Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

AEN CANGHCWNGZ CUNGGUEK GUNGCANJDANGJ Daih 11 cieng aen veihcangh caeuq fan geiz aen dangj

(Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibcaet Baez Daengx Guek Daibyauj Daihhoih bouhfaenh coihgaij, 2007 nienz 10 nyied 21 hauh doenggvaq)

  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
  
Daih 11 Cieng Aen Veihcangh Caeuq Fan Geiz Aen Dangj


  Daih 51 diuz Aen veihcangh Cungguek Gungcanjdangj dwg aen doz youz fagliemz caeuq fagcuiz gapbaenz haenx.

  Daih 52 diuz Fan geiz Cungguek Gungcanjdangj dwg geizhoengz, gwnz mienhgeiz neb miz aen veihcangh aen dangj saekhenjgim dwk.

  Daih 53 diuz Aen veihcangh caeuq fan geiz Cungguek Gungcanjdangj, dwg gij siengcwngh caeuq geiqhauh Cungguek Gungcanjdangj. Aen dangj gak gaep cujciz caeuq moix boux dangjyenz, cungj aeu henhoh gij cunhyenz aen veihcangh caeuq fan geiz aen dangj. Aeu ciuq gvidingh bae cauhguh caeuq sawjyungh aen veihcangh caeuq fan geiz aen dangj.

  (Gij swhliu Yinzminzvangj)

Cungjgangh
Daih 1 cieng dangjyenz
Daih 2 cieng gij cujciz cidu aen dangj
Daih 3 cieng gij cunghyangh cujciz aen dangj
Daih 4 cieng gij deihfueng cujciz aen dangj
Daih 5 cieng gij gihcwngz cujciz aen dangj
Daih 6 cieng gij ganbu aen dangj
Daih 7 cieng gij gijliz aen dangj
Daih 8 cieng gij gijliz genjcaz gihgvanh aen dangj
Daih 9 cieng dangjcuj
Daih 10 cieng gij gvanhaeh aen dangj caeuq gungcanjcujyi cinghnenzdonz
Daih 11 cieng aen veihcangh caeuq fan geiz aen dangj
Dozsiengq