz nungzcangz、 nungzminz hozcozse、 nungzyez giyez daengj nungzyez ginghyingz cawjdaej yienghmoq, fazcanj lai cungj hingzsik habdoh gveihmoz ginghyingz. Gungganq gij ciknieb nungzminz yienghmoq. Laebndei gaijgwz cizdij linzgenz cidu. Gyavaiq gaijgwz guekmiz nungzcangz、 muzcangz、 linzcangz. Laeb caezcienz nungzyez seveiva fugsaeh dijhi, doicaenh sawq guh gyoebhab gaijgwz gungsiu hozcozse. Lajmbanj gaijgwz aeu daj saedsaeh bae guh, sien guh sawqdiemj gonq, cietsaed aeueiq gij eiqnyienh nungzminz, giengiet henhoh gij gienzik habfap nungzminz.

 Cauhmoq gij fuengsik banggungz haifat. Doiq dieg daegbied hojnanz cizcungh lienzbenq de, gyavaiq doicaenh gihyiz fazcanj caeuq bang gungz gungroengz hojnanz, guekgya gyadaih hwnqguh gij giekdaej sezsih caeuq haeujcoengh gij ginghci gapguh hungnaek hamj gihyiz haenx, gyagiengz baujhoh swnghdai caeuq gihbwnj goenggungh fugsaeh. Deihfueng aeu guhndei cingjhab gij swhyenz banggungz, saedhengz cinjdeng banggungz, saedbauj banggungz daengz mbanj daengz ranz. Dazyinx sevei ligliengh camgya banggungz saehnieb. Bineix caiq gemjnoix gij vunzhoj lajmbanj 1000 fanh boux doxhwnj. Raeuz aeu laebdaeb gung roengz gungzhoj, baenzbaenz mbouj hawj gungzhoj daih cienz daih.

 5. Doicaenh gij cwngzcinva yienghmoq aeu vunz guh haedsim haenx.

 Cwngzcinva dwg diuz roen yendaiva bietdingh aeu byaij, yaek buqcawz singz mbanj song caengz gezgou couh aeu gauj cwngzcinva. Aeu laeb caezcienz aen dijci gihci singz mbanj fazcanj baenz aen cingjdaej ndeu, genhciz byaij diuz roen cwngzcinva yienghmoq aeu vunz guh goek、 seiqvaq doengzbouh、 guhndei baijbouh、 swnghdai vwnzmingz、 cienzswnj vwnzva neix, ciuqcoengz fazcanj gvilwd, gaenxmaenx onjdangq doicaenh, roengzrengz daezswng caetliengh. Baezlaeng aen seizgeiz ndeu, cungdenj gaijgez ndei aen vwndiz “sam aen 1 ik vunz” yienhmiz, coicaenh daihgaiq 1 ik vunz nungzyez senj bae hawsingz youq, gaijcauh dieg ranzdiengz hawsingz caeuq mbanj ndaw hawsingz daihgaiq 1 ik vunz youq haenx, dazyinx daihgaiq 1 ik vunz fueng dieg cungqgyang baihsae youq couhgaenh cienj baenz vunz hawsingz.

 Miz bouhloh bae doicaenh vunz nungzyez cienjbaenz vunz hawsingz. Doidoengh gaijgwz huciz cidu, saedhengz aen cwngcwz hawsingz gveihmoz mbouj doengz cix miz cabied roengzhoh. Dawz doengh boux nungzminzgungh miz naengzlig、 gagnyienh caemhcaiq ciengzgeiz youq hawsingz dajgoeng guh seng’eiq caeuq vunz ranz de, cugbouh cienj baenz vunz hawsingz. Doiq doengh boux daj nungzyez senj okdaeuj caengz roengzhoh de, laeb gihcucwng cidu. Sawj engq lai lwgnyez riengz bohmeh haeuj singz guhhong haenx nabhaeuj hawsingz gyauyuz、 saedyienh youq dieg wnq haeujhag, saedhengz aen giva daezswng gij cizyez ginwngz nungzminzgungh. Onjbouh doicaenh cwngzcin gihbwnj goenggungh fugsaeh cienzbouh guenj daengz boux ciengzgeiz youq, sawj boux daj nungzyez senj okdaeuj caeuq gyoengq ginhminz hawsingz, caez cauhguh caez yiengjsouh gij yienhdaih vwnzmingz hawsingz.

 Gyadaih haeujcoengh dieg cungqgyang baihsae bienqbaenz hawsingz yienghmoq. Daezsang gij naengzlig fazcanj canjnieb caeuq conzgyonj vunz, coicaenh gij vunz daj nungzyez cienj daeuj de couhgaenh couhnieb. Gyavaiq doicaenh hwnqguh giekdaej sezsih, lumjbaenz gyaudoeng、 suijli、 nwngzyenz、 sicwng daengj, doiq fueng dieg cungqgyang baihsae gij hawsingz comz baenz gyoengq caeuq gij cwngzcin de demgiengz fazcanj rengzlaeng. Gaijndei gij cwngzcin gezgou dieg baihdoeng, caenh’itbouh daezswng cwngzcinva caetliengh caeuq suijbingz.

 Gyagiengz cauhmoq guenjleix cwngzcinva caeuq cauhlaeb gihci. Aeu engq daih gveihmoz gyavaiq gaijcauh dieg ranzdiengz, baenzbaenz mbouj ndaej mbiengj ndeu laeuz sang daengjbyoengbyoeng, mbiengj ndeu ranzdiengz lienz baenz benq. Yungh guekgya saenhingz cwngzcinva gveihva daeuj dazyinx, guhndei dungjcouz hamzciep mizgven gveihva. Daezsang hwnqguh hawsingz yungh dieg yauqlwd, sien fazcanj goenggungh gyaudoeng, baujhoh lizsij vwnzva caeuq gij gingjsaek sengcingz miz, baexmienx gij yiengh hawsingz aenaen doxlumj. Gyagiengz gveihva guenjleix hawsingz iq caeuq aen mbanj. Damqra laebhwnj aen gihci faenrap gij cingzbonj vunz nungzyez cienjbaenz vunz hawsingz、 lai cungj hingzsik douswh yungzswh hwnqguh hawsingz daengj. Doenggvaq daezsang gij suijbingz hwnqguh caeuq guenjleix, hawj gij hawsingz raeuz gak miz daegsaek、hab cauhnieb hab youq, engqgya cungmuenx rengzhoengh.

 6. Aeu cauhmoq bae cengjdingj caeuq dazyinx ginghci gezgou gaijndei swnggaep.

 Cauhmoq dwg gij rengznduj doidoengh diuzcingj gaijndei ginghci gezgou. Aeu dawz cauhmoq baij youq aen haedsim diegvih guekgya daengxbuenz fazcanj, coicaenh gohgi caeuq ginghci sevei fazcanj gaenjmaed giethab, doidoengh canjnieb guek raeuz yat hwnj gwnz sang diuz lienhgyaciz seiqgyaiq bae.

 Gyavaiq gaijgwz gohgi dijci. Youq ndaw gisuz cauhmoq gyamaenh aen cawjdaej diegvih giyez, gikcoi giyez ndalaeb yenzgiuz haifat gihgou, yiendaeuz cauhlaeb aen lenzmungz swnghcanj、 gyauyoz、 yenzgiu dox boiqhab cauhmoq, cienzmienh lozsiz gij guhfap ndei daengz doh, lumjbaenz giyez yenzgiu haifat feiqyungh gya baenz itdingh beijlaeh geiqsuenq gaeucawz daengj. Dawz gij sawqdiemj cwngcwz guekgya, lumjbaenz gij gujgenz gikcoi gag guhcawj cauhmoq sifangih、gaijgwz gij gienz cawqceq gienz souik gohgi cwngzgoj daengj, gya’gvangq daengz engq lai gohgi yenzgih caeuq gohgyau danhvei. Doiq giekdaej yenzgiu、 gisuz ceiq moq、 sevei goeng’ik gisuz、 gij gisuz youqgaenj hungnaek miz singqcaet caezcaemh gyalai cwngfuj douzhaeuj, laebcaez goenggungh gohgi fugsaeh bingzdaiz, laebndei aen gihci saedhengz gohgi cienhangh hungnaek. Gaijcaenh caeuq gyagiengz guenjleix gohyenz hanghmoeg caeuq swhginh, saedhengz aen cidu diucaz guekgya cauhmoq caeuq baugau gohgi, gikcoi boux guh hong gohyenz cauhbanh giyez. Gyagiengz baujhoh caeuq yinhyungh cihsiz canjgienz, yawjnaek hong gohbuj caeuq gohyoz cingsaenz gensez. Haeujlaeg hengzguh aen gveihva fazcanj vunzcaiz, dungjcouz aen vunzcaiz gunghcwngz hungnaek, gikcoi laebhwnj aen gihci gaengawq hawciengz niebcik daeuj dingh gij hoizbauq boux guh yenzfat, sawj vunzcaiz gunghawj caeuq hoizbauq ndaej doxdaengh, sawj gak loih vunzcaiz ndaej cienzbouh yien ok、 yungh caenh bonjsaeh、 bouxboux yungh ndei.

 Diuzcingj canjnieb gezgou aeu baengh gaijgwz, haeuj doiq caez yungh. Haeuj, aeu engqgya remcieng guh ok cingzcik. Sien fazcanj swnghcanjsing fugsaeh hangznieb, doicaenh fugsaeh hangznieb gyoebhab gaijgwz sawqdiemj caeuq guh ok yiengh ndei, coicaenh vwnzva cauhmoq、 sezgi fugsaeh caeuq mizgven canjnieb yungzhab fazcanj, gyavaiq fazcanj baujyiemj、 sanghvu、 gohgi daengj fugsaeh hangznieb. Coicaenh sinsizva caeuq gunghyezva haeujlaeg yungzhab, doidoengh giyez gyavaiq gisuz gaijcauh、 lai guhdaengz cingcinj guenjleix, laebndei aen cwngcwz gyavaiq cietgaeuq daengj, demgiengz conzdungj canjnieb gingcwngh naengzlig. Cauhlaeb aen bingzdaiz hawj canjnieb lakhwng cauhnieb cauhmoq, youq daih moq senjdoengh doengsaenq、 cizcwngz denlu、 soqgawq hung、 senhcin ceiqcauh、 nwngzyenz moq、 caizliuh moq daengj fuengmienh ganjmauh senhcin, dazyinx gij canjnieb daengzcog fazcanj. Doiq, aeu engqgya cawjdoengh miz bouhloh. Genhciz doenggvaq hawciengz gingcwngh saedyienh louz ndei cawz yaez, gikcoi giyez gyan’gyoeb dauqcungz gabbaenz. Doiq aen hangznieb swnghcanj naengzlig lwyawz daiq lai de, youq vanzbauj、 saiyungh nwngzyenz、 gisuz daengj fuengmienh dawzyiemz biucinj, cingleix gak cungj youhvei cwngcwz, siuvaq buek soqliengh cwkmiz ndeu, yiemzhaed caiq dem soqliengh. Bineix aeu raengcawz gij canjnaengz doeklaeng de, yinvu dwg 2700 fanh dunh gangdiet、 4200 fanh dunh suijniz、 3500 fanh siengbiucinj bingzbanj bohliz daengj, saedbauj gij raengcawz yinvu “cibngeih haj” daezgonq bi ndeu guhbaenz, caencingq guhdaengz naenx roengzdaeuj, baenzbaenz mbouj caiq dauqfuk.

 7. Gyagiengz gyauyuz、veiswngh、vwnzva daengj sevei gensez.

 Gaujhoengh fazcanj sevei saehnieb dwg diuz roen mizyauq coicaenh sevei goengcingq、 demcaenh lwgminz vuenyungz. Aeu gyalaeg gaijgwz sevei dijci, yungh gij douzhaeuj engq daih caeuq gij guhfap engq mizrengz, bae doidoengh ginghci sevei doxhuz doxdaengh fazcanj.

 Coicaenh gyauyuz saehnieb sien fazcanj gonq、goengbingz fazcanj. Laebdaeb gyadaih gyauyuz swhyenz ngeng coh dieg cungqgyang baihsae caeuq lajmbanj, coicaenh yivu gyauyuz bingzyaenx fazcanj. Doiq dieg gungzhoj aen yivu gyauyuz hagdangz buegnyieg de, cienzmienh gaijndei banhhag diuzgen. Hagseng lajmbanj dieg gungzhoj doeg cungdenj gauhyau vunzsoq aeu caiq demlai 10% doxhwnj, sawj engq lai lwgnyez noengzgya miz gihvei swnghag. Gyagiengz cauhlaeb aen lauxsae duivuj lajmbanj daegbied dwg dieg bien’gyae gungzhoj, sawj gij gyauyuz swhyenz ndei de guenjgoq ndaej engq gvangq, gaijndei gij yingzyangj canggvang gyoengq lwgnyez lajmbanj dieg gungzhoj. Fazcanj gij gyauyuz caengz haeuj hagdangz doegsaw. Saedhengz aen giva daezswng daegbied gyayuz. Laebdaeb demgya cunghyangh caizcwng gyauyuz douzhaeuj, daezsang sawjyungh yauqlwd caemhcaiq giengzvaq gamduk. Gyalaeg gyauyuz gyoebhab gaijgwz, gaenxmaenx onjdangq gaijgwz gaujsi cauhswngh cidu, hawj sengjgaep cwngfuj lai miz gienz dungjcouz gyauyuz caeuq gauhyau lai miz gienz gag guhcawj banhhag, gikcoi fazcanj minzbanh gyauyuz. Gyavaiq cauhlaeb aen yienhdaih cizyez gyauyuz dijhi dazyinx couhnieb haenx. Raeuz yaek vih daih laeng daezhawj gij gyauyuz ndei, roengzrengz sawj moix boux lwgnyez miz gij fazcanj gihvei goengbingz.

 Doidoengh yihliuz gaijgwz coh laeg fazcanj. Gyamaenh cienzminz gihbwnj yihbauj, doenggvaq gaijgwz cingjhab singz mbanj gihminz gihbwnj yihliuz baujyiemj cidu. Laebndei aen gihci couzcienz guh gihbwnj yihliuz baujyiemj youz cwngfuj、 danhvei caeuq goyinz hableix faenrap haenx, singz mbanj gihminz gihbwnj yihbauj caizcwng bangbouj biucinj daezsang daengz moix vunz bingzyaenz 320 maenz. Youq daengx guek doihengz singz mbanj gihminz bingh hung baujyiemj. Gyagiengz singz mbanj yihliuz gouqbang、 wngqgip gouqbang yw bingh. Gij yihyen goenglaeb yienhgaep gyoebhab gaijgwz sawqdiemj gyalai daengz 1000 aen yienh, guenjgoq daengz vunz lajmbanj 5 ik boux. Gyalai gij sawqdiemj gyoebhab gaijgwz yihyen goenglaeb hawsingz. Buqcawz yungh cienzyw bouj yihyen, leixswnh gij gyaqcienz ywbingh caeuq gyaqcienz yw, cauhmoq aen gihci sevei swhbwnj banh yihyen. Gyamaenh laebndei gihbwnj yozvuz cidu caeuq gihcwngz yihliuz veiswngh gihgou yinhhengz gihci moq, laebcaez aen dijhi faen gaep yawj bingh yw bingh, gyagiengz son’gyauq boux canghyw gisuz cienzmienh, doicaenh canghyw bae lai giz yw bingh, hawj vunzlai ndaej youq dieg gaenh yiengjsouh yw bingh fugsaeh caetliengh ndei. Cauhlaeb gij gvanhaeh canghyw caeuq bouxbingh huzndei, daezsang gij naengzlig fuengz yw binghlah hungnaek、 binghmenhsingq、 binghciknieb、 binghdeihfueng, moix vunz bingzyaenz gihbwnj goenggungh veiswngh fugsaeh ginghfei bangbouj biucinj demgya daengz 35 maenz. Bangfuz fazcanj cunghyihyoz caeuq minzcuz yihyoz saehnieb. Genhciz aen gihbwnj gozcwz giva seng lwg mbouj bienq, lozsiz aen cwngcwz gvanbaz miz boux ndeu dwg lwgdog ndaej seng song boux lwgnyez. Vihliux lwgminz ndangdaej cangqvuengh caeuq gyadingz vuenyungz, dou itdingh aeu giendingh mbouj bienq bae doicaenh yihliuz gaijgwz, yungh gij banhfap Cungguek gaijgez ndei aen nanzdaez seiqgyaiq miz neix.

 Vwnzva dwg gij meglwed minzcuz. Aeu gungganq caeuq hengzguh aen haedsim gyacizgvanh seveicujyi, gyagiengz cauhlaeb gunghminz daudwz caeuq cingsaenz vwnzmingz. Laebdaeb gyalaeg gaijgwz vwnzva dijci, laebndei vwnzva ginghci cwngcwz, demgiengz vwnzva cingjdaej saedlig caeuq gingcwngh naengzlig. Coicaenh gihbwnj goenggungh vwnzva fugsaeh hab biucinj、 ndaej bingzyaenz bae, fazcanj vwnzva yisuz、 sinhvwnz okbanj、 gvangjbo denyingj densi、 dang’anq daengj saehnieb, gaujhoengh fazcanj cezyoz sevei gohyoz, dizcang dazyinx cienzminz doegsaw. Daezswng gij suijbingz fazcanj vwnzva canjnieb, gungganq caeuq gveihfan vwnzva hawciengz. Cienzciep caeuq fatyiengz conzdungj vwnzva ndei, yawjnaek baujhoh vwnzvuz. Gyavaiq vwnzva byaij okbae, fazcanj vwnzva mouyiz, gyagiengz guhndei gij naengzlig gozci cienzboq, daezswng gij saedlig’unq guekgya vwnzva. Fazcanj cienzminz lienhndang、 dijyuz doxdax caeuq dijyuz canjnieb. Guek raeuz dwg aen guekgeq vwnzmingz lizsij gyaenanz ndeu, caemh itdingh ndaej hwnqbaenz aen guekak miz yienhdaih vwnzva bae.

 Doicaenh sevei ceihleix cauhmoq. Yawjnaek yinhyungh fapceih fuengsik, saedhengz lai yiengh cawjdaej doengzcaez ceihleix. Laebcaez yiengh cidu goenghai gij hongsaeh cunhveijvei、goenghai gij hongsaeh gihveijvei caeuq minzcuj guenjleix, engq ndei bae fazveih gij cozyung sevei cujciz youq ndaw goenggungh fugsaeh caeuq ceihleix sevei haenx. Gyagiengz wngqgip guenjleix, daezsang goenggungh ancienz caeuq gij naengzlig fuengz cai、 gouq cai、 gemj cai, guh ndei gij hong mizgven deihdoengh、 dienheiq、caekveh daengj. Gaijgwz saenqfangj gunghcoz cidu, gibseiz youq dangdieg vaqgej sevei mauzdun. Gyagiengz gij hong hingzcwng fuklwnh. Haeujlaeg guh bujfaz gyauyuz, gyadaih faplwd bangcoengh. Gyagiengz gyoebhab ceihleix sevei cianh, giengiet dwkceih bauqlig gungjbu famhcoih hozdung, henhoh guekgya ancienz, cauxbaenz sevei cizsi ndei, doengzcaez hwnqguh aen Cungguek bingzan.

 8. Dungjcouz guhndei gij hong baujcang caeuq gaijndei minzswngh.

 Lwgminz dwg goek guek, goek maenh guek andingh. Gij hong cwngfuj dwg vihliux hawj daengxcungq lwgminz gvaq saedceij ndei. Aeu genhciz laeb gihci、 bouj buegnyieg、 bauj daejsienq, baujcang gij gihbwnj gwndaenj vunzlai, mboujduenh daezsang lwgminz gwndaenj suijbingz caeuq caetliengh.

 Couhnieb dwg gij goek minzswngh. Genhciz hengzguh aen canloz couhnieb ciemqgonq caeuq aen couhnieb cwngcwz engqgya remcieng, gaijndei aen vanzging couhnieb cauhnieb, yungh cauhmoq dazyinx cauhnieb, aeu cauhnieb daiqdoengh couhnieb. Bineix gauhyau bizyezswngh yaek dabdaengz 727 fanh vunz, aeu haifat ok engq lai couhnieb gangjvei, saedhengz gij fugsaeh couhnieb cauhnieb lienzdaemh mboujduenh de, daezsang aen beijlaeh daihhagseng couhnieb cauhnieb. Gyadaih ligdoh bangfuz boux couhnieb hojnanz ndaw hawsingz, baujcingq moix aen gyadingz ceiq noix miz boux ndeu couhnieb, raengcawz gij swnghcanj naengzlig doeklaeng le, aeu guh ndei gij hong anbaiz cizgungh caeuq cizgungh dauqcungz couhnieb. Dungjcouz gij hong couhnieb boux lauzdungliz lajmbanj cienj okbae、 bouxbing doiqok budui daengj. Roengzrengz saedyienh gij couhnieb engqgya cungfaen、caetliengh engq sang haenx, sawj boux guhhong gwndaenj ndaej engq miznaj、engq ndaej daengz gingqcungh.

 Souhaeuj dwg gij goek minzswngh. Aeu gyalaeg gaijgwz souhaeuj faenboiq dijci, roengzrengz suksiuj souhaeuj cengca. Laebcaez aen gihci gietdingh cienzhong giyez cizgungh caeuq cingqciengz demlai cienzhong, doicaenh cizdij yaengdingh cienzhong, cauhlaeb aen guhhong gvanhaeh huzndei. Gyagiengz caeuq gaijcaenh guenjleix gij cienzhong bouxdaeuz guekmiz giyez. Gaijgwz gij cienzhong cidu aen gihgvanh saehnieb danhvei, youq saehnieb danhvei cugbouh doihengz cizyau gunghswh, laeb caezcienz aen cienzhong cidu hab hangznieb daegdiemj haenx, lumjbaenz boux guh hong yw bingh daengj, laebndei aen gihci demlai gij cienz bangbouj dieg ganhoj bien’gyae. Lai diuz miengloh hawj boux souhaeuj noix demgya souhaeuj, mboujduenh gyalai gij vunzsoq boux souhaeuj cungdaengj. Sawj gij souhaeuj gihminz singz mbanj caeuq ginghci doengzbouh demlai, guengjdaih lwgminz vunzlai cungj roxnyinh ndaej daengz saedsaeh ndeicawq.

 Sebauj dwg gij giekdaej minzswngh. Cungdenj dwg doicaenh gaijgwz gij cidu sevei gouqbang, laebdaeb daezsang gij ceiq daemq baujcang suijbingz singz mbanj, cienzmienh saedhengz aen cidu laemzseiz gouqbang, vih gij gihbwnj swnghhoz gyoengq vunzlai daegbied hojnanz haenx daezgung baujcang, vih gyoengq vunz cauhnieb buekguh cawz bae gij youheiq baihlaeng. Laeb gij gihbwnj ciengxlaux baujyiemj cidu gihminz singz mbanj dwg doengjit, laebndei gij banhfap hamzciep cizgungh ciengxlaux baujyiemj, gaijgwz gihgvanh saehnieb danhvei ciengxlaux baujyiemj cidu, gikcoi fazcanj giyez nienzgim、ciknieb nienzgim caeuq sanghyez baujyiemj. Laebndei saetnieb baujyiemj caeuq goengsieng baujyiemj cidu. Lozsiz aen lienzdoengh gihci sevei gouqbang dem baujcang biucinj ndij huqgyaq suijbingz doxngaeu. Fazcanj gij saehnieb vunzgeq, baujcang gij gienzik vunzmbwk, gvansim bouxcoz nyezrauh fazcanj, gyagiengz baujhoh boux caengz baenz vunzhung caeuq baujcang ranzhoj, guh ndei gihbwnj goenggungh fugsaeh boux ndangcanz caeuq yawhfuengz ndangcanz, haeujcoengh fazcanj saehnieb swnzsienh. Sawj doengh boux miz hojnanz de cungj ndaej daengz sevei gvansim gyaezhoh caeuq roxnyinh raeujrub.

 Laebndei aen gihci baujcang ranzyouq. Aeu daengxcungq lwgminz bouxboux miz ranz youq guh muzbiuh, genhciz faen loih cijdauj、 faen yamq hengzguh、 faen gaep fucwz, gyadaih ligdoh hwnqguh aen gunghcwngz ranzyouq miz baujcang, bineix saen haigoeng 700 fanh dauq doxhwnj, ndawde gak loih dieg ranzdiengz 470 fanh dauq doxhwnj, gyagiengz hwnqguh boiqdauq sezsih. Daezsang aen beijlaeh ranzbaujcang hawsingz hung. Doicaenh ranzco goenggya caeuq ranz cienzco noix doxgyoeb yinhhengz. Cauhmoq cwngcwzsing ranzyouq douzswh yungzswh gihci caeuq gunghgi, yungh gij fuengsik riengz hawciengz bae guh, vih hwnqguh ranzbaujcang daezgung gij swhginh haeujcoengh ciengzgeiz onjdingh、 cienzbonj habdangq haenx. Gak gaep cwngfuj aeu demgya caizcwng douzhaeuj, daezsang hwnqguh caetliengh, baujcwng goengbingz faenboiq, laebndei aen gihci cinjhaeuj caeuq doiqok, ndaw bi neix daihdaej hwnqbaenz ranzbaujcang 480 fanh dauq, hawj gyoengq vunzlai ranzyouq hojnanz cix ngiengx gyaeuj muengh aeu haenx caeux di senj haeuj ranzmoq. Cimdoiq gij cingzgvang hawsingz mbouj doengz bae faenloih diuzgung, gyalai gunghawj gij sanghbinjfangz baenzdauq rauh iq caeuq gij ranzyouq caemhmiz canjgienz, naenxhaed gij cawx ranz guh douzgih douzswh, coicaenh fangzdicanj hawciengz laebdaeb cangqvuengh fazcanj.

 Mingh vunz hung gvaq mbwn, ancienz swnghcanj gij saeh neix seizlawz cungj aeu cibfaen yawjnaek. Aeu yiemzgek caephengz ancienz swnghcanj faplwd fapgvi, cienzmienh lozsiz ancienz swnghcanj cwzyinci, giengiet naenxhaed fatseng gij ancienz saehhux hungdaih daegdaih. Daihlig cwngjdun caeuq gveihfan hawciengz cizsi, laebdaeb guh cienhangh cingjceih, yiemzhaenq dwkceih gij hingzveiz cauh gai gyaj rwix mauhbaiz. Laeb gij gihci daj swnghcanj gyagoeng daengz riuzdoeng siuhfei cienzbouh gamguenj、gij cidu sevei doengzcaez guenjleix caeuq aen dijhi ndaej cazgoek haenx, laeb caezcienz aen dijci daj cunghyangh daengz deihfueng cigdaengz gihcwngz cungj gamguenj gijgwn gijyw ancienz. Yiemzsouj fapgvi caeuq biucinj, yungh gij gamguenj ceiq yiemz、gij cawqfad ceiq yiemz、gij gyaepcaz cwzyin ceiq yiemz, giengiet ceihleix gij uqlah gwnz daizgwnhaeux, cietsaed baujcang “gij ancienz gwnz linx”.

 9. Roengzrengz hwnqguh aen gyayienz gyaeundei swnghdai vwnzmingz.

 Hwnqguh swnghdai vwnzmingz gvanhaeh daengz gij saedceij lwgminz,gvanhaeh daengz minzcuz daengzcog. Aen gvaengh mokfaenx dienheiq gya’gvangq,vanzging uqlah mauzdun doedyienh,dwg daswyenz rongh daenghoengz mbouj hawj yungh gij fuengsik genjdanh gvaqbouh bae fazcanj. Bietdingh aeu gyagiengz baujhoh swnghdai vanzging, roengz gietsim yungh gij guhfap nyenghdingh guhbaenz gij yinvu nyenghdingh.

 Yungh rengzhung gyagiengz fuengzceih uqlah. Aeu gij hawsingz daegbied hung caeuq fueng dieg deihdeih miz mokfaenx de guh cungdenj,aeu ceihleix gij naed huq saeq (PM2.5) caeuq gij naed huq (PM10) ndaej suphaeuj guh giz cungbyoengq,cadawz doengh hot youqgaenj canjnieb gezgou、 nwngzyenz yauqlwd、 baizcuengq heiqrieng caeuq faenxmbin daengj,laeb caezcienz gij gihci moq cwngfuj、 giyez、 vunzlai doengzcaez caeuqfaenh guh,saedhengz gihyiz lienzfuengz lienzguenj,haeujlaeg saedhengz aen hengzdoengh giva fuengzceih daihheiq uqlah. Bineix aeu raengcawz 5 fanh aen gohluz iq coemh meiz,doicaenh gaijcauh coemh meiz dienhcangj duetliuz 1500 fanh cienvax、duetsiu gaijcauh 1.3 ik cienvax、cawz faenx gaijcauh 1.8 ik cienvax,raengcawz civuengzbiu caeuq cigaeuqgeq 600 fanh aen,doigvangq giceh yungh nwngzyenz moq, youq daengx guek gunghawj gij caizyouz ciyungh guek 4 biucinj. Hengzguh aen hengzdoengh giva raemxseuq,gyagiengz baujhoh gij goekraemx gwnyungh,doicaenh ceihleix gij uqlah cungdenj liuzyiz, hengzguh aen gunghcwngz hoizfuk doemnamh. Cingjceih gij huquq mbouj miz giz doekdingh baizcuengq uqlah nungzyez,hwnqguh gij lajmbanj gyaeundei. Raeuz aeu lumj haenqrengz siucawz gungzhoj ityiengh, giengiet haenqrengz siucawz uqlah.

 Doidoengh bengwz nwngzyenz swnghcanj caeuq siuhfei fuengsik. Gyadaih ligdoh mbaet nwngzyenz gemj baizcuengq,gaemhanh nwngzyenz siuhfei cungjliengh,bineix nwngzyenz hauqsied giengzdoh aeu gyangqdaemq 3.9%doxhwnj. Wyangjvaliuz、 vayoz aeuyungh yangj soqliengh baizcuengq soqliengh cungj aeu gemjnoix 2%. Aeu daezsang aen bijcung fatdienh mbouj dwg vasiz nwngzyenz,fazcanj cinwngz denvangj caeuq fwnhbusiz nwngzyenz,gikcoi fazcanj gij naengzliengh rumz、 gij naengzliengh daengngoenz、 gij naengzliengh swnghvuzciz,haigoeng buek suijden、 hwzden hanghmoeg ndeu. Gyagiengz damqra haiaeu caeuq wngqyungh denhyenzgi、meizcwngzgi、yeznganzgi. Doicaenh gaijgwz gij gyaqcienz swhyenzsing canjbinj,dinghlaeb caezcienz gij cidu gihminz yungh raemx、yungh heiq gyaqcienz faen mbaek. Hengzguh gij gunghcwngz daezswng gencuz naengzyauq、 canjbinj mbaet nwngzyenz hawj lwgminz ndeicawq,fazcanj cenghseuq swnghcanj、 gij gisuz loegsaek danq noix caeuq sinzvanz ginghci,daezsang gij naengzlig wngqdoiq dienheiq bienqvaq. Giengzvaq mbaet raemx、mbaet caizliuh caeuq gyoebhab leihyungh swhyenz. Gyavaiq haifat wngqyungh gij gisuz caeuq canjbinj mbaet nwngzyenz vanzbauj, dawz gij canjnieb mbaet nwngzyenz vanzbauj dajcauh baenz aen canjnieb ngamqhwng hoenghfwdfwd.

 Doicaenh baujhoh caeuq hwnqguh swnghdai. Laebdaeb saedhengz doiq geng ndaem faex ndaem nywj, bineix dajsuenq anbaiz 500 fanh moux. Hengzguh aen swnghdai gunghcwngz hungnaek doiq ciengx ndaem nywj、baujhoh ndoengfaex sengcingz、 fuengz sa ceih sa、 hah raemx hah namh、 ceihleix diegnamh bienq rin、hoizfuk diegcumx daengj. Gyagiengz baujhoh gij swnghdai fueng dieg goekraemx doxgyoeb Dahcangzgyangh、Dahvangzhoz、Dahlanzcanghgyangh. Lozsiz cawjdaej gunghnwngzgih cidu,doidoengh dinghlaeb gij swnghdai boizbouj gihci hamj gihyiz、hamj liuzyiz. Baujhoh swnghdai vanzging goeng youq dangdaih,leih daengz cien bi. Gak gaep cwngfuj caeuq daengx biengz cungj aeu caenh’itbouh gaenxmaenx hengzdoengh hwnjdaeuj,baujhoh ndei aen gunghdoengz gyayienz raeuz baengh de senglix neix.

 Gak boux daibyauj!

 Guh ndei gij hong cwngfuj, bietdingh aeu gyagiengz gaijgwz guh ndei bonjndang. Gak gaep cwngfuj aeu cungsaed hengzguh gij cizcwz yenfaz caeuq fazliz gyauhawj haenx,ciuq gij iugouz doicaenh guekgya ceihleix dijhi caeuq ceihleix naengzlig yendaiva,gyavaiq cauhlaeb aen cwngfuj fapceih、cwngfuj cauhmoq、cwngfuj seuqcengh,demgiengz cwngfuj caephengzlig caeuq goengsaenqlig, roengzrengz vih yinzminz daezgung gij fugsaeh caetliengh ndei yauqlwd sang haenx.

 Haeujlaeg gvancez gij gihbwnj fanghloz ciuq fap guenj guek,dawz gij hong cwngfuj cienzmienh nabhaeuj fapceih roenloh bae,yungh fapceih swhveiz caeuq fapceih fuengsik bae hengzguh cizcwz. Gyagiengz gij hong fapceih cwngfuj, gaijgwz aen dijci hingzcwng hengzfap. Cauhmoq cwngfuj guenjleix leixniemh caeuq fuengsik, laeb caezcienz gij gihci gezcwz、caephengz、gamduk,doicaenh gaijgwz cwngfuj yiengq sevei cawx fugsaeh. Gyagiengz cauhlaeb gunghvuyenz duivuj, cienzmienh daezsang gij suciz gyoengq gunghvuyenz. Sojmiz gunghvuyenz cungj aeu dawz gij leih’ik yinzminz cuengq youq diegvih ceiq sang,ndangseuq banh goengsaeh、 gaenx hong caenh cizcwz, caencingq dang ndei boux fugsaeh yinzminz.

 Gak gaep cwngfuj bietdingh aeu yiemzgek saedhengz mbaetyungh, fanjdoiq saisaengq, genhciz mbaetgiemh gvaq saedceij. Aeu yiemzgek caephengz “iek fap sam cieng”: Gij laeuz dangz gvanj soj dwg cwngfuj singqcaet haenx itlwd mbouj ndaej saenhwnq caeuq gaijhwnq gyahwnq, gyoengq vunz caizcwng gungciengx cungjliengh cij gemj mbouj gya,“sam goeng” ginghfei cij gemj mbouj gya. Haidaeuz gaijgwz gij cidu goengsaeh yungh ci. Gyagiengz hingzcwng gamcaz, niujcingq gij fungheiq mbouj cingq ndaw hangznieb. Gyadaih ligdoh goengbouh saemjgeiq caeuq saemjgeiq gezgoj. Bineix aeu doiq soucei cienz gai ok、cienjnyiengh diegdeih caeuq baujhoh reihnaz cingzgvang guh cienzmienh saemjgeiq. Haeujlaeg doicaenh cauhlaeb gij cidu fanjdoiq nduknaeuh、dizcang cenghseuq,giengiet cazcawq anqgienh nduknaeuh,doiq sojmiz doengh boux nduknaeuh cungj aeu ciuq fap yiemz banh、baenzbaenz mbouj yungzcingz.

 Gak gaep cwngfuj aeu gagrox ciepsouh doengzgaep yinzda caeuq aen cangzveijvei de gamduk, ciepsouh yinzminz cwnghez minzcuj gamduk, nyinhcaen dingqaeu gij yigen yinzda daibyauj、minzcuj dangjbai、gunghsanghlenz、boux mbouj haeuj dangjbai caeuq gak yinzminz donzdij. Gyadaih goenghai cwngvu,laebndei sinhvwnz fazyenzyinz cidu,gibseiz hoizwngq sevei gvansim. Dou dwg yinzminz cwngfuj,sojmiz hong cungj aeu cungfaen daejyienh gij eiqnyienh lwgminz,cienzmienh ciepsouh lwgminz gamduk.

 Gak boux daibyauj!

 Guek raeuz dwg aen guekgya minzcuz lai youh doengjit ndeu,gak minzcuz cungj dwg Cunghvaz Minzcuz ndawde aen minzcuz bingzdaengj ndeu. Aeu cienzmienh cingqdeng gvancez gij minzcuz cwngcwz aen raeuz, genhciz caeuq laebndei gij cidu gagguenj dieg minzcuz, coicaenh minzcuz doxgiet cinbu、 doengzcaez hwng’vuengh fat baenaj. Nyinhcaen lozsiz gij cwngcwz guhfap cunghyangh haeujcoengh saujsu minzcuz caeuq fazcanj dieg minzcuz haenx. Bangfuz aen minzcuz vunz haemq noix de fazcanj, laebdaeb hengzguh hwng henzguek fouq beksingq. Baujhoh caeuq fazcanj gij conzdungj vwnzva ndei saujsu minzcuz. Cunghvaz minzcuz aen ranzhung neix gak cuz lwglan doxhuz caemhyouq、 caezsim guh saeh、huzndei fazcanj、sim’eiq doxdoengz,itdingh ndaej engqgya vuenyungz、bingzan、cangqcwt, hwng’vuengh fatdad.

 Cienzmienh gvancez gij cunghgyau gunghcoz gihbwnj fuengcim dangj raeuz,coicaenh cunghgyau gvanhaeh huzndei,fazveih gij cozyung ndei boux cunghgyaugai caeuq gyoengq vunzlai saenq gyauq youq ndaw coicaenh ginghci sevei fazcanj haenx.

 Gietcomz gyoengq vazgyauz vazyinz rog guek caeuq gveihgyauz gyauzgen, fazveih gij cozyung daegbied gyauzbauh camgya cauhguh guekcoj yendaiva、 coicaenh guekcoj hozbingz doengjit、doicaenh ndaw guek rog guek yinzvwnz gyaulouz haenx, sawj gij rengzgietcomz lwglan Cunghvaz ndaw guek rog guek mboujduenh demgiengz.

 Gak boux daibyauj!

 Bi gvaqbae neix, gozfangz caeuq ginhdui gensez ndaej netsaed doicaenh,daengx ginh caeuq vujgingj budui baijok yienghceij moq caeuq candouliz engq ak. Bimoq neix, aeu gaenjndaet hopheux dangj youq hingzseiq moq gij muzbiuh sawj ginhdui engq maenh’ak haenx,cienzmienh gyagiengz hwnqguh ginhdui gwzming’va yendaiva cwnggveihva,mboujduenh daezsang ginhdui youq sinsizva diuzgen gij naengzlig haeplau vunzdig caeuq saedhoenx haenx. Dungjcouz doicaenh gak fuengyiengq gak lingjyiz ginhsw doucwngh caepcawq, gyagiengz caeuq gaijcaenh swhsiengj cwngci gensez,gyavaiq yamqdin cienzmienh cauhlaeb yienhdaih houginz, gyagiengz gozfangz gohyenz caeuq fazcanj gauhsinh gisuz vujgi canghbei. Haenqrengz ca’ndei ciuq fap guenj ginhdui、coengzyiemz guenj ginhdui. Gyalaeg gaijgwz gozfangz caeuq ginhdui, gyagiengz ginhsw canloz cijdauj, laebndei yienhdaih ginhsw ligliengh dijhi. Gyagiengz gozfangz dungyenz caeuq laebndei gij ligliengh bwhlaeng, giengzvaq bingzciengz canbei caeuq gaemguenj bienfuengz haijfuengz mbwnfuengz. Doidoengh ginhminz yungzhab haeujlaeg fazcanj. Gyavaiq gensez yendaiva vujcangh gingjcaz ligliengh. Giengiet guhndei gij yinvu ciengjyiemj gouqcai、fanj gungjbu hen onjdingh、henhoh hozbingz caeuq hohsoengq ruz byaij feihgih mbin、cawqceq gij saehgienh sawqmwh fatseng daengj, gaenxmaenx camgya caeuq cihyenz guekgya cauhguh ginghci. Gak gaep cwngfuj aeu caeuq doenghbaez ityiengh gvansim haeujcoengh gozfangz caeuq laebndei ginhdui, maedciet byaraemx cingzngeih,sawj ginhcwng ginhminz doxgiet maenh lumj rinranx.

 Gak boux daibyauj!

 Raeuz yaek giendingh mbouj bienq bae gvancez diuz fuengcim “aen guekgya ndeu song cungj cidu”,cienzmienh cinjdeng lozsiz gihbwnjfaz,bauj hawj Yanghgangj、Aumwnz ciengzgeiz hwng’vuengh onjdingh. Haeujcoengh Yanghgangj Daegbied Hingzcwnggih、Aumwnz Daegbied Hingzcwnggih hingzcwng cangjgvanh caeuq cwngfuj ciuq fap saedhengz cwngci cosih, daihlig fazcanj ginghci、 mizyauq gaijndei minzswngh、ciuq fap doicaenh minzcuj、henhoh sevei huzndei. Caenh’itbouh gyadaih diegndaw caeuq Gangj Au gapguh,coicaenh Gangj Au daezswng gij gingcwngh naengzlig bonjndang. Youq ndaw guekgya cienzmienh gyalaeg gaijgwz caeuq yendaiva,Yanghgangj、Aumwnz itdingh ndaej saedyienh engq ndei fazcanj.

 Raeuz yaek cienzmienh gvancez gij gunghcoz dacwng fuengcim doiq Daizvanh haenx, genhciz “Gij Yawjfap Doxdoengz Gouj Ngeih”,henhoh gij gvaengxgyaq aen Cungguek dog, gyamaenh demcaenh song hamq cwngci dox saenq, coicaenh ginghci yungzhab, doidoengh gyauhliuz doxgap, guh doxyaeng damzbuenq, gaemdawz aen leixniemh “song hamq it gya caen” neix, henhoh goetyied cingzngeih, comzgiet simrengz beixnuengx, vih cauhguh aen gyayienz gyaeundei Cunghvaz Minzcuz、saedyienh guekcoj hozbingz doengjit daihnieb gunghawj ligliengh. Raeuz deqmuengh song mbiengj yied byaij yied gaenh,yied daeuj yied caen,hawj song hamq gvanhaeh hozbingz fazcanj baenz gij lizsij cauzliuz mbouj ndaej laengzdangj、mbouj ndaej nyigcienj.

 Gak boux daibyauj!

 Bineix dwg hozbingz caemhyouq haj hangh yenzcwz daezok ndaej 60 hopbi. Cungguek yinzminz ndiepgyaez hozbingz、gig muengh fazcanj, hwnqguh gij yendaiva guek raeuz aeu miz aen gozci vanzging ciengzgeiz onjdingh. Raeuz yaek laebdaeb yaengxsang mbaw geiz hozbingz、fazcanj、gapguh、caezhingz,itcig cungj mbouj bienq bae byaij diuz roen hozbingz fazcanj,itcig cungj mbouj bienq bae ciuqhengz gij canloz hailangh doxleih caezhingz. Giengiet henhoh guekgya cawjgienz、ancienz、 fazcanj leih’ik,cietsaed henhoh guek raeuz goengminz caeuq fazyinz gij gienzik habfap youq rog guek haenx. Cienzmienh doicaenh gij vaigyauh seiqhenz, gyamaenh gaenhlaenz doxndei, gyalaeg doxleih gapguh. Henhoh gij cwngzgoj ndaejhingz Daihngeih Baez Seiqgyaiq Dacan caeuq gij gozci cizsi hoenxciengq gvaqlaeng, baenzbaenz mbouj hawj hai ci lizsij doxdauq. Gyagiengz caeuq gij guekgya cingqcaih fazcanj haenx doxgiet caeuq gapguh, henhoh gij gunghdoengz leih’ik doengh aen guekgya cingqcaih fazcanj. Gyalaeg caeuq gak aen guekhung guh canloz doiqvah dem saedcaih gapguh,doidoengh laeb gij daihguek gvanhaeh ciengzgeiz onjdingh cangqvuengh fazcanj. Banhndei aen hoih mbouj dwg cingqsik bouxdaeuz Yadai Ginghhoz Cujciz. Cungguek dwg aen guek hung raphwnj cwzyin ndeu, raeuz yaek gaenxmaenx camgya gozci lai mbiengj hongsaeh,vih gaijgez gij vwndiz seiqgyaiq caeuq gij vwndiz vunzlai louzsim haenx fazveih cozyung ndei, cietsaed henhoh gozci goengbingz cwngyi, doidoengh gozci cizsi yiengq gij fuengyiengq engqgya goengcingq hableix bae fazcanj. Cungguek nyienh caeuq seiqgyaiq gak guek itheij, doicaenh vunzloih ciengzlwenx hozbingz, saedyienh doengzcaez fazcanj mwnhoengh.

 Gak boux daibyauj!

 Yinzminz dak hawj rapnaek,buekguh dajcauh daengzcog. Hawj raeuz gaenjmaed doxgiet youq seiqhenz aen dangj cunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh cungjsuhgi neix,yaengxsang mbaw geiz hungmbwk yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek,caezsim gaprengz,hailoh baenaj,netsaed guhhong,vih cienzmienh hwnqbaenz aen biengz siujgangh、laebbaenz aen seveicujyi yendaiva guekgya fouqgiengz minzcuj vwnzmingz huzndei、saedyienh Cunghvaz Minzcuz daih fukhwng aen loqsiengj Cungguek neix bae roengzrengz buekguh!
Dozsiengq