Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

YAENGX SANG MBAW GEIZHAUH HUNGMBWK DWNG SIUJBINGZ LIJLUN,DAWZ HWNQGUH YIENGH SAEHNIEB SEVEICUJYI MIZ DAEGSAEK CUNGGUEK CIENZMIENH DOI YIENGQ 21 SIGIJ 1

——Gij Baugau Youq Gwnz Aen Daihhoih Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibhaj Baez Daengx Guek Daibyauj Davei
(1997 nienz 9 nyied 12 hauh)

Gyangh Cwzminz
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
Gak boux dungzci:

 Seizneix, gou daibyauj daih cibseiq gaiq cunghyangh veijyenzvei yiengq daihhoih guh baugau.

 Aen Daihhoih Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibhaj Baez Daengx Guek Daibyauj Davei, dwg aen daihhoih gig youqgaenj ndeu, dwg aen daihhoih youq mwh sigij doxgyau, swnj gonq ciep laeng, ciep saehnieb bouxgonq hai diuz loh daengzcog, baujcwng daengx dangj ciepswnj gij ceiqmuengh Dwng Siujbingz dungzci louz roengz daeuj haenx, giendingh mbouj bienq bae riengz diuz lohsienq cingqdeng cib’it gaiq sam cung cienzhoih doxdaeuj haenx ndaej hingz baenaj.

 Daihhoih cawjdaez dwg: Yaengx sang mbaw geizhauh hungmbwk Dwng Siujbingz Lijlun, dawz hwnqguh aen saehnieb seveicujyi miz daegsaek Cungguek haenx cienzmienh doi yiengq 21 sigij.

 Geizhauh vwndiz ceiq youqgaenj. Geizhauh couh dwg fueng’yiengq, geizhauh couh dwg yienghsiengq. Genhciz diuz lohsienq daj cib’it gaiq sam cung cienzhoih doxdaeuj haenx mbouj doenghngauz, couh dwg yaengx sang mbaw geizhauh Dwng Siujbingz Lijlun mbouj doenghngauz. Dwng Siujbingz dungzci gvaqseiq le, daengx dangj doiq aen vwndiz neix engqgya aeu miz gauhdu sw’gyozsing caeuq genhdingsing.

 Dawz gij saehnieb raeuz cienzmienh doi yiengq 21 sigij, couh dwg aeu cadawz seizgei, cix mbouj hawj seizgei saet bae, hailoh baenaj, cix mbouj ndaej ciuq gonq souj gaeuq, hopheux ginghci gensez aen cungsim neix, ginghci dijci gaijgwz aeu miz cungbyoengq moq, cwngci dijci gaijgwz aeu laebdaeb haeujlaeg, cingsaenz vwnzmingz gensez aeu cietsaed gyagiengz, gak fuengmienh dox boiqhab, saedyienh ginghci fazcanj caeuq ndawbiengz cienzmienh cinbu.

 Doekdingh aen cawjdaez baenzneix, dwg seizdaih iugouz, yinzminz maqmuengh.

 1、Youq Mwh Sigij Doxgyau Ngonz Dauqlaeng Caeuq Yawj Baenaj

 Youq mwh 20 sigij couh yaek gvaqbae, ciuhai aen dangj daengx guek daibyauj daihhoih, caezgya doengzcaez roxdaengz: Aen dangj raeuz doiq diuz minghyinh Cunghvaz Minzcuz rap miz gij lizsij cwzyin gig cungzgauh.

 Daj 1900 nienz Bet Guek Lenzginh ciemqhaeuj Baekging, Cunghvaz Minzcuz daih souh ut deng hangz, guekgya yaek deng miedraeg, daengz 2000 nienz Cungguek youq gwnz giekdaej seveicujyi haeuj daengz siujgangh, daih yamq byaij yiengq mwnhoengh fouqgiengz, dwg bak bi Cungguek fatseng gij bienqvaq lumj mbwn fan deih byonj.

 Yahben Cancwngh gvaqlaeng, Cungguek baenz le aen guekgya buenq cizminzdi buenq funghgen haenx. Cunghvaz Minzcuz miz song daih lizsij yinvu daengjnaj: Aen ndeu dwg gouz ndaej minzcuz doglaeb caeuq yinzminz gaijfang; aen ndeu dwg saedyienh guekgya mwnhoengh fouqgiengz caeuq yinzminz doengzcaez fouqmiz. Aen yinvu gonq dwg vih aen yinvu laeng baetseuq gazgiengh, cauh’ok aen cenzdiz noix mbouj ndaej haenx.

 Aen sigij ndeu daeuj, Cungguek yinzminz youq gwnz loh baenaj ginglig le sam baez lizsijsing bienqvaq hungloet, miz ok sam boux vunz hungmbwk ndwn youq baihgonq seizdaih: Sunh Cunghsanh、Mauz Cwzdungh、Dwng Siujbingz.

 Daih’it baez dwg Sinhhai Gwzming, doifan le aen ginhcuj conhci cidu dungjci Cungguek geij cien bi haenx. Neix dwg youz Sunh Cunghsanh lingjdauj. De lingxdaeuz hemq ok aen goujhau “saenqhwng Cunghvaz”, cauhlaeb le gij ciuhgyawj minzcuz minzcuj gwzming yiyi fuengmienh dwg caezcienz haenx. Sinhhai Gwzming mboujcaengz ndaej gaijbienq gij singqcaet ndawbiengz Cungguek gaeuq caeuq gij saedceij siliengz gyoengq yinzminz, hoeng vih Cungguek cinbu hai le doucab, sawj fanjdung dungjci cizsi caiq hix fouzfap onjdingh roengzdaeuj.

 Daihngeih baez dwg laebbaenz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz caeuq laebhwnj seveicujyi cidu. Neix dwg Cungguek Gungcanjdangj laebbaenz gvaqlaeng, youq daih’it daih lingjdauj cizdij aeu Mauz Cwzdungh guh haedsim haenx lingjdauj vunzlai bae guhbaenz. Ginggvaq Bwzfaz、Dujdi Gwzming、Gang Yiz Cancwngh caeuq Gaijfang Cancwngh, doifan le digozcujyi、funghgencujyi、gvanhliuz swhbwnjcujyi sam goengq bya hung, Cungguek yinzminz daj mwhneix ndwn hwnjdaeuj lo, caemhcaiq daj sinhminzcujcujyi byaij hwnj le diuz loh seveicujyi, aeu ndaej le hwnqguh seveicujyi cwngzciu hungmbwk. Neix dwg Cungguek gij yinzminz gwzming daih hingz daj ciuhlaux daeuj caengz miz gvaq haenx, hix dwg seveicujyi caeuq minzcuz gaijfang gij daih hingz daiq miz seiqgyaiq yiyi haenx.

 Daihsam baez dwg gaijgwz hailangh, vih saedyienh seveicujyi yendaiva bae haenqrengz guh. Neix dwg gij gwzming moq youq aen daihngeih daih lingjdauj cizdij aeu Dwng Siujbingz guh haedsim haenx lingjdauj vunzlai hainduj guh haenx. Youq gwnz aen giekdaej laeb guek doxdaeuj gwzming caeuq gensez cwngzciu, aen dangj raeuz cungjgez lizsij gingniemh caeuq gyauyin, baenzgoeng byaij ok le diuz loh moq hwnqguh yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek ndeu. Seveicujyi youq Cungguek yienh ok hwnghoengh caeuq rengzak, sawj daengx seiqgyaiq cungj doeksaet bae.

 Bak bi daih bienqvaq, ndaej ok gietlwnh dwg: Cijmiz Cungguek Gungcanjdangj cij ndaej lingjdauj Cungguek yinzminz guh minzcuz doglaeb、yinzminz gaijfang caeuq seveicujyi ndaej baenz, cij ndaej haicauh diuz roenloh hwnqguh yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, saedyienh minzcuz saenqhwng、guekgya fouqgiengz caeuq yinzminz vuenyungz.

 Youq mwh sigij moq yaek daeuj daengz, raeuz bungz daengz gij diuhcan yiemzhaenq haenx, engq bungzdaengz gij diuzgienh mizleih caeuq seizgei gig ndei coengzlaiz mbouj miz gvaq. Itdingh aeu cingsingj yawjdaengz: Gozci gingcwngh ngoenz beij ngoenz haenq, youq ginghci、gohgi fuengmienh caeuq fatdad guekgya gij cengca de hawj raeuz deng atlig gig daih, raeuz bonjndang lij miz haujlai gunnanz. Doengzseiz itdingh aeu cungfaen yawjdaengz: Daih’it, huzbingz caeuq fazcanj gaenq baenz diuz cawjdaez aen seizdaih seizneix, seiqgyaiq gwzgiz cingq byaij yiengq dohgizva, ceng’aeu aen gozci huzbingz vanzging duenh seizgeiz haemq raez ndeu dwg miz gojnaengz. Youq ndaw gvaengxlaengx seiqgyaiq gohgi gwzming fazcanj riengjvaiq, ginghci laebdaeb demmaj. Neix vih raeuz daezhawj le gij diuzgienh baihrog mizleih. Daihngeih, laebguek gvaqlaeng daegbied dwg gaenh 20 bi daeuj guek raeuz gaenq cauxbaenz le gij gyoebhab gueklig haemq ak, gaijgwz hailangh vih yendaiva gensez cauh’ok le gij dijci diuzgienh ndei, hai ok le hawciengz sihgiuz caeuq swhginh laizloh gvangqlangh, ikfanh yinzminz gij rengzhoengh dajcauh moq de caenh’itbouh fazveih okdaeuj lo. Daihsam, gij engq youqgaenj de dwg, aen dangj raeuz dinghlaeb le gij gihbwnj lijlun caeuq diuz gihbwnj lohsienq hwnqguh yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, youh gaenq ginggvaq sizcen cwngmingz dwg cingqdeng lo. Doengh gij neix cungj dwg gij diuzgienh seizneix miz, hoeng doenghbaez cix mbouj miz gvaq roxnaeuz mbouj cienzbouh miz gvaq.

 Ndaej mbouj ndaej cadawz seizgei, liglaiz dwg aen daih vwndiz gvendaengz gwzming caeuq gensez hwng roxnaeuz sih, hingz roxnaeuz baih. Doenghbaez raeuz cadawz le gij lizsij seizgei youqgaenj, hix saet bae gvaq moux di seizgei. Seizneix daengx dangj itdingh aeu gig gagrox, ca ndaet gij lizsij seizgei mwh sigij doxgyau, hamj ok yamqdin moq.

 Langhyawj aen sigij laeng, aen muzbyauh raeuz dwg, daih’it aen cib bi saedyienh gozminz swnghcanj cungjciz beij 2000 nienz fan doeb ndeu, sawj gij siujgangh swnghhoz gyoengq yinzminz engqgya fouqmiz soeng’yungz, cauxbaenz yiengh yiengh hawciengz ginghci dijci seveicujyi haemq caezcienz haenx; caiq roengzrengz guh cib bi dem, daengz mwh laeb dangj 100 hopbi, sawj gozminz ginghci engqgya fazcanj, gak hangh cidu engqgya caezcienz; daengz mwh sigij buenqgyang laeb guek 100 hopbi, gihbwnj saedyienh yendaiva, laebbaenz aen seveicujyi guekgya fouqgiengz minzcuj vwnzmingz ndeu. Cingq lumjbaenz Dwng Siujbingz soj gangj: “Seizneix, ndaw guek raeuz diuzgienh gaenq bwh, gozci vanzging hic mizleih, caiq gya fazveih gij youhsi seveicujyi cidu ndaej comz rengz banh daihsaeh, youq ndaw baezlaeng yendaiva gensez gocwngz raezrangh, okyienh geij aen duenhmbaek fazcanj suzdu haemq vaiq、yauyiz haemq ndei haenx, dwg bietdingh aeu miz, hix dwg banh ndaej daengz. Raeuz couh dwg aeu miz aen daih ceiqheiq neix!”

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Dozsiengq