Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

YAENGX SANG MBAW GEIZHAUH HUNGMBWK DWNG SIUJBINGZ LIJLUN,DAWZ HWNQGUH YIENGH SAEHNIEB SEVEICUJYI MIZ DAEGSAEK CUNGGUEK CIENZMIENH DOI YIENGQ 21 SIGIJ 7

——Gij Baugau Youq Gwnz Aen Daihhoih Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibhaj Baez Daengx Guek Daibyauj Davei
(1997 nienz 9 nyied 12 hauh)

Gyangh Cwzminz
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 6、Cwngci Dijci Gaijgwz Caeuq Minzcuj Fazci Gensez

 Guek raeuz ginghci dijci gaijgwz fazcanj haeuj laeg caeuq seveicujyi yendaiva gensez hamj sigij fazcanj roengzbae, iugouz raeuz youq laj aen cenzdiz genhciz seiq hangh gihbwnj yenzcwz, laebdaeb doicaenh cwngci dijci gaijgwz, caenh’itbouh gya’gvangq seveicujyi minzcuj, laeb caezcienz seveicujyi fazci, eiqfap guenjleix guekgya, hwnqguh seveicujyi fazci guekgya.

 Fazcanj seveicujyi minzcuj cwngci, dwg gij fwndou muzbyauh aen dangj raeuz soqlaiz giendingh mbouj bienq haenx. Mbouj miz minzcuj couh mbouj miz seveicujyi, couh mbouj miz seveicujyi yendaiva. Gij bwnjciz seveicujyi minzcuj couh dwg yinzminz danggya guhcawj. Guekgya sojmiz gienzlig gvi yinzminz. Gij gozdij yinzminz minzcuj conhcwng caeuq gij cwngdij yinzminz daibyauj daihhoih cidu guek raeuz saedhengz haenx, dwg yinzminz buekmingh guh cij ndaej daeuj, dwg lizsij genjdingh aeu yienghneix, itdingh aeu genhciz caeuq laeb caezcienz aen gaenbonj cwngci cidu neix, mbouj ciuqbuen aen vunq cwngci cidu Sihfangh, neix doiq genhciz aen dangj lingjdauj caeuq seveicujyi cidu、saedyienh yinzminz minzcuj miz gietdingh yiyi.

 Fazcanj minzcuj itdingh aeu caeuq laeb caezcienz fazci gaenjmaed giethab, saedhengz ciuq faplwd guenjleix guekgya. Ciuq faplwd guenjleix guekgya, couh dwg guengjdaih yinzminz ginzcung youq dangj lingjdauj baihlaj, ciuq yenfaz caeuq faplwd gvidingh, doenggvaq gak cungj roenloh caeuq hingzsik guenjleix hongsaeh guekgya, guenjleix ginghci vwnzva saehnieb, guenjleix hoengsaeh ndawbiengz, baujcwng guekgya gak hangh gunghcoz cungj ciuq faplwd bae guh, cugbouh sawj seveicujyi minzcuj ndaej ciduva、fazlizva bae, sawj cungj cidu caeuq faplwd neix mbouj aenvih lingjdaujyinz gaijbienq le cix gaijbienq bae, mbouj aenvih lingjdaujyinz yawjfap gaijbienq caeuq cuyiliz gaijbienq le cix gaijbienq bae. Ciuq faplwd guenjleix guekgya, dwg aen gihbwnj fanghloz dangj lingjdauj yinzminz guenjleix guekgya haenx, dwg aen gwzgvanh sihyau fazcanj seveicujyi hawciengz ginghci, dwg gij geiqhauh youqgaenj ndawbiengz vwnzmingz cinbu, dwg gij baujcang youqgaenj sawj guekgya ciengzgeiz onjdingh. Dangj lingjdauj yinzminz ceiqdingh yenfaz caeuq faplwd, caemhcaiq youq ndaw yenfaz caeuq faplwd fanveiz hozdung. Ciuq faplwd guenjleix guekgya dawz genhciz aen dangj lingjdauj、fazyangz yinzminz minzcuj caeuq yiemzgek ciuq fap banh saeh doengjit hwnjdaeuj, daj cidu caeuq faplwd fuengmienh bae baujcwng gij gihbwnj lohsienq caeuq gihbwnj fuengcim aen dangj ndaej gvancez saedhengz, baujcwng aen dangj ndaej daj nduj daengz laeng fazveih gij lingjdauj haedsim cozyungh baulamx daengxbuenz、hezdiuz gak fueng haenx.

 Doicaenh cwngci dijci gaijgwz, itdingh aeu doiq demgiengz gij rengzhoengh dangj caeuq guekgya, fazveih gij daegdiemj caeuq youhsi seveicujyi cidu, veizhu guekgya doengjit、minzcuz doxgiet caeuq ndawbiengz onjdingh, cungfaen fazveih gij cizgizsing yinzminz ginzcung, coicaenh swnghcanjliz fazcanj caeuq ndawbiengz cinbu mizleih. Dangqnaj caeuq baezlaeng duenh seizgan ndeu, gij cujyau yinvu cwngci dijci gaijgwz dwg: Fazcanj minzcuj, gyagiengz fazci, saedhengz cwng gi faenhai、cinghgenj gihgou, laeb caezcienz minzcuj gamduk cidu, veizhu andingh doxgiet.

 (1) Laeb caezcienz minzcuj cidu. Gungcanjdangj gaemgienz couh dwg lingjdauj caeuq cihciz yinzminz bae gaemdawz gij gienzlig guenjleix guekgya, saedhengz minzcuj senjgij、minzcuj gezcwz、minzcuj guenjleix caeuq minzcuj gamduk, baujcwng yinzminz ciuq fap yiengj miz gvangjfan gienzleih caeuq swyouz, gingqcungh caeuq baujcang vunzgienz. Fazcanj seveicujyi minzcuj, cidu engq daiq miz gwnhbwnjsing、cenzgizsing、vwnjdingsing caeuq cangzgizsing. Genhciz caeuq laeb caezcienz yinzminz daibyauj daihhoih cidu, baujcwng yinzminz daibyauj daihhoih caeuq aen cangzveijvei de ciuq fap hengz guh gij ciznwngz guekgya gienzlig gihgvanh, gyagiengz laeb fap caeuq gamduk gunghcoz, maedcaed yinzminz daibyauj caeuq yinzminz lienzhaeh. Aeu dawz gij gezcwz hungnaek mizgven gaijgwz fazcanj caeuq laeb fap giethab hwnjdaeuj. Cugbouh guhbaenz aen gezcwz gihci haeuj laeg liujgaij gij cingzgvang yinzminz ginzcung、cungfaen fanjyingj gij simmuengh yinzminz ginzcung、gvangqlangh comz aeu gij coengmingz yinzminz ginzcung, doicaenh gezcwz gohyozva、minzcujva, daezsang gezcwz suijbingz caeuq gunghcoz yauliz. Genhciz caeuq laeb caezcienz gij lai dangj doxgap caeuq cwngci hezsangh cidu youz gungcanjdangj lingjdauj haenx. Genhciz aen fuengcim “ciengzgeiz caemhyouq、dox guh gamduk、simsaej doxrox、yungznyaenq caez dang”, gyagiengz caeuq minzcuj dangjbai doxgap banh saeh, gyamaenh aen dangj raeuz caeuq yinzsw rog dangj aen lenzmungz de. Laebdaeb doicaenh gij cwngci hezsangh、minzcuj gamduk、canh cwng yi cwng yinzminz cwnghez sawj de bienq baenz gveihfanva、ciduva bae, sawj de ndaej baenz diuz miengloh youqgaenj aen dangj bae donzgez gak gyaiq. Gyamaenh caeuq fazcanj aen gyaez guek doengjit cansen gvangqlangh haenx. Cienzmienh gvancez gij minzcuz cwngcwz aen dangj, genhciz caeuq laeb caezcienz minzcuz gihyiz swci cidu, cietsaed gyagiengz minzcuz gunghcoz, gyamaenh caeuq fazcanj cungj seveicujyi minzcuz gvanhaeh bingzdwngj、doxgiet、doxbang, coicaenh gak minzcuz doengzcaez fanzyungz cinbu. Nyinhcaen gvancez gij cunghgyau cwngcwz、gyauzvu cwngcwz aen dangj. Gunghvei、gungcinghdonz、fulenz daengj ginzcung donzdij aeu youq guenjleix guekgya caeuq ndawbiengz hongsaeh ndawde fazveih gij cozyungh minzcuj camhaeuj caeuq minzcuj gamduk, bienq baenz diuz giuz caeuq diuz sai aen dangj lienzhaeh guengjdaih yinzminz ginzcung haenx.

 Gyadaih gihcwngz minzcuj, baujcwng hawj yinzminz ginzcung ndaej cigsoh hengzsawj minzcuj gienzleih, ciuq fap bae guenjleix gij saehcingz swhgeij, cauh’ok gij swnghhoz vuenyungz swhgeij, dwg seveicujyi minzcuj gij sizcen ceiq gvangqlangh haenx. Ndawsingz lajmbanj gihcwngz cwnggenz gihgvanh caeuq gihcwngz ginzcungsing swci cujciz, cungj aeu laeb caezcienz minzcuj senjgij cidu, saedhengz cwngvu caeuq caizvu goenghai, hawj ginzcung cigsoh camgya daujlun caeuq gietdingh gihcwngz goenggungh hongsaeh caeuq goeng’ik saehnieb, doiq ganbu saedhengz minzcuj gamduk. Genhciz caeuq laeb caezcienz gij minzcuj guenjleix cidu giyez swyez danhvei aeu cizgungh daibyauj daihhoih guh gihbwnj hingzsik haenx, cujciz cizgungh camgya gaijgwz caeuq guenjleix, veizhu gij gienzik habfap cizgungh. Genhgez niujcingq athaed minzcuj、giengzbik minghlingh daengj hingzveiz loengloek.

 (2) Gyagiengz fazci gensez. Genhciz miz fap ndaej ciuq、miz fap itdingh aeu ciuq、hengz fap itdingh aeu yiemz、famh fap itdingh aeu caz, dangj caeuq guekgya saehnieb yaek swnhleih fazcanj couh itdingh aeu yienghneix guh. Gyagiengz laeb fap gunghcoz, daezsang laeb fap caetliengh, daengz 2010 nienz guhbaenz dauq seveicujyi fazliz dijhi miz daegsaek Cungguek haenx. Veizhu gij cunhyenz yenfaz caeuq faplwd, genhciz youq baihnaj faplwd bouxboux bingzdwngj, mboujlwnh boux vunz lawz、aen cujciz lawz cungj mbouj miz gij daeggienz mbouj souh faplwd guenjhanh haenx. Sojmiz cwngfuj gihgvanh cungj itdingh aeu ciuq fap hingzcwng, caensaed baujcang gij gienzleih gunghminz, saedhengz hengz fap cwzyinci caeuq bingzyi gaujhwzci. Doicaenh swhfaz gaijgwz, daj gwnz cidu bae baujcwng swhfaz gihgvanh ciuq fap doglaeb goengcingq bae hengzsawj sinjbangenz caeuq genjcazgenz, laebhwnj anqien、anqloek cwzyin cazbanh cidu. Gyagiengz cizfaz caeuq swhfaz duivuj gensez. Haeujlaeg gaihcanj bujfaz gyauyuz, demgiengz gij faplwd yisiz daengxcungq yinzminz, comzrengz daezsang gij fazci gvanhnen caeuq ciuq fap banhsaeh naengzlig lingjdauj ganbu. Fazci gensez caeuq cingsaenz vwnzmingz gensez itdingh aeu gaenjmaed giethab, doengzbouh doicaenh.

 (3) Doicaenh gihgou gaijgwz. Gihgou hung gvaqbouh, vunz lai saeh noix, cwng gi mbouj faen, gvanhliuzcujyi yiemzcungh, cigsoh gazngaih gaijgwz haeujlaeg caeuq ginghci fazcanj, yingjyangj dangj caeuq ginzcung gvanhaeh. Aen vwndiz neix gaenjgip aeu gaijgez, itdingh aeu coengz daengxbuenz bae ngeix, cujciz cienmonz ligliengh, cagaenj dingh ok fangh’an, cizgiz doicaenh. Aeu ciuq gij iugouz seveicujyi hawciengz ginghci, cienjbienq cwngfuj ciznwngz, saedyienh cwng gi faenhai, dawz gij gienzlig giyez guh swnghcanj ginghyingz guenjleix neix caensaed gyau hawj giyez; gaengawq aen yenzcwz cinghgenj、doengjit、yaunwngz bae guh gihgou gaijgwz, laebhwnj gij hingzcwng guenjleix dijhi banh saeh yauliz sang、yinconj hezdiuz、hingzveiz gveihfan haenx, daezsang aen suijbingz vih yinzminz fuzvu; dawz cunghhoz ginghci bouhmonz gaijcuj baenz hungzgvanh diuzgung bouhmonz, diuzcingj caeuq gemjnoix conhyez ginghci bouhmonz, gyagiengz hengz fap gamguenj bouhmonz, gungganq caeuq fazcanj ndawbiengz cunghgai cujciz. Gyalaeg hingzcwng dijci gaijgwz, saedyienh guekgya gihgou cujciz、ciznwngz、benhci、gunghcoz cwngzsi fazdingva, yiemzgek gaemhanh gihgou bongqgawh, genhgez caizgemj gij vunz lwyawz fouz hong de bae. Gyalaeg yinzsw cidu gaijgwz, yinxhaeuj gingcwngh gikleih gihci, laeb caezcienz gunghvuyenz cidu, hwnqguh aen conhyezva guekgya hingzcwng guenjleix ganbu duivuj suciz sang ndeu.

 (4) Laeb caezcienz minzcuj gamduk cidu. Aen gienzlig raeuz dwg yinzminz hawj, sojmiz ganbu cungj dwg boux vunz goenggya vih yinzminz banh saeh, itdingh aeu ciepsouh yinzminz caeuq faplwd gamduk. Aeu gyalaeg gaijgwz, laeb caezcienz gij faplwd cidu guh gamduk haenx, laebhwnj laeb caezcienz gij hanhhaed gihci ciuq fap hengzsawj gienzlig haenx. Genhciz aen yenzcwz goengbingz、goengcingq、goenghai, aen bouhmonz cigsoh nangq daengz gij leih’ik nemndang ginzcung aeu saedhengz goenghai banhsaeh cidu. Dawz ndaw dangj gamduk、faplwd gamduk、ginzcung gamduk giethab hwnjdaeuj, fazveih gij cozyungh yizlun gamduk. Gyagiengz gamduk yenfaz caeuq faplwd saedhengz ndaej baenzlawz yiengh, veizhu guekgya fazci doengjit. Gyagiengz gamduk gij fuengcim cwngcwz dangj caeuq guekgya gvancez ndaej baenzlawz yiengh, baujcwng cwngling doengswnh. Gyagiengz gamduk gak gaep ganbu daegbied dwg lingjdauj ganbu, fuengzre luenh yungh gienzlig, aeu yiemz fad gij vunz hengz fap famh fap、damcang uengjfap haenx.

 (5) Veizhu andingh doxgiet. Riengz gaijgwz hailangh guh haeujlaeg caeuq diuzcingj ginghci gvanhaeh, gak cungj mauzdun ndaw ginghci caeuq ndawbiengz swnghhoz, okyienh le mbouj noix cingzgvang moq caeuq bienqvaq moq, ndawde mbangj aen mauzdun nangq daengz leih’ik nemndang ginzcung haemq doedok. Gak gaep dangjveij caeuq cwngfuj itdingh aeu nyinhcaen fucwz、cibfaen yiedcingz bae gaijgez gij saedsaeh vwndiz yinzminz ginzcung swnghhoz caeuq gunghcoz ndawde miz ok haenx. Doiq yinzminz neibu mauzdun, aeu roengz ndaw saedsaeh bae, diucaz yenzgiu, guh ndei swhsiengj cwngci gunghcoz, faenbied mbouj doengz cingzgvang, cingqdeng yinhyungh ginghci、hingzcwng caeuq faplwd daengj soujduenh bae cawqleix, fuengzre mauzdun bienq haenq bae.

 Gauj ndei ndawbiengz cianh, dwg gienh daihsaeh gvanhaeh daengz yinzminz ginzcung sengmingh caizcanj ancienz caeuq gaijgwz、fazcanj、onjdingh haenx. Aeu gyagiengz cwngfaz gunghcoz, ciuq fap yiemzyiemz dwkceih gak cungj famhcoih hozdung, genhgez baet cawz vangz、doj、doeg daengj gij yienhsiengq yakrwix ndawbiengz. Gyagiengz ndawbiengz cianh cunghhoz ceihleix, dwk fuengz giethab, cujyau dwg yawhfuengz, gyagiengz gyauyuz caeuq guenjleix, doeksaed cwzyinci, cauh’ok gij ndawbiengz cianh vanzging ndei.

 Gensez seveicujyi minzcuj cwngci, dwg aen lizsij gocwngz cugbouh fazcanj haenx, sihyau daj aen gozcingz guek raeuz hwnjdin, youz dangj raeuz lingjdauj miz bouhloh、miz cizsi bae doicaenh. Seveicujyi yied fazcanj, minzcuj hix yied fazcanj. Raeuz aeu youq ndaw sizcen cizgiz damqra gveihliz, mboujduenh doicaenh gij seveicujyi minzcuj cwngci miz daegsaek Cungguek haenx fazcanj, sawj de youq 21 sigij yienh’ok gij swnghmingliz engqgya hoenghhwd haenx.

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Dozsiengq