Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

AEN CANGHCWNGZ CUNGGUEK GUNGCANJDANGJ Daih 10 cieng gij gvanhaeh aen dangj caeuq gungcanjcujyi cinghnenzdonz

(Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibcaet Baez Daengx Guek Daibyauj Daihhoih bouhfaenh coihgaij, 2007 nienz 10 nyied 21 hauh doenggvaq)

  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
  
Daih 10 Cieng Gij Gvanhaeh Aen Dangj Caeuq Gungcanjcujyi Cinghnenzdonz


  Daih 49 diuz Cungguek Gungcanjcujyi Cinghnenzdonz dwg aen ginzcung cujciz gyoengq bouxcoz senhcin youh youz Cungguek Gungcanjdangj lingjdauj haenx, dwg aen hagdangz hawj guengjdaih bouxcoz youq sizcen ndawde hag gungcanjcujyi caeuq yiengh seveicujyi miz daegsaek Cungguek, dwg bouxbangfwngz caeuq gij ligliengh bwhlaeng aen dangj. Gungcinghdonz cunghyangh veijyenzvei youz aen dangj cunghyangh veijyenzvei bae lingjdauj. Gungcinghdonz deihfueng gak gaep cujciz youz doengz gaep aen dangj veijyenzvei bae lingjdauj, doengzseiz youz gaep gungcinghdonz cujciz baihgwnz bae lingjdauj.

  Daih 50 diuz Aen dangj gak gaep veijyenzvei aeu gyagiengz doiq gungcinghdonz guh lingjdauj, louzsim genjleh daezswng cueuq gungganq gij ganbu gungcinghdonz. Dangj aeu genhgez cihciz gungcinghdonz gaengawq gij daegdiemj caeuq sihyau guengjdaih bouxcoz, sengdoengh hozboz、 gig ak cauhmoq bae guh gunghcoz, hawj gungcinghdonz lai dang duzgizdui, lai lienzhaeh guengjdaih bouxcoz.

  Gungcinghdonz yienh gaep caeuq yienh gaep doxroengz gak gaep veijyenzvei suhgi, giyez saehnieb danhvei gungcinghdonz veijyenzvei suhgi, danghnaeuz dwg dangjyenz, gojyij lezsiz doengz gaep aen dangj veijyenzvei caeuq cangzvu veijyenzvei veiyi.

Cungjgangh
Daih 1 cieng dangjyenz
Daih 2 cieng gij cujciz cidu aen dangj
Daih 3 cieng gij cunghyangh cujciz aen dangj
Daih 4 cieng gij deihfueng cujciz aen dangj
Daih 5 cieng gij gihcwngz cujciz aen dangj
Daih 6 cieng gij ganbu aen dangj
Daih 7 cieng gij gijliz aen dangj
Daih 8 cieng gij gijliz genjcaz gihgvanh aen dangj
Daih 9 cieng dangjcuj
Daih 10 cieng gij gvanhaeh aen dangj caeuq gungcanjcujyi cinghnenzdonz
Daih 11 cieng aen veihcangh caeuq fan geiz aen dangj
Dozsiengq