Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CIENZMIEMH HWNQGUH AEN BIENGZ SIUJGANGH, CAUH’OK AEN GIZMEN MOQ YIENGH SAEHNIEB SEVEICUJYI MIZ DAEGSAEK CUNGGUEK 6

——Gij Baugau Youq Gwnz Aen Daihhoih Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibroek Baez Daengx Guek Daibyauj Davei
(2002 nienz 11 nyied 8 hauh)

Gyangh Cwzminz
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 (5) Laeb caezcienz yienhdaih hawciengz dijhi, gyagiengz caeuq guh caezcienz hungzgvanh diuzgung. Engq daih cingzdoh bae fazveih hawciengz youq swhyenz boiqbaij fuengmienh gij giekdaej cozyungh de, laeb caezcienz aen yienhdaih hawciengz dijhi doengjit、hailangh、gingcwngh、miz cizsi haenx. Doicaenh swhbwnj hawciengz gaijgwz hailangh caeuq onjdingh fazcanj. Fazcanj canjgenz、diegdeih、lauzdungliz caeuq gisuz daengj hawciengz. Cauh ok cungj vanzging hawj gak loih hawciengz cawjdaej cungj ndaej bingzdwngj sawjyungh swnghcanj yausu. Gyalaeg liuzdungh dijci gaijgwz, fazcanj yienhdaih riuzdoeng fuengsik. Cwngjdun caeuq gveihfan hawciengz ginghci cizsi, laeb caezcienz aen ndawbiengz saenqyungh dijhi yienhdaih hawciengz ginghci, dwkbyoengq hangznieb lungjdon caeuq digih fungsuj, coicaenh sanghbinj caeuq swnghcanj yausu youq daengx guek hawciengz seizbienh riuzdoeng.

 Cwngfuj guenj ginghci diuzcez、hawciengz gamguenj、ndawbiengz guenjleix caeuq gunghgung fuzvu, doengh cungj ciznwngz neix aeu laeb caezcienz, gemjnoix caeuq gveihfan hingzcwng saemjbae. Aeu dawz coicaenh ginghci demmaj, gyalai couhnieb, onjdingh sanghbinj gyaqcienz, baujciz gozci sou cei doxdaengh dangguh gij cujyau muzbyauh hungzgvanh diuzgung. Gyadaih ndawguek sihgiuz dwg guek raeuz ginghci fazcanj hangh gihbwnj cwngcwz aeu ciengzgeiz genhciz ndeu. Genhciz diuz fuengcim gyadaih ndawguek sihgiuz, gaengawq hingzsi sihyau saedhengz gij hungzgvanh ginghci cwngcwz doxwngq de. Diuzcwngj douzswh caeuq siuhfei gvanhaeh, cugbouh daezsang siuhfei youq ndawguek swnghcanj cungjciz ndawde bijcung. Laeb caezcienz cungj hungzgvanh diuzgung dijhi guekgya giva caeuq caizcwng cwngcwz、hobi cwngcwz daengj dox boiqhab haenx, fazveih ginghci gangganj diuzcez cozyungh. Gyalaeg caizcwng、suisouh、ginhyungz caeuq douzswh yungzswh dijci gaijgwz. Laeb caezcienz yawhsuenq gezcwz caeuq guenjleix cidu, gyagiengz gamduk caizcwng soucei, giengzvaq cienzgvaeh cwngsou guenjleix. Onjbouh doicaenh liliz sicangzva gaijgwz, guh ndei ginhyungz swhyenz boiqbaij, gyagiengz ginhyungz gamguenj, fuengzre caeuq vagaij ginhyungz fung’yiemj, sawj ginhyungz ndaej engq ndei bae vih ginghci ndawbiengz fazcanj fuzvu.

 (6) Gyalaeg faenboiq cidu gaijgwz, laeb caezcienz ndawbiengz baujcang dijhi. Leixswnh faenboiq gvanhaeh, gienh saeh neix vek daengz gij leih’ik nemndang guengjdaih ginzcung, hix yingjyangj daengz gij cizgizsing gyoengqde ndaej mbouj ndaej fazveih. Diuzcwngj caeuq gveihfan gij faenboiq gvanhaeh guekgya、giyez dem goyinz, laebdingh hangh yenzcwz lauzdung、swhbwnj、gisuz caeuq guenjleix daengj swnghcanj yausu ciuq gungyen lai noix camgya faenboiq, laeb caezcienz gij faenboiq cidu cujyau ciuq lauzdung bae faenboiq、lai cungj faenboiq fuengsik hix miz. Genhciz sien gangj yauliz、giemgoq goengbingz, gawq aeu dizcang fungyen cingsaenz, youh aeu lozsiz faenboiq cwngcwz, gawq aeu fanjdui bingzginhcujyi, youh aeu mbouj hawj souhaeuj cengca daiq daih. Gij faenboiq mbatit yawjnaek yauliz, fazveih gij cozyungh hawciengz, gujli mbangj boux doenggvaq lauxsaed guhhong、habfap ginghyingz sien fouq hwnjdaeuj. Gij faenboiq mbatngeih yawjnaek goengbingz, gyagiengz cwngfuj gij ciznwngz diuzcez souhaeuj faenboiq de, diuzcez gij souhaeuj cengca daiq daih haenx. Gveihfan faenboiq cizsi, hableix diuzcez siujsoq lungjdonsing hangznieb gij souhaeuj daiq sang de, cazgimq feihfaz souhaeuj. Aeu doengzcaez fouqmiz guh muzbyauh, gyadaih gij bijcung gyoengq vunz souhaeuj cungdaengj haenx, daezsang gij souhaeuj suijbingz gyoengq vunz souhaeuj daiq daemq haenx.

 Laebhwnj laeb caezcienz aen ndawbiengz baujcang dijhi caeuq ginghci fazcanj suijbingz dox hab’wngq haenx, ndawbiengz onjdingh caeuq guekgya ciengzgeiz andingh couh ndaej miz baujcwng youqgaenj. Genhciz ndawbiengz dungjcouz caeuq goyinz canghu dox giethab, laeb caezcienz hawsingz cizgungh gihbwnj ciengxlaux baujyenj cidu caeuq gihbwnj yihliuz baujyenj cidu. Laeb caezcienz saetnieb baujyenj cidu caeuq ndawsingz gihminz ceiq daemq swnghhoz baujcang cidu. Lai diuz roenloh bae couzcomz caeuq cwkrom ndawbiengz baujcang gihginh. Gak dieg aeu gaengawq saedsaeh cingzgvang hableix doekdingh aen byauhcunj caeuq suijbingz ndawbiengz baujcang. Fazcanj ndawsingz lajmbanj ndawbiengz gouqcaeq caeuq ndawbiengz fukleih saehnieb. Giz dieg miz diuzgen de, damqra laebhwnj lajmbanj ciengxlaux、yihliuz baujyenj caeuq ceiq daemq swnghhoz baujcang cidu.

 (7) Genhciz “daz haeujdaeuj” caeuq “byaij okbae” dox giethab, cienzmienh daezsang doiq rog hailangh suijbingz. Hab’wngq gij hingzsi moq ginghci cenzgiuzva caeuq gyahaeuj Simou Cujciz, youq fanveiz engq hung、lingjyiz engq gvangq caeuq cwngzsw engq sang bae camgya gozci ginghci gisuz doxgap caeuq gingcwngh, cungfaen leihyungh rogguek ndawguek song aen hawciengz, boiq ndei swhyenz, hai gvangq giz dieg fazcanj, aeu hailangh bae coicaenh gaijgwz, coicaenh fazcanj.

 Caenh’itbouh gyadaih sanghbinj caeuq fuzvu mouyiz. Saedhengz hawciengz dohyenzva canloz, fazveih gij doxbeij youhsi guek raeuz, gyamaenh conzdungj hawciengz, haiok hawciengz moq, roengzrengz gyadaih cuzgouj. Genhciz baengh cizlieng bae hingz vunz, daezsang cuzgouj sanghbinj caeuq fuzvu gingcwngh naengzlig. Youhva cingouj gezgou, cujyau yinxhaeuj senhcin gisuz caeuq gvanhgen sezbei. Gyalaeg vaiginghmou dijci gaijgwz, doicaenh vaimou cawjdaej dohyenzva, laeb caezcienz mizgven suisouh cidu caeuq mouyiz yungzswh gihci.

 Caenh’itbouh ciuyinx bouxseng’eiq guekwnq cigsoh douzswh, daezsang gij cizlieng caeuq suijbingz leihyungh vaiswh. Cugbouh doicaenh fuzvu lingjyiz hailangh. Doenggvaq lai cungj fuengsik leihyungh guekwnq cunggeiz ciengzgeiz douzswh, dawz leihyungh vaiswh caeuq ndaw guek ginghci gezgou diuzcwngj、guekmiz giyez gaijcuj gaijcauh giethab hwnjdaeuj, gujli hamjguek gunghswh douzswh nungzyez、cicauyez caeuq gauhsinh gisuz canjnieb. Roengzrengz yinxhaeuj rogguek gak loih conhyez vunzcaiz caeuq ciliz. Gaijndei douzswh vanzging, doiq bouxseng’eiq guekwnq douzswh saedhengz gozminz dakdaih, daezsang fazgveih caeuq cwngcwz ronghcingx cingzdoh. Hengzguh “byaij okbae” canloz dwg gij banhfap youqgaenj aen gaihdon moq doiq rog hailangh. Gujli caeuq cihciz gak cungj sojyoujci giyez haemq miz youhsi haenx doiq rog douzswh, daiqdoengh sanghbinj caeuq lauzvu cuzgouj, cauxbaenz buek hamjguek giyez miz saedlig caeuq binjbaiz mizmingz ndeu. Cizgiz camgya gihyiz ginghci gyaulouz caeuq doxgap. Youq mwh gya’gvangq doiq rog hailangh, aeu cibfaen louzsim henhoh guekgya ginghci ancienz.

 (8) Siengj caenh banhfap bae gya’gvangq couhnieb, mboujduenh gaijndei yinzminz swnghhoz. Couhnieb dwg aen goek yinzminz swnghhoz. Gyadaih couhnieb dwg guek raeuz seizneix caeuq baezlaeng duenh seizgeiz raez ndawde hangh yinvu gannanz youh hungnaek ndeu. Guekgya saedhengz aen ciengzgeiz canloz caeuq cwngcwz bae coicaenh couhnieb. Gak gaep dangjveij caeuq cwngfuj itdingh aeu dawz gaijndei cauhnieb vanzging caeuq demgya couhnieb ganghvei dangguh cizcwz youqgaenj. Haigvangq couhnieb monzloh, cizgiz fazcanj lauzdung mizcizhingz canjnieb. Yungh cwngcwz bae cihciz doengh aen giyez ndaej daezhawj couhnieb ganghvei moq caeuq ciusou boux roengzgang saetnieb caiq couhnieb haenx. Dazyinx daengx biengz cienjbienq couhnieb gvanhnen, doihengz gij couhnieb hingzsik lingzvued lai yiengh de, gujli gag ra cizyez caeuq gag guhcawj cauhnieb. Laeb caezcienz couhnieb beizyin caeuq fuzvu dijhi, daezsang lauzdungcej couhnieb ginwngz. Eifap gyagiengz lauzdung yungh goeng guenjleix, baujcang gij gienzik habfap bouxguhhong. Aeu cibfaen yawjnaek ancienz swnghcanj, baujhoh guekgya caizcanj caeuq yinzminz sengmingh ancienz.

 Fazcanj ginghci, aen gaenbonj muzdiz de dwg daezsang gij swnghhoz suijbingz caeuq cizlieng daengx guek yinzminz. Aeu gaenriengz ginghci fazcanj mboujduenh demgya gij souhaeuj hawsingz lajmbanj gihminz, haigvangq siuhfei lingjyiz, gaijndei siuhfei gezgou, muenzcuk vunzlai gij vuzciz vwnzva sihgiuz lai cungj lai yiengh de. Gyagiengz gunghgung fuzvu sezsih gensez, gaijndei swnghhoz vanzging, fazcanj segih fuzvu, fuengbienh ginzcung swnghhoz. Laebhwnj gij veiswngh fuzvu dijhi caeuq yihliuz baujgen dijhi hab hingzsi moq iugouz haenx, roengzrengz gaijndei gij yihliuz veiswngh canggvang lajmbanj, daezsang gij yihliuz baujgen suijbingz hawsingz lajmbanj gihminz. Fazcanj gij saehnieb boux canzfei. Laebdaeb daihlig doicaenh banggungz haifat, gyamaenh banggungz cingzgoj, caenhvaiq sawj gij vunz lajmbanj caengz duetgungz de gaijgez gwn imq daenj raeuj vwndiz, caemhcaiq cugbouh ndaej gvaq siujgangh swnghhoz.

 Ndeindei guhbaenz ginghci gensez caeuq ginghci dijci gaijgwz gak hangh yinvu, doiq gyavaiq doicaenh seveicujyi yendaiva miz gietdingh yiyi. Cijaeu daengx dangj caeuq daengx guek gak cuz yinzminz doengz sim doengz daek, mboujlau sinhoj haenqrengz guh, raeuz couh itdingh ndaej laebhwnj aen yiengh hawciengz ginghci dijci seveicujyi caezcienz, youq sigij moq gaihdon moq laebdaeb baujciz gozminz ginghci lienzdaemh riengjvaiq cangqheiq fazcanj.

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
 
Dozsiengq