Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

YAENGX SANG MBAW GEIZHAUH HUNGMBWK DWNG SIUJBINGZ LIJLUN,DAWZ HWNQGUH YIENGH SAEHNIEB SEVEICUJYI MIZ DAEGSAEK CUNGGUEK CIENZMIENH DOI YIENGQ 21 SIGIJ 6

——Gij Baugau Youq Gwnz Aen Daihhoih Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibhaj Baez Daengx Guek Daibyauj Davei
(1997 nienz 9 nyied 12 hauh)

Gyangh Cwzminz
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 (4) Cungfaen fazveih gij cozyungh hawciengz gihci, laeb caezcienz hungzgvanh diuzgung dijhi. Aeu gyavaiq gozminz ginghci sicangzva cincwngz. Laebdaeb fazcanj gak loih hawciengz, dawznaek fazcanj swhbwnj、lauzdungliz、gisuz daengj swnghcanj yausu hawciengz, guh caezcienz swnghcanj yausu gyagwz cauxbaenz gihci. Gaijgwz riuzdoeng dijci, laeb caezcienz hawciengz gveihcwz, gyagiengz hawciengz guenjleix, cawzseuq doengh gij gazngaih hawciengz, dwkbyoengq digih funghsoj、bouhmonz lungjdon, caenh vaiq laebbaenz aen hawciengz dijhi doengjit hailangh、gingcwngh miz cizsi haenx, caenh’itbouh fazveih hawciengz doiq swhyenz boiqceiq gij gihcujsing cozyungh de.

 Aen cujyau yinvu hungzgvanh diuzgung, dwg baujciz ginghci cungjlieng bingzyaenx, naenxhaed dunghho bungzcang, coicaenh gij ginghci gezgou hungnaek haenx ndaej youhva, saedyienh ginghci onjdingh demmaj. Hungzgvanh diuzgung cujyau dwg yungh ginghci soujduenh caeuq faplwd soujduenh. Aeu gyalaeg ginhyungz、caizcwng、giva dijci gaijgwz, guh caezcienz hungzgvanh diuzgung soujduenh caeuq hezdiuz gihci. Saedhengz gij caizcwng cwngcwz caeuq hobi cwngcwz habdoh coengzgaenj, haeujsim aenq cinj diuzgung ligdoh. Ciuq fap gyagiengz gamguenj ginhyungz gihgou caeuq ginhyungz hawciengz baudaengz cwnggen hawciengz, gveihfan caeuq henhoh ginhyungz cizsi, mizyauq bae fuengzre caeuq vaqgej ginhyungz fung’yiemj.

 (5) Gyagiengz nungzyez gihcuj diegvih, diuzcingj caeuq youhva ginghci gezgou. Aeu gaengawq guek raeuz ginghci fazcanj canggvang, cungfaen naemj daengz aen seiqdaeuz seiqgyaiq gohyoz gisuz gyavaiq fazcanj caeuq gozci ginghci gezgou gyavaiq dauqcungz cujhab neix, yungh sim haeuj cienzmienh daezsang gozminz ginghci daengxdaej suciz caeuq yauyiz bae, demgiengz cunghhoz gozliz caeuq gozci gingcwnghliz, doiq ginghci gezgou guh canlozsing diuzcingj. Neix dwg gij iugouz gaenjbik caeuq ciengzgeiz yinvu gozminz ginghci fazcanj. Aen cungj yenzcwz dwg: Aeu hawciengz dazyinx baeyiengq, sawj gij swnghcanj ndawbiengz hab’wngq ndaw guek rog guek hawciengz sihgiuz bienqvaq; baengh gohgi cinbu, coicaenh canjnieb gezgou youhva; fazveih gij youhsi gak dieg, doidoengh gihyiz ginghci hezdiuz fazcanj; cienjbienq ginghci demmaj fuengsik, gaijbienq gij canggvang douzhaeuj sang、canj ok daemq, siedhauq sang、yauyiz daemq haenx.

 Genhciz dawz nungzyez cuengq youq ginghci gunghcoz vih daih’it, onjdingh dangj youq lajmbanj gij gihbwnj cwngcwz haenx, gyalaeg lajmbanj gaijgwz, saedbauj nungzyez caeuq lajmbanj ginghci fazcanj、nungzminz souhaeuj demgya. Aeu lai roenloh bae demgya nungzyez douzhaeuj, gyagiengz nungzyez gihcuj sezsih gensez, mboujduenh gaijndei swnghcanj diuzgienh. Haenqrengz doicaenh gohgyau hwng nungz, fazcanj gauhcanj、youhciz、gauhyau nungzyez caeuq gij nungzyez mbaetyungh raemx. Cizgiz fazcanj nungzyez canjyezva ginghyingz, cauxbaenz aen gihci swnghcanj、gyagoeng、gai siu youjgih giethab caeuq doxcoicaenh haenx, doicaenh nungzyez yiengq sanghbinjva、conhyezva、yendaiva cienjbienq. Cunghhoz fazcanj nungzyez linzyez muzyez fuyez yizyez gak nieb, laebdaeb fazcanj yanghcin giyez, cauxbaenz gij canjnieb gezgou hableix haenx. Guh ndei cwngzcin iq gveihva gensez. Ciengzgeiz onjdingh gij cwzyinci aeu gyahdingz lenzcanj cwngzbauh guhcawj haenx, guh caezcienz gij song caengz ginghyingz dijci dungj faen giethab haenx, cugbouh gyahung cizdij ginghci saedlig. Gaijgwz haeux faiq cawx siu dijci, saedhengz gij gyagwz cwngcwz hableix. Laebhwnj laeb caezcienz nungzyez seveiva fuzvu dijhi、nungzcanjbinj hawciengz dijhi caeuq guekgya doiq nungzyez cihciz、baujhoh dijhi. Aeu gingqcungh gij swnghcanj ginghyingz swcujgenz nungzminz, baujhoh gij gienzik habfap nungzminz, cietsaed gemjmbaeu diuz rap nungzminz, sawj guengjdaih nungzminz coengz dangj youq lajmbanj gak hangh cwngcwz caeuq gunghcoz ndawde ndaejdaengz saedsaeh ndeicawq.

 Gaijcauh caeuq daezsang conzdungj canjnieb, fazcanj gij canjnieb saenhwng caeuq gij canjnieb gisuz sang, doicaenh gozminz ginghci sinsizva. Laebdaeb gyagiengz gihcuj sezsih caeuq gihcuj gunghyez, gyadaih goengrengz bae guh diuzcingj、gaijcauh gyagoeng gunghyez, saenqhwng donghsaeu canjnieb, cizgiz gungganq ginghci cwnghcangjdenj moq. Dawz haifat gisuz moq、canjbinj moq、canjnieb moq caeuq haigvangq hawciengz giethab hwnjdaeuj, dawz fazcanj gisuz mizcizhingz canjnieb caeuq lauzdung mizcizhingz canjnieb giethab hwnjdaeuj. Gujli caeuq dazyinx daihsam canjnieb gyavaiq fazcanj.

 Coicaenh digih ginghci hableix baijbouh caeuq hezdiuz fazcanj. Dunghbu digih aeu cungfaen leihyungh gij diuzgienh mizleih, youq mwh doicaenh gaijgwz hailangh fazcanj daengz aen suijbingz engq sang, gij deihfueng miz diuzgienh haenx aeu daiqdaeuz gihbwnj saedyienh yendaiva. Cunghsihbu digih aeu gyavaiq gaijgwz hailangh caeuq haifat, fazveih swhyenz youhsi, fazcanj youhsi canjnieb. Guekgya aeu gyadaih goengrengz cihciz cunghsihbu digih, yousien anbaiz gihcuj sezsih caeuq swhyenz haifat hanghmoeg, cugbouh saedhengz gij caizcwng conjyiz cihfu cidu hab gveihfan haenx, gujli boux douzswh ndawguek rogguek bae cunghsihbu douzswh. Caenh’itbouh fazcanj dunghbu digih caeuq cunghsihbu digih guh lai cungj hingzsik lienzhab caeuq doxgap. Engqgya yawjnaek caeuq cizgiz bangcoh dieg siujsoq minzcuz fazcanj ginghci. Coengz lai fuengmienh roengzrengz, cugbouh sukiq digih fazcanj cengca. Gak dieg aeu coengz saedsaeh hwnjdin, fazcanj gij ginghci gag miz daegsaek swhgeij, gyavaiq gaijcauh gij gunghyez gihdi gaeuq, fazveih gij cozyungh cungsim cwngzsi, caenh’itbouh dazyinx cauxbaenz gij ginghci gihyiz caeuq rangh cungdenj canjnieb hamj digih haenx. Gyavaiq gaijgwz douzswh yungzswh dijci, dingh caezcienz guekgya canjnieb cwngcwz, cietsaed gaijgez gij vwndiz mboujlwnh hung iq yienghyiengh banh caezcienz caeuq gij vwndiz cungzfuk hwnqguh mbouj hableix.

 (6) Saedhengz gohgyau hwngguek canloz caeuq ndaej lienzdaemh fazcanj canloz. Gohyoz gisuz dwg daih’it swnghcanjliz, gohgi cinbu dwg aen gezdingsing yinhsu sawj ginghci fazcanj. Aeu cungfaen gujliengh daengzcog gohyoz gisuz daegbied dwg gauh gisuz fazcanj doiq cunghhoz gozliz、ndawbiengz ginghci gezgou caeuq yinzminz swnghhoz miz yingjyangj hungloet, dawz gyavaiq gohgi cinbu cuengq youq aen diegvih youqgaenj ndaw ginghci ndawbiengz fazcanj, sawj ginghci gensez caencingq cienjdaengz diuz roenloh baenghgauq gohgi cinbu caeuq daezsang gij suciz bouxguhhong gwnzneix daeuj. Aeu coengz guekgya fazcanj gyaeraez sihyau hwnjdin, ceiqdingh cunggeiz、ciengzgeiz gohyoz fazcanj gveihva, coengz daengxbuenz bae yawj, doed ok cungdenj, miz gaiq guh、miz gaiq mbouj guh, gyagiengz gihcujsing yenzgiu caeuq gauh gisuz yenzgiu, gyavaiq saedyienh gauh gisuz canjyezva. Gyahaenq haifat caeuq doigvangq yingyung gisuz, coicaenh gohgi cwngzgoj yiengq yienhsaed swnghcanjliz cienjvaq, gyonjcomz ligliengh bae gaijgez gij gisuz vwndiz hungnaek caeuq gvanhgen ndaw ginghci ndawbiengz fazcanj. Miz cungdenj bae genj aeu yinxhaeuj senhcin gisuz, demgiengz gij naengzlig swhgeij gag guhcawj cauhmoq. Guek raeuz dwg aen guekgya cingqcaih fazcanj, wnggai engqgya yawjnaek yinhyungh gij gisuz cwngzgoj ceiq moq, saedyienh gisuz fazcanj ndaej bonghhamj.

 Gyalaeg gohgi caeuq gyauyuz dijci gaijgwz, coicaenh gohgi、gyauyuz caeuq ginghci dox giethab. Cungfaen fazveih gij cozyungh hawciengz caeuq ndawbiengz sihgiuz dazyinx caeuq doidoengh gohgi cinbu, cihciz caeuq gujli giyez bae guh gohyenz、haifat caeuq gisuz gaijcauh, sawj giyez bienqbaenz aen cawjdaej gohyenz haifat caeuq douzhaeuj. Gij gohyenz gihgou caeuq daconh yen yau miz diuzgienh haenx aeu yungh mbouj doengz hingzsik haeuj giyez bae roxnaeuz caeuq giyez doxgap, byaij diuz roen swnghcanj gyauyoz caeuq gohyenz dox giethab, gaijgez gohgi caeuq gyauyuz dijci fuengmienh lij miz gij vwndiz diuz gaiq faen’gvej、ligliengh faensanq haenx. Gujli cauhmoq、gingcwngh caeuq doxgap. Saedhengz gij cidu baujhu cihsiz canjgenz. Yinzcaiz dwg gij swhyenz ceiq youqgaenj gohgi cinbu caeuq ginghci ndawbiengz fazcanj fuengmienh, aeu laebhwnj baenz dauq gikleih gihci doiq gungganq caeuq sawjyungh yinzcaiz mizleih haenx. Cizgiz yinxhaeuj ciliz guekrog. Gujli liuzyoz yinzyenz dauqma ndaw guek gunghcoz roxnaeuz yungh gij fuengsik habdangq vih guekcoj fuzvu.

 Guek raeuz dwg aen guekgya yinzgouj gig lai、swhyenz sienghdui mbouj gaeuq ndeu, youq ndaw yendaiva gensez itdingh aeu saedsaeh caephengz gij canloz ndaej lienzdaemh fazcanj haenx. Genhciz aen gihbwnj gozcwz giva swnghyuz caeuq baujhoh vanzging, cingqdeng cawqleix ginghci fazcanj caeuq yinzgouj、swhyenz、vanzging ndawde gvanhaeh. Haifat caeuq mbaetyungh swhyenz doengzcaez ca, dawz mbaetyungh cuengq youq vih daih’it, daezsang swhyenz leihyungh yauliz. Dungjcouz gveihva haifat caeuq cingjceih gozduj swhyenz, coengzyiemz caephengz gij faplwd gvendaengz guenjleix caeuq baujhoh diegdeih、raemx、ndoengfaex、gvangcanj、haijyangz daengj swhyenz. Saedhengz aen cidu sawjyungh swhyenz aeu gyau cienz. Gyagiengz ceihleix vanzging uqlah, ndaem faex ndaem nywj, guh ndei bauj raemx bauj namh, fuengzceih diegdeih bienq fwz bienq sahmoz, gaijndei swnghdai vanzging. Gamhanh yinzgouj demmaj, daezsang yinzgouj suciz, yawjnaek aen vwndiz yinzgouj laujlingzva.

 (7) Roengzrengz daezsang doiq rog hailangh suijbingz. Doiq rog hailangh dwg hangh gihbwnj gozcwz ciengzgeiz ndeu. Mienhdoiq gij seiqdaeuz ginghci、gohgi cenzgiuzva, raeuz aeu yungh gij yienghsiengq engqgya cizgiz haenx byaij yiengq seiqgyaiq, guh caezcienz gij doiq rog hailangh gwzgiz cienz fanghvei、lai cwngzsw、lingjyiz gvangq haenx, fazcanj gaihfanghingz ginghci, demgiengz gozci gingcwngh naengzlig, coicaenh ginghci gezgou bienq ndei caeuq daezsang gozminz ginghci suciz.

 Aeu daezsang yauyiz guh cungsim, roengzrengz gyadaih sanghbinj caeuq fuzvu doiq rog mouyiz, youhva cincuzgouj gezgou. Genhciz aen canloz baengh caetliengh hingz vunz caeuq hawciengz dohyenzva, cizgiz haigvangq gozci hawciengz. Caenh’itbouh gyangqdaemq gvanhsui cungjsuijbingz, gujli yinx gij senhcin gisuz caeuq gvanhgen sezbei haeujdaeuj. Gyalaeg gaijgwz doiq rog ginghci mouyiz dijci, guh caezcienz dailijci, gyadaih giyez vaimou ginghyingzgenz, cauhbaenz gij cwngcwz vanzging bingzdwngj gingcwngh. Cizgiz camgya gihyiz ginghci doxgap caeuq cenzgiuz lai fueng mouyiz dijhi.

 Cizgiz hableix mizyauq bae leihyungh vaiswh. Miz bouhloh bae doicaenh fuzvu hangznieb doiq rog hailangh. Eifap baujhoh gij gienzik vaisangh douzswh, saedhengz gozminz daiyi, gyagiengz dazyinx caeuq gamguenj. Gujli gij doiq rog douzswh ndaej fazveih gij bijgyau youhsi guek raeuz haenx. Engq ndei bae leihyungh ndawguek rogguek song aen hawciengz、song cungj swhyenz. Laeb caezcienz caeuq saedhengz gij faplwd fapgvi mizgven ginghci mouyiz nangq daengz rogguek haenx. Cingqdeng cawqleix doiq rog hailangh caeuq doglaeb gag guhcawj、gag baengh rengz swhgeij ndawde gvanhaeh, henhoh guekgya ginghci ancienz.

 Caenh’itbouh banhndei ginghci dwzgih、Sanghaij Bujdungh Sinhgih. Gujli doengh gij digih neix youq dijci cauhmoq、canjnieb swnggaep、gya’gvangq hailangh daengj fuengmienh laebdaeb byaij youq baihnaj, sawj de doiq daengx guek fazveih sifan、fuzse、daiqdoengh cozyungh.

 (8) Mboujduenh gaijndei yinzminz swnghhoz. Daezsang gij swnghhoz suijbingz yinzminz, dwg gij gaenbonj muzdiz gaijgwz hailangh caeuq fazcanj ginghci. Youq gwnz giekdaej ginghci fazcanj, sawj daengx guek yinzminz ndaej gvaq siujgangh swnghhoz, caemhcaiq cugbouh yiengq gij suijbingz engq sang haenx daez hwnjbae. Roengzrengz sawj gij gihminz ndawsing lajmbanj ndaej demgya saedsaeh souhaeuj, haigvangq siuhfei lingjyiz, dazyinx hableix siuhfei. Youq gaijndei vuzciz swnghhoz doengzseiz, cungsaed cingsaenz swnghhoz, sawj swnghhoz vanzging bienq gyaeundei bae, daezsang swnghhoz caetliengh. Daegbied aeu gaijndei ranzyouq、veiswngh、gyaudoeng caeuq doengsaenq diuzgienh, gyadaih fuzvusing siuhfei. Cugbouh demgya goenggungh sezsih caeuq ndawbiengz fukleih sezsih. Daezsang gyauyuz caeuq yihliuz baujgen suijbingz. Saedhengz gij cwngcwz baujcang gij gihbwnj swnghhoz gyoengq gunnanz gihminz ndawsingz. Guekgya coengz lai fuengmienh caijyungh cosih, gyadaih fuzbinz gunghgenh ligdoh, daengz bonj sigij satbyai gihbwnj gaijgez gij gwn imq daenj raeuj vwndiz vunz gungzhoj lajmbanj.

 Gak boux dungzci! Gij ginghci gaijgwz caeuq fazcanj muzbyauh caeuq yinvu raeuz daezok haenx, fanjyingj le gij gaenbonj leih’ik yinzminz, aeu baenghgauq gij cizgizsing caeuq cangcau cingsaenz yinzminz, baenghgauq yinzminz ganhoj haenqrengz guh cij ndaej saedyienh. Cijaeu raeuz genhciz gij cwngcwz cingqdeng, dazyinx ndei、baujhoh ndei、fazveih ndei gak fuengmienh cizgizsing, couh itdingh ndaej youq guek raeuz baenzgoeng bae laebhwnj yiengh hawciengz ginghci dijci seveicujyi, saedyienh gozminz ginghci lienzdaemh riengjvaiq gengangh fazcanj.

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Dozsiengq