Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

YAENGX SANG MBAW GEIZHAUH HUNGMBWK YIENGH SEVEICUJYI MIZ DAEGSAEK CUNGGUEK, VIH DUED’AEU CIENZMIENH HWNQGUH AEN BIENGZ SIUJGANGH CAIQ NDAEJ HINGZ BAE HAENQRENGZ BUEK GUH 11

——Gij Baugau Youq Gwnz Aen Daihhoih Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibcaet Baez Daengx Guek Daibyauj Davei
( 2007 nienz 10 nyied 15 hauh)

Huz Ginjdauh
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
  11、Itsim Iteiq Byaij Diuz Roen Huzbingz Fazcanj

  Aen seiqgyaiq ngoenzneix cingqcaih daih bengwz daih diuzcingj. Huzbingz caeuq fazcanj ciuqyiengh lij dwg diuz cawjdaez aen seizdaih, gouzaeu huzbingz、maeuzaeu fazcanj、coicaenh hozcoz, gaenq bienqbaenz aen seizdaih cauzliuz lanzdangj mbouj ndaej haenx. Seiqgyaiq dohgizva mbouj ndaej utcienq doxdauq, ginghci cenzgiuzva haeujlaeg fazcanj, gohgi gwzming gyavaiq doicaenh, daengx seiqgyaiq caeuq gihyiz hozcoz ngamq hwng caengz sih, guek caeuq guek yied ngoenz yied aeu dox ingbaengh, gij ligliengh doiqbeij gwnz seiqgyaiq cingq fazcanj coh aen fueng’yiengq ndei henhoh seiqgyaiq huzbingz, gozci hingzseiq cungjdaej onjdingh.

  Doengzseiz, seiqgyaiq ciuqyiengh lij gig mbouj anningz. Bagenzcujyi caeuq giengzgienz cwngci ciuqyiengh lij mizyouq, gizbu doxhoenx caeuq yezdenj vwndiz gizneix caengz roengz lingh giz caiq hwnj, daengx seiqgyaiq ginghci mbouj bingzyaenx gyadaih, namz baek cengca engq gyae, youq ancienz fuengmienh, gij yung’yiemj bingzciengz caeuq gij yung’yiemj mbouj bingzciengz haenx doxsan doxgeuj, seiqgyaiq huzbingz caeuq fazcanj cingq roeb haujlai nanzdaez caeuq diuhcan.

  Doengzcaez faenyiengj gij seizgei ndei fazcanj, doengzcaez wngqdoiq gak cungj diuhcan, doicaenh vunzloih huzbingz caeuq fazcanj aen saehnieb gig sang gig ndei neix, gvanhaeh daengz gij gaenbonj leih’ik gak guek yinzminz, hix dwg aen sim’eiq doxcaeuq gak guek yinzminz. Raeuz cawjcieng, gak guek yinzminz itheij roengzrengz, doidoengh hwnqguh aen seiqgyaiq huzciz youh doengzcaez mwnhoengh、ciengzlwenx huzbingz haenx. Ndigah, wnggai ciuqcoengz gij cunghcij caeuq yenzcwz ndaw Lenzhozgoz Yencangh, yiemzgek ciuqsouj gozcifaz caeuq gij gozci gvanhaeh cunjcwz goengnyinh haenx, youq ndaw gvanhaeh guek caeuq guek, hungzyangz gij cingsaenz minzcuj、huzciz、hozcoz、doengzcaez ndaej hingz. Cwngci fuengmienh dox aeueiq、bingzdaengj siengliengz, doengzcaez doicaenh guek caeuq guek gvanhaeh bienq minzcuj bae; ginghci fuengmienh hozcoz hozcoz、doxbouj youhsi, doengzcaez doidoengh ginghci cenzgiuzva coh aen fueng’yiengq bingzyaenx、bujben ndaej ndeicawq、doengzcaez ndaej hingz haenx bae fazcanj; vwnzva fuengmienh doxciuq doxhag、gouz doengz ce wnq, gingqcungh aen saehsaed seiqgyaiq dwg youz lai cungj lai yiengh gapbaenz, doengzcaez coicaenh vunzloih vwnzmingz mwnhoengh cinbu; ancienz fuengmienh dox saenqnyaemh、gyagiengz hozcoz, genhciz yungh huzbingz fuengsik cix mbouj dwg yungh cancwngh soujduenh bae gaijgez gij saehnyungq guek caeuq guek doxceng, doengzcaez henhoh seiqgyaiq huzbingz onjdingh; vanzging baujhoh fuengmienh dox bangcoh、gaprengz doicaenh, doengzcaez baujhoh aen digiuz gyayienz vunzloih raeuz liz de mbouj ndaej haenx.

  Dangdaih Cungguek caeuq seiqgyaiq, gij gvanhaeh de fatseng le lizsijsing bienqvaq, gij roennaj minghyinh Cungguek gaenq caeuq gij roennaj minghyinh seiqgyaiq doxriengh youq itheij, lienzhaeh ngoenz beij ngoenz gaenjmaed. Mboujguenj gij hingzseiq gwnz seiqgyaiq baenzlawz fanfoek bienqvaq, Cungguek cwngfuj caeuq yinzminz cungj yaek yaengx sang mbaw geizhauh huzbingz、fazcanj、hozcoz, ciuqhengz gij huzbingz vaigyauh cwngcwz doglaeb gag guhcawj, henhoh gij leih’ik cawjgienz、gij leih’ik ancienz caeuq gij leih’ik fazcanj aen guekgya, yiemzgek ciuqsouj aen vaigyauh cwngcwz cunghcij bae henhoh seiqgyaiq huzbingz、coicaenh doengzcaez fazcanj haenx.

  Cungguek yaek itsim iteiq byaij diuz roen huzbingz fazcanj. Neix dwg aen canloz Cungguek cwngfuj caeuq Cungguek yinzminz, neix dwg raeuz gaengawq seizdaih fazcanj cauzliuz caeuq gij gaenbonj leih’ik bonjfaenh bae genjdingh. Cunghvaz Minzcuz dwg aen minzcuz ndiepgyaez huzbingz, Cungguek itcig cungj dwg aen ligliengh bae giendingh henhoh seiqgyaiq huzbingz haenx. Raeuz genhciz dawz gij leih’ik Cungguek yinzminz caeuq gij leih’ik caezcaemh gak guek yinzminz giethab hwnjdaeuj, fwngz gaem goengdauh, mbe gvangq cingqngeih. Raeuz genhciz guekgya mbouj faen hung iq、giengz nyieg、gungz fouq itlwd bingzdaengj, gingqcungh gak guek yinzminz gij gienzleih gag genj diuz roen fazcanj bonjfaenh de, mbouj bae luenh gyongz gij hongsaeh baihndaw guekwnq, mbouj ep bouxwnq ciepsouh gij eiqceiq bonjfaenh. Cungguek roengzrengz bae huzbingz gaijgez yezdenj vwndiz caeuq gij saehnyungq guek caeuq guek doxceng, doidoengh gozci caeuq digih ancienz hozcoz, fanjdui gij gungjbucujyi sojmiz hingzsik. Cungguek ciuqhengz aen gozfangz cwngcwz gag henndang, mbouj caeuq vunz doxbeg bingmax cungqbauq, mbouj aeu bingsaeh bae haepha saek aen guekgya. Cungguek fanjdui gij bagenzcujyi caeuq giengzgienz cwngci sojmiz hingzsik, ciengzlwenx mbouj ngah guh vuengz, ciengzlwenx mbouj bae ciemqaeu gij diegguek vunzwnq.

  Cungguek yaek itsim iteiq ciuqhengz aen hailangh canloz doxik caez hingz. Raeuz yaek laebdaeb yungh gij fazcanj bonjfaenh, bae coicaenh digih caeuq seiqgyaiq doengzcaez fazcanj, hawj doengh giz gak fueng leih’ik dox gapgang haenx bienq lai hung bae, youq mwh saedyienh bonj guek fazcanj, doengzseiz giemgoq gij cingqdangq iugouz caeuq nyienhmuengh doiqfueng, daegbied dwg doengh aen guekgya cingqcaih fazcanj haenx. Raeuz yaek laebdaeb ciuq gij ginghci mouyiz gveihcwz gwnz seiqgyaiq doenghengz, gyadaih hawciengz cinjhaeuj, ciuq faplwd bae baujhoh gij gienzik doengh boux caeuq raeuz hozcoz guh haenx. Raeuz cihciz gozci sevei bang doengh aen guekgya cingqcaih fazcanj haenx gyaak gij naengzlig gag fazcanj、gaijndei gij swnghhoz gyoengq beksingq, sukiq namz baek cengca. Raeuz cihciz laeb caezcienz gozci mouyiz caeuq ginhyungz dijci, doicaenh mouyiz caeuq douzswh bienq ndaej engq swyouz engq bienhleih bae, doenggvaq dox siengliengz hozcoz guh, dojdangq cawqleix ginghci mouyiz mbouj huzciz. Cungguek baenzlawz cungj mbouj guh doengh gij saehcingz sied bouxwnq cix biz bonjfaenh、hawj doengzdoih deng catsaij haenx.

  Cungguek genhciz youq gwnz giek huzbingz caemhyouq haj hangh yenzcwz, bae caeuq sojmiz guekgya lai guh hozcoz doxndei. Raeuz yaek laebdaeb caeuq doengh aen guekgya gaenq fatdad haenx gyagiengz guh canloz doiqvah, gyalai doxsaenq, gyalaeg hozcoz, dojdangq cawqleix doengh gij yawjfap mbouj doxngamj, doidoengh guek caeuq guek gvanhaeh ciengzgeiz onjdingh cangqheiq fazcanj. Raeuz yaek laebdaeb gvancez diuz seiqhenz vaigyauh fuengcim caeuq gueknden doxndei、caeuq gueknden guhdoih, gyagiengz caeuq gij guekgya seiqhenz raeuz huzciz doxndei dem guh gij hozcoz miz saedcaih yaugoj, cizgiz bae gauj gihyiz hozcoz, doengzcaez dajcauh aen digih vanzging huzbingz onjdingh、bingzdaengj doxsaenq、hozcoz caez hingz haenx. Raeuz yaek laebdaeb caeuq guengjdaih gij guekgya cingqcaih fazcanj haenx lai guh donzgez hozcoz, gyalaeg gij cingzngeih daj doenghbaez lienzdaemh roengzdaeuj haenx, lai guh gij hozcoz miz saedcaih yaugoj, caenhrengz daezhawj bangcoh, henhoh gij cingqdangq iugouz caeuq leih’ik caezcaemh doengh aen guekgya cingqcaih fazcanj haenx. Raeuz yaek laebdaeb cizgiz bae caeuqfaenh guh gij hongsaeh lai mbiengj, rapdawz gij gozci yivu doxwngq, fazveih gij cozyungh doiq gaijgez vwndiz mizik, doidoengh gozci cizsi fazcanj gvaq mbiengj engqgya goengcingq hableix bae. Raeuz yaek laebdaeb caeuq gij cwngdangj dem cwngci cujciz gak guek guh gyauhliuz hozcoz, hawj yinzda、cwnghez、bingdoih、deihfueng、gij donzdij ndawbiengz lailai guh doiq rog baedauq, hawj Cungguek yinzminz caeuq gak guek yinzminz engqgya doxrox、engqgya miz cingzngeih.

  Cungguek fazcanj liz mbouj ndaej seiqgyaiq, seiqgyaiq mwnhoengh onjdingh hix liz mbouj ndaej Cungguek. Cungguek yinzminz yaek laebdaeb caeuq gak guek yinzminz itheij, vih saedyienh gij lijsiengj gyaeundei vunzloih bae mboujduenh roengzrengz.

  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
 
Dozsiengq