Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

YAENGX SANG MBAW GEIZHAUH HUNGMBWK YIENGH SEVEICUJYI MIZ DAEGSAEK CUNGGUEK, VIH DUED’AEU CIENZMIENH HWNQGUH AEN BIENGZ SIUJGANGH CAIQ NDAEJ HINGZ BAE HAENQRENGZ BUEK GUH 9

——Gij Baugau Youq Gwnz Aen Daihhoih Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibcaet Baez Daengx Guek Daibyauj Davei
( 2007 nienz 10 nyied 15 hauh)

Huz Ginjdauh
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
  9、Cauh’ok Aen Gizmen Moq Gozfangz Caeuq Bingdoih Yendaiva Gensez

  Gozfangz caeuq bingdoih gensez, youq daegsaek Cungguek seveicujyi saehnieb cungjdaej baijbouh ndawde ciemq miz diegvih youqgaenj. Bietdingh aeu ndwn youq giz diegsang guekgya daengxbuenz ancienz caeuq fazcanj canloz, bae doengbuenz suenqveh ginghci gensez caeuq gozfangz gensez, youq gwnz roen cienzmienh hwnqguh aen biengz siujgangh, doengzcaez saedyienh guekgya fouqmiz caeuq bingdoih giengzak.

  Cienzmienh bae hengz aen lizsij sawjmingh youz dangj caeuq yinzminz youq sigij moq duenhmbaek moq gyauhawj bingdoih haenx, bietdingh aeu genhciz yungh gij bingsaeh swhsiengj Mauz Cwzdungh、gij bingdoih gensez swhsiengj seizgeiz moq Dwng Siujbingz、gij gozfangz caeuq bingdoih gensez swhsiengj Gyangh Cwzminz bae guh cijdauj, dawz gohyoz fazcanjgvanh dangguh diuz fuengcim youqgaenj bae cijdauj gozfangz caeuq bingdoih gensez haenx, gvancez diuz bingsaeh canloz fuengcim seizgeiz moq, gyavaiq gij bingsaeh bengwz miz daegsaek Cungguek, vih guh bingsaeh doucwngh caepcawq ndei, sawj bingdoih engq ak wngqdoiq lai fuengmienh yung’yiemj、guhbaenz lai yiengh bingsaeh yinvu, genhgez henhoh guekgya cawjgienz、ancienz、diegguek caezcingj, vih henhoh seiqgyaiq huzbingz okrengz.

  Bingdoih gwzming’va、yendaiva、cwnggveihva gensez dwg aen cingjdaej mbouj ndaej faengat ndeu, bietdingh aeu cienzmienh gyagiengz、doxdaengh doicaenh. Aeu seizseiz cungj genhciz diuz gaenbonj yenzcwz youz aen dangj bae cezdui lingjdauj bingdoih caeuq diuz gaenbonj cunghcij aen bingdoih yinzminz, youq ndaw bingdoih haeujlaeg bae guh lizsij sawjmingh、lijsiengj saenqniemh、candou cingsaenz caeuq seveicujyi yungzyuzgvanh gyauyuz, daihlig hungzyangz gij conzdungj ndei dingq dangj cijveih、vih yinzminz fuzvu、ak hoenx ak hingz. Genhciz baengh gohyoz gisuz hawj bingdoih giengzak, ciuq hwnqguh sinsizva bingdoih、hoenx hingz sinsizva cancwngh aen canloz muzbyauh neix, gyavaiq gihgaiva caeuq sinsizva fukhab fazcanj, cizgiz youq baihlaj gij diuzgienh sinsizva bae lienh bing, gyagaenj gungganq daih buek bingsaeh vunzcaiz yienghmoq suciz sang, dawz gij muzsik cauxbaenz candou naengzlig haenx saedcaih cienjbienq bae. Genhciz ciuq fap ceihleix bingdoih、coengzyiemz ceihleix bingdoih, laeb caezcienz bingsaeh fapgvi, gyagiengz gohyoz guenjleix.

  Hab’wngq gij bingsaeh fazcanj seiqdaeuz moq gwnz seiqgyaiq caeuq gij fazcanj iugouz moq guek raeuz, doicaenh cauhmoq bingsaeh lijlun、bingsaeh gisuz、bingsaeh cujciz、bingsaeh guenjleix. Diuzcingj gaijgwz gij dijci benhci caeuq cwngcwz cidu aen bingdoih, cugbouh cauxbaenz dauq cujciz muzsik、cidu anbaiz、yinhhengz fuengsik gohyoz caezcienz ndeu, sawj de gawq daiq miz gij daegsaek Cungguek youh hab gij gvilwd yienhdaih bingdoih gensez. Diuzcingj gaijgwz gozfangz gohgi gunghyez dijci caeuq vujgi canghbei caijgou dijci, hawj gij naengzlig gag yenzgiu cauhguh vujgi canghbei raeuz bienq ndaej lai ak、caetliengh yauqik bienq ndaej lai sang bae. Laeb hwnj caeuq laeb caezcienz gij vujgi canghbei gohyenz swnghcanj dijhi、bingdoih vunzcaiz gungganq dijhi caeuq bingdoih baujcang dijhi youz bing’yungh caeuq minzyungh dox giethab、bing’yungh hamz youq ndaw minzyungh haenx, genhciz gaenxgiemh hwnqguh bingdoih, byaij ok diuz roen bingdoih caeuq beksingq yungzhab fazcanj youh miz daegsaek Cungguek ndeu. Haeujlaeg yenzgiu doengh gij vwndiz gvendaengz youq baihlaj lizsij diuzgienh moq aeu baenzlawz bae hwnqguh caeuq ceihleix bingdoih、aeu baenzlawz bae hoenx yinzminz cancwngh, sawj bingsaeh gohyoz fazcanj caeuq mwnhoengh hwnjdaeuj.

  Hawj daengxcungq yinzminz lai miz gozfangz gvanhnen, gyagiengz gozfangz dung’yenz gensez, daezsang yibeiyiz budui caeuq minzbingh gensez caetliengh. Gyagiengz yinzminz vujcangh gingjcaz budui gensez, engq ndei bae hengz cizcwz sawjmingh, henhoh guekgya ancienz caeuq ndawbiengz onjdingh, baujcang beksingq youq onj maengx hong. Genhciz yungjhu bingdoih youdaih gij vunz ndaw ranz bouxbing、yungjhu cwngfuj ndiepgyaez beksingq, gyamaenh bingdoih caeuq cwngfuj、bingdoih caeuq beksingq doxgiet. Gak gaep dangj cujciz、cwngfuj caeuq yinzminz ginzcung, aeu vanzcienz lumj doenghbaez ityiengh laemxsim cihciz gozfangz caeuq bingdoih gensez, bingdoih aeu laebdaeb vih ginghci ndawbiengz fazcanj lai ok goengrengz.

  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
 
Dozsiengq