Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

YAENGX SANG MBAW GEIZHAUH HUNGMBWK YIENGH SEVEICUJYI MIZ DAEGSAEK CUNGGUEK, VIH DUED’AEU CIENZMIENH HWNQGUH AEN BIENGZ SIUJGANGH CAIQ NDAEJ HINGZ BAE HAENQRENGZ BUEK GUH 4

——Gij Baugau Youq Gwnz Aen Daihhoih Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibcaet Baez Daengx Guek Daibyauj Davei
( 2007 nienz 10 nyied 15 hauh)

Huz Ginjdauh
  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 4、Gij Iugouz Moq Aen Fwndou Muzbyauh Bae Saedyienh Cienzmienh Hwnqguh Aen Biengz Siujgangh

 Raeuz gaenq yiengq aen muzbyauh cienzmienh hwnqguh aen biengz siujgangh cibroek daih doekdingh haenx byaij ok le yamqdin onjmaenh, baezlaeng aeu laebdaeb haenqrengz buek guh dem, saedbauj daengz 2020 nienz saedyienh aen fwndou muzbyauh bae cienzmienh hwnq baenz aen biengz siujgangh.

 Raeuz bietdingh aeu hab’wngq gij hingzseiq bienqvaq moq ndaw guek rog guek, swnh’wngq gak cuz yinzminz gij maqmuengh siengj gvaq saedceij engq ndei de, dawzdingh ginghci ndawbiengz fazcanj seiqdaeuz caeuq gvilwd, genhciz aen gihbwnj muzbyauh guh yiengh seveicujyi ginghci gensez、cwngci gensez、vwnzva gensez、ndawbiengz gensez miz daegsaek Cungguek caeuq gij gihbwnj ganghlingj youz gihbwnj cwngcwz gapbaenz haenx, aeu aen muzbyauh cienzmienh hwnqguh aen biengz siujgangh youz cibroek daih doekdingh haenx guh giek, caiq doiq gij fazcanj guek raeuz daezok aen iugouz moq engq sang dem.

 —— Sawj fazcanj engq lai boiqhab doxdaengh, roengzrengz saedyienh ginghci youh ndei youh vaiq fazcanj. Cienjbienq fazcanj fuengsik ndaej miz cincanj hungnaek, youq gwnz giekdaej youhva gezgou、daezsang yauyiz、gyangqdaemq siuhauq、baujhoh vanzging, saedyienh moix vunz bingzyaenz ndaw guek swnghcanj cungjciz daengz 2020 nienz beij 2000 nienz fan song doeb. Yiengh hawciengz ginghci dijci seveicujyi engqgya caezcienz. Gij naengzlig gag cauhmoq mingzyienj daezsang, gohgi cinbu doiq ginghci demmaj gij gung’yen bijliz de daih fukdoh hwnjsang, yamq haeuj ndaw hangzlied yiengh guekgya ak cauhmoq. Gihminz siuhfei bijliz onjbouh daezsang, cauxbaenz aen demmaj gwzgiz siuhfei、douzswh、cuzgouj doxdaengh ragdoengh haenx. Yiengh gihci hawsingz caeuq lajmbanj、dieg caeuq dieg hezdiuz doxrag fazcanj caeuq cawjdaej gunghnwngzgih baijbouh daihdaej guhbaenz. Hwnqguh yiengh lajmbanj moq seveicujyi ndaej miz cincanj hungnaek. Hawsingz yinzgouj bijcung mingzyienj gyalai.

 —— Gyadaih yiengh minzcuj seveicujyi, engq ndei baujcang gij gienzik yinzminz caeuq ndawbiengz goengbingz cingqngeih. Miz bouhloh bae lai hawj gunghminz caeuqfaenh guh cwngci. Aen gihbwnj fanghloz ciuq fap guenj guek haeujlaeg lozsiz, daengx biengz fazci gvanhnen caenh’itbouh gyagiengz, fazci cwngfuj gensez ndaej miz cingzyauq moq. Gihcwngz minzcuj cidu engqgya caezcienz. Cwngfuj gij naengzlig daezhawj gihbwnj goenggungh fuzvu de lai giengz haujlai.

 —— Gyagiengz vwnzva gensez, mingzyienj daezsang gij vwnzmingz suciz daengx aen minzcuz. Yiengh haedsim gyaciz dijhi seveicujyi bouxboux cungj rox, gij swhsiengj daudwz funghsang ndei caenh’itbouh ndaej daihlig fazyangz. Gij goenggungh vwnzva fuzvu dijhi guenj doh daengx biengz haenx daihdaej laebbaenz, vwnzva canjnieb ciemq gozminz ginghci bijcung mingzyienj daezsang、gozci gingcwngh naengzlig lai giengz haujlai, gij vwnzva canjbinj hab yinzminz sihyau haenx engqgya fungfouq.

 —— Gyavaiq fazcanj gij saehnieb ndawbiengz, cienzmienh gaijndei gij swnghhoz yinzminz. Yienhdaih gozminz gyauyuz dijhi engqgya caezcienz, Aen gyauyuz dijhi son vunz baenzciuh haenx daihdaej cauxbaenz, cienzminz souh gyauyuz cingzdoh caeuq gij vunzcaiz ak cauhmoq haenx beizyangj suijbingz mingzyienj daezsang. Ndawbiengz couhnieb engqgya cungfaen. Aen ndawbiengz baujcang dijhi guenj doh gyoengq gihminz hawsingz lajmbanj haenx daihdaej laeb hwnjdaeuj, bouxboux yiengjmiz gihbwnj swnghhoz baujcang. Yiengh souhaeuj faenboiq gwzgiz hableix mbouj luenh haenx daihdaej cauxbaenz, boux souhaeuj cungdaengj de ciemq dingzlai, yiengh yienhsiengq gig gungz gig hoj daihdaej siucawz. Bouxboux yiengjmiz gihbwnj yihliuz veiswngh fuzvu. Ndawbiengz guenjleix dijhi engqgya caezcienz.

 —— Gensez swnghdai vwnzmingz, daihdaej guhbaenz gij canjnieb gezgou、demmaj fuengsik、siuhfei muzsik mbaet yungh nwngzyenz swhyenz caeuq baujhoh swnghdai vanzging haenx. Sinzvanz ginghci cauxbaenz gveihmoz haemq daih, gij nwngzyenz ndaej caiqseng bijcung mingzyienj hwnjsang. Doengh gij doxgaiq uqlah youqgaenj haenx ndaej mizyauq gaemhanh baizcuengq, swnghdai vanzging caetliengh mingzyienj gaijndei. Swnghdai vwnzmingz gvanhnen youq daengx biengz gaenq ndaej laeb maenh.

 Daengz 2020 nienz daengz mwh aen muzbyauh cienzmienh hwnqguh aen biengz siujgangh ndaej saedyienh, raeuz aen vwnzmingz guekgeq lizsij gig raez caeuq aen daihguek hengz seveicujyi youh cingqcaih fazcanj neix, yaek bienqbaenz aen guekgya gunghyezva daihdaej saedyienh、gyoebhab gueklig mingzyienj lai giengz、ndawguek hawciengz cungjdaej gveihmoz baiz youq aen hangzlied gaxgonq gwnz seiqgyaiq, bienqbaenz aen guekgya yinzminz fouqmiz cingzdoh bujben daezsang、swnghhoz caetliengh mingzyienj gaijndei、swnghdai vanzging maenhndei, bienqbaenz aen guekgya yinzminz yiengjmiz gij minzcuj gienzleih engqgya cungcuk、miz vwnzmingz suciz caeuq cingsaenz gyaepgouz engq sang, bienqbaenz aen guekgya gak fuengmienh cidu engqgya caezcienz、ndawbiengz engqgya miz rengzhoengh youh andingh doxgiet, bienqbaenz aen guekgya doiq rog engqgya hailangh、engqgya gyau ndaej baengzyoux、vih vunzloih vwnzmingz guh’ok gung’yen engq daih haenx.

 Baezlaeng haj bi dwg aen seizgeiz ceiq youqgaenj bae cienzmienh hwnqguh aen biengz siujgangh. Raeuz aeu giendingh saenqsim, ngaemgyaeuj haenqrengz buek guh, vih cienzmienh hwnq baenz aen biengz siujgangh suijbingz engq sang cibgeij ik vunz cungj souh’ik haenx dwkroengz aen giekdaej engqgya gaenjmaenh.

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
 
Dozsiengq