Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

AEN CANGHCWNGZ CUNGGUEK GUNGCANJDANGJ Daih 1 cieng dangjyenz

(Cungguek Gungcanjdangj Daih Cibcaet Baez Daengx Guek Daibyauj Daihhoih bouhfaenh coihgaij, 2007 nienz 10 nyied 21 hauh doenggvaq)

  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      
 
Daih 1 Cieng Dangjyenz


 Daih 1 diuz Cungguek gunghyinz、 nungzminz、 bouxbing、 cihsiz fwnswj caeuq gizyawz sevei gaihcwngz ndawde doengh boux vunz nienzgeij gaenq rim 18 bi、 swhsiengj cinbu、 suijbingz haemq sang haenx, danghnaeuz swngznyinh gij ganghlingj caeuq canghcwngz aen dangj, nyienh’eiq camgya aen dangj aen cujciz ndeu caemhcaiq youq ndawde roengzrengz gunghcoz、 caephengz gij gezyi aen dangj caeuq ciuqgeiz gyau dangjfei, couh ndaej sinhcingj gyahaeuj Cungguek Gungcanjdangj.

 Daih 2 diuz Cungguek Gungcanjdangj dangjyenz dwg Cungguek gunghyinzgaihgiz boux senhfungh cansw miz gungcanjcujyi gyozvu de.

 Cungguek Gungcanjdangj dangjyenz bietdingh aeu cienzsim cienzeiq vih yinzminz fuzvu, sijndaej bonjfaenh yienghmaz cungj mbouj aeu, bae vih saedyienh gungcanjcujyi haenqrengz buek guh baenz seiqvunz.

 Cungguek Gungcanjdangj dangjyenz ciengzlwenx dwg lauzdung yinzminz ndawde boux vunz bingzciengz ndeu. Cawz gij goyinz leih’ik caeuq gunghcoz cizgenz ndaw gvaengxlaengx faplwd dem cwngcwz gvidingh caixvaih, sojmiz gungcanjdangjyenz cungj mbouj ndaej maeuzaeu saek di seileih caeuq daeggienz.

 Daih 3 diuz Dangjyenz bietdingh aeu hengz gij yivu lajneix:

 (1) Nyinhcaen hag Majgwzswh-Lezningzcujyi、 Mauz Cwzdungh Swhsiengj、 Dwng Siujbingz Lijlun caeuq “Sam Aen Daibyauj” Cung’yau Swhsiengj, hag gohyoz fazcanjgvanh, hag gij lohsienq、 fuengcim、 cwngcwz dem gezyi aen dangj, hag gij gihbwnj cihsiz aen dangj, hag gohyoz、 vwnzva、 faplwd caeuq yezvu cihsiz, roengzrengz gyalai gij bonjsaeh vih yinzminz fuzvu.

 (2) Gvancez caephengz diuz gihbwnj lohsienq caeuq gak hangh fuengcim、 cwngcwz aen dangj, daiqdaeuz camgya gaijgwz hailangh caeuq seveicujyi yendaiva gensez, daiqdoengh ginzcung vih ginghci fazcanj caeuq ndawbiengz cinbu cix mbouj lau gannanz haemzhoj、 haenqrengz buek guh, youq ndaw swnghcanj、 gunghcoz、 yozsiz caeuq ndawbiengz swnghhoz guh ok gij yienghndei mozfan daiqdaeuz.

 (3) Genhciz gij leih’ik aen dangj caeuq gij leih’ik yinzminz beij gijmaz cungj lai dij, gij leih’ik goyinz fugcoengz gij leih’ik aen dangj caeuq yinzminz, dwgrengz bae gaxgonq, yiengjsouh youq gaenlaeng, yiemzgek iugouz swhgeij, itsim vih goenggya, lailai guh gung’yen.

 (4) Gagrox ciuqsouj gij gijliz aen dangj, mozfan ciuqsouj gij faplwd caeuq fapgvi guekgya, yiemzgek baujsouj gij mimiz aen dangj caeuq guekgya, caephengz gij gietdingh aen dangj, fugcoengz cujciz faenboiq, cizgiz guhbaenz gij yinvu aen dangj.

 (5) Henhoh aen dangj doxgiet caeuq doengjit, doiq dangj cungcig lauxsaed, gangjvah caeuq hengzdoengh ndaw rog doxdoengz, genhgez fanjdui sojmiz baiqbied cujciz caeuq siuj cizdonz hozdung, fanjdui doengh gij hingzveiz guh bouxvunz song mbiengj、 youq dangqnaj gig goenggingq、 daengz raeblaeng cix boihfamh haenx caeuq sojmiz yaemmaeuz gveijgeiq.

 (6) Saedcaih bae guh baebingz caeuq gag baebingz, gamj bae byoengqlaeuh caeuq niujcingq gij gezdenj、 loengloek ndaw gunghcoz, genhgez caeuq gij yienhsiengq siuhgiz nduknaeuh haenx guh doucwngh.

 (7) Maedcaed lienzhaeh ginzcung, yiengq ginzcung senhconz gij cawjcieng aen dangj, roeb saehcingz caeuq ginzcung siengliengz, dawz gij yigen caeuq iugouz ginzcung gibseiz naeuz aen dangj nyi, henhoh gij leih’ik cingqdangq gyoengq ginzcung.

 (8) Fazyangz gij funghsang moq seveicujyi, daiqdaeuz sizcen gij yungzyuzgvanh seveicujyi, dizcang gij daudwz gungcanjcujyi, vihliux baujhoh gij leih’ik guekgya caeuq yinzminz, youq sojmiz doengh mwh gunnanz yung’yiemj haenx enjaek ndwn okdaeuj, ak doucwngh gvaq vunz, mbouj lau baecaiz vutmingh.

 Daih 4 diuz Dangjyenz yiengjmiz gij gienzleih lajneix:

 (1) Camgya gij veiyi mizgven aen dangj, yawj gij vwnzgen mizgven aen dangj, ciepsouh aen dangj gyauyuz caeuq gungganq.

 (2) Youq gwnz hoih aen dangj caeuq gwnz bauqceij ganhvuz aen dangj, caeuqfaenh yaenglwnh gij cwngcwz vwndiz aen dangj.

 (3) Doiq gij gunghcoz aen dangj daezok genyi caeuq cang’yi.

 (4) Youq gwnz hoih aen dangj miz baengzgawq dwk baebingz aen dangj mboujlwnh aen cujciz caeuq boux dangjyenz lawz, yiengq aen dangj fucwz dwk byoengqlaeuh、 genjgij aen dangj mboujlwnh aen cujciz caeuq boux dangjyenz lawz gij saehsaed famh fap famh gijliz de, iugouz cujfwnh doengh boux dangjyenz famh fap famh gijliz haenx, iugouz baqmienx roxnaeuz lawhvuenh doengh boux ganbu rap mbouj hwnj cizcwz haenx bae.

 (5) Hengzsawj gij gienz byaujgez、 gij gienz senjgij, miz gij gienz deng senjgij.

 (6) Youq mwh dangj cujciz yaenglwnh gietdingh doiq dangjyenz guh dangjgij cujfwnh roxnaeuz guh ok gamqdingh, bonjvunz miz gienz camgya caeuq bienqbuek, gizyawz dangjyenz ndaej vih de guh cwngmingz caeuq bang de gangjvah.

 (7) Doiq gij gezyi caeuq cwngcwz aen dangj danghnaeuz miz yigen mbouj doengz, youq mwh bae genhgez caephengz, doengzseiz ndaej mingzgangj baujlouz, caemhcaiq ndaej dawz gij yigen bonjfaenh yiengq aen dangj gaep cujciz baihgwnz cigdaengz cunghyangh daez ok.

 (8) Yiengq aen dangj gaep cujciz baihgwnz cigdaengz cunghyangh daez ok cingjgouz、 sinhsu caeuq gunggau, caemhcaiq iugouz mizgven cujciz hawj gij dapfuk fucwz haenx.

 Aen dangj mboujlwnh gaep cujciz lawz cigdaengz cunghyangh, cungj mbouj miz gienz bokdued dangjyenz doengh gij gienzleih gwnzneix gangj.

 Daih 5 diuz Fazcanj dangjyenz, bietdingh aeu ginggvaq dangj cihbu, genhciz aen yenzcwz gak boux gag gaepsou.

 Boux sinhcingj haeuj dangj, aeu dienzsij faenh ciyensuh haeuj dangj, aeu miz song boux dangjyenz cingqsik guh bouxciumoiz, aeu ginggvaq cihbu daihhoih doenggvaq caeuq gaep dangj cujciz baihgwnz baecinj, caemhcaiq ginggvaq geizyawhbwh gaujcaz, cijndaej baenz boux dangjyenz cingqsik.

 Bouxciumoiz aeu nyinhcaen liujgaij gij swhsiengj、 binjciz、 ginglig caeuq gunghcoz biujyienh bouxsinhcingj, yiengq de cekgangj gij ganghlingj caeuq canghcwngz aen dangj, gangjmingz gij diuzgienh、 yivu caeuq gienzleih dangjyenz, caemhcaiq yiengq dangj cujciz guh ok gij baugau fucwz haenx.

 Aen dangj cihbu veijyenzvei doiq gij vunz sinhcingj haeuj dangj haenx, aeu louzsim cam gyoengq ginzcung mizgven ndaw dangj rog dangj, yawj gyoengqde miz maz yigen, guh yiemzgek saemjcaz, nyinhnaeuz habgek le menhcij daezgyau cihbu daihhoih yaenglwnh.

 Gaep dangj cujciz baihgwnz youq mwh caengz baecinj bouxsinhcingj haeuj dangj, aeu baij vunz bae caeuq de damzvah, guh caenh’itbouh liujgaij, caemhcaiq bang de lai roxnaj aen dangj.

 Youq mwh cingzgvang daegbied, aen dangj cunghyangh caeuq sengj、 swcigih、 cizyazsi veijyenzvei ndaej cigciep gaepsou dangjyenz.

 Daih 6 diuz Boux dangjyenz yawhbwh bietdingh aeu youq dangqnaj fan geiz aen dangj guh mieng haeuj dangj. Doengh coenz vahmieng de yienghneix naeuz: Gou gagnyienh gyahaeuj Cungguek Gungcanjdangj, yungjhu gij ganghlingj aen dangj, ciuqsouj gij canghcwngz aen dangj, hengzguh gij yivu dangjyenz, caephengz gij gietdingh aen dangj, yiemzsouj gij gijliz aen dangj, baujsouj gij mimiz aen dangj, doiq dangj cungcig, cizgiz gunghcoz, vih gungcanjcujyi haenqrengz buek guh baenz seiqvunz, seiqseiz cungj caepcawq vih dangj caeuq yinzminz yienghmaz cungj vut ndaej, ciengzlwenx mbouj fanjgoet aen dangj.

 Daih 7 diuz Boux dangjyenz yawhbwh aen geizyawhbwh de dwg bi ndeu. Dangj cujciz doiq boux dangjyenz yawhbwh wngdang guh nyinhcaen gyauyuz caeuq gaujcaz.

 Gij yivu boux dangjyenz yawhbwh caeuq boux dangjyenz cingqsik doxdoengz. Gij gienzleih boux dangjyenz yawhbwh, cawz mbouj miz gij gienz byaujgez、 gij gienz senjgij caeuq gij gienz deng senjgij caixvaih, hix caeuq boux dangjyenz cingqsik doxdoengz.

 Boux dangjyenz yawhbwh aen geizyawhbwh de rim le, dangj cihbu wngdang gibseiz yaenglwnh de ndaej mbouj ndaej cienj baenz boux dangjyenz cingqsik. Doiq boux nyinhcaen hengz gij yivu dangjyenz、 gaenq bwh miz gij diuzgienh dangjyenz haenx, wngdang ciuq geiz cienj baenz boux dangjyenz cingqsik; doiq boux aeu guh laebdaeb gaujcaz caeuq gyauyuz haenx, ndaej gyaraez aen geizyawhbwh, hoeng mbouj ndaej mauhgvaq bi ndeu; doiq boux mbouj hengz gij yivu dangjyenz、 mbouj bwh miz gij diuzgienh dangjyenz haenx, wngdang siu aen swhgwz guh boux dangjyenz yawhbwh de bae. Boux dangjyenz yawhbwh cienj baenz boux dangjyenz cingqsik, roxnaeuz gyaraez aen geizyawhbwh, roxnaeuz siu aen swhgwz guh boux dangjyenz yawhbwh de bae, cungj wngdang ginggvaq cihbu daihhoih yaenglwnh doenggvaq caeuq gaep dangj cujciz baihgwnz baecinj.

 Aen geizyawhbwh boux dangjyenz yawhbwh, daj ngoenz cihbu daihhoih doenggvaq de guh boux dangjyenz yawhbwh haenx suenq hwnj. Gij dangjlingz boux dangjyenz, daj ngoenz geizyawhbwh de rim cienj baenz boux dangjyenz cingqsik haenx suenq hwnj.

 Daih 8 diuz Moix boux dangjyenz, mboujlwnh cizvu sang daemq, cungj bietdingh aeu bien haeuj aen dangj aen cihbu、 siujcuj roxnaeuz gizyawz cujciz daegdingh ndeu bae, camgya gij cujciz swnghhoz aen dangj, ciepsouh gyoengq ginzcung ndaw dangj rog dangj gamduk. Dangjyenz lingjdauj ganbu lij bietdingh aeu camgya gij minzcuj swnghhozvei dangjveij、 dangjcuj. Mbouj cinjhawj miz saek boux dangjyenz daegbied, ndaej mbouj camgya gij cujciz swnghhoz aen dangj、 mbouj ciepsouh gyoengq ginzcung ndaw dangj rog dangj gamduk.

 Daih 9 diuz Dangjyenz ndaej miz swyouz doiq dangj. Dangjyenz iugouz doiq dangj, wngdang ginggvaq cihbu daihhoih yaenglwnh le menhcij senhbu cawzmingz, caemhcaiq bauq hawj gaep dangj cujciz baihgwnz bwh’anq.

 Dangjyenz mbouj miz gwzming eiqceiq, mbouj hengz gij yivu dangjyenz, mbouj hab gij diuzgienh dangjyenz, dangj cihbu wngdang gyauyuz de, iugouz de hanhgeiz gaijcingq; danghnaeuz ginggvaq gyauyuz lij mbouj cienjbienq, wngdang gienq de doiq dangj. Gienq dangjyenz doiq dangj, wngdang ginggvaq cihbu daihhoih yaenglwnh gietdingh, caemhcaiq bauq hawj gaep dangj cujciz baihgwnz baecinj. Danghnaeuz boux dangjyenz deng gienq doiq dangj haenx genhciz mbouj doiq, wngdang daezgyau cihbu daihhoih yaenglwnh, gietdingh cawzmingz de bae, caemhcaiq bauq hawj gaep dangj cujciz baihgwnz baecinj.

 Dangjyenz danghnaeuz mbouj miz cingqdangq leixyouz, lienzdaemh 6 ndwen mbouj camgya gij cujciz swnghhoz aen dangj, roxnaeuz mbouj gyau dangjfei, roxnaeuz mbouj guh gij gunghcoz aen dangj faenbaij hawj haenx, couh deng nyinhnaeuz dwg gag duet dangj. Cihbu daihhoih wnggdang gietdingh dawz yiengh dangjyenz neix cawzmingz dae, caemhcaiq bauq hawj gaep dangj cujciz baihgwnz baecinj.

Cungjgangh
Daih 1 cieng dangjyenz
Daih 2 cieng gij cujciz cidu aen dangj
Daih 3 cieng gij cunghyangh cujciz aen dangj
Daih 4 cieng gij deihfueng cujciz aen dangj
Daih 5 cieng gij gihcwngz cujciz aen dangj
Daih 6 cieng gij ganbu aen dangj
Daih 7 cieng gij gijliz aen dangj
Daih 8 cieng gij gijliz genjcaz gihgvanh aen dangj
Daih 9 cieng dangjcuj
Daih 10 cieng gij gvanhaeh aen dangj caeuq gungcanjcujyi cinghnenzdonz
Daih 11 cieng aen veihcangh caeuq fan geiz aen dangj
Dozsiengq