Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CWNGFUJ GUNGHCOZ BAUGAU

——2012 Nienz 3 Nyied 5 Hauh Youq Gwnz Daih Cib’it Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daiqbiuj Daihhoih Daihhaj Baez Veiyi

Gozvuyen cungjlij  Vwnh Gyahbauj
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
Gak boux daiqbiuj:

 Seizneix, gou daiqbiuj Gozvuyen, yiengq daihhoih baugau cwngfuj gunghcoz, cingj gak boux daiqbiuj saemjlwnh, caemhcaiq cingj daengx guek cwnghez veijyenz daezok yigen.

 1.Dauqyawj Gij Hong 2011 Nienz 

 Bi gvaqbae neix, doiq dangqnaj gij gozci cwngci ginghci vanzging fukcab lai bienq caeuq ndaw guek gij gaijgwz fazcanj yinvu gannanz naekraeuh neix, daengx guek gak cuz yinzminz youq Cunghgoz Gungcanjdangj lingjdauj baihlaj, doengz sim doengz daek, doxgiet haenqrengz baenaj, gaijgwz hailangh caeuq seveicujyi yendaiva gensez caiq aeundaej cingzcik hungnaek. Ndaw guek swnghcanj cungjciz 47.2 fanh ik maenz, beij bi gonq demlai 9.2%; goenggungh caizcwng souhaeuj 10.37 fanh ik maenz, demlai 24.8%; haeuxgwn canjliengh 57121 fanh dunh, caiq cauh’ok gij sang moq gwnz lizsij; hawsingz saen demgya couhnieb 1221 fanh vunz, gihminz hawsingz moix vunz bingzyaenz ndaej ceiboiq souhaeuj caeuq gihminz lajmbanj moix vunz bingzyaenz cingh souhaeuj, saedsaeh demlai 8.4% caeuq 11.4%. Raeuz gyamaenh caeuq gyadaih le gij cwngzgoj wngqdoiq gozci ginhyungz veizgih cungdongj, saedyienh le “12•5” seizgeiz haibuenz ndei.

 Bi gvaqbae neix, dou cujyau guh le gij hong lajneix:

 (1) Gyagiengz caeuq gaijndei hungzgvanh diuzgung, naenxhaed huqgyaq hwnjsang daiq vaiq, saedyienh ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj. Dou saedhengz gij caizcwng cwngcwz cizgiz caeuq gij hobi cwngcwz onjmaenh, genhciz cingqdeng cawqleix gij gvanhaeh baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj、 diuzcingj ginghci gezgou caeuq guenjleix ngaenz cienh huq bengz yawhgeiz, engqgya yawjnaek gaemdawz ndei gij cungdenj、ligdoh caeuq cezcou saedhengz cwngcwz, roengzrengz guh daengz diuzgung siujsim dohdaengz lingzvued、habseiz habdoh, mboujduenh daezsang cwngcwz miz cimdoiq、lingzvued、yawjgyae. Youq yiengh hingzseiq yiemzhaenq daengx seiqgyaiq ngaenz cienh huq bengz yawhgeiz mboujduenh gyagiengz, gozci hawciengz daihbuek sanghbinj gyagwz vihsang mbouj onjdingh, ndaw guek yausu cingzbonj swngsang yienhda, bouhfaenh nungzcanjbinj gunghawj biengaenj neix, dou dawz onjdingh huqgyaq daengxaen suijbingz, dangguh hungzgvanh diuzgung gij yinvu ceiq youqgaenj de, genhciz gyoebhab bae guh, hableix bae yungh hobi cwngcwz gunghgi, diuzcez hobi sindai demlai suzdu, daihlig fazcanj swnghcanj, baujcang gunghawj, gaujhoengh riuzdoeng, gyagiengz gamguenj, gihminz siuhfei gyagwz cijsu、gunghyez bouxswnghcanj ok gunghcangj gyagwz cijsu hwnjsang fukdoh, daj 8 nyied faenh hwnj cug ndwen doekdauq, niujcienj le aen seiqdaeuz mboengq ndeu hwnjsang daiq vaiq neix. Buenq bi laeng, seiqgyaiq ginghci gyalai mbouj onjdingh mbouj doekdingh, ndaw guek ginghci yinhhengz okyienh di cingzgvang moq、vwndiz moq, dou it fuengmienh genhciz hungzgvanh diuzgung gij gihbwnj fueng’yiengq de mbouj bienq, baujciz hungzgvanh ginghci cwngcwz daihdaej onjdingh, laebdaeb gaemhaed ngaenz cienh huq bengz; it fuengmienh habseiz habdoh sien diuzcingj siuj diuzcingj, gyagiengz sindai cwngcwz caeuq canjnieb cwngcwz dox boiqhab ndei, gyadaih gij ligdoh gezgousing gemj suiq, cungdenj cihciz saeddaej ginghci daegbied dwg gij giyez iq caeuq giyez iqet, cungdenj cihciz minzswngh gunghcwngz daegbied dwg aen gunghcwngz youqonj miz baujcang, cungdenj baujcwng gij cienzngaenz aeu yungh youq aen hanghmoeg hungloet cingqcaih guh、ciepswnj guh, miz cimdoiq bae gaijgez gij mauzdun doedyienh ndaw ginghci yinhhengz. Dou giendingh mbouj bienq bae gyagiengz diuzgung fangzdicanj hawciengz, saedbauj diuzgung cwngcwz saedsaeh lozsiz、ndaej daengz saedyauq. Gij sihgiuz miz douzgih、douzswh singqcaet haenx ndaej daengz hanhhaed yienhda, dingzlai hawsingz gyaqcienz ranz vanzbij doekdaemq, diuzgung yaugoj cingqcaih yienh okdaeuj. Dou gig yawjnaek fuengzre caeuq vaqgej gij fung’yiemj huxndumj ndaw caizcwng ginhyungz lingjyiz, gibseiz doiq gij caiq dwg deihfueng cwngfuj singqcaet neix guh cienzmienh saemjgeiq, caz cingcuj lai bi cauhbaenz gij caiq dwg deihfueng cwngfuj singqcaet haenx daengxaen gveihmoz、 cauhbaenz yienzaen、 dienzboiz seizhanh caeuq gihyiz faenbouh de. Doengh gij caiq neix youq ndaw ginghci sevei fazcanj miz le cozyung ndei, cauxbaenz le daihliengh swhcanj ndei; caemh miz di fung’yiemj huxndumj, daegbied dwg bouhfaenh digih boiz caiq naengzlig haemq nyieg de, miz mbangj fung’yiemj. Dou nyinhcaen guh gij hong cingleix cingjdun caeuq gveihfan gij caiq, yiemzgek gaemhanh demgya soqliengh, cizgiz onjdangq gaijgez gij vwndiz boiz caiq caeuq aen hanghmoeg cingqcaih hwnq swnjlaeng comzcienz. Dangqnaj, guek raeuz gij suijbingz dawzcaiq dwg cwngfuj singqcaet neix, dwg ndaej gaemhanh、 ancienz. Gyonj daeuj yawj, guek raeuz gozminz ginghci laebdaeb yiengq hungzgvanh diuzgung yawhgeiz bae fazcanj, dingj fung’yiemj naengzlig mboujduenh dem’ak, yienh ok aen seiqdaeuz ndei demlai haemq vaiq、 gyagwz cugciemh onjdingh、 yauqik haemq ndei、 beksingq saedceij gaijndei.

 (2) Gyavaiq cienjbienq ginghci fazcanj fuengsik, sawj fazcanj lai hezdiuz caeuq canjnieb lai miz gingcwngh naengzlig. Dou genhciz miz bangfuz miz gaemhanh, coicaenh gezgou diuzcingj caeuq guh ndei swnggaep,dem’ak gij rengzlaeng fazcanj.

 Gyamaenh caeuq gyagiengz aen giekdaej nungzyez. Cienzmienh lozsiz gij cwngcwz sawj nungzyez ndaej ak、 ndaej ndeicawq、 ndaej fouq, gyadaih gij ligdoh boujdiep nungzyez swnghcanj, onjbouh daezsang gij gyaqcienz ceiq daemq soucawx haeuxgwn, gyagiengz hwnqguh gij giekdaej sezsih nungzyez lajmbanj aeu nungzdenz suijli guh cungdenj haenx, mbehai guh cingjceih diegdeih lajmbanj, gyagiengz nungzyez gohgi fugsaeh caeuq dingj cai gemj cai, cunghyangh caizcwng “sam nungz” ceiok mauhgvaq 1 fanh ik maenz, beij bi gonq demgya 1839 ik maenz, nungzyez cienzmienh fungsou, haeuxgwn cienzbouh canjliengh saedyienh bet bi lienzdaemh demlai gwnz lizsij noix raen, laebdaeb 5 bi mauhgvaq fanh ik gaen, hauh’ok guek raeuz haeuxgwn gyoebhab swnghcanj naengzlig onjdingh yat hwnj mbaek moq. Laebdaeb doicaenh gaijcauh ranz yung`yiemj lajmbanj, gaijgez le gij vwndiz 6398 fanh vunz lajmbanj gwn raemx ancienz caeuq 60 fanh vunz dieg mbouj miz dienh cix yaek yungh dienh neix, lajmbanj swnghcanj swnghhoz diuzgen caiq ndaej gaijndei.

 Gyavaiq canjnieb gezgou gaijndei swnggaep. Daihlig ganq ok canlozsing saenhwng canjnieb, nwngzyenz moq、 caizliu moq、 swnghvuz yihyoz、 gauhdonh canghbei ceiqcauh、 gij giceh yungh nwngzyenz moq fazcanj riengjvaiq, sam aen vangj yungzhab、 yinzgeiqsuenq、 huqlienzvangj sawqdiemj sifan gunghcoz gyavaiq yamqdin. Giyez gyan`gyoeb dauqcungz gyoebhab ndaej caiq fazcanj baenaj, cihciz cungdenj canjnieb saenqhwng caeuq gisuz gaijcauh, cunghyangh yawhsuenq douzswh anbaiz 150 ik maenz, cihciz 4000 lai aen hanghmoeg, daiqdoengh cienzbouh douzswh 3000 ik maenz. Gyagiengz fazcanj saenqsik cazcam、 denswj sanghvu daengj yienhdaih fugsaeh hangznieb, saenhwng fugsaeh lingjyiz mboujduenh haigvangq. Gyaudoeng daehyinh canjnieb fazcanj riengjvaiq, aen giekdaej ginghci sevei fazcanj caiq ndaej cuknet.

 Doicaenh mbaet nwngzyenz gemj baizcuengq caeuq baujhoh swnghdai vanzging. Fatbouh gij cungdenj gunghcoz yigen gvendaengz saedhengz “12•5” aen gyoebhab gunghcoz fangh’an mbaet nwngzyenz gemj baizcuengq、aen gunghcoz fangh’an gaemhanh baizcuengq heiq ranzraeuj caeuq gyagiengz vanzging baujhoh neix, nwngzyenz cinghseuq fatdienh canghgih dabdaengz 2.9 ik cenhvaj, beij bi gonq demgya 3356 fanh cenhvaj. Gyagiengz hwnqguh gij cungdenj gunghcwngz mbaet nwngzyenz youh vanzbauj, saen demgya hawsingz gij naengzlig ngoenz cawqleix raemxuq 1100 fanh dunh, saen demgya gij coemh meiz fatdienh gihcuj 5000 lai fanh cenhvaj neix, cienzbouh ancang duet liuz sezsih. Gyadaih ligdoh diuzgung aen hangznieb hauq nwngzyenz lai、baizcuengq lai caeuq swnghcanj naengzlig lw gvaqbouh, cawz bae gij suijniz swnghcanj naengzlig doeklaeng 1.5 ik dunh、lienhdiet swnghcanj naengzlig doeklaeng 3122 fanh dunh、ciuhmeiz swnghcanj naengzlig doeklaeng 1925 fanh dunh. Saedhengz ndoengfaex dienyienz baujhoh ngeih geiz gunghcwngz caemhcaiq daezsang bangbouj byauhcunj, saedhengz gij cwngcwz dajciengj bangbouj baujhoh diegnywj swnghdai, mbehai guh gij sawqdiemj baujhoh aen huz swnghdai vanzging. Ndaem faex cauh ndoeng 9200 lai fanh moux.

 Coicaenh gihyiz ginghci doxdaengh doxhuz fazcanj. Haeujlaeg saedhengz gihyiz fazcanj cungjdaej canloz caeuq daengx guek cawjdaej gunghnwngz gih gveihva. Okdaiz saedhengz baenz buek youhvei cwngcwz coicaenh Sihcang、 Sinhgyangh daengj dieg yathamj fazcanj. Ceiqdingh saedhengz aen lajmbanj banggungz haifat ganghyau caeuq hwng bien fouq minz hengzdoengh gveihva 10 bi moq. Gihyiz fazcanj doxdaengh doxhuz ndaej caiq gyagiengz, dieg Cunghsihbu caeuq Dunghbwz cujyau ginghci cijbyauh demlai vaiq gvaq daengx guek bingzyaenz suijbingz, dieg baihdoeng canjnieb cienjhingz swnggaep gyavaiq yamqdin. Cwngzcinva beijlwd mauhgvaq 50%, neix dwg Cungguek sevei gezgou gij bienqvaq gwnz lizsij caengz miz gvaq. Caencingq guhbaenz aen yinvu Swconh Vwnconh daegdaih deihdoengh caihaih gvaqlaeng hoizfuk dauqcungz hwnqguh, cizgiz doicaenh gij hong Cinghhaij Yisu、 Ganhsuz Couhgiz、 Yinznanz Yingzgyangh dingj cai gouq cai caeuq hoizfuk dauqcungz hwnqguh.

 (3) Daihlig fazcanj sevei saehnieb, coicaenh ginghci sevei doxhuz doxdaengh fazcanj. Gak gaep cwngfuj doiq gohgi、 gyauyuz、 vwnzva、 veiswngh、 dijyuz saehnieb gyadaih dwk cienz haeujbae, daengx guek caizcwng ceiok 2.82 fanh ik maenz.

 Laebdaeb daezswng gij naengzlig gohgi cauhmoq. Gyadaih yenzgiu giekdaej caeuq yenzgiu gisuz ceiq moq. Hengzguh gij cienhangh hungnaek guekgya gohgi, gungroengz mbangj haedsim gisuz gig youqgaenj, dienzbouj le lai hangh canjbinj caeuq canghbei hungnaek caengz miz gvaq haenx. Denhgungh It Hauh Muzbyauh Feihhingzgi caeuq Sinzcouh Bet Hauh Feihconz, gonqlaeng nyingz ndaej baenz, caemhcaiq swnhleih doxgyau doiqciep, baenz gaiq lohbaiz moq gwnz fazcanj lizsij do vunz mbin mbwn guek raeuz. 

 Netsaed doicaenh gyauyuz goengbingz. Haeujlaeg gvancez lozsiz gyauyuz gaijgwz caeuq fazcanj gveihva ganghyau. Ginggvaq 25 bi genhciz mbouj cuengqsoeng bae roengzrengz, cienzmienh saedyienh gouj bi yivu gyauyuz. Mienxcawz gij cienz dozranz 3000 lai fanh boux hagseng lajmbanj dozninz, ndawde, 1228 fanh boux hagseng ndaw ranz ginghci hojnanz Cunghsihbu, yiengjsouh swnghhoz bangbouj. Laebhwnj aen dijhi caezcingj yungh cienz bangcoh gyoengq hagseng ndaw ranz ginghci hojnanz. Cobouh gaijgez aen vwndiz gyoengq lwg nungzminzgungh riengz senj youq hawsingz ciepsouh yivu gyayuz. Doidoengh saedhengz “aen sam bi hengzdoengh giva mwh caengz haeujhag gyauyuz”, daezsang gij beijlwd lwg’iq haeuj youwzyenz. Daihlig fazcanj cizyez gyauyuz. Gyagiengz gij hong beizyin gyoengq lauxsae cunghsiujyoz, gyalai gij cizcwngh cidu gaijgwz sawqdiemj gyoengq lauxsae cunghsiujyoz, daezsang gij cingjdaej suciz aen duivuj lauxsae cunghsiujyoz. Daih’it gaiq swhfanswngh mienxfeiq haenx, cienzbouh daengz cunghsiujyoz dang lauxsae, 90% doxhwnj youq Cunghsihbu.

 Daihlig gyagiengz vwnzva gensez. Cunghyangh caizcwng doiq vwnzva veiminz gunghcwngz gyadaih bangcoengh, gak dieg dwk cienz haeuj goeng’ik vwnzva saehnieb bae demgya gig yienhda. Gya’gvangq aen gvaengx mienxfeiq hailangh goenggungh vwnzva sezsih, aen gvaengx fugsaeh cugbouh haigvangq. Vwnzva dijci gaijgwz laebdaeb doicaenh, vwnzva canjnieb fazcanj riengjvaiq. Baujhoh vwnzvuz、 baujhoh caeuq ciepswnj gij vwnzva yizcanj mbouj dwg vuzciz, ndaej fazcanj baenaj gig youqgaenj. Daihlig gyagiengz hwnqguh gij dijyuz sezsih vunzlai, cienzminz cangqndang hozdung guh ndaej hoenghhwdhwd, dijyuz saehnieb ndaej daengz cingzcik moq.

 Cizgiz onjdangq bae doicaenh yihyoz veiswngh saehnieb gaijgwz fazcanj. Gihbwnj yihliuz baujyiemj guenj daengz vunzsoq laebdaeb gyalai, 13 ik gihminz singz mbanj camgya baujyiemj, cienzminz yihbauj dijhi cobouh cauhbaenz. Gij feiqyungh bae yihyen youq ywbingh dwg ndaw cwngcwz fanveiz haenx bausiuh beijlaeh daezsang, bingh hungnaek yihliuz baujcang binghcungj fanveiz caiq gya’gvangq. Gak gaep caizcwng doiq hawsingz gihminz yihbauj caeuq sinhnungzhoz gij bangbouj byauhcunj de, daj moix vunz moix bi 120 maenz daezsang daengz 200 maenz. Guekgya gihbwnj yozvuz cidu youq cwngfuj banh gihcwngz yihliuz veiswngh gihgou, saedyienh cienzbouh guenj daengz, gihbwnj yozvuz ancienzsingq daezsang、 gyaqcienz doekdaemq. Goenglaeb yihyen gaijgwz sawqdiemj miz bouhloh bae guh. Gihcwngz yihliuz veiswngh fugsaeh dijhi daihdaej laebbaenz. Gihbwnj goenggungh veiswngh fugsaeh bingzyaenz doxdaengh ndaej caiq fazcanj baenaj.(4) Cietsaed baujcang caeuq gaijndei minzswngh,gaijgez gij vwndiz gvanhaeh daengz ginzcung nemndang leih’ik. Dou genhciz dawz minzswngh cuengq youq gonq,roengzrengz sawj fazcanj cwngzgoj hawj daengxgyoengq yinzminz ndaej ndeicawq,coicaenh sevei goengbingz cingqheiq. 

 Saedhengz gij couhnieb cwngcwz engqgya cizgiz. Lai roenloh bae haifat couhnieb gangjvei,cienzlig doidoengh aeu cauhnieb daiqdoengh couhnieb,gyagiengz hwnqguh aen dijhi gvendaengz cizyez ginwngz beizyin caeuq goenggungh couhnieb fugsaeh. Gyadaih ligdoh cihciz caizcwng、 sousuiq、 ginhyungz daengj fuengmienh,roengzrengz coicaenh gauhyau bizyezswngh、 nungzminzgungh daengj gyoengq vunz cungdenj neix couhnieb. Gauhyau bizyezswngh daih’it baez couhnieb beijlwd 77.8%,doengzbeij daezsang 1.2 aen bakfaendiemj. Nungzminzgungh cungjliengh 2.53 ik vunz,beij bigonq demlai 4.4%,ndawde, gyoengq nungzminzgungh okrog miz 1.59 ik vunz, demlai 3.4%. 

 Cizgiz diuzcingj souhaeuj faenboiq gvanhaeh. Roengzrengz daezsang gij souhaeuj gyoengq ginzcung souhaeuj daemq. Gihminz lajmbanj moix vunz bingzyaenz cingh souhaeuj saedsaeh demlai suzdu dwg 1985 nienz doxdaeuj ceiq sang;laebdaeb song bi vaiq gvaq gihminz hawsingz; gak dieg bujben haemq daih fukdoh diuz sang ceiq daemq gunghswh byauhcunj; lienzdaemh daih 7 bi daezsang gij gihbwnj cienzciengxlaux gyoengq vunz duiyouh ndaw giyez,daengx bi moix vunz bingzyaenz demgya 1680 maenz,5700 lai fanh vunz souh’ik;caiq daezsang gij dihbauj bangbouj suijbingz singz mbanj、 gij fujsiz dem swnghhoz bangbouj byauhcunj bouhfaenh youhfuj doiqsiengq,doiq daengx guek singz mbanj dihbauj doiqsiengq、 lajmbanj haj bauj gungciengx doiqsiengq daengj 8600 lai fanh boux gunnanz ginzcung baez ndeu fathawj swnghhoz boujdiep;laeb aen lienzdoengh gihci sawj sevei gouqbang、 baujcang byauhcunj caeuq huqgyaq hwnjsang dox lienzhaeh. Gyadaih aen bijcung boux souhaeuj cungdaengj soj ciemq neix. Goyinz sojdwzsui diemjhaisou de daj 2000 maenz daezsang daengz 3500 maenz. Gyangqdaemq gij rap suiq godij gunghsanghhu 900 lai fanh boux. Cunghyangh gietdingh dawz nungzminz moix vunz bingzyaenz cingh souhaeuj 2300 maenz (2010 nienz gij gyaqmboujbienq)dangguh aen byauhcunj moq guekgya banggungz,beij 2009 nienz daezsang 92%,dawz engq lai boux souhaeuj daemq lajmbanj, nabhaeuj aen fanveiz banggungz,neix dwg sevei cinbu hungloet. 

 Gyagiengz laebhwnj sevei baujcang dijhi. Sevei baujcang guenj daengz fanveiz laebdaeb gya’gvangq,daengx guek gij vunzsoq camgya hawsingz gihbwnj ciengxlaux baujyiemj、 saetnieb baujyiemj、 goengsieng baujyiemj caeuq swnghyuz baujyiemj haenx daih fukdoh demgya. 2147 aen yienh (si、 gih) saedhengz hawsingz gihminz sevei ciengxlaux baujyiemj sawqdiemj,1334 fanh boux cambauj,641 fanh boux lingxaeu cienzciengxlaux. 2343 aen yienh (si、 gih)guh lajmbanj sevei ciengxlaux baujyiemj sawqdiemj yienghmoq,3.58 ik vunz cambauj,9880 fanh vunz lingxaeu cienzciengxlaux,guenj daengz vunzsoq gyalai daengz 60 % doxhwnj. Gaijgez le aen vwndiz lizsij louz roengzdaeuj gvendaengz 500 lai fanh boux duiyouh ndaw cizdij giyez ciengxlaux miz baujcang. Dawz 312 fanh boux “lauxgoengsieng” ndaw giyez caeuq gij caensug youz boux cizgungh guhhong deng dai gungciengx haenx, nabhaeuj goengsieng baujyiemj guh dungjcouz guenjleix. Miz bouhloh doicaenh gij hong ciengxlaux baujyiemj hamj digih senjnod swnjciep. Sevei baujcang dijhi mboujduenh laeb caezcienz,yiengq aen cidu ndaej cienzbouh guenj daengz haenx yamqok bouh hungnaek ndeu,neix dwg gij cingzcik youqgaenj doicaenh gihbwnj goenggungh fugsaeh doxbingz doxdaengj soj ndaej. 

 Daihlig doicaenh hwnqguh aen gunghcwngz youqonj miz baujcang. Okdaiz gij cijdauj yigen gvendaengz hwnqguh caeuq guenjleix aen gunghcwngz youqonj miz baujcang,laeb caezcienz gij cwngcwz gvendaengz caizcwng dwkhaeuj、 diegdeih gung’wngq、 sindai cihciz、 suiqfeiq gemjmienx daengj,roengzrengz daezsang gij suijbingz gveihva hwnqguh caeuq gunghcwngz caetliengh,ceiqdingh aen cidu caeuq banhfap gvendaengz faenboiq、 guenjleix、 doiqok gij ranzyouq miz baujcang. Cunghyangh caizcwng anbaiz cienhangh swhginh 1713 ik maenz,dwg 2010 nienz 2.2 boix,daengx bi gihbwnj guhbaenz 432 fanh dauq gij ranzyouq miz baujcang ndaw hawsingz,ngaemq haigoeng hwnqguh 1043 fanh dauq. 

 Roengzrengz henhoh sevei goenggungh ancienz. Gyagiengz gamduk ancienz swnghcanj,guhndei gij hong cawqceq、 diucaz、 cazdawz cwzyin gvendaengz gij ancienz saehhux daegdaih haenx. Laeb caezcienz aen dijci gihci gamguenj gijgwn ancienz,gyonjcomz dwkceih、 cingjceih gij hingzveiz mbouj habfap demgya caeuq famhfap swnghcanj gyagoeng. Genhciz aeu vunz guh goek、 fugsaeh youq gonq,gyagiengz caeuq cauhmoq sevei guenjleix,roengzrengz baizcaz vaqgej gak loih sevei mauzdun,ciuqfap dwkceih gij hozdung famhfap famhcoih,baujciz sevei huzndei onjdingh. 

 (5) Haeujlaeg doicaenh gaijgwz hailangh,vih ginghci sevei fazcanj gyahaeuj vuedlig caeuq doenghlig moq. Dou ciuq “12•5” gveihva daezok gij gaijgwz yinvu de,gyarengz gungroengz hojnanz,doidoengh gij gaijgwz gvendaengz cungdenj lingjyiz caeuq bouh ceiq youqgaenj. 

 Laeb caezcienz goenggungh caizcwng dijhi daegbied dwg yawhsuenq guenjleix cidu,dawz gij cienz rog yawhsuenq haenx cienzbouh nabhaeuj yawhsuenq bae guenjleix,gya’gvangq aen fanveiz saedhengz guekmiz swhbwnj ginghyingz yawhsuenq,gyalaeg gaijgwz bouhmonz yawhsuenq,doicaenh goenghai cwngfuj yawhsuenq、 gietsuenq,98 aen cunghyangh bouhmonz caeuq Baekging、 Sanghaij、 Gvangjdungh、 Sanjsih daengj swngj si goenghai “sam goeng ginghfei”. Youq daengx guek fanveiz saedhengz gij gaijgwz yenzyouz、 denhyenzgi swhyenzsui ciuq siugai souhaeuj nabsuiq,okdaiz aen fangh’an yingzyezsui gaijbaenz cwngsou cwnghcizsui sawqdiemj. Dawz hamj gyaiq mouyiz yungh Yinzminzbi gietsuenq fanveiz gya’gvangq daengz daengx guek,haidoengh guh gij sawqdiemj rog gyaiq cigciep douzswh yungh Yinzminzbi gietsuenq,guh gij yezvu bouxseng’eiq guekrog cigciep douzswh yungh Yinzminzbi gietsuenq. Gyalaeg gaijgwz cizdij linzgenz cidu,haidoengh guh gij sawqdiemj gaijgwz linzcangz guekmiz,ciuqfap guh gij daenghgeiq bau ginghyingz caujyenz neix. Doicaenh gaijgwz gij guenjleix dijci hwnqguh suijli,cauhmoq raemx swhyenz guenjleix dijci. Gyalaeg gaijgwz guekmiz giyez. Haidoengh saedhengz aen fangh’an gaijgwz dauqlaeb denvangj cawj fouq faenliz、 diuzcingj gij dienhgyaq hwnjvangj dem gij gyaqcienz mbouj dwg gihminz yunghdienh. Daihdaej guhbaenz yanghcin gihgou gaijgwz. Saehnieb danhvei faenloih gaijgwz miz bouhloh bae guh. 

 Dou genhciz cuzgouj caeuq cingouj doengzcaez yawjnaek,leihyungh vaiswh caeuq doiq rog douzswh doengzcaez guh,cienzmienh daezswng ginghci hailangh suijbingz. Cizgiz doicaenh aen canloz hawciengz bienq lai yiengh,roengzrengz gaijndei mouyiz gezgou. Daengx bi doxgaiq cingouj cuzgouj cungjngeg 3.64 fanh ik Meijyenz,demlai 22.5%,ndawde,cuzgouj demlai 20.3%,cingouj demlai 24.9%,mouyiz swnhca caenh’itbouh doekroengz. Saedsaeh sawjyungh canghseng’eiq guekrog cigciep douzswh 1160 ik Meijyenz,fuzvuyez caeuq Cunghsihbu digih bijcung daezsang. Giyez “byaij okbae” yamqdin gyavaiq,gij doiq rog cigciep douzswh mbouj dwg loih ginhyungz haenx 601 ik Meijyenz. Cizgiz camgya gozci caeuq gihyiz ginghci gapguh,lai mbiengj song mbiengj ginghmou gvanhaeh laebdaeb gyalaeg. 

 Raeuz youq minzcuj fazci gensez、 gozfangz caeuq ginhdui gensez、 Gangj Au Daiz gunghcoz caeuq vaigyauh gunghcoz daengj fuengmienh,cungj aeundaej le gij cincanj gig miz cingzyauq. 

 Gij cingzcik bi gvaqbae neix aeu ndaej mbouj yungzheih,yienh’ok le gij youhyezsing caeuq swnghmingliz yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek, sawj Cunghvaz Minzcuz lai roxnyinh miznaj caeuq lai miz rengzgietcomz. Neix dwg aen dangj cunghyangh aeu Huz Ginjdauh dungzci guh cungjsuhgi neix gohyoz gezcwz、 cingqdeng lingjdauj cij aeundaej,dwg daengx dangj daengx ginh daengx guek gak cuz yinzminz caezsim gaprengz、 giengiengz buekguh cij aeundaej. Gou daiqbiuj Gozvuyen,yiengq daengx guek gak cuz yinzminz,yiengq gak minzcuj dangjbai、 gak yinzminz donzdij caeuq gak gyaiq yinzsw,biujsiq caensim docih!Yiengq gyoengq beixnuengx Yanghgangj Daegbied Hingzcwnggih、 gyoengq beixnuengx Aumwnz Daegbied Hingzcwnggih、 gyoengq beixnuengx Daizvanh caeuq gyoengq beixnuengx rog guek,biujsiq caensim docih!Yiengq gak guek cwngfuj、 gozci cujciz、 gak guek baengzyoux gvansim caeuq cihciz Cungguek yendaiva gensez haenx,byaujsi caensim docih!

 Dou hix singjsak yawjdaengz,guek raeuz ginghci sevei fazcanj vanzlij roeb daengz mbouj noix gunnanz caeuq diuhcan. Daj gozci daeuj yawj, seiqgyaiq ginghci dauqhwnj aen cincwngz de gannanz ngutngeuj,gozci ginhyungz veizgih vanzlij cingqcaih fazcanj,mbangj guekgya cawjgienz caivu veizgih geizdinj ndawde nanz ndaej gejsoeng. Cujyau fatdad ginghcidij saetnieb beijlwd youq sang nanz roengz,gij doenghlig demlai mbouj gaeuq,gij ginghcidij ngamqhwng haenx roeb daengz ngaenz cienh huq bengz caeuq ginghci demlai suzdu doekdauq song cungz atlig. Cujyau hobi veiliz hwnjroengz haenqrem,gij gyaqcienz daihbuek sanghbinj daih fukdoh saenqdoengh. Gozci mouyiz douzswh gij baujhucujyi de giengzvaq. Daj ndaw guek daeuj yawj, gaijgez gij vwndiz gvendaengz aen mauzdun dwg dijci、 gezgou cauhbaenz,gejsoeng fazcanj mbouj bingzyaenx、 mbouj hezdiuz、 mbouj ndaej lienzdaemh guh haenx engqgya gaenjbik、 nanzdoh engq daih,ginghci yinhhengz ndawde youh miz mbouj noix cingzgvang moq vwndiz moq. Cujyau dwg:Ginghci demlai miz gij atlig byaij doxroengz,huqgyaq suijbingz lij cawqyouq vih sang,fangzdicanj hawciengz diuzgung cawqyouq duenh ceiq youqgaenj,nungzyez onjdingh fazcanj、 nungzminz laebdaeb demsou nanzdoh gyadaih,couhnieb cungjliengh atlig caeuq gezgousing mauzdun caezyouq,mbangj giyez daegbied dwg gij giyez iq、 giyez iqet ginghyingz gunnanz demlai,bouhfaenh hangznieb canjnwngz lw lai doedyienh,nwngzyenz siuhfei cungjliengh demlai daiq vaiq. Mbangj mauzdun ciengzgeiz miz caeuq mbangj vwndiz geizdinj miz haenx doxgyau doxgeuj, gezgousing yinhsu caeuq couhgizsing yinhsu dox miz cozyung,gij vwndiz ndaw guek caeuq gij vwndiz rog guek dox gvanlienz,hungzgvanh diuzgung roeb daengz aen gizmen engqgya fukcab. Gij hong cwngfuj vanzlij miz mbangj loengcawq caeuq mboujgaeuq,aen muzbyauh mbaet nwngzyenz gemj baizcuengq、diuzgung huqgyaq caengz guhbaenz;cwngdieg ceksenj、 ancienz swnghcanj、 gijgwn gijyw ancienz、 souhaeuj faenboiq daengj fuengmienh vwndiz lij gig doedyienh,ginzcung fanjyingj haenqrem;cwngfuj guenjleix caeuq fugsaeh suijbingz lij caj daezsang,lenzcwng gensez gaenj aeu gyagiengz. 

 Dou itdingh aeu miz gij cingsaenz doiq guekgya caeuq yinzminz gig fucwz,yungh gij banhfap engqgya mizrengz,cietsaed gaijgez gij vwndiz lij miz de,roengzrengz dawz gak hangh gunghcoz guh ndaej engq ndei,itdingh aeu doiq ndaej hwnj gij daknaek yinzminz. 
 2、 Gij Hong 2012 Nienz Cungjdaej Baijbouh

 Bineix dwg “12•5” seizgeiz bi ciep gonq hai laeng youqgaenj ndeu,hix dwg gaiq cwngfuj neix nyaemhgeiz bi doeksat de. Dou aeu guh ndei hong bonjfaenh、 giengiet roemx baenaj、 gungroengz gannanz, nyengh mbouj raegrad,gyauok faenh dapgienj yinzminz hab’eiq ndeu.

 Guek raeuz fazcanj lij cawqyouq aen canloz seizgei youqgaenj,youq haemq raez seizgan ndawde laebdaeb baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj miz mbouj noix diuzgen mizleih. Gunghyezva、 cwngzcinva caeuq nungzyez yendaiva riengjvaiq doicaenh,siuhfei gezgou caeuq canjnieb gezgou swnggaep cangz miz gij rengzndumj aeuyungh hungloet;ginggvaq 30 lai bi gaijgwz hailangh,guek raeuz fazcanj laebhwnj le gij vuzciz giekdaej caeuq dijci diuzgen ndei,hungzgvanh diuzgung gingniemh mboujduenh fungfouq,giyez gingcwngh naengzlig caeuq dingj fung’yiemj naengzlig daezsang yienhda;Dunghbu digih cauhmoq fazcanj naengzlig dem’ak,Cunghsihbu digih caeuq Dunghbwz daengj laux gunghyez gihdi fazcanj rengzndumj mboujduenh cuengqok;ginghci fazcanj gij conzdungj youhsi de vanzlij miz,lauzdungliz swhyenz fungfouq、 suciz daezsang;caizcwng soucei canggvang ndei,ginhyungz dijhi yinhhengz onjdangq,sevei swhginh haemq cungcuk. Seiqgyaiq ginghci cwngci gwzgiz cingqcaih fatseng bienqvaq laegdaeuq,hozbingz、 fazcanj、 doxgap vanzlij dwg seizdaih ciuzlouz,cungjdaej gwnzde doiq guek raeuz hozbingz fazcanj mizleih. Raeuz aeu giendingh saenqsim,lai rox yungh gij diuzgen mizleih caeuq cizgiz yinhsu neix,laebdaeb cadawz caeuq yungh ndei aen canloz seizgei youqgaenj neix, doidoengh ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj,mboujduenh dem’ak gij gyoebhab gueklig caeuq gozci yingjyangjliz guek raeuz. 

 Raeuz aeu yaengxsang mbaw geiz hungmbwk yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek,yungh Dwng Siujbingz Lijlun caeuq “Sam Aen Daibyauj” Cung’yau Swhsiengj guh cijdauj,haeujlaeg gvancez lozsiz gohyoz fazcanjgvanh,genhciz ndaw onjdingh gouz baenaj,gyagiengz caeuq gaijndei hungzgvanh diuzgung,laebdaeb cawqleix ndei gij gvanhaeh baujciz ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj、 diuzcingj ginghci gezgou caeuq guenjleix ngaenz cienh huq bengz yawhgeiz de,gyavaiq doicaenh cienjbienq ginghci fazcanj fuengsik caeuq diuzcingj ginghci gezgou,roengzrengz gyadaih gij sihgiuz ndaw guek daegbied dwg gij sihgiuz siuhfei,roengzrengz gyagiengz gag guhcawj cauhmoq caeuq mbaet nwngzyenz gemj baizcuengq,roengzrengz gyalaeg gaijgwz hailangh,roengzrengz baujcang caeuq gaijndei minzswngh,cienzmienh doicaenh seveicujyi ginghci gensez、 cwngci gensez、 vwnzva gensez、 sevei gensez caeuq swnghdai vwnzmingz gensez,roengzrengz saedyienh ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj caeuq huqgyaq daengxaen suijbingz daihdaej onjdingh,baujciz sevei huzndei onjdingh,aeu gij cingzcik gig ndei ginghci sevei fazcanj bae ciepcoux aen dangj Cibbet Daih swnhleih ciuhai. 

 Bineix ginghci sevei fazcanj gij cujyau yawhgeiz muzbyauh dwg:Ndaw guek swnghcanj cungjciz demlai 7.5% ;hawsingz caiq demgya couhnieb 900 fanh vunz doxhwnj,hawsingz daenghgeiq saetnieb beijlwd gaemhanh youq 4.6% dauqndaw;gihminz siuhfei gyagwz hwnjsang fukdoh gaemhanh youq 4% baedauq;cingouj cuzgouj cungjngeg demlai 10% baedauq,gozci soucei canggvang laebdaeb gaijndei. Doengzseiz,aeu youq diuzcingj canjnieb gezgou、 gag guhcawj cauhmoq、 mbaet nwngzyenz gemj baizcuengq daengj fuengmienh aeundaej cincanj moq,singz mbanj gihminz souhaeuj saedsaeh demlai caeuq ginghci demlai baujciz doengzbouh. Gizneix aeu daegbied gangjmingz,ndaw guek swnghcanj cungjciz demlai muzbyauh loq diuzdaemq di,cujyau dwg aeu caeuq gij muzbyauh “12•5” gveihva cugbouh hamzciep,dazyinx gak fuengmienh dawz gunghcoz cungdenj cuengq daengz gyavaiq cienjbienq ginghci fazcanj fuengsik、 cietsaed daezsang ginghci fazcanj caetliengh caeuq yauqik fuengmienh neix daeuj,yawhbienh ikleih saedyienh gij fazcanj seizgeiz engq raez、 suijbingz engq sang、 caetliengh engq ndei neix daeuj. Daezok gihminz siuhfei gyagwz hwnjsang fukdoh gaemhanh youq 4% baedauq,gyoebhab ngeix daengz le gij dunghcang yinhsu daj rog guek cienzhaeuj、 gij cingzbonj yausu hwnjsang yingjyangj caeuq gihminz gij naengzlig dingjsouh,hix dwg vih gyagwz gaijgwz sien louz itdingh dieghoengq. 

 Gyoebhab ngeix daengz gak fuengmienh cingzgvang,aeu laebdaeb saedhengz gij caizcwng cwngcwz cizgiz caeuq gij hobi cwngcwz onjdangq,gaengawq hingzseiq bienqvaq habseiz habdoh yawhdiuz、 siuj diuz,caenh’itbouh sawj cwngcwz lai miz cimdoiq、 lai lingzvued caeuq lai yawjgyae. 

 Laebdaeb saedhengz gij caizcwng cwngcwz cizgiz. Baujciz gij caizcwng cihhoengz caeuq gozcai gveihmoz habdangq. Bineix dajsuenq anbaiz caizcwng cihhoengz 8000 ik maenz,cihhoengz beijlwd doekdaemq daengz 1.5% baedauq,ndawde cunghyangh caizcwng cihhoengz 5500 ik maenz,bang fat deihfueng caigen 2500 ik maenz. Gaijndei caizcwng ceiok gezgou、 doedok cungdenj. Engqgya yawjnaek ngeng coh minzswngh lingjyiz,doiq gyauyuz、 vwnzva、 yihliuz veiswngh、 couhnieb、 sevei baujcang、 aen gunghcwngz youqonj miz baujcang daengj fuengmienh gyadaih douzhaeuj. Engqgya yawjnaek gyagiengz gij vanzcez buegnyieg,doiq “sam nungz”、 dieg mbouj fatdad、 gohgi cauhmoq caeuq mbaet nwngzyenz vanzbauj、 suijli、 diciz ra gvangq daengj gyadaih cihciz. Engqgya yawjnaek gaenxguh mbaetyungh,yiemzgek gaemhanh “sam goeng ginghfei”,daihlig cinggemj veiyi caeuq vwnzgen,gyalaeg gaijgwz goengsaeh yungh ci cidu,caenh’itbouh gyangqdaemq hingzcwng bonjcienz. Laebdaeb gaemhanh laeuz dangz gvanj soj hwnqguh gveihmoz caeuq byauhcunj,atsuk gij douzhaeuj hwnqguh daihhingz yindung’vei cangzgvanj. Cienzmienh gyagiengz doiq cungdenj lingjyiz、 cungdenj bouhmonz caeuq cungdenj swhginh guh saemjgeiq. Saedhengz gezgousing gemj suiq. Nyinhcaen lozsiz caeuq guh caezcienz gak hangh suiqsou youhvei cwngcwz cihciz gij giyez iq、 giyez iqet caeuq godij gunghsanghhu fazcanj,guh gij sawqdiemj yingzyezsui gaijbaenz cwngsou cwnghcizsui. Laebdaeb doiq gij hingzcwng saehniebsingq soufeiq caeuq cwngfujsing gihginh guh cingleix、 cingjhab caeuq gveihfan. Gyagiengz guenjleix deihfueng cwngfujsing caivu caeuq fuengzre fung’yiemj. Ciuq aen yenzcwz faenloih guenjleix、 faenbied doiqdaih、 cugbouh vaqgej, laebdaeb dojdang cawqleix gij caivu rommiz soqliengh haenx. Caenh’itbouh cingleix gveihfan deihfueng cwngfuj yungzswh bingzdaiz gunghswh. Giengiet gimqhaed gak gaep cwngfuj yungh gak cungj hingzsik famh gvidingh bae guh danhbauj、 wngqcingz. Doengzseiz, dawz geizdinj wngqdoiq cosih caeuq ciengzgeiz cidu gensez giethab hwnjdaeuj, yiemzgek gaemhanh deihfueng cwngfuj saen dem caivu, dawz deihfueng cwngfuj caivu soucei faenloih nabhaeuj yawhsuenq guenjleix bae.

 Laebdaeb saedhengz gij hobi cwngcwz onjdangq. Ciuq gij iugouz cungjliengh habdoh、 dohdaengz siujsim youh lingzvued, giemgoq coicaenh ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj、 baujciz huqgyaq onjdingh caeuq fuengzre ginhyungz fung’yiemj. Gyoebhab yinhyungh gak cungj hobi cwngcwz gunghgi, diuzcez ndei hobi sindai gunggouz, baujciz sevei yungzswh gveihmoz hableix demlai. Gvangjyi hobi yawhgeiz demlai 14%. Gaijndei sindai gezgou, cihciz hwnqguh gij guekgya cungdenj hanghmoeg cingqcaih hwnqguh、 ciepswnj hwnqguh caeuq aen gunghcwngz youqonj miz baujcang, gyagiengz yungh sindai cihciz doengh aen giyez daegbied dwg aen giyez iq giyez iqet hab canjnieb cwngcwz、 miz hawciengz sihgiuz haenx, cietsaed gyangqdaemq saeddaej ginghci yungzswh cingzbonj; laebdaeb yiemzgek gaemhanh daigvanj hawj gij hangznieb hauq nwngzyenz lai、 uqlah youqgaenj caeuq swnghcanj naengzlig lw lai haenx. Laebndei Yinzminzbi veiliz cauxbaenz gihci, demgiengz Yinzminzbi veiliz hwnjroengz fouzdoengh, baujciz Yinzminzbi veiliz youq gwnz hableix doxdaengh suijbingz daihdaej onjdingh. Daihlig fazcanj vaivei hawciengz, fungfouq vaivei canjbinj, vih hawciengz cawjdaej daezhawj engq lai veiliz baex yiemj gunghgi, guenj ndei yungh ndei vaivei cwkbwh. Laebhwnj laebcienz hidungjsing ginhyungz fung’yiemj fuengzre caeuq gamguenj hezdiuz gihci, demgiengz gij naengzlig dingjdangj fung’yiemj. Gyagiengz gamhaed gij swhbwnj riuzdoengh hamj gyaiq haenx. Gveihfan gak loih ciqcienz hingzveiz, dazyinx ndawbiengz yungzswh cangqvuengh fazcanj.

 Yaek cienzmienh guh ndei gij hong bineix, bietdingh aeu genhciz doedok cawjdaez、 ronzdoeng cawjsienq、 dungjcouz giemgoq、 hezdiuz doicaenh, dawz onjdingh demlai、 gaemhanh huqgyaq、 diuzcingj gezgou、 ikleih minzswngh、 ca’ndei gaijgwz、 coicaenh huzndei engq ndei giethab hwnjdaeuj. Onjdingh demlai, couh dwg aeu genhciz gyadaih ndaw guek aeuyungh、 onjdingh rog guek aeuyungh, daihlig fazcanj saeddaej ginghci, roengzrengz haekfug ndaw guek rog guek gak cungj mbouj onjdingh mbouj doekdingh yinhsu yingjyangj, gibseiz gaijgez gij vwndiz ngamq okyienh、 miz ginghyang singqcaet de, baujciz ginghci bingzonj yinhhengz. Gaemhanh huqgyaq, couh dwg aeu laebdaeb yungh gyoebhab cosih, baujciz huqgyaq daengxaen suijbingz daihdaej onjdingh, fuengzre gyagwz byaijyiengq dauqswng. Diuzcingj gezgou, couh dwg aeu miz bangfuz miz gaemhaed, daezsang ginghci demlai caetliengh caeuq yauqik, sawj fazcanj lai hezdiuz caeuq ndaej lienzdaemh. Ikleih minzswngh, couh dwg yaek genhciz dawz baujcang caeuq gaijndei minzswngh dangguh giz gaenbonj hwnjdin、 giz roengzdin gunghcoz raeuz, dawz coicaenh sevei goengbingz cwng’yi cuengq youq giz engqgya doedyienh, cietsaed banhbaenz di saehndei saehsaed hawj yinzminz ginzcung ndaej ndeicawq he. Ca’ndei gaijgwz, couh dwg aeu yungh engq daih gietsim caeuq goengrengz doicaenh gaijgwz hailangh, yunghrengz gaijgez gij mauzdun youz dijci、 gezgou cauhbaenz cix yingjyangj ginghci sevei ciengzgeiz cangqvuengh fazcanj haenx, youq mbangj cungdenj lingjyiz caeuq gvanhgen vanzcez aeundaej cungbyoengq moq. Yungh hailangh coi gaijgwz、 coi fazcanj、 coi cauhmoq. Coicaenh huzndei, couh dwg yaek cingqdeng cawqleix gij gvanhaeh gaijgwz、 fazcanj、 onjdingh sam yiengh neix, cizgiz mizyauq vaqgej gak cungj mauzdun caeuq fung’yiemj ndumjyouq, fuengzre gij vwndiz mbangj giz yienjbienq baenz gij vwndiz daengxbuenz, coicaenh sevei huzndei onjdingh.

 3、 Gij Cujyau Yinvu 2012 Nienz

 (1) Coicaenh ginghci bingzonj haemq vaiq fazcanj

 Gyadaih ndaw guek aeuyungh daegbied dwg siuhfei aeuyungh, dwg gij goekgaen ndaej sawj guek raeuz ginghci ciengzgeiz bingzonj haemq vaiq fazcanj, dwg gij gunghcoz cungdenj bineix.

 Yunghrengz gyadaih siuhfei aeuyungh. Gyavaiq cauhlaeb gij gihci ciengzgeiz mizyauq ndaej gyadaih siuhfei haenx. Daihlig diuzcingj souhaeuj faenboiq gwzgiz, demgya gij souhaeuj bouxsouhaeuj cungdaengj caeuq bouxsouhaeuj daemq, daezsang gihminz siuhfei naengzlig. Laebndei gij cwngcwz gujli gihminz siuhfei. Daihlig fazcanj seveiva ciengxlaux、 gyahcwng、 vuzyez、 yihliuz baujgen daengj fuzvu hangznieb. Gujli vwnzva、 lijyouz、 cangqndang daengj siuhfei, lozsiz ndei daiq cienzhong youhgyaj cidu. Cizgiz fazcanj vangjloz cawx doxgaiq daengj yiengh siuhfei yienghceij moq. Cihciz dazyinx vanzbauj gencaiz、 doxgaiq dajswiq mbaet raemx、 giceh mbaet nwngzyenz daengj saekloeg siuhfei. Gyadaih siuhfei sindai. Gyagiengz hwnqguh singz mbanj riuzdoeng dijhi caeuq roenloh、ciengzdieg dingz ci daengj giekdaej sezsih. Gyagiengz gamguenj canjbinj caetliengh ancienz. Gaijndei siuhfei vanzging, henhoh gij habfap gienzik bouxsiuhfei.

 Mboujduenh gaijndei douzswh gezgou. Baujciz douzswh onjdingh demlai, coicaenh douzswh caeuq siuhfei dox doidoengh ndei. Nyinhcaen lozsiz 《Gozvuyen Gij Yigen Gvendaengz Gujli Caeuq Dazyinx Ndawbiengz Douzswh Cangqvuengh Fazcanj Haenx》, okdaiz gij saedhengz sicwz hengz ndaej doeng de. Gyagiengz cwngfuj douzswh doiq gezgou diuzcingj miz gij dazyinx cozyung haenx, sien baujcwng gij hanghmoeg cungdenj cingqcaih hwnqguh、 ciepswnj hwnqguh, miz bouhloh doicaenh guekgya hungnaek hanghmoeg haigoeng hwnqguh. Dawzndei aen gvan cinjhaeuj caeuq saemjhaed mizgven diegdeih、 sindai、 mbaet nwngzyenz、 vanzbauj、 ancienz、 caetliengh daengj, gyagiengz doiq hanghmoeg hungnaek daegbied dwg gij hanghmoeg cwngfuj caeuq guekmiz douzswh haenx guh gamguenj、 dukcaz, daezsang douzswh caetliengh caeuq yauqik.

 (2) Baujciz huqgyaq daengxaen suijbingz daihdaej onjdingh 

 Neix dwg hangh cungdenj gunghcoz gvanhaeh ginzcung leih’ik caeuq ginghci sevei fazcanj daengxbuenz. Aeu youq gwnz giekdaej mizyauq saedhengz hungzgvanh ginghci cwngcwz、 guenj ndei hobi sindai cungjliengh、 coicaenh sevei cienzbouh gunggouz daihdaej doxdaengh, guh ndei gyagwz diuzgung, fuengzre huqgyaq dauqswng.

 Demgya swnghcanj、 baujcang gunghawj. Laebdaeb dawz naenxhaed gijgwn gyagwz hwnjgyaq vaiq gvaqbouh dangguh aen cungdenj onjdingh huqgyaq. Lozsiz ndei “daehhaeux ”swngjcangj fucwzci caeuq “swxbyaek” sicangj fucwzci, baujcang cujyau nungzcanjbinj gunghawj. Hawsingz hung rauh aeu bauj miz diegbyaek soqliengh hableix, onjdingh caeuq daezsang aen suijbingz ciuq geiqciet gag gaeuq gunghawj byaekheu bonjdieg, caeuq seiqhenz digih、 youhsi canjgih doxgap guh “swxbyaek” canjbinj gihdi. Gyagiengz cung’yau sanghbinj swnghcanj、 daehyinh、 siugai doxciep, laebndei aen dijhi cwngfuj cwkbwh caeuq sanghyez cwkbwh, guhndei cujyau nungzcanjbinj soucwk caeuq douzcuengq, demgiengz gij naengzlig diuzgung hawciengz.

 Gaujhoengh riuzdoeng、 gyangqdaemq cingzbonj. Yiemzgek caephengz gij cwngcwz byaekheu daengj nungzcanjbinj saensien senglix daehyinh miz doengloh loegsaek. Nyinhcaen lozsiz gij cwngcwz fuzrex nungzcanjbinj baefat hawciengz、cizmou hawciengz、segih bouqbyaek bingzgyaq daengj, gujli hawsingz lenzsoj cauhsi、 gauhyau、 giyez hung、 segih caeuq nungzcanjbinj riuzdoeng giyez、 conhyez hozcozse、 ndaem ciengx daihhoh doiqciep, gemjnoix riuzdoeng vanzcez, demgya vangjdenj gailingz, cungfaen fazveih gij cozyung diuz miengloh riuzdoeng ceiq youqgaenj. Gyalaeg gaijgwz riuzdoeng dijci. Gyadaih vuzliuz giyez yingzyezsui ca’ngeg nabsuiq sawqdiemj fanveiz, laebndei gij suiqsou cwngcwz gvendaengz daihbuek sanghbinj romcang sezsih yunghdieg. Diuzcingj laebndei gij cwngcwz gvendaengz bouhfaenh nungzcanjbinj baefat、 gailingz cwnghcizsui, doidoengh gensez riuzdoeng byauhcunjva、 sinsizva. Aeu lai yiengh caez guh, cietsaed dawz riuzdoeng yauqlwd daez hwnjbae、 cungqgyang cingzbonj gyangq roengzdaeuj, caencingq hawj bouxswnghcanj caeuq bouxsiuhfei cungj ndaej ndeicawq.

 Gyagiengz gamguenj、 gveihfan cizsi. Cungdenj gyagiengz gamduk genjcaz gijgwn、 gijyw gyaqcienz caeuq yihliuz、 doengsaenq、 gyauyuz daengj fugsaeh soufeiq, giengiet ceihleix gyaudoeng daehyinh lingjyiz luenh soufeiq luenh fadcienz, niujcingq gij hingzveiz gailingz sanghyez giyez hung famh gvidingh soufeiq, yiemzhaenq cazcawq gij famhfap hingzveiz fatbouh saenqsik hawgyaj、 cwk huq caj bengz、 daiz naenx gyaqcienz、 simrwix caujgai daengj. Gaemguenj ndei yizlun daujyiengq, cingqdeng dazyinx sevei yawhgeiz.

 (3) Coicaenh nungzyez onjdingh fazcanj caeuq nungzminz lienzdaemh demsou 

 Youq gunghyezva caeuq cwngzcinva fazcanj baenaj ndawde, aeu engqgya yawjnaek nungzyez yendaiva. Bietdingh aeu genhciz dawz gaijgez ndei “sam nungz ” vwndiz dangguh gak hangh gunghcoz yiengh ceiq youqgaenj de, caenh’itbouh gyarengz bae hengz aen cwngcwz giengz nungz ik nungz fouq nungz, gyamaenh caeuq fazcanj nungzyez hingzsi ndei.

 Onjdingh fazcanj nungzyez swnghcanj, lai roenloh demgya nungzminz souhaeuj. Laebdaeb gaihcanj gij hengzdoengh haeuxgwn onjdingh demcanj, onjdingh haeuxgwn dajndaem menciz, yunghrengz daezsang dancanj. Dazyinx nungzminz diuzcingj gezgou, gyadaih swnghcanj gij nungzcanjbinj giepnoix、 caetliengh ndei, cihciz swnghcanj byaekheu、 noh gyaeq niuznaij、 suijcanjbinj daengj. Nungzyez boujdiep aeu laebdaeb demgya cungjliengh, daezsang byauhcunj, gyadaih fanveiz, laebndei gihci, saen dem boujdiep cungdenj ngeng coh ndaem ciengx daihhoh、 nungzminz conhyez hozcozse caeuq gak cungj swnghcanj fugsaeh cujciz. Laebdaeb daezsang haeuxgwn ceiq daemq soucawx gyaqcienz, bineix mien、haeuxgok ceiq daemq soucawx gyaqcienz, bingzyaenz moix 50 goenggaen faenbied daezsang 7.4 maenz caeuq 16 maenz. Laebcaez cujcanjgih leih’ik boizbouj gihci, doiq doengh aen yienh hung swnghcanj liengz youz、 mouseng daengj cung’yau nungzcanjbinj de, demgya dajciengj bangbouj swhginh. Saedhengz saen 10 bi lajmbanj banggungz haifat ganghyau, ciuq guekgya banggungz byauhcunj moq, cienzmienh guhndei fuzbinz haifat gunghcoz, doiq giz dieg gyoebcomz lienzbenq daegbied gunnanz haenx gyarengz guh banggungz haifat, hawj boux ndaej banggungz de, ndaej engq lai faenyiengj gaijgwz fazcanj cwngzgoj.

 Gyavaiq nungzyez gohgi cinbu. Diuz okloh gaenbonj nungzyez dwg gohgi. Aeu daihlig doidoengh nungzyez gohgi cauhmoq, gyarengz cihciz cungjndei sengsanj、 fuengzhaed binghlah、 nungzcanjbinj caetliengh ancienz daengj gvanhgen gisuz yenzgiu haifat caeuq wngqyungh. Gyavaiq doicaenh gaijgwz caeuq gensez gihcwngz nungzyez gisuz doigvangq fugsaeh dijhi, laebcienz yanghcin roxnaeuz gihyizsing nungzyez goenggungh fugsaeh gihgou. Laebndei nungzyez gisuz boujdiep cidu, coicaenh senhcin habyungh nungzyez gisuz daengz naz daengz hoh. Aeu guhndei yendai nungzyez sifangih, doicaenh gauhcanj cauhlaeb caeuq byauhcunjva cauhlaeb. Gyavaiq yamqdin saedyienh nungzyez gihgaiva. 

 Gyagiengz gensez gij giekdaej sezsih nungzyez caeuq lajmbanj. Bineix cunghyangh caizcwng dajsuenq anbaiz dwkhaeuj “sam nungz ” 12287 ik maenz, beij bigonq demgya 1868 ik maenz. Aeu guhndei diegdwkraemx boiqdauq gaijcauh caeuq hwnqguh nungzdenz suijli iq, daihlig fazcanj mbaet raemx nungzyez, gyadaih ligdoh haifat cingjleix fukndaem diegdeih, daih gveihmoz guh gij gihbwnj reihnaz byauhcunj sang、 rengx dumh bauj sou. Gyavaiq ceihleix dah rauh dah iq、 cawz yiemj gya maenh suijgu iq caeuq gyoebhab fuengzceih diegbya raemxrongz diciz caihaih. Gyagiengz hwnqguh gij giekdaej sezsih lajmbanj raemx dienh loh heiq caeuq vwnzva dijyuz daengj, doicaenh ceihleix lajmbanj vanzging, gyavaiq gaijcauh ranzyiemj lajmbanj, laebdaeb gaijndei lajmbanj swnghcanj swnghhoz diuzgen.

 Gyalaeg lajmbanj gaijgwz. Genhciz lajmbanj gihbwnj ginghyingz cidu mbouj doenghngauz. Aeu nyinhcaen guhndei diegdeih dingh gienz daenghgeiq fat cwngq. Diegdeih cingzbau ginghyingzgienz、 diegranz sawjyunghgienz、cizdij souik faenboiqgienz, dwg gij caizcanj gienzleih faplwd hawj nungzminz, bouxlawz cungj mbouj ndaej ciemqfamh. Gyagiengz diegdeih cingzbau ginghyingzgienz riuzcienj guenjleix caeuq fugsaeh, fazcanj habdoh gveihmoz ginghyingz. Yiemzgek baujhoh reihnaz. Ceiqdingh okdaiz lajmbanj cizdij diegdeih cwngsou boizbouj diuzlaeh. Fuzciz fazcanj nungzminz conhyez hozcozse、canjyezva lungzdouz giyez, gaihcanj lai cungj hingzsik nungzyez seveiva fugsaeh, fazcanj nungzyez baujyiemj, daezsang nungzyez canjyezva、 cujcizva cingzdoh. Gyalaeg lajmbanj gyoebhab gaijgwz. Doicaenh gaijgwz guekmiz nungzcangz、 linzcangz dijci, laebdaeb gyalaeg gaijgwz aen cidu gienz ndoengfaex cizdij.

 (4) Gyavaiq cienjbienq ginghci fazcanj fuengsik 

 Gaijgez aen vwndiz fazcanj mbouj bingzyaenx、 mbouj doxdaengh doxhuz、 mbouj ndaej lienzdaemh, ceiq youqgaenj dwg gyavaiq cienjbienq ginghci fazcanj fuengsik, doicaenh ginghci gezgou canlozsing diuzcingj, neix gawq dwg aen gocwngz ciengzgeiz ndeu, hix dwg dangqnaj aen yinvu ceiq gaenjbik aeu guh.

 Coicaenh canjnieb gezgou gaijndei swnggaep. Doidoengh canlozsing saenhwng canjnieb cangqvuengh fazcanj. Laebhwnj gij gihci ndaej coicaenh leihyungh nwngzyenz moq, gyagiengz dungjcouz gveihva、 hanghmoeg boiqdauq、 cwngcwz dazyinx, gyadaih ndaw guek aeuyungh, doiq daiyangznwngz、 rengzrumz fatdienh sezbei ceiqcauh naengzlig aeu fuengzhaed laepda luenh gyadaih guh. Fazcanj daih moq saenqsik gisuz, gyagiengz hwnqguh vangjloz giekdaej sezsih, doidoengh sam vangj yungzhab ndaej caensaed fazcanj baenaj; daihlig fazcanj gauhdonh canghbei ceiqcauh、mbaetyungh nwngzyenz baujhoh vanzging、 swnghvuz yihyoz、 giceh yungh nwngzyenz moq、 caizliuh moq daengj canjnieb. Gyadaih aen gveihmoz gisuz gaijcauh cienhangh swhginh, coicaenh conzdungj canjnieb gaijcauh swnggaep. Aeu giceh、 gangdiet、 cauhruz、 suijniz daengj hangznieb guh cungdenj, gaemhanh demgya soqliengh, gaijndei cwkcuengq soqliengh, doidoengh giyez gyan’gyoeb dauqlaeb, daezsang canjnieb gyoebcomz cingzdoh caeuq gveihmoz yauqik. Lozsiz caemhcaiq laebndei gij cwngcwz coicaenh giyez iq caeuq giyez iqet fazcanj, caenh’itbouh gemjmbaeu diuz rap giyez, gikfat gij fazcanj vuedlig doengh aen gohgihingz giyez iq、 giyez iqet. Saedhengz gij caizsuiq、 ginhyungz cwngcwz doiq fuzvuyez fazcanj mizleih haenx, cihciz sevei swhbwnj haeuj fugsaeh hangznieb bae, coicaenh fuzvuyez fazcanj engq vaiq、 bijcung daezsang、 suijbingz daezswng.

 Doicaenh mbaet nwngzyenz gemj baizcuengq caeuq baujhoh swnghdai vanzging. Mbaet nwngzyenz gemj baizcuengq ceiq youqgaenj dwg mbaetyungh nwngzyenz, daezsang nwngzyau, gemjnoix uqlah. Aeu cagaenj ceiqdingh okdaiz aen gunghcoz fangh’an hableix gamhanh nwngzyenz siuhfei cungjliengh, gyavaiq leixswnh nwngzyenz gyagwz dijhi. Gyoebhab yungh ginghci、 faplwd caeuq gij hingzcwng soujduenh noix mbouj ndaej haenx, doedok ca’ndei gunghyez、 gyaudoeng、 gencuz、 goenggungh gihgou、 gihminz swnghhoz daengj cungdenj lingjyiz caeuq 1000 gya cungdenj hauq nwngzyenz giyez mbaet nwngzyenz gemj baizcuengq, caenh’itbouh cawz bae gij canjnwngz doeklaeng. Gyagiengz guenjleix yungh nwngzyenz, fazcanj cinwngz denvangj caeuq fwnhbusiz nwngzyenz, saedhengz mbaet nwngzyenz fatdienh diuhdoh、 habdoengz nwngzyenz guenjleix、 cwngfuj mbaet nwngzyenz dajcawx daengj doengh gij guenjleix fuengsik guh le mizyauq haenx. Gaijndei nwngzyenz gezgou, doidoengh cinghseuq youh yauliz sang bae leihyungh conzdungj nwngzyenz, ancienz yauliz sang bae fazcanj hwzden, cizgiz fazcanj dienhraemx, gyavaiq yeznganzgi damqcaz、 haifat gunggvan, daezsang gij bijcung nwngzyenz moq caeuq nwngzyenz ndaej caiqseng. Gyagiengz hwnqguh nwngzyenz doengloh. Haeujlaeg gvancez gij gihbwnj gozcwz mbaetyungh swhyenz caeuq baujhoh vanzging. Gaihcanj mbaet nwngzyenz nyinhcwngq caeuq nwngzyau biuhsiz gamduk genjcaz, gujli mbaet nwngzyenz、 mbaet raemx、 mbaet dieg、 mbaet caizliu caeuq gyoebhab leihyungh swhyenz, daihlig fazcanj sinzvanz ginghci. Gyagiengz vanzging baujhoh, roengzrengz gaijgez gij vanzging vwndiz doedyienh gvanhaeh minzswngh haenx, lumjbaenz cungginhsuz、 goekraemx raemxgwn、 daihheiq、 diegnamh、haijyangz uqlah daengj. Roengzrengz gemjnoix nungzyez uqlah menciz gvangq. Yiemzgek gamguenj vayozbinj yung’yiemj. Bineix youq Baekging、 Denhcinh、 Hozbwz、 Cangzsanhgoz、 Cuhsanhgoz daengj cungdenj gihyiz caeuq cizyazsi、 aen hawsingz youq swngjvei, guh gamyawj niemhdingh huqnaed saeq (PM2.5) daengj hanghmoeg, 2015 nienz guenj daengz sojmiz gij hawsingz di gaep doxhwnj. Doicaenh gensez swnghdai, laebhwnj laeb caezcienz aen gihci boizbouj swnghdai, coicaenh baujhoh caeuq fukcoih swnghdai, gyamaenh gij cwngzgoj baujhoh ndoengfaex dienyienz、 doiq reihnaz cauh ndoeng ndaem nywj、 doiq ciengx ndaem nywj, gyagiengz guh caujyenz swnghdai, daihlig gaihcanj ndaem faex cauh ndoeng, doicaenh ceihleix diegbienqfwz、 diegbienqrin、 reihndoi, yiemzgek baujhoh goekdah、 diegcumx、 aen huz daengj cung’yau swnghdai gunghnwngzgih. Gyagiengz gensez gij naengzlig hab’wngq dienheiq bienqvaq daegbied dwg wngqdoiq gij dienheiq saehgienh gig rwix, daezsang gij naengzlig fuengz cai gemj cai. Genhciz aen cwzyin yenzcwz caeuq goengbingz yenzcwz caezcaemh hoeng miz faenbied haenx, gaenxmaenx doidoengh wngdoiq dienheiq bienqvaq gozci damzbuenq cincwngz. Raeuz aeu yungh hengzdoengh mingzbeg naeuz seiqgyaiq nyi, Cungguek baenzbaenz mbouj gauq sonjhaih swnghdai vanzging caeuq yinzminz gengangh vuenh aeu ginghci demlai, raeuz itdingh ndaej byaij ok diuz roen vwnzmingz fazcanj ndeu, neix couh dwg swnghcanj fazcanj、 swnghhoz fouqmiz、 swnghdai ndeindup.

 Coicaenh gihyiz ginghci doxdaengh doxhuz fazcanj. Hengzguh gihyiz fazcanj cungjdaej canloz caeuq cawjdaej gunghnwngzgih gveihva, cungfaen fazveih gij daegsaek caeuq gijndei gak dieg, caenh’itbouh daezsang gij suijbingz gihyiz fazcanj doxdaengh doxhuz caeuq gihbwnj goenggungh fugsaeh ndaej bingzyaenz doxdaengj. Nyinhcaen lozsiz gij cwngcwz cosih Sihbu daih haifat 10 bi moq, gyadaih ligdoh saedhengz dieg Cunghbu hwnghwnj canloz, gyavaiq doicaenh dieg Dunghbwz daengj laux gunghyez gihdi saenqhwng, cizgiz cihciz dieg baihdoeng cienjhingz fazcanj、 youq caengz engq sang bae caeuqfaenh gozci gingcwngh caeuq doxgap. Aeu gyadaih ligdoh fuzciz gwzming laujgih、 minzcuz digih、 henzguek digih caeuq gungzhoj digih. Engq ndei fazveih aen cozyung youqgaenj ginghci dwzgih、 Sanghaij Bujdungh Sinhgih、 Denhcinh Binhhaij Sinhgih youq ndaw gaijgwz hailangh sien guh sien sawq neix. Ceiqdingh caeuq saedhengz haijyangz fazcanj canloz, coicaenh haijyangz ginghci fazcanj. Gyagiengz caeuq laebndei hamj gihyiz doxgap gihci, siucawz hawciengz gazngaih, coicaenh yausu riuzdoeng, dazyinx canjnieb miz bouhloh senjdieg, doidoengh gihyiz ginghci dox coicaenh ndei、 doxdaengh doxhuz fazcanj.

 Cizgiz onjdangq doicaenh cwngzcinva. Aeu ciuq hawsingz fazcanj gvilwd, daj gak dieg saedsaeh hwnjdin, coicaenh hawsingz hung rau iq caeuq cwngzcin iq doxhuz fazcanj. Gaengawq swhyenz vanzging caeuq yinzgouj caengcoux naengzlig, gaijndei daengx guek swnghcanjliz baijbouh, guhbaenz aen cwngzcin dijhi hableix caeuq aen yinzgouj baijbouh ndij diegguek gveihmoz、 swhyenz faenbouh、 fazcanj rengzndumj dox hab’wngq haenx. Gak loih hawsingz cungj aeu cuknet aen giekdaej ginghci, cauh’ok couhnieb gihvei, guh caezcienz giekdaej sezsih, gaijndei gij vanzging vunz youq, gyagiengz guenjleix fugsaeh, daezswng cwngzcinva caetliengh caeuq suijbingz. Engqgya yawjnaek dawz doengh boux nungzminzgungh gaenq youq hawsingz onjdingh couhnieb caeuq youqdingh haenx, miz bouhloh cienjbienq baenz gihminz hawsingz; cuengqsoeng gij an’gya diuzgen hawsingz rauh’iq, hableix dazyinx yinzgouj riuzyiengq, hawj engq lai lajmbanj lauzdungliz laiyawz youq henzgyawj senjnod couhnieb. Gyagiengz gvansim caeuq fugsaeh nungzminzgungh, roengzrengz gaijgez doengh gij saedsaeh vwndiz nungzminzgungh youq couhnieb fugsaeh、 sevei baujcang、 lwgnyez haeuj youwzyenz hwnjhag、 cawx ranz co ranz daengj fuengmienh roeb daengz haenx, cugbouh dawz hawsingz gihbwnj goenggungh fugsaeh guenj daengz nungzminzgungh bae. Gvansim in’gyaez doengh boux lwgnyez louzsouj、 mehmbwk louzsouj caeuq bouxgeq louzsouj. Hawj nungzminz mboujlwnh dwg haeuj singz roxnaeuz dwg louz youq ranzmbanj, cungj ndaej youq onj maij hong、 vuenyungz gvaq saedceij.

 (5) Haeujlaeg saedhengz aen canloz baengh gohgyau sawj guek hwng caeuq aen canloz baengh yinzcaiz sawj guek ak

 Daihlig fazcanj gohgi、 gyauyuz saehnieb, beizyangj aen yinzcaiz duivuj suciz sang, dwg diuz loh guekgya giengzak、 minzcuz fukhwng bietdingh aeu byaij ndeu.

 Genhciz sien fazcanj gyauyuz gonq. Cunghyangh caizcwng gaenq ciuq daengx guek caizcwngsing gyauyuz ginghfei ceiok ciemq ndaw guek swnghcanj cungjciz 4% bae bienceiq yawhsuenq, deihfueng caizcwng aeu doxwngq anbaiz, saedbauj saedyienh aen muzbyauh neix. Gyauyuz ginghfei aeu doedok baujcang cungdenj, gyagiengz doengh hot buegnyieg, daezsang sawjyungh yauqik. Haeujlaeg doicaenh gaijgwz gyauyuz dijci, gyagiengz gensez aen duivuj lauxsae, daihlig hengzguh suciz gyauyuz, cugbouh gaijgez doenghgij vwndiz doedyienh gaujsi ciusou hagseng、 gyauyuz gyauyoz daengj fuengmienh. Doicaenh yozyau guh minzcuj guenjleix, cugbouh laebbaenz cidu. Coicaenh yivu gyauyuz bingzyaenx fazcanj, swhyenz boiqceiq aeu ngeng coh Cunghsihbu、 lajmbanj、 giz bien giz gyae、 dieg minzcuz caeuq aen yozyau buegnyieg ndaw hawsingz. Laebdaeb yungh rengzhung doidoengh gaijgez gij vwndiz yinzminz ginzcung gig gvansim youh nanz banhleix neix, lumjbaenz genj yozyau、haeuj youwzyenz daengj. Lajmbanj cunghsiujyoz baijbouh aeu ciuq dangdieg cingzgvang bae guh, cawqleix ndei gij gvanhaeh daezsang gyauyuz caetliengh caeuq fuengbienh gyoengq lwgnyez youq henzgyawj hwnjhag. Banh ndei aen yozyau lajmbanj hagseng dozninz, saedhengz ndei aen giva gaijndei gij yingzyangj gyoengq hagseng souh yivu gyauyuz lajmbanj. Gyagiengz guenjleix aen ci yozyau caeuq ndaw yozyau ancienz, saedbauj gyoengq lwgnyez ndang’vunz ancienz. Gyagiengz mwh caengz haeujhag gyauyuz、 laebdaeb gyauyuz caeuq daegbied gyauyuz, laebhwnj yienhdaih cizyez gyauyuz dijhi. Banhndei minzcuz gyauyuz. Gauhdwngj gyauyuz aeu caeuq ginghci sevei fazcanj、 guekgya canloz aeuyungh gaenjmaed giethab, daezsang gyauyuz caetliengh caeuq cauhmoq naengzlig. Laeb caezcienz guekgya banghag cidu, cugbouh dawz aen cwngcwz cungdaengj cizyez gyauyuz mienx gyau cienzhag goebcw daengz sojmiz lajmbanj hagseng, gyadaih aen fanveiz yungh cienz bang hagseng bujdungh gauhcungh ranzhoj. Daihlig fazcanj minzban gyauyuz, gujli caeuq dazyinx sevei swhbwnj dwkhaeuj gak gaep gak loih gyauyuz lingjyiz bae. Gyauyuz dak miz gij maqmuengh yinzminz, gvanhaeh guekgya daengzcog, raeuz itdingh aeu dawz hangh saehnieb neix banh ndaej engq ndei!

 Daihlig doicaenh gohgi cauhmoq. Gyagiengz guh guekgya cauhmoq dijhi. Gyalaeg guh gohgi dijci gaijgwz, doidoengh giyez bienqbaenz gisuz cauhmoq cawjdaej, coicaenh gohgi caeuq ginghci gaenjmaed giethab. Cihciz giyez gyagiengz gensez yenzgiu haifat cungsim, raphwnj gij gohgi hanghmoeg hungnaek guekgya caeuq digih. Dazyinx gij gohyenz ligliengh aen gohyenz gihgou、 gauhdwngj yenyau, bae fugsaeh giyez guh gisuz cauhmoq, engq ndei dwk saedyienh canj yoz yenz ndeindei giethab, daezsang gij suijbingz cienjvaq gohgi cwngzgoj caeuq baenz canjyez. Doidoengh yenzgiu giekdaej caeuq yenzgiu gisuz ceiq moq, daezsang gij naengzlig codaeuz cauhmoq. Laeb caezcienz gohgi bingzgyaq caeuq dajciengj cidu. Cangdauj yozsuz lauxsaed soujsaenq, gujli doglaeb ngeixnaemj, baujcang yozsuz swyouz, hungzyangz gohyoz cingsaenz. Giendingh mbouj bienq bae saedhengz guekgya cihsiz canjgienz canloz.

 Cienzmienh gyagiengz yinzcaiz gunghcoz. Haeujlaeg guh yinzcaiz dijci gaijgwz, daihlig son’gyauq ok gij yinzcaiz cauhmoq cauhnieb suijbingz sang、 gij yinzcaiz bouxcoz caeuq gij yinzcaiz gaenjaeu youh giepnoix, yinxhaeuj boux yinzcaiz caengz sang. Laeb caezcienz yinzcaiz son’gyauq、 nyaemhyungh、 bingzgyaq、 gikleih gihci. Roengzrengz cauh’ok aen sevei vanzging ndei hawj vunzcaiz nyoenx ok、 hawj vunz ndaej caenh caiz、 hawj caiz ndaej caenh yungh.

 (6) Cietsaed baujcang caeuq gaijndei minzswngh

 Saedyienh ndei、 henhoh ndei、 fazcanj ndei gij gaenbonj leih’ik ceiq guengjdaih yinzminz, dwg caensaed daejyienh aen lijnen aeu vunz guh goek. Aeu dawz baujcang caeuq gaijndei minzswngh dangguh cwngfuj gunghcoz gij cujyau yinvu de.

 Cien fueng bak geiq gyadaih couhnieb. Couhnieb dwg gienh saeh hung gvanhaeh guekgya fazcanj caeuq yinzminz vuenyungz. Bineix couhnieb atlig vanzlij gig daih, gak gaep cwngfuj bietdingh aeu genhciz aen canloz couhnieb ciemqgonq, laebdaeb saedhengz aen couhnieb cwngcwz engqgya cizgiz. Cungdenj bangfuz gij fuzvuyez、 gohgi giyez cauhmoq caeuq giyez iq giyez iqet couhnieb yungzliengh daih de, cauh’ok engq lai couhnieb gangjvei. Gujli aeu cauhnieb daiqdoengh couhnieb. Ca’ndei gauhyau bizyezswngh、 nungzminzgungh caeuq hawsingz boux couhnieb hojnanz de miz hong guh, gyagiengz gij hong doiq bouxbing duiyiz guh ginwngz beizyin caeuq couhnieb anbaiz. Gujli gauhyau bizyezswngh gyahaeuj lajmbanj、 gihcwngz、 Cunghsihbu digih gensez. Gyagiengz gij hong cizyez beizyin caeuq goenggungh couhnieb fugsaeh. Gyavaiq laebhwnj laeb caezcienz gij yinzliz swhyenz hawciengz dungjyiz gveihfan lingzvued. Cizgiz cauhlaeb gij lauzdung gvanhaeh huzndei, gyagiengz doiq baijok lauzvu guh gveihfan guenjleix, guh lauzdung gvanhaeh doxcwngq baizcaz, gyagiengz lauzdung genhcaz caeuq diuzgaij cungcaiz, henhoh gij habfap gienzik bouxguhhong.

 Gyavaiq laebcaez sevei baujcang dijhi. Bineix nienzdaej gaxgonq, aeu saedyienh lajmbanj sevei ciengxlaux baujyiemj caeuq hawsingz gihminz sevei ciengxlaux baujyiemj cidu yiengh moq cienzmienh guenj daengz. Gyadaih gak hangh sevei baujyiemj guenj daengz fanveiz. Demgya gij gihbwnj cienzciengxlaux gyoengq vunz ndaw giyez duiyouh. Gyagiengz gij hong singz mbanj ceiq daemq swnghhoz baujcang caeuq sevei gouqbang, gyavaiq fazcanj sevei fukleih saehnieb caeuq swzsienh saehnieb. Gyagiengz gak hangh sevei baujcang cidu doxciep. Lai lohsoq demgya sevei baujcang gihginh, gyagiengz douzswh gamguenj sevei baujyiemj gihginh、 sevei baujcang gihginh, saedyienh baujciz cwnghciz. Gyagiengz gensez sebauj fugsaeh naengzlig, dieg miz diuzgen de ndaej doiq gak loih sebauj ginghyingz banhleix gihgou guh cingjhab gvi’gyoeb, miz mbangj fugsaeh ndaej dak ngaenzhangz、 sanghyez baujyiemj gihgou bang banh. Gyavaiq fat gij sevei baujcanggaj daengx guek dungjyiz.

 Daihlig doicaenh yihyoz veiswngh saehnieb gaijgwz fazcanj. Gyavaiq laeb caezcienz cienzminz yihbauj dijhi, gyamaenh gya’gvangq aen fanveiz gihbwnj yihbauj, daezsang gihbwnj yihliuz baujcang suijbingz caeuq guenjleix fugsaeh suijbingz. Hawsingz gihminz yihbauj caeuq sinhnungzhoz bangbouj byauhcunj, daezsang daengz moix vunz moix bi 240 maenz. Cienzmienh doihai baujcang binghniuduzcwng daengj 8 loih binghnaek, dawz binghfeiqaiz daengj 12 loih binghnaek nabhaeuj baujcang caeuq gouqbang sawqdiemj fanveiz bae. Gyamaenh laebndei gihbwnj yozvuz cidu, gyagiengz laebhwnj gihcwngz yihliuz veiswngh fuzvu dijhi. Doicaenh gaijgwz goenglaeb yihyen, saedhengz yw bingh caeuq gai yw faenhai、 guenj yihyen caeuq banh yihyen faenhai, buqcawz aen gihci aeu canh cienzyw daeuj bangbouj yihliuz gihgou. Gujli dazyinx sevei swhbwnj banh yihyen, gyavaiq cauhbaenz aen gwzgiz lai cungj lai yiengh banh yihyen youh doiq rog hailangh. Cungfaen diuhdoengh gij cizgizsing gyoengq vunz guh hongsaeh ywbingh, laebhwnj gij gvanhaeh canghyw caeuq bouxbingh huzndei. Gyagiengz goenggungh veiswngh fugsaeh, yawhfuengz gaemhanh doengh gij binghlah、 mansingbing、 cizyezbing hungnaek yiemzcungh haih daengz ginzcung gengangh. Gyagiengz gij hong gijyw ancienz. Bangfuz caeuq coicaenh cunghyihyoz caeuq minzcuz yihyoz saehnieb fazcanj.

 Cienzmienh guhndei gij hong yinzgouj caeuq giva senglwg. Laebdaeb onjdingh aen suijbingz noix seng, gyoebhab ceihleix aen vwndiz senglwg singqbied beijlwd bien sang, daezsang okseng yinzgouj caetliengh. Gyavaiq saedyienh giva senglwg fugsaeh caetliengh ndei youh cienzmienh guenj daengz, dawz aen sawqdiemj fanveiz caengz mizndang sien guh seng lwgndei gengangh genjcaz mbouj sou cienz neix, gyadaih daengz 60% aen yienh (si、 gih). Daezsang gij byauhcunj dajciengj bangfuz、 daegbied bangfuz lajmbanj bouhfaenh giva senglwg gyahdingz. Gyagiengz doiq riuzdoengh yinzgouj giva senglwg guh fugsaeh guenjleix. Guhndei gij hong mehmbwk lwgnyez, gyalai vih mehmbwk lajmbanj mienx cienz genjcaz binghgunghgingjaiz、 binghyujsen’aiz, daezsang aen suijbingz mehmbwk lwgnyez fazcanj caeuq gienzik baujcang. Caenh’itbouh laebcaez bouxcanz sevei baujcang dijhi caeuq fugsaeh dijhi. Cizgiz fazcanj bouxgeq saehnieb, gyavaiq gensez sevei ciengxlaux fugsaeh dijhi, roengzrengz hawj bouxgeq singz mbanj cungj geq miz vunz ciengx, vuenyungz anonj gvaq saedceij.

 Laebdaeb guhndei diuzgung fangzdicanj hawciengz caeuq hwnqguh aen gunghcwngz youq onj miz baujcang. Yiemzgek caephengz caemhcaiq cugbouh laeb caezcienz gij cwngcwz cosih naenxhaed douzgih、 douzswhsing sihgiuz, caenh’itbouh gyamaenh diuzgung cwngzgoj, coicaenh gyaqcienz ranz hableix gvidauq. Laebdaeb doicaenh hwnqguh aen gunghcwngz youq onj miz baujcang, youq aen cenzdiz saedbauj caetliengh neix baihlaj, gihbwnj hwnqbaenz 500 fanh dauq, saen haigoeng 700 fanh dauq doxhwnj. Ca’gaenj laebcaez aen cidu hwnqguh gij ranzyouq miz baujcang、 faenboiq、 guenjleix、 doiqok daengj. Yungh cosih mizyauq, demgya gunghawj bujdungh sanghbinj ranzyouq. Gyavaiq laebhwnj hawsingz ranzyouq saenqsik hidungj, gaijgwz fangzdicanj sousuiq cidu, coicaenh fangzdicanj hawciengz ciengzgeiz bingzonj cangqvuengh fazcanj.

 Gyagiengz caeuq cauhmoq sevei guenjleix. Gyagiengz vaqgej sevei mauzdun、 sevei guenjleix cauhmoq、 goengcingq cinghseuq caepfap. Giengzvaq cwngfuj sevei guenjleix caeuq goenggungh fugsaeh ciznwngz. Daezsang singz mbanj gihcwngz ginzcungsing swci cujciz gij naengzlig gag guenj de. Fazveih sevei cujciz youq ndaw sevei guenjleix gij cizgiz cozyung de. Cizgiz onjdangq doicaenh gaijgwz huciz guenjleix cidu, doidoengh saedhengz gihcucwng cidu, vih riuzdoengh yinzgouj daezhawj engq ndei fugsaeh. Aeu saenqsik caezyiengj、 doxlienz doxdoeng guh cungdenj, gyavaiq gensez guekgya denswj cwng’vu vangj. Daihlig doicaenh gensez cwng’vu lauxsaed saenqyungh、 sanghvu lauxsaed saenqyungh、 sevei lauxsaed saenqyungh, laebguh aen cwnghsin hidungj guenj doh daengx biengz. Gyagiengz caeuq gaijndei guenjleix vangjdoxlienz, cauh’ok gengangh vangjloz vanzging. Laeb caezcienz aen gihci bingzguj gezcwz hungnaek sevei onjdingh fung’yiemj caeuq aen gihci guenjleix fwtfat saehgienh wnggip. Saedhengz ancienz fazcanj canloz, gyagiengz ancienz swnghcanj gamguenj, fuengzre fatseng saehhux hungloet caeuq saehhux daegbied hungloet. Haeujlaeg dwkceih ciemqfamh cihsiz canjgienz caeuq ceiqcauh siugai huqgyaj huqrwix. Demgiengz gij naengzlig gamguenj gijgwn ancienz, daezsang gijgwn ancienz suijbingz. Gyagiengz caeuq gaijndei gij hong sinfangj, laeb caezcienz ginzcung leih’ik soqgouz biujdaz gihci. Gyagiengz faplwd fugsaeh caeuq faplwd bangcoengh. Yiemzmaed fuengzre caeuq ciuqfap dwkceih famhfap famhcoih hozdung, baujcang yinzminz ginzcung sengmingh caizcanj ancienz.

 (7) Coicaenh vwnzva daih fazcanj daih mwnhoengh

 Vwnzva dwg aen cingsaenz gyaranz vunzloih, ciepswnj vwnzva ndei dwg gij lwedmeg aen minzcuz ndaej sengsanj mbouj raeg ndeu. Aeu daezhawj vwnzva canjbinj ndei youh fungfouq, mboujduenh muenxcuk yinzminz ginzcung cingsaenz vwnzva aeuyungh. Haeujlaeg doicaenh gensez seveicujyi haedsim gyaciz dijhi. Gyagiengz gyauyuz sevei gunghdwz、 cizyez daudwz、 gyahdingz meijdwz caeuq goyinz binjdwz, guhndei gij hong swhsiengj daudwz gyauyuz bouxcoz nyezrauh, roengzrengz cauhbaenz gij funghsang ndei rox yungz nyaenq、 gangj cingqheiq、 souj saenqyungh、 guh gienhawj、 coi huzciz. Daihlig fazcanj goeng’iksingq vwnzva saehnieb. Aeu lajmbanj caeuq dieg Cunghsihbu guh cungdenj, gyagiengz guh gihcwngz vwnzva sezsih. Doidoengh cezyoz sevei gohyoz mwnhoengh fazcanj, cizgiz fazcanj sinhvwnz okbanj、 gvangjbo yingjsi、 vwnzyoz yisuz caeuq dang’an saehnieb. Gyagiengz baujhoh vwnzva yizcanj, fanzyungz fazcanj siujsoq minzcuz vwnzva saehnieb. Haeujlaeg gaijgwz vwnzva dijci, laebdaeb doidoengh ginghyingzsing vwnzva danhvei gaijci cienjbaenz giyez. Daezsang vwnzva canjnieb gveihmozva、 cizyozva、 conhyezva suijbingz, doidoengh vwnzva canjnieb guhbaenz gij canjnieb cengjdingj guekmiz ginghci. Haeujlaeg guh doiq rog yinzvwnz gyauhliuz, coicaenh Cungguek caeuq guekrog vwnzva dox beijciuq hag’aeu. Gvangqlangh guh cienzminz cangqndang hozdung, demgiengz ndangdaej yinzminz, coicaenh dijyuz saehnieb caeuq dijyuz canjnieb doxdaengh doxhuz fazcanj. Cunghvaz vwnzva miz gij rengzcomzgiet caeuq rengzsaenqdoengh giengzdaih, lwglan Cunghvaz daihneix itdingh aeu rap hwnj aen lizsij yinvu hungnaek hungzyangz cunghvaz vwnzva.

 (8) Haeujlaeg doicaenh gaijgwz cungdenj lingjyiz

 Gaijgwz hailangh dwg gij genjdingh cingqdeng gietdingh aen cenzduz minghyinh Cungguek. Bietdingh aeu ciuq gij iugouz gohyoz fazcanjgvanh, aeu’eiq ginzcung gij cingsaenz sien cauh haenx, daihdamj damqra, aeu engq daih gietsim caeuq damjliengh laebdaeb cienzmienh doicaenh ginghci dijci、 cwngci dijci daengj gak hangh gaijgwz, buqgej gij nanzdaez mwh fazcanj. Dangqnaj caeuq baezlaeng duenh seizgeiz ndeu, gaijgwz gij cungdenj lingjyiz caeuq hot ceiq youqgaenj de dwg: Caenh’itbouh cienjbienq cwngfuj ciznwngz, guhcaez hungzgvanh diuzgung dijhi, leixswnh gij gvanhaeh cwngfuj caeuq hawciengz, engq ndei fazveih hawciengz boiqdap swhyenz aen giekdaej cozyung neix; doidoengh caizsuiq dijci gaijgwz, leixswnh gij gvanhaeh cunghyangh caeuq deihfueng、 deihfueng gak gaep cwngfuj gyangde caizcwng faenboiq, engq ndei diuhdoengh cunghyangh caeuq deihfueng song aen cizgizsing; haeujlaeg guh diegdeih、 huciz、 goenggungh fugsaeh gaijgwz, leixswnh gij gvanhaeh hawsingz caeuq lajmbanj, doidoengh gunghyezva、 cwngzcinva caeuq nungzyez yendaiva doxdaengh doxhuz fazcanj; doicaenh gaijgwz sevei saehnieb、 souhaeuj faenboiq daengj, leixswnh gij gvanhaeh ginghci caeuq sevei fazcanj, mizyauq baujcang sevei goengbingz cwng’yi; doicaenh ciuqfap hengzcwng caeuq sevei guenjleix cauhmoq, leixswnh gij gvanhaeh cwngfuj caeuq gunghminz、 sevei cujciz, gensez aen cwngfuj rox fugsaeh、 miz cwzyin、 rox dawzfap、 fwngz cengh ndang seuq. Bineix gaijgwz cungdenj yinvu dwg:

 Gyalaeg gaijgwz caizsui ginhyungz dijci. Guh ndei fwnhsuici, laeb caezcienz gij cidu senjnod ceihawj, daezsang itbuen senjnod ceihawj gveihmoz caeuq beijlaeh. Laeb caezcienz gij gihci baujcang gihbwnj caizlig yienh gaep. Onjbouh doicaenh goenghai deihfueng caizcwng yawhsuenq、 gietsuenq. Gyalaeg gaijgwz gij cidu gozgu gyoebcomz soucei、 cwngfuj dajcawx caeuq guekcaiq guenjleix. Laeb caezcienz aen cidu siuhfeisui. Cienzmienh gyalaeg gaijgwz swhyenzsui, gya’gvangq aen fanveiz ciuq siugai souhaeuj nabsuiq. Gyalaeg doicaenh gaijgwz guekmiz gungguj ginhyungz gihgou hung, gveihfan fazcanj ginhyungz gihgou iq, laeb caezcienz gij dijci gihci fugsaeh giyez iq giyez iqet caeuq “sam nungz”. Doidoengh saedhengz yinzhangzyez gamguenj byauhcunj moq. Doicaenh laebhwnj aen cidu rom cienz baujyiemj. Gyalaeg gaijgwz gij ginhyungz gihgou miz cwngcwz singqcaet haenx. Laeb caezcienz gij cidu gujbyau moq fathengz caeuq gij cidu doiq ok hawciengz, giengzvaq boux douzswh ndaej canhcienz caeuq gienzik ndaej baujhoh. Cizgiz fazcanj aen hawciengz caigen. Doicaenh baujyiemjnieb gaijgwz fazcanj. Gyalaeg gaijgwz sawj liliz riengz hawciengz hwnjroengz. Onjbouh doicaenh Yinzminzbi swhbwnj hanghmoeg ndaej caujvuenh, hawj Yinzminzbi youq hamj gyaiq mouyiz caeuq douzswh seiz ndaej lai sawjyungh.

 Doidoengh lai cungj sojyoujci ginghci doengzcaez fazcanj. Hauz mbouj doenghngauz bae gyamaenh caeuq fazcanj gunghyoujci ginghci, hauz mbouj doenghngauz bae gujli、 cihciz、 dazyinx gij ginghci mbouj dwg gunghyoujci haenx fazcanj. Gyalaeg doicaenh guekmiz ginghci guh canlozsing diuzcingj, laeb caezcienz gij gihci guekmiz swhbwnj miz haeuj miz doiq、 hableix riuzdoengh. Yenzgiu doicaenh gaijgwz dietloh、 dienhlig doengh gij hangznieb neix. Laeb caezcienz caeuq lozsiz doengh hangh cwngcwz cosih daeuj coicaenh gij ginghci mbouj dwg gunghyoujci haenx fazcanj, dwkbyoengq gagciemq, cuengqgvangq cinjhaeuj, gujli gij cienz ndawbiengz haeuj daengz dietloh、 sicwng、 ginhyungz、 nwngzyenz、 densin、 gyauyuz、 yihliuz daengj lingjyiz bae, cauxbaenz aen vanzging hawj gak loih sojyoujci ginghci ndaej goengbingz gingcwngh、 doengzcaez fazcanj.

 Gyalaeg gaijgwz gyagwz. Onjdangq doicaenh gaijgwz dienhgyaq, saedhengz aen gaijgwz fangh’an gihminz dienhgyaq faen mbaek, laeb caezcienz gij gihci dinghgyaq dienhraemx、 hwzden dem gij nwngzyenz ndaej caiqseng. Baezyamq leixswnh gij gvanhaeh meiz dienh gyagwz. Guhndei gaijgwz gij gyaqcienz cwngzbinj youz, doicaenh gaijgwz gij gyaqcienz denhyenzgi. Saedhengz aen cidu guenjleix raemx swhyenz ceiq yiemz, hableix ceiqdingh caeuq diuzcingj gij byauhcunj cwngsou cienz raemx swhyenz gak dieg, doicaenh gyoebhab gaijgwz gyaqcienz raemx nungzyez. Haiguh gij sawqdiemj gaicawx gienz baizcuengq danq caeuq baizcuengq uqlah. 

 Gyalaeg gaijgwz souhaeuj faenboiq cidu. Cagaenj ceiqdingh souhaeuj faenboiq dijci gaijgwz cungjdaej fangh’an. Roengzrengz daezsang gihminz souhaeuj youq ndaw gozminz souhaeuj faenboiq gij bijcung de, daezsang cienzhong youq baez faenboiq daih’it gij bijcung de. Laeb caezcienz cienzhong cidu, laebhwnj gij gihci cienzhong cingqciengz demlai, onjbouh daezsang gij byauhcunj cienzhong ceiq daemq. Cauh diuzgen demgya gihminz gij caizcanjsing souhaeuj haenx. Laebhwnj aen gihci cienzminz caez yiengj gij souik goenggungh swhyenz nyiengh ok ndaej haenx. Gyarengz diuzcez gij cienzsuiq boux souhaeuj lai, yiemzgek gveihfan guenjleix gij cienzhong boux guenjleix gaepsang ndaw guekmiz giyez、 ginhyungz gihgou, gyalai gij bijcung boux souhaeuj cungdaengj, hawj boux souhaeuj daemq lai ndaej souhaeuj, coicaenh gihvei goengbingz. Gveihfan souhaeuj faenboiq cizsi, mizyauq bae baujhoh gij souhaeuj habfap, giengiet gimq gij souhaeuj mbouj habfap, caenhvaiq niujcienj gij baeyiengq souhaeuj cengca gyadaih haenx.

 Cizgiz onjdangq doicaenh saehnieb danhvei faenloih gaijgwz. Gohyoz vehfaen saehnieb danhvei loihbied, faen loih cijdauj、 faen nieb doicaenh、 faen gaep cujciz、 faen yamq saedhengz, gyalaeg gaijgwz saehnieb danhvei guenjleix dijci caeuq yinzsw、 souhaeuj faenboiq、 sevei baujcang cidu.

 Gyavaiq doicaenh cwngfuj gaijgwz. Gyadaih seveicujyi minzcuj, ciuqfap saedhengz minzcuj senjgij、 minzcuj gezcwz、 minzcuj guenjleix、 minzcuj gamduk, baujcang yinzminz miz gienz ndaej rox、 miz gienz camgya、 miz gienz gangj ok caeuq miz gienz gamduk. Cienzmienh gvancez diuz gihbwnj fanghloz ciuq fap guenj guek, yawjnaek caeuq henhoh gij gienzvi yenfaz caeuq faplwd, yiemzgek ciuq fap hengzsawj guekgya gienzlig, giengiet niujcingq gij hingzveiz miz fap mbouj ciuq hengz、 hengzfap mbouj yiemz、 famh fap mbouj cazbanh、 hengzmanz dawzfap、 mbouj caenh cizcwz caeuq hengzfap nduknaeuh daengj. Gyagiengz lenzcwng gensez, haeujlaeg guh fanj nduknaeuh doucwngh, netsaed doicaenh gak hangh ciengzgeiz、 giekdaej gunghcoz gvendaengz laebhwnj aen dijhi ceihfad caeuq yawhfuengz nduknaeuh, roengzrengz gaijgez gij vwndiz doedyienh yinzminz ginzcung fanjyingj haenqrem haenx. Yiemzgek ciuq fap laebdingh、 saedhengz、 cingleix、 gveihfan hingzcwng saemjbae saehhangh. Yiemzgimq lingjdauj ganbu capfwngz haeuj cwngfuj dajcawx、 gunghcwngz ciubiu、 bekgai gienz diegdeih gvangqnieb daengj ginghci hozdung bae. Yiemzgek caephengz gak hangh gvidingh lingjdauj ganbu fwngz cengh ndang seuq bae guh goengsaeh. Gyagiengz hingzcwng gamduk、 minzcuj gamduk、 yizlun gamduk. Giengiet cazbanh doengh gij anqgienh famh gijliz famh fap, yiemzhaenq ceihfad boux nduknaeuh.

 (9) Roengzrengz daezsang gij caetliengh caeuq suijbingz doiq baihrog hailangh

 Guek raeuz doiq rog hailangh gaenq haeuj daengz duenh moq, gij diegvih caeuq cozyung cingouj cuzgouj mouyiz、 song’yiengq douzswh miz bienqvaq gig daih. Bietdingh aeu hab’wngq hingzsi moq, cauhmoq gij lohsoq doiq rog ginghci gunghcoz, cienjbienq doiq rog ginghci fazcanj fuengsik, daezsang gij suijbingz yiengh ginghci hailangh, guhbaenz yiengh ginghci hailangh gwzgiz moq.

 Baujciz doiqrog mouyiz onjdingh fazcanj. Raeuz giengzdiuh gyalai gij ndaw guek aeuyungh, hoeng baenzlawz cungj mbouj ndaej yawjsiuj gij baihrog aeuyungh doiq guek raeuz ginghci fazcanj miz gij yunghcawq youqgaenj haenx. Aeu baujciz doiqrog mouyiz cwngcwz gihbwnj onjdingh. Onjdingh gij cwngcwz cuzgouj doiq suiq, gyalai mouyiz yungzswh caeuq saenqyungh baujyiemj, gaijndei gaemguenj caeuq fugsaeh haijgvanh、 caetliengh genjcaz、 vaivei daengj fuengmienh, bangcoh giyez haekfug lai caengz gunnanz caeuq atlig dinghdan mbouj gaeuq、 cingzbonj swngsang、 doxdawz demlai daengj. Aeu gyavaiq cienjbienq vaimou fazcanj fuengsik. Gyalaeg saedhengz aen canloz gohgi hwng mouyiz、 aeu caetliengh ndaej hingz caeuq miz lai cungj lai yiengh hawciengz, cihciz giyez guh baenz binjbaiz swhgeij、 vangjloz siugai caeuq yenzgiu haifat cungsim, dazyinx gyagoeng mouyiz yiengq canjyezlen gij daengjgaep sang de fazcanj、 cienj coh Cunghsihbu. Gyamaenh gij conzdungj hawciengz youq Meijgoz、 Yizbwnj、 Ouhcouh haenx, haiok aen hawciengz ngamq hwng. Onjdingh cuzgouj gij canjbinj dwg lauzdung mizcizhingz, gyalai cuzgouj gij canjbinj gisuz sang、 fu’gyahciz sang, gaemhanh cuzgouj gij canjbinj siuhauq nwngzyenz lai、 uqlah lai. Daihlig fazcanj fugsaeh mouyiz, ciepsouh fugsaeh vaibauh. Dingh ok gij cijdauj yigen gyagiengz cingouj、 coicaenh mouyiz bingzyaenx haenx, laeb caezcienz cingouj cwngcwz, daeb baenz aen bingzdaiz coicaenh cingouj engq lai, doidoengh cingouj cuzgouj bingzyaenx fazcanj.

 Daezsang gij caetliengh yungh cienz guekrog. Genhciz aen fuengcim cizgiz mizyauq bae yungh cienz guekrog, engqgya yawjnaek gaijndei gezgou caeuq daezsang caetliengh. Saedhengz aen canghseng’eiq guekrog douzswh canjnieb cijdauj moegloeg saen coihdingh neix, dazyinx cienz guekrog engq lai dwkhaeuj gij hangznieb cauhguh senhcin、 gij canjnieb gisuz moq gisuz sang、 canjnieb mbaet nwngzyenz vanzbauj、gij fugsaeh hangznieb yienhdaih caeuq dieg Cunghsihbu bae.

 Saedhengz gij canloz “byaij okbae”. Guek raeuz cingq cawqyouq duenh youqgaenj doiq rog douzswh gyavaiq fazcanj neix, aeu gyagiengz hungzgvanh cijdauj, giengzvaq cwngcwz cihciz, gemjnoix saemjbae soujsuz, laeb caezcienz fugsaeh baujcang, dazyinx gak loih sojyoujci giyez miz bouhloh bae guh rog gyaiq nwngzyenz、yenzcaizliu、nungzyez、 cicauyez、 fuzvuyez、 giekdaej sezsih daengj lingjyiz doxgap douzswh caeuq hamjguek cawxaeu gyan’gyoeb. Cauhmoq gij vunqsik fazcanj ginghci mouyiz hozcozgih rog gyaiq, cihciz gij giyez“byaij okbae”de dox boiqhab、 comzgyoengq fazcanj. Gveihfan fazcanj doiqrog lauzvu doxgap. Cuengqsoeng gij hanhhaed gihminz youq rog gyaiq douzswh. Gyagiengz guenjleix gij fung’yiemj doiq rog douzswh, henhoh gij vunz caeuq swhcanj aen giyez raeuz youq rog gyaiq haenx ndaej ancienz.

 Camgya cienz seiqgyaiq ginghci ceihleix caeuq gihyiz doxgap. Roengzrengz baujciz caeuq fatdad guekgya ginghci mouyiz gvanhaeh ndaej onjdingh fazcanj, cienzmienh gyalaeg caeuq gij guekgya cingq fazcanj doxgap guh dox ndaej leih. Laebdaeb doicaenh aen cincwngz gensez swmougih caeuq gihyiz ginghci baenz aen cingjdaej ndeu. Cizgiz camgya Ngeihcib Guek Cizdonz daengj gensez daengx seiqgyaiq ginghci ceihleix gihci, gyagiengz caeuq cujyau ginghcidij hezdiuz hungzgvanh ginghci cwngcwz, fanjdui gak cungj hingzsik baujhucujyi, laebdaeb youq Dohhah Veizhoz Damzbuenq、 gozci ginhyungz dijhi gaijgwz ndawde fazveih gij cozyung ikleih fazcanj haenx.

 Gak boux daibyauj!

 Guek raeuz dwg aen guekgya dungjyiz minzcuz lai ndeu, gak minzcuz doengzcaez doxgiet buekguh、doengzcaez hoenghvuengh fazcanj, guekgya cij ndaej hwnghoengh fatdad. Aeu genhciz caeuq laeb caezcienz gij cidu minzcuz gihyiz gag guenj hongsaeh swhgeij, nyinhcaen gvancez lozsiz gij cwngcwz cosih cunghyangh cihciz siujsoq minzcuz caeuq minzcuz digih fazcanj haenx, roengzrengz hung hengzguh gij gveihva bangfuz aen minzcuz vunz haemq noix fazcanj、 doicaenh hwng bien fouq minz hengzdoengh caeuq fazcanj siujsoq minzcuz saehnieb. Giendingh mbouj bienq bae gyamaenh caeuq fazcanj gij seveicujyi minzcuz gvanhaeh bingzdwngj doxgiet doxbang huzndei haenx.

 Nyinhcaen gvancez gij cunghgyau gunghcoz gihbwnj fuengcim aen dangj raeuz. Henhoh gij habfap gienzik cunghgyau donzdij、 gyoengq vunz cunghgyaugai caeuq gyoengq ginzcung saenq gyauq, caenhliengh hawj gyoengqde youq coicaenh ginghci fazcanj、 vwnzva hoenghvuengh、 sevei huzndei fuengmienh fazveih cizgiz cozyung.

 Cienzmienh gvancez gij gyauzvu cwngcwz aen dangj raeuz. Henhoh gij habfap gienzik Vazgyauz beixnuengx rog guek caeuq gyoengq Vazgyauz dauq guek、gij lwgyah gyauzminz, cihciz gyoengqde cizgiz camgya guekcoj yendaiva gensez caeuq hozbingz dungjyiz daihnieb.

 Gak boux daibyauj!

 Aen gozfangz gaenjmaenh caeuq aen ginhdui giengzdaih, dwg gij rengz ak cengjlaeng henhoh guekgya cawjgienz、 ancienz caeuq fazcanj leih’ik. Aeu coengz cienzmienh hengzguh ginhdui lizsij sijming sigij moq gaihdon moq, cienzmienh gyagiengz gensez ginhdui gwzmingva yendaiva cwnggveihva, mboujduenh daezsang gij naengzlig guhbaenz lai yiengh ginhsw yinvu、 cix aeu gij naengzlig hoenxhingz gizbu cancwngh youq sinsizva diuzgen lajde guh haedsim haenx, gyagiengz gensez swhsiengj cwngci, genhciz gij gaenbonj yenzcwz dangj itdingh aeu lingjdauj ginhdui caeuq gij gaenbonj cunghcij yinzminz ginhdui, gaenxmaenx guh gij ginhsw yinlen youq sinsizva diuzgen lajde. Gyavaiq gij yamqdin cienzmienh gensez houginz daihneix. Roengzrengz hung bae daezsang gij naengzlig gozfangz gohgi caeuq vujgi canghbei gag cauhmoq. Roengzrengz beizyangj gij ginhsw vunzcaiz yienghmoq suciz sang. Gaenxmaenx onjdangq bae saedhengz gozfangz caeuq ginhdui gaijgwz. Genhciz ciuq fap guenj ginhdui、 coengzyiemz guenj ginhdui. Cienzmienh gensez gij vujcangh gingjcaz ligliengh dwg yendaiva haenx. Gyagiengz gozfangz dung’yenz caeuq gensez houbei ligliengh. Giengiet guhbaenz doengh gij yinvu fanjgungj hen onj、 cawqceq saehgienh fwtfat、 ciengjyiemj gouqcai daengj. Genhciz bing minz giethab、 dak bing hawj minz, byaij diuz roen bing minz yungzhab fazcanj miz Cungguek daegsaek neix. Gyamaenh caeuq fazcanj bingdoih caeuq cwngfuj、 bingdoih caeuq beksingq doxgiet.

 Gak boux daibyauj!

 Yanghgangj、 Aumwnz caeuq guekcoj ndei rwix doxgven、 yungz nyaenq caezcaemh. Raeuz yaek giendingh mbouj bienq bae gvancez aen fuengcim “aen guekgya ndeu song cungj cidu”、 “vunz Yanghgangj guenj Yanghgangj”、 “vunz Aumwnz guenj Aumwnz”、 gag guenj cingzdoh gig sang neix, caenhrengz cihciz Yanghgangj、 Aumwnz fazcanj ginghci, gaijndei saedceij beksingq, doicaenh minzcuj. Cihciz dwzgih cwngfuj cizgiz wngqdoiq gozci ginghci fung’yiemj diuhcan, henhoh ginghci ginhyungz onjdingh caeuq ciengzgeiz hoenghvuengh fazcanj. Ciep ndei caeuq lozsiz ndei doengh gij cwngcwz cosih cihciz Gangj Au ginghci sevei fazcanj haenx, daih fukdoh daezswng gij hailangh suijbingz neidi doiq Gangj Au fugsaeh mouyiz haenx, gyavaiq doicaenh diuz giuz hung Gangj Cuh Au daengj giekdaej sezsih gensez caeuq doiqciep, gyalai doxgap, cihciz Gangj Au camgya gozci caeuq gihyiz ginghci doxgap guh. Cihciz Yanghgangj gyamaenh caeuq daezswng aen diegvih dwg gozci ginhyungz、 mouyiz、 hangzyin cungsim haenx, gensez aen Yinzminzbi yezvu cungsim liz hamq. Cihciz Aumwnz gensez seiqgyaiq lijyouz youhhanz cungsim, doicaenh gensez Hwngzginz Sinhgih, coicaenh ginghci habdoh lai yiengh fazcanj. Dou saenq, miz guekcoj hungmbwk guh rengz hung cengjlaeng, beixnuengx Yanghgangj、Aumwnz itdingh ndaej dawz aen ranzmbanj swhgeij hwnqguh ndaej engqgya gyaeundei!

 Bi gvaqbae neix, song hamq gvanhaeh deng gaujniemh gig yiemzhaenq, ndaej cizgiz fazcanj baenaj. Fanjdui “Daizvanh doglaeb”、 nyinhdoengz “gij yawjfap doxdoengz 92 nienz”, gyamaenh gij cwngzgoj gyauhliuz caeuq doxgap, coicaenh song hamq gvanhaeh hozbingz fazcanj, yied ngoenz yied baenz gij simmuengh doxdoengz song hamq beixnuengx. Bi moq neix, raeuz aeu laebdaeb genhciz diuz dacwng fuengcim cunghyangh doiq Daizvanh gunghcoz haenx, demgiengz gij cwngci、 ginghci、 vwnzva caeuq minzeiq giekdaej coicaenh fazcanj song hamq gvanhaeh, gya’gvangq aen gizmen moq song hamq gvanhaeh hozbingz fazcanj. Aeu cienzmienh gyalaeg ginghci ginhyungz doxgap, doidoengh song hamq ginghci doxgap gvaengxgyaq hezyi gaenlaeng siengdamz ndaej daengz cincanj moq. Gyavaiq gensez aen ginghcigih haijyaz hamq baihsae. Cizgiz gyalai gak gaiq dox baedauq, guh vwnzva、 gyauyuz daengj gyauhliuz, sawj song hamq beixnuengx lienzhaeh engq gaenjmaed, ganjcingz engq depgyawj, leih’ik engq yungzhab. Daengxcungq lwglan Cunghvaz aeu engqgya gaenjmaed doxgiet hwnjdaeuj, vih guhbaenz guekcoj dungjyiz daihnieb、 saedyienh Cunghvaz minzcuz daih fukhwng bae haenqrengz buekguh!

 Gak boux daibyauj!

 Bi moq neix, gij hong vaigyauh aeu engq ndei bae fugsaeh gaijgwz hailangh caeuq seveicujyi yendaiva gensez daengxbuenz, vih coicaenh seiqgyaiq ginghci demlai、 henhoh hozbingz onjdingh guh ok gunghawj engq daih. Raeuz yaek laebdaeb gyalaeg caeuq guekgya seiqhenz gij gvanhaeh doxhuz doxndei haenx, gaenxmaenx camgya guekgya seiqhenz gak cungj doxgap gihci, doidoengh gihyiz doxgap gyalaeg fazcanj, doengzcaez cauh’ok gij digih vanzging hozbingz onjdingh、 bingzdaengj doxsaenq、 doxgap caez hingz haenx. Raeuz yaek caeuq guengjdaih guekgya cingqcaih fazcanj haenx gyagiengz doxgiet doxgap, gyalaeg gij cingzngeih ciuhlaux cienz roengzdaeuj haenx, gyalai gij doxgap doxleih, doidoengh saedyienh Lenzhozgoz 1000 bi fazcanj muzbyauh, henhoh gij cingqdangq gienzik caeuq doengzcaez leih’ik doengh aen guekgya cingq fazcanj. Raeuz yaek gyagiengz caeuq gak aen guek hung guh canloz doiqvah, demlai canloz doxsaenq, gya’gvangq giz doxgap, doicaenh song mbiengj gvanhaeh ndaej ciengzgeiz onjdingh cangqvuengh fazcanj. Raeuz yaek gaenxmaenx camgya gij hongsaeh lai mbiengj caeuq ceihleix cienz seiqgyaiq, doidoengh gozci cizsi coh aen fueng’yiengq engqgya goengcingq hableix bae fazcanj. Raeuz yaek giendingh mbouj bienq bae byaij diuz roen hozbingz fazcanj, genhciz gij hozbingz vaigyauh cwngcwz doglaeb gag guhcawj, ciuqhengz gij hailangh canloz doxleih caezhingz haenx, caeuq seiqgyaiq gak guek itheij, vih coicaenh vunzloih vwnzmingz cinbu, demlai gij fukheiq gak guek lwgminz caeuq gensez aen seiqgyaiq huzndei ciengzlwenx hozbingz、doengzcaez hoenghvuengh ndeu bae mboujduenh roengzrengz guh!

 Gak boux daibyauj!

 Dauqyawj doenghbaez, raeuz buekguh roemx baenaj, ndaej daengz cingzcik gig yienhda; muenghyawj daengzcog, raeuz rap naek roen gyae, lij aeu mboujduenh roengzrengz. Hawj raeuz gaenjmaed doxgiet youq seiqhenz aen dangj cunghyangh aeu Huz Ginjdauh dungzci guh cungjsuhgi neix, gaijfang swhsiengj, hai’gvangq cauhmoq, netsaed guhhong, haenqrengz haicauh aen gizmen moq hwnqguh seveicujyi yendaiva!Fouqgya cawqgej:

 1. “Sam vangj” yungzhab: Dwg ceij densinvangj、 gvangjbo densivangj caeuq vangjdoxlienz yungzhab fazcanj, saedyienh sam vangj doxlienz doxdoeng、 caezyiengj swhyenz, hawj yunghhoh daezgung gij sing’yaem gangjvah、 soqgawq caeuq gvangjbo densi daengj lai cungj fugsaeh.

 2. Yinzgeiqsuenq: Dwg gij swhyenz gaengawq vangjdoxlienz fugsaeh miz demgya、sawjyungh caeuq gyauhawj yienghsik, doengciengz nangqdaengz doenggvaq vangjdoxlienz daeuj daezhawj dungdai yungzheih gyadaih caemhcaiq ciengzseiz dwg gyajsiet haenx. Dwg gij doxgaiq conzdungj gisongih caeuq vangjloz gisuz fazcanj yungzhab ndaej baenz, de dangq dwg naeuz geiqsuenq naengzlig caemh ndaej dangguh cungj sanghbinj ndeu doenggvaq vangjdoxlienz bae riuzdoeng.

 3. Huqlienzvangj: Dwg ceij cungj vangjloz baenzneix —— doenggvaq saenqsik conzganj sezbei, ciuq gij hezyi gaenq iekdingh, dawz seizbienh cungj doxgaiq ndeu caeuq vangjdoxlienz lienzciep hwnjdaeuj, guh saenqsik gyauvuenh caeuq doengsaenq, daeuj saedyienh cinwngzva nyinhrox、 dinghvih、 gaenriz、 gamhaed caeuq guenjleix. De dwg cungj vangjloz youq gwnz giek vangjdoxlienz bae ietraez caeuq gyadaih.

 4. Mwh caengz haeujhag gyauyuz sam bi hengzdoengh giva: 2010 nienz 11 nyied Gozvuyen fatroengz 《Gij Yigen Gvendaengz Seizneix Fazcanj Mwh Caengz Haeujhag Gyauyuz Haenx》, iugouz gak sengj (swcigih、 cizyazsi) haeujlaeg guh diucaz, cinjdeng gaemdawz dangdieg mwh caengz haeujhag gyauyuz daihdaej yienghceij caeuq miz gij vwndiz doedok haenx, aeu aen yienh guh danhvei, bienguh mwh caengz haeujhag gyauyuz sam bi hengzdoengh giva. Yawhgeiq doenggvaq saedhengz aen sam bi hengzdoengh giva neix, gak dieg yaek saen hwnq、 gaij hwnq、 gyahung hwnq 9 fanh lai aen youwzyenz, youwzyenz couh ndaej caiq ciusou 500 lai fanh boux lwgnyez, mizyauq gejsoeng aen vwndiz “haeuj youwzyenz nanz”.

 5. Hawsingz gihminz yihbauj: Caezcingj mingzcwngh heuhguh hawsingz gihminz gihbwnj yihliuz baujyiemj. Guek raeuz 2007 nienz haidoengh hawsingz gihminz yihliuz baujyiemj sawqdiemj, boux ndaej baujyiemj de dwg: gyoengq hagseng、 lwgnyezhung、 lwgnyeziq youq duenh cunghsiujyoz caeuq gizyawz gihminz hawsingz mbouj dwg coengznieb youh mbouj gvihaeuj aen fanveiz hawsingz cizgungh gihbwnj yihliuz baujyiemj cidu guenj daengz haenx. Couzcienz fuengsik aeu gyahdingz gyau feiq guhcawj, cwngfuj hawj habdangq bangbouj. Cungdenj gaijgez camgya baujyiemj gihminz bae yihyen youq yw bingh caeuq mwnzcinj yw binghhung ceiok. 2011 nienz cwngfuj bangbouj byauhcunj dabdaengz moix vunz moix bi 200 maenz, camgya baujyiemj vunzsoq dabdaengz 2.2 ik, gij feiqyungh bae yihyen youq yw bingh dwg ndaw cwngcwz fanveiz haenx aen bausiuh beijlaeh de、 caeuq dieg guh mwnzcinj dungjcouz aen bausiuh beijlaeh de, faenbied dabdaengz 70% caeuq 85%.

 6. Sinhnungzhoz: Caezcingj mingzcwngh heuhguh sinhhingz lajmbanj hozcoz yihliuz, dwg cungj lajmbanj gihminz ywbingh doxbang doxcoengh cidu baenzneix —— youz cwngfuj cujciz、 dazyinx、 cihciz, nungzminz gagnyienh camgya, goyinz、 cizdij caeuq cwngfuj lai fueng couzcienz, aeu binghnaek dungjcouz guhcawj. 2003 nienz, guek raeuz cingqsik haidoengh sinhnungzhoz sawqdiemj, 2008 nienz daihdaej saedyienh cidu cienzbouh guenj daengz. 2011 nienz, sinhnungzhoz camgya baujyiemj vunzsoq dabdaengz 8.32 ik, camgya sinhnungzhoz beijlwd mauhgvaq 96%. 2011 nienz cwngfuj bangbouj byauhcunj dabdaengz moix vunz moix bi 200 maenz, gij feiqyungh bae yihyen youq yw bingh dwg ndaw cwngcwz fanveiz haenx bausiuh beijlaeh dabdaengz 70%, gij dungjcouz digih mauhgvaq 85% haenx guh mwnzcinj dungjcouz lo.

 7. Fugsaeh hangznieb yingzyezsui gaijbaenz cwngsou cwnghcizsui: Dwg ceij hangh cung’yau gaijgwz baenzneix —— ciuq gij iugouz laebhwnj laeb caezcienz yiengh sousuiq cidu ikleih gohyoz fazcanj, doiq fugsaeh hangznieb youz cwngsou yingzyezsui gaijbaenz cwngsou cwnghcizsui. Daj 2012 nienz 1 nyied 1 hauh hwnj, youq Sanghaij Si gyaudoeng daehyinh hangznieb caeuq bouhfaenh yienhdaih fugsaeh hangznieb, guh yingzyezsui gaijbaenz cwngsou cwngcizsui sawqdiemj, sawqdiemj hangznieb cungjdaej gyau suiq mbouj demgya roxnaeuz loq miz di doekdaemq, gihbwnj siucawz cungzfuk nabsuiq, caemhcaiq cugbouh doigvangq daengz gizyawz hangznieb, diuzgen cingzsug seiz, genj bouhfaenh hangznieb youq daengx guek guh daengxaen hangznieb sawqdiemj.

 8. Binghniuduzcwng daengj 8 loih binghnaek: Binghbwzhezbing lwgnyez、 bingh senhdenhsing sinhcangbing lwgnyez、 bingh aenmak geizlaeng geizsat (binghniuduzcwng)、 binghyujsen’aiz、 binghgunghgingjaiz、 bingh cungsing cinghsinzbing、 bingh naidohyoz feigezhwz、 bingh’aiswhbing gihveising ganjyenj.

 9. Binghfeiqaiz daengj 12 loih binghnaek: Binghfeiqaiz、 binghsizdauaiz、 binghveiqaiz、 binghgezcangzaiz、 binghcizcangzaiz、 bingh mansing sibauh bwzhezbing、 bingh gizsing sinhgih gwngjswz、 binghnaujgwngjswz、 binghhezyoujbing、 binghⅠhingz dangzniubing、 binghgyazgang、 binghbakveuq.
Dozsiengq