Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

YAENGX SANG MBAW GEIZHAUH HUNGMBWK DWNG SIUJBINGZ LIJLUN,DAWZ HWNQGUH YIENGH SAEHNIEB SEVEICUJYI MIZ DAEGSAEK CUNGGUEK CIENZMIENH DOI YIENGQ 21 SIGIJ 8

——Gij Baugau Youq Gwnz Aen Daihhoih Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibhaj Baez Daengx Guek Daibyauj Davei
(1997 nienz 9 nyied 12 hauh)

Gyangh Cwzminz
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 7、Gensez Yiengh Seveicujyi Vwnzva Miz Cungguek Daegsaek

 Yiengh seveicujyi vwnzva miz daegsaek Cungguek, aeu gij cujyau neiyungz de daeuj gangj, caeuq gaijgwz hailangh doxdaeuj gij seveicujyi cingsaenz vwnzmingz raeuz soqlaiz cangdauj haenx dwg doxhab. Vwnzva dwg caeuq ginghci、cwngci doxdoiq daeuj gangj. Cingsaenz vwnzmingz dwg caeuq vuzciz vwnzmingz doxdoiq daeuj gangj. Cijmiz ginghci、cwngci、vwnzva hezdiuz fazcanj, cijmiz song aen vwnzmingz cungj gauj ndei, cij dwg yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek haenx.

 Seveicujyi yendaiva wnggai miz gij ginghci mwnhoengh haenx, hix wnggai miz gij vwnzva mwnhoengh haenx. Gij yendaiva gensez cincwngz guek raeuz, youq gig daih cingzdoh dwg gauq daezsang gozminz suciz caeuq haifat yinzcaiz swhyenz daeuj gietdingh. Naj doiq gohyoz gisuz fazcanj gig vaiq gig haenq caeuq cunghhoz gozliz gingcwngh haenqrem, naj doiq seiqgyaiq fanveiz ndawde gak cungj swhsiengj vwnzva doxcung doxdongj, najdoiq aen biengz siujgangh yinzminz ginzcung gij vwnzva sihgiuz ngoenz beij ngoenz demmaj haenx, daengx dangj itdingh aeu daj aen gauhdu seveicujyi saehnieb hwng vuengh fatdad caeuq minzcuz saenqhwng neix, bae cungfaen yinsiz gij cungyausing caeuq ginjbwzsing vwnzva gensez.

 Yiengh seveicujyi vwnzva miz daegsaek Cungguek, dwg gij cungyau ligliengh gietcomz caeuq gikleih daengx guek gak cuz yinzminz haenx, dwg gij cungyau byauhci cunghhoz gozliz. Gij goekgaen de dwg Cunghvaz Minzcuz haj cien bi vwnzmingz lizsij, youh doekrag youq gij sizcen yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek haenx, miz gij seizdaih daegdiemj sienmingz; de fanjyingj gij gihbwnj daegdiemj seveicujyi ginghci caeuq cwngci guek raeuz, youh doiq ginghci caeuq cwngci fazcanj miz gig daih coicaenh cozyungh. Gensez yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek haenx, bietdingh aeu haenqrengz daezsang gij swhsiengj daudwz suciz caeuq gohyoz vwnzva suciz daengx aen minzcuz, vih ginghci fazcanj caeuq ndawbiengz cienzmienh cinbu daezhawj gij cingsaenz doenghlig caeuq ciliz cihciz gig hung’ak haenx, gungganq ciuh dem ciuh gij gunghminz miz lijsiengj、miz daudwz、miz vwnzva、miz giliz hab seveicujyi yendaiva iugouz haenx. Neix dwg vwnzva gensez guek raeuz hangh yinvu ciengzgeiz youh gannanz ndeu.

 Youq daengx biengz cauxbaenz gij lijsiengj caezcaemh caeuq cingsaenz donghcawx haenx, dwg gij gaenbonj yiengh seveicujyi vwnzva gensez miz daegsaek Cungguek haenx. Aeu itloh mbouj bienq bae yungh Dwng Siujbingz Lijlun gyauyuz ganbu caeuq ginzcung. Haeujlaeg dingjnanz bae gaihcanj gij seveicujyi daudwz gyauyuz aeu vih yinzminz fuzvu guh haedsim、aeu cizdijcujyi guh yenzcwz haenx, gyagiengz minzcuj fazci gyauyuz caeuq giliz gyauyuz, dazyinx vunz lai laebhwnj gij sigaigvanh、yinzswnghgvanh、gyacizgvanh cingqdeng haenx. Haenqrengz hungzyangz aigozcujyi、cizdijcujyi、seveicujyi caeuq gij cingsaenz ganhoj cauh nieb. Dizcang gungcanjcujyi swhsiengj daudwz, doengzseiz dawz senhcinsing iugouz caeuq gvangjfansing iugouz giethab hwnjdaeuj, gujli sojmiz gij swhsiengj daudwz doiq guekgya doengjit、minzcuz doxgiet、ginghci fazcanj、ndawbiengz cinbu mizleih haenx. Fazyangz seveicujyi yinzdaucujyi cingsaenz. Bouxcoz lwgnyez dwg gij daengzcog guekcoj、gij muenghdaeuz minzcuz, aeu cibfaen yawjnaek gij swhsiengj daudwz gensez bouxcoz lwgnyez.

 Fazcanj gyauyuz caeuq gohyoz, dwg gij giekdaej gunghcwngz vwnzva gensez. Gungganq gij lauzdungcej suciz sang aeu baenz ik daeuj geiqsuenq dem gij cienmonz yinzcaiz baenz cien baenz fanh ndaej caeuq yendaiva iugouz dox hab’wngq haenx, fazveih gij youhsi yinzliz swhyenz hungloet guek raeuz, gvanhaeh daengz 21 sigij daengxbuenz seveicujyi saehnieb. Aeu cietsaed dawz gyauyuz baij youq aen canloz diegvih sien fazcanj gonq haenx. Gingqcungh lauxsae yawjnaek gyauyuz, gyagiengz lauxsae duivuj gensez. Fazveih gij cizgizsing gak aen fuengmienh, haenqrengz bujgiz gouj bi yivu gyauyuz、baetcawz gij vwnzmangz bouxcoz bouxcungnienz, cizgiz fazcanj gij cizyez gyauyuz caeuq cwngzyinz gyauyuz gak cungj hingzsik haenx, onjbouh fazcanj gauhdwngj gyauyuz. Youhva gyauyuz gezgou, gyavaiq gij yamqdin gauhdwngj gyauyuz guenjleix dijci gaijgwz, hableix boiqceiq gyauyuz swhyenz, daezsang gyauyoz caetliengh caeuq banh hag yauyiz. Nyinhcaen gvancez gij gyauyuz fuengcim aen dangj, yawjnaek daezsang gij suciz boux souh gyauyuz, gungganq boux hwnqguh caeuq boux ciepban seveicujyi saehnieb dwz ci dij daengj cienzmienh fazcanj haenx. Roengzrengz daezsang gohgi suijbingz, bujgiz gohgi cihsiz, dazyinx vunzlai laebhwnj gohyoz cingsaenz, roxyungh gohyoz fuengfap, gujli cauhmoq fazmingz. Siucawz hukngawz, fanjdui funghgen maezsaenq hozdung. Cizgiz fazcanj cezyoz sevei gohyoz, neix doiq genhciz Majgwzswhcujyi youq ndaw yisiz hingzdai lingjyiz guek raeuz gij cijdauj diegvih de, doiq damqra gij fazcanj gveihliz yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek haenx, demgiengz gij naengzlig raeuz bae yinsiz seiqgyaiq、gaijcauh seiqgyaiq, miz yiyi youqgaenj.

 Fazcanj vwnzyoz yisuz、sinhvwnz cuzbanj、gvangjbo yingjsi daengj saehnieb, dwg gij cungyau neiyungz vwnzva gensez. Sinhvwnz senhconz itdingh aeu genhciz dangjsing yenzcwz, genhciz saedsaeh gouz dwg, dawz cingq yizlun daujyang. Doiq sinhvwnz cuzbanjyez aeu gyagiengz guenjleix, youhva gezgou, daezsang caetliengh. Gyalaeg vwnzva dijci gaijgwz. Doeksaed caeuq dingh caezcienz vwnzva ginghci cwngcwz. Genhciz aen fueng’yiengq vih yinzminz fuzvu、vih seveicujyi fuzvu neix, gvancez aen fuengcim bak va caez langh、bak gya caez lwnh, hungzyangz cujsenzliz, dizcang lai cungj lai yiengh, lailai cauhguh ok gij cozbinj ndei swhsiengjsing caeuq yisuzsing dox doengjit haenx daeuj.

 Cauh’ok gij vwnzva vanzging ndei, dwg gij diuzgienh youqgaenj ndaej bae daezsang ndawbiengz vwnzmingz cingzdoh、doicaenh gaijgwz hailangh caeuq yendaiva gensez. Aeu haeujlaeg dingjnanz bae gaihcanj ginzcungsing cingsaenz vwnzmingz cauhlaeb hozdung, haenqrengz cangdauj sevei gunghdwz、cizyez daudwz caeuq gyahdingz meijdwz. Fwngz ndeu ca fanzyungz, fwngz ndeu ca guenjleix, coicaenh vwnzva hawciengz gengangh fazcanj. Gyagiengz vwnzva gihcuj sezsih gensez. Yawjnaek baujhoh gohyoz、lizsij、vwnzva yizcanj caeuq gwzming vwnzvuz. Cizgiz doicaenh veiswngh dijyuz saehnieb gaijgwz caeuq fazcanj. Diz cang gij swnghhoz fuengsik gengangh vwnzmingz haenx, mboujduenh daezsang gij caetliengh ginzcung cingsaenz vwnzva swnghhoz.

 Guek raeuz vwnzva ndaej fazcanj, mbouj lizhai ndaej gij cwngzgoj doengzcaemh yinzlei vwnzmingz. Aeu genhciz aen yenzcwz aeu gij raeuz guh goek、gij wnq youz raeuz yungh neix, gaihcanj gij doiq rog vwnzva gyauhliuz lai cungj lai yiengh haenx, lai supsou gij vwnzva yiengh ndei gak guek, yiengq seiqgyaiq baijok gij cwngzciu vwnzva gensez Cungguek. Genhgez daeqceih gak cungj swhsiengj vwnzva nduknaeuh daeuj gaetmyaex.

 Cihsiz fwnswj dwg gunghyinz gaihgiz ndawde aen bouhfaenh ndeu, youq ndaw yendaiva gensez miz cozyungh youqgaenj. Aeu nyinhcaen gvancez gij cihsiz fwnswj cwngcwz aen dangj, cungfaen fazveih gij cizgizsing caeuq cangcausing gyoengqde. Cihsiz fwnswj aeu gyagiengz hagsib, daezsang bonjfaenh, roengzrengz bienqbaenz boux conzbo senhcin swhsiengj、boux haicaux gohyoz gisuz、boux gungganq gunghminz “seiq miz” caeuq boux swnghcanj cingsaenz canjbinj maenhndei, doengz guengjdaih gunghyinz、nungzminz itheij, vih saenqhwng Cunghvaz Minzcuz laeb goeng laeb nieb.

 Cungguek vwnzva miz gij lizsij roenghlwenq haenx. Youq ndaw sizcen hungmbwk seveicujyi yendaiva gensez, raeuz itdingh ndaej cauh’ok gij seveicujyi vwnzva miz daegsaek Cungguek engqgya lai saek lai yiengh gyaeundei raixcaix daeuj, doiq yinzlei vwnzmingz guh’ok gij gung’yen wngdang miz haenx.

 Gak boux dungzci! Youq gangj le gij yinvu ginghci、cwngci caeuq vwnzva fuengmienh gvaqlaeng, gizneix yaek cienmonz gangjgangj gozfangz caeuq bingdoih gensez. Gyagiengz gozfangz caeuq bingdoih gensez, dwg gij gihbwnj baujcwng guekgya ancienz caeuq yendaiva gensez. Dwng Siujbingz gij bingdoih gensez swhsiengj seizgeiz moq, dwg ciepswnj caeuq fazcanj le Mauz Cwzdungh bingsaeh swhsiengj, dwg gij gohyoz ceijnamz bingdoih gensez caeuq gozfangz gensez raeuz. Aeu ciuq aen cungj iugouz cwngci habgek、bingsaeh maenh’ak、cozfungh maenhndei、giliz yiemzmingz、baujcang mizrengz neix, cizgiz doicaenh bingdoih gensez caeuq gaijgwz, dawz gij gwzming’va、yendaiva、cwnggveihva gensez yinzminz gaijfangginh daezsang daengz aen suijbingz moq ndeu. Aen bingdoih raeuz youq 70 bi ginglig roenghsag ndawde, gingsouh ndaej gak cungj gaujniemh, mboujduenh fazcanj hung’ak, gij ceiq gaenbonj de dwg baengh dangj giengiengz lingjdauj. Youq laj lizsij diuzgienh moq, bingdoih itdingh aeu itloh mbouj bienq bae genhciz aen dangj cezdui lingjdauj, youq swhsiengj fuengmienh、cwngci fuengmienh caeuq dangj cunghyangh baujciz doxdoengz, sojmiz hengzdoengh dingq dangj cunghyangh cijveih, genhciz gij singqcaet caeuq cunghcij yinzminz bingdoih. Gvancez gij bingsaeh canloz fuengcim cizgiz fuengzre haenx, gyagiengz caetliengh gensez, byaij diuz loh bing noix youh ak miz daegsaek Cungguek haenx. Coengz yiemz ceihleix bingdoih, daihlig gyagiengz swhsiengj cwngci gensez, fazyangz gij conzdungj ndei bingdoih raeuz, youq cingsaenz vwnzmingz gensez fuengmienh byaij youq baihnaj daengx biengz. Hab’wngq seiqgyaiq bingsaeh lingjyiz gij bienqvaq laegdaeuq haenx, gyagiengz gyauyuz yinlen, daezsang yienhdaih gisuz daegbied dwg gij fuengzhen hoenxciengq naengzlig laj gauhgisuz diuzgienh haenx. Youq gwnz giekdaej 80 nienzdaih gemj bing 100 fanh vunz, guek raeuz yaek youq baezlaeng sam bi ndawde caiq gemj bing 50 fanh vunz dem. Aeu yawjnaek yungh gohgi sawj bingdoih bienq ak, gyagiengz gozfangz gohgi yenzgiu, laebhwnj caeuq laeb caezcienz gij gozfangz gunghyez yinhingz gihci caeuq yiengh hawciengz ginghci dijci seveicujyi dox hab’wngq haenx, cugbouh bae vuenh vujgi canghbei moq. Bingdoih aeu fugcoengz guekgya ginghci gensez daengxbuenz caeuq vih de fuzvu, gaenxgiemh hwnqguh bingdoih, cizgiz cihciz caeuq camgya guekgya ginghci gensez. Gak gaep dangj cujciz、cwngfuj caeuq yinzminz ginzcung aeu gvansim、cihciz gozfangz caeuq bingdoih gensez. Gyagiengz gozfangz gyauyuz, demgiengz cenzminz gozfangz gvanhnen. Aeu haeujlaeg dingjnanz bae gaihcanj hangh gunghcoz yungjhu cwngfuj in’gyaez yinzminz、yungjhu bingdoih youhdai ginhlezsuz neix, caenh’itbouh gyamaenh ginhcwng、ginhminz doxgiet. Gyagiengz minzbingh、yibeiyiz budui gensez, laeb caezcienz gozfangz dungyenz dijci. Laebdaeb gyagiengz hwnqguh Cungguek Yinzminz Vujcangh Gingjcaz Budui caeuq gungh’anh、anhcenz daengj bouhmonz.

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Dozsiengq