Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU

——2013 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Aen Hoih Daih Cibngeih Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daiqbiuj Daihhoih Daih’it Baez Veiyi

Gozvuyen Cungjlij    Vwnh Gyahbauj
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
Gak boux daiqbiuj:

 Seizneix, gou daiqbiuj gozvuyen, dawz haj bi neix daeuj gij hong aen cwngfuj raeuz baugau hawj daihhoih, caemhcaiq doiq gij hong bineix daez ok genyi, cingj gak boux daiqbiuj saemjlwnh, doengzseiz caiq cingj gyoengq daengx guek cwnghez veijyenz daez eiqgienq dem.

 1. Dauqyawj Gij Hong Haj Bi Neix Daeuj

 Daj aen hoih daih cib’it gaiq daengx guek yinzminz daiqbiuj daihhoih daihit baez veiyi doxdaeuj haj bi neix, dwg guek raeuz youq mwh hwngfat baenaj ndawde haj bi gig mbouj bingzciengz. Raeuz mizyauq wngqdoiq gij cungdongj youqgaenj mbat ginhyungz veizgih gwnz seiqgyaiq, baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq hwngfat, gij swnghcanj cungjciz ndaw guek daj 26.6 fanh ik maenz gyalai daengz 51.9 fanh ik maenz, yat hwnj daengz seiqgyaiq vih daihngeih; goenggungh caizcwng souhaeuj daj 5.1 fanh ik maenz gyalai daengz 11.7 fanh ik maenz; gyoebsuenq caiq lingh gyalai hawsingz couhnieb 5870 fanh vunz, gyoengq beksingq hawsingz moix vunz bingzyaenz gij souhaeuj ndaej ceiboiq de, caeuq gyoengq beksingq lajmbanj moix vunz bingzyaenz gij souhaeuj seuq de, moix bi bingzyaenz faenbied laihwnj 8.8%、 9.9%; gij canjliengh haeuxgwn guh daengz gouj bi lienzdaemh gyalai; doengh aen lingjyiz youqgaenj haenx gij gaijgwz de caiq guh baenaj, yiengh ginghci hailangh haenx fat daengz aen suijbingz moq; yiengh guekgya ak cauhmoq, hwnqguh ndaej miz cingzcik moq, dap vunz mbin dingjmbwn、 aen gunghcwngz damq ndwen、 dap vunz ndaem haijlaeg、 aen hidungj aeu Baekdouj veisingh yinx roen、 yiengh dennauj mauhgvaq gaepbied bingzciengz、 gij dietloh ci rem daengj cungj yied guh yied ndei, “Liuzningz Hauh” aen hangzmuj daihit neix gaenq bien haeuj bingdoih; banh baenz Baekging Auyinvei、 Canzauvei caeuq Sanghaij Sibozvei; dingjhoenx mbat deihdoengh daegbied daih Vwnconh、 mbat deihdoengh haenqrem Yisu、 mbat raemxrongz namh conj daegbied daih Couhgiz daengj doengh mbat caihaih mbwnbaenz gig youqgaenj neix caeuq gij hong caihaih gvaqlaeng hoizfuk dauq hwnq de, cungj guh ndaej daih hingz. Guek raeuz ndawbiengz swnghcanjliz caeuq cunghab gueklig mingzyienj daezsang, beksingq swnghhoz suijbingz caeuq ndawbiengz baujcang suijbingz mingzyienj daezsang, gij diegvih youq gwnz seiqgyaiq caeuq gij rengzlig yingjyangj seiqgyaiq de mingzyienj daezsang. Raeuz yienzmuenx guh baenz “11•5” gveihva, swnhleih saedhengz “12•5” gveihva. Gij hong hwnqguh yiengh ginghci、 cwngci、 vwnzva、 ndawbiengz、 swnghdai vwnzmingz seveicujyi, gaenq guh baenaj youqgaenj, gij saehnieb guh yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, caiq cauh ok doengh gij niebcik moqsag.

 Gij hong youqgaenj haj bi neix daeuj caeuq gij daegdiemj de:

 It dwg mizyauq wngqdoiq gij ginhyungz veizgih gwnz seiqgyaiq, coicaenh ginghci bingzonj haemq vaiq hwngfat.Haj bi gvaqbae neix, raeuz dwg daj lienzdaemh wngqdoiq gij ginhyungz veizgih gwnz seiqgyaiq yiemzcungh cungdongj ndawde byaij gvaqdaeuj. Ciengz veizgih neix gij daeuj rem de、 gij banhsanq vaiq de、 gij yingjyangj laeg de, bak bi noix raen. Raeuz dinghsim wngqdoiq, gibseiz gojdon diuzcingj doengh giz roengzrengz guh hungzgvanh diuzgung, okdaiz cib hangh cosih bae caenhitbouh gyadaih gij aeuyungh ndaw guek、 coicaenh ginghci bingzonj haemq vaiq laihwnj, cienzmienh bae guh hangh giva yienghyiengh lamx caez. Song bi caiq lingh gyalai douzswh 4 fanh ik maenz, ndawde cunghyangh caizcwng douswh 1.26 fanh ik maenz, daih dingzlai yungh haeuj doengh mbiengj hwnqguh gij gunghcwngz ranzyouq baujcang、 gij gunghcwngz gaijndei swnghhoz beksingq lajmbanj、 gij sezsih giekdaej、 gij saehnieb ndawbiengz、 baujhoh swnghdai vanzgingj、 gag cauhmoq caeuq caihaih gvaqlaeng hoizfuk dauq hwnq bae. Haj bi neix daeuj, caiq lingh hwnqguh gak loih ranzyouq baujcang 1800 lai fanh dauq, gaijcauh ranzdiengz 1200 lai fanh dauq; cawzyiemj gyamaenh 1.8 fanh lai aen suijgu hung、 rauh caeuq suijgu iq cungqdiemj, ceihleix 2.45 fanh goengleix dah rauh dah iq cungqdiemj, caiq lingh gyalai 770 fanh goenggingj reihnaz mbaetyungh raemx; caiq lingh gyalai 1.97 fanh goengleix dietloh, ndawde miz 8951 goengleix dwg gij dietloh byaij ci rem, Ginghhu、 Ginghgvangj、 Hahda daengj doengh diuz dietloh byaij ci rem neix caeuq buek dietloh doxdoeng hawsingz ndeu gonqlaeng doeng ci; caiq lingh gyalai 60.9 fanh goengleix goengloh, ndawde miz 4.2 fanh goengleix dwg gij goengloh byaij ci rem, seizneix daengx guek gaenq miz gij goengloh byaij ci rem 9.56 fanh goengleix; caiq lingh hwnq 31 aen feihgihcangz; lingh gyalai gij sokruz ndaej dingz fanh dun ruzhung haenx 602 aen; gonqlaeng hwnq baenz buek gunghcwngz giuzhung hamj dah hamj haij、 lienz dauj ndeu; heiq sae soengq doeng、 dienh sae soengq doeng、 raemx namz diuh baek daengj gunghcwngz hungnaek gaenq swnhleih bae guh roxnaeuz guh baenz; gij nwngzyenz mbouj dwg vaqsig haenx hwngfat ndaej gig vaiq, dienhraemx、 dienhrumz canghgih ciemq seiqgyaiq vih daihit; ginggvaq dauq hwnq, Vwnconh、 Yisu、 Couhgiz daengj doengh mwnq dieg dengcai neix gaenq bienq ndaej lai ndei baenzraeuh. Doengh gij cingzcik daengx seiqgyaiq cungj raen neix, sawj raeuz ndaej engq rengzrwd bae mizyauq wngqdoiq gij ginhyungz veizgih gwnz seiqgyaiq yiemzcungh cungdongj, roengz giekdaej onjmaenh hawj ginghci ndawbiengz ciengzgeiz hwngfat, gaenq cauhfuk caemhcaiq yaek laebdaeb cauhfuk hawj ikfanh beksingq.

 Raeuz itcig cungj yawjnaek cawqleix ndei gij gvanhaeh baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq hwngfat、 diuzcingj gij gezgou ginghci caeuq guenjleix gij yawhgeiz dunghho bungzcang, sawj hungzgvanh cwngcwz dingh ndaej engq yawjgyae、 gohyoz、 mizyauq bae, louzsim dawzdingh gij fuengyiengq、 ligdoh、 cungqdiemj cwngcwz. Youq mwh gij ginhyungz veizgih gwnz seiqgyaiq cungdongj ceiq yiemzcungh, gojdon saedhengz gij caizcwng cwngcwz cizgiz caeuq gij hobi cwngcwz habdoh soengse, cunghab yinhyungh lai cungj hongdawz caizcwng cwngcwz, gyalai cwngfuj ceiok, saedhengz gezgousing gemj suiq; mizyauq yinhyungh gij bijliz cienzbwh romngaenz、 gij bijliz leihsik daengj doengh cungj hongdawz hobi cwngcwz neix, baujciz hobi sindai hableix laihwnj. Gaengawq gij baeyiengq caeuq bienqvaq hungzgvanh ginghci, raeuz gibseiz diuzcingj gij ligdoh cwngcwz, habseiz dingz hengz gij cwngcwz doinyoengx, saedhengz gij caizcwng cwngcwz cizgiz caeuq gij hobi cwngcwz onjmaenh. Youq mbiengj yinhyungh caizcwng cwngcwz, genhciz doengjcouz giemgoq, yawjnaek cunghab bingzyaenx. Gij cihhoengz caizcwng ciemq gij swnghcanj cungjciz ndaw guek, bijcung daj 2009 nienz 2.8% roengz daengz bigvaq 1.5% baedauq, gij bijliz cihhoengz caeuq gij bijliz dawzcaiq baujciz youq bouh ancienz de. Gyagiengz cienzmienh saemjgeiq gij caiq deihfueng cwngfuj caeuq guenjleix gij yungzswh bingzdaiz deihfueng cwngfuj, mizyauq gaemhanh gij fungyiemj caeuq huxndumj ndaw ginghci yinhhengz. Youq mbiengj yinhyungh hobi cwngcwz, itcig cungj louzsim youq ndawgyang onjdingh laihwnj、 gaemhanh huqgyaq caeuq fuengzre fungyiemj ra ndaej bingzyaenx. Ginhyungz dijhi yinhhengz onjmaenh, aen hangznieb ngaenzhangz gij naengzlig dingjdangj fungyiemj de lienzdaemh gyaak, gij bijliz swhbwnj cungcuk daj 2007 nienz nienzdaej 8.4% hwnj daengz bi’gvaq nienzdaej 13.3%, gij bijliz daigvanj mbouj ndei daj 6.1% roengz daengz 0.95%. Genhciz mbouj doenghngauz bae diuzgung hawciengz fangzdicanj, naenx roengz le aen seiqdaeuz gyaqranz hwnj vaiq gvaqbouh. 2012 nienz, seiqgyaiq gak aen ginghcidij hung laihwnj sukdoh cienzmienh bienq menh、 gak cungj fungyiemj mboujduenh laeuh okdaeuj, youq baihlaj yiengh cingzgvang neix, raeuz hableix dawzdingh gij ligdoh cwngcwz, baujciz caizcwng yawhsuenq ceiok gveihmoz mbouj bienq, gaijndei gij gezgou ceiok, niujcienj gij baeyiengq ginghci conjdoek, cienzmienh saedyienh doengh gij muzbiuh mwh nienzco soj doekdingh haenx, gij swnghcanj cungjciz ndaw guek laihwnj 7.8%, hawsingz caiq lingh gyalai couhnieb 1266 fanh vunz, gihminz siufeiq gyagwz dauq doek daengz 2.6%, roengz giek ndei hawj bineix ginghci hwngfat.
 Haj bi neix, gij hungzgvanh ginghci guek raeuz daihdaej baujciz aen hingzseiq ndei, laihwnj bingzonj haemq vaiq, huqgyaq siengdoiq onjdingh、 couhnieb lienzdaemh gyalai、 gozci soucei cugciemh byaij yiengq bingzyaenx, gij swnghcanj cungjciz ndaw guek bingzyaenz moix bi laihwnj 9.3%, mingzyienj sang gvaq doengzgeiz gij laihwnj sukdoh daengx seiqgyaiq caeuq gij ginghcidij saenhwng, gij bijliz dunghho bungzcang daihdaih daemq doengh aen ginghcidij gizyawz. Guek raeuz ginghci onjdingh, gig miz vuedlig.

 Dauqyawj haj bi neix, youq mwh roeb gij hingzseiq ginghci gwnz seiqgyaiq fukcab boekbienq、 lienzdaemh unqnaeb daengjnaj, cunghyangh gohyoz duenqdingh、 gojdon gezcwz, sawj diuz roen yendaiva guek raeuz ndaej mizyauq baexmienx aenvih baihrog cungdongj hungloet cix deng uteuj youqgaenj, sizcen cwngmingz doengh gij gezcwz baijbouh neix cungj cingqdeng dangqmaz.

 Ngeih dwg gyavaiq diuzcingj gij gezgou ginghci, sawj ginghci hwngfat ndaej caetliengh caeuq yauqik cungj bienq engq sang bae. Genhciz saedhengz aen canloz gyadaih gij aeuyungh ndaw guek, youq ndaw ginghci laihwnj, aen bijliz youz gij aeuyungh ndaw guek guh okdaeuj haenx mingzyienj bienq sang, gingciengz hanghmoeg swnhca ciemq gij swnghcanj cungjciz ndaw guek, bijcung daj 10.1% roengz daengz 2.6%. Gij siufeiq gezgou beksingq gyavaiq swnggaep. 2012 nienz nienzdaej, hawsingz caeuq lajmbanj moix vunz bingzyaenz miz ranzyouq 32.9 bingzfueng mij、 37.1 bingzfueng mij, faenbied beij 2007 nienz gyalai 2.8 bingzfueng mij caeuq 5.5 bingzfueng mij; gij beksingq hawsingz moix bak hoh miz giceh gyayungh 21.5 aen, beij 2007 nienz gyalai 15.5 aen; youzdieg、 vwnzva siufeiq daih fukdoh gyalai. Genhciz byaij diuz roen gunghyezva yienghmoq miz daeksaek Cungguek, daihlig doicaenh canjnieb cienjhingz swnggaep. Aen hangznieb ceiqcauh guek raeuz gij gveihmoz de yat ciemq daengx seiqgyaiq vih daih’it, aen hangznieb gauhgisuz ceiqcauh gij gyaciz gyalai de bingzyaenz moix bi laihwnj 13.4%, bienqbaenz aen canjnieb youqgaenj bae dazroen、 dingjdaemx guekminz ginghci; nwngzyenz seuqcengh、 mbaetyungh nwngzyenz baujhoh vanzgingj、 saenqsik gisuz daihmoq、 swnghvuz yihyoz、 ceiqcauh canghbei gyaeujsang daengj buek canjnieb saenhwng daiq miz canlozsing ndeu riengjvaiq hwngfat. Canjbinj caetliengh cingjdaej suijbingz mboujduenh bienq sang. Aen hangznieb fugsaeh gij gyaciz gyalai de ciemq gij swnghcanj cungjciz ndaw guek, bijcung lai sang le 2.7 aen bakfaendiemj, bienqbaenz aen canjnieb gaepsou couhnieb ceiq lai. Netsaed doicaenh mbaetyungh nwngzyenz gemjnoix byatcuengq caeuq baujhoh swnghdai vanzgingj. Haj bi gyoebsuenq, gungh cawz gij swnghcanj naengzlig doeklaeng lienh diet 1.17 ik dunh、 lienh gang 7800 fanh dunh、 cauh suijniz 7.75 ik dunh; caiq lingh gyalai gij naengzlig hawsingz moix ngoenz cawqleix raemxgyuek 4600 fanh dunh; danhvei swnghcanj cungjciz ndaw guek hauqsied nwngzyenz roengzdaemq 17.2%, vayoz yungh heiqyangj soqliengh、 wyangjvaliuz byatcuengq cungjliengh faenbied roengzdaemq 15.7% caeuq 17.5%. Coihdingh vanzgingj hoengheiq caetliengh biucinj, gyalai gij cijbiuh bae gamcaek doengh cungj mbafaenx mienzsaeq PM2.5, daengjdaengj. Doicaenh hwnqguh doengh gij swnghdai gunghcwngz cungqdiemj baujhoh ndoengfaex sengcingz、 vut reih ciengx ndoeng、 fuengz sa ceih sa daengj, haj bi gyoebsuenq cauh ndoeng 2953 fanh goenggingj, ceihleix gij diegdeih bienq sa bienq req 1196 fanh goenggingj, cunghab ceihleix gij diegdeih raemx conx namh deuz 24.6 fanh bingzfueng goengleix, cingjceih diegguek 18 fanh bingzfueng goengleix. Haeujlaeg saedhengz aen cungjdaej canloz hwngfat gak fueng dieg, fatbouh saedhengz aen gveihva vehfaen gij dieg cawjdaej goengnaengz daengx guek, ceiqdingh gij eiqgienq ceijyinx lingh aen cib bi bae daih haifat baihsae caeuq baenz gyoengq gveihva hwngfat gak fueng dieg, gyavaiq doicaenh Sihcang、 Sinhgyangh daengj dieg yathamj hwngfat, ceiqdingh lingh aen cib bi lajmbanj banggungz haifat ganghyau, dawz gij biucinj banggungz hwnjsang daengz 2300 maenz (gij gyagwz mbouj bienq 2010 nienz), gyagiengz youq doengh mwnq dieg cizcungh lienz benq daegbied hojnanz haenx guh banggungz, gaijgez doengh gij vwndiz ceiq coegfwngz de. Fueng dieg baihsae、 cungqgyang caeuq doengbaek, doengh gij cijbiuh hwngfat youqgaenj de laihwnj sukdoh vaiq gvaq aen suijbingz daengx guek bingzyaenz, fueng dieg baihdoeng canjnieb cienjhingz swnggaep yamqdin gyavaiq, gak fueng dieg gij gwzgiz gag miz daegsaek、 ndei dox doidoengh de cingqcaih cauxbaenz. Cizgiz onjdangq bae doicaenh cwngzcinva, haj bi senj vunz lajmbanj 8463 fanh boux, gij bijliz cwngzcinva daj 45.9% hwnjsang daengz 52.6%, gij gezgou hawsingz lajmbanj fatseng le yiengh bienqvaq coengzlaiz caengz miz. Hawsingz、 lajmbanj caeuq gak fueng dieg, gij doxdaengh hwngfat de mingzyienj lai giengz.

 Sam dwg it di cungj mbouj cuengqsoeng bae guh ndei gij hong “sam nungz”, gyamaenh caeuq gyagiengz nungzyez aen diegvih dangguh giekdaej de. Raeuz genhciz youq mwh haeujlaeg hwngfat gunghyezva、 sinsizva、 cwngzcinva, bae doengzbouh doicaenh nungzyez yendaiva, conz rengz banh baenz le mbangj di daihsaeh gvanhaeh daengz nungzyez caeuq lajmbanj hwngfat gyaeraez、 gvanhaeh daengz gij leih’ik nem ndang bouxguhnaz haenx. Gyadaih caizcwng ok cienz, cunghyangh caizcwng “sam nungz” gyoebsuenq ceiok 4.47 fanh ik maenz, moix bi bingzyaenz laihwnj 23.5%. Laeb hwnj caeuq hengz ndei gij cidu boujdiep doengh bouxguhnaz ndaem haeuxgwn caeuq gij gihci boizbouj leih’ik hawj dieg cujyau ok haeuxgwn, gij biucinj boujdiep cug bi daezsang, aen gvaengxlaengx boujdiep de mboujduenh gyadaih, gij cienz boujdiep de daj 2007 nienz 639 ik maenz gyalai daengz 2012 nienz 1923 ik maenz. Gyagiengz gij ginhyungz fugsaeh lajmbanj, gij soqyawz daigvanj nangqdaengz lajmbanj、 nungzyez、 nungzminz haenx, daj 2007 nienz nienzdaej 6.12 fanh ik maenz gyalai daengz 2012 nienz nienzdaej 17.63 fanh ik maenz. Saedhengz hangh cwngcwz hanhdingh gyaqcienz ceiq daemq bae soucawx haeuxgwn, gij gyaqcienz ceiq daemq soucawx megmienh、 haeuxgok, gyoebsuenq daezsang 41.7% daengz 86.7%. Gyagiengz baujhoh reihnaz, henhoh gij gienzik bouxguhnaz, vih laebndei hangh cidu boizbouj cwngsou gij diegdeih cizdij lajmbanj guh le daihbaj hong bwh. Gyavaiq doicaenh nungzyez gohgi cinbu caeuq hwnqguh gij nungzyez yienhdaih, gyarengz bae cihciz ganq fat cehndei、 yawhfuengz caeuq gaemhanh gij bingh raq doenghgo doenghduz、 doigvangq gij nungzyez gisuz gihcwngz. Daihlig guh suijli, cingjceih gij diegdeih lajmbanj, hwnqguh gij reihnaz biucinj sang, reihnaz dajndaem baujciz youq 18.2 ik moux doxhwnj. Gij naengzlig cunghab swnghcanj haeuxgwn yat hwnj mbaek moq, haeuxgwn cungj canjliengh lienzdaemh 6 bi onjdingh youq fanh ik gaen doxhwnj caemhcaiq cug bi gyalai, gyagiengz hwnqguh raemx、 dienh、 roen、 heiq daengj giekdaej sezsih lajmbanj, lingh hwnq gaijcauh gij goengloh lajmbanj 146.5 fanh goengleix, gaijcauh gij ranzvaih lajmbanj 1033 fanh hoh, hawj 3 ik lai vunz lajmbanj bauj ndaej gwn raemx ancienz, youh hawj doengh giz deihfueng yienzlaiz mbouj miz dienh haenx 445 fanh vunz ndaej miz dienh yungh, gij swnghcanj swnghhoz diuzgienh lajmbanj mboujduenh gaijndei. Cizgiz dazyinx gij lauzdungliz lwyawz lajmbanj senj haeuj doengh aen canjnieb mbouj dwg nungzyez bae, bouxguhnaz moix vunz bingzyaenz cengh souhaeuj lienzdaemh haemq vaiq laihwnj, 2010 nienz doxdaeuj gyoengq beksingq hawsingz lajmbanj gij siengdoiq souhaeuj de cengca cugbouh sukiq. Gyalaeg lajmbanj cunghab gaijgwz. Daihdaej guhbaenz le cizdij linzgenz cidu cawjdaej gaijgwz, cienzmienh doicaenh hangh hong dingh gienz fat cwngq hawj gij diegdeih cizdij lajmbanj, bae sawqdiemj daenggeiq gij gienz swngzbau ginghyingz diegdeih lajmbanj. Gij hingzseiq nungzyez caeuq lajmbanj fat ndaej baenzneix ndei, sawj raeuz youq mwh bae wngqdoiq gij ginhyungz veizgih gwnz seiqgyaiq caeuq gak cungj caihaih mbwnbaenz yiemzcungh cungdongj、 onjdingh aen daihbuenz ginghci ndawbiengz hwngfat, ndaej miz gij daemxcengj youqgaenj rengzrwd.

 Seiq dwg genhciz saedhengz aen canloz baengh gohyoz gyauyuz hwng guek, gyaak gij naengzlig daj haedsim bae daemxcengj ginghci ndawbiengz hwngfat. Raeuz gyavaiq saedhengz guekgya cunggeiz ciengzgeiz gohyoz caeuq gisuz hwngfat gveihva ganghyau, ceiqdingh saedhengz guekgya cunggeiz ciengzgeiz gyauyuz gaijgwz caeuq hwngfat gveihva ganghyau、 guekgya cunggeiz ciengzgeiz vunzcaiz hwngfat gveihva ganghyau caeuq guekgya cihsiz canjgenz canloz, doidoengh gij saehnieb gohgi、 gyauyuz、 vwnzva cienzmienh fathoengh, roengz giekdaej onjmaenh, hawj guekgya ndaej hwngfat bae gyae bae raez.

 Youhsenh hwngfat saehnieb gyauyuz. Guekgya caizcwngsing gyauyuz ginghfei ceiok haj bi gyoebsuenq 7.79 fanh ik maenz, moix bi bingzyaenz laihwnj 21.58%, 2012 nienz ciemq gij swnghcanj cungjciz ndaw guek beijlaeh daengz 4%. Gij swhyenz gyauyuz cungqdiemj nyeng yiengq lajmbanj、 dieg biengyae、 dieg minzcuz、 dieg gungzhoj, gyauyuz goengbingz mingzyienj cinbu. Cienzmienh saedyienh hawsingz lajmbanj gouj bi mienx cienz yivu gyauyuz, sawj 1.6 ik hagseng ndaej souh’ik. Saedhengz yozcenz gyauyuz sam bi hengzdoengh giva, gij vwndiz “nanz haeuj youwzyenz” gaenq mbouj baenzlai youqgaenj. Hangh cidu guekgya bang hag mboujduenh laeb caezcienz, laebhwnj le aen dijhi ok cienz bang doengh boux hagseng ndaw ranz hojnanz haenx, daj yozcenz gyauyuz daengz yenzgiuswngh gyauyuz gak aen duenh cungj miz, moix bi ok cienz bang hag yaek rim 1000 ik maenz, ok cienz bang hagseng yaek rim 8000 fanh vunzbaez. Saedhengz hang cwngcwz cunghdwngj cizyez gyauyuz mienx sou cienzhag, sojmiz doengh gij hagseng lajmbanj、 gij hagseng hawsingz ciennieb nangqdaengz nungzyez caeuq gij hagseng ndaw ranz ginghci hojnanz haenx cungj ndaej bae doeg. Hawj gyoengq vunz haeuj hawsingz dajgoeng haenx gij lwgnyez gaen senj bae de ndaej youq hawsingz ciepsouh yivu gyauyuz, aen vwndiz neix gaenq cobouh gaijgez, seizneix miz 1260 fanh boux lwgnyez lajmbanj youq hawsingz ciepsouh yivu gyauyuz. Saedhengz aen giva gaijndei gij yingzyangj gyoengq hagseng lajmbanj youq duenh yivu gyauyuz doeg saw haenx, miz 3000 lai fanh boux hagseng souh’ik. Guhbaenz aen gunghcwngz coih gij ranzhag cunghyoz siujyoz, baujcwng gyoengq lauxsae hagseng ancienz. Gyavaiq hwnqguh gij naengzlig giekdaej cizyez gyauyuz caeuq gij giekdaej sezsih daegbied gyauyuz. Doengh gij hagdangz guh yivu gyauyuz haenx saedhengz cizyau gunghswh, youq doengh aen swhfan daihhag youz gyauyuzbu cigciep guenj haenx saedhengz hagseng swhfan mienx cienz doeg saw, gyagiengz hwnqguh le aen duivuj lauxsae lajmbanj. Cienzmienh daezsang gyauyuz caetliengh caeuq suijbingz, gij hagseng doengzban gaenq miz 30% ndaej ciepsouh gauhdwngj gyauyuz. Guekminz souh gyauyuz cingzdoh daih fukdoh daezswng, gij vunzgyaeuj 15 bi doxhwnj haenx bingzyaenz souh gyauyuz nienzhanh gaenq daengz 9 bi doxhwnj.

 Haenqrengz doicaenh gag cauhmoq. Cunghyangh caizcwng gij cienz yungh youq gohgi bae haenx, haj bi gyoebsuenq gaenq daengz 8729 ik maenz, moix bi bingzyaenz laihwnj mauhgvaq 18%. Daengx biengz gij cienz yungh bae guh yenzgiu caeuq sawqniemh hwngfat haenx ciemq gij swnghcanj cungjciz ndaw guek, bijcung daj 2007 nienz 1.4% daezsang daengz 2012 nienz 1.97%, giyez gij cienz yungh haeuj guh hozdung yenzgiu haifat haenx soj ciemq beijlaeh mauhgvaq 74%. Daez ok gij yigen gvendaengz gyalaeg gohgi dijci gaijgwz caeuq gyavaiq hwnqguh aen dijhi cauhmoq guekgya. Haeujlaeg saedhengz aen gunghcwngz cauhmoq gisuz caeuq aen gunghcwngz cauhmoq cihsiz guekgya, netsaed doicaenh gij gohgi cienhangh hungnaek guekgya, caiq lingh hwnq buek guekgya gunghcwngz cungsim、 cungqdiemj sizyensiz caeuq giyez gisuz cungsim ndeu. Gyagiengz giekdaej yenzgiu caeuq cenzyenz damqra, gungroengz buek gisuz gvanhgen haedsim ndeu, cauh ok le lai hangh canjbinj hungnaek caeuq canghbei doenghbaez raeuz mbouj ndaej gag cauh haenx.

 Haeujlaeg saedhengz aen canloz baengh vunzcaiz giengz guek. Aeu gij vunzcaiz caengzsaemq sang、 giqnaengz sang guh cungqdiemj, gyagiengz hwnqguh gij duivuj gak loih vunzcaiz, gij vunzcaiz ciennieb gisuz、 gij vunzcaiz giqnaengz sang faenbied gyalai 860 fanh vunz caeuq 880 fanh vunz, gij vunz louzhag dauqma de gaenq miz 54 fanh vunz.

 Daihlig gyagiengz hwnqguh vwnzva. Aen goenggungh vwnzva sezsih vangjloz dijhi gyuem doh hawsingz lajmbanj haenx cobouh guh baenz, bozvuzgvanj、 duzsuhgvanj、 vwnzva’gvanj (can) saedyienh mienx cienz hailangh. Gij yinvu dawz guekmiz ginghyingzsing vwnzva danhvei gaijbienq dijci cienj baenz giyez haenx daihdaej guhbaenz, gunghyizsing vwnzva saehnieb danhvei baihndaw gihci gaijgwz mboujduenh gyalaeg. Cezyoz sevei gohyoz、 sinhvwnz okbanj、 gvangjbo denyingj densi、 vwnzyoz yisuz daengj engqgya mwnhoengh, vwnzva canjnieb riengjvaiq hwngfat. Baujhoh vwnzvuz、 baujhoh caeuq cienzciep feih vuzciz vwnzva yizcanj guh ndaej baenaj youqgaenj. Doiq rog vwnzva gyaulouz engq mwn. Cienzminz cangqndang caeuq ginggi dijyuz ndaej miz cingzcik moq.

 Haj dwg genhciz dawz gij leihik beksingq cuengq youq vih daihit, roengzrengz baujcang caeuq gaijndei gij swnghhoz beksingq. Raeuz dawz couhnieb dangguh baujcang caeuq gaijndei gij swnghhoz beksingq ndawde gienh daihsaeh youqgaenj daih’it, saedhengz gij cwngcwz couhnieb cizgiz. Gyagiengz gij hong hawj gyoengq vunz cungqdiemj de couhnieb, dawz ciknieb beizyin caeuq couhnieb fugsaeh guh ndaej engq ndei bae. Haj bi gyoebsuenq gungh ok gij cienz couhnieb cienhangh 1973 ik maenz, hawj 2800 fanh gauhyau bizyezswngh ndaej couhnieb, hawj 830 fanh vunz hawsingz nanz ra hong haenx ndaej couhnieb. Baujciz le couhnieb hingzseiq cungjdaej onjdingh. Cienzmienh doicaenh hwnqguh ndawbiengz baujcang dijhi, laebhwnj gij cidu yienghmoq lajmbanj ndawbiengz ciengxlaux baujyiemj caeuq hawsingz gihminz ndawbiengz ciengxlaux baujyiemj, gyoengq gihminz hawsingz lajmbanj gij gihbwnj ciengxlaux baujyiemj de gaenq saedyienh cidu gyuem doh, miz 7.9 ik vunz caeuqfaenh gak hangh ciengxlaux baujyiemj. Gyoengq vunz daj giyez duiyouh haenx gij gihbwnj ciengxlaux de daj 2004 nienz bingzyaenz moix vunz moix ndwen 700 maenz daezsang daengz seizneix 1721 maenz. Dojdangq gaijgez vwndiz, hawj gyoengq vunz daj doengh aen giyez gvendingz buqcanj haenx duiyouh、 gyoengq cikgoeng doengh aen giyez hojnanz、 gyoengq vunz nienzlaux goengsieng guekmiz giyez、 gyoengq vunz daj ndaw cizdij giyez duiyouh cix mij haeuj baujyiemj haenx ndaej caeuqfaenh ndawbiengz baujyiemj. Gyalaeg gaijgwz gij dijci yihliuz veiswngh, laebhwnj lajmbanj hozcoz yihliuz cidu caeuq hawsingz gihminz gihbwnj yihliuz baujyiemj cidu yienghmoq, cobouh cauxbaenz le aen dijhi cienzminz gihbwnj yihliuz baujyiemj, gij vunz caeuqfaenh gak hangh yihliuz baujyiemj haenx mauhgvaq 13 ik boux, gyagiengz hwnqguh aen dijhi guh hawsingz lajmbanj gihcwngz yihliuz veiswngh fugsaeh, laebhwnj gihbwnj yozvuz cidu caemhcaiq youq ndaw gihcwngz yihliuz gihgou saedhengz, doengh aen yihyen goenglaeb gij gaijgwz sawqdiemj de onjbouh doicaenh. Gyoengq beksingq caenh’itbouh bienq lai ndangcangq, moix vunz bingzyaenz yawhgeiz ndaej lix daengz 75 bi. Laeb caezcienz doengh gij cidu coengz dihbauj、 yihliuz、 gyauyuz、 faplwd daengj fuengmienh bae banggouq gyoengq gihminz hawsingz lajmbanj, gaijgwz laeb ndei doengh gij cidu baujcang lwggyax、 banggouq baujhoh gij lwgnyez louzlangh、 vujbauj ciengxlaux lajmbanj. Fatbouh saedhengz aen Cungguek mehmbwk lwgnyez hwngfat ganghyau moq, ciuq fap baujcang gij gienzik habfap mehmbwk lwgnyez. Laebhwnj laebndei hangh cidu guh ranz baujcang hawsingz, aen gvaengxlaengx gyuem daengz de cugbouh gyadaih, 2012 nienz nienzdaej gaenq daengz 12.5%. Hwnqguh gij cidu ndawbiengz baujcang, gaenq ndaej gij cingzcik hungloet coengzlaiz caengz miz. Mboujduenh gyagiengz caeuq cauhmoq ndawbiengz guenjleix, laeb hwnj laeb caezcienz aen dijhi wngqgip guenjleix, fazveih hawsingz segih gij goengnaengz gagguenj caeuq fugsaeh de, ndawbiengz baujciz huzndei onjdingh.

 Roek dwg gyalaeg gaijgwz doengh aen lingjyiz youqgaenj, gyagiengz gij vuedlig daj baihndaw hwngfat ginghci caeuq ndawbiengz. Raeuz dawz cinj seizgei bae doicaenh gaijgwz, youq mbangj di lingjyiz youqgaenj gaenq ndaej cingzcik hungnaek. Daihlig doicaenh gaijgwz gij dijci caizcwng suiqsou, laebndei hangh cidu senj dieg ceihawj, cienzmienh laebhwnj aen gihci baujcang yienhgaep gihbwnj caizlig, gihcwngz cwngfuj gij naengzlig okhawj gihbwnj goenggungh fugsaeh de bienq lai ak di; aen gvaengxgyaq yawhsuenq dijhi youz goenggungh caizcwng yawhsuenq、 cwngfujsing gihginh yawhsuenq、 guekmiz swhbwnj ginghyingz yawhsuenq、 ndawbiengz baujyiemj gihginh yawhsuenq gaepbaenz haenx daihdaej cauxbaenz, gij cienz baihrog yawhsuenq cienzbouh lied haeuj yawhsuenq guenjleix; doengjit gij cidu suiqsou neiswh vaiswh giyez, saedyienh cwnghcizsui cienjhingz, saedhengz cwngzbinjyouz gyagwz caeuq suifei gaijgwz, bae guh yingzyezsui gaij nab cwnghcizsui sawqdiemj, gaijgwz gij cidu swhyenzsui, caizsui dijci gij cozyungh coicaenh gyavaiq cienjbienq fuengsik hwngfat ginghci de bienq ndaej lai giengz. Cienzmienh gyalaeg gaijgwz ginhyungz dijci, guekmiz daih sanghyez ngaenzhangz gujfwnci gaijgwz swnhleih guhbaenz, cwngcwzsing ginhyungz gihgou gaijgwz miz bouhloh doicaenh, gij sinyungse lajmbanj gaijgwz cingzyauq yienhda, aen hangznieb ngaenzhangz ciuq biucinj moq bae guh gamguenj, cangyezbanj、 gujcij gizho caeuq yungzswh yungzgienq yezvu gonqlaeng hai banh, aen hangznieb baujyiemj gij gaijgwz hailangh de haeujlaeg doicaenh, yinzminzbi aen gihci cauxbaenz veiliz de mboujduenh laeb caezcienz, liliz sicangzva caeuq swhbwnj hanghmoeg ndaej caujvuenh gaijgwz onjbouh doicaenh, laebhwnj aen cwngcwz gvaengxgyaq hungzgvanh youh coumaed siujsim, youq hamj guekgingj gyauyiz caeuq douzswh ndawde lailai sawjyungh yinzminzbi. Doengh aen hangznieb ngaenzhangz、 cwngqgienq、 baujyiemj guek raeuz gij naengzlig dingjdangj fungyiemj caeuq gij rengzlig caeuq seiqgyaiq doengzhangz guh gingcwngh de mingzyienj daezswng, vih baenzgoeng wngqdoiq gij ginhyungz veizgih gwnz seiqgyaiq cungdongj dwkroengz le giekdaej onjmaenh. Guekmiz giyez gaijgwz mboujduenh gyalaeg, suciz ndaej daezsang, gij rengzlig gingcwngh mingzyienj lai giengz. Ceiqdingh gij eiqgienq caeuq banhfap saedhengz bae gujli caeuq dazyinx ndawbiengz douzswh cangqheiq hwngfat haenx, gij ginghci mbouj dwg gunghyoujci aen vanzgingj hwngfat de mboujduenh gaijndei, laebhwnj hangh cidu boizbouj swnghdai, bae guh gienz byat gyuek caeuq gienz byat wyangjvadan gyauyiz sawqdiemj. Saehnieb danhvei faenloih gaijgwz cizgiz doicaenh.

 Caet dwg giendingh mbouj bienq bae gyadaih doiq rog hailangh, cienzmienh daezswng gij suijbingz yiengh ginghci hailangh. Raeuz cizgiz wngqdoiq vanzgingj baihrog gij bienqvaq gig vaiq de, gibseiz okdaiz cwngcwz cosih onjdingh gij aeuyungh baihrog, saedhengz aen canloz sawj hawciengz bienq lai cungj lai yieng bae, cingouj cuzgouj cungjngeg moix bi bingzyaenz laihwnj 12.2%, daj seiqgyaiq vih daihsam daezswng daengz vih daihngeih, ndawde cuzgouj cungjngeg yat daengz seiqgyaiq vih daih’it, beij 2007 nienz ciemq seiqgyaiq hawciengz faenhngeg lai hwnj 2 aen lai bakfaendiemj, gij gezgou cingouj cuzgouj bienq ndaej lai ndei, aen diegvih mouyiz daihguek caenh’itbouh gyamaenh. Haj bi gyoebsuenq saedsaeh leihyungh vaiswh 5528 ik meijyenz, gij gezgou caeuq baijbouh leihyungh vaiswh mingzyienj bienq ndei, caetliengh caeuq suijbingz mingzyienj daezswng. Gyavaiq saedhengz aen canloz “byaij okbae”, gujli gak loih giyez bae guh doiq rog douzswh caeuq hamj guek ginghyingz, gij doiq rog cigsoh douzswh mbouj gvihaeuj ginhyungz haenx daj 2007 nienz 248 ik meijyenz hwnj daengz 2012 nienz 772 ik meijyenz, moix bi bingzyaenz laihwnj 25.5%, bienqbaenz aen doiq rog douzswh daihguek ndeu. Doiq rog hailangh rengzrwd coicaenh le guek raeuz ginghci hwngfat caeuq gezgou bienq ndei, gaepsou le gij gisuz senhcin caeuq gingniemh guenjleix, gyalai le couhnieb caeuq cikgoeng souhaeuj, hix vih doidoengh gij ginghci gwnz seiqgyaiq dauqhwng guh’ok le gung’yen youqgaenj.

 Bet dwg cietsaed gyagiengz hwnqguh bonjndang cwngfuj, caenhitbouh gyalaeg gaijgwz gij dijci hingzcwng. Doicaenh gaijgwz gij gihgou cwngfuj, cugbouh laebhwnj gvaengxgyaq daih bouhmonz dijci ciknaengz doengjit haenx. Raeuz itcig cungj dawz saedhengz gohyoz minzcuj gezcwz、 genhciz ciuqfap hingzcwng、 doicaenh cwng’vu goenghai、 laebcaez gij cidu gamduk、 gyagiengz lenzcwng gensez, dangguh gij gihbwnj cunjcwz hong cwngfuj. Youq mbiengj gveihfan hingzcwng gienzlig yinhhengz, gensez aen cwngfuj ak fugsaeh、 rap cwzyin、 baengh fapceih caeuq hengz seuqcengh, caijyungh le baenzroix cosih moq, yamqok yamqdin moq. Genhciz gohyoz gezcwz、 minzcuj gezcwz、 ciuqfap gezcwz, laebcaez hawj cungqvunz caeuqfaenh guh、 cingj conhgyah lwnhcwngq、 guh fung’yiemj bingzguj、 saemjcaz yawj hab mbouj habfap caeuq cizdij yaenglwnh gietdingh daengj cwngfuj gezcwz cwngzsi. Gyalaeg gaijgwz gij cidu hingzcwng saemjbae, haj bi ndawde faen song lwnz siucawz caeuq diuzcingj hingzcwng saemjbae saehhangh 498 hangh, gij saemjbae hanghmoeg gozvuyen gak bouhmonz soj siucawz caeuq diuzcingj bae haenx cungjsoq miz 2497 hangh, ciemq gij saemjbae hanghmoeg yienzmiz 69.3%. Daihlig doidoengh cwng’vu goenghai, cungqdiemj doicaenh goenghai caizcwng yawhsuenq gietsuenq caeuq goenghai gij cienz gunghvu ciepdaih、 cawx yungh ci goenggya、 aenvih goengsaeh okguek okgingj, hawj beksingq cungqvunz engqgya cienzmienh liujgaij gij hong cwngfuj, engqgya mizyauq gamduk gij hengzveiz cwngfuj. Gij ligdoh saemjgeiq gamduk yied baez yied daih, cingzyauq yied baez yied mingzyienj. Cienzmienh gyagiengz gij hong fanjdoiq nduknaeuh dizcang seuqcengh, gyagiengz gamduk guenjleix, hawj gyoengq ganbu bouxdaeuz seuqcengh gaghaed. Damqra laebhwnj gij cidu gaengawq cingzyauq bae guenjleix cwngfuj, laebhwnj caemhcaiq cietsaed caephengz gij cidu cazdawz hingzcwng cwzyin aeu bouxdaeuz hingzcwng guh cungqdiemj haenx, roengzrengz daezsang gij yauqnaengz hingzcwng.

 Gak boux daiqbiuj!

 Haj bi daeuj, raeuz gvancez aen fap hawj dieg siujsoq minzcuz gag guenj, gij cwngcwz dijhi cihciz siujsoq minzcuz caeuq dieg siujsoq minzcuz hwngfat haenx engqgya caezcienz, gij saehnieb minzcuz doxgiet cinbu caiq lingh fat ok gij rengzmaj hoenghhwd de.

 Cienzmienh lozsiz gij cwngcwz swyouz saenqyiengj cunghgyau, gij suijbingz ciuqfap gveihfan guenjleix hongsaeh cunghgyau ndaej daengz caenhitbouh daezswng.

 Nyinhcaen gvancez gij cwngcwz vazgyauz, ciuqfap baujhoh gij gienzik habfap gyoengq vazgyauz rog guek caeuq gyoengq vazgyauz dauqma guekcoj dem gij vunz ndaw ranz de, gij youhsi swhyenz vazgyauz daegbied gag miz de ndaej daengz caenh’itbouh fazveih.

 Guekfuengz caeuq bingdoih cauh ok gizmen moq. Yiengh bingsaeh bengwz miz daegsaek Cungguek haenx aeu ndaej cingzcik hungnaek, bingdoih gij gwzming’va yendaiva cwnggveihva hwnqguh de doxdaengh doicaenh、 cienzmienh gyagiengz, bingsaeh doucwngh caepcawq mboujduenh gyalaeg, gij naengzlig hengzguh aen lizsij sawjmingh sigij moq duenhmbaek moq de mingzyienj lai giengz, baenz gyoengq yinvu gaenj hoj yiemj naek cungj guh ndaej gig baenz gig ndei.

 Gij hong Gangj Au Daiz caenhitbouh gyagiengz. Yangjgangj、 Aumwnz baujciz mwnhoengh onjdingh, caeuq diegndaw gyaulouz doxgap guh daezsang daengz aen suijbingz moq. Doidoengh song hamq gvanhaeh saedyienh cienjbienq hungnaek, song hamq cienzmienh saedyienh cigciep sueng yiengq “sam doeng”, ciemdingh le aen hezyi gvaengxgyaq bae saedhengz song hamq ginghci doxgap guh, cauxbaenz aen gwzgiz song hamq cienz fuengvih baedauq, cauh ok le aen gizmen moq song hamq gvanhaeh huzbingz hwngfat.

 Gij vaigyauh cienz fueng’vih caiq lingh ndaej miz cincanj hungnaek. Raeuz cizgiz doicaenh gij gvanhaeh caeuq gak aen daihguek, gyagiengz gij gvanhaeh doxleih doxgap caeuq doengh aen gueknden seiqhenz, swnhleih hwnqbaenz Cungguek—Dunghmungz Swmougih, doidoengh Sanghaij Hozcoz Cujciz daengj gihyiz hozcoz gihci hwngfat, gyalaeg gij cienzdoengj cingzngeih dem hozcoz caeuq doengh gij guekgya cingqcaih hwngfat haenx, cizgiz bae caeuq seiqgyaiq gak guek doxgap wngqdoiq gozci ginhyungz veizgih、 mbwnheiq bienqvaq daengj doengh gij vwndiz gvanhaeh daengx seiqgyaiq neix, doidoengh gaijgez doengh gij vwndiz doxceng youqgaenj ndawgyang guek caeuq guek dem dieg caeuq dieg, vih gij gaijgwz hwngfat onjdingh guek raeuz cauh ok le gij gozci vanzgingj mizleih, vih seiqgyaiq huzbingz onjdingh hwngfat mwnhoengh guh ok gung’yen youqgaenj.

 Gak boux daiqbiuj!

 Gij cingzcik haj bi gvaqbae neix ndaej daeuj mbouj yungzheih. Neix dwg dangj cunghyangh doengjlamx daengxbuenz、 cingqdeng lingjdauj cij aeu ndaej, dwg daengx dangj daengx guek gak aen minzcuz beksingq caezsim okrengz、 ganhoj buekguh cij aeu ndaej. Gou daiqbiuj gozvuyen, caensim docih daengx guek gunghyinz、 nungzminz、 cihsiz fwnswj、 ganbu、 gaijfangginh cijcanyenz、 vujgingj budui guenbing caeuq gunghanh minzgingj! Caensim docih daengx guek gak aen minzcuz beksingq、 gak aen minzcuj dangjbai、 gak aen yinzminz donzdij caeuq gizyawz gak gyaiq yinzsw! Caensim docih gyoengq beixnuengx Yanghgangj Daegbied Hingzcwnggih、 gyoengq beixnuengx Aumwnz Daegbied Hingzcwnggih caeuq gyoengq beixnuengx Daizvanh dem guengjdaih beixnuengx vazgyauz! Caensim docih gak guek cwngfuj、 gozci cujciz caeuq gak guek baengzyoux, gvansim caeuq cihciz gij yendaiva gensez Cungguek!

 Raeuz singjsag roxyiuj, youq ndaw ginghci ndawbiengz hwngfat lij miz mbouj noix mauzdun caeuq vwndiz. Cujyau dwg: Youq mwh hwngfat baenaj, doengh gij vwndiz mbouj bingzyaenx、 mbouj doxdaengh、 mbouj ndaej lienzdaemh de vanzlij youqgaenj; ginghci roeb gij atlig conjdoek caeuq swnghcanj naengzlig cix siengdoiq lwyawz gvaqbouh yiengh mauzdun neix miz di gyahaenq; giyez swnghcanj ginghyingz cingzbonj hwnjsang caeuq gij naengzlig cauhmoq mbouj cukgaeuq doengh cungj vwndiz neix doengzcaez mizyouq; caizcwng souhaeuj laihwnj sukdoh bienq menh caeuq cwngfuj gij ceiok noix mbouj ndaej de gyalai aen mauzdun neix bienq rem; ginhyungz lingjyiz miz fung’yiemj ndumj; canjnieb gezgou mbouj hableix, nungzyez aen giekdaej neix ciuqyiengh lij buegnyieg; ginghci hwngfat caeuq swhyenz vanzgingj mauzdun yied ngoenz yied youqgaenj; hawsingz lajmbanj、 gak fueng dieg hwngfat cengca caeuq gihminz souhaeuj faenboiq cengca haemq daih; gij mauzdun ndawbiengz mingzyenj gyalai, gyauyuz、 couhnieb、 ndawbiengz baujcang、 yihliuz、 ranzyouq、 swnghdai vanzgingj、 gijgwn gijyw ancienz、 ancienz swnghcanj、 ndawbiengz cianh daengj doengh cungj vwndiz gvanhaeh daengz gij leih’ik nemndang cungqvunz haenx lij miz mbouj noix, mbangj di beksingq swnghhoz hojnanz; doengh gij dijci gihci gazgiengh haedhieg gohyoz hwngfat haenx haemq lai; cwngfuj ciknaengz cienjbienq mbouj daengz dieg, mbangj di lingjyiz gij yienhsiengq nduknaeuh yungzheih fat lai. Doengh gij vwndiz neix, mbangj dwg ciengzgeiz cwkrom roengzdaeuj, mbangj dwg gaenriengz ginghci ndawbiengz hwngfat cix miz okdaeuj, mbangj dwg gij hong cwngfuj guh ndaej mbouj ndei mbouj gaeuq soj cauhbaenz. Raeuz aeu doiq guekgya caeuq beksingq gig fucwz, engqgya roengzrengz bae guh ndei gunghcoz, vaiq di gaijgez doengh gij vwndiz neix, baenzlawz cungj mbouj hawj beksingq muengh ndwi!

 2. Gij Ginghci Ndawbiengz Hwngfat Cungjdaej Iugouz、 Cujyau Yawhgeiz Muzbiuh Caeuq Hungzgvanh Ginghci Cwngcwz Bineix

 Cibbet daih aen dangj raeuz, gohyoz cungjgez le gij hong haj bi gvaqbae neix caeuq gij ginglig buekguh dem lizsij cingzcik daj cibroek daih aen dangj doxdaeuj, doekdingh le gij muzbiuh cienzmienh hwnq baenz aen biengz siujgangh caeuq cienzmienh gyalaeg gaijgwz hailangh, doiq caenh’itbouh doicaenh aen saehnieb seveicujyi miz daegsaek Cungguek guh ok le cienzmienh baijbouh.

 2013 nienz dwg bi haibuenz cienzmienh gvancez lozsiz gij cingsaenz cibbet daih aen dangj, dwg bi ciep gonq swnj laeng bae saedhengz “12•5” gveihva, dwg bi youqgaenj bae roengz giekdaej onjmaenh hawj cienzmienh hwnq baenz aen biengz siujgangh. Gij hwngfat guek raeuz, ciuqyiengh lij cawqyouq mwh canloz seizgei youqgaenj、 gojndaej daih guh saehcingz de, ginghci ndawbiengz hwngfat bwhmiz haujlai diuzgen mizleih caeuq yinhsu cizgiz, hix roeb mbouj noix fungyiemj caeuq hojnanz daengjnaj. Ciengz ginhyungz veizgih gwnz seiqgyaiq neix gij yingjyangj caengzlaeg de lienzdaemh raen miz okdaeuj, gij ginghci gwnz seiqgyaiq siengj dauq hwng, hix lij gig mbouj doekdingh、 gig mbouj onjdingh. Raeuz gawq aeu yawj raen mbiengj cizgiz hingzseiq, giendingh saenqsim, hix aeu yawj raen mbiengj fukcab hingzseiq, lai roxnyinh youheiq caeuq gaenjbik, ngaemgyaeuj goemzhwet、 netnet saedsaed bae guh ndei gunghcoz.

 Aen cungjdaej iugouz gij hong bineix dwg: Haeujlaeg hagsib caeuq cienzmienh gvancez lozsiz gij cingsaenz cibbet daih aen dangj, yaengx sang mbaw geiz hungmbwk guh yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, aeu Dwng Siujbingz Lijlun、 “Sam Aen Daibyauj” Cung’yau Swhsiengj、 Gohyoz Fazcanjgvanh bae dazyinx, gaenjgaenj hopheux cawjdaez cawjsienq, aeu daezsang gij caetliengh caeuq yauqik ginghci laihwnj guh cungsim, gyalaeg gaijgwz hailangh, saedhengz aen canloz baengh cauhmoq doidoengh, onjdingh ndawde gouz baenaj, haifwz cauhmoq, netsaed haibuenz, cienzmienh doicaenh hwnqguh yiengh ginghci、 cwngci、 vwnzva、 ndawbiengz、 swnghdai vwnzmingz seveicujyi, saedyienh ginghci lienzdaemh cangqheiq hwngfat caeuq ndawbiengz huzndei onjdingh.

 Gij ginghci ndawbiengz hwngfat bineix doengh aen muzbiuh yawhgeiz youqgaenj de dwg: Gij swnghcanj cungjciz ndaw guek laihwnj 7.5% baedauq, sawj hwngfat bienq ndaej caenhitbouh doxdaengh bae; gihminz siufeiq gyagwz hwnj 3.5% baedauq; hawsingz caiq lingh gyalai couhnieb 900 fanh vunz doxhwnj, hawsingz daenghgeiq saetnieb bijliz daemq gvaq 4.6%; hawsingz lajmbanj gihminz moix vunz bingzyaenz souhaeuj saedsaeh laihwnj caeuq ginghci laihwnj doengzbouh, lauzdung bauqsouz laihwnj caeuq lauzdung swnghcanj yauliz daezsang doengzbouh; gozci soucei canggvang caenh’itbouh gaijndei. Gizneix, cungqdiemj doiq ginghci laihwnj caeuq huqgyaq cungj suijbingz song aen cijbiuh guh di gangjmingz ndeu.

 Gvendaengz gij muzbyauh ginghci laihwnj. Neix dwg aen cijbiuh cunghab ndeu, gak fuengmienh gig gvansim. Gij ginghci laihwnj bineix aen muzbiuh yawhgeiz de dingh youq 7.5% baedauq, cujyau dwg naemj daengz song aen fuengmienh: It fuengmienh, aeu laebdaeb coemj dawz seizgei、 coicaenh hwngfat. Doengh bi neix, aen hangznieb ceiqcauh guek raeuz cwkrom le swnghcanj naengzlig haemq daih, gij canggvang giekdaej sezsih daihdaih gaijndei, gij naengzlig daemxcengj mingzyienj lai ak, aen bijliz cwkrom cienzngaenz haemq sang, lauzdungliz cungjliengh ciuqyiengh lij gig daih. Bietdingh aeu ndeindei boiqbaij caeuq leihyungh swnghcanj yausu, baujciz aen sukdoh laihwnj hableix, vih gyalai couhnieb、 gaijndei swnghhoz beksingq daezhawj gij diuzgienh bietdingh aeu miz, vih cienj fuengsik、 diuz gezgou cauh ok aen vanzgingj onjdingh; bietdingh aeu sawj ginghci laihwnj caeuq gij bijliz laihwnj ndumjyouq haenx dox hezdiuz, caeuq gij naengzlig gunghawj swnghcanj yausu dem gij naengzlig swhyenz vanzgingj souh ndaej dox hab’wngq. Lingh fuengmienh, aeu cietsaed ciuq gij iugouz Gohyoz Fazcanjgvanh, dazyinx gak fuengmienh, dawz gunghcoz cungqsim cuengq haeuj mbiengj gyavaiq cienjbienq gij fuengsik hwngfat ginghci caeuq diuzcingj gij gezgou ginghci bae, cuengq haeuj mbiengj daezsang gij caetliengh caeuq yauqik ginghci laihwnj bae, doidoengh ginghci lienzdaemh cangqheiq hwngfat. Ginggvaq cunghab rauraemq, aen muzbiuh ginghci laihwnj bineix dingh youq 7.5% baedauq dwg aeu miz、 habngamj, saedyienh aen muzbyauh neix aeu ginggvaq ganhoj roengzrengz.

 Gvendaengz huqgyaq cungj suijbingz. Baujciz huqgyaq cungj suijbingz daihdaej onjdingh, itcig cungj dwg aen muzbiuh youqgaenj hungzgvanh diuzgung. Bi’gvaq gihminz siufeiq gyagwz hwnjsang fukdoh dauq doek daengz 2.6%, neix dwg aen cingzgoj youqgaenj raeuz gaemhanh dunghho bungzcang soj aeu ndaej ndeu, caemh caeuq ginghci yinhhengz aen cingjdaej hingzseiq de miz gvanhaeh. Bineix gij atlig dunghho bungzcang ciuqyiengh lij haemq daih, cujyau dwg: Guek raeuz diegdeih、 lauzdungliz daengj yausu gyagwz, nungzcanjbinj caeuq fugsaeh loih gyagwz cungj miz gij atlig hwnjgyaq; doengh aen guekgya fatdad youqgaenj haenx saedhengz gij hobi cwngcwz soengse caemhcaiq mboujduenh gyamax, gij atlig yiengh dunghho bungzcang daj baihrog caenq haeujdaeuj haenx mbouj ndaej yawjlawq; leixswnh gij gyagwz nwngzyenz swhyenz aeu louz ok itdingh diegyawz; bigvaq gyagwz hwnjsang gij yingjyangj ndiengqrieng de daih’iek miz aen bakfaendiemj ndeu. Dawz gihminz siufeiq gyagwz hwnjsang fukdoh gaemhanh youq 3.5% baedauq, dwg ginggvaq cungfaen ngeixnaemj gij yinhsu gak fuengmienh cij guh ok aen genjdingh baenzneix. Aeu cietsaed baujcang doengh gij sanghbinj youqgaenj de gunghawj cukgaeuq, gaujhoengh riuzdoeng, roengzdaemq gij cingzbonj doxgaiq riuzdoeng, gyagiengz gamguenj gij gyagwz hawciengz, baujciz huqgyaq cungj suijbingz daihdaej onjdingh.

 Yaek saedyienh aen muzbiuh gwnzneix soj gangj, bietdingh aeu laebdaeb saedhengz gij caizcwng cwngcwz cizgiz caeuq gij hobi cwngcwz onjmaenh, baujciz cwngcwz lienzdaemh caeuq onjdingh, youh lai yawj ndaej gyae、 miz cimdoiq caeuq lingzvued.

 Laebdaeb saedhengz gij caizcwng cwngcwz cizgiz. Youq ndaw onj laihwnj、 diuz gezgou、 coi gaijgwz、 ik beksingq, engq ndei fazveih gij cozyungh yiengh caizcwng cwngcwz cizgiz. It dwg habdangq gyalai gij cihhoengz caizcwng caeuq aen gveihmoz guekcaiq. Bineix dajsuenq anbaiz gij cihhoengz caizcwng 1.2 fanh ik maenz, beij bi’gvaq yawhsuenq gyalai 4000 ik maenz, ndawde gij cihhoengz cunghyangh caizcwng 8500 ik maenz, bang deihfueng fatcaiq 3500 ik maenz. Neix cujyau dwg naemj daengz gij yauqwngq ragrieng gezgousing gemj suiq, gij caizcwng souhaeuj bineix laihwnj mbouj aiq daiq vaiq, hoeng gij caizcwng ceiok noix mbouj ndaej de cix gyalai, daegbied dwg aeu gyalai gij ceiok baujcang gaijndei swnghhoz beksingq, baujciz gij ligdoh cihciz ginghci laihwnj caeuq diuzcingj gezgou, habdangq gyadaih gij cihhoengz caizcwng caeuq aen gveihmoz guekcaiq couh noix mbouj ndaej lo. Doengzseiz, seizneix gij bijliz dawzcaiq guek raeuz siengdoiq haemq daemq, bineix gyalai cihhoengz le, gij bijliz cihhoengz youq 2% baedauq, cungjdaej dwg cawqyouq aen suijbingz ancienz. Ngeih dwg giethab gaijgwz gij cidu suiqsou bae laebndei gij cwngcwz gezgousing gemj suiq. Cungqdiemj dwg gyavaiq doicaenh hangh hong yingzyezsui gaij nab cwnghcizsui sawqdiemj, dingh ndei gij banhfap sawqdiemj, habseiz gyadaih aen gvaengxlaengx deihfueng caeuq hangznieb sawqdiemj. Sam dwg roengzrengz gaijndei gij gezgou caizcwng ceiok. Laebdaeb lai ceihawj gyauyuz、 yihyoz veiswngh、 ndawbiengz baujcang daengj lingjyiz swnghhoz beksingq caeuq najniq buegnyieg, yiemzgek gaemhanh hingzcwng ginghfei daengj ceiok bingzciengz, gaenxgiemh banh sojmiz saehnieb. Gij douzswh ndaw cunghyangh yawhsuenq de, cujyau dwk haeuj gij gunghcwngz hwnq ranz baujcang, nungzyez、 suijli、 gij guenjvangx hawsingz daengj sezsih giekdaej, saehnieb ndawbiengz daengj doengh gij gunghcwngz nangqdaengz swnghhoz beksingq, mbaetyungh nwngzyenz gemj byatcuengq caeuq swnghdai vanzgingj daengj lingjyiz. Seiq dwg laebdaeb gyagiengz guenjleix gij caiq deihfueng cwngfuj. Dojdangq cawqleix doengh gij vwndiz boiz caiq caeuq bouj banh cienz hawj doengh aen hanghmoeg cingqcaih hwnqguh haenx, cizgiz doicaenh dinghlaeb cidu bae guenjleix gij caiq deihfueng cwngfuj, hableix gaemhanh gij caiq deihfueng cwngfuj.
Laebdaeb saedhengz gij hobi cwngcwz onjmaenh. Youq ndawgyang coicaenh ginghci laihwnj、 onjdingh huqgyaq caeuq fuengzre ginhyungz fung’yiemj dawz ndei bingzyaenx. It dwg laeb caezcienz aen cwngcwz gvaengxgyaq hungzgvanh youh coumaed siujsim, fazveih hobi cwngcwz gij cozyungh nyig hopgeiz diuzcez de. Gvangjyi hobi M2 aen muzbiuh yawhgeiz laihwnj de dajsuenq dingh youq 13% baedauq. Cunghab yinhyungh lai cungj hongdawz hobi cwngcwz, diuzcez gij liuzdungsing hawciengz, baujciz hobi sindai hableix laihwnj, habdangq gyadaih gij gveihmoz ndawbiengz yungzswh. Laeb caezcienz gij gihci cienzdauj hobi cwngcwz, gyagiengz ginhyungz gamguenj caeuq hobi cwngcwz dox hezdiuz, mboujduenh sawj gij biucinj caeuq fuengsik gamguenj bienq lai ndei bae. Ngeih dwg coicaenh gij swhyenz ginhyungz boiqbaij ndaej engq ndei. Dazyinx ginhyungz gihgou aeu ginhyungz bae gyadaih cihciz diuzcingj gij gezgou ginghci, daegbied dwg cihciz “sam nungz”、 giyez iq、 doengh gij canjnieb saenhwng ngamqhwng daiq miz canlozsing haenx, baujcwng guekgya doengh aen cungqdiemj hanghmoeg cingqcaih hwnqguh、 ciep hwnqguh haenx miz cienz gaeuq yungh. Haigvangq gij roenloh yungzswh saeddaej ginghci, roengzdaemq saeddaej ginghci gij cingzbonj yungzswh de. Coicaenh gij hawciengz swhbwnj onjdingh cangqheiq hwngfat. Sam dwg soujmaenh diuz daejsienq mbouj ok baenz hidungj caeuq baenz fueng dieg ginhyungz fung’yiemj. Dazyinx ginhyungz gihgou onjmaenh ginghyingz, gyagiengz gamguenj gij fung’yiemj lengq dieg dem baenz fueng dieg, caeuqlienz ginhyungz gihgou gij fung’yiemj doengh hangh yezvu rogbiuj de, sawj ginhyungz engq ndaej lienzdaemh cihciz ginghci hwngfat.

 3. Genyi Gij Hong Cwngfuj Bineix

 Giethab cib bi gvaqbae daegbied dwg gaenh haj bi neix guh hong soj rox, genyi cwngfuj bineix bae guh doengh gij hong youqgaenj lajneix.

 (1) Gyavaiq cienjbienq gij fuengsik hwngfat ginghci, coicaenh ginghci lienzdaemh cangqheiq hwngfat. Sojmiz gij cingzcik guek raeuz guh seveicujyi yendaiva gensez soj ndaej, cungj dwg baengh ginghci lienzdaemh cangqheiq hwngfat aen giekdaej neix, ginghci mbouj hwngfat, gijmaz saehcingz cungj guh mbouj baenz. Guek raeuz ciuqyiengh lij cawqyouq caemhcaiq yaek ciengzgeiz cawqyouq aen duenhmbaek cogaep seveicujyi, yiengh gihbwnj guekcingz neix mbouj miz gaijbienq; beksingq aeu miz vuzciz vwnzva yied ngoenz yied lai, hoeng gij swnghcanj ndawbiengz cix lij doeklaeng, ndawbiengz aen mauzdun youqgaenj neix mbouj miz gaijbienq; guek raeuz dwg gwnz seiqgyaiq aen guekgya cingqcaih hwngfat ceiq hung de, aen gozci diegvih neix mbouj miz gaijbienq. Hwngfat ciuqyiengh lij dwg bouh ceiq youqgaenj ndaej gaijgez sojmiz gij vwndiz guek raeuz. Bietdingh aeu genhciz dawz ginghci hwnqguh dangguh cungsim, conzgyonj cingsaenz bae gauj hwnqguh, itsim iteiq maeuz hwngfat. Caenhaeu raeuz dawz ndaet mwh canloz seizgeiz youqgaenj hab hwngfat, gingqcungh gij gvilwd hwngfat, cauhmoq gij leixniemh hwngfat, buqgej gij nanzdaez hwngfat, gyavaiq cienjbienq gij fuengsik hwngfat ginghci, youq ndaw hwngfat coicaenh cienjbienq, youq ndaw cienjbienq maeuz hwngfat, couh itdingh ndaej saedyienh ginghci lienzdaemh cangqheiq hwngfat.

 Aeu giendingh mbouj bienq bae dawz gyadaih gij aeuyungh ndaw guek, dangguh diuz canloz fuengcim ciengzgeiz hwngfat ginghci, cungfaen fazveih aen giekdaej cozyungh siufeiq caeuq aen gvanhgen cozyungh douzswh. Yaek gyadaih gij aeuyungh ndaw guek, nanzdiemj caeuq cungqdiemj dwg youq siufeiq, rengzndumj hix dwg youq siufeiq. Yaek gyadaih gij siufeiq gyoengq gihminz, aeu roengz goengfou haeuj mbiengj daezsang gij naengzlig siufeiq、 onjdingh gij yawhgeiz siufeiq、 gyagiengz gij eiqnyienh siufeiq、 gaijndei gij vanzgingj siufeiq bae, hawj siufeiq mboujduenh lai miz rengzlig bae ragdoengh ginghci laihwnj. Youq aen duenhmbaek seizneix, douzswh youq ndaw coicaenh ginghci laihwnj, gij cozyungh de mbouj ndaej guj daemq. Guek raeuz gawq miz naengzlig douzswh, youh ngah douzswh, ceiq youqgaenj dwg aeu genjcinj fuengyiengq、 gaijndei gezgou、 daezsang douzswh caetliengh caeuq yauqik. Cwngfuj douzswh doiq ndawbiengz douzswh miz cozyungh dazyinx cibfaen youqgaenj, hoeng aen bijcung ciemq daengx biengz douzswh de cix yied baez yied iq, bietdingh aeu caenhitbouh cuengqsoeng gij diuzgienh cinjhawj swhbwnj ndawbiengz haeuj aen hawciengz douzswh, gikfat gij vuedlig douzswh ndawbiengz.

 Aeu daihlig doicaenh cienjbienq gij fuengsik hwngfat ginghci, gyavaiq diuzcingj gij gezgou canjnieb. Gij swnghcanjliz guek raeuz hwngfat mbouj doengzcauz, mbangj vaiq mbangj meh, faen baenz lai caengz, miz baenzraeuh diegyawz ndaej gvaengzgvax, mboujlwnh gij canjnieb cienzdoengj roxnaeuz gij canjnieb saenhwng、 yiengh canjnieb lauzdungliz comzmaed roxnaeuz yiengh canjnieb swhginh comzmaed, cungj miz dieghoengq hwngfat, youqgaenj dwg dawz swhyenz boiqbaij caeuq canjnieb baijbouh ndaej engq ndei bae, gaijgez doengh gij vwndiz swnghcanj naengzlig lwyawz gvaqbouh、 giepnoix gij gisuz haedsim、 canjbinj gij gyaciz fouqgya de daemq lai, gaijgez doengh gij vwndiz suijbingz daemq cungzfuk hwnqguh caeuq gij gezgou canjnieb gak dieg cabied mbouj daih. Bietdingh aeu caenhliengh vaiq di gaijcauh daezswng doengh gij canjnieb cienzdoengj, daihlig hwngfat doengh gij canjnieb gisuz sang moq, sawj canjbinj caetliengh engq sang caeuq engq ak gingcwngh. Aeu gyagiengz guh cwngcwz dazyinx, gujli giyez hamj hangznieb、 hamj dieg、 hamj sojyoujci bae guh gyangyoeb cungzgaep, leihyungh aen gihci hawciengz fanj bik doxdauq, bae coicaenh louz ndei cawz yaez. Aeu gyadaih youq hawciengz ndaw guek wngqyungh、 gungroengz doengh gij gvanhgen gisuz youqgaenj guh cungqdiemj, doidoengh doengh gij canjnieb saenhwng daiq miz canlozsing haenx hwngfat. Cizgiz doidoengh sinsizva caeuq gunghyezva dox yungzhab, gyavaiq hwnqguh gij saenqsik giekdaej sezsih daih moq, coicaenh gvangqlangh wngqyungh saenqsik vangjloz gisuz. Genhciz doengzdaengj yawjnaek aen hangznieb fugsaeh hawj swnghcanj caeuq aen hangznieb fugsaeh hawj swnghhoz, doengzseiz hwnqguh aen hangznieb fugsaeh yienhdaih caeuq aen hangznieb fugsaeh cienzdoengj, caenh’itbouh hwngfat mwnhoengh aen hangznieb fugsaeh.

 Aeu swnh’wngq gyoengq beksingq cungqvunz ngahmuengh gij swnghhoz vanzgingj gyaeundei, daihlig gyagiengz hwnqguh swnghdai vwnzmingz caeuq baujhoh vanzgingj. Swnghdai vanzgingj gvanhaeh daengz gij vuenyungz beksingq, gvanhaeh daengz gij daengzcog lwglan caeuq minzcuz. Aeu genhciz diuz gihbwnj gozcwz mbaetyungh swhyenz caeuq baujhoh vanzgingj, roengzrengz doicaenh loegsaek hwngfat、 sinzvanz hwngfat、 dihdan hwngfat. Daihlig doicaenh mbaetyungh caeuq sinzvanz leihyungh nwngzyenz swhyenz, cungqdiemj ca ndei gunghyez、 gyaudoeng、 gencuz、 goenggungh gihgou daengj lingjyiz mbaetyungh nengzyenz, gaemhanh nwngzyenz siufeiq cungjliengh, roengzdaemq nwngzyenz siuhauq、 doxgaiq siuhauq caeuq gij giengzdoh byatcuengq wyangjvadan. Aeu gyavaiq diuzcingj gij gezgou caeuq baijbouh ginghci, cagaenj laebndei gij dijhi biucinj、 cidu caeuq fapgvi, yungh gij cosih cietsaed bae fuengzceih uqlah, coicaenh cienjbienq gij fuengsik swnghcanj caeuq gij fuengsik swnghhoz, roengz gietsim gaijgez ndei doengh gij vwndiz daihheiq、 raemx、 doemnamh daengj deng vanzgingj uqlah youqgaenj、 gvanhaeh daengz gij leih’ik nemndang cungqvunz haenx, gaijndei gij caetliengh vanzgingj, henhoh beksingq ndangcangq, aeu gij hengzdoengh caeuq cingzyauq saedsaeh bae hawj beksingq roxnyinh mizmuengh. Aeu guh ndei gij hong gisieng、 deihcaet、 deihdoengh daengj fuengmienh, gyaak gij naengzlig fuengz cai gemj cai. Sawj aen gwzgiz haifat diegguek bienq lai ndei bae, hableix gaemhanh gij giengzdoh haifat, diuzcingj gij gezgou gunggan. Gyagiengz cunghab guenjleix daihhaij, hwngfat gij ginghci daihhaij, gyaak gij naengzlig haifat swhyenz daihhaij, baujhoh gij swnghdai vanzgingj daihhaij, henhoh gij gienzik daihhaij guekgya.

 Aeu laebdaeb haeujlaeg bae saedhengz aen cungjdaej canloz hwngfat gak fueng dieg, coicaenh gij ginghci gak fueng dieg doxdaengh hwngfat. Cungfaen fazveih gij bijgyau youhsi gak dieg, doengjcouz gveihva、 faenloih ceijyinx, yousien doicaenh daih haifat baihsae, cienzmienh saenqhwng fueng dieg doengbaek daengj doengh gij gunghyez gihdi gaeuq neix, daihlig coicaenh fueng dieg cungqgyang hwngfat hwnjdaeuj, cizgiz cihciz fueng dieg baihdoeng hwngfat bae gonq, lai gyarengz bae bangfuz dieggaeuq gwzming、 dieg siujsoq minzcuz、 dieg henzguek、 dieg gungzhoj, haeujlaeg doicaenh gij hong banggungz doengh fueng dieg cizcungh lienz benq daegbied hojnanz haenx, gaijgez ndei doengh gij coegfwngz de.

 (2) Gyagiengz aen giekdaej hwngfat nungzyez caeuq lajmbanj, doidoengh hawsingz caeuq lajmbanj doengzcaez hwngfat. Gaenh geij bi neix, dwg mboengq seizgeiz guek raeuz nungzyez hwngfat ceiq vaiq、 gij mienhmauh lajmbanj bienqvaq ceiq daih、 bouxguhnaz ndaej ndeicawq ceiq lai de. Seizneix, nungzyez caeuq lajmbanj hwngfat daengz aen duenhmbaek moq ndeu, yienh’ok yiengh hingzseiq nungzyez swnghcanj cunghab cingzbonj hwnjsang、 nungzcanjbinj gunggouz gezgousing mauzdun youqgaenj、 gij gezgou ndawbiengz lajmbanj bienqdoengh laegdaeuq、 hawsingz caeuq lajmbanj hwngfat gyavaiq yungzhab, yaek cienzmienh hwnq baenz aen biengz siujgangh, gij cungqdiemj caeuq nanzdiemj de ciuqyiengh lij youq lajmbanj. Bietdingh aeu genhciz dawz gaijgez ndei gij vwndiz “sam nungz”, dangguh sojmiz gij hong youqgaenj ndawde hangh hong ceiq youqgaenj haenx, aen gietlwnh neix dwg gohyoz cungjgez gij gingniemh lizsij cij ndaej okdaeuj, gawq guenj dangqnaj, hix guenj gyaeraez, dwg aen cijdauj swhsiengj ciengzgeiz. Gij cidu diegdeih lajmbanj gvanhaeh daengz lajmbanj gaenbonj onjdingh, hix gvanhaeh daengz Cungguek hwngfat bae gyae bae raez, aen haedsim de dwg aeu baujcang gij gienzik caizcanj bouxguhnaz, diuz daejsienq de dwg yiemzsouj diuz sienqhoengz 18 ik moux reihnaz. Aeu genhciz dawz gyadingz swngzbau ginghyingz guh giekdaej, cihciz hwngfat gij nungzminz hozcoz cujciz yienghmoq gij lai cungj hingzsik, caeuq gij nungzyez seveiva fuzvu cujciz lai aen caengzsaemq, cugbouh cauhlaeb gij nungzyez ginghyingz dijhi yienghmoq dawz cizyozva、 conhyezva、 cujcizva、 seveiva giethab youq itheij haenx, itcig cungj yawjnaek baujhoh gij gienzleih caizcanj youz faplwd dingh hawj bouxguhnaz, diuhdoengh gij cizgizsing bouxguhnaz. It di cungj mbouj cuengqsoeng swnghcanj haeuxgwn, hwnqguh gij nazgoek biucinj sang, doigvangq doengh gij gisuz senhcin, gyaak gij cunghab swnghcanj naengzlig nungzyez, baujcang haeuxgwn caeuq doengh gij nungzcanjbinj youqgaenj de ndaej mizyauq gunghawj. Aeu laebdaeb gyalai dwk cienzgoek haeuj “sam nungz” bae, gyagiengz hwnqguh gij sezsih giekdaej caeuq aen dijhi guh gihbwnj goenggungh fugsaeh lajmbanj, doidoengh hawsingz caeuq lajmbanj doengzcaez hwngfat, cauxbaenz aen gvanhaeh yienghmoq gunghyez caeuq nungzyez、 hawsingz caeuq lajmbanj aeu gunghyez coicaenh nungzyez、 aeu hawsingz daiqdoengh lajmbanj、 gunghyez caeuq nungzyez doxik、 hawsingz lajmbanj mbouj faen haenx. Aeu yungh doengh gij cosih mizyauq, onjdingh aen duivuj swnghcanj ginghyingz nungzyez, cizgiz gungganq gyoengq bouxguhnaz yienghmoq.

 Cwngzcinva dwg aen lizsij yinvu aeu youz gij yendaiva gensez guek raeuz bae guh baenz haenx, caeuq nungzyez yendaiva dwg doxbang doxbouj. Aeu ciuq gij gwzgvanh gvilwd cwngzcinva bae guh, cizgiz onjdangq doidoengh cwngzcinva cangqheiq hwngfat. Genhciz gohyoz gveihva、 hableix baijbouh、 hawsingz lajmbanj doengjit anbaiz、 mbaetyungh diegdeih、 gaengawq cingzgvang diegdeih bae dingh banhfap habngamj、 daezsang caetliengh. Gij hawsingz hung caeuq daegbied hung, aeu hableix gaemhanh gveihmoz, cungfaen fazveih gij cozyungh fuzse daiqdoengh de; gij hawsingz rauh iq caeuq haw iq aeu gyagiengz aen goengnaengz hwngfat canjnieb、 goenggungh fugsaeh、 gaepsou couhnieb、 conzgyonj vunzgyaeuj. Gyavaiq doicaenh gaijgwz gij cidu hugouj、 gij dijci guenjleix ndawbiengz caeuq doengh gij cidu dox gvanlienz de, miz bouhloh doicaenh gij vunzgyaeuj daj nungzyez senj okdaeuj haenx bienqbaenz gij gihminz hawsingz bae, cugbouh saedyienh cwngzcin gihbwnj goenggungh fugsaeh guenj doh gij vunzgyaeuj ciengzseiz youq, vih gyoengqvunz seizbienh senj diegyouq、 youq onj maengx hong cauh ok aen cidu vanzgingj goengbingz. Guh mbanj aeu louzsim baujciz yienghceij lajmbanj, dajcaux yiengh vanzgingj gyaeundei hab youq, sawj cwngzcinva caeuq hwnqguh lajmbanj moq ndeindei dox doidoengh.

 (3) Aeu baujcang caeuq gaijndei gij swnghhoz beksingq guh cungqdiemj, cienzmienh daezsang gij vuzciz vwnzva swnghhoz suijbingz beksingq. 2003 nienz dingjhoenx mbat binghfeihdenj sawqmwh daeuj daengz haenx hawj raeuz ndaej haujlai daezsingj youqgaenj, ndawde miz diuz ndeu couh dwg aeu doengjcouz anbaiz ginghci ndawbiengz hwngfat. Doengh bi neix raeuz youq mwh hwngfat ginghci, doengzseiz hix engqgya yawjnaek baujcang gaijndei gij swnghhoz beksingq caeuq hwngfat gij saehnieb ndawbiengz, cwngfuj gunghcoz ligdoh gij hung de、 caizcwng boemz cienz gij lai de coengzlaiz caengz miz gvaq. Ginggvaq mboujduenh roengzrengz, gij ginghci ndawbiengz hwngfat guek raeuz mingzyienj bienq ndaej lai doxdaengh. Seizneix gij gezgou ndawbiengz、 gij hingzsik cujciz ndawbiengz、 gij gwzgiz leih’ik ndawbiengz gaenq fatseng bienqvaq laegdaeuq, gij mauzdun ndawbiengz mingzyienj gyalai. Raeuz bietdingh aeu dawz baujcang caeuq gaijndei gij swnghhoz beksingq, dangguh aen muzdiz caeuq gezgoj sojmiz gij hong cwngfuj, caiq cuengq de haeuj aen diegvih engqgya youqgaenj bae, roengzrengz gyagiengz hwnqguh ndawbiengz.

 Siengj caenh banhfap gyalai couhnieb. Genhciz saedhengz aen canloz couhnieb yousien caeuq gij cwngcwz couhnieb engqgya cizgiz, doenggvaq onjdingh ginghci laihwnj caeuq diuzcingj gij gezgou ginghci bae gyalai gij gangvih couhnieb, gyagiengz ciknieb giqnaengz beizyin, daezsang gij naengzlig couhnieb cauhnieb bouxguhhong, gyadaih douzhaeuj caeuq cwngcwz cihciz, laeb ndei aen dijhi fugsaeh hawj couhnieb, gujli aeu cauhnieb daiqdoengh couhnieb, guh ndei gij hong bang gyoengq vunz cungqdiemj de couhnieb, coicaenh gyoengq beksing hawsingz lajmbanj souhaeuj lienzdaemh onjdingh laihwnj.

 Laeb ndei gij cidu ndawbiengz baujcang. Genhciz diuz fuengcim gyuem gvaqdoh、 bauj gihbwnj、 lai caengzsaemq、 ndaej lienzdaemh, mboujduenh gyadaih aen gvaengxlaengx ndawbiengz baujcang, daezsang doengjcouz caengzsaemq caeuq baujcang suijbingz, gyagiengz laeb ndei gak hangh cidu caeuq guh ndei dox hamzciep, sawj de guh daengz engqgya goengbingz, ndaej hab’wngq gij vunz riuzdoengh, baujcwng lienzdaemh guh ndaej nanz. Bineix gyoengq vunz daj giyez duiyouh haenx gij cienz gihbwnj ciengxlaux de laebdaeb daezsang 10%, gyoengq vunz gwn dihbauj caeuq yiengjsouh youhfuj hawsingz lajmbanj gij biucinj bangbouj de hix caenhitbouh daezsang. Aeu lai gyarengz bae cihciz hwnqguh aen dijhi ndawbiengz ciengxlaux fugsaeh caeuq gij fukleih gihgou lwgnyez.

 Gyalaeg gaijgwz hwngfat gij saehnieb yihyoz veiswngh. Gyamaenh laeb ndei hangh cidu dingh yw gihbwnj caeuq aen gihci moq yinhhengz gij yihliuz veiswngh gihgou gihcwngz, gyavaiq gaijgwz gij yihyen goenglaeb, gujli ndawbiengz banh yihyen yw bingh. Bangfuz hwngfat gij saehnieb cunghyihyoz caeuq minzcuz yihyoz. Laeb caezcienz aen dijhi cenzminz yihbauj, laebhwnj aen gihci baujcang caeuq banggouq gij bingh hung、 bingh naek、 bingh daegbied, cienzmienh bae guh gij hong sawqdiemj baujcang binghbwzhezbingq lwgnyez daengj 20 cungj bingh hungnaek. Bineix gij hozcoz yihliuz yienghmoq lajmbanj caeuq hawsingz gihminz gihbwnj yihliuz baujyiemj, gij biucinj caizcwng bangbouj de daj moix vunz moix bi 240 maenz daezsang daengz 280 maenz, gij biucinj moix vunz bingzyaenz gihbwnj goenggungh veiswngh fugsaeh ginghfei daj 25 maenz daezsang daengz 30 maenz.

 Cugbouh laeb ndei gij cwngcwz vunzgyaeuj. Genhciz diuz gihbwnj gozcwz giva senglwg, habwngq gij vunzgyaeuj cungjliengh caeuq gezgou bienqdoengh baeyiengq guek raeuz, doengjcouz gaijgez ndei doengh gij vwndiz mizgven vunzgyaeuj soqliengh、 suciz、 gapbaenz caeuq faenbouh, coicaenh vunzgyaeuj ciengzgeiz doxdaengh hwngfat. Yawjnaek hwngfat gij saehnieb lauxgeq, cietsaed baujcang gij gienzik mehmbwk caeuq boux caengz baenz vunzhung, gvansim caeuq cihciz gij saehnieb bouxcanzcaed.

 Gyagiengz caeuq cauhmoq ndawbiengz guenjleix. Gaijcaenh gij fuengsik cwngfuj okhawj goenggungh fugsaeh, gyagiengz hwnqguh aen dijhi gihcwngz ndawbiengz guenjleix caeuq fugsaeh, laeb ndei gij cidu vunzmbanj gagguenj、 hawsingz gihminz gagguenj, baujcwng beksingq cungqvunz ciuqfap cigciep hengzsawj gij gienzleih minzcuj, guenjleix gij hongsaeh goenggungh caeuq saehnieb goeng’ik gihcwngz. Gaijgwz aen dijci guenjleix gij cujciz ndawbiengz, dazyinx gij cujciz ndawbiengz cangqheiq miz bouhloh bae hwngfat. Laebhwnj laeb caezcienz aen gihci henhoh gij gienzik cungqvunz, laeb ndei aen gunghcoz dijhi yinzminz diuzgaij、 hingzcwng diuzgaij、 swhfaz diuzgaij lienzdoengh, laeb caezcienz hangh cidu faplwd bangcoh, doidoengh gaijgwz gij hong sinfangj nangqdaengz swhfaz caeuq nangqdaengz hwnjgauq haenx, deudoeng caeuq gveihfan gij roenloh hawj cungqvunz biujdaz iugouz、 hezdiuz leihik、 baujcang gienzik, laeb caezcienz aen gihci youq mwh guh gezcwz hungnaek sien bingzguj gij ndawbiengz onjdingh fungyiemj de, caeuqlienz aen gihci wngqgip guenjleix doengh gij saehgienh sawqmwh fatseng, henhoh gij goenggungh ancienz ndawbiengz, coicaenh ndawbiengz huzndei onjdingh. Gijgwn gijyw ancienz, dwg aen vwndiz youqgaenj cungqvunz cungj gvansim yawjnaek, aeu gaijgwz caeuq laeb caezcienz aen dijci gamguenj gijgwn gijyw ancienz, gyagiengz cunghab hezdiuz lienzdoengh, lozsiz aen cawjdaej cwzyin giyez, daj giz goekdaeuz swnghcanj daengz siufeiq daengx aen gocwngz cungj guh yiemzgek gamguenj, gyavaiq cauxbaenz aen dijhi baujcang gijgwn gijyw ancienz、 hab guekcingz youh gohyoz hableix haenx, daezswng gij ancienz baujcang suijbingz gijgwn gijyw. Gyagiengz hwnqguh aen dijhi baujcang goenggungh ancienz caeuq gij giekdaej ancienz swnghcanj aen giyez, naenxroengz doengh gij saehhux mbouj ancienz hungnaek caeuq daegbied hungnaek.

 Gyagiengz diuzgung aen hawciengz fangzdicanj caeuq hwnqguh gij gunghcwngz ranz baujcang. Genhgez gaemhnaenx gij guhfap vihliux douzgih、 douzswh cij cawx ranz, cagaenj laeb ndei hangh cidu dingh cwzyin bae guh gij hong onjdingh gyaqranz caeuq aen cwngcwz dijhi diuzgung hawciengz fangzdicanj, laeb caezcienz aen gihci ndaej hawj hawciengz fangzdicanj ndaej ciengzgeiz onjdingh cangqheiq hwngfat haenx. Laebdaeb ca ndei hwnqguh caeuq guenjleix gij gunghcwngz ranz baujcang, hawj beksingq ndaej youq gij ranz cuengqsim、 gij ranz hab’eiq. Bineix gij ranz baujcang hawsingz daihdaej hwnq baenz 470 fanh dauq、 saen haigoeng 630 fanh dauq, laebdaeb doicaenh gaijcauh gij ranzvaih lajmbanj.

 Gyauyuz caeuq gohgi youq ndaw yendaiva gensez miz gij cozyungh dangguh giekdaej、 daz roen bae gonq、 ndaej yingjyangj daengxbuenz de, vwnzva dwg gij lwedmeg aen minzcuz caeuq aen ranzmbanj cingsaenz gyoengq beksingq, bietdingh aeu cuengq de haeuj aen canloz diegvih engqgya youqgaenj bae.

 Laebdaeb doicaenh gyauyuz yousien hwngfat. Seizneix guek raeuz gij nienzdoh gyauyuz ginghfei youz caizcwng bued hawj de, ceiok cungjngeg gaenq mauhgvaq 2 fanh ik maenz, baezlaeng vanzlij aeu laebdaeb gyalai dem, bietdingh aeu yungh ndei doengh gij cienz neix, hawj beksingq hab’eiq. Aeu caenh’itbouh gyalaeg cunghab gaijgwz gyauyuz, cietsaed gaijgez doengh gij vwnzdiz hungnaek ndawbiengz bujben gvansim caeuq yawjnaek haenx. Roengzrengz doidoengh yivu gyayuz doxdaengh hwngfat, gyavaiq hwngfat gij ciknieb gyauyuz yienhdaih, daezsang gij caetliengh gak gaep gak loih gyauyuz, caenh’itbouh coicaenh gyauyuz goengbingz, hawj guekgya hwngfat ndaej miz gij swhyenz vunzlig bae daemxcengj rengzrwd.

 Gyalaeg gaijgwz aen dijci gohgi. Doidoengh gohgi caeuq ginghci gaenjmaed giethab, roengzrengz cauhlaeb aen dijhi cauhmoq gisuz、 aeu giyez guh cawjdaej、 aeu hawciengz dazyinx fueng’yiengq、 swnghcanj gyauyoz gohyenz dox giethab haenx. Liuqcinj doengh aen lingjyiz canloz bietdingh aeu ciengjciemq、 gvanhaeh daengxbuenz caeuq gyaeraez hwngfat haenx, gyagiengz yenzgiu giekdaej、 yenzgiu gij gisuz ceiq moq youh ndaej dazroen byaij gonq haenx. Laeb caezcienz aen gihci hailangh doengzcaez yiengjyungh gohgi swhyenz, laeb caezcienz doengh gij cwngcwz mizgven caizcwng suiqsou、 ginhyungz、 canjnieb gisuz caeuq yinzcaiz, ndaej cihciz gohgi hwngfat caeuq cingzgoj wngqyungh cienjvaq haenx, cauh ok aen vanzgingj cauhmoq goengbingz hailangh, ceiq daih hanhdoh bae diuhdoengh gij cizgizsing、 cujdungsing gyoengq vunz guh hong gohgi, gikfat ok gij vuedlig cauhmoq daengx biengz.

 Netsaed doicaenh vwnzva gensez. Dawz vwnzva gaijgwz hwngfat gvi haeuj ginghci ndawbiengz hwngfat cungjdaej gveihva bae, lied haeuj aen dijhi gaujhaed gij yauqnaengz gak gaep cwngfuj caeuq gij cingzcik lingjdauj ganbu bae, doidoengh gij saehnieb vwnzva cienzmienh mwnhoengh、 aen canjnieb vwnzva riengjvaiq hwngfat. Cwngfuj aeu hengz ndei aen cwzyin hwngfat gij saehnieb vwnzva goengik, gyavaiq doicaenh aen gunghcwngz cungqdiemj aeu vwnzva bae ik beksingq, laeb ndei aen dijhi guh goenggungh vwnzva fugsaeh. Gvangqlangh bae guh aen yinhdoengh coicaenh daengxcungq beksingq ndangcangq, coicaenh ginzcung dijyuz caeuq ginggi dijyuz cienzmienh hwngfat.

 Daihlig gyagiengz sevei gunghdwz、 ciknieb daudwz、 gyadingz meijdwz、 goyinz binjdwz gyauyuz. Doidoengh hwnqguh aen dijhi lauxsaed souj saenqyungh, aeu lauxsaed souj saenqyungh guh hongsaeh cwngci, bae daiqdoengh lauxsaed souj saenqyungh guh hongsaeh seng’eiq、 lauxsaed souj saenqyungh youq ndawbiengz guh vunz, cauxbaenz gij funghsang ndei ndawbiengz.

 (4) Aeu gij cwngci damjceiq caeuq dungxcaiz engq daih, bae haeujlaeg doicaenh gaijgwz hailangh. Gaijgwz hailangh dwg aen doenghlig goekgaen bae nyoengx guekgya hwngfat cinbu. Cijmiz genhciz gaijgwz hailangh, cij ndaej doidoengh gij saehnieb raeuz laebdaeb baenaj. Gij gaijgwz guek raeuz gaenq haeuj daengz aen duenhmbaek aeu gaijgez doengh gij vwndiz ceiq nyangq ceiq coegfwngz haenx, bietdingh aeu caenh’itbouh gaijfang swhsiengj, cienzmienh gyalaeg gaijgwz aen dijci ginghci, laebdaeb cizgiz onjdangq doicaenh gaijgwz aen dijci cwngci, gyalaeg gaijgwz aen dijci vwnzva, gyavaiq doicaenh gaijgwz aen dijci ndawbiengz, gyagiengz hwnqguh gij cidu swnghdai vwnzmingz, mboujduenh daz gaijgwz guh haeujlaeg bae.

 Aeu caenh’itbouh laeb ndei yiengh hawciengz ginghci dijci seveicujyi. It di cungj mbouj doenghngauz bae gyamaenh caeuq hwngfat gij ginghci gunghyoujci, it di cungj mbouj doenghngauz bae gujli、 cihciz、 dazyinx gij ginghci mbouj dwg gunghyoujci haenx hwngfat, cauxbaenz aen dijci vanzgingj hawj gij ginghci gak cungj sojyoujci ndaej ciuqfap bingzdaengj sawjyungh swnghcanj yausu、 goengbingz caeuqfaenh guh hawciengz gingcwngh、 doengzdaengj souh daengz faplwd baujhoh haenx. Gyalaeg gaijgwz guekmiz giyez caeuq gaijgwz doengh aen hangznieb cungqdiemj. Gyavaiq gaijgwz aen dijci caizsui, leixswnh gij gvanhaeh caizlig caeuq saehgienz cunghyangh caeuq deihfueng, laeb ndei gij cidu caizcwng senjdieg ceihawj, laeb caezcienz aen dijhi goenggungh caizcwng, cauhlaeb aen dijhi suiqdeihfueng, coicaenh cauxbaenz aen cidu suiqsou ndaej hawj gezgou bienq ndei、 ndaej coicaenh ndawbiengz goengbingz haenx. Gyalaeg gaijgwz aen dijci ginhyungz, laeb caezcienz aen dijhi ginhyungz yienhdaih ndaej coicaenh saeddaej ginghci hwngfat haenx, daezsang gij naengzlig gingcwngh doengh aen hangznieb ngaenzhangz、 cwngqgienq、 baujyiemj daengj, gyavaiq hwngfat gij hawciengz swhbwnj lai caengzsaemq, cizgiz hwngfat aen hawciengz caiqgienq, onjbouh doicaenh liliz、 veiliz sicangzva gaijgwz, gyadaih hamj guekgingj sawjyungh yinzminzbi, cugbouh saedyienh yinzminzbi swhbwnj hanghmoeg ndaej caujvuenh. Gyalaeg gaijgwz aen dijci douzswh yunghswz, doicaenh gyagwz gaijgwz, laeb caezcienz aen gihci cauxbaenz gij gyagwz doengh cungj canjbinj cigciep ok laeng swhyenz haenx caeuq gij cidu boizbouj swnghdai. Laebdaeb cizgiz onjdangq doicaenh saehnieb danhvei faenloih gaijgwz. Hangh cidu souhaeuj faenboiq dwg ginghci ndawbiengz hwngfat ndawde hangh cidu gaenbonj、 giekdaej ndeu, gij youqgaenj de couh dangq ndaek ringiek yiengh hawciengz ginghci dijci seveicujyi. Raeuz gaenq ceiqdingh le gij eiqgienq gvendaengz gyalaeg gaijgwz hangh cidu souhaeuj faenboiq, aeu cagaenj yenzgiu ceiqdingh gij cwngcwz siengzsaeq de, saedbauj cidu hwnqguh daengz dieg、 cwngcwz lozsiz daengz dieg, mizyauq gaijgez doengh gij vwndiz mizyouq ndaw lingjyiz souhaeuj faenboiq, suksiuj souhaeuj faenboiq cengca, sawj gij cingzgoj hwngfat ndaej engq lai engq goengbingz dwk ik daengz daengxcungq beksingq.

 Aeu doicaenh hwnqguh yiengh minzcuj fazci seveicujyi. Genhciz aen diegvih aeu yinzminz guh cawjdaej, hwngfat yiengh yinzminz minzcuj engqgya gvangqlangh、 engqgya cungfaen、 engqgya caezcienz, baujcwng yinzminz ciuqfap yiengjmiz gij gienzleih caeuq swyouz gvangqlangh, coicaenh boux vunz cienzmienh hwngfat, henhoh ndawbiengz goengbingz cingqngeih. Genhciz ciuqfap guenj guek, cukgaeuq gingqcungh gij gienzvi fapgoek caeuq faplwd, saedbauj gij gienz gezcwz、 gienz caephengz、 gienz gamduk gawq dox haedhieg youh dox hezdiuz, saedbauj guekgya hingzcwng gihgvanh ciuq gij gienzhanh caeuq cwngzsi fapdingh bae hengzsawj gienzlig. Genhciz cienjbienq gij ciknaengz cwngfuj, doicaenh cwngfuj caeuq giyez faenhai、 cwngfuj caeuq gij swhbwnj guekmiz faenhai、 cwngfuj caeuq saehnieb danhvei faenhai、 cwngzfuj caeuq gij cujciz ndawbiengz faenhai, hwnqguh yiengh cwngfuj rox guh caeuq ak guh fugsaeh、 ciknaengz gohyoz、 gezgou bienq ndei、 seuqcengh yauqliz sang、 beksingq hab’eiq. Genhciz gaijndei gij cozfungh guh hong、 maedcaed lienzhaeh cungqvunz, dizcang ganhoj buekguh, yiemzgek saedhengz gaenxgiemh mbaetyungh, fanjdoiq saisaengq baizciengz, haekfug hingzsizcujyi、 gvanhliuzcujyi. Genhciz minzcuj gamduk、 faplwd gamduk、 yizlun gamduk, laeb caezcienz aen dijhi haedhieg caeuq gamduk gienzlig yinhhengz, hawj yinzminz gamduk gienzlig, hawj gienzlig goenghai ronghcingx yinhhengz. Genhciz fanjdoiq nduknaeuh, gyagiengz lenzcwng gensez, daj cidu fuengmienh bae gaijbienq cungj canggvang gienzlig conzgyonj gvaqbouh youh haedhieg mbouj daengz, guh daengz ganbu goengcingq ndangseuq、 cwngfuj cingbeg seuqcengh、 cwngci miz fapdoh miz diuzleix.

 Gij hingzseiq ndaw guek rog guek bienqvaq laegdaeuq, doiq yiengh ginghci hailangh guek raeuz gij hwngfat de daez ok le gij iugouz moq engq sang. Aeu genhciz diuz gihbwnj gozcwz doiq rog hailangh, saedhengz aen canloz engqgya cizgiz engqgya cawjdoengh hailangh. Genhciz dawz onjdingh cuzgouj caeuq gyadaih cingouj giethab hwnjdaeuj, doidoengh doiq rog mouyiz daj gveihmoz gyadaih yiengq caetliengh yauqik daezsang bae cienjbienq、 daj cingzbonj caeuq gyagwz youhsi yiengq cunghab gingcwngh youhsi bae cienjbienq, coicaenh cauxbaenz gij cuzgouj gingcwngh youhsi moq aeu gisuz、 binjbaiz、 caetliengh、 fugsaeh guh haedsim haenx; genhciz dawz leihyungh gij cienz rog guek caeuq doiq rog douzswh giethab hwnjdaeuj, haeujcoengh giyez “byaij okbae”, hai gvangq gunggan moq hawj ginghci hwngfat; genhciz dawz gyalaeg henzhaij hailangh caeuq gyadaih diegndaw dem henzguek hailangh giethab hwnjdaeuj, gyavaiq cauxbaenz aen gwzgiz gak fueng dieg hailangh gak gak miz daegsaek、 youhsi doxbouj、 faenhong doxgap guh、 doxdaengh hezdiuz haenx; genhciz dawz yiengq gij guekgya fatdad hailangh caeuq yiengq gij guekgya cingq hwngfat de hailangh giethab hwnjdaeuj, gyadaih caeuq gyalaeg giz leihik doxgap gak mbiengj.

 Gak Boux Daiqbiuj!

 Raeuz aeu cienzmienh cingqdeng gvancez gij minzcuz cwngcwz aen dangj, genhciz caeuq laeb ndei hangh cidu hawj dieg siujsoq minzcuz gagguenj, gyamaenh caeuq hwngfat yiengh minzcuz gvanhaeh seveicujyi bingzdaengj doxgiet doxbang huzciz.

 Raeuz aeu cienzmienh gvancez diuz gihbwnj fuengcim hong cunghgyau aen dangj, coicaenh gij gvanhaeh cunghgyau huzndei, hawj gij vunz dangsaeh cunghgyaugai caeuq gyoengq vunzlai saenqyiengj cunghgyau youq ndaw ginghci ndawbiengz hwngfat fazveih ok gij cozyungh cizgiz de.

 Raeuz aeu nyinhcaen lozsiz gij cwngcwz vazgyauz aen dangj, haeujcoengh gyoengq beixnuengx vazgyauz rog guek、 gyoengq vazgyauz dauqma guekcoj dem gij vunz ndaw ranz de, gvansim dem caeuqfaenh hwnqguh guekcoj yendaiva caeuq aen daihnieb huzbingz doengjit.

 Raeuz aeu gyavaiq doicaenh guekfuengz caeuq bingdoih yendaiva, hwnqguh gij guekfuengz gaenjmaenh caeuq aen bingdoih giengzak, giengiet henhoh guekgya cawjgienz、 ancienz、 diegguek caezcingj, baujcang guekgya huzbingz hwngfat.

 Raeuz aeu genhciz diuz fuengcim “aen guekgya ndeu, song cungj cidu”、 “vunz Yanghgangj gagguenj Yanghgangj”、 “vunz Aumwnz gagguenj Aumwnz”、 gij cingzdoh gagguenj gig sang, comzgiet guengjdaih beixnuengx Yanghgangj、 beixnuengx Aumwnz, baujciz Yanghgangj、 Aumwnz ciengzgeiz mwnhoengh onjdingh.

 Raeuz aeu genhciz cunghyangh gij fuengcim cwngcwz doiq hong Daizvanh de, cienzmienh gvancez aen swhsiengj youqgaenj gvendaengz huzbingz hwngfat gij gvanhaeh song hamq, gyamaenh caeuq gyalaeg gij giekdaej cwngci、 ginghci、 vwnzva、 ndawbiengz ndaej hawj gij gvanhaeh song haemq huzbingz hwngfat haenx, youq gwnz roen doengzsim saedyienh Cungzvaz Minzcuz daih fukhwng, bae guhbaenz aen daihnieb guekcoj doengjit.

 Raeuz aeu laebdaeb yaengx sang fan geizhauh huzbingz、 hwngfat、 doxgap guh、 caez ndaej hingz, itcig mbouj bienq bae byaij diuz roen huzbingz hwngfat, genhciz gij cwngcwz huzbingz vaigyau doglaeb gag guhcawj, doidoengh seiqgyaiq ciengzlwenx huzbingz、 doengzcaez mwnhoengh.

 Gak boux daiqbiuj!

 Dauqyawj seizgonq, raeuz gaenq youq gwnz roen guh yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, cauh ok le gij niebcik mbouj bingzciengz. Langhda yawj daengzcog, aen guekcoj hungmbwk raeuz gaenq mbe ok gij roennaj ronghsag coengzlaiz caengz miz gvaq. Cingj raeuz dingqcoengz aen dangj cunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh cungj suhgi haenx lingjdauj, fanhcungq itsim, caengq hwnj cingsaenz, gouz aeu maenhak, vih cienzmienh hwnq baenz aen biengz siujgangh、 saedyienh Cunghvaz Minzcuz daih fukhwng bae haenqrengz buekguh!
Dozsiengq