Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

AEN CANGHCWNGZ CUNGGUEK GUNGCANJDANGJ Daih 5 cieng gij gihcwngz cujciz aen dangj

(Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibcaet Baez Daengx Guek Daibyauj Daihhoih bouhfaenh coihgaij, 2007 nienz 10 nyied 21 hauh doenggvaq)

  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 
Daih 5 Cieng Gij Gihcwngz Cujciz Aen Dangj


 Daih 29 diuz Giyez、 lajmbanj、 gihgvanh、 hagdangz、 gohyenz yensoj、 gaihdau segih、 gij cujciz ndawbiengz、 yinzminz gaijfangginh lenzdui caeuq gizyawz gihcwngz danhvei, famzdwg doengh aen danhvei miz dangjyenz cingqsik sam boux doxhwnj, cungj wngdang laeb gij gihcwngz cujciz aen dangj.

 Gij gihcwngz cujciz aen dangj, gaengawq gunghcoz sihyau caeuq dangjyenz vunzsoq, ginggvaq gaep dangj cujciz baihgwnz baecinj, faenbied laeb aen dangj gihcwngz veijyenzvei、 cungjcihbu veijyenzvei、 cihbu veijyenzvei. Gihcwngz veijyenzvei youz dangjyenz daihhoih roxnaeuz daibyauj daihhoih senjgij canjseng, cungjcihbu veijyenzvei caeuq cihbu veijyenzvei youz dangjyenz daihhoih senjgij canjseng, daez ok bouxhoujsenj veijyenz, aeu gvangqlangh cam gij yigen gyoengq dangjyenz caeuq ginzcung.

 Daih 30 diuz Gij gihcwngz veijyenzvei aen dangj moix gaiq nyaemhgeiz sam bi daengz haj bi, cungjcihbu veijyenzvei、 cihbu veijyenzvei moix gaiq nyaemhgeiz song bi roxnaeuz sam bi. Gij suhgi、 fusuhgi gihcwngz veijyenzvei、 cungjcihbu veijyenzvei、 cihbu veijyenzvei senjgij canjseng le, wngdang bauq hawj gaep dangj cujciz baihgwnz baecinj.

 Daih 31 diuz Gij gihcwngz cujciz aen dangj, dwg aen candou baujleij aen dangj youq ndawbiengz gihcwngz cujciz, dwg aen giek sojmiz gunghcoz caeuq candouliz aen dangj. Gij gihbwnj yinvu de dwg:

 (1) Senhconz caeuq caephengz gij lohsienq、 fuengcim、 cwngcwz aen dangj, senhconz caeuq caephengz gij gezyi dangj cunghyangh、 gaep cujciz baihgwnz caeuq bonj cujciz, cungfaen fazveih gij senhfungh mozfan cozyungh gyoengq dangjyenz, comzgiet、 cujciz gyoengq ganbu caeuq ginzcung ndaw dangj rog dangj, roengzrengz guhbaenz gij yinvu bonj danhvei soj dangrap haenx.

 (2) Cujciz dangjyenz nyinhcaen hag Majgwzswh-Lezningzcujyi、 Mauz Cwzdungh Swhsiengj、 Dwng Siujbingz Lijlun caeuq “Sam Aen Daibyauj” Cung’yau Swhsiengj, hag gohyoz fazcanjgvanh, hag gij lohsienq、 fuengcim、 cwngcwz caeuq gezyi aen dangj, hag gij gihbwnj cihsiz aen dangj, hag gohyoz、 vwnzva、 faplwd caeuq yezvu cihsiz.

 (3) Doiq dangjyenz guh gyauyuz、 guenjleix、 gamduk caeuq fuzvu, daezsang gij suciz gyoengq dangjyenz, gyagiengz dangjsing, yiemzgek gij cujciz swnghhoz aen dangj, guh baebingz caeuq gag baebingz, henhoh caeuq caephengz gij gijliz aen dangj, gamduk dangjyenz saedcaih bae hengz yivu, baujcang gij gienzleih gyoengq dangjyenz mbouj deng ciemqfamh. Gyagiengz caeuq gaijndei riuzdoengh dangjyenz guenjleix.

 (4) Maedcaed lienzhaeh ginzcung, ciengzseiz liujgaij ginzcung doiq dangjyenz caeuq gij gunghcoz aen dangj miz maz baebingz caeuq yigen, henhoh gij cingqdangq gienzleih caeuq leih’ik gyoengq ginzcung, guh ndei ginzcung swhsiengj cwngci gunghcoz.

 (5) Hawj gyoengq dangjyenz caeuq ginzcung lai gaenxguh lai dajcauh, yawjraen、 gungganq caeuq doigawj gij vunzcaiz maenhndei ndaw gyoengqde, gujli caeuq cihciz gyoengqde youq ndaw gaijgwz hailangh caeuq seveicujyi yendaiva gensez gung’yen gij coengmingz caeuq dungxcaiz bonjfaenh.

 (6) Doiq doengh boux cizgiz iugouz haeuj dangj haenx guh gyauyuz caeuq gungganq, guh ndei gij fazcanj dangjyenz gunghcoz aeu ciengzseiz guh haenx, yawjnaek youq swnghcanj、 gunghcoz daih’it sienq caeuq bouxcoz ndawde fazcanj dangjyenz.

 (7) Gamduk dangjyenz ganbu caeuq gizyawz sojmiz gunghcoz yinzyenz, hawj gyoengqde yiemzgek ciuqsouj gij faplwd aen guekgya caeuq gij gijliz aen cwngfuj, yiemzgek ciuqsouj guekgya caizcwng ginghci fapgvi caeuq vunzsaeh cidu, mbouj ndaej ciemqaeu gij leih’ik guekgya、 cizdij caeuq ginzcung.

 (8) Gyauyuz dangjyenz caeuq ginzcung gagrox daeqceih gij ginghyang mbouj ndei, genhgez caeuq gak cungj hingzveiz famhfap famhcoih haenx guh doucwngh.

 Daih 32 diuz Aen dangj gihcwngz veijyenzvei ndaw gaihdau、 yangh、 cin caeuq gij dangj cujciz ndaw cunh caeuq segih, lingjdauj gij gunghcoz bonj digih, cihciz caeuq baujcwng hingzcwng cujciz、 ginghci cujciz caeuq ginzcung gagguenj cujciz cungfaen hengzsawj cizgenz.

 Gij gihcwngz cujciz aen dangj ndaw guekmiz giyez caeuq cizdij giyez, fazveih cwngci haedsim cozyungh, hopheux giyez swnghcanj ginghyingz bae guh gunghcoz. Baujcwng caeuq gamduk dangj dem guekgya gij fuengcim、 cwngcwz de ndaej youq bonj giyez gvancez caephengz; cihciz gujdunghvei、 dungjswvei、 genhswvei caeuq ginghlij (cangjcangj) ciuq faplwd hengzsawj cizgenz; cienzsim cienzeiq ingbaengh cizgungh ginzcung, cihciz cizgungh daibyauj daihhoih guh gunghcoz; doiq doengh gij vwndiz hungnaek ndaw giyez bae caeuqfaenh guh gezcwz; gyagiengz dangj cujciz bonjndang gensez, lingjdauj swhsiengj cwngci gunghcoz、 cingsaenz vwnzmingz gensez caeuq gunghvei、 gungcinghdonz daengj ginzcung cujciz.

 Gij gihcwngz cujciz aen dangj ndaw feihgunghyoujci ginghci cujciz, gvancez gij fuengcim cwngcwz aen dangj, dazyinx caeuq gamduk giyez ciuqsouj guekgya faplwd fapgvi, lingjdauj gunghvei、 gungcinghdonz daengj ginzcung cujciz, donzgez caeuq comzgiet cizgungh ginzcung, henhoh gij gienzik habfap gak fuengmienh, coicaenh giyez cangqheiq fazcanj.

 Gij gihcwngz cujciz aen dangj ndaw doengh gij saehnieb danhvei saedhengz bouxdaeuz hingzcwng fucwz cidu haenx, fazveih cwngci haedsim cozyungh. Gij gihcwngz cujciz aen dangj ndaw doengh gij saehnieb danhvei saedhengz dangjveij lingjdauj baihlaj bouxdaeuz hingzcwng fucwz cidu haenx, yaenglwnh caeuq gietdingh gij vwndiz hungnaek, doengzseiz baujcwng bouxdaeuz hingzcwng cungfaen hengzsawj gij cizgenz bonjfaenh.

 Gij gihcwngz cujciz aen dangj ndaw gak gaep dangj caeuq guekgya gihgvanh, bangcoh bouxdaeuz hingzcwng guhbaenz yinvu, gaijndei gunghcoz, doiq moix boux dangjyenz baudaengz bouxdaeuz hingzcwng guh gamduk, mbouj lingjdauj gij yezvu gunghcoz bonj danhvei.

Cungjgangh
Daih 1 cieng dangjyenz
Daih 2 cieng gij cujciz cidu aen dangj
Daih 3 cieng gij cunghyangh cujciz aen dangj
Daih 4 cieng gij deihfueng cujciz aen dangj
Daih 5 cieng gij gihcwngz cujciz aen dangj
Daih 6 cieng gij ganbu aen dangj
Daih 7 cieng gij gijliz aen dangj
Daih 8 cieng gij gijliz genjcaz gihgvanh aen dangj
Daih 9 cieng dangjcuj
Daih 10 cieng gij gvanhaeh aen dangj caeuq gungcanjcujyi cinghnenzdonz
Daih 11 cieng aen veihcangh caeuq fan geiz aen dangj
Dozsiengq