Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

CIENZMIEMH HWNQGUH AEN BIENGZ SIUJGANGH, CAUH’OK AEN GIZMEN MOQ YIENGH SAEHNIEB SEVEICUJYI MIZ DAEGSAEK CUNGGUEK 4

——Gij Baugau Youq Gwnz Aen Daihhoih Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibroek Baez Daengx Guek Daibyauj Davei
(2002 nienz 11 nyied 8 hauh)

Gyangh Cwzminz
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 3、Aen Fwndou Muzbyauh Cienzmienh Hwnqguh Aen Biengz Siujgangh

 Ginggvaq daengx dangj caeuq daengx guek gak cuz yinzminz doengzcaez roengzrengz, raeuz gaenq swngli saedyienh le yendaiva gensez “faen sam yamq byaij” canloz gij muzbyauh yamq daih’it、yamq daihngeih, yinzminz swnghhoz daihdaej ndaej daengz siujgangh suijbingz lo. Neix dwg aen swngli hungmbwk seveicujyi cidu, dwg gwnz roen Cunghvaz Minzcuz fazcanj lizsij ndaek lohbaiz moq ndeu.

 Itdingh aeu yawjdaengz, guek raeuz cingq cawqyouq caemhcaiq yaek ciengzgeiz cawqyouq seveicujyi cogaep gaihdon, gij siujgangh seizneix, vanzlij dwg gij siujgangh suijbingz daemq、mbouj cienzmienh、fazcanj gig mbouj doengzbingz, yinzminz doiq vuzciz vwnzva sihyau ngoenz sang gvaq ngoenz, hoeng gij swnghcanj ndawbiengz cix gaen mbouj hwnj, aen mauzdun neix ciuqyiengh lij dwg aen cujyau mauzdun ndawbiengz guek raeuz. Gij swnghcanjliz caeuq gohgi、gyauyuz guek raeuz lij haemq doeklaeng, saedyienh gunghyezva caeuq yendaiva lij miz roen’gyae aeu byaij; hawsingz lajmbanj wyenz ginghci gezgou lij caengz gaijbienq, digih cengca gyadaih seiqdaeuz lij caengz ndaej niujcienj, gungzhoj yinzgouj lij miz mbouj noix; yinzgouj cungjliengh laebdaeb demgya, vunzlaux beijlaeh hwnjsang, couhnieb caeuq ndawbiengz baujcang atlig gyanaek; swnghdai vanzging、swyenz swhyenz caeuq ginghci ndawbiengz fazcanj gij mauzdun de ngoenz beij ngoenz haenq; fatdad guekgya youq ginghci gohgi daengj fuengmienh ciuqyiengh lij lai giengz gvaq raeuz; ginghci dijci caeuq gizyawz fuengmienh guenjleix dijci lij caengz ndaej laeb caezcienz; minzcuj fazci gensez caeuq swhsiengj daudwz gensez daengj fuengmienh vanzlij miz mbangj di vwndiz mbouj ndaej yawjlawq haenx. Gyamaenh caeuq daezsang gij siujgangh suijbingz seizneix gaenq ndaej, lij sihyau ciengzgeiz ganhoj haenqrengz guh dem.

 Yawjdoh daengxbuenz, 21 sigij haidaeuz 20 bi de, doiq guek raeuz daeuj gangj, dwg duenh canloz gihyi youqgaenj itdingh aeu coemjdawz ndaet bae caemhcaiq ndaej guh ok daih saehcingz ndeu. Gaengawq gij fazcanj muzbyauh daengz 2010 nienz、laeb dangj 100 hopbi caeuq Cungguek moq laebbaenz 100 hopbi cibhaj daih daezok haenx, raeuz yaek youq bonj sigij haidaeuz 20 bi de, cizcungh ligliengh, cienzmienh hwnqguh aen biengz siujgangh suijbingz engq sang hawj cibgeij ik vunz cungj souh ik haenx, sawj ginghci engqgya fazcanj、minzcuj engqgya laeb caezcienz、gohgyau engqgya cinbu、vwnzva engqgya mwnhoengh、ndawbiengz engqgya huzswnh、yinzminz saedceij engqgya soengyungz. Neix dwg saedyienh yendaiva gensez daihsam yamq canloz muzbyauh aen fazcanj gaihdon ciep gonq swnj laeng baenzbaenz aeu ginggvaq de, hix dwg aen gaihdon gig youqgaenj laeb caezcienz yiengh hawciengz ginghci dijci seveicujyi caeuq gyadaih doiq rog hailangh. Ginggvaq aen gaihdon neix hwnqguh, caiq laebdaeb haenqrengz guh geij cib bi, daengz gyang bonj sigij gihbwnj saedyienh yendaiva, dawz guek raeuz hwnqguh baenz aen seveicujyi guekgya fouqgiengz minzcuj vwnzmingz ndeu.

 Aen muzbyauh cienzmienh hwnqguh aen biengz siujgangh dwg yienghneix:

 —— Youq gwnz giek youhva gezgou caeuq daezsang yauyiz, ndawguek swnghcanj cungjciz daengz 2020 nienz ceng’aeu beij 2000 nienz fan song doeb, cunghab gueklig caeuq gozci gingcwnghliz demgiengz yienhda. Gihbwnj saedyienh gunghyezva, guhbaenz aen yiengh hawciengz ginghci dijci seveicujyi ndei caezcienz caeuq gij ginghci dijhi engq miz rengzhoengh、engqgya hailangh. Hawsingz yinzgouj beijlaeh daezsang fukdoh haemq daih, gungh nungz cabied、hawzsingz lajmbanj cabied caeuq digih cabied gyadaih seiqdaeuz ndaej cugbouh niujcienj. Ndawbiengz baujcang dijhi haemq caezcienz, ndawbiengz couhnieb haemq cungfaen, gyahdingz caizcanj bujben gyalai, yinzminz ndaej gvaq gij saedceij engqgya fouqmiz.

 —— Seveicujyi minzcuj engqgya caezcienz, seveicujyi fazci engqgya dohdaengz, eifap guenj guek gihbwnj fanghloz ndaej cienzmienh lozsiz, gij cwngci、ginghci caeuq vwnzva gienzik beksingq ndaej cietsaed gingqcungh caeuq baujcang. Gihcwngz minzcuj engqgya caezcienz, ndawbiengz cizsi ndei, beksingq youq onj maengx hong.

 —— Gij swhsiengj daudwz suciz、gohyoz vwnzva suciz caeuq gengangh suciz daengx aen minzcuz daezsang ndaej lai, cauxbaenz gij yienhdaih gozminz gyauyuz dijhi、gohgi caeuq vwnzva cauhmoq dijhi、cenzminz gensinh caeuq yihliuz veiswngh dijhi haemq caezcienz. Yinzminz miz gij gihvei yiengjsouh gyauyuz ndei, gihbwnj bujgiz gauhcungh gaihdon gyauyuz, aeu bouxboux cungj caez rox saw. Cauxbaenz aen biengz yozsizhingz bouxboux cungj yozsiz、baenz seiqvunz cungj yozsiz haenx, coicaenh bouxvunz cienzmienh fazcanj.

 —— Ndaej lienzdaemh fazcanj naengzlig mboujduenh demgiengz, swnghdai vanzging ndaej gaijndei, swhyenz leihyungh yauliz daezsang haujlai, coicaenh vunz caeuq swyenz huzciz caemhyouq, doidoengh daengx biengz byaij hwnj diuz roen vwnzmingz fazcanj bae, guhdaengz swnghcanj fazcanj、swnghhoz fouqmiz、swnghdai ndeindei.

 Aen muzbyauh cienzmienh hwnqguh aen biengz siujgangh baez daihhoih neix doekdingh de, dwg aen muzbyauh cienzmienh fazcanj gij ginghci、cwngci、vwnzva yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, dwg aen muzbyauh caeuq gyavaiq doicaenh yendaiva dox doengjit, hab gij gozcingz caeuq hab gij saedsaeh yendaiva gensez guek raeuz, hab gij simmuengh yinzminz, yiyi cibfaen hungnaek. Vih guhbaenz dangj youq sigij moq gaihdon moq aen fwndou muzbyauh neix, fazcanj aeu miz siengjfap moq, gaijgwz aeu miz duzbo moq, hailangh aeu miz gizmen moq, gak hangh gunghcoz aeu miz hengzdoengh moq. Gak dieg gak bumwnz cungj aeu gaengawq saedsaeh bae guh saehcingz, yungh gij banhfap caensaed mizyauq, roengzrengz saedyienh aen muzbyauh neix. Giz dieg miz diuzgen de ndaej fazcanj engq vaiq di, youq gwnz giek cienzmienh hwnqguh aen biengz siujgangh, sien daiqdaeuz gihbwnj saedyienh yendaiva. Ndaej haengjdingh gangj, guhbaenz aen muzbyauh cienzmienh hwnqguh aen biengz siujgangh le, guekcoj raeuz itdingh yaek bienq ndaej engqgya hwng’vuengh fouqgiengz, gij saedceij gyoengq yinzminz itdingh yaek gvaq ndaej engqgya vuenyungz gyaeundei, yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek itdingh yaek ndaej caenh’itbouh yienh ok gij youhyezsing hungloet de.

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
 
Dozsiengq