Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

AEN CANGHCWNGZ CUNGGUEK GUNGCANJDANGJ Daih 9 cieng dangjcuj

(Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibcaet Baez Daengx Guek Daibyauj Daihhoih bouhfaenh coihgaij, 2007 nienz 10 nyied 21 hauh doenggvaq)

  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
  
Daih 9 Cieng Dangjcuj


  Daih 46 diuz Youq ndaw cunghyangh caeuq deihfueng guekgya gihgvanh、 yinzminz donzdij、 ginghci cujciz、 vwnzva cujciz caeuq gizyawz gij cujciz mbouj dwg dangj haenx aen lingjdauj gihgvanh de, gojyij laeb dangjcuj. Dangjcuj fazveih lingjdauj haedsim cozyungh. Gij yinvu aen dangjcuj, cujyau dwg fucwz gvancez caephengz gij lohsienq、 fuengcim、 cwngcwz aen dangj; yaenglwnh caeuq gietdingh gij vwndiz hungnaek bonj danhvei; guhndei gij gunghcoz guenjleix ganbu; comzgiet gij ganbu caeuq ginzcung rog dangj, guhbaenz gij yinvu dangj caeuq guekgya gyauhawj haenx; cijdauj gij hong aen dangj cujciz ndaw gihgvanh caeuq cigsug danhvei.

  Daih 47 diuz Gij cwngzyenz aen dangjcuj, youz aen dangj cujciz baecinj laeb dangjcuj haenx gietdingh. Dangjcuj laeb suhgi, mwh miz bizyau lij gojyij laeb fusuhgi dem.

  Dangjcuj bietdingh aeu fugcoengz aen dangj cujciz baecinj de laebbaenz haenx lingjdauj.

  Daih 48 diuz Doengh aen guekgya gunghcoz bouhmonz doiq gij danhvei lajfwngz de saedhengz cizcungh doengjit lingjdauj haenx gojyij laeb dangjveij, yiengh dangjveij neix gij canjseng banhfap、 cizgenz caeuq gunghcoz yinvu de, youz cunghyangh lingh guh gvidingh.

Cungjgangh
Daih 1 cieng dangjyenz
Daih 2 cieng gij cujciz cidu aen dangj
Daih 3 cieng gij cunghyangh cujciz aen dangj
Daih 4 cieng gij deihfueng cujciz aen dangj
Daih 5 cieng gij gihcwngz cujciz aen dangj
Daih 6 cieng gij ganbu aen dangj
Daih 7 cieng gij gijliz aen dangj
Daih 8 cieng gij gijliz genjcaz gihgvanh aen dangj
Daih 9 cieng dangjcuj
Daih 10 cieng gij gvanhaeh aen dangj caeuq gungcanjcujyi cinghnenzdonz
Daih 11 cieng aen veihcangh caeuq fan geiz aen dangj
Dozsiengq